Hotărârea nr. 122/2018

HOTARAREnr. 122 din 2018-03-28 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "CENTRUL MEDICAL SF. STEFAN SI CENTRU DE REFERINTA PENTRU DIABET N. MALAXA"CONFORM CU ORIGINALUL


Consiliul GeneraraîMunîcipiului București

ROMANIA

toituis sMBtTttiMiwreusi


HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Centru medical Sf. Ștefan și Centru de

referință pentru diabet N. Malaxa”

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun nr. 123/22.03.2018 al Direcției Generale Investiții și Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București;

Văzând raportul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 12/23.03.2018, raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 41/26.03.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr.127/27.03.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și art. 45 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico - economici aferenți documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Centru medical Sf. Ștefan și Centru de referință pentru diabet N. Malaxa”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut la art. 1 se va efectua din bugetul propriu al Municipiului București prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 28.03.2018.


Anexa 1ANEXĂ LA H.C.G.M.B. NR.


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

pentru obiectivul de investiții

AL SF. ȘTEFAN Șl CENTRU DE REFERINȚĂ PENTRU DIABET N. MALAXA”

Principalii indicatori tehnico-economici

Valoarea totală a investiției:    44.360,28 mii Lei fara TVA

52.684,48 mii Lei cu TVA

Din care C+M:    24.494,58 mii Lei fara TVA

29.148,55 mii Lei cu TVA

Durata de execuție: 18 luni.

Sursa de finanțare: bugetul propriu al Municipiului București, prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București.B-dul Regina Ellsabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucurestl-prlmarla.ro

Pag 2

&