Hotărârea nr. 119/2018

HOTARAREnr. 119 din 2018-03-01 PRIVIND APROBAREA CONTRACTULUI DE MANDAT-CADRU SI DESEMNAREA ADMINISTRATORULUI SPECIAL AL REGIEI AUTONOME DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI TERMICE (R.A.D.E.T.), PRECUM SI A PERSOANEI IMPUTERNICITE SA SEMNEZE CONTRACTUL DE MANDAT CU ACESTA MODIFICA ANEXA HCGMB NR. 237/2017
Consiliul General al Municipiului București

HOTARARE

privind aprobarea contractului de mandat - cadru și desemnarea administratorului special al Regiei Autonome de Distribuție a Energiei Termice

(R.A.D.E.T.), precum și a persoanei împuternicite să semneze contractul de mandat cu acesta

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Managementul Resurselor Umane nr. 1327/1 /14.02.2018 și al Direcției Utilități Publice nr. 1874/14.02.2018;

Văzând raportul Comisiei pentru utilități publice nr. 3/21.02.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 44/21.02.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând act- de solicitarea domnului Nițu Răzvan lonuț, înregistrată la Primăria Municipiului București sub nr. 1595220/31.01.2018 și fa Cabinet Secretar General sub nr. 346/6/01.02.2018, de încetare a Contractului de mandat încheiat cu Consiliul General al Municipiului București, în baza art.8 lit. c), respectiv renunțarea mandatarului la mandatul acordat, aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 237/2017.

Ținând cont de adresa ROMINSOLV - administrator judiciar al Regiei Autonome de Distribuție a Energiei Termice (R.A.D.E.T.) București nr.14475/07.02.2018, înregistrată la Primăria Municipiului București - Direcția Managementul Resurselor Umane sub nr 1327/08.02.2018;

în aplicarea art. 2, art. 3 și art. 4 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 237/08.06.2017, precum și al art. 8 lit. c) din contractul de mandat încheiat între domnul Nițu Răzvan lonuț - administrator special la Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice (R.A.D.E.T.) și Consiliul General al Municipiului București, reprezentat prin domnul Culea Marian Orlando, în calitate de mandant.

în conformitate cu prevederile art. 52 și art. 56 alin. (1) și alin.(2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 (2) lit. d) și alin (6) lit. a) pct.14, art. 45 (1) și (5) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 începând cu data de 03.03.2018, se aprobă încetarea contractului de mandat al domnului Nițu Răzvan lonuț, a^fl^^Fatotkspecial la Regia Autonomă de -ff-—:—


fina Elisabeta nr.47, sector 5, București, Romă


Distribuție a Energiei Termice (R.A.D.E.T.), anexă la Hotărârea C.G.M.B. nr. 237/08.06.2017, care face parte integrantă din aceasta;

Art.2 Cu aceeași dată, se aprobă desemnarea administratorului special al Regiei Autonome de Distribuție a Energiei Termice (R.A.D.E.T.) în persoana domnului Burghiu Alexandru David.

Art.3 Se aprobă transformarea contractului de mandat, în forma și conținutul aprobate prin Hotărârea CGMB nr. 237/2017 în contract de mandat - cadru al administratorului special la Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice (R.A.D.E.T.), conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Se împuternicește Președintele de ședință a Consiliului General al Municipiului București să semneze contractul de mandat cu domnul Burghiu Alexandru David, administrator special al Regiei Autonome de Distribuție a Energiei Termice (R.A.D.E.T.).

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General, Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice (R.A.D.E.T.), precum și persoanele nominalizate vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința de îndată a Consiliului General al Municipiului București din data de 01.03.2018.

PREȘEDINTE


Honorius Edward


București, 01.03.2018 V Nr. 119SECRETAR GENERAL o^kMUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir


Georgiana ZamfirSplaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-orimaria.ro

Pag 2


Anexa 1nr


6„ Anexă la HCGMB


CONTRACT DE MANDAT - CADRU

nr..........

încheiat astazi...............

CONFORM CU ORIGINALUL


1. PĂRȚILE CONTRACTANTE1.1    Consiliul General al Municipiului București (CGMB), in calitate de mandant,

reprezentat prin dl.......................................,,

si

1.2    Domnul ........................................, cetățean român, domiciliat în

.............................Str...............nr.........bl........ sc...... et........., ap........,

județ / sector................., identificat cu CI seria..........nr........................, CNP.

................................... in calitate de Administrator special la Regia Autonomă

de Distribuție a Energiei Termice (RADET) București, în insolvență, desemnat prin Hotărârea CGMB nr............../....................denumit in continuare mandatar,

au convenit să încheie prezentul

CONTRACT DE MANDAT

în baza încheierii pronunțată de Tribunalul București, la data de 05.10.2016 în Dosarul nr. 35232/3/2016 pentru deschiderea procedurii generale a insolventei la Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice (RADET) București (în continuare RADET sau debitor) si ale Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare (în continuare Legea insolvenței).

i pe seama mandantului.

nuntată de Tribunalul Bupt^^^ța data de


2. OBIECTUL CONTRACTULUI 2.1 Mandatarul se obligă să reprezinte interesele RADET București și ale CGMB, și să participe la procedură în conformitate cu cadrul legal aplicabil procedurii de insolvență, precum și cu prevederile prezentului contract de mandat, în

Având în vedere că pri 015/10^2016 în Dosarul


i^u deschiderea procedUfiRg^^rafe la Regia

l*8' .--- Wr

\\-o

w,.


Jtl


Autonomă de Distribuție a Energjei Termice (RADET) București, debitorului RADET București nu i s-a ridiQatXtr^pfuf de administrare, pe parcursul perioadei de observație


CONFORM CU

șTde-reorgamzar^acesfa va fi condus de Administratorul special, sub supravegherea administratorului judiciar.

2.2 în exercitarea mandatului, mandatarul va îndeplini atribuțiile și obligațiile stabilite prin prevederile art. 5 alin. (1) punct 4, ale art. 56 și ale art. 132 alin. (1) lit c) din Legea insolvenței, precum și următoarele atribuții specifice și operațiuni:

a) să asigure întocmirea, în numele debitorului, a planului de reorganizare și să îl ducă la îndeplinire în termenul și condițiile prevăzute de acesta.

a.1 planul de reorganizare care, înainte de aprobarea' acestuia de către Adunarea Creditorilor, va fi supus avizului mandantului, va prevedea, nelimitativ, restructurarea operațională și/sau financiară a debitorului, precum și măsuri de lichidare parțială a activelor aflate în proprietatea debitorului;

a.2 măsurile de lichidare parțială a activelor din patrimoniul debitorului nu vor aduce atingere bunurilor din proprietatea publică a statului, aflate sub administrarea RADET București;

b)    să determine măsurile organizatorice și operaționale în vederea îndeplinirii prevederilor planului de reorganizare, inclusiv cele privind asigurarea protecției sociale a salariaților, în cazul disponibilizării colective;

c)    să întocmească lunar rapoarte privind stadiul procedurii corelate cu

prevederile pianuiui de reorganizare, evenimentele relevante ale procedurii, inclusiv și fără a se limita la acestea, date și informații privind starea debitorului, măsurile și acțiunile întreprinse în cadrul procedurii insolvenței precum și propuneri privind derularea acestuia, rapoarte ce vor fi avizate de mandant;    .    ..

d)    să informeze mandantul asupra tuturor acțiunilor întreprinse de administratorul judiciar în exercitarea atribuțiilor de supraveghere, precum și ale celorlalte îndatoriri ale acestuia prevăzute de lege;

e)    să îndeplinească orice altă atribuție conferită de mandant sau de legislația incidență și aplicabilă.

*5    in at-

O. UUI\R I M


* CONTRACT!
la^î de la data numirii de către CGMB a 7 igL și până la data primirii notificării


închiderii procedurii de insolvență, sau până la momentul apariției oricăreia din situațiile ce conduc la încetarea acestuia.

CONFORM’4. REMUNERAREA MANDATARULUI

4.1 Pentru prestațiile sale, mandatarul va primi deda-RAD netă la nivelul celei acordate Directorului General de către Consiliul de Administrație RADET, ce va fi plătită în două rate corespunzătoare datelor de plată a salariilor pentru angajatii regiei;

4.2 Suplimentar, mandatarul are dreptul de decontare, în baza referatelor de necesitate și oportunitate, a documentelor justificative și în limita prevăzută de lege, a cheltuielilor de deplasare și cazare efectuate în exercitarea exclusivă a atribuțiilor de administrator special;

5. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR » »

5.1    Obligațiile mandantului:

a. să asigure mandatarului deplina libertate (i) de acces la documentele debitorului, cu excepția acelora pentru care este obligatorie deținerea unei autorizații conform prevederilor legale (dacă aceasta nu este deținută de mandatar), (ii) de conducere, organizare și gestionare a activității debitorului, în conformitate cu prevederile planului de reorganizare și în limitele prevăzute de lege și de prezentul Contract;

5.2    Obligațiile mandatarului:

a.    să respecte principiile de bază ale procedurii de insolvență, cu precădere a celui de maximizare a averii debitorului, a celui de celeritate și a celui de transparență, predictibilitate și de tratament echitabil al creditorilor;

b.    să ducă la îndeplinire sarcinile expres prevăzute de lege, precum și a celor cuprinse la art. 2 alin. 2.2 din prezentul Contract;

c.    -săefectuez©toateoperațiunile-comerciale,financiareșibaneareeare-săconducă la îndeplinirea planului de reorganizare și achitarea masei credale, așa cum va fi dimensionată prin tabelul definitiv al creanțelor:


d. să conlucreze permanent cu planul de reorganizare să poat$

e. să răspundă în fata mandams

f.    să execute personal mandatul, neavând dreptul să transmită unui terț, în parte sau . în totalitate, drepturile și obligațiile conferite de mandant;

g.    să predea, la încetarea contractului, mandantului si RADET București, toate datele și documentele aparținând acestora sau referitoare la aceștia (pe suport letric sau magnetic), iar materialele de lucru și/sau personale aparținând mandatarului în legătură cu executarea atribuțiilor de administrator special să le predea sau distruge, după caz.

b.mandantul nu răspunde pentru actele efectuate de mandatar prin depășirea limitelor împuternicirii primite sau pentru faptele ilicite cauzatoare de prejudicii, săvârșite de mandatar cu ocazia îndeplinirii mandatului său sau a atribuțiilor stabilite de lege.

6.2 Răspunderea mandatarului

a.    mandatarul este răspunzător pentru neîndeplinirea, omisiunea sau îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor stabilite prin lege, precum și prin prezentul Contract;

b.    mandatarul este răspunzător pentru neîndeplinirea culpabilă a planului de reorganizare;

c.    mandatarul va repara întreaga pagubă suferită de mandant și/sau de RADET București, prin acte sau fapte săvârșite din culpa și/sau depășirea limitelor mandatului, mandatarul fiind răspunzător atât pentru doi, cât și pentru culpă, în cazul neexecutării parțiale sau totale a obligațiilor prevăzute în prezentul Contract, precum și pentru executarea defectuoasă a acestora.

d.    mandatarul răspunde pentru deciziile de afaceri adoptate în exercitarea mandatului

și care prejudiciază RADET București, cu excepția cazului în care, la momentul luării unei decizii de afaceri, acesta este îndreptățit în mod rezonabil să considere că acționează în interesul RADET    pe baza unor informații adecvate.

după o prealabilă notificare, prinevederile prezentului ^Mrâet-pdf ^modificat 'dițional, cu acordul ^mbelorparti^'
7.2. Prezentul Contract se modifică de drept corespunzător reglementărilor legale ulterioare încheierii acestuia și care îi sunt aplicabile.


8. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Prezentul Contract încetează în următoarele situații:

a.    expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, conform cjațuzerprevăzute la art. 3.1;

b.    revocarea mandatarului de către mandant, care poate interveni oricând, implicit pentru motive ce țin de neexecutarea sau executarea defectuoasă a mandatului;

c.    renunțarea mandatarului la mandatul acordat, în mod justificat, cu condiția notificării mandantului cu cel puțin 30 de zile înainte, în caz contrar, rămânând obligat la daune interese pentru pagubele ce le-ar provoca. în acest caz, mandatarul va întocmi un raport de activitate pentru perioada în care a exercitat această funcție, cu identificarea tuturor aspectelor finalizate sau în curs de efectuare cuprinse în planul de reorganizare, rămânând răspunzător de orice consecință rezultată de acțiunile și actele executate până la data solicitării de încetare a Contractului;

d.    acordul părților;

e.    decesul mandatarului;

f.    punerea sub interdicție a mandatarului;

g.    apariția unui caz de incompatibilitate prevăzut de lege.

9. DENUNȚAREA UNILATERALA A CONTRACTULUI

9.1 Mandantul poate revoca oricând administratorul special, caz în care drepturile prevăzute la art. 4 se acordă până la data hotărârii de revocare;10.1 Orice eveniment imprevizibil, insurmontabil și independent de voința părților după semnarea Contractului și care impiedică executarea acestuia este considerat forță majoră și exonerează de răspundere partea care o invocă.

10.2 Partea care invocă forța majoră/dst&gbligată să notifice celeilalte părți, în termen de 5 zile, producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui;

10.3 Dacă in termen de 30 zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice încetarea de deplin drept a prezentului Contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune interese.

11.    CLAUZE DE CONFIDENȚIALITATE

11.1    Părțile se obligă să păstreze confidențialitatea datelor, informațiilor și documentelor pe care le vor deține ca urmare a prezentului Contract, cu respectarea prevederilor legale;

11.2    Mandatarul va semna la sediul RADET București, un angajament de confidențialitate în forma convenită între semnatari.

J

12.    NOTIFICĂRI

12.1    în accepțiunea părților contraciante, orice notificare scrisă, adresată de una dintre acestea celeilalte, este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă și înregistrată la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului Contract sau la adresa notificată în scris de către o parte celeilalte, în cazul schimbării adresei;

12.2    în cazul în care notificarea se face prin poștă, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de conținut și de primire și se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare;


13. LITIGII


i CONFORM CU ORIGINALUL I    c

i._x-----

13.1    în cazul în care rezolvarea neînțelegerilor izvorâte din, sau în legătura cu prezentul Contract, nu este posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi supuse spre soluționare instanțelor judecătorești competente;

13.2    Cauza pentru care se solicită soluționare judecătoreasca nu va face subiectul unui dosar conexat celui de insolvență.

14. ALTE CLAUZE

14.1    Mandatarul nu poate transmite sau substitui mandatul unei altei persoane;

14.2    în exercitarea misiunii de administrator special, mandatarul poate angaja consultanți de specialitate tehnică sau juridică, pe seama debitorului;

14.3    în vederea asigurării celerității decizionale pentru operațiuni curente, precum și pentru monitorizarea permanentă a modului de îndeplinire a prevederilor operative ale planului de reorganizare, mandatarul poate delega anumite competențe unui/unor terțe persoane, cu pregătire de specialitate, fără ca aceasta să transmită sau să diminueze în vreun fel responsabilitățile și obligațiile sale prevăzute de lege sau de prezentul contract de mandat;

14.4    Prevederile prezentului Contract se completează cu dispozițiile Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și insolvență, cu prevederile aplicabile ale Noului Cod Civil, cu prevederile legislației în domeniul financiar-contabil și fiscal;

14.5    Prezentul Contract a fost încheiat în 3 (trei) exemplare, 2 (două) pentru mandant și unul pentru mandatar.

MANDANT


MANDATAR,