Hotărârea nr. 120/2018

HOTARAREnr. 120 din 2018-03-28 PRIVIND ACORDAREA UNUI SPRIJIN FINANCIAR FEMEILOR GRAVIDE DIN BUCURESTI PENTRU ACHITAREA MEDICAMENTELOR SI SERVICIILOR MEDICALE DENUMIT VOUCHER-UL MATERNA BUCURESTI

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui sprijin financiar femeilor gravide din București pentru achitarea medicamentelor și serviciilor medicale denumit

Voucher-ul Materna București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun nr. 120/22.03.2018 al Direcției Generale Investiții și Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București;

Văzând raportul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 10/23.03.2018, raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 39/26.03.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 125/27.03.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2011 privind asistența socială, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), art. 36 alin. (6) lit. a) pct. 2 și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă acordarea unui sprijin financiar femeilor gravide din București pentru achitarea medicamentelor și serviciilor medicale, proiect denumit Voucher-ul Materna București.

Art.2 Prin acest proiect femeile însărcinate vor beneficia, începând cu săptămâna a 16 - a de sarcină, de vouchere în valoare de 2000 de lei pentru cheltuielile cu analizele medicale nedecontate de Casa de Asigurări de Sănătate și pentru eventualele tratamente necesare nedecontate.

Art.3 în termen de 30 de zile Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București va elabora regulamentul de acordare a sprijinului financiar prevăzut la art. 1.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 28.03.2018.


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro