Hotărârea nr. 124/2018

HOTARAREnr. 124 din 2018-03-28 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE (SF) SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII "DELIMITAREA AMPRIZEI LINIEI DE TRAMVAI 1/10 FATA DE TRAFICUL AUTO GENERAL"
/Consiliul General al Municipiului BucureștiHOTARARE

privind aprobarea documentației tehnico-economice (SF) și a indicatorilor tehnico-economici aferențî obiectivului de investiții "Delimitarea amprizei liniei de tramvai 1/10 față de traficul auto general"

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Transporturi nr. 5136/22.03.2018;


Văzând raportul Comisiei și Infrastructură Urbană nr. 19/23.03.2018, raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 43/26.03.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 129/27.03.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și art. 45 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă documentația tehnico-economică - faza "Studiu de fezabilitate” pentru obiectivul de investiții "Delimitarea amprizei liniei de tramvai 1/10 față de traficul auto general”, prezentată în anexa nr. 1 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Delimitarea amprizei liniei de tramvai 1/10 față de traficul auto general", conform anexei nr. 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Finanțarea investiției se va asigura din bugetul local al Municipiului București.

€    Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului

București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 28.03.2018.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚĂ,


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,

t Georgiana ZamfirMarian Oi ai


București, 28.03.2018 Nr. 124’B-dul Regina Eiisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

Anexa 1REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT BUCUREȘTI
STUDIU DE FEZABILITATE


REGIA AlîTONOMĂ DE TRANSPOR BDELIMITAREA AMPRIZEI LINII

1 SI 10 FATA DE TRAFICUL AUTO GENERAL

PROIECT NR.: 4594 /2018 FAZA: S.F.


■ ■•«a
DIRECTOR GENERAL,


DIRECTOR DIRECȚIA TRANSPORT ȘI MENTENANȚĂ,Minai Aurel SICOE


p. INGINER ȘEF DIVIZIA TEHNICĂ, Amalia ANDREIȘEF S.P.I.A.E.,Gabriela TITU


Victor DUICU,


martie 2018<r U'HH t r 1/1 c

i    U's* ■ r, -
STUDIU DE FEZABILITATESTUDIU DE FEZABILITATE


A. Piese scrise

1.    Informații generale privind obiectivul de investiții

1.1.    Denumirea obiectivului de investiții.

1.2.    Ordonatorul principal de credite/investitor.

r.V* (MIM. c> ?>

o-

\ ’ *'* .A/

ii-'1,


1.3.    Beneficiarul investiției.

1.4.    Elaboratorul studiului de fezabilitate.

2.    Situația existenta si necesitatea realizării obiectivului/proiectului de inves

2.1    Analiza situației existente si identificarea deficientelor.

2.2    Analiza cererii de bunuri si servicii inclusiv prognoze pe termen mediu si lung privind evoluția cererii, in scopul justificării necesității obiectivului de investiții.

2.3    Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice.

3.    Identificarea, propunerea si amplasament.

3.1. Particularitati ale amplasamentului:

a) descrierea amplasamentului.

bjrelatii cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile.

cjexistcnta unor rețele edilitare in amplasament care ar necesita protejare in măsură in care

pot fi identificate


3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si tehnologic:

-    caracteristici tehnice si parametrii specifici obiectivului de investiții.

-    varianta constructiva de realizare a investiției, cu justificarea alegerii acesteia.

3.3. Costurile estimative ale investiției.A. Piese scrise

1. Informații generale privind obiectivul de investiții

1.1. Denumirea obiectivului de investiții.

DELIMITAREA AMPRIZEI LINIILOR DE TRAMVA TRAFICUL AUTO GENERAL

1.2. Ordonatorul principal de crediteinvestitor. PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

1.3. Beneficiarul investiției.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

1.4. Elaboratorul studiului de fezabilitate.

R.A.T.B. - SERVICIUL PROIECTARE INFRASTRUCTURA SI AVIZE EDILITARE

2. Situația existenta si necesitatea realizării obiectivului/proicctului de investiții.

2.1 Analiza situației existente si identificarea deficientelor.

Circulația tramvaielor de pe traseul liniilor 1 si 10 este ingreunata de circulația autovehiculelor care pătrund pe ampriza liniei de tramvai, neputandu-se asigura o frecventa de circulație constanta, conform graficelor propuse de Regia Autonoma de Transport București.

2.2 Analiza cererii de bunuri si servicii inclusiv prognoze pe termen mediu si lung privind evoluția cererii, in scopul justificării necesității obiectivului de investiții.

De cele mai multe ori, parametrii prezentați in tabelul de mai jos nu pot fi îndepliniți din cauza circulației auto care se desfasoara pe ampriza liniei de tramvai

LINIA

PARC

LUNGIME

TRASEU

VITEZA DE EXPLOAT.ARE

DURATA

INTERVALUL

DE

SUCCEDARE

FRECVENTA

ACTUALA

CAPACITATE

Iveli]

[km.es]

- ; £ N

<< [niin] z ‘

[min]

[velvh.sens]

[cal h,sens J

1

18

26,6

\7?1.00

6,72

8,93

-> m

10

18

26,6

te r

* .

»\    \ V. .

6,61

9,08

2.260

'CONFORM CU ORIGINA

ntribuie/lă^cresterVd dițezei de


Aplicarea acestui tip de regleme exploatare a tramvaielor si o frecventa mai buna de circulație a acestora, cetf&'ee estd'm beneficiul cetățenilor. Luând in considerare ca viteza medie pe un tronson de cale proprie ^ste 4e,cirpa/k6 km h rezulta următorii narametrii.

LINIA

PARC

LUNGIME

TRASEU

VITEZA DE EXPLOATARE REZULTATA

DURATA

INTERVALUL

DE

SUCCEDARE

FRECVENTA REZULTA I A

CAPACITATEA REZULT AI A

[veh]

[km.es]

[km/h]

[min]

[min]

f veh h.sens]

[cal h.sens]

1

18

26,6

15,83

100,83

5,60

10,71

2.665

10

18

26,6

16,09

99.18

5.51

10,89

2.710

2.3 Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice,

In cazul instituirii benzii proprii pentru cele doua linii de tramvai se obține o viteză medie de exploatare de 15,83 km/h pentru linia 1 si 16,09 km/h pentru linia 10, respectiv o capacitate de transport de 2665 calatori/ ora si sens pentru linia 1 si 2710 calatori/ ora si sens pentru linia 10, cu circa 20% mai mult decât în prezent.

La menținerea intervalului de succedare actual pe cale proprie se poate obține o reducere a parcului circulant de la 18 la 15 vehicule.


in urma aplicării soluției constructive mai sus menționate si a menținerii parcului existent, va creste numărul de calatori cu cca. 443 calatori.ora,'sens pentru linia 1 respectiv 450 calatori/ora/sens pentru linia 10 si avand in vedere ca prețul unei calatorii este I,31ei, rezulta ca venitul lunar suplimentar va fi de:

12h x (443+450) calatori ora'sens x 1.3lei x 30 zile =417.924 Iei.

Valoarea estimate a investiției este de 6.281.261 lei cu TVA unde rezulta ca lucrarea va fi amortizata in aprox. 15 luni.

3. Identificarea, propunerea si amplasament.

3.1. Particularitati ale amplasamentului:

a) descrierea amplasamentului.

TRONSONUL 1 - de la Piața Sudului pana la Pasaj Obor pe arterele Calea Văcărești si Șoseaua

Mi hai Bravu;

TRONSONUL 11 -    ’

Mare, B-dul Iancu dd&u TRONSONUL III -Șoseaua Olteniței:


)?’pana la B-dul Timișoara pe arterele Șoseaua Ștefan cel ,-duhVasile Milea pana la B-dul Timișoara;


jhtqarcere Romprim S.A. pana la'Str. Sura Mare pe artera

CONFORM CU ORIGINALUL

TRONSONUL IV pe B-dul Timișoara dc la intersecții cu E^duVV’iistIT'Kițiletj pana la intersecția cu str. Razoare, pe strada Constantin Istrati de la intersecția fwșstt; Pftdgresultji (Trafic

° u3lUlU,'r    ■,


ifeî    fj.'/

Greu) pana la intersecția cu Sos Viillor si pe Șoseaua Viilor de la intcijȘgctia cu str. Constantin Istrati pana la intersecția cu Calea Serban Vodă:


b)    relații cu zone învecinate, accesuri existente si sau cai de acces posibile.

Principalele artere care intersectează Tronsonul 1 sunt:

-    str. Prinosului, str. Pridvorului, str. Costache Stamate, Splaiul Unirii, Calea Vitan, str. Laborator, Calea Dudesti, B-dul Camil Ressu, str. Baba Novac, str. Dristorului, str. Rodul Pământului, B-dul Muncii, Calea Calarasi, str. Maior loan Coravu, str. Vatra Luminoasa, str. Matei Voievod, Sos. lancului. B-dul Pache Protopopcscu, B-dul Ferdinand I, str. Chiristigiilor. Șoseaua Colentina, Calea Moșilor;

Principalele artere care intersectează Tronsonul 11 sunt:

-    str. Lizeanu, str. Viitorului, str. Dr. Calistrat Grozovici, str. Vasile Lascar, str. Dinu Vintila, str. Tunari, str. Barbu Vaearescu, str. Polona, Calea Floreasca, Calea Dorobanți, str. Roma, str. Londra, str. Clopotarii Vechi, B-dul luliu Maniu, B-dul Timișoara;

Principalele artere care intersectează Tronsonul III sunt:

-    str. Caporal Marin Grigore, Sos Vitan Barzesti, str. Sg. Ion Iriceanu, str. Tulnici, str. Gamitei, Sos. Berceni, Calea Văcărești, Calea Piscului, B-dul Constantin Brancoveanu, str. Sura Mare;

Principalele artere care intersectează Tronsonul IV sunt:

-    B-dul Vasile Milea, Intrarea Razoare, B-dul Drumul Sării, str. Progresului, str. Veseliei, str. C-tin Istrate, Șoseaua Viilor, str. înclinată, str. Echinocțiului, str. Ștefan Hepites, str. Mitropolit Dosoftei, str. Baiulescu Ion, str. Dumitru Botez, Calea Serban Vodă;

c)    existenta unor rețele edilitare in amplasament care ar necesita protejare in măsură in care pot fi identificate

In urma măsurătorilor au fost identificate cămine in ampriza liniei de tramvai si in vecinătatea acesteia. Prin implementarea soluției constructive se va urmări protejarea gurilor de acces in căminele rețelelor existente identificate, la montarea gardului de delimitare. Acolo unde gardurile vor fi intrerupte la montaj (cămine, peroane, pastile) se va avea in vedere introducerea unor profile speciale de legătură.

3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitcctural si tehnologic:

caracteristici tehnice si parametrii specifici obiectivului dc investiții.

Lungimea traseului liniilor de tramvai" lj^TNO/^are poate fi separata dc traficul auto general ecfijle, zonele de acces, pasaje, pastile si zona

' A

este de cea. 21,6 kni (lungime gard), excltîsiv> peroanelor.    /

Aceasta lungime este repartizata®? t Tronson I - 7379m - gard ([

Tronson II - -5777m - gard    \    ,,

Tronson III - 6058m - gard Tronson IV - 2386m- din care gard-
i-l 9m cu stalpisori


CONFORM CU ORIC Separarea traficului auto general de zona RATB se

ÎALUL <

ilh a+din paij


a,-"', "A

i‘i de>r$fd confecționate


:    ~    L TB    t.J_______- _ _ 1 »(/. «    jj.n    •*    ■3 f

din țevi rectangulare de oțel pentru tronsoanele    I, II    si 111. in    totalitate si. pe trostwilil    IV humai    pestrada Dr. Constantin Istrati de la intersecția cu Sos Progresului {Trafic G Sos. Viilor.

Panourile de gard sunt confecționate din țevi rectangulare de oțel cu dimensiunile de 50 x 25 x 2 mm si 80 x 80 x 3 mm si sunt protejate anticoroziv, prin grunduire si vopsire in culoare gri-antracit.

Montarea panourilor de gard se va realiza in sistem "bucala după bucala , pentru a nu apare posibilitatea de erori la executarea găurilor de montare ale șuruburilor de ancorare m suportul infrastructurii drumului.

Detaliile de gard sunt prezentate în planșele anexă.

Latimea amprizei RATB ce va fi delimitată prin panourile de gard, va avea 7m {distanta masurata intre fetele interioare ale elementelor de susținere ale panourilor).

Panourile de gard sunt modulate, iar distanta intre elementele de susținere a doua panouri învecinate ("lumina" dintre ele) va fi de. 15cm,


Pentru tronsonul IV, pe B-dul Timișoara de la intersecția cu B-dul Vasile Milea pana la intersecția cu str. Razoare respectiv pe Șoseaua Viilor de la intersecția cu Dr. C-tin Istrati pana la intersecția cu Calea Serban Vodă, pentru delimitarea amprizei liniei de tramvai, se vor utiliza stâlpi flexibili omologați pentru trafic străzi. Aceștia sunt realizați din poliuretan, rezistent! la radiații UV, prevazuti la baza eu un sistem de fixare. Stâlpii au inaltimea de 750 mm, iar la partea superioara sunt prevazuti cu o banda reflectorizanta agrementata tehnic. Aceștia se vor monta după caz pe bordurile de separație a traficului sau in zona adiacenta bordurilor existente, la o distanta de circa Im intre ei.

- varianta constructiva de realizare a investiției, cu justificarea alegerii acesteia.

Soluția de delimitare a amprizei RATB cu panouri de gard este similara cu soluția de pe linia de tramvai 21, implementata anterior de RATB pe un număr de 8,2 km cale simpla.

3.3. Costurile estimative ale investiției.

Valoarea estimata a investiției 6.281.261 lei cu TVA (conform deviz general).


3.4. Studii de specialitate, in funcție de categoria si clasa de importanta a construcțiilor după caz:

- măsurători pe fiecare tronson in parte pe intregul traseu al tramei stradale.

4. Indicatorii tehnico-economici.

Lungime total traseu delimitat = 21600 ml din care:

Lungime traseu delimitat cu gard = 19580 ml {echivalent a 9431 panouri de gard);

Lungime traseu delimitat cu stâlpi flexibili 2019 ml (echivalent a 2019 stâlpi montati la o distanta

1,0 m intre ei);Valoare totala a investiției fara TVA =? £27873 Valoarea totala a investiției cu TVA

Valoare C+M fara TVA = 4.448.739Wei


5. Urbanism, acorduri si avize conforme. Conform Anexa IB. Piese desenate

Plan de amplasare în zona

Planuri de situație

Detalii panou gard

Detalii montare panouri gard

Detalii montare stâlpi flexibili


planșe: TR I-PZI-TR I-PZ2, TR II-PZHTR II-PZ2, TR lll-PZl, TR 1V-PZHTR IV- Z2 planșe: TR I 1-TR I 10. TR 11 1-TR II 8. TR III KTR III4.TR IV 1-TR IV 4

planșa Rl

planșa R2

planșa R.3Nr.

crt.

Denumire capitol de investiții

VALOARE (FARA TVA)

TVA

VALOARE (inclusiv TVA)

LEI

LEI

LEI

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținere și amenajare teren

LI

Obținere teren

0

0

0

1.2

Amenajare teren

0

0

0

1.3

Amenajare pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0

0

0

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

0

0

0

TOTAL CAPITOL 1

0

0

0

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

TOTAL CAPITOL 2

0

0

0

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

0

0

0

3.1.1

Studii de teren

0

0

0

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0

0

0

3.1.3

Alte studii specifice

0

0

0

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

0

0

0

3.3

Expertizare tehnica

0

0

0

3.4

Certificarea performantei energetice si auditui energetic al clădirilor

0

0

0

3.5

Proiectare    XlT

231,801

44,042

275,844

3.5.1

Tema de proiectare    /o

* 0

0

0

3.5.2

Studiu de prcfezabilitatq'    \

0

0

0

3.5.3

Studiu de fczabilitnte/doțrumqntiHie de    1

avizare a lucrărilor drf mtanepMși (Jeytz - ■' general    (    \

- -J •'

22,244

4,226

/

26,470

t'L-

HIMr 'ii#,    - i

//

Nr.

crt.

Denumire capitol de inv estiții

VALOARE (FARA TVA)

TVA

- I r?i

LI

.w\

1

2

CONF

3RM Cl^DRIRtM

il *<£

3.5.4

Documntatiile tehnice necesare in veți

crea

—    ?â(<n5

obținem avizclor/acordunlor/autorizatiilor

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

17,795

^,381

21,176

3.5.6

Proiect tehnic si detalii de execuție

166,828

31,697

198,525

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție publica

0

0

0

3.7

Consultanță

0

0

0

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0

0

0

3.7.2

Auditul financiar

0

0

0

3.8

Asistența tehnică

32,130

6,105

38,235

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

0

0

0

3.8.1.1

Pe perioada de execuție a lucrărilor

0

0

0

3.8.1.2

Pentru participarea proiectantului Ia fazele incluse la programul de control al lucrărilor de execuție avizat de inspectoratul de Stat In Construcții

0

0

0

3.8.2

Dirigentie de șantier

32,130

6,105

38,235

TOTAL CAPITOL 3

263,931

50,147

314,078

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

4,448,739

845,261

5,294,000

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0

0

0

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesita montaj

0

0

0

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0

0

0

4.5

Dotări

0

0

0

4.6

Active nccorporale

0

0

0

TOTAL CAPITOL 4

4,448,739

845,261

5,294,000

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

0

0

0

5.1.1

Lucrări de consțgucții^instalatii aferente organizării de $int&r /

0

0

0

5.1.2

CheltuielQonA^rgir^iz^rii de șantier

0

0

0


‘92/3


&■


ni,*cc \

. v    %    \

V*x\


CONFORM CU ORIGINALUL

Nr.

cit.

Denumire capitol de investiții

VALOARE (FARA TVA)

'A

\^ALDĂREV;Y

iiifcrțistv.TV^j/

LEI

LEI

^TEEF^'

1

2

3

4

5

5.2

Comisioane, taxe, cote, costul creditului

94,433

4,226

98,659

5.2.1

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

(1

0

0

5.2.2

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrurilor de construcții

22,244

4,226

26,470

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

4,449

845

5,294

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Construcțiilor -CSC

22,244

4,226

26,470

5.2.5

Taxa pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construirc/desfiintare

45,496

8,644

54,141

5.3

Diverse ți neprevăzute

471,267

89,541

560,808

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0

0

0

TOTAL CAPITOL 5

565,700

107,483

673,183

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnolocice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0

0

0

6.2

Probe tehnologice si teste

0

0

0

TOTAL CAPITOL 6

0

0

0

TOTAL GENERAL

5,278,370

1,002,890

6,281,261

din care C + M

4,448,739

845,261

5,294,000■7 Sef proiect» Victor DUICUInginer Șef DiviziaTehnică

Amalia ANDî,V<4*


HJ li .■


TABEL AVIZE DELIMITAREA AMplUZEl LINIEI DE TRAMVAI I PRIN PANOURI SEPARATOARE PE ȘOS.ȘTKFAN CEL MARE, IANCU I)E HUNEDOARA DE LA PASAJUL BUCUR OBOR LA PASAJUL VICTORIEI

§1 PE R.DUL VASILE MILEA DE LA RAMPA PASAJULUI RASARAB |j% ILDUL TIMIȘOARA CERTIFICAT DE URBANISM Nft 62 It /I $8836-1/06/02/201#


NR

TRT

NUMĂR

INRE CASTRARE RATB

DENUMIRE AVI?.

DATA SI NR. ÎNREGISTRARE EDILI

NH ÎNREGISTRARE AVIZ

VAI.O HRF AVIZ,

FACTURI SI TROMIRME

Obv

Sli,Jri| ph|a

1

439U32/23OI 2018

AVIZ PRIMAR SECTOR 1

TI18/22O2 20IB

Ulei

ridicat

2

439082/22 01 2018

AVIZ PRIMAR SECTOR 2

11)42/190? 201B

0

ridicat

3

43WSV22 01 20M

AVIZ PRIMAR SECI OR 6

MII 1 MM 02 201*

fiS*7/l2/OÎ/2(J|*

0

ridicat

4

4'90*2/2? 01 201*

AVIZ RADfȚ

I|774/|fip3 2011

1! 774/1J 03 201R

<64.92 lei

ORDIN DE PLATA 74IO4D05 /OJ/U6/20IB IN

VALOARE nF. 564,92 LEI NR FAC.

ANItl8(1157550/(5 02.1017

plătii ți ridicat

1

4Ț90R1QÎ 01 2018

AVIZ APA NOVA

»WBIiî Vi * «nou

958O2I73/O7O3 201 *

«Of* lei

ORDIN DE PLATA 7410400* liâ.’flj. JOI* (N VALOARE DE <000 LEI

NH.FAC 903i»ot4i 16 02 Im9

plSllt țl ridicat

■-

4    ni

.UT/ INSFftR.AZ

iMARDuarniAjiip

W.KIn

pLut vw OF 1*9 IiîiAT lîNHdl* ptoiiiHpn. Okiurn mipînnlii unt cu nț izul im cile i*aia

7

I3MJ2/22Ol 2011

AVIZ TELEKOM

3627/14 <P ’illl

100435/03/01/06*7/13 UJ 20

t* Trebuie plaur pentru □ fi cklicai

603,46 lei

plătit ți ridicai

*

4390*2/22 01 201*

AVIZ F. DISTRIIRJTIF MUNTENIA

2I7W5474I/KO2 2011

IIJ.OS lei

ÎJRDIR DE PLAIA

74ICU0OiUW(W201gNR FACTURA iMFnnnifiWicwnrinit

plătit ridic :at copie din fktem

9

1300*2/22 01 201*

AVIZLUXTEN

201/20 02 2111*

|h67/|2 01 2011

3.808 ld

NR FACTURA VITi:06|4/l2/03C’()ia

plâtit ți rid ral

iii

43911*2/22 01 201*

AVIZ NET Cin* TELECOM

MCI93/2OO2 2QU

9I7OCS/I2O3 201*

1190 ki

FACTURA PROFOKMÂ AVZ-NT

09177O/O2/O3/2OIS -DIN DATA DE

06 01 2018/DIRECTOR

plătit ți ridicat

4)9082/22 01 20J*

AVIZ ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR

44«/|9O?30lB

4111121)3 201*

0

ridicat

439012/22 01 201*

AVIZ COMISIA Ofc CIRCULAȚIE

1600931/20 02 2018

3488/27 02 301*

0

ridicai

i ‘

4 vKH2/?’1i| ?<JÎH

AVIZ IM

K*3M<;T*«2

nu ei tu pbata

14.

4190*2/22 01 201*

AVIZ MINISTERUL CULTURII SI IDENTITĂȚII națonalf

9tH/l6 02 2018

MCJNNR 90/14 01 2018

0

ridicat

19

i -kw* r *u zum

AVI/ BRIGADA DL FOI !(1L ROI IEI» 4

!5U22;< K j1 i«-|fc

200 ld

N-d pflShr

«kpuf |so'î?Aîs

2»HK

AVIZ MU «ORI A

197 u] ■

plătit fi ridicat

;-i

AV tZ MAI

?ÎH .-ÎL'aK

nu este gata

IR

430082/22 UI 20|*

AVIZ MApN

425/72 02 2019

n

ridicat

19

1    ■ ■ 1 2îUK

AVIZ 5111

5J«2-    Ji’ l-ț

nu eit Egala    i

1'.    ■ 1 ■ 1 MU

1

MiLNHA OL VttOIU

?2lu. { >0- 2JH

ins Ici

Stssi. .âdiriiih

nu ost* gata

21

439O8?P»OI 2011

t

ISC

2?

"fi

MlMMERL1___

SPtlR lA

RODICA GRAMATICESdj


'n


o

o

z

-n

O

ÎO! ‘ *    X f 1- ?    £ C

\-v.

„X\

_    .1' -•'


TABEL AVIZE DELIMITAREA AMPIIIZEI LINIEI DE TRAMVAI I PRIN PANOURI SEPARATOARE PE ȘOS.OLTEN J1 EI DE LA STRAI) \ ȘURA M ARE LA HI CI A ROMPRIM,


CERTIFICAT DE URBANISM NR 41R /15H«362/02/O2/2n 1S


NR.

CRT.

NUMĂR ÎNREGISTRARE

RATB

DENUMIRE AVIZ

DATA SI NIL ÎNREGISTRARE EDIl.l

VALOARE AVIZ

FACHIRI Șl PROIORME

Oh»

Stadiu plain

1

439284/14 03 2018

AVIZ PRIMAR SECEOR4

14175/1503 2018

2

AVIZ AGENT IA DE MEDIU

3

AVIZ RAOri

19561/1503 2018

494J

90322370/15.03.21118

in curs 4e plata

’ 4

AVIZ APA NOVA

5

AVIZ DISIRIljAZ

6

AVIZ II 1.1 ROM

3717/14 03 2018

7

AVIZ 1 DIMKIHI III MUNTENIA

2114K2383/M 03 2018

H

AVIZ l.l'XII.N

9

AVIZ NITCIIT IEI I COM

IU

AVIZ 1 IOSI'lIIJARir 1 tx Al A SE( iiw 1

14172/15 03 20,8

11

AVIZ COMISIA DU l IkCI.I.AI IE

12

AVIZ. ISII

2234/14/03/2018

13

AVIZ BRIGADA Dl IT>1.11II IUTII R.Â

14

AVIZ Ml-ERORI:X

15

aviz sc rit tn

16

AVIZ MAI

17

AVIZ M.ApN

10795/14 03 2018

18

AVIZ SRI

19

AVIZ RAID

20

AVIZ. ISC


CONFORM CU ORIGINALUL
TABEL AVIZE DELIMITAREA AMPRTZI’.I LINIEI DE TRAMVAI 1 PRIN PANOURI SEPARATOARE PE CALEA VĂCĂREȘTI Șl ȘOS. MIIIAI BRAVI LA PASAJUL OBOR

Dl LA PIAȚA SUDULUIPMB Registratura    Pagv


N r. 4 3Ș2B?/^0    13


Telefon Registratura 021 -3021515

PMB Registratura


UCUREȘTICER ERE —’ emiterea certificatului de urba

N MIHAIL - DIRECTOR R.A.T.B/Cy£<'sediu.1 BUCUREȘTI SECTOR


Nr_înreg: 1608013

NSVD:

Cetățean: RATB -Adr_Cetâțean: Bulevardul Dinicu

GolescuNr 1 Bl Sc Et Ap București

Tel: 02130741060773744267 Depus pe: 15 03 2018 14 33 04

Term: 14.04 2018 i Ghișeu: 11

Cond.PMB Direcția Generala Dezvoltare Urbana

Direcție Direcția Urbanism

Comp: Serviciul de Autorizare Probi: DUAT2 - Probleme

diverse

Dese Probi: SOL C U

DELIMITAREA AMPRI2EI LINIILOR DE TRAMVAI 1 SI 10

Adresa Strada Dr. Constantin Istrati Nr. Bl. Sc Et Ap Sect, 4


,CU, nr 1 bl. - , sc.- , et. ap - , telefon/fax 0213183458, e-mail în Jl 1589886 ,

i nr 50/1991. privind autorizarea executării lucrărilor de constructiv ••I

ările ulterioare, solicit emiterea certificatului de urbanism în scopul . NîiILOR DE TRAMVAI 1 SI 10 FAȚĂ DE TRAFICUL AUTO GENERAL E LA SOS PROGRESUL PANA LA SOS VIILOR


u autorizarea □nformitate cu


ire. consolidare e destinație sau i șt a instalațiilor ite la art 12 din

ruire extindere, e conservare ioarea lor, care i reprezentând

uire, modficare, privind căile de ucrările de artă, e hidrotehnice, jnciare lucrările no. capacități de electrice șifsau ogizare a celor


i, amenajări de e amenajare a


Doc: Cerere Original

Inf Supl:

------“-


□    e) lucrări de foraje și excavâri necesare pentru efectuarea studiîor geotehnee și a prospecțiun'lor geologice proiectarea și deschiderea exploatărilor de cariere și balastiere a sondelor de gaze și petrol, precum și a altor exploatări de suprafață sau subterane,

□    f) lucrări, amenajări și construcții cu caracter provizoriu necesare în vederea organizării executării lucrărilor in condițiile prevăzute ia art 7 alin ți') din Legea nr.50/1991;

□    g) organizarea de tabere de corturi, căsuțe sau

rulote;

□    h) lucrări de construcții cu caracter provizoriu chioșcuri tonele cabine, spaț.; de expunere situate pe căile și spațiile publice, corpuri și panouri de afișaj, firme și reclame precum și anexe'e gospodărești ale exploatațiilor agricole situate in extravilan,

□    i) cimitire — noi și extinderi

□    2. Operațiuni notariale privind circulația imobiliară :

□    vânzări. □ cumpărări. □ concesionări,

□    cesionări. □ dezmembrări, □ parcelări,

□    comasâr,, O partaje, □ succesiuni etc.

□    3. Adjudecarea prin licitație a proiectării lucrărilor publice (denumire)


□    4. Cereri in justiție

□    S. Alte scopuri prevăzute de lege (definre;


și/sau construcții-situat în BUCUREȘTI SECTOR 4, STR SOS PROGRESUL PANA LA SOS VIILOR cod poștal -, str., nr. -, sau


VlilLOR DE TRAMVAI 1 SI 10 FAȚĂ DE TRAFICUL AUTO GENERAL E LA SOS PROGRESUL PANA LA SOS VIILOR


lui anexez :

; actualizat la zi, scara 1:500.1:2000

nstrucției pentru care solicit certificatul de urbanism este de LUNGIME


tieatie

Nume

Semnătură

proiect

ing. \ ietor Duitu

w

lectai

ing, Victor Duteu

enat

ine Vicior Duitu

ilteat

ine. Gahricla 11111

Oaia

MAR/2018


-fricatie

Nume

Semnătură

iroieet

ing Victor Dutcu

xtai

ing. Victor Duicu

nai

mg \ ictor Dutcu

leat

ing. Gabriela IU I1

Scara:

0/

/O


Data:

MAR/2018


AUTONOMA !

^^Itransport bucurești

Proiect nr 4594

DELIMITAREA AMI’RIZEi LINIILOR DE TRAMVAI 1 si 1» PATA DE

IHAITCUL AUTO GENERAL

Paza

SE

Obiect

1RONSONUL 1 - tic la l’iata Sudului nana la Pasai Obor ne arterele Calea Văcărești st Șoseaua Mihai llravu;

Planșa tir

Ir. 1 -PZ 2

Tîîluplăitsa

PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA

ing. Victor Duicuing. Victor Duicu


ing. Victor Duicu


WA

W-


ing. Gabriela TITU


7%


Data:

MAR/2018


TT——-

AUTONOMA DE // TRANSPORT BUC&RgSTP^

■■ .V /

V?’ -z

Proiect nr.

Titlu proiect

DELIMITAREA AMPRIZEI LINIILOR DE TRAMVAI 1 si 10 FATA DE TRAFICUL AUTO GENERAL

Faza:

SF

Obiect TRONSONUL II - de Io Pasai Obor pana Io B-dul Timișoara ne arterele Șoseaua Ștefan cel Marc, B-dul lancu de Hunedoara, pe B-dul Vasilc Milea pana la B-dul Timișoara;

Planșa nr.

Tr.U -PZ

Titlu piansa

PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA
catie

Nume

Semnătura

iroiect

ing. Victor Duicu

W

:ctat

ing. Victor Duicu

M.

mat

ing. Victor Duicu

W

■ficat /

ing. GabrielaTITU

"TZjJ

Scara:

%


Dala:

MAR/2018

■    -\jr—    rjr

REGIA AUTONOMA-DE,./7 TRANSPORT BUCUREȘTI

Proiect nr.

Titlu proiect

DELIMITAREA AMI'RJZEI LLNHLOIl DE TRAMVAI 1 si 10 FATA DE TRAFICUL AUTO GENERAL

Faza:

SF

Obiect: l'ltONSONUL II ■ dc la Pasai Obor pana la D-dul Timișoara lm arterele Șoseaua Ștefan cel Marc, B-dul înnoi de Hunedoara, pc B-dul Vasile Mitea nana la B-dul Timișoara,

Planșa nr.

Tr.Il -PZ:

Titlu planșa

PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA

B-dul Vasile Milca de la Pasajul Basarab pana la B-dul Timișoarafi fi___

»- --


-J?

‘-'O


JL

£


’o,I CONFORM CU ORIGINALUL.

tfnrversîrarâa Națională de Apărare

I
tntșeafa—


uV *'•/'«& V.I •■

s

%


, n


'-X-


'•T

W


7u


r-


'V


^Qn


J«5


A,


r#


56cSpecificație

Nume

Semnătură

Set'proiect

mg. Victor Puicu

tewi

Proiectat

ine. Victor Puica

w

Desenat

mg. Vuitor Puicu

vxl

Verificat

irig. Gabrida i (TI

1

Si.na

%

Uita

MAR/2018


Titlu proiect

DELIMITAREA AMPRIZEi LINIILOR DE TRAMVAI I si 10 FATA DE TRAFICUL AUTO GENERAL


jhitfcl; i KONSOM T. IV - Je la mierseoij n-du! X TtA- u.i,-, r.,n,,,    .


- --- ---- -    r —>« IU Ullk'1 ASKIU LU

tla.-njic pc IWuf Timișoara. de b minsectb 4lr. Progresului 1 Trafic Circul cu S:r Constantin

Mrati pana b intersecția C-tin (strai cu Sos Viillcr pe strada C-nn Isliaiî si de b intersecția .‘.11n fstran cu Sos V iitor ptnj fa tntciscflia Sus \>‘iifrr cu    Set han \ nit pe Snț, Vtiliy

Tu Iu planșă    PLAN DE hVCADKARt JN ZOS/\


l>0 Bdul Timișoara de la imcrseciiu cu Vusile M(fci pana |;l mterseclia

lu sir. Razoare


T ’a/a

SI


“lansa nr

Ir IV • PZI


rai ci t cete nul t l<JI Iti


Parcul Carol


ifi


<s>Q.Școaig Gimnazială


SERVtCIUl i PROIECTARE INFRASTRUCTURA

SI AVI26

EDIUTARE I


l&b


TRANSPORT BUCUREȘTI


Specificație

Nume

Semnătură

t

Scf proiect

iltg Victor Ditieu

i Proiectat

mg. Vielor Duteu

ret

Desenai

ine Victor Dtiiell

fîM

■ Verificat

mg. (iabriela rt 11


Scara

o/

/o


Titlu proiect


DELIMITAREA AMPRIZE1 LINIILOR DE TRAMVAI 1 si 10 FATA DE TRAFICUL AUTO GENERAL

IhlVCț; I RONSONUL I V»de la tr.tcrsectia HJui Vasilc \liiea p.an.i l.> mrrrspLtia cu sir

tuaac pe U-dyl îîmiseara, de la intersecția w Pn^resuSui! Trafic Greul cu Sir Constantin


l'a/a

SF


.trjii pana ta intersecția C-ttn Jstrati cu Sos Viitlcr pe strada C-itn Isîrari $i de ta intersecția jin Isnati cu Sos Viitor pana fa intersecția Sos Viitor cu Calea Scrhan Vadă pe S»«- d‘-r

rntu plânsu    i’tAN ut INI ĂbKAKp (\ ZONA

MARP018 'ltf s,r 1 ",ln 'slral' la ifNrseeiiu eu sir. Progresului pana Iu intersecția eu _____* _    _ Șps Viilor și pe Șoș Viilor pana la intersecția eu Calea Serbați Voila


‘lansa nr


Data


Ir. I\ IV. 2

TRANSPORT BUCUREȘTI


sțRvjau. PROIECTAM Ir.FRAfiTRl.CTJR* si avtzs SDiUTAM

REGIA DE îl BUCUREȘTI

R.C. J4O/46/1991

Specificație

Nume

Semnătură

Scara:

1:500

Ti-, iu proiect

DELIMITÂRFA A.MPRKEI LINIILOR DE TRAMVAI 1 si 10 FATA DE

Faza:

SF

Scf proiect

irig. Victor Uiiiftt

TRAFICUL AUTO GENERAL

j Proiectat

ing, Victor Duiț^

□biect

TRONSONUL I - de ta Piața Sudului nana la Pasai Obor pe arterele Calea Vacaițțti si Șoseaua Mihai Brava; ..

1 Desenat

:ng. Victor Duica

Data;

ITîtTu planșa    ---------

Planșa nr.

| Verificat

iog. Oibrieb T1TU

MAR/2018

('LAN DE SITUAȚIE

Tr.l-1/lt•*- r

'.i

tr-3■y-i


SERVICIUL PROIECTARE infrastructura SI AVIZE EDILITARE


A5jg<

am04


z®f
de^storț;


Specificație

Nume

Semnătură

Scf proiect

ing. Victor Duicu

w

Proiectat

ing. Victor Duicu

KW.

Desenat

ing. Victor Duicu /

04

Verificat /

ing Gabricla I I TU


Scara:

1:500


Data:

"MAR/2018


REGIA TRANSPORT BUCUREȘTI


Titlu proiect

DELIMITAREA AMPRIZEI LINIILOR DE TRAMVAI I si 10 FATA DE TRAFICUL AUTO GENERAL


Obiect


TRONSONUL I - de la Piața Sudului pana la Pasaj Obor pe arterele Calea Văcărești si Șoseaua Mihai Bravu;


litiu plans~


PLAN DE SITUAȚIE


Proiect nr 4594


Faza:

SF


Planșa nr

Tr.l-2/K
4
05


06


5BL „g« REc&l^

«WW    bucurești

R.C. J40/46/1991

/ '    V\ //

REGIA AUTO^dtlA^^ TRANSPORT BUCLJRESTI

Proiect nr. 4594

tecificatie

Nume

Semnătură

Scara:

1:500

Data:

—MAR/2018

Tttlu proiect

DELIMITAREA AMPRIZEI LINIILOR DE TRAMVAI 1 si 10 FATA DE TRAFICUL AUTO GENERAL

Faza:

SF

Sef proiect

ing. Victor Duicu

W'A

Proiectat

ing. Victor Duicu

Obiect

TRONSONUL I - de la Piața Sudului nana la Pasai Obor ne arterele Calea Văcărești si Șoseaua Mihai Bravu;

Planșa nr.

Tr. I-3/1C

Desenat

ing. Victor Duicu

!5iVi

1 itlu planșa

—jVerificat /

fing. Gabriela IIITJ

A^C--

PLAN DE SITUAȚIE

mai Bravu

■ -r-    1    \


REGIA AUTONOMA TRANSPORT BUCUREȘTI

Specificație


Nume


Semnătură


Sef proiect ing. Victor Duicu


Scara:

1:500


Titlu proiect

DELIMITAREA AMPRJZEI LINIILOR DE TRAMVAI 1 si 10 FATA DE TRAFICUL AUTO GENERAL


Faza:

SF


Proiectat ing. Victor Duicu


Desenat


ing. Victor Duicu


Obiect

TRONSONUL 1 de la Piața Sudului pana la Pasaj Obor pe arterele Calea Văcărești si Șoseaua Mihai Brav-.;:


Verificat


/ ing. Gabriela TITU


Data;

MAR/2018


Titlu planșă


PLAN DE SITUAȚIE


Planșa nr.

Tr. J-4/1C
ccificatic

Nume

Semnătură

îef proiect

ing. Victor Duicu

’roicctat

mg. Victor Duicu

desenat

ing. Victor Duicu

fc>tf

„Verificat ,

/ing. Gabrieia i i I U


REGIA AtdTCtaQMA DE TRAÎM^fiȚp

BUCURES R.C. J40/46/1991


Scara:

1:500


Data;

MAR/2018


-——---- ’—-

"    REGIA AUTONOMA DE

TRANSPORT BUCUREȘTI

Proiect or. 4594

Titlu proiect

DELIMITAREA AMPRIZEI LINIILOR DE TRAMVAI 1 si 10 FATA DE TRAFICUL AUTO GENERAL

Faza:

SF

Obiect

TRONSONUL I - de la Piața Sudului nana la Pasai Obor oe arterele Calea Văcărești si Șoseaua Mihai Bravu:

Planșa nr.

Tr.I-5/IC

l itiu planșa    '

PLAN DE SITUAȚIE


ri


r .v/


; SHr; as=^]^aLOTRANSPORT BUCUREȘTITitlu proiect

DELIMITAREA AMPRIZEI LINIILOR DE TRAMVAI I si 10 FATA DE TRAFICUL AUTO GENERAL


Obiect

TRONSONUL I - de la Piau Sudului pana la Pasaj Obor pe arterele Calea Văcărești si Șoseaua Mihaj Bravu;________.

1 itiu planșă


PLAN DC SITUAȚIE


Faza:

SF


Planșa nr.


Tr.I-6/H
!A AUTONOMA tRĂNSPORT


Specificație

Nume

Semnătură

Scara:

1:500

Titlu proiect

DELIMITAREA AMPRIZEI LINIILOR DE TRAMVAI 1 si 10 FATA DE

SF

Sef proiect

ing. Victor Duicu

TrVA

TRAFICUL AUTO GENERAL

Proiectat

îng. Victor Duicu

Wj

Obiect

TRONSONUL I - de la Piața Sudului pana la Pasai Obor pe arterele Calea

| Desenat

ing. Victor Duicu

izM

Văcărești si Șoseaua Mihai Brave;

Data:

l itiu planșa

Planșa itr.

’j Verificat y

/rng. Gabriela TTTU

-

MAR72018

PLAN DE SITUAȚIE

Tr. I-jJtlt-1S

REGIA AUTONOMA-DE^ TRANSPORT BUCUREȘTI


ificadc


Nume


Semnătura


'proiect i”g. Victor Duicu


Scara:

1:500


Titlu proiect

DELIMITAREA AMPRIZEI LINIILOR DE TRAMVAI l si 10 FATA DE TRAFICUL AUTO GENERAL


Faza:

SF


pccificatic

Nume

Semnătură

Sef proiect

ing. Victor Duicu

Wl

Proiectat

ing. Victor Duicu

w

Desenat

ing. Victor Duicu

wV

i Verificat

/jffg. GabriefaTITU

_

f '

Data:

MAR/20I8


Scara:

1:500


REGIA AUT<

DE TRANSPORT BUCUREȘTI

R.C.J40/46/1991

•ny -x

—"    REGIA AUTONOMĂTJE

TRANSPORT BUCUREȘTI

Proiect nr. 4594

Titlu proiect

DELIMITAREA AMPRIZEI LINIILOR DE TRAMVAI 1 si 10 FATA DE TRAFICUL AUTO GENERAL

Faza:

SF

Obiect

TRONSONUL I - dc la Piața Sudului nana la Pasai Obor nc arterele Calea Văcărești si Șoseaua Mihai Hravu;

Planșa nr.

Tr. I -qri

litiu planșa

PLAN DE SITUAȚIEtr-4-


20|

rBUCUREȘTI R.C.J40/46/1991


REGIA AUTONOMA-DE TRANSPORT BUCUREȘTI


pecificarie


Nume


Semnătură


Sef proiect


ing, Victor Duicu


Scara:

1:500


Titlu proiect


DELIMITAREA AMPRIZEI LINIILOR DE TRAMVAI 1 si 10 FATA DE TRAFICUL AUTO GENERAL


Faza:

SF


Proiectat


ing. Victor Duicu


Obiect


Desenat


ing. Victor Duicu


Verificat /*"8-Gabrich TITU


Data:

MAR/2018


TRONSONUL I de la Piața Sudului pana la Pasaj Obor pe arterele Calea Văcărești si Șoseaua Mihai Bravu;


TitlgS


PLAN DE SITUAȚIE


Planșa nr

Tr. I-I0/KI -A


02


0301B-dul lancu de Hunedoara,Gard


J.


7.


——Tflp. —rrr-


Q


SERVICIUL PROIECTARE infrastructura SI AVIZE EDILITARE-&tib


’TSpecificație

Nume

Semnătură

Scf proiect

ing. Victor Duicu

Proiectat

ing. Victor Duicu

CA'A

Desenat

ing. Victor Duicu

Verificat y

îng. Gabriela TTTU

Data:

MAR/2018


REGi DE BUCI

R.C.340/46/1991


Scara:

1:500


litiu proiccT


DELIMITAREA AMPRIZE! LINIILOR DE TRAMVAI 1 si 10 FATA DE TRAFICUL AUTO GENERAL


Obiect TRONSONUL II - de la Pasaj Obor pana la H-dul Timișoara pe


arterele Șoseaua Ștefan cel Mare, B-dul lancu de Hunedoara, pe B-dul Vasile Milca pana la B-dul Timișoara;

l itiu planșă


PLAN DE SITUAȚIE


Faza:

SF


Planșa nr.

Tr.lL 1/8'■"■'A

,t

^»au,A >r;i -•£    fl.«,*,|U    ~ -/J

'    O 'A ASERVICIUL

PROIECTARE INFRASTRUCTURA SI AVIZE EDILITARESpecificație

Nume

Semnătura

Sef proiect

ing. Victor Duicu

Proiectat

ing. Victor Duicu

wA

Desenat

ing Victor Duicu

W"

Verificat

/ing. Gabnela l'l I’U

Data:

MAR/2018


Râ^tfUTONGtyÂ-DETS^NSPORT-' BUCUREȘTI

R.C.J40/46/1991


Scara:

1:500


REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCUREȘTI


l itiu proiect

DELIMITAREA AMPRIZEI LINIILOR DE TRAMVAI I si 10 FATA DE TRAFICUL AUTO GENERAL


Obiect: TRONSONUL 11 de ia Pasaj Obor pana la B-dul Timișoara pe

arterele Șoseaua Ștefan cei Mare, B du) lancu dc Hunedoara, pe B-dul Vasilc Milea pana la B-dul Timișoara,


I itiu planșa-


PLAN DE SITUATE


Faza:

SF


Planșa nr.


06


07
Specificație

Nume

Semnătura

Scf proiect

ing. Victor Duicu

W\.

£ Proiectat

mg. Victor Duicu

Desenat

ing. Victor Duicu

g Verificat

^/ing. Gabriela 111U


Scara:

1:500


Dala:

-MAR/2018


tk


proiect


DELIMITAREA AMPRIZEI LINIILOR DE TRAMVAI I si 10 FATA DE TRAFICUL AUTO GENERAL


Obiect: TPONSONUL II • de Ia Pasaj Obor pana la B-dul Timișoara pe

arterele Șoseaua Ștefan cel Mare, B-dut lancu de Hunedoara, pe H-dul Vasile Milca pana la B-dul Timișoara;


1 itIu piansa'


PLAN DE SITUAȚIE


Faza.

SF


Planșa nr.REGIA ÂB^WQMA DE TRANSI BUCUREȘTI

R.C. J40/46/1991

Specificație

Nume

Semnătură

Scf proiect

ing Victor Duicu

©j(Y.

Proiectat

mg. Victor Duicu

Desenat

ing. Victor Duicu

Verificat

^mg Gabriela 111U

/7——

Data:

MAR/2018


Scara:

1:500


REGIA AUTONOMmF' ' " TRANSPORT BUCUREȘTI

Titlu proiect

DELIMITAREA AMPRIZEI LINIILOR DE TRAMVAI 1 si 10 FATA DE TRAFICUL AUTO GENERAL

Faza:

SF


Obiect: TRONSONUL II • de la Pasaj Obor pana la B-dul Timișoara pe

arterele Șoseaua Ștefan cel Mare, B-dul lancu de Hunedoara, pe B-dul Vastlc Milca pana la B-dul Timișoara:

Titlu plărisa

Planșa nr.


PLAN DE SITUAȚIE

SERVtaUL PROIECTARE INFRASTRUCTURA SI AVIZE EDILITARESpecificație

Nume

Semnătură

Scf proiect

ing. Victor Duicu

w.

Proiectat

ing. Victor Duicu

Desenat

ing. Victor Duicu

Verificat ,

t ing. Gabricla 11 TU


tigma DE TRANSPORT BUCUREȘTI R.C.J40/46/1991


Scara:

1:500


Data:

MAR/2018


REGIA AUTONOMA~Dt TRANSPORT BUCUREȘTI


Titlu proiect

DELIMITAREA AMPR1ZEI LINIILOR DE TRAMVAI I si 10 FATA DE TRAFICUL AUTO GENERAL


Obiect TRONSONUL II - de la Pasaj Obor pana la B-dul Timișoara pe

arterele Șoseaua Ștefan cel Mare, B-dul lancu de Hunedoara, pe B-dul Vasile Milea pana Ia B-dul Timișoara;


I ttlu planșă"


PLAN DE SITUAȚIE


Proiect nr. 4594


Faza:

SF


Planșa nr.


CONFORM CU ORIGINALUL
SERVICIUL PROIECTARE INFRASTRUCTURA 51 AVIZE EDILITARE

J&b

REGIA ÂtCțO^OMĂ DE TRAim?FfT'I

BUCUREȘTI

R.C.J40/46/1991

—iț-— ‘    ■

REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCUREȘTI

Proiect nr, 4594

Specificație

Nume

Semnătură

Scara:

1:500

Titlu proiect

Faza:

SF

DELIMITAREA AMPRIZEI LINIILOR DE TRAMVAI l si 10 FATA DE TRAFICUL AUTO GENERAL

Sef proiect

ing. Victor Duicu

țsi'X

Proiectat

mg Victor Duicu

Obicei: TRONSONUL li - de la Pasai Obor pana la B-dul Timișoara pe

arterele Șoseaua Ștefan cel Mare, B-dul lancu de Hunedoara, pe B-dul Vasile Milea pana la B-dul Timișoara;

Desenat

ing. Victor Duicu

w

Data:

litiu planșa

PLAN DE SITUAȚIE

Planșa nr.

Verificat f

' ing. Gabricla T1TU

- MAR/2018

Tr.U-fi/8


.,v-r


•»

X

ii


SERVlaUL proiectare INFRASTRUCTURA SI AVIZE edilitareKfcblA AUTONOMA DE— TRANSPORT BUCUREȘTI


Specificație


Nume


Semnătura


Scara:


Scf proiect


ing. Victor Duicu


1:500


litiu proiecT

1 - '»«tade


Faza:

SF


Proiectat


ing. Victor Duicu


Desenat ing- Victor Duicu


| Verificat ' ’n8- GabrielaTITU


~r


/W\


Data:

MAR/2018nL


SERVICIUL PROIECTARE INFRASTRUCTURA SI AVIZE EDILITARE


^TATIE car

î

—i.


Specificație

Nume

Semnătură

Sef proiect

ing. Victor Duicu

w

Proiectat

ing. Victor Duicu

Desenat

ing. Victor Duicu

Verificat

'/fag. Gabriela TITU


REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCUREȘTI

R.C.J40/46/1991


Scara:

1:500


Data:

"MAR/2018


REGIA AUTO TRANSPORT BUCUREȘTI


~) itIu proiect    ""    “

DELIMITAREA AMPRJZE! LINIILOR DE TRAMVAI I si 10 FATA DE TRAFICUL AUTO GENERAL


UBiect: I RUNSUNUl li - tic la l’asai Obor pana 1a il-riui ) imisoara pe

arterele Șoseaua Ștefan cel Mare, B-dul lancu de Hunedoara, pe H-dul Vasile Milca pana la B-dol Timișoara,


Titlu piansa

PLAN DE SITUAȚIE

Pe B-dul Vasile Milca de la Pasajul Dasarab pana la B-dtil Timișoara


Proiect tir. •1594


Faza:

SF


Planșa nr,

Tr.II-8/9


SERVICIUL PROIECTARE INFRASTRUCTURA SI AVIZE EDILITARE


REGIA auto:

DE TRANSPORT BUCUREȘTI

R.C.J40/46/1991

Specificație

Nume

Semnătură

Scf proiect

ing. Victor Duicu

wv

Proiectat

ing. Victor Duicu

Desenat

ing. Victor Duicu

| Verificat

ing. Gabriela TITU

jZ    -Ț

Data:

MAR/2018


Scara:

1:500


REGIA AUTONOf TRANSPORT BUCUREȘTI

11tiu proniei

DELIMITAREA AMPRIZEI LINIILOR DE TRAMVAI 1 si 10 FATA DE TRAFICUL AUTO GENERAL

Faza:

SF


Obiect: i RONaONUL II • de la Pasai Obor nana la B-dul 1 inusuara ne

arterele Șoseaua Ștefan cel Mare, B-dul lancu de Hunedoara, pe B-dul Vasile Milea pana la Fl-du! Timișoara

Titluplansă

PLAN DE SITUAȚIE

Pe B-dul Vasile Milea de la Pasajul Basarab pana la B-dul Timișoara

Planșa ar.

Tr.ll- 919REGIA


X A    '/

REGIA AUTONOMA; TRANSPORT BUCUREȘTI


Specificație

Nume

Semnătura

ScF proiect

ing. Victor Duicu

Proiectat

ing. Victor Duicu

Desenat

ing. Victor Duicu

/Verificat

ing, Gabricla TITU


Scara:

1:500


Data:

MAR/2018


Titlu proiect

DELIMITAREA AMPRJZEI LINIILOR DE TRAMVAI I si 10 FATA DE TRAFICUL AUTO GENERAL


Obiect

TRONSONUL III de la Bucla de intoarccre Romprim S.A.


pana la Str. Sura Mare pe artera Șoseaua Olteniței; Titlu planșă


PLAN DE SITUAȚIE


Faza:

SF


Planșa nr.

Tr. II1-I/4


bll
pccificatic

1

Nume

Semnătura

Scf proiect

ing, Victor Duicu

Proiectat

ing. Victor Duicu

25^

Desenat

■■    . ji

ing. Victor Duicu

■-Verificat

ing GabrielaTmj

Data:


Scara:

1:500


REGIA Al DE TRANăR^&J}

BUCURESi R.C. J40/46/1991

REGIA AUTONOMA    '

2’J>'    TRANSPORT BUCUREȘTI

7

Proiect nr. 4594

Titlu proiect

DELIMITAREA AMPRIZEI LINIILOR DE TRAMVAI 1 si 10 FATA DE TRAFICUL AUTO GENERAL

Faza:

SF

Obiect

rRONSONUL III de la Duela de inloarccit Rnrnprim S A pana ta Str Sura Mare pe artera Șoseaua Olteniței;

Planșa nr.

Tr. II1-2/4

Titlu iilarisa

PLAN DE SITUAȚIEc

-jT 4llh03


04
Specificație

Nume

Semnătură

Sef proiect

irig. Victor Duicu

Proiectat

ing, Victor Duicu

Desenat

ing. Victor Duicu

/Verificat

ing. GabriclaTITU


REGî4&UȚqNOMÂ DE TRANSPORT BUCUREȘTI

R.C.J40/46/1991


Scara:

1:500


Data:

MAR/20Î8


REGIA AUTONOMADE TRANSPORT BUCUREȘTI


Titlu proiect

DELIMITAREA AMPR1ZEI LINIILOR DE TRAMVAI 1 si 10 FATA DE TRAFICUL AUTO GENERAL


[Obiect

TRONSONUL III - de la Bucla de întoarcere Romprim S.A.


pana la Str Sura Mare pe artera Șoseaua Olteniței; litiu planșă-


PLAN DE SITUAȚIE


Faza;

SF


Planșa nr [ Tr. II1-3/4 I


hCREGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCUREȘTI

Specificație

Nume

Semnătură

Scf proiect

ing. Victor Duicu

vsN.

Proiectat

ing. Victor Duicu

Desenat

ing. Victor Duicu

Verificat -

'"'mg. Gabricla TI IU


Faza:

SF


DELIMITAREA AMPRIZEI LINIILOR DE TRAMVAI 1 si 10 FATA DE TRAFICUL AUTO GENERAL

Jbțcct XK ONSUNbL IV» de la intersecția P>dui Vuite Mi2ca pană ia~tnieficcua cu str.

tarare pe B-dul Timișoara, de la intersecția ser. Progresului (Trafic Greu) cu Str Constantin strau pana Ia intersecții C-tin Istnui cu Soi Viillor pe strada C-tin Istniii si de la intenecua planșa QT. .-;in Iitrgii cu Sos Viilor pana fa intersecția Soi Viilor cu Cafea Setban Vodă pe Sos. Viilor

Titlu planșa

Dau:    Titlu planșa' '    PLAN UE SITUATiE"

MAR/2018 B-dul Timișoara de ia intersecția cu B-dul Vasile Milea pana (a inicroxiu cu str. Raznant


Tr. IV-1/4
ERviam OIECTARE UTRUCTURA i! AVIZE CIUTARE

ciflcatie

Nume

Semnătura

| proiect

iog. Victor Duicu

Î&U

liectat

ing. Victor Duicu

fcenat

ing. Victor Duicu

Irificat

ing. Gabriela TITU


Scara:

1:500


Titlu proiect

DELIMITAREA AMPRIZEI LINIILOR DE TRAMVAI I si 10 FATA DE TRAFICUL AUTO GENERAL

Faza:

SF


jbipjț: rjtuydJri L t. [V - Je i» laienccai HhM Vuite Vite* pani I» Tnwrsecua cu ser.


teroare pe B-dul Timișoara, de fi iaienecti* str Progresului i'Trafic Greu) cu Str Constantin jtrau pana b tcaenccua C-im Istrati cu Sos Vitllor pe stndi C-un Istrati si de la intersecția "-dn Istrati cu Sos Viilor pana la intersecția Sos Viilor cu Calea Sctbaa Vodă pe Sos. Viilor

iiTiu planșa— —---PLAN DE MTCATIE-

Pe str. Constantin Istrati de la intersecția cu str. Progresului pana la LTtsaxiiS-sai&Ku Viilor
SERVICIUL

PROIECTARE INFRASTRUCTURA SI AVIZE EDILITARE

Specificație

Nume

Semnătura

Sef proiect

ing. Victor Duicu

Proiectat

ing. Victor Duicu

îtfl

Desenat

ing. Victor Duicucificntic

Nume

Semnătura

, ‘proiect

ing. Victor Duicu

fWt

î

liectat

ing. Victor Duicu

iWL

senat

ing. Victor Duicu

“^T

nficat /

/ ing. GabrielaTlTU


Scara:

1:500


1II Iu proiecC


DELIMITAREA AMPRIZEI LINIILOR DE TRAMVA11 si 10 FATA DE TRAFICUL AUTO GENERAL

tiT• de la lairraectia iMul TastJg Milea pana te mtenccua cu w~ furare pe B-dul Timiloara, de la latcnecua ttr. Progrejului (Trafic Greu) cu Str Coiutantin «nei pasa la iaicrsccua Clin Istfati cu Soi Vililor pe reada Ctin latiati si de la intenectifl Itttati cu Soi Viilor pana la inieoectia Soi Viitor cu Calea Scrfain. Vodă pe Sos. Viilor Data:    Tutu planșa    ‘ i'LA,i bl 11A11 li

“MAR/2018 'lc Sos' fiilor de la intersecția cu str. Progresului pana la intersecția cu(


MEiPMlWtSiWiJUI


Faza:

SF


tlansa nr,

r. IV - 4Z4

n


i 80 10

r^rr


sookol


b-b

15 50 15

(CONFORM CLi

Hi


P2


P3


o —‘

1

sojsp 160

• 1 *

20O


CALITATE OTEL^i


atest*!

"verJ,câtor proiecte


Verificator/

Expert

SERVICIUL

PROIECTARE INFRASTRUCTURA SI AVIZE EDILITARE


Nume


NOTA .


-    Sudurile pieselor metalice se var execut cu cordoane Ă3 - E pe conturul Cuta Intersecțiilor .

-    După finalizarea lucrărilor de execuție

a confecțiilor metalice pentru panouri acestea vor fl protejate antlcorozlv ‘ cu deosebita grija , prin grundulre sl vopsire cu vopsea de culoare gri antracit „ utilizând materiale .adecvate , de calitate superioara Coptlrt/^Jn câmp elprtf'nc+i+lr-'i    WDET. P3 - 200x 10-200REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCUREȘTI


Specificație

Nume

Semnătură

Sef proiect

ing. Victor DUICU

w

Proiectat

ing. loan STOIAN

Desenat

ing. loan STOIAN

ÎV i

Data:

MAR. 2018


30


4 GĂURI 014 MM;

9'"v\‘


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


DELIMITAREA AMPRIZEI LINII LOR DE TRAMVAI I SI 10

fata de traficul auto general


Obiect:

PROCURARE SI MONTARE PANOURI GARD l itiu planșa:

DETALII PANOU GARD


Proiect tir. 4594/2018


Planșa nr. R)Sudurile pieselor metalice se vor executaj cu cordoane A3 - E pe conturul Intersecțiilor ,

După finalizarea lucrărilor de execuție a confecțiilor metalice pentru panouri , acestea vor fl protejate antlcorozlv cu deosebita grija , prin grundulre sl vopsire cu vopsea de culoare gri antracit , utilizând materiale adecvate , de calitate superioara Cogjdpf'', In câmp


—y

J— •£-

-rrfrrfT?

O


60

80

60

-290^.


800 ~ |&Q

CALITATE OTEL : S235 JS355


Vcfificitor proiecte

v enhuicn^rotectc

itwui Vcnftcilor proiecte

itestit Verificator/

Expert


Nume


SERVICIUL

PROIECTARE

INFRASTRUCTURA ,    ,*3?/-

SI AVIZE    #«■««*

EDILITARE


SemnăturaSpecificație

Nume

Semnătura

Scf proiect

ing. Victor DUICU

w

Proiectat

ing. loon STOIAN

Desenat

ing. loan STOIAN

~i

Data:

MAR. 2018Cerința


REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCUREȘTI R.C. J40/46/1991


Beneficiar


Referat/Expcrtiza nr./Data


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


Proiect nr. 4594/2018


Scara:

1:10

1:5


Ttilu pfcicct:


Obiect:


DELIMITAREA AMPRIZEI UNU LOR DE TRAMVAI I St 10 FATA DE TRAFICUL AUTO GENERAL


PROCURARE Sl MONTARE PANOURI GARD Titlu planșă?


DETALII PANOU GARD


Faza:

SE


Planșa nr. R t


ft GARD


sc. b20


2230


ra

0

i

80^    1920    8

0

3tVcnti câtor proiecte

atestat

Venricaior proiecte

atestat


Verificator/

Expert


Nume


BIROU

PROIECTARE

INFRASTRUCTURA X 1{--'A2Semnătura


Cerința


Refcrat/Expertb^ițffTDafâi^^


REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCUREȘTI


Specificație

Nume

Semnătură

SeC proiect

tng. Victor DUICU

Proiectat

ing. loan STOIAN

Desenat

ing. toan STOIAN

Data.

MAR. 2018


Scara:

1:20

1:5


Beneficiar:


Titlu proiect.


Obiect;


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


DELIMITAREA AMPRIZEI LINIILOR DE TRAMVAI I SI 10 FATA DE TRAFICUL AUTO GENERAL


PROCURARE St MONTARE PANOURI GARD


Titlu planșa :


DETALII MONTAJ PANOURI GARD


Proiect nr. 4594/2018


Faza:

S.F.
TRANSVERSALA


SC. 110


1-

-


/BORDURA

t\/ \/ NA \x \x

' NZ NZ sZ \Z

v v* \r v v i


MIN. 50

l-~OȘAE!L AUTO


Verificator proiecte


Venticator proiecte


enticatar proiecte


Verificator/


Expert


BIROU

PROIECTARE

INFRASTRUCTURA


Specificație


Sef proiect


Proiectat


Desenai


Nume


Nume


ing. Victor DUICU


ing. [oan STOIAN


ing. loan STOIAN


firum;


Semn aiura


Cennta


REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCUREȘTI

R.C. J40/46/1991


Semnătură

tel


Scara:

1:20

1:10


Data:

MAR. 2018


Beneficiar:


Titlu pmicct;


Obiect:


titlu pla


Referat/Expertiza nrTData


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


DELIMITAREA AMPREE1 LINIILOR DE TRAMVAI I SI 10 FATA DE TRAFICUL AUTO GENERAL


PROCURARE SI MONTARE STÂLPI FLEXIBILI


lansa ;


DETALII MONTAJ STÂLPI FLEXIBILI


Proiect nr. 4594/2018


Faza: '

S.F.


Planșa nr. R3
INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului

„Delimitarea amprizei liniei de tramvai 1/10 fața de traficul auto general"

1.Valoare totală (inclusiv T.V.A.):

din care

Lucrări de construcții montaj


6.281.261 lei


5.294.000 lei


2. Lungimea totala a traseului delimitat = 21600 ml din care;

* lungime traseu delimitat cu gard = 19580 ml (echivalent a 9431 bucăți panou gard) - lungime traseu delimitat cu stâlpi flexibili = 2019 ml (echivalent a 2019 bucăți

stâlpi)