Hotărârea nr. 121/2018

HOTARAREnr. 121 din 2018-03-28 PRIVIND ACORDAREA UNUI SPRIJIN FINANCIAR CUPLURILOR INFERTILE DIN BUCURESTI CARE AU INDICATIE MEDICALA PENTRU EFECTUAREA PROCEDURII DE FERTILIZARE IN VITRO- FIV - O SANSA PENTRU CUPLURILE INFERTILEAvând în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun nr. 121/22.03.2018 al Direcției Generale Investiții și Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București;

Văzând raportul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 11/23.03.2018, raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 40/26.03.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 126/27.03.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2011 privind asistența socială, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), art. 36 alin. (6) lit. a) pct. 2 și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă proiectul privind acordarea unui sprijin financiar cuplurilor inferile din București care au indicație medicală pentru efectuarea procedurii de fertilizare în vitro - FIV - O șansă pentru cuplurile infertile.

Art.2 în termen de 30 de zile Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București va elabora regulamentul de acordare a sprijinului financiar prevăzut ia art. 1.

Art.3 Bugetul multianual al proiectului va fi de 13.800.000 de lei pentru perioada iunie 2018 -decembrie 2019 pentru un număr estimat de aproximativ 1.000 de beneficiare.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 28.03.2018.