Hotărârea nr. 123/2018

HOTARAREnr. 123 din 2018-03-28 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "PROIECTAREA SI EXECUTIA UNUI LIFT SECUNDAR SI A SCARII DE EVACUARE CU TARGA, STATIE DE POMPARE HIDRANTI SI PLATFORMA GUNOI", PENTRU SPITALUL CLINIC "NICOLAE MALAXA"



CONFORM CU ORIGINALUL



i București


HOTARARE

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Proiectarea și execuția unui lift secundar și a scării de evacuare

cu targă, stație de pompare hidranți și platformă gunoi", pentru Spitalul Clinic „Nicolae Malaxa”

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun nr. 122/22.03.2018 al Direcției Generale Investiții și Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București;

Văzând raportul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 13/23.03.2018, raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr, 42/26.03.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 128/27.03.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și art. 45 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico - economici aferenți studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Proiectarea și execuția unui lift secundar și a scării de evacuare cu targă, stație de pompare hidranți și platformă gunoi”, pentru Spitalul Clinic „Nicolae Malaxa”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut la art. 1 se va efectua din bugetul propriu al Municipiului București prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 28.03.2018.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Marian Orla/do'Culea



SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir



B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poțtal 050013, sector 5 BucțireștifRomânia; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

Anexa 1



ANEXĂ LA H.C.G.M.B. NR.

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

pentru obiectivul de investiții

"PROIECTAREA Șl EXECUȚIA UNUI LIFT SECUNDAR Șl A SCĂRII DE EVACUARE CU TARGĂ, STAȚIE DE POMPARE HIDRANȚI Șl PLATFORMĂ GUNOI”, PENTRU SPITALUL CLINIC "NICOLAE MALAXA”


Principalii indicatori tehnico-economici

Valoarea totală a investiției:    1.194,25 mii Lei fara TVA

1.418,49 mii Lei cu TVA

Din care C+M:


814,29 mii Lei fara TVA 969,01 mii Lei cu TVA

Durata de execuție: 6 luni.

Sursa de finanțare: bugetul propriu al Municipiului București, prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București.

CONFORM CU ORIGINALUL



B-dul Regina Ellsabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucurestl-prlmarla.ro

Pag 2