Hotărârea nr. 12/2018

HOTARAREnr. 12 din 2018-01-17 PRIVIND APROBAREA REPARTIZARII LA NIVELUL MUNICIPIULUI BUCURESTI A NUMARULUI MAXIM DE POSTURI FINANTATE PENTRU PERSONALUL NECLERICAL DIN UNITATILE DE CULT PE ANUL 2018
Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea repartizării la nivelul Municipiului București a numărului maxim de posturi finanțate pentru personalul neclerical din unitățile de cult pe anul 2018

, Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Cultură, Sport, Turism nr. 241/11.01.2018;

Văzând raportul Comisiei cultură și culte nr, 2/16.01.2018, raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 6/16.01.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 14/16.01.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018;

-    Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

-    Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-    O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare;

în temeiul prevederilor art 36 alin. (6) lit. c) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă repartizarea la nivelul Municipiului București a numărului maxim de posturi finanțate pentru personalul neclericai din unitățile de cult pe anul 2018, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată Secretariatului de Stat pentru Culte.

Art.3 Direcția Financiar, Contabilitate, Direcția Buget și Direcția Cultură, Sport, Turism vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost aprobată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 17.01.2018


Anexa 1Anexa la HCGMB nr.


itb jJfr.Ol'SAIfREPARTIZAREA LA NIVELUL MUNICIPIU

FINANȚATE PENTRU PERSONALUL NECLERICAL DIN UNITĂȚIL^DE CULT PE AN^sOJeL» tehnica

ȘIJURIOtCÂ


TIA


3BO'


Nr.

crt.

Denumirea Cultului

Număr adepți cf. recensământ 2011

PostSrF^

pentru

Număr

Procent %

anul 2018

1

BISERICA ORTODOXA ROAAANA

1,587,951

96.45

890

2

BISERICA ROAAANO-CATOLICĂ

22,149

1.35

86

3

BISERICA REFORMATĂ DIN

ROAAÂNIA

1,291

0.08

5

4

UNIUNEA PENTICOSTALĂ ■

BISERICA LUI DUMNEZEU APOSTOLICĂ DIN ROMÂNIA

5,050

0.31

20

5

BISERICA ROMANĂ UNITA CU

ROMA, GRECO-CATOLICĂ

4,016

0.24

8

6

UNIUNEA BISERICILOR CREȘTINE BAPTISJE DIN ROMÂNIA

3,345

0.20

0

7

BISERICA CREȘTINĂ ADVENTISTĂ

DE ZIUA A ȘAPTEA DIN ROMÂNIA

4,051

0.25

3

8

CULTUL MUSULMAN

9,037

0.55

0

9

BISERICA UNITARIANĂ DIN

TRANSILVANIA

103

0.01

0

10

ORGANIZAȚIA RELIGIOASĂ

AAARTORII LUI IEHOVA

1,794

0.11

0

11

BISERICA CREȘTINĂ DUPĂ

EVANGHELIE DIN ROMÂNIA -UNIUNEA BISERICILOR CREȘTINE DUPĂ EVANGHELIE DIN ROMÂNIA

"1,895

0.12

4

12

BISERICA CREȘTINĂ RUSĂ DE RIT

VECHI DIN ROMÂNIA

1,067

0.06

1

13

BISERICA EVANGHELICA

LUTHERANĂ DIN ROMÂNIA

415

0.03

14

EPISCOPIA ORTODOXA SĂRBÂ DE

TIMIȘOARA

469

0.03

0

15

BISERICA EVANGHELICĂ ROMÂNĂ

1,779

0.11

12

16

BISERICA EVANGHELICĂ C.A. DIN ROMÂNIA

351

0.02

12

17

FEDERAȚIA COMUNITĂȚILOR

EVREIEȘTI DIN ROMÂNIA

1,459

0.09

20

18

ARHIEPISCOPIA BISERICII ARMENE

108

0.01

Total

1,646,330

100.00

—Tfcr-—Ollînfn,

intpdw: Traian Con: antin PETRESCU - Director «sec

‘ *®F.Bd. Regina Elisabeu    d poștal 05cM13..

Tel: 021.305.55.00    1ty/Op.UU' v,'.


$

UKAS

“■SSBT"

BO MOI * BO140Q1    001