Hotărârea nr. 125/2018

HOTARAREnr. 125 din 2018-03-28 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII "CONSOLIDARE SI INTERVENTII LA CLADIRILE UZINEI DE REPARATII RATB"
HOTARARE

privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Consolidare și

intervenții la clădirile Uzinei de Reparații RATB”

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate nr. 2587/22.03.2018 al Direcției Transporturi;


Văzând raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 20/23.03.2018, raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 44/26.03.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 130/27.03.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând in considerare avizul nr. 28/14.09.2017 al Consiliului Tehnico - Economic din cadrul primăriei Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și art. 45 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiții "Consolidare și intervenții la clădirile Uzinei de Reparații RATB”, prezentată în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.2 Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiții "Consolidare și intervenții la clădirile Uzinei de Reparații RATB", conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Finanțarea investiției se va asigura din bugetul local al municipiului București.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptatăjruședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 28.03,2018.

> -5/

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,/ Marian Orland© Curea


?\ \ >Ti SECRETAR GENERAL >ĂL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,

, - x./ Georgiana Zamfir


București, 28.03.2018 Nr. 125

B-dul Regina Elîsabeta nr, 47. cod poștal 050013, sector 5 București. România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

I

Anexa 1SC TECHMED1A ELECTRONICS SRL BOTOȘANI

J 07/842/2008 COI 24835360 Tel/Fax:0232.279002    0752/096565

Mai! techmcdiaelectromcffllyahoo com

PROIECT nr 417/2016

Faza DALl

CONFORM CU ORIGINALUL

Jp——"^7---''

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII VIZÂND PROIECTUL

CONSOLIDARE SI INTERVENȚII LA CLĂDIRILE UZINEI DE REPARAȚII RATE

Beneficiarul investiției:    Regia Autonoma de Transport București

PAGINA DE RESPONSABSef proiect: ing. BUZA CONSTANTIN

Arhitectura :


• Rezistenta:


• Instalații:
Pagina 2-dirfg^
o amplasamentul (județul, localitatea, strada, numărul); o titularul investiției; o beneficiarul investiției; o elaboratorul documentației.

2)    Descrierea investiției:

situația existenta a obiectivului de investiții

a)    - starea tehnica, din punct de vedere al asigurării cerințelor esențiale de calitate in construcții, potrivit legii;

b)    - valoarea de inventar a construcției;

c)    - actul doveditor al forței majore, după caz.

2. concluziile raportului de expertiza tehnica

a)    - prezentarea cel puțin a doua opțiuni;

b)    - recomandarea expertului / auditorului energetic asupra soluției optime din punct de vedere tehnic si economic, de dezvoltare in cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenții.

3)    Date tehnice ale investiției:

o descrierea lucrărilor de baza si a celor rezultate ca necesare de efectuat in urma realizării lucrărilor de baza;

descrierea, după caz, a lucranlor ~de. modernizare efectuate in spatiile

•‘ >

consolidate/reabilitate/reparate;/?^. consumul de utilitati;


a)    - necesarul de utilitati rezultate, dupa'da^ ij>$ituatia executării unor lucrări de

modernizare;    •-____-z

'St

b)    - estimări privind depășirea con'shmurilor inițiale de utilitati.

4) Durata de realizare si etapele principale:


- graficul de realizare a investiției.


5)    Costurile estimative ale investiției:

1. valoarea totala cu detalierea pe structura - Devizului General,

2. eșalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiției

6)    Sursele de finanțare a investiției.

7)    Estimări privind forța de munca ocupata prin realizarea investiției:

-    număr de locuri de munca create in faza de execuție;

-    număr de locuri de munca create in faza de operare

8)    Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției:

1.    valoarea totala (INV), inclusiv TVA (mii lei)

(in preturi - luna, anul, 1 euro - 4.5210 lei), din care;

- construcții - montaj (C+M );

2.    eșalonarea investiției (INV / C+M )

-    anul 1

-    anul II

3.    durata de realizare ( luni);

4 Capacități (în unități fizice și valorice)

5. Alți indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiția, după caz.


9) Avize si acorduri de principiu:

> certificat de urbanism;

> avize de principiu privind asigurarea utilităților (energie termica si electrica, gaz metan, apa-canal, telecomunicații, etc.)


SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL BOTOȘANI

J 07/842/2008 COI 24835360 Tel/Fax.0232.279002    0752/096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

/CA

X

PROIECT mr 417/2016    1

Faza DAL1

CAPITOLUL B : Piese Desenate-'—

'r


1. Planuri generale

1. Az - plan de încadrare in zona


2. Al - plan de situație


2.Planuri

A. Hala Veche Montai 1, Atelier /

ARHITECTURA


Plan subsol-existent

Plan parter-existent

Plan mezanin-existent

Plan etaj l-existent

Plan subsol-propus

Plan parter- propus

Plan mezanin- propus

Plan etaj 1- propus

INSTALAȚII ELECTRICE


Plan mezanin-existent Plan etaj 1-existent Plan subsol-propus Plan parter- propus Plan mezanin- propus


SCARA I : 10000


SCARA 1 : 2000


1/100

1/100

1/100

1/100

1/100

1/100

1/100

1/1001/100

1/100

1/100

1/100

1/100

1/100


1/100

1/100

1/100

1/100

1/100

1/100INSTALATE SANITARE Plan mezanin-existent Plan etaj I-existent Plan subsol-propus Plan parter- propus Plan mezanin- propus Plan etaj 1- propusINSTALATE ELECTRICE

Plan parter 1-existent

1/100

Plan parter 1-existent

1/100

Plan subsol si etaj-existent

1/100

Plan parter 1-propus

1/100

Plan parter 1- propus

1/100

Plan subsol si etaj- propus

1/100


INSTALAȚII TERMICE Plan parter I-existent Plan parter 1-existent Plan subsol si etaj-existent Plan parter 1- propus Plan parter I - propus Plan subsol si etaj- propus

Pagina 6 din 60


1/100

IZI00

1/100

1/100

1/100

TTToo


B. Hala Montai 2 și Secția 5

ARHITECTURA

Plan parter 1-existent

1/100

Plan parter 1-existent

1/100

Plan subsol si etaj-existent

1/100

Plan parter 1 - propus

1/100

Plan parter 1- propus

1/100

Plan subsol si etaj- propus

1/100

INSTALAȚII SANITARE Plan parter 1-existent Plan parter I-existent Plan subsol si etaj-existent Plan parter I- propus Plan parter 1- propus Plan subsol si etaj- propus


1/100

1/100

1/100

1/100

1/100

1/100


C. Atelier Sculărie

ARHITECTURA

Plan parter -existent

1/100

Plan parter -proppus

1/100

TNSTALATII ELECTRICE

Plan parter-existent

1/100

Plan parter -proppus

l/l 00


INSTALAȚII TERMICE Plan parter -existent Plan parter -proppus

1/100

1/100SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL BOTOȘANI

J 07/842/2008 CUI 24835360

Tel/Fax 0232 279002    0752/096565

M ai 1: tech medi aelectronic@yahoo. com

CONFORM CU ORIGINALUL

PROIECT nr. 417/2016

Faza DALI

CAPITOLUL 1. DATE GENERALE /. I. Denumirea obiectivului de investiții:

Consolidare si intervenții la clădirile Uzinei de reparații RA TB

1.2.    Amplasamentul (județul, localitatea, strada, numărul):

Municipiul București, Strada Dr, Calistrat Grozovici 2-4

1.3.    Titularul investiției:

Reșia Autonoma de Transport București

1.4.    Beneficiarul investiției:

Reșia Autonoma de Transport București

1.5.    Elaboratorul proiectului/documentatiei:

S.C. TECHMEDIA ELECTRONICS S.R.L.

CAPITOLUL 8. DESCRIEREA INVESTIȚIEI

2.1. Situația existenta a obiectivului de investiții:

Clădirile sunt situate in Municipiul București, Strada Dr. Calistrat Grozovici 2-4

Necesitatea si oportunitatea investiției

In urma „Expertizei tehnice privind starea fizică a unor construcții ce compun Uzina de C    Reparații - RATB" document înregistrat la R.A T.B. cu nr. 49863/21.12.2015, clădirile au fost

incadrate in clase de nsc seismic de la RS I la RS III cu propunerea de a fi realizate lucrări de

consolidare pentru aducerea clădirilor in clasa de risc seismic IV.

Totodată din expertiza tehnica efectuata a rezultat ca un impact major in degradarea

a) Starea tehnica, din punct de vedere al asig construcții, potrivit legii - conform expertizei
Conform expertizei tehnice intocmitade ing. Belgun Ionel:

1. Hala Veche Montaj 1, Atelier I - construcție industriala S+P+M+1E, construita in anul 1929;

-    nr. de niveluri existent: Parter si S+P+ Mz+IE

-    înălțimi de nivel: Hp =10,00m, Hf=4,00m, Hmz ~3,00m,

-    fundații: sunt de tipul fundații izolate tip talpa din beton armat in forma de obelisc in zona hala parter si de tipul tălpi continue din beton armat, dispuse pe direcțiile principale ate construcției in zona halei multietajata ce asigura transmiterea incarcanior verticale si orizontale la terenul de fundare.

- închideri și compartimetări: pereți din zidărie de bea si cărămidă si la interior si la exterior, cat si suprafețe man vitrate.

- acoperișul: tip șarpanta cu tabla zincata cutata așezata pe o astereala din lemn, cu luminator central.

Structura de rezistență a construcției a fost executată în jurul anilor 1929, fund proiectată pentru încărcări preponderent gravitaționale, nefiind prevăzute măsuri constructive de protecție seismică, Aceasta clădire a fost construita in perioada interbelica (1920 - 1940), anterioara cutremurului puternic din 10 noiembrie 1940 si in care betonul si betonul armat au fost introduse treptat pe scara dm ce in ce mai larga la structurile de rezistenta si la fundațiile clădirilor, dar in care ca si in perioada precedenta, inca nu au fost luate practic in considerare decât cu totul întâmplător si in mod rudimentar cerințele de protecție antiseismica a clădirilor.

iare


, ținând cont de cele descrise mai sus. xploatare: elemente din beton armat


Starea tehnică a imobilului este nesâ^f^

S-au observat elemente ce ar sugera^ur'se/lirurrns

etc . S-au identificat elemente strucdțrale și nestruțytafg’^e au nevoie de reparații

V/z. /) *

Din punctul de vedere al \fscului seismic, în sensul efectelor probabile ale unor

\

cutremure, caracteristice amplasamentului, clădirea^se încadrează în clasa de risc seismic Rs II din care fac parte "construcțiile care sul) efectul cutremurului de proiectare poate

(

1

Pagina 9 din 60    '

^1

irsuferi degradări structurale majore, dar Ia care pierderea stabilității este puțin

71 , , J ' A

probabilă."    , ’ > J,""K

'x,q'" ■'*

Pe scurt, lucrările cu caracter structural propuse sunt

• înlocuirea fragmentelor de beton desprinse

•    Repararea fisurilor si segregărilor

■    Curatarea barelor corodate

•    înlocuirea armăturilor

•    Repararea rosturilor de lucru si de turnare degradate

■    Consolidări prin camasuirca stâlpilor si grinzilor din beton armat,

•    Repararea planșeelor de B.A în zonele în care prezintă fisuri,

•    Realizarea unui nou acoperiș sau repararea si consolidarea celui actual prin introducerea unor noi elemente de rezistenta si izolarea lui pentru prevenirea infiltrațiilor ulterioare;

•    Consolidări cu modificarea schemei constructive, introducând elemente de contravantuire (pereți din beton care sa inglobeze stâlpii cadrelor existente, panouri de forfecare din zidărie, contravantuii i metalice cu zăbrele),

•    Consolidarea fundațiilor actuale in conformitate cu eforturile capabile rezuftate in urma consolidării elementelor verticale.

Hala Montaj 2 și Secția 5 construcție industriala Parter, construita in anul 1915;

Hala este alcatuita din patru deschideri de 20m, si travei de 4m, Hala a fost executata în jurul anilor 1915, nefiind prevăzute măsuri constructive de protecție seismică'

O

z

Structura existentă a corpurilor este realizată din stâlpi/din pâră. 90x90cm si închideri din pereți de zidărie de 40cm. Structurațfefe'neconsolîda'i


"    * »’    SIS/

mensiunea de prin sâmburi și

centuri de beton armat si realizată din cărămidă presată plină mâr ca min. 75, cu mortar de zidărie de marca min. 50.    '

Acoperișul este realizat din ferme metalice avand deschiderea de 20m si dispuse Ia un interax de 4m, Fermele sunt realizate din comiere duble atat tălpile cat si montanțn si diagonalele. îmbinările

Pagina 10 din 60

CONFORM CU ORIGIWAi ijl

SC TECHMED1A ELECTRONICS SRL BOTOȘANI

J 07/842/2008 CUI 24835360

Tel/Fax 0232.279002    0752/096565

Mait' techmediaelectronic(ojy ahoo.com

_

7^=TROIECT ' . nr- 417/2016

Faza DALI

--.--

comiere, Pesle ferme, reazema in noduri pane metalice care susțmoîSfereala din lemn

Caracteristicile eenerale a construcției sunt următoarele nr. de niveluri existent: Parter

înălțimi de nivel: Hp=6,00m pana la talpa fermei si, H *l0,00m pana in vârful

luminatorului


fundații: sunt de tipul fundații izolate in zona stâlpilor si de tipul benzi continue in

zona pereților.

închideri și compartimetări: pereți din zidărie de cărămidăacoperișul: tip șarpanta cu tabla zincata cutata așezata pe o astereala din lemn, cu luminator central.

S-a apreciat ca zidaria este realizata cu cărămizi marca C75 si mortar marca M5

Structura de rezistență a construcției a fost executată în jurul anilor 1915, fund proiectată doar pentru încărcări gravitaționale, neliind prevăzute măsuri constructive de protecție seismică.

S-au constatat aspecte cu impact negativ asupra comportării structurale cum ar fi

-    lipsa unor centuri si stalpisori din beton armat, care sa lege intre ei toii pereții si sa asigure conlucrarea intregului ansamblu,

-    lipsa unor rosturi in lungul construcției, construcția avand o lungime de aproximativ 100 m

Din punctul de vedere al riscului seismic, în sensul efectelor probabile ale unor cutremure, caracteristice amplasamentului, clădirea se încadrează în clasa de risc seismic Rs II, din care fac parte "construcțiile care sub efectul cutremurului de proiectare poate suferi degradări structurale majore, dar la care pierderea stabilitatii este probabilă."


Pe scurt, lucrările cu caracter structural propuse sunt:

Execuția consolidării pereților de zidărie pe exterior si pe interior

Realizarea de centuri din beton armat la partea superioara a tuturor panourilor de ț! V < zidărie. Introducerea unor stâlpi de confinare a zidăriei, sau realizarea unor cadre din betonarmat- înlocuirea sau consolidarea elementelor degradate ale șarpaii beton desprinse

•    Repararea fisurilor si segregărilor Curatarea barelor corodate

•    Repararea rosturilor de lucru si cfe turnare degradate

•    Refacerea pardoselilor

•    Refacerea sau repararea pereților degradați de închideri

■    Schimbarea tamplariei degradate

."77
3. Atelier Sculăne Construcție industriala Parter, construita in anul 1957,

Imobilul expertiza! a fost, executat în junii anilor 1957 conform standardelor de la momentul

respectiv, avand pereții din zidărie portanta din cărămidă presata plina neintarita cu centuri si stalpisori din beton annat Aceștia au dimensiunea de 27 cm, (o cărămidă), cărămidă avand dimensiunile de 2Scmxl3.5cmx7.5cm. S-a apreciat ca zidaria este realizata cu cărămizi marca C5 si mortar marca MIO

Forma in plan se apropie de cea a unui dreptunghi ce are dimensiuni aproximative de lO.OOm x 24.00m ,

Caracteristicile generale a construcției sunt următoarele nr. de niveluri existent: Parter+Pod înălțimi de nivel; Hp -/,00m,

fundații: din beton simplu realizate in benzi continui sub pereți de zidărie cu grosimea

de 25cm

Acoperișul clădirii este realizat sub forma unei șarpante din lnvelitoarea este din azbociment ondulat pe astereala din lemn


Structura de rezistență a construcției a fost executată în jurul anilor 1 prevăzute măsuri constructive de protecție seismică.

Starea tehnica a imobilului este nesatisfacatoare, ținând cont de cele descrise mai sus. S-au observat elemente ce ar sugera surse de un risc în exploatare: elemente din beton armat etc . S-au identificat elemente structurale și nestructurale ce au nevoie de reparații.

Din punctul de vei

ier\

ai riscului seismic, în sensul efectelor probabile ale unor

1

1

Pagina 12 din 60    )

1

I    -—


4 Clădire Post Alimentare Construcție industriala Parter, construita in anul 1970 Imobilul expertizat a fost executat in jurul anilor 1970 si are pereții din zidărie portanta din

cărămidă presata plina neintarita cu centuri si stalpisori din beton anual. Aceștia au dimensiunea de 27 cm, ( o cărămidă), cărămidă avand dimensiunile de 26cmxl3.5cmx7.5cm. S-a apreciat ca zidaria este realizata cu cărămizi maica C5 si mortar marca M10

Caracteristicile generale a construcției sunt următoarele

nr. de niveluri existent: Parter înălțimi de nivel: H =3,50ni,

fundații: din beton simplu realizate in benzi continui sub pereți de zidăne cu grosimea

de 2 5 cm

Pe scurt, lucrările cu caracter structural propuse sunt:


•    Execuția consolidăm pereților de zidăne pe exterior si pe intenor Consolidarea fundațiilor existente

•    R efacerea pardosel i 1 or

•    Schimbarea tamplariei degradate

• Din punctul de vedere ai riscului seismic, în. sejisul ef^t^improbabile ale unor cutremure, caracteristice amplasamentului, clădirea se încadreazăîn qlasade'Yjsc^ismic Rs 1

Date climatice

ffi încărcări date de zăpadă, confonn CR 1-1-3-2012 „Cod de proiecTare. Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor’; valoarea caracteristică a încărcării din zăpadă s(O,k) = 2.0 kN/m2 ;

-

Lftj

Pagina 13 din    -----


SB încărcări produse de acțiunea vântului, conform CR l-l-4s3XLL2j,vaIoar'ea caracteristică a presiunii de referință este qref- 0,5 kPa (kN/mp), pentru viteza maximă anuală a vântului la lOm, mediată pe 1 minut, având un interval mediu de recurență de 50 ani,

B încărcări din acțiunea seismică, conform normativului P 100-1/2013; zona este caracterizată prin ag=0,30g, Tc=l,6s;

ai adancimea de ingliet, conform normativului STAS 6054/77 este 0,8-0.9m;

s clasa de importanță seismică III cu yl ~ 1,0, conform normativului P 100-1/2013:

0 categoria de importanță este C

b)valoarca de inventar a construcției

2.2. Concluziile raportului de expertiză tehnică

a) prezentarea a cel puțin două opțiuni

Conform expertizei tehnice realizate de ing. Belgun Ionel autorizat de către MDRT se propune o varianta cu caracter general:


1. Hala Veche Montaj 1, Atelier 1 - construcție industriala S+P-+M+IE • înlocuirea fragmentelor de beton desprinse Repararea fisurilor si segregărilor Curatarea barelor corodate înlocuirea armăturilor


Repararea rosturilor de lucru si de turnare degradate Consolidări prin camasuirea stâlpilor si grinzilor din beton armat;

Repararea pianșeelor de B A. în zonele în care prezintă fisuri;

Realizarea unui nou acoperiș sau repararea si consolidarea celui actual'prin introducerea unor noi elemente de rezistenta si izolarea lui pentru prevenirea infiltrațiilor ulterioare;

• Consolidări cu modificarea schemei constructive, introducând elemente de contravantuire (pereți din beton care sa înglobeze stâlpii cadrelor existente, panouri de forfecare din zidărie, conți avantuiri metalice cu zăbrele);


urma consolidării elementelor verticale.


Hala Montaj 2 și Secția 5 construcție industriala Parter;


Execuția consolidării pereților de zidărie pe exterior si pe interior Realizarea de centuri din beton armat la partea superioara a tuturor panourilor de

zidărie, Introducerea unor stâlpi de confinare a zidăriei, sau realizarea unor cadre din

betonarmat

-    Rostuirea constiucției datorita lungimii prea mari

-    înlocuirea sau consolidarea elementelor degradate ale șarpantei - inlocuirea fragmentelor de beton desprinse

•    Repararea fisurilor si segregărilor

•    Curatarea barelor corodate

•    Repararea rosturilor de lucru si cfe turnare degradate

•    Refacerea pardoselilor

■    Refacerea sau repararea pereților degradați de închideri

■    Schimbarea tamplariei degradate

Atelier Sculărie Construcție industriala Parter,

Clădire Post Alimentare Construcție industriala Parter, constphitâ4n-anill'f970^, Execuția consolidării pereților de zidărie pe exterior si pe interior

Consolidarea fundațiilor existente Refacerea pardoselilor Schimbarea tamplariei degradate//


CONFORM CU ORIGINALUL

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL BOTOȘANI

J 07/842/2008 CUI 24835360 Tel/Fax:0232.279002    0752/096565

Mail: techmediaelectronic(S)yalioo com

—------—

PROIECT nr 417/2016

Faza DALI

b)Recomandarea expertului tehnic

Jl    \\ <J    ‘    - ■ y

Expertul tehnic face recomandări generale sus menționata. ;? *?

2.6. Prezentarea a cel puțin doua variante de către elaborator : Scenariul 1;

1. Hala Veche Montai I, Atelier 1 - construcție industriala S+P+M+1E

>    Repararea fisurilor si segregărilor

>    Curatarea barelor corodate


r înlocuirea armăturilor care sunt ruginite in totalitate

>    Repararea rosturilor de lucru si de turnare degradate

>    Consolidări ale stâlpilor si grinzilor din beton armat cu lamele/fibra de carbon

>    Repararea planșeelor de beton armat în zonele în care prezintă fisuri

>    Demontarea vechiului acoperiș si Realizarea unui nou acoperiș metalic

>    înlocuirea cailor de rulare

>    Izolarea termica perimetrala a ferestrelor cu vata minerala de minim 3cm pe o lățime de minim 25cm, inclusiv plasa, dibluri, adeziv, tencuiala decorative

>    izolarea termică a pereților exteriori cu lOcm polistiren expandat ignifugat, inclusiv plasa, dibluri, adeziv, tencuiala decorative

>    Bordarea zonei aferente planșeelor si grinzilor la nivelul fațadelor cu fasii continue de vata

minerala cu o lățime de 0,30m cu clasa de reacție la foc Al sau A2 - sl, dO (strat 10 cm , inclusiv plasa, dibluri, adeziv, tencuiala decorativa) izolarea termică a soclului cu 8cm polistiren extrudat, inclusiv tencuiala decorative


>    Refacerea tencuielilor interioare si exterioare si zugrăvelilor

>    Prevederea de tapet PVC la grupuri sanitare, dusuri si vestiare

SC TECHMED1A ELECTRONICS SRL BOTOȘANI

J 07/842/2008 CUI 24835360

Tel/Fax;0232.279002    0752/096565

Mail. techmediaelectronic(3îyahoo com

■vvnrvrțiitf bv UnlblNAuUL'

PROIECT nr 417/2016

Faza DALI

>    înlocuirea balustrazilor existente cu unele din inox-cu mana curenta si 4 nervuri intermediare

si montanii cu prindere laterala    \\

>    Înlocuirea tamplanei exterioare cu unele din aluminiu cu latimea profîtulur de minim 70mm,

culoare malion, cu geam tripan Solar4S + Clar + Clar.

>    înlocuirea tamplariei interioare cu unele din aluminiu, sau, după caz rezistente Ia foc;

>    înlocuirea liftului pentru marfa si persoane

>    înlocuirea invelitorii cu una din panouri sandwich de lOcm;

>    Înlocuirea luminatoarelor cu unele din policarbonat;

>    Refacerea in zona unde este terasa necirculabila a tuturor straturilor cu prevederea unui strat

termoizolator de 20cm;

>    Refacerea tuturor instalațiilor conform normelor in vigoare; instalații climatizare cu

aeroterme (cu apa calda si rece) in atelier si ventiloconvectoare (cu apa calda si rece), iar in spatiile umede se vor monta dezumificatoare industrial; instalații sanitare (hidranti interiori conform normelor in vigoare) si refacerea tuturor tipurilor de instalații sanitare, cu prevederea evacuării condensului de la instalațiile termice; instalații electrice, inclusiv curenti slabi conform normelor actuale in vigoare, vor fi prevăzute corpuri de iluminat (reflectoare, aplica etc) de tip LED. Apa calda va fi asigurata de centrala termica cu combustibil gazos iar apa rece va fi asigurata de cliiller.

2 Hala Montai 2 și Secția 5 construcție industriala Parter;

>    Repararea fisurilor si segregărilor

>    înlocuire planseu din lemn cu imul din beton armat    ____

>    consolidare stâlpilor prin camasuire cu beton armat inlusiv fundații stâlpi diivbețoii armSt oS

/.O

>    Realizarea de centuri, grinzi din beton armat

>    Camasuirea pereților din zidărie pe ambele fete, inclusiv fundații din beton armat

>    Repararea planșeelor de beton armat în zonele în care prezintă fisuri

■t


>    Demontarea vechiului acoperiș si Realizarea unui nou acoperiș metalic

>    înlocuirea cailor de rulare

> Izolarea termica perimetrala a ferestrelor cu vata minerala de minim 3cm pe o latirne de minim 25cin, inclusiv plasa, dibluri, adeziv, tencuiala decorative r izolarea termică a pereților exteriori cu I0cm polistiren expandat ignifugat,


SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL BOTOȘANI

j 07/842/2008 CUI 24835360 Tel/Fax 0232.279002    0752/096565

MaiL techmedîaeleciromcfliyahoo corn


>    Bordarea zonei aferente planseelor si grinzilor la ntvdul-Catadelor cu fasii continue de vata

minerala cu o lățime de 0,30m cu clasa de reacție la foc Al sau A2 - sl, dO (strat 10 cm , inclusiv plasa, dibluri, adeziv, tencuiala decorativa)

>    izolarea termică a soclului cu 8cm polistiren extrudat, inclusiv plasa, dibluri, adeziv,

tencuiala decorative

>    Refacerea tencuielilor interioare si exterioare si zugrăvelilor

>    Prevederea de tapet PVC la grupuri sanitare, dusuri si vestiare

>    Refacerea sapei din mortar, aplicarea unei sape autonivelante si aplicarea unei vopseli

bicomponente epoxidice

>    Prevederea hidroizolatiei Ia grupuri sanitare si dusuri unui strat de hidroizolatie (mortar

hidroizolant) aplicat prin pensulare in 3 straturi

>    Prevederea unei hidroizollatii ale fundațiilor perimetrale si refacerea trotuarulului de

protecție;

>    înlocuirea balustrazilor existente cu unele din inox cu mana curenta si 4 nervuri intermediare

si montanti cu prindere laterala

>    înlocuirea tamplariei exterioare cu unele din aluminiu cu latimea profilului de minim 70mm,

culoare mahon, cu geam tripan So!ar4S + Clar 4 Clar;

>    înlocuirea tamplariei interioare cu unele din aluminiu, sau, după caz rezistente la foc,

>    înlocuirea invelitorii cu una din panouri sandwich de 1 Ocm;

r înlocuirea luminatoarelor cu unele din policarbonat;

>    Refacerea in zona unde este terasa necirculabila a tuturor straturilor cu prevederea unui strat

tennoizolator de 20cm,

>    Refacerea tuturor instalațiilor conform normelor in vigoare: instalații climatizare cu

aeroterme (cu apa calda si rece) in atelier si ventiloconvectoare (cu apa cal da jn zece), iar in


spatiile umede se vor monta dezumificatoare industrial; instalații sanitare (hidranti ifaerțori conform normelor in vigoare) si refacerea tuturor tipurilor de /instalării sămtaref’du prevederea evacuării condensului de la instalațiile termice; instalării electrice, ; ^lu&j’ curenti slabi confonn normelor actuale in vigoare, vor fi prevăzute corpuri dejlumlnat (reflectoare, aplica etc) de tip LED, Apa calda va fi asigurata de ceotraja termîca cu combustibil gazos iar apa rece va fi asigurata de chiller.


SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL BOTOȘANI

J 07/842/2008 COI 24835360 Tel/Fax:0232.279002    0752/096565

Mail techmediaelectronic(â)yahoo.com

LUNrUKlvi CU ORIGINALUL

-—X

PROIECT

417/2016

Faza DAL1

>    refacere șarpantei din lemn ignifugat

>    Consolidarea planseului cu lamele/fibra de carbon    j

>    Consolidări ale stâlpilor si grinzilor din beton armat cu lamele/fibra de carbon

>    Repararea planșeeloi de beton armat în zonele în care prezintă fisuri

r Izolarea termica perimetrala a ferestrelor cu vata minerala de minim 3 cm pe o lățime de minim 25cm, inclusiv plasa, dibluri, adeziv, tencuiala decorative r izolarea termică a pereților exteriori cu lOcm polistiren expandat ignifugat, inclusiv plasa, dibluri, adeziv, tencuiala decorative

>    Bordarea zonei aferente planseelor si grinzilor la nivelul fațadelor cu fasii continue de vata

minerala cu o Iatime de 0,30m cu clasa de reacție la foc Al sau A2 - si, dO (strat 10 cm , inclusiv plasa, dibluri, adeziv, tencuiala decorativa)

>    izolarea termică a soclului cu 8cm polistiren extrudat, inclusiv plasa, dibluri, adeziv,

tencuiala decorative

>    Refacerea tencuielilor interioare si exterioare si zugrăvelilor

>    Refacerea sapei din mortar, aplicarea unei sape autonivelante si aplicarea unei vopseli

bicomponente epoxidice

>    Prevederea unei hidroizollatii ale fundațiilor perimetrale si refacerea trotuarulului de

protecție;

>    Înlocuirea tamplariei exterioare cu unele din aluminiu cu latimea profilului de minim 70mm,

culoare malion, cu geam tripan Solar4S -r Clar + Clar,

>    înlocuirea tamplariei interioare cu unele din aluminiu, sau, după caz rezistente la foc,

>    înlocuirea invelitorii cu una din tabla vopsita in câmp electrostatic;

>    Refacerea tuturor instalațiilor conform normelor in vigoare: instalații climatizare cu

aeroterme (cu apa calda si rece) in atelier si ventiloconvectoare (cu apa calda si rece), iar in spatiile umede se vor monta dezumificatoare industrial, instalații sanitare (Iudranri4oteriori conform normelor in vigoare) si refacerea tuturor tipurilor de in^ftgii -sanitari, prevederea evacuării condensului de Ia instalațiile termice; instalări -electrice, ilmusiA curenti slabi conform normelor actuale in vigoare, vor fi prevăzute corpuri de iluțr/inâo (reflectoare, aplica etc) de tip LED. Apa calda si rece va fi asigurata de chiller.__\SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL BOTOȘANI

J 07/842/2008 CUI 24835300

Tel/Fax: 023 2.279002    0752/096565

Mai! techmcdiaelectronic(3>yalioo corn

CONFORM CU ORIGINALUL

PROIECT

^-«1^317/2016

Faza_DALI

4 Clădire Post Alimentare Construcție mdustrialțfPartoE construita in anul 1970 Sc dorește amenajarea unui nou punct de alimentare in cadrul PTZ pentru relocare definitiva

Scenariul II:

I Hala Veche Montai 1, Atelier 1 - construcție industriala S+P+M+1E x Repararea fisurilor si segregărilor x Curatarea barelor corodate

>    înlocuirea armăturilor care sunt ruginite in totalitate x Repararea rosturilor de lucru si de turnare degradate

x Consolidări cu modificarea schemei constructive, introducând elemente de contravantuire (pereți din beton care sa înglobeze stâlpii cadrelor existente, panouri de forfecare din zidărie, contravantuiri metalice cu zăbrele)

x Consolidări prin cainasuirea stâlpilor si grinzilor dm beton armat cu subzidiri ale fundațiilor x Repararea planșeelor de beton annat în zonele în care prezintă fisuri

>    Consolidarea acoperișului metalic x înlocuirea cailor de rulare

x Izolarea termica perimetrala a ferestrelor cu polistîren extrudat de minim 3cm pe o lățime de minim 25cin, inclusiv plasa, dibluri, adeziv, tencuiala decorative

>    izolarea termică a pereților exteriori cu IOcm polistiren extrudat ignifugat, inclusiv plasa, dibluri, adeziv, tencuiala decorative

x Bordarea zonei aferente planșeelor si grinzilor la nivelul fațadelor cu fasii continue de vata minerala cu o lățime de 0,30m cu clasa de reacție la foc Al sau A2 - sl, dO (strat 10 cm , inclusiv plasa, dibluri, adeziv, tencuiala decorativa)

adeziv,

x izolarea termică a soclului cu 8cm polistiren extrudat, inclusiv plasa—dib tencuiala decorative    //<>    .---

x Refacerea tencuielilor interioare si exterioare si zugrăvelilor i ?    \    '

>    Prevederea de faianța la grupuri sanitare, dusuri si vestiare

>    Refacerea sapei din mortar, aplicarea unei sape autonivelante si aplicarea_jjnm xvopseli

bicomponente epoxidice    41___

x Prevederea hidroizolatiei la grupuri sanitare si dusuri unui strat de liidroizolatie (mortar liidroizolant) aplicai prin pensulare in 3 straturi

< Prevederea unei hidroizollatii ale fundațiilor perimetrale si refacerea trotuarulului de


O"
protecție;

>    Înlocuirea balustrazilor existente cu unele din inox cu si montând cu prindere laterala


>    Înlocuirea tamplariei exterioare cu pereți cortina, cu geam tripan Solar4S + Clar + Clar,

>    Înlocuirea tamplariei interioare cu unele din aluminiu, sau, după caz rezistente la foc,

>    înlocuirea liftului pentru marfa si persoane

>    înlocuirea invelitorii cu una din panouri sandwich de 12cin;

>    înlocuirea luminatoarelor cu unele din sticla securizata de lOmm grosime;

>    Refacerea in zona unde este terasa necirculabila a tuturor straturilor cu prevederea unui strat termoizolator de 20cm;

>    Refacerea tuturor instalațiilor conform normelor in vigoare: instalații climatizare cu VRV , iar in spatiile umede se vor monta dezumificatoare industriale; instalații sanitare (hidranti interiori conform normelor in vigoare) si refacerea tuturor tipurilor de instalații sanitare, cu prevederea evacuării condensului de la instalațiile termice; instalații electrice, inclusiv curenti slabi conform normelor actuale in vigoare, vor fi prevăzute corpuri de iluminat (reflectoare, aplica etc) de tip LED

2, Hala Montai 2 si Secția 5 construcție industriala Parter;

>    Repararea fisurilor si segregărilor

>    Înlocuire planseu din lemn cu unul din beton armat

>    consolidare stâlpilor prin camasuire cu beton armat inlusiv fundații stâlpi din beton armat

>    Realizarea de centuri, grinzi din beton armat

>    Camasuirea pereților din zidărie pe ambele fete, inclusiv fundații din beton annat

>    Repararea planșeeîor de beton armat în zonele în care prezintă fisuri

>    Demontarea vechiului acoperiș si Realizarea unui nou acoperiș metalic


> înlocuirea cailor de rulare


A?

>    Izolarea termica perimetrala a ferestrelor cu polistiren extrudat de minftf) 3cm pe o la^tîtne^dfe

minim 25cm, inclusiv plasa, dibluri, adeziv, tencuiala decorative    >/ M

>    izolarea termică a pereților exteriori cu lOcm polistiren extrudat ignifugat, inclusiv' £țlâî?a.

dibluri, adeziv, tencuiala decorative    l_

>    Bordarea zonei aferente planseelor si grinzilor la nivelul fațadelor cu fasii continue de vata minerala cu o lățime de 0,30in cu clasa de reacție la foc Al sau A2 - sl, dO (strai 10 cin , inclusiv plasa, dibluri, adeziv, tencuiala decorativa)

< izolarea termică a soclițlyi cu 8cm polistiren extrudat, inclusiv plasa dibluri, adeziv.


tencuiala decorative

x Refacerea tencuielilor interioare si exterioare si zugrăvelilor x Prevederea de faianța la grupuri sanitare, dusuri si vestiare x Refacerea sapei din mortar, aplicarea unei sape autonivelante si aplicarea unei vopseli bicorn ponente epoxidice

x Prevederea hidroizolaliei la grupuri sanitare si dusuri unui strat de liidroizolatie (mortar hidroizolant) aplicat prin pensulare in 3 straturi

>    Prevederea unei hidroizollatii ale fundațiilor perimetrale si refacerea trotuarulului de protecție;

>    înlocuirea balustrazilor existente cu unele din inox cu mana curenta si 4 nervuri intermediare si montanti cu prindere laterala

>    înlocuirea tamplariei exterioare cu pereți cortina, cu geam tripan SoIar4S + Clar + Clar;

>    înlocuirea tamplariei interioare cu unele din aluminiu, sau, după caz rezistente Ia foc;

>    înlocuirea invelitorii cu una din panouri sandwich de 12cm;

>    Înlocuirea luminatoarelor cu unele din sticla securizata de lOmm grosime;

>    Refacerea in zona unde este terasa necirculabila a tuturor straturilor cu prevederea unui strat tennoizolator de 20cm;

>Refacerea tuturor instalațiilor conform normelor in vigoare: instalații climatizare cu VRV , iar in spatiile umede se vor monta dezumificatoare industrial; instalații sanitare (hidranti interiori conform normelor in vigoare) si refacerea tuturor tipurilor de instalații sanitare, cu prevederea evacuării condensului de la instalațiile termice; instalații electrice, inclusiv curenti slabi conform normelor actuale in vigoare, vor fi prevăzute corpuri de iluminat (reflectoare, aplica etc) de tip LED

3 Atelier Sculărie Construcție industriala Parter;

>    Repararea fisurilor si segregărilor

>    refacere șarpantei din lemn ignifugat x Consolidarea planseului cu lamele/fibra de carbon x Consolidări ale stâlpilor si grinzilor prin camasuire cu beton armat, inclusive realizare

fundații

>    Repararea planșeelor de beton armat în zonele în care prezintă fisuri

x Izolarea termica perimetrala a ferestrelor cu polistiren extnidat de minim 3cm pe o lățime de minim 25cm, inclusiv plasa, diblurL adeziv, tencuiala decorative

xizolarea termică a pereților exteriori cu lOcm polistiren extrudat ignifugat, inclusiv plasa,r\n


SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL BOTOȘANI

J 07/842/2008 CUI 24835360

Te!/Fax:0232.279002    0752/096565

Mail: techmediaelectronic(5!yahoo com

CONFORM CU ORIGINALUL

PROIECT nr 417/2016

Faza DALI

dibluri, adeziv, tencuiala decorative    / f|/

Z' \ *    ‘"'«C.

>    Bordarea zonei aferente planseelor si grinzilor fa-wveibl fațadelor cu fasji topiimte de vata minerala cu o lățime de 0,30m cu clasa de reacție Ia foc Al sau A2 - si, dO (strat 10 cm , inclusn plasa, dibluri, adeziv, tencuiala decorativa)

’r izolarea termică a soclului cu 8cm polistiren extrudak inclusiv plasa, dibluri. adeziv, tencuiala decorative

r Refacerea tencuielilor interioare si exterioare si zugrăvelilor

>    Refacerea sapei din mortar, aplicarea unei sape autonivelante si aplicarea unei vopseli bicomponente epoxidice


>    Prevederea unei bidroizollatii ale fundațiilor perimetrale si refacerea trotuarulului de protecție;

>    înlocuirea tamplariei exterioare cu unele din PVC cu latimea profilului de minim 70mm, culoare mahon, cu geam tripan Solar4S + Clar + Clar,

>    înlocuirea tamplariei interioare cu unele din aluminiu, sau, după caz rezistente la foc;

>    Înlocuirea in vel itori i cu una din tabla vopsita in câmp electrostatic;

>    Refacerea tuturor instalațiilor conform normelor in vigoare: instalații climatizare cu VRV , iar in spatiile umede se vor monta dezumificatoare industrial, instalații sanitare (hidranti interiori conform normelor in vigoare) si refacerea tuturor tipurilor de instalații sanitare, cu prevederea evacuării condensului de la instalațiile termice; instalații electrice, inclusiv curenti slabi conform normelor actuale in vigoare, vor fi prevăzute corpuri de iluminat (reflectoare, aplica etc) de tip LED


4 Clădire Post Alimentare Construcție industriala Parter, construita in anul 1970 Se dorește amenajarea unui nou punct de alimentare in cadrul PT2 pentru relocare-definitiva


Scenariul recomandat de elaborator este scenariul I.

•4- avantajele scenariului recomandat Scenariul I:

>    Costuri reduse de execuție;

>    Tehnologii de execuție accfsî^ile;


>    Durata de timp redusa.b)Rccomandarca elaboratorului

Elaboratorul recomanda scenariul I in concordan

CAPITOLUL 3. DATE TEHNICE ALE INVESTIȚIEI

3A. Descrierea lucrurilor de baza si a celor rezultate ca necesare de efectuat in unim

finalizării lucrărilor de baza

1. Hala Veche Montaj 1, Atelier 1 Sconstruita - 4716.96mp

C    Sdesfasurata =7210.92 mp

2.    Hala Montaj 2 și Secția 5 Sconstruita - 9792,782mp Sdesfasurata =11366.2 mp

3.    Atelier Sculâric Construcție Sconstruita = 363.7mp Sdesfasurata =363.7 mp

4.    Clădire post alimentare Sconstruita = 123.76mp Sdesfasurata =123.76 mp

Situația existenta

-    Clădirile sunt intr-o stare avansata de degradare, nefiind consolidate niciodată, reaî&a lucrări doar de reparații curente

-    Pardoseli din beton si mozaic;

-    Zugrăveli interioare din vopseli simple din var;

-    Usi metalice Ia interior;

-    Tamplarie metal cu geam simplu la exterior;

-    Invelitoare din tabla;

-    Tencuieli din mortar la exterior


SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL BOTOȘANI

J 07/842/2008 CUI 24835360 Tel/Fax:O23 2.279002    0752/096565'

Mail. lechmedtaelectronic@yahoo.comClădirea este racordată la rețeaua de energie electrică'Q    stalații de iluminat și prize,

fiind racordată de asemenea la rețeaua de încălzire, apă și canaliz

Lucrările de intervenție propuse prin proiect sunt:

A. ARHITECTURA

1 Hala Veche Montai L Atelier 1 - construcție industriala S+P+M+1E x Repararea fisurilor prin injectare cu rasina epoxidica bicoinponenta pentru injectări si

segregărilor prin aplicarea unui adeziv special pentru consolidare

>    Curatarea armaturilor aparente ruginite; Pentru cazuri mai severe se va aplica o acoperire anticorosivă cu EPOXYCOAT-AC sau FERROSEAL pe armătura elementelor de construcție afectate, în vederea protejării lor în viitor de coroziune

>    înlocuirea armăturilor care sunt ruginite in totalitate cu același diametru din beton BST500sf

peste care va fi aplicat un adeziv special pentru consolidare;

>    Repararea rosturilor de lucru si de turnare degradate

>    Consolidări ale stâlpilor si grinzilor din beton armat cu lamele/fibra de carbon

x Repararea planșeelor de beton armat în zonele în care prezintă fisuri, prin injectare cu rasina epoxidica bicomponenta pentru injectări

r Demontarea vechiului acoperiș si realizarea unui nou acoperiș metallic, protejat anticoroziv si antifoc;

>    înlocuirea cailor de rulare

r Izolarea termica penmetrala a ferestrelor cu vata minerala de minim 3cm pe o lățime de minim 25cm, inclusiv plasa, dibluri, adeziv, tencuiala decorativa x izolarea termică a pereților exteriori cu lOcm polistiren expaudatJgnifugat, inclusiv plasa, dibluri, adeziv, tencuiala decorativa    / 3

xBordarea zonei aferente planșeelor si grinzilor Ia nivelul fațadelor cuYasiț corifmde \le vata minerala cu o lățime de 0,30m cu clasa de reacție la foc Al sau A^2 - sl, dO (straĂn) cn|, inclusiv plasa, dibluri, adeziv, tencuiala decorativa)    __y v //

x izolarea termică a soclului cu 8cm polistiren extrudat, inclusiv plasa, dțbluri, adeziv, tencuiala decorative tip Baumit

>    Refacerea tencuielilor interioare si exterioare si zugrăvelilor; vor fi prevăzute vopseli

lavabile rezistente la umiditate;

x Prevederea de tapet PVC la grupuri sanitare, dusuri si vestiare, după refacerea planeitatii

fpereților

>    Refacerea sapei din mortar de ciment, aplicarea unef

vopseli bicomponente epoxidice

z-Prevederea hidroizolatiei la grupuri sanitare si dusuri unui strat de hidroizolatie (mortar hidroizolant) aplicat prin pensulare in 3 straturi

r Prevederea unei hidroizolatii ale fundațiilor perimetrale din carton bituminat in doua straturi si refacerea refacerea trotuarului din beton armat cu latimea minima de lm si panta spre exterior 5% prevăzut cu cordon de bitum intre trotuar si clădire; se va reface pe toata latimea stratul de umplutura de minim 50cm adâncime din argila compactată pentru crearea unui ecran de protecție;

>    înlocuirea balustrazilor existente cu unele din inox cu mana curenta si 4 nervuri intermediare

si montanti cu prindere laterala

>    înlocuirea tamplariei exterioare cu unele din aluminiu cu latimea profilului de minim 70mm,

culoare mahon, cu geam tripan Solar4S + Clar + Clar;

>    înlocuirea tamplariei interioare cu unele din aluminiu, sau, după caz rezistente la foc;

>    Înlocuirea liftului pentru marfa si persoane

>    Înlocuirea invelitorii cu una din panouri sandwich de lOcm;

>    înlocuirea luminatoarelor cu unele din pohcarbonat pentru acoperiș, rezistente Ia UV;

>    Refacerea in zona unde este terasa necirculabila a tuturor straturilor cu prevederea unui strat

termoizolator de 20cm;

>    Refacerea tuturor instalațiilor conform normelor in vigoare: instalații climatizare cu

aeroterme (cu apa calda si rece) in atelier si ventiloconvectoare (cu apa calda si rece), iar in spatiile umede se vor monta dezumificatoare industrial; instalații sanitare (hidranti interiori conform normelor in vigoare) si refacerea tuturor tipurilor de instalații saniL^^ prevederea evacuării condensului de la instalațiile termice; instalații p^trice^ȚncluHy^ curenti slabi conform normelor actuale in vigoare, vor fi prevăzute corpuri de iluminat) (reflectoare, aplica etc) de tip LED. Apa calda va fi asigurata de centrala termica pu -combustibil gazos iar apa rece va fi asigurata de chil Ier.

i

'>L


Hala Montai 2 si Secția 5 construcție industriala Parter;

> Repararea fisurilor prin injectare cu rasina epoxidica bicomponenta pentrib injectări si segregărilor prin aplicaijea\nui adeziv special pentru consolidare

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL BOTOȘANI

J 07/542/2008 COI 24835360 Tel/FaxO232.279002    0752/096565

Mail: lechmediaelectronic@yahoo com

<>\

JIECT Tir. 417/2016 Faza DAL1


/-înlocuirea planseului din lemn, peste etaj 1 (zona cu elîij^cu unul din beton armat, cu realizarea unor stâlpi din beton armat, cu fundații din beton armat si grinzi din beton armat,

>    consolidare stâlpilor prin cainasuire cu beton armat inlusiv fundații stâlpi din beton armat

>    Realizarea de centuri, grinzi din beton armat

/-Camasuirea pereților din zidărie pe ambele fete, inclusiv fundații din beton armat, după desfacerea tencuielilor

/- Repararea planșeelor de beton armat în zonele în care prezintă fisuri prin injectare cu rasina epoxidica bicomponenta pentru injectări

>    Demontarea vechiului acoperiș si realizarea unui nou acoperiș din ferme metalice, înclusive

peste zona cu etaj;

>    înlocuirea cailor de rulare

>    Izolarea termica perimetrala a ferestrelor cu vata minerala de minim 3cin pe o lățime de minim 25cm, inclusiv plasa, dibluri, adeziv, tencuiala decorativa

>    izolarea termică a pereților exteriori cu lOcin polistiren expandat ignifugai, inclusiv plasa, dibluri, adeziv, tencuiala decorativa

>    Bordarea zonei aferente planșeelor si grinzilor la nivelul fațadelor cu fasii continue de vata

minerala cu o lățime de 0,30m cu clasa de reacție la foc Al sau A2 - sl, d0 (strat 10 cin , inclusiv plasa, dibluri, adeziv, tencuiala decorativa)

/'izolarea termică a soclului cu 8cm polistiren extrudat, inclusiv plasa, dibluri, adeziv, tencuiala decorative tip Baumit

/-Refacerea tencuielilor interioare si exterioare si zugrăvelilor; vor fi prevăzute vopseli lavabile rezistente la umiditate;

/-Prevederea de tapet PVC la grupuri sanitare, dusuri si vestiare, după refacerea planejtatii pereților    (

>    Refacerea sapei din mortar de ciment, aplicarea unei sape autonivelante /implicarea lîn^

vopseli bicomponente epoxidice    •'    _'ț

>    Prevederea hidroizolatiei la grupuri sanitare si dusuri unui strat de hidroizolatie (mort

hidroizolant) aplicat prin pensulare in 3 straturi    i /    *

>    Prevederea unei hidroizolatii ale fundațiilor perimetrale din carton bituminat in doua straturi

si refacerea refacerea trotuarului din beton armat cu latimea minima de lm si panta spre exterior 5% prevăzut cu cordon de bitum intre trotuar si clădire; se va reface pe toata latimea stratul de umplutur^de minim 50cm adâncime din argila compactată pentru crearea unui ecran de protecție;>    înlocuirea balustrazilor existente cu unele din inox cu mana curenta si 4 nervuri intermediare

si montanii cu prindere laterala

x Înlocuirea tainplariei exterioare cu unele din aluminiu cu latimea profilului de minim 70mm, culoare malion, cu geam tripan Solar4S + Clar + Clar;

x înlocuirea tamplariei interioare cu unele din aluminiu, sau, după caz rezistente la foc;

>    înlocuirea invelitorii cu una din panouri sandwich de lOcm;

r înlocuirea luminatoarelor cu unele din policarbonat pentru acoperiș, rezistente la UV; r înlocuirea luminatoarelor cu unele din policarbonat;

>    Refacerea in zona unde este terasa necirculabila a tuturor straturilor cu prevederea unui strat


tennoizolator de 20cm;

>    Refacerea tuturor instalațiilor conform normelor in vigoare: instalații climatizare cu

aeroterme (cu apa calda si rece) in atelier si ventiloconvectoare (cu apa calda si rece), iar in spatiile umede se vor monta dezumificatoare industrial; instalații sanitare (hidranti interiori conform normelor in vigoare) si refacerea tuturor tipurilor de instalații sanitare, cu prevederea evacuam* condensului de la instalațiile termice; instalații electrice, inclusiv curenti slabi conform normelor actuale in vigoare, vor fi prevăzute corpuri de iluminat (reflectoare, aplica etc) de tip LED. Apa calda va fi asigurata de centrala termica cu combustibil gazos iar apa rece va fi asigurata de chiller

3    Atelier Scul arie Construcție industriala Parter;

x Repararea fisurilor prin injectare cu rasina epoxidica bicomponenta pentru injectări si

segregărilor prin aplicarea unui adeziv special pentru consolidare

>    Demontarea șarpantei metalice si realizarea unei noi șarpante din lemn ignifugat;

>    Consolidarea planseului cu lamele/fibra de carbon

> Consolidări ale stâlpilor si grinzilor din beton armat cu lamele/fibra de carbon j in irfiectâire'


>    Repararea planșeelor de beton armat în zonele în care prezintă fisuri prin injectare 'nrrasina^^

epoxidica bicomponenta pentru injectări    A


> Izolarea termica perimetrala a ferestrelor cu vata minerala de minim 3cm pejo lățime de minim 25cm, inclusiv plasa, dibluri, adeziv, tencuiala decoratiye' r izolarea termică a pereților exteriori cu lOcm polistiren expandat ignifugat, inclusiv plasa, dibluri, adeziv, tencuiala decorative

>    Bordarea zonei aferente planșeelor si grinzilor la nivelul fațadelor cu fasii continue de vata

minerala cu o lățime dq

Om cu clasa de reacție Ia foc Al sau A? - sl, dO (strat 10 cm ,

J

( Pagina 28 din 60    --—


inclusiv plasa, dibluri, adeziv, tencuiala decorativa)

>    izolarea termică a soclului cu 8cm polistiren extrudat, inclusiv plasa, diblun, adeziv,

tencuiala decorative

>    Refacerea tencuielilor interioare si exterioare si zugrăvelilor

>    Refacerea sapei din mortar, aplicarea unei sape autonivelante si aplicarea unei vopseli

bicomponente epoxidice

>    Prevederea unei hidroizolatii ale fundațiilor perimetrale din carton bituminat in doua straturi

si refacerea refacerea trotuarului din beton armat cu latimea minima de lm si panta spre exterior 5% prevăzut cu cordon de bitum intre trotuar si clădire; se va reface pe toata latimea stratul de umplutura de minim 50cm adâncime din argila compactala pentru crearea unui ecran de protecție;

>    Înlocuirea tamplariei exterioare cu unele din aluminiu cu latimea profilului de minitn 70mm.

culoare malton, cu geam tripan Solar4S + Clar + Clar;

>    Înlocuirea tamplariei interioare cu unele din aluminiu, sau, după caz rezistente Ia foc,

>    înlocuirea invelitorii cu una din tabla vopsita in câmp electrostatic;

>    Refacerea tuturor instalațiilor conform normelor in vigoare; instalații climatizare cu

aeroterme (cu apa calda si rece) in atelier si ventiloconvectoare (cu apa calda si rece), iar in spatiile umede se vor monta dezuinificatoare industrial; instalații sanitare (hidranti interiori conform normelor in vigoare) si refacerea tuturor tipurilor de instalații sanitare, cu prevederea evacuării condensului de la instalațiile termice; instalații electrice, inclusiv curenti slabi conform normelor actuale in vigoare, vor fi prevăzute corpuri de iluminat (reflectoare, aplica ele) de tip LED, Apa calda si rece va fi asigurata de cliiller.

4. Clădire Post Alimentare Construcție industriala Parter, construita iujnuLl^70 Se dorește amenajarea unui nou punct de alimentare in cadrul PT2 pentru relocare defifytîva,

i

respectiv se vor muta toate echipamentele

In vederea asigurării funcționarii in conformitate cu legislația in vigoare specifice.unpr


_____F

ateliere si asigurarea a unei calitati corespunzătoare a construcției conform Legii 10/1995 -actualizata privind Calitatea in Construcții cu modificările si completările ulterioare in care trebuie asigurate următoarele cerințe fundamentale:

a)    rezistenta mecanica si stabilitate ;

b)    securitatea la incendiu;

c)    igiena, sanatate si mediu ;

d)    siguranța in exploatare ;

e)    proiecție împotriva zgomotului;

f)    economie de energie si izolare termica

g)    utilizare sustenabilă a resurselor naturale

a) Rezistenta mecanica si stabilitate ;

Asigurarea prin proiect a detaliilor de execuție Ia nivelul de calitate corespunzător exigentelor de performanta esențiale unneaza a se face prin respectarea normativelor si instrucțiunilor tehnice in vigoare.

Pentru respectarea condițiilor tehnice de calitate ce trebuie urmărită in primul rând de sefn formațiilor de lucru si personalul tehnic anume insarcinat cu conducerea lucrărilor, precum si de către verificatorii tehnici atestati, constructorul va organiza respectarea prevederilor tehnice in vigoare, urmând a se efectua si următoarele verificări:

1.    pe parcursul execuției, pentru toate categoriile de lucrări ce compun obiectele de investiții, inainte ca ele sa devină ascunse prin acoperire cu (sau inglobate in) alte categorii de lucrări,

2.    la terminarea unei faze de lucru;

3.    la recepția preliminară a obiectelor

De asemenea se va ține cont de întreg cadrul legislativ în construcții precum,'Șjieeventualele modificări mteivenite în acest sens, pe parcursul lucrărilor de proiectare.


b) Securitatea Ia incendiu;

z/

Se urmărește compartimentarea funcțiunilor, asigurarea fluxurilor' si cirQtilatr?f" pe orizontala si verticala in cadrul clădirii conform normativelor si prescripțiilor in vigoare. Se vor utiliza materiale de construcții \e au toate datele tehnice necesare pentru determinarea graduluide rezistenta Ia foc si la care se cunosc potrivit normelor PSI in vigoare.


Proiectul de execuție pentru construcțiile proiectate va respecta prevederile „Normativului de siguranță la foc a construcțiilor - P 118/1999 si reglementările tehnice dc specialitate referitoare la prevenirea si stingerea incendiilor.

c) Igiena, sanatate si mediu ;

In proiect se vor prevedea materiale de construcții si finisaje care prin caracteristicile fizico-chimice ale componentelor sa nu afecteze sanatatea oamenilor.

Masuri speciale referitoare la persoanele cu dizabilitali

- sunt conform legislației in vigoare

Prin realizarea acestei investiții, impactul asupra mediului va fi minim, nefiind afectata sanatatea si siguranța populației din zona si a lucratorilor din construcții la realizarea construcției. Proiectul propune soluții prietenoase pentru mediul înconjurător, lucrările de construcții respectând legislația națională în domeniul protecției mediului și cerințele legislației europene în domeniul mediului.

Astfel, la executarea lucrărilor de construcții se vor lua toate măsurile privind protecția mediului înconjurător prin întreținerea curentă a utilajelor, depozitarea materialelor de construcții în locuri special amenajate care nu vor permite împrăștierea combustibililor, iubrefianților și a reziduurilor Ia întâmplare. Zgomotul produs de utilaje se va incadra in limitele normale prevăzute de lege, iar praful rezultat si poluarea accidentala nu vor afecta semnificativ zona construcției din punct de vedere al mediului.

d) Siguranța in exploatare ;

Prin proiectare se asigura soluții tehnice de proiectare specifice temei pe^ițrepărttzarea funcționala a spatiilor, prevederea soluțiilor de iluminare naturala, artificiala, ^efifilâîieHn.calz^ corespunzătoare activitatilor respective. Dimensionarea spatiilor, golurilor si elementelor, dg\ construcție se va face conform necesităților exploatării in condiții de siguranța.    j

Se vor prevedea materiale de finisaj durabile, estetice si ușor de intretinut. Toate maten^lsl# utilizate la finisajele interioare si exterioare vor fi alese după criterii apte sa confere constfuctiei o buna exploatare in timp a lor./~\


Pagina 31 din 60PROIECT 1-7/2016

Faza DALI

s.

\

'\

•    Siguranța cu privire ia circulația interioara

o suprafețele pereților nu prezintă bavuri, proeminente, muchifăscutite: o traseul fluxurilor de circulație este clar, liber si comod: o fluxurile de circulație pe tipuri si destinații diferite nu se intersectează; o usa pe traseul cailor de evacuare se deschid in sensul evacuării; o caile de evacuare sunt marcate vizibil.

•    Siguranța cu privire Ia schimbările de nivel (galerii, balcoane, ferestre)

Nu este cazul.

•    Siguranța cu privire la deplasarea pe scări, rampe:

Se va folosi doar finisaje antiderapanta,

e) Protecție împotriva zgomotului;

Clădirea este prevăzută cu tâmplarii, echipamente si alte materiale care sa confere, pe ansamblu, o buna izolare fonica a construcției.

f) Economie de energie si izolare termica .

In vederea economisirii de energie se vor prevedea in proiect închideri din elemente cu un grad inalt de rezistenta la transmisie termica tâmplarii etanșe, asigurarea unui iluminat natural cat mai eficient


a) Izolația hidrofugă

- hidroizolatie la nivelul fundației perimetrale a clădirii de la -0.5 Om fata de cota terenului amenmajat pana la * 0.30m fata de cota 0.00 si in fiecare grup sanitar;

b) Izolația termică

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL BOTOȘANI

J 07/842/2008 CU! 24835360

Te!/Fax: 023 2.279002    0752/096565

Mail: techmediaeiectronic^yahoo corn

CONFORM CU ORIGINALU?

PROIECT nr. 4X7/2016

Faza DALI

C. INSTALAȚII

1. MEMORIU INSTALAȚII DE ÎNCĂLZIRE - CLIMATIZARE

1. Date de calcul

Parametrii aerului exterior (grad de asigurare 80%)

a.    Vara

-    Temperatura medie zilnica: t«n“22.2°C

-    Temperatura medie lunara: tm=22°C

-    Amplitudinea oscilației de temperatura: A"6

-    Temperatura de calcul a aerului exterior: tw~30J°C

-    Conținutul de umiditate a aerului exterior: x-10 65g/kg

b.    lama

-    Temperatura de calcul a aerului exterior: U— 15°C

-    Conținutul de umiditate a aerului exterior: x=0.4g/kg Parametrii acrului interior

c.    Vara

-    Temperatura de calcul a aerului interior: tn~22°C

-    Umiditatea relativa maxima: 80%

d. lama (STAS 1907)

-    Temperatura de calcul a aerului interior: th~l0-22°C

-    Umiditatea relativa maxima: 80%

Instalații de încălzire - cliamtizare

Pentru realizarea condițiilor de confort in perioada de iama, sistemul de încălzire este cel cu


apa calda (75/65°C), iar pentru cedarea căldurii in incaperi se utilizează incalzirea cu x

o-


't


ventiloconvectoare si aeroterme.    ~

Furnizarea agentului termic se va realiza din centrala termica proiectata, cii combustibil ; \

gazos. Realizarea climatului interior pe timpul verii se va face cu ventiloconvectoare carcasate_£ montate aparent la nivelul pardoselii si la nivelul tavanului si aeroterme. Agentul de răcire vtrftapaX J

rece (7/12°C) produsa de agregate de răcire. Sistem de climatizare va fi compus din :

- rețeaua de distribuție orizontala si verticala;

- corpurile de încălzire si legăturii

coloane.    ——

\ J Pagina 33 din 60

UT


-    ventiloconvectoare.

-    aeroterme

-    dezunii fi catoare industriale, unde umiditatea este ridicata- surse de producere a agentilor de răcire/incalzire


PROIECT 17/2016

Faza DALI2. Aparate de in calzi re/ra ci re

S-au prevăzut ventiloconvectoare si aeroterme pentru incaperile climatizate.

In camerele unde nu necesita răcire se vor monta corpuri de încălzire statice si vor fi dotate cu robinet tur cu cap tennostatat, detector si cu armatura manuala de aerisire.

Ventiloconvectoare vor fi prevăzute cu robineti de separație, vana de amestec cu trei cai si comanda pe aparat cu următoarele funcții: pomit-oprit, selector de viteza pentru ventilator, selector vara-iama,. Alimentarea cu agent termic apa calda se va realiza de la centrala termica proiectata. Apa răcită va fi furnizata de agregatul de răcire amplasata in exteriorul clădirii pe o platforma amenajata la cota terenului amenajat in limita proprietății. Centrala termica va fi pe gaze naturale montate in fostul punct termic. La secția 2 si 5 se va ammenaja o centrala termica. La secția scularie apa calda si rece va fi asigurata de cliiller Centralele termice vor include si coșul de evacuare si coșul vertical de fum.


3. Asigurarea instalației.

Asigurarea impotriva creșterii presiunii si temperaturii apei peste limitele admise se va face conform STAS 7132 si prescripții ISCIR C. 31 prin prevederea de :

-vase de expansiune inchise ,

-    supape de siguranța

-    (imitator de temperatura,


-presostat de presiune minima;


-

4. Sistemul de pompare    »\ •z'J

Circulația agentului termic se realizează fortat cu ajutorul pompelor “inline” cu montaj pe conducta/ >•


Pompele cu montaj pe conducta prezintă următoarele avantaje:

-    dimensiuni de gabarit reduse;

-    funcționare silențioasa;

-    motor cu trei viteze care pennite circulația la punctul optim de funcționare.
5. Sistemul de expansiune


Sistemul de expansiune asigura menținerea presiunii statice in instalație,.precum si compensarea volumului de apa si va fi de tip inchis.

Umplerea instalației se va face de la rețeaua de apa rece prin intermediul unui sistem de umplere racordat la colector. In prealabil, apa va fi tratata cu ajutorul unei statii de dedurizare.

Golirea instalației si a echipamentelor se va realiza prin intermediul robinetelor de golire montate pe colector.


6. Aparate de măsură si control, reglare

Instalația a fost prevăzută cu următoarele aparate de măsură si control cu citire directa;

-    termometre indicatoare montate pe cazan ;

-    manometre indicatoare pe cazan.

Reglarea instalației la parametrii de funcționare, funcție de parametrii climatici exteriori se va realiza cu sisteme automate, cu posibilitatea comandării separata a pompelor si vanelor cu trei cai pe circuite.


7. Izolarea termică

Elementele instalațiilor de încălzire, răcire și condens se izolează termic.

Grosimea izolației termice trebuie să conducă la ;

-    un randament al termoizolației de cca 75-80%

-    împiedicarea condensării vaporilor de apă pe conductele reci.

Izolarea termică a conductelor se aplică numai după curățarea și. în cazul conductelor de oțel, protejarea lor cu straturi anticorozive.Conductele montate mascat (în ghene, sub rabit,etc.) se pot izola fără protecție specială la exterior. In cazul conductelor de distribuție apa răcită se va realiza o izolație de minim 19mm.

Izolația conductelor montate în exterior se prevede cu înveliș de protecție contra intemp^pjlorșî radiațiilor ultraviolete.

(

De asemenea, izolarea termică a conductelor se va realiza după efectuarea probelor.

Materialele utilizate la izolarea termică trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

-    să fie incombustibile sau greu combustibile;

-    să fie neputrescibile;

-    să aibă proprietăți izolante stabile, nealterabile în timp;

-    să fie rigide la temperaturi ridicate;

-    să nu degaje sulf sau alte noxe, la tei/iperâțuri ridicate;

- să asigure și izolarea fonică;Pagina 35 pin 60


-    să nu dea naștere la coroziunea conductelor;

-    să aibe celule închise care să asigure impermeabilitatea

-    să nu fie atacate de microorganisme;

-    să nu fie atacate de agenți chimice produși de materialele de construcție

Caracteristici;

- coeficient de conducție    X - 0 035-^-0.040 w/mK;

-    rezistența la difuzia vaporilor de apă    p> 3000;

-    domeniu de temperaturi    -30° -h- 100° C;

-    fără CEC

-    atenuare acustică    >25 dB(A)

Conductele de apa calda/apa rece montate la interior, vor avea izolația cu grosimea de 19 mm. Cele montate in exterior vor fi izolate suplimentar cu înveliș de protecție contra intemperiilor șî radiațiilor ultraviolete

8. Materiale, Agregate, Aparate.

Materialele, agregatele și aparatele utilizate vor avea caracteristicile și toleranțele prevăzute în standardele de stat sau în prescripțiile tehnice ale producătorilor și vor satisface condițiile tehnice cerute în proiect. Ele vor trebui să fie însoțite de ;

-    certificatul de calitate al furnizorului;

-    fișe tehnice de detaliu;

-    instrucțiuni de montare, probare, întreținere și exploatare;

-    certificatul de garanție,

-    certificate de atestare a performanțelor, agremente, omologări emise de institute de

specialitate din România, abilitate în acest scop.    ,

/    ___ Z

Elementele de instalații care fac obiectul instrucțiunilor tehnice ISCfR vor trebui 4ă corespundă și G prevederilor acestora, iar cele care sunt supuse condițiilor de omologare ale Biroului Român de,/ \ Metrologie Legală (BRML), să fie însoțite de certificatul de atestare

Conducte

Parametrii instalație :

-    temperatura agentului termic +35’-* +90° C;

-    presiune nominală 6 bar;Conductele instalației de încălzire se vor realiza după cunuirmeaza

I

Pagina 36 din 1

30

u

CONFORM CU ORIGINALUL


PROIECT nr. 417/2016 a DALI


\

-    polipropilena cu inserție de aluminiu.

-    conductele montate în centrala termică și în exterior .fe^r ex\uta din țeava neagră de oțel Protecția anticorozivă a conductelor diu oțel se execută din miniu de plumb.

Vopsirea conductelor neizolate termic, din oțel, se va realiza prin aplicarea a două straturi de vopsea de ulei și a unuia de lac rezistent la temperatură.

Suporturile conductelor se vor realiza cu elemente prefabricate confecționate din oțel zincat și prevăzute cu garnituri de cauciuc fonoizolante și anticondens.

Protecția izolației termice se va realiza cu tablă zincată acolo unde conductele se vor monta aparent ( în centrala termică ).

Radiatoarele sunt tip panou, din oțel.

Armăturile utilizate vor fi ;

-    robineți cu sferă, cu mufe, în instalația interioară;

-    robinet dublu reglaj colțar, robinet colțar retur, armătură aerisire manuală Ia corpurile încălzire;

-    dezaerator automat de coloană;

-    robineți cu sertar pană, cu flanșe, pe distribuitoare și colectoare;

-    ventil de reținere cu mufe;

-    separator de impurități, tip Y, cu mufe,

Pompele utilizate trebuie să aibă un randament ridicat, fiabilitate mare și un nivel redus de zgomot și trepidații

Se vor alege pompe cu trei trepte de viteză.

2. INSTALAȚII ELECTRICE


1. Instalații electrice interioare

In cadrul proiectului se vor realiza instalațiile electrice si anume : Instalații electrice curenti tari:

-Instalații electrice - iluminat interior (normal, de siguranța -Instalații electrice de prize si forța;

-Instalații pentru protecție împotriva șocurilor electrice; -Instalații de protecție împotriva perturbațiilor electromagnetice; -Instalații de protecție împotriva trăsnetului.


SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL BOTOȘANI

J 07/842/2008 CUI 24835360

Tel/Fax 0232.279002    0752/096565

Mail techmediaelectronic@yahoo.com

CONFORM CU ORIGINALUL

1 . <^***-'

PROIECT nr 417/2016 r-^'Taza DAL1

. X

Instalații electrice curenti slabi:    (

-    Sistem de detecție, semnalizare și alarmare ÎTincert'

-    Rețea de comunicații date-voceDescrierea instalațiilor:

Instalații electrice curenti tari:

Alimentarea cu energie electrica:

Alimentarea cu energie electrica se va realiza la tensiunea de 400/230 V.

Instalații electrice de iluminat normal

Instalațiile de iluminat se vor realiza ținând seama de destinația incaperilor si de impunerile normativelor in vigoare. In funcție de activitatea care se desfasoara, destinație,tavane, nivel de iluminare si grad de protecție, s-a propus echiparea cu corpuri de iluminat adecvate.

Iluminatul se va realiza cu corpuri de iluminat fluorescente. Alimentarea cu energie electrică a corpurilor de iluminat se va face prin circuite monofazate realizate cu cablu CYY-F 3x1.5 mm2, pentru fază, nul de lucru și nul de protecție, montajul acestora realizandu-se ingropat tuburi de protecție tip IPEY.

Pe elementele de construcție combustibile (ex. lemn) circuitele se vor proteja in tub metalic (PEL, țeava de oțel )

Tensiunea de alimentare a corpurilor de iluminat va fi de 230 V c.a.

Iluminatul interior de siguranța si securitate.

Conform NP17/2011 art. 7.23 se va prevedea:

-iluminat de siguranța pentru continuarea lucrului (in ateliere)- la echipamentul pentm control si semnalizarea incendiilor - ECS. Se va utiliza corpuri de iluminat dotat cu kit de emergenta Timpul de funcționare: cel puțin 3 ore; Timp de comutare: 5 sec;

-iluminat de securitate pentru evacuare - clădirea se incadreaza in cazurile prevăzute in 17-2011 art. 7.23.7.1; Iluminatul de securitate pentru evacuare, marcarea ieșirilor din încăperi, a traseului și a ieșirilor căilor de evacuare se va face folosind corpuri (aparate) de iluminat tip „indicator luminos” conform STAS 297/3. Pentru iluminatul de securitate pentru evacuare vor utilizate corpuri (aparate) speciale tip CISA-02-2x8W, in constructei norraală/etanșă conform <xârc

incaperilor unde se vor monta, inscripționate vizibil IEȘIRE (EXIT) respectiv cu sâgețpe^-indică direcția de evacuare. Timpul de funcționare: cel puțin 2 ora; Timp de comutare: 5/seC‘lziJ

-iluminat de securitate pentru intervenții - in centrala termica, la ferestrele pentru desfumare la tabloul electric general (TEG) - este parte a iluminatului de securitate prevăzut să asigure nivelyl j de iluminare necesar siguranței persoanelor implicate intr-un proces sau activitate cu pericol / potențial; Se vor utiliza corpuri de iluminat dotate cu kit de emergenta. Timpul de funcționare: cei puțin 1 ora; Timp de comutare: 5 sec;

-iluminat de securitate pentru marcarea hidrantilor - Se vor utiliza corpuri (aparate) speciale tip CISA-02-2x8W, in construcție normală/etanșă conform incaperilor unde se vor monta, inscripționate vizibil H. Timpul de funcționare: cel puțin 1 ora; Timp de comutare: 5 sec;

CONFORM CU ORIGINALUL


Cablurile de alt meni are a corpurilor (aparatelor) de iluminat de npiiutonom vor fi cabluri cu conductoare de cupru, cu izolație de PVC, cu întârziere mărita la propagarea flăcării, tip CYY-P.

Corpurile de iluminat pentru iluminatul de siguranța st securitate trebuie sa fie realizate din materiale clasa ft de reacție la joc

-iluminat de securitate împotriva panicii - in încăperi cu suprafața mai mare de 60 mp. Iluminatul de securitate împotriva panicii se prevede cu comanda automata de punere în funcțiune după caderca iluminatului normal. în afară de comanda automată a intrării Iui în funcțiune, iluminatul de securitate împotriva panicii se prevede și cu comenzi manuale din mai multe locuri accesibile personalului de serviciu al clădirii, respectiv personalului instruit în acest scop Scoaterea din funcțiune a iluminatului de securitate împotriva panicii trebuie să se facă numai dintr-un singur punct accesibil personalului însărcinat cu aceasta. Se vor utiliza corpuri de iluminat dotate cu kit de


emergenta. Timpul de funcționare: cel puțin 1 ora; Timp de comutare: 5 sec;

Circuitele iluminatului de siguranță sunt dispuse pe trasee distincte față de iluminatul normal

la distanță de cel puțin 10 cm față de traseul acestora și se vor realiza cu cabluri dm cupru tip CYY-F,

Instalații electrice de prize si forța

Pentru racordarea diverselor echipamente se prevăd prize monofazice normale, etanșe cu contact de protecție alimentate Ia 230 V.c.a montate îngropat/aparent, si prize trifazice normale/etanșe cu contact de protecție alimentate la 380 V.c.a montate îngropat/aparent.

Toate circuitele de prize vor fi prevăzute cu contact de protecție protejate la plecarea din tablourile electrice cu întrerupătoare automate prevăzute cu protecție automată la curenți de defect (PACD) de tip diferențial (cu declanșare la un curent de defect de 0,03 A) conform schemelor monofilare din prezentul proiect.

Circuitele pentru tehnica de calcul si echipamentele de tehnologia informației vor fi separate de consumatorii comuni.


Circuitele pentru prize sunt monofazice și se vor realiza cu cablu CYY-F3x2.5 mm2, pentru fază, nul de luciu și nul de protecție, montajul acestora realizandu-se îngropat. Pe elementele de construcție combustibile (ex. lemn) circuitele se vor proteja in tub metalic (PEL, țeava de oțel)

Instalațiile electrice ce vor alimenta echipamentele pentru climatizare, ascensorul si alte funcțiuni fara importanta majora in desfasurarea a activitatii vor fi sacrificate in caz de avarie a transformatoarelor. Instalațiile de forța vor avea tablouri si coloane complet separate.

Protecția împotriva șocurilor electrice

Protecția împotriva șocurilor electrice pentru care se aplica schema TN^cu ^reruperea alimentării cumulată cu dispozitive de protecție de curent diferențial rezidual cu un curant rupi mic de 30mA.    J

Conductoarele de echipotentiahzare de protecție suplimentara trebuie--'sa^Ty/ protejate împotriva deteriorărilor mecanice si coroziunii si trebuie sa fie alese astfel încât sa^se^vite efectele electrolitice.

Toate prizele, echipamentele si carcasele tablourilor electrice vor fi legate la nulul de protecție. Se va realiza priza de pamant naturala prin asigurarea continuității electrice a annaturii din

.....

fundația clădirii si legarea acesteia la platbanda din OL 40Xf -niiii 'ce va fi pozata pe contuail fundației.    >

>■ * î; '.‘I o /jr

Protecția la perttirbațiile electromagnetice a echipamentelor sensibile -sejacc prin realizarea unui sistem de echipotențializare.

Astfel, se vor prevedea rețele de echipotențializare care anulează practic toate tipurile de interferență electromagnetică

Echipotențialitatea echipamentelor și a maselor acestora se realizează prin interconectarea pe calea cea mai scurtă a sistemului de echipotențializare cu priza de pământ. Conductoarele de protecție PE, barele de echipotențializare din tablouri, priza de pământ formează un sistem echipotențial.

Se prevăd și legături de echipotențializare între sistemul de Ia paratrăsnet și alte elemente metalice mai apropiate de 1 in și realizarea unei prize de pământ comune pentru instalația de paratrăsnet și pentru instalația electrică.

Protecția la supratensiuni de origine atmosferica (paratrăsnet)

Protecția la trăsnet s-a făcut în conformitate cu prevederile normativului 17-2011. Clădirea

va fi protejata de către paratrăsnete tip PDA.

Instalația de protecție împotriva trăsnetului este formată din:

-    instalate TPT exterioară, compusă din următoarele elemente legate între ele:

-    dispozitive de captare;

-    conductoare de coborâre;

-    piese de separație pentru fiecare coborâre,

-    priză de pământ;

-    piesă de legătură deconectabilâ,

-    legături echipotențiale;

-    instalația IPT interioară, compusă din;

-    legături de echipotențializare,

-    bara principala pentru egalizarea potențialelor (BPPE).

Pentru protecția clădirii impotriva loviturilor directe ale trăsnetului se va prevedea o instalație de proiecție cu dispozitiv de amorsare.

Dispozitivul de captare a trăsnetului este constituit dintr-o tija de captare cu dispozitiv de amorsare PDA ce va fi amplasat pe un catarg de 6 m, pe acoperișul clădirii.

Fiecare coborâre va fi prevăzută cu o piesă de separație, amplasată la o înălțime de 2 m de nivelul solului, și va fi protejată cu profil U din țeava pe înălțimea de'l>5xm de la nivelul solului și 0,3 m sub nivelul solului. Profilul de protecție va fi de asemenea .fixaLxțe perete în cel puțin 3 puncte

conform cu originalul.

Valoarea rezistenței de dispersie a prizei de legare Ia pământ în urma măsurătorilor trebuie să fie sub l (unu) ohm.

In cazul în care valoarea prizei de pământ nu satisface cerințele impuse, priza $fe poate îmbunătăți cu ajutorul unor electrozi adăugați suplimentar.


instalații electrice curenti slabi:

Sistem de detecție, semnalizare și alarmare la incendiu

Clădirile se vor dota cu instalații de detecție, semnalizare și alarmare la incendiu în vederea asigurării exigențelor de siguranță Ia foc a utilizatorilor construcției, pentru prevenirea incendiilor și intervenția în timp util, în caz de apariție a acestora.

Pentru a detecta rapid un început de incendiu este necesar să fie detectată una din formele de manifestare ale acestuia, cu un grad de precizie ridicat și pe cât posibil acea forma de manifestare să nu poată avea altă cauză. Practic acest lucru se poate realiza cu elemente de detectare automate.

Obiectivul va fi dotat cu senzori de fum optici, adresabili, specifici destinației fiecărei încăperi, racordați Ia o centrala adresabila de detecție și semnalizare la inceput de incendiu, asigurându-se astfel protecția vieții oamenilor, protecția bunurilor materiale, prevenirea întreruperii activității, cu posibilitatea de a se detecta cu mare exactitate cauza pericolului semnalat.

Instalația de detecție și alarmare în caz de incendiu destinata acestui obiectiv va acoperi integral toate spațiile și este destinata surprinderii și semnalizării în fază incipientă a oricărui început de incendiu indiferent de cauza sau momentul producerii acestuia.

Clădirile vor fi dotate cu detectori de fum optici, adresabili, cu butoane de incendiu adresabile, cu sirene adresabile de interior, cu izolatori împotriva scurtcircuitului și cu infrastructura de comunicații bazata pe cablu de incendiu de 4 fire, cât mai economic amplasate pe ansamblul clădirii.

Detectoarele optice de fum au menirea de a sesiza orice impurificare cât de nesemnificativă a aerului cu particole de fum, ceea ce poate fi un indiciu asupra inițierii și posibil dezvoltării necontrolate a unui incendiu în zona de supraveghere a detectorului / detectoarelor în cauză.

Ca măsură suplimentară de alertare în caz de sesizare a producerii unui început de incendiu, se vor prevedea butoane manuale de alarmare adresabile. Butoanele vor fi amplasate în zonele de circulație intensă și de evacuare a personalului și a valorilor in principal scai i și ieșiri din clădiri

Pentru alertarea personalului din zonele calamitate, la locurile importante se vor monta sirene adresabile multiton, pentru avertizarea sonoră.

Cablarea se va face prin tubun PVC pentru protecția mecano-fizică a cablului. ~

Centralele adresabile de incendiu se vor prevedea să funcționeze prin alihtențare Ia i&eaua de 220Vca, dar în caz de avane a rețelei pnncipale de alimentare cu tensiune electrica, funețioiiareă^a fi asigurată prin trecerea automată pe alimentarea de siguranță    »

Structură.    ‘ / j

r /

Sistemul de detecție si semnalizare la inceput de incendiu a fost. impleirieițt următoarea structura;    >-    . j

* 'I

-    detectori adresabili optici de fum;

-    detectori adresabili de temperatura;


-    butoane adresabile manuale de alannare;

- sirene adresabile de mterior pentm semnalizarea acustica a posibilelor evenimente;


Pagina 41 din 60

PROIECT nr. 417/2016 >ALl


- surse de alimentare și acumulatoare tampon.

Se va monta centrala adresabila detecție, semnaii; amplasata in holul principal, la parterul obiectivului.

Ținând cont de spațiul in care se va monta sistemul, s-au avut in vedere următoarele:

S Traseele cablurilor de semnalizare sunt separate de alte circuite de instalații electrice sau de telecomunicații, fiind respectata o distanta de minimum 30 cm fata de alte circuite de instalații electrice.

S Dozele de tragere si de derivație vor fi total distincte de cele ale altor circuite de instalații electrice sau de telecomunicații.

S Cablul de tipul JYstY folosit pentru circuitele de semnalizare a Începutului de incendiu nu este folosit si pentru alte circuite de semnalizare sau telecomunicații.

Amplasarea echipamentelor in incaperi se face ținând cont de următoarele precederi:

•    Detectoarele de incendiu se montează Ia o distanta de minimum 0.5 m fata de pereți, intr-o dispunere simetrica, si la o distanta de minimum 0.3 m fata de corpurile de iluminat,

•    Butoanele de semnalizare a incendiilor se vor amplasa in locuri ușor accesibile, de preferința langa usa, la intrarea in casa scărilor sau in acestea, la 1.2-1.4 m fata de pardoseala si Ia distanta de maximum 30 m de Ia orice poziție din clădire. Butoanele de semnalizare manuale de la care se pot iniția semnale de incendiu se marcheaza clar, vizibil de către beneficiar pentru a putea fi deosebite de alte dispozitive.

Cablare

Cablarea sistemelului se executa pe circuite montate îngropat in tavan fals, pereți sau prin sapa.

• la cablarea sistemului se folosește cablu special de incendiu JystY (2x2X0.8mm ecranat, izolație externa roșie).

Alimentarea sistemului de detecție, semnalizare și alarmare Ia incendiu se face de la 2 surse

distincte:

tabloul electric al sistemului de securitate legat înaintea tabloului electric general al obiectivului de protejat;


baterie de acumulatoare.


K q

Rețea de comunicații date- voce

Se vor prevedea prize duble RJ 45. Soluția propusă, implementează o rețea de. t

yansmisie,


reconfigurabilă hard și soft. Sistemul reprezintă o configurație unitară a rețelei de calculatoare intr-o

structură modulară care permite o structurare dinamică a sistemului conform standardelor actuale și celor previzibile.

Soluția prezintă numeroase avantaje în ceea ce privește cablarea simultană, posibiltâțile de reeonfigurare facilă a rețelei, posibilitatea upgradăiii fără modificarea cablajului. Sistemul se bazează pe o structura tip stea, care pornește din repartitor spre posturi, fiecare post fiind dublu - 2 porturi cat.6. Astfel ca exemplu: un post local (dublu) permite conexiunea a 2 PC-uri sau 2 telefoane sau I PC și 1 telefon.

Câteva caracteristici generale ale rețelei de date, în varianta cablării structurate propuse sunt


l,


SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL BOTOȘANI

J 07/842/2008 CUI 24835360

Tel/Fa't:0232.279002    0752/096565

Mai 1 techmedi aelectroni c(3țy ahoo co m

CONFORM CU ORIGINĂîrf

PROIECT ^£=41*2016 _____ FazaDALI

■‘X

-    este destinată pentru comunicații analogice și digitaleMatg^v^

-    alocarea porturilor fiind flexibilă, interschimbabile prin simple comutări în punctul de concentrare (repartitor) - rack;

-    permite conectarea în rețea a oricărui tip de calculatori, telefon, imprimanta;

-    este compatibilă cu orice protocol de transmisie de date în rețea (Ethernet, Token Ring, ISDN, CCDI);

-    este recontigurabilă bard și soft;

-    respectă standarde de înalt nivel tehnologic; necesita o instalare ușoară;

-    prezintă imunitate la perturbațiile electromagnetice.

Structura rețelei

Conform standardului ISO.IEC 11801 Ed.2 pentru cablarea structurată propusă în cazul de față distingem:

-    Cablarea verticala (backbone): Aceasta cablare cuprinde tipurile de cabluri care interconectează rack-urile, echipamentele,etc. Pentru acest tip de cablare se vor utiliza cabluri din fibra optica dublate pentru o siguranța sporita in exploatare.

-    Cablarea orizontala (Horizontal Wiring). Sistemul este compus dintr-o rețea de circuite, aria acoperita de aceasta rețea, cuprinde spații, încăperi care sunt denumite Work Area.

Work Area include calculatoare cu plăci de rețea Ethernet TP (Twisted Pair), telefoane (analogice și digitale), alte terminale, dotate cu cordoane terminate cu mufe.

Pentru fiecare nivel, conform ISO/IEC 11801 ED.2, work Area-urile sunt strânse cu o structură de prize și cabluri (Horizontal Wiring) în Rack.

Astfel în cazul de față s-au prevăzut pnze duble RJ45 UTP cat.6.

Aceste prize sunt legate cu cabluri tip UTP cat.6A (Unsheelded Twisted Pair) cu 4 perechi torsadate cu o lungime de max. 90m, Categoria 6, in dulapul repartitor - rack.

Rack-ul are usa de sticlă pentru vizualizarea stării echipamentelor active și este realizat in baza tehnologiilor speciale LAN (vopsea anticondens, garnituri antipraf, ccranare electrică). Este prevăzut cu închidere cu cheie și este ancorat de podea daca este rack de dimensiune mare sau prins pe perete pentru cele de dimensiuni mici si medii.

Dulapul conține conectica necesară (patch panel-uri Cat.6 de cate 42 porturi etnwfe4Kranate RJ 45 Cat.6, organizatoare de cabluri cu inel sau verticale si switch-uri cu câte 42/ 24 porturi). 4^ \

Astfel posibilitatea schimbării destinației circuitelor pe orizontală es^^așigurată^rirî'sinjple comutări în dulap cu cordoane de legătură.    ''    \| -zH

De asemenea, așa cum este concepută, rețeaua de date/voce ard rezerve de extindere puternice asigurând nevoile beneficiarului.    .X 7-

Condi(ii tehnice de montaj

Cablurile vor fi pozate prin tub PVC deasupra tavanului fals, îngropate in perete; sau in sapa , ’iinctie de încăperile in care se va lucra.

Pozarea cablurilor se va face conform normativelor în vigoare.

’rizcle sunt de tip duble (2 porturi categoria 6) și se amplaseaza în doze montate îngropat în

perete.
legarea)


Principiul cablării este următorul: de la Fiecare prizaCMublăJ^monteaza 2 cabluri UTP clasa 6 neîntrerupte până la repartitor (max 90m).

Rețelele de cabluri se vor realiza în tuburi de plastic. Tuburile de plastic se vor monta ingropat in perete sau deasupra tavanelor false, la distanță de alte circuite electrice conform planurilor din proiect. Se va acorda o atenție deosebită la pozarea/instalarea cablurilor pentru a nu deteriora izolația si forma Se vor realiza curburi cu rază inare (peste raza minimă admisă în acest caz lOcm). In momentul în care cablurile se trag prin tuburi, se vor manipula cu atentie, de la un capăt se va trage cu forță mică, iar de la celalalt capat se va pregâti/așeza și împinge ușor.

La Finalizarea lucrărilor se va efectua verificarea rețelei de voce date cu analizorul de cabluri de către executant si se se va pune la dispoziția beneficiarului buletinele de verificare.

Este foarte important ca realizarea cablării structurate sa respecte standardele in vigoare. Standardele în domeniul cablării structurate sunt

-EN 50173: Information technology - Generic cabling systems (Tehnologia informației -Sisteme generice de cablare)

-EN 50174: Information technology - Cabling inslallation (Tehnologia informației - Instalarea cablurilor)

-1SO/IEC 11801 Generic Customer Premises Cabling (Cablarea generică a imobilului clientului)

-ANSI/TIA/EIA 568-B: Commercial Building Telecommunications Wiring Standard (Standardul privind cablarea pentru telecomunicații în clădirile comerciale); acest standard include 3 părți (Cerințe generale; Cablu de cupru, Fibră optică) și este o revizuire ce include standardul original TIA/EIA-568-A și actualizările ulterioare;

-ANSVTIA/EIA-569: Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and Spaces (Standardul privind căile și spațiile folosite în telecomunicații în clădirile comerciale);

-ANSI/TIA/EIA 570: Residential and Light Commercial Telecommunications Wiring Standard (Standardul privind cablarea pentru telecomunicații comerciale de complexitate redusă și rezidențiale);

-ANSI/TIA/EIA-606: Building Infrastructure Admimstration Standard (Standardul privind administrarea infrastructurii clădirilor);

-ANSI/TIA/EIA-607: Grounding and Bonding Requirements (Cerințe privind-rtnpământarea și

//■' -

3. Instalații sanitare


1.Descrierea lucrărilor

Documentația întocmită pe baza teniei program înaintată de beneficiar, se referă la realizarea instalației sanitare interioară, alimentarea cu apă, canalizarea și evacuarea acestora în condiții de protecție sanitară si instalații interioare si exterioare pentru incendiu.

/. 1.. Uimentarea cu apă


Este asinurata dar se va reface branșamentul.se impune dotarea cu instalație de hidranti interiori.

Numărul de hidranti de incendiu se determina timnd seama de numărul de jeturi in funcțiune simultana care ar trebui sa atinga fiecare punct combustibil din interiorul clădirii si de raza de acțiune a hidrantului.

Numărul de jeturi in funcțiune simultana este, conform anexa nr, 3 din același normativ, de 2 iar raza de acțiune a hidrantului este de 56 metri Timpul teoretic de funcționare pentru hidrantii interiori fiind de 10 minute. Debitul de stingere aferent hidrantilor interiori va fi de 2.1 1/s pe hidrant. Necesarul de apa pentru stingerea cu ajutorul hidrantilor interiori va fi asigurata din rezerva proprie de alimentare cu apa. Hidrantii vor fi complet echipați, cu furtun de 50 m si țeava de refulare cu ajutaj convergent cu diametrul de 20 mm si sunt in stare de utilizare.

Caracteristici instalație:

debitul specific al unui jet: 2.1 t/s ,

-lungimea minima a jetului compact: 6 m,

-numărul de jeturi in funcționare simultana 2

-diametrul conductelor: OL Zn 2” - 5”

-presiunea minima necesara la hidrantul cel mai defavorizat: 2,5 bari; -presiunea maxim admisa la oricare hidrant. 4,0 ban ;

-timpul minim de acționare : 10 minute

1.3. Hidranti exteriori

In conformitate cu prevederile art. 6.1 din Normativ P 118-2-2013 sunt necesare iijsțalatii peniruCA stingerea incendiilor din extariorul clădirii- hidranti exteriori - va fi asigurata de r’eteauaexisfentâinincinta    \ y ..J
l.S.Canalizarea

Apele uzate menajere vor fi colectate prin intermediul coloanctrwAi^onductelor orizontale si evacuate spre căminele de canalizare exterioare.

Conductele de canalizare din intenorul construcției se vor folosi tuburi din polipropilena PP, iar in exteriorul construcției se vor folosi conducte din policlorura de vinii P V.C-Kg, etanșarea îmbinărilor realizându-se cu inelele de cauciuc si mufe.

Instalația de canalizare cuprinde coloane menajere, colectoare orizontale si legaturi ale obiectelor sanitare.Pentru intervenții în caz de infundare a conductelor de canalizare, s-au prevăzut piese de curățire. Întregul sistem de canalizare este ventilat prin intermediul unui aerator cu membrane. Țevile ce traversează plansee si pereți vor fi protejate obligatoriu cu țevi de protecție. Susținerea coloanelor se realizează cu bratari metalice ancorate de elementele construcției prin dibluri metalice. Tuburile sunt într-o gama dimensionala de Sl+llOmin diametrul exterior pentru legaturi si coloane.

2. Instalații sanitare interioare

2.1 Dotarea cu obiecte sanitare

Grupurile sanitare din clădire au fost dimensionate si dotate conform prevederilor legale din data proiectării.


2.2 Materiale utilizate

a)    Conducte

-    în grup sanitar se vor utiliza atat pentru apa rece cat si pe apa calda conducte din ppJigropilena PPR,

care se vor izola cu mansoane din poiiuretan.    .

<Z,'\

-    otel zincat pentru hidranti interiori,    z''"    v

b)    Armături

~ Robinet cu ventil de colț O 3/8", pe racordul la rezervorul de spălare a vasului closet;

-    Robineti cu mufe pe conductele de distribuție principale si secundare,

-    Baterie inonocomanda pentru favoare;

-    Baterie pentru cada de dus, montata pe perete, dotata cu para si furtun flexibil pentru dus;

c)    Accesorii pentru obiecte sanitare

-    Pentru lavoar ; etajeră porțelan, port-prosop din alamă nichelată, oglindă semicristal, sifon dc alamă nichelată G 1", ventil din alairjă de scurgere 0 1", baterie monocomandă ;

-    Pentru vas closet : ramă cv/capac din bachclită, porthârtie dm porțelan jPagina 46 din 60PROIECT nr. 417/2016 axa-OALl


d) Izolații și elemente de etanșare

-    protecții termice și anticondens, la conductele de apa cu material

-    garnituri elastice la brățările de susținere pentru conducte :

-    vată minerală sau frânghie gudronată la trecerea conductelor prin pereți sau planșee.

3. Instalații sanitare exterioare Rețele exterioare de apă și canal

Evacuarea apelor uzate menajere se va realiza prin colectoare orizontale si coloane verticale din tuburi din polipropilena ignifugată D = 110-250mm.

Se vor executa căminele de canalizare din beton armat cu dimensiunile interioare lOOx lOOcm, sclivisite la interior cu tinci de ciment sau impermeabilizate cu soluții speciale, înainte de ieșirea din clădire conductele vor fi prevăzute cu piese de curățire, după care se vor îngropa până sub adâncimea de îngheț.

Lucrările de săpătură pentru șanțuri si cămine vor fi executate manual, din aval către amonte. Astuparea sântului cu pamant se va face lasand libera zona imbinani tuburilor. După efectuarea probei de etansietate si numai după remedierea eventualelor defecțiuni, sântul va fi astupat integral pamantui fiind compactat cu maiul de mana, in straturi succesive de 20 cm. Aducerea la cota a căminelor se va face odata cu execuția lucrărilor de sistematizare verticala.

Organele de închidere folosite vor fi robineți cu sferă , cu pierderi de presiune locale și depuneri de impurități minime.

Proiectarea, execuția și recepția instalațiilor sanitare se efectuează în conformitate cu normativele și standardele în vigoare.

Reteua exterioara de canalizare se va monta Ia minim 3 metri fata de constrțfcjfe.


LISTA NORMATIVE care a stat la baza proiectării:

P 100-3/2008 Cod de proiectare seismică" Partea a ITI-a Prevederi pentru evaluarea seismică-â

clădirilor existente    ___

P 100-1/2006 Cod de proiectare seismică - Partea 1-Prevederi de proiectare pentru clădiri, indicativ P 100-1/2006

P 100-1/2013 Cod de proiectare seismică - Partea I-Preveden de proiectare pentru clădiri CR I-I-3-20I2 Cod de proiectare.Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor CR 0-2012 Cod de proiectai e.Bazele proiectării construcțiilor

1

\    Pagina 47 din 60    1

—...

ut    â

z'/J’

CONFORM CU ORIGINALUL


C 125-2013 Normativ privind acustica în construcții și zone uibaneGT 040-2002 Ghid de evaluare a gradului de izolare termică a elementelor de construcție la clădiri existente, în vederea reabilitării termice


GT 043-2002 Ghid privind îmbunătățirea calităților termoizolatoare ale ferestrelor ia clădirile civile existente 1 7-2011 Normativ pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor.

I 9-2015 Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor sanitare aferente clădirilor1 5-2010 Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalațiilor de ventilare si climatizare


I 13-2015 Normativ pentru proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor de încălzire centralăSe va tine cont de fluxul tehnologic si de activitatile care se desfasoara în clădiri, astfel:

1. In capitolul 4.2 din devizul general pe langa montarea echipamentelor menționate in lista de mai jos este indusa pentru Hala Veche Montaj I, Atelier I si relocarea activităților desfășurate pe perioada lucrărilor de consolidare din hala respectiva in Hala relocare; după finalizarea lucrărilor activitatile vor reveni la fluxul tehnologic inițial;

2.    In capitolul 4.2 din devizul general pe langa montarea echipamentelor menționate in lista de mai jos este indusa pentru Hala Montaj 2și Secția 5arelocarea activităților desfășurate pe perioada lucrărilor de consolidare a halelor respective; după finalizarea lucrărilor oonniiw&vor reveni ia fluxul tehnologic inițial;

3.    in capitolul 4.2 din devizul general pentru Atelier Scularie pe langa montarea echipamentelor

menționate in lista de mai jos este indusa pentru Relocarea activităților desfășurate pe perioada lucrărilor de consolidare din Atelierul Sculărie in Hala după finalizarea lucrărilor Ia fluxul tehnologic inițial;

4.    In capitolul 4.2 din devizul general pentru Clădire Post Alimentar

relocare definitiva in cadrul PT2.


Auloagregate sj_r_ey£nirea

T?    -A \

e reprezintă valoarea, pei
SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL BOTOȘANI

J 07/842/2008 CUI 24835360 Tel/Fax.0232.279002    0752/096565

Mail: techmediaeIectronic(S}yahoo.com

CONFORM CU

PROIECT nr. 417/2016 Faza DALI

LISTA ECHIPAMENTE Hala Veche Montai 1, Atelier 1

Nr.

crt.

Denumire pe tipuri de utilajei dentice, caracteristici tehnice, capacitati, dimensiuni

UM

NR.

valoare RON

UJM

buc.

totala

I

AEROTERMA APA CALDA SI RECE 10 KW INCLUSIV ACCESORII

BUC

22

3,100.00

68.200.00

2

AEROTERMA APA CALDA SI RECE 20 KW INCLUSIV ACCESORII

BUC

4

3,350.00

13,400.00

3

AEROTERMA APA CALDA SI RECE 69 KW INCLUSIV ACCESORII

BUC

37

3320.00

122,840.00

4

VENTILOCONVECTOR TIP CASETA 5KW

INCLUSIV ACCESORII

BUC

59

2,150.00

126,850.00

5

VENTILOCONVECTOR TIP CASETA 10KW INCLUSIV ACCESORII

BUC

16

2365.00

41,040.00

6

DEZUMIFICATOR INDUSTRIAL 40L/24H

BUC

18

9,850.00

177,300.00

7

DEZUMIFICATOR INDUSTRIAL 80L/24H

BUC

11

11,500.00

126,500.00

8

DEZUMIFICATOR INDUSTRIAL 13OL/24H

BUC

8

18350.00

146,800.00

9

CHILLER RĂCIRE 597.9 kW

BUC

2

635,250.00

1,270,500.00

10

CAZAN OTEL 930 kW INCLUSIV ACCESORII (COS FUM,VAS EXP, ETC)

SET

4

141,250.00

565,000.00

10

TABLOU AUTOMATIZARE CAZANE

buc

1

8,500.00

8,500.00

10

TABLOU GENERAL

buc

1

350,000.00

350,000.00

10

TABLOURI ELECTRICE

buc

30

6,500.00

195,000.00

11

PARATRĂSNET PDA

buc

2

12,250.00

24,500.00

12

LIFT MARFA 2000 KG

buc

1

226,000.00

226,000.00

13

INSTALAȚIE SEMNALIZARE INCEb COMPLETA FORMATA DIN : CENTR DETECTOR TEMPERATURA/FUM,

IDIU

ALE,

ETC

set

1

116,000.00

116,000.00

13

LIFT PERSOANE 1000 KG

buc /

" 1

V18^,81)0,00

180,800.00

14

GRUP POMPARE HIDRANT! INTERIORI

seVa

r/f

4iD^oâ6.dp

410,000.00

LISTA ECHIPAMENTE Hala Montai 2 și Secția 5

TOtXl    ') 4,169,230.00

I L    \ zl,

i

Nr.

crt.

Denumire pe tipuri de utilajei denticc, caracteristici tehnice, capacitati, dimensiuni

UM

nr.

-valoare RON

1

um

buc.

totala

1

AEROTERMA APA CALDA SI RECE 10 KW

INCLUSIV ACCESORII

buc

10

3,350.00

33,500.00

1

AEROTERMA APA CALDA SI RECE 20 KW

buc

4

3,050.00

12,200.00

3

AEROTERMA APA CALDA SI RECE 69 KW

buc

65

3,320.00

215,800.00

4

VENTILOCONVECTOR TIP CASETA 3KW

INCLUSIV ACCESORII

buc

6

2,850.00

17,100.00

5

VENTILOCONVECTOR TIP CASETA 4KW

INCLUSIV ACCESORII

buc

3

2,985.00

8,955.00

6

VENTILOCONVECTOR TIP CASETA 6KW

INCLUSIV ACCESORII

buc

2

3,263.00

6,526.00

7

VENTILOCONVECTOR TIP CASETA 10KW

INCLUSIV ACCESORIA

buc

4

3,650.00

14,600.00

Pagina 49 din 60

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL BOTOȘANI

J 07/842/2008 CUI 24835360

Tel/Fax: 023 2.279002    0752/096565

Mail: techmediaelectronic^yahoo com

CONFORM CU ORIGINALUL

izrr^PWOlECT jjr. 417/2016

Faza DALI

S

DEZUMIFICATOR INDUSTRIAL 40L/24H

buc

- 2

9,850.00

19,700.00

9

CHILLER RĂCIRE 1129 Kw

buc

2

955,000.00

1,910,000.00

10

CAZAN OTEL 1453 kW INCLUSIV ACCESORII (COS FUM,VAS EXP, ETC)

SET

4

340,250.00

1,361.000.00

10

TABLOU AUTOMATIZARE CAZANE

buc

1

8,500.00

8,500.00

10

TABLOU GENERAL

buc

1

350,000.00

350.000.00

10

TABLOURI ELECTRICE

buc

30

6,500.00

195,000.00

11

PARATRĂSNET PDA

buc

4

12,250.00

49,000.00

12

INSTALAȚIE SEMNALIZARE INCENDIU COMPLETA FORMATA DIN : CENTRALE, DETECTOR TEMPERATURA/FUM, ETC

set

1

156,000.00

156,000.00

13

GRUP POMPARE HIDRANTI INTERIORI

SET

1

410,000.00

410,000.00

TOTAL    4,734,381.00

LISTA ECHIPAMENTE Atelier Sculărie

Nr.

crt.

Denumire pe tipuri de utilajei dentice, caracteristici tehnice, capacitati, dimensiuni

UM

NR.

valoare RON

UM

buc.

totala

1

AEROTERMA APA CALDA SI RECE 7 KW

BUC

12

2350.00

28.200.00

2

CHILLER RĂCIRE SI ÎNCĂLZIRE 83.4/90.4

BUC

1

129,150.00

129,150.00

3

INSTALAȚIE SEMNALIZARE INCENDIU COMPLETA FORMATA DIN : CENTRALE, DETECTOR TEMPERATURA/FUM, ETC

set

1

8,000.00

8,000.00

4

PARATRĂSNET PDA

BUC

1

3,250.00

3,250.00

fOTAL 168600

CAPITOLUL 3. CONSUMURI DE UTHJTATI

a) necesarul de utilităti rezultate

-    consum de energie electrica 8000000kwh/an

-    consum de apa    9400mc/an

-    consum de gaze naturale 2000000mc an

b) estimări privind depășirea consumurilor inițiale de utilităti-    consum de energie electrica -3200000k\vh/an

-    consum de apa    -1200000mc. an

Pagina 50 din 60

CAPITOLUL 4. DURATA DE REALIZARE SI ETAPELE PRINCIPALE


T

nr^i7/20i6 Faza DALI


Proiectul se va implementa in 24 luni, conform șraficului de mai jos din care execuția in 12 luni


ANI

ANII

TRIM. 1

TRIM. 2

TRIM. 3

TRIM. 4

TRIM. 1

TRIM. 2

TRIM. 3

TRIM. 4

Nr. cit.

DENUMIREA LUCRĂRI!

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

s

6

7

8

9

10

11

12

1

ACHIZIȚIE PROIECTARE

ui

4

&

2

ÎNTOCMIRE PROIECTE

3

STUDII DE TEREN

4

AVIZE SI AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE

5

ACHIZIȚIE LUCRĂRI DE EXECUȚIE SI D1RIGENTIE DE ȘANTIER

i

J) 6

ASISTENTA TEHNICA DE ȘANTIER

. -

a

1

1 7

COMISIOANE, COST CREDIT

) 8

ORGANIZARE DE ȘANTIER

■ HI

.4 [.

H 9

CONSTRUCTII+INSTALAT11

10

UTILAJE

11

RECEPȚIE CONSTRUCȚIE SI ECHIPAMENTE

12

ACHIZIȚIE DOTĂRI

13

DOTĂRI

J 14

DIVERSE SI NEPREVĂZUTE

1 15

RECEPȚIE DOTĂRI

-

jj


CAPITOLUL 5. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIȚIEI

a) Valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general

Costul estimativ al investiției s-a calculat pe baza soluțiilor telurice ale proiectului urmărind fiecare categorie de lucrări care participa la realizarea obiectivului final

Costul investiției este de 88.340,18688 mii lei (inclusiv TVA), din care 64.963,99750 mii lei (inclusiv TVA) reprezentând constructii+montaj. După cunt se poate urmam in devizul general al proiectului, costul total cu investiția cuprinde cheltuieli cu asigurarea utilităților, cheltuieli de pro ieUare^sdtd iude teren, obținerea avizelor si acordurilor, consultanta si asistenta tehnica, cheltuieli directe de construcție, alte cheltuieli precum cele pentru organizarea șantierului, taxe legale, cheltuieli neprevăzute precum si cheltuieli cu darea in exploatare.
PROIECT nr. 417/2016 Faza DALI


prîvind cheltuielile necesare realizării obiectivului:

Consolidare si intervenții la clădirile Uzinei de reparații RATB In mii lei/mii euro la cursul 4,521 lei/euro din data de 15.12,2016

Nr.

crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare(indusivTVA )

Mii lei

Mii euro

Mii Ici

Mii lei

Mii curo

1

2

3

4

5

6

7

CAPITOLUL /

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00001}

0 00000

0 00000

0.00000

0 00000

1.2

Amenajarea terenului

0.00000

0 00000

0 00000

0.00000

0 00000

1.3

Amenajări pt protecția mediului

0.00000

0 00000

0 00000

0.00000

0.00000

TOTAL CAPITOL 1

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2 Cheltuieli cu utilitățile

Branșament apa

42.00000    9 28998

8 40000

50.40000

11.14798

Branșament electric

1280.00000

283 12320

256 00000

1536 00000

339.74784

TOTAL CAPITOL 2

1322.00000

292.41318

264.40000

1586.40000

350.89582

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii de teren

46.00000

10.17474

9.20000

55.20000

12 20969

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acord si autorizații

18.00000

3.98142

3.60000

21 60000

4.77770

3.3

Proiectare si inginerie din care:

1971.00000

435.96549

394.20000

2365.20000

523.15859

a) DALI

116.00000

25.65804

23.20000

139 20000

30 78965

b) DTAC+PT+DE

1846.00000

408.31674

369.20000

2215 20000

489 98009

c) verificare tehnica

9.00000

1.99071

1.80000

10 80000

2.38885

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00000

0.00000

0.00000

0 00000

0 00000

3.5

Consultanta

254.00000

56.18226

50.80000

304 80000

6741874

3.6

Asistenta tehnica din care:

812.04997

179.61733

162.40999

974 45996

2&Ă.08Q

a) Diriginte șantier

649.63997

143.69387

129.92799

779 56797]

172.43264

b) Asistenta tehnica proiectant

162.40999

35.92347

32.48200

194 89199

43 10816

TOTAL CAPITOL 3

3101.04997

685.92125

620.20999

3721.25996

823.10550

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investita de baza

4.1

Construcții si instalații -total

49783.43300

11011.59766

9956.68660

59740.11960

13213.91719

Obiect 1 -Hala Veche Montaj 1, Atelier 1

18059.00800

3994.47202

3611.80160

21670 80960

4793.36642

Obiect 2 - Hala Montaj 2 și Secția 5

311O5.5IOOO

6880.22783

6221.10200

37326.61200

8256.27339

Obiect 3 - Amenajare incinta

618.91500

136.89781

123.78300

742 69800

164.27737

Obiect 4 - Clădire Post Alimentare

0.00000

0 00000

0 00000

0 00000

0.00000

4.2

Montaj utilaje tehnologice - total/ \

2495.22500

551.91882

499.04500

2994.27000

662.30259nr 417/2016 DALI


Obiect 1 -Hala Veche Montai 1, Atelier 1

924 00000

204 37956

184 80000

80000

245 25547

Obiect 2 - Hala Montaj 2 și Secția 5

1264 22500

279 63393

252 84500

1517.07000

335.56072

Obiect 3 - Amenajare incinta

43 00000

9.51117

8 60000

51 60000

11.41340

Obiect 4 - Clădire Post Alimentare

264.00000

58 39416

52.80000

316.80000

70.07299

4.3

Utilaje, echip tehnologice si funcționale cu montaj-total

9072.21100

2006.68237

1814.44220

10886.65320

2408.01885

Obiect 1 -Hala Veche Montaj 1, Atelier 1

4169 23000

922.1919^

833.84600

5003.07600

1106 63039

Obiect 2 - Hala Montaj 2 și Secția 5

4734.38100

1047.19774

946 87620

5681.25720

1256 63729

Obiect 3 - Amenajare incinta

168.60000

37.29263

33.72000

202 32000

44 75116

Obiect 4 - Clădire Post Alimentare

0.00000

0 00000

0.00000

0 ooooo

0 00000

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport-total

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

4.5

Dotări -total

0.00000

0.00000

0.00000

o.ooootj

0.00000

Obiect I -Hala Veche Montaj 1, Atelier 1

0 00000

0 00000

0 00000

0.00000

o ooooo

Obiect 2 - Hala Montai 2 și Secția 5

0 00000

0.00000

0 00000

0 ooooo

0 00000

Obiect 3 - Amendare incinta

0 00000

0.00000

0.00000

0.00000

o ooooo

Obiect 4 - Clădire Post Alimentare

0 00000

0.00000

0 00000

O.OOOOQ

0.00000

4.6

Active necorporale

0.00000

0.00000

0,00000

0.00000

0.00000

IfOTAL CAPITOL 4

61350.86900

13570.1988^

12270.17380

73621.04280

16284.23862

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier (total)

670.00823

148.19912

134.00165

804 00987

177 83804

5.1.1 Lucrări de construcții (1 % din C AP 1.2,1.3,2,4.1,4.2)

536.00658

118 55930

107 20132

643 20790

142.27116

5 1.2 Cheltuieli conexe organizani șantierului

134 00165

29.63982

26.80033

160.80197

35 56779

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

595.50331

131.71938

119.10066

714 60397

158.06325

a)    cota aferenta IC S 0 6%dinC+M

b)    cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor 0,5 % din C+M

324 81999

71 84693

64.96400

389 78398

86 21632

270.68332

5987244

54.13666

324.81999

71 84693

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzutei 10%

CAP 1.2,1 3,2,3,4):

6577.39190

1454.85333

1315 47838

7892.87028

1745 82399

TOTAL CAPITOL 5

78423)0343

1734.77183

156858069

9411.48412

2081.72619


CAPITOLUL 6 Chel tuielt ptr probe tehnol si teste pt predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului pentru exploatare

0.00000

o ooooo

o ooooo

0.00000

0,00000

6.2

Probe tehnologice si teste

0.00000

o ooooo

0.00000

0.00000

o ooooo

TOTAL CAPITOL 6

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

TOTAL GENERAL

73616.82240

16283.30511

14723.36448

88340.18688

19539.11(^13

,Din care C+M

54136.66458

11974.48896

10827.33292

64963.99750

L 142623^675

__DRQFE£

7/2016 aza DAL1


OBIECTUL I - Hala Veche Montaj l^Atetier In mu lei/mn euro la cursul 4,5210 lei/eu
Nr.

cri.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

ValoareținclusivTVA)

Mii Iei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii curo

1

2

3

4

5

6

7

j 1. - LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII si INSTALAȚII

1 1

Terasamente

20 000

4.424

4,000

24 000

5 309

9 2

Construcții rezistentă si arhitectură

12991 008

2873.481

2598,202

15589.210

3448.177

I 3

Izolații

2000.000

442.380

400.000

2400.000

530 856

1 4

Instalații electrice

1352000

299.049

270.400

1622.400

358 859

I 5

Instalații sanitare

452 000

99 978

90 400

542.400

119 973

6

Instalații de încălzire, ventilare, climatizare. PSI, radio-TV, intranet

1244 000

275.160

248 800

1492800

330 192

7

Instalații de alimentare cu gaze naturale

0000

0.000

0.000

0 000

0 000

8

Instalații de comunicații

0 000

0.000

0 000

0 000

0.000

TOTAL 1

18059.008

3994.472

3611.802

21670.810

4793.366

1II. - MONTAJ

1

Montai utilaje si echipamente tehnologice

924 000

204 380

184 800

1108800

245.255

TOTAL 11

924.000

204.380

184.800

1108.800

245.255

| III. - PROCURARE

1 1

Utilaje si echipamente tehnologice

4169 230

922.192

833 846

5003.076

1 106 630

1 2

Utilaje si echipamente de transport

0 000

0 000

0 000,

0 000

0.000

I 3

Dotări

oooo

0 000

oooo

0 000

0 000

TOTAL III

4169.230

922.192

833.846

5003.076

1106.630

TOTAL( TOTAL I+TOTALII +TOTAL III)

23152.238

5121.044

4630.448

27782.686

. 6H5.252

,/

"X

I Nr-

crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

VaIoare(inclusivTVA ) Ij

Mii lei

Mii euro

Mii Ici

Mii lei

Mii euro

I >

2

3

4

5

6

7

11. - LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII si jlNSTALATIl

1 1

Terasamente

68.000

15.041

13.600

81 600

18 049

i 2

Construcții: rezistentă si arhitectură

23445.510

5185.912

4689.102

28134 612

6223 095

1 3

Izolații

2800.000

619.332

560 000

3360 000

743.198

1 4

Instalații electrice

2244.000

496 350

448.806

2692 800

595 620

1 5

Instalații sanitare

162.000

35.833

32 400

194 400

42 99S

j 6

Instalații de încălzire, ventilare, climatizare, PSI, radio-TV, intranet

2386.000

527 759

477.200

2863 200

633 311

7

Instalații de alimentare cu gaze naturale

0.000

0.000

0.000

0 000

oooc

8

Instalații de comunicații

0O0Q

0.000

0 000

0 000

oooo

TOTALI

31105.510

6880.228

6221.102

37326.612

8256.273

DII. - MONTAJ

8 *

Montaj utilaje si echipamente tehnologice

1264 225

279.634

252.845

1517.070

335 561

TOTAL 11

1264.225

279.634

252.845

1517.070

335.561

J HI.- PROCURARE

1

Utilaje st echipamente tehnologice

4734.381

1047.198

946,876

5681.257

1256 637

2

Utilaje si echipamente de transport

0 000

0 000

0.000

0 000

oooc

3

Dotări

0.000

0.000

0 00Q

0.00Q

0 ooo

TOTAL III

4734.381

1047.198

946.876

5681.257

1256.637

TOTAL (TOTAL 1+TOTAL II +TOTAL HI )

37104.116

8207.060

7420.823

44524.939

-=-9848.471

OBIECTUL : 3 - Atelier Sculâne In mii lei/mii euro la cursul 4,5210 lei;eurorz

| crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

(fnra TVA)

TVA

Vnloare(inclusivTVA)

Mii lei

Mii curo

Mii Ici

Mii lei

Mii curo

hj

2

3

4

5

6

7

1. - LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII si INSTALAȚII

1

Terasamente

4 600

1 017

0 920

5 520

1 221

2

Construcții- rezistentă si arhitectură

446 315

98 720

89 263

535.578

118 464

3

Izolații

84 000

18 580

16 800

100 800

22296

4

histalații electrice

46 OOO

10 175

9.200

55.200

12 21C

S 5

Instalații sanitare

0 000

0 000

0 000

0 000

oooc

1 6

Instalații de încălzire, ventilare, climatizare, PSI, radio-TV, intranet

38.000

8.405

7 600

45 600

10 086

Instalații de alimentare cu gaze naturale

0 000

0 000

0 000

0 000

OOOC

8

Instalații de comunicații

0 000

0 000

0 000

0 000

ooocl

TOTAL I

618.915

136.898

123.783

742.698

164.277

1II. - MONTAJ

| 1

Montaj uulaje si echipamente tehnologice

43 000

9511

8 600

51.600

11.413

TOTAL II

43.000

9.511

8.600

51.600

11.413

III. - PROCURARE

1

Utilaje si echipamente tehnologice

168 600

37 293

33 720

202 320

44.751

2

Utilaje si echipamente de transport

0 000

0 000

0 000

0 000

ooocl

3

Dolari

0 000

0 000

0 000

0 000

o oool

TOTAL III

168.600

37.293

33.720

202.320

44.75 îl

1

TOTALI TOTAL l+TOTAL II+TOTAL 111)

830.515

183.702

166.103

996.618

220.4420

OBIECTUL : 4 - Clădire Post Aliment In mii lei/mn euro la cursul 4,5210 lei/euro


Nr.

crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

ValoareținciusivTVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

1 I. - LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII si INSTALAȚII

1

Terasamente

0 000

0.000

0.000

0 000

0 000

2

Construcții rezistentă si arhitectură

0 000

0.000

0.000

0 000

0 000

3

Izolații

0.000

0.000

0.000

0 000

0.000

4

Instalații electrice

0 000

0.000

0.000

0 000

0.000

5

Instalații sanitare

0 000

0.000

0.000

0 000

0000

6

Instalații de încălzire, ventilare, climatizare, PSI, radio-TV, intranet

0000

0.000

0.000

0 000

oooo

7

Instalații de alimentare cu gaze naturale

0000

0.000

0.000

0 000

0 000

8

Instalații de comunicații

0.000

0.000

0.000

0 000

0.000

TOTAL 1

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

II. - MONTAJ

1

Monta) utila)e si echipamente tehnologice

264.000

58.394

52,800

316 800

70 073

TOTAL II

264.000

58.394

52.800

316.800

70.073 J

1 III.-PROCURARE

1

Utilaje si echipamente tehnologice

0 000

0000

0.000

0 000

0 000

2

Utilaje si echipamente de transport

0 000

0.000

0.000

0 000

0 000

3

Dotări

0 000

0 000

0.000

0 000

0 000

TOTAL III

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL {TOTAL I+TOTAL 11 +TOTAL III)

264.000

58.394

52.800

316.800

70.073

,-r- t— -i —rr jbs±

ETAPA

SUMAZLUNÂ (lei fara TVA)

1 .Achiziționarea serviciilor de proiectate si realizarea pr.tehnic

5965151

2.Obtinera de avize si emiterea autorizației de construire

18000

3.Realizarea lucrărilor de construcție

723017

4.Recepția lucrării

-


Reprezentat de cheltuieli de proiectare, obținere avize si autorizații; asistenta tehnica de șantier; comisioane; lucrări de construcții si arhitectura si alte cheltuieli neprevăzute pentru scenariul I cel propus de elaborator

88340.18688 mii lei (inclusiv TVA), din care 64963.99750 mii lei (inclusiv TVA) - reprezintă constructii+montaj.

CAPITOLUL 6. INDICATORI DE APRECIERE A EFICIENTEI ECONOMICE

- analiza comparativă a costului realizării lucrărilor de intervenții față de valoarea de inventar a construcției.

Valoarea de inventar 0 lei

Valoarea investiției 883-10.18688 mii lei (inclusiv l'VA)

Costul realizăm lucrărilor de intervenții este mult mai mare față de valoarea de inventar a construcției

CAPITOLUL 7. SURSELE DE FINANȚARE ALE INVESTIȚIEI Sursele de finanțare a investiției se constituie în conformitate cu legislația în vigo^e^i constări în fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantăt^ sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile și alte surse legal constituite.    J ) >1


SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL BOTOȘANI

J 07/842/2008 CUI 24835360 Tet/Fax:0232.279002    0752/096565

CONFORM CU ORIGINAUJlI^^^

PROIECT nr. 417/2016 ---Eaza-BALb-

CAPITOLUL 6. ESTIMĂRI PRIVIND FORȚA DE MUNCA OC UFÂTA PRIN

REALIZAREA INVESTIȚIEI

•tflJ    ,J

1. Număr de locuri de muncă create în faza de execuție

Pentru realizarea lucrărilor de intervenție propuse prin proiect, solicitantul va incheia contracte cu firme specializate, care vor asigura întreaga forța de munca necesara execuției poiectului.

Implementarea proiectului nu necesita crearea de noi locuri de munca la nivelul solicitantului, in faza de execuție a investiției.

Necesarul forței de munca pe perioada execuției va fi de 80 persoane.

2. Număr de locuri de muncă create în faza dc operare

In faza de operare nu se vor face angajari.

CAPITOLUL 9. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVfeSTmEI

I. Valoarea totala a investiției, inclusiv TVA

Preturile sunt exprimate în mii lei / mii euro la cursul lei / euro BNR din data de

15.12.2016, l Euro = 4,521 Lei

Pentru investiția propusa:


Valoarea totală a investiției este de 88340.18688 mii lei inclusiv TVA 20%; Valoarea C+M a investiției este de 64963.99750 mii lei inclusiv TVA 20%. 2. Eșalonarea investiției

Anul I (I/C; M) (inclusiv TVA)- 26222,12400 lei/62118,06288 lei Anul II (J/C+M) (inclusiv TVA)- 21132,99004 lei/43831,00746 lei

5 Durata de realizare a investiției

Proiectul este prevăzut a se demara pe o perioada de 24 luni, aici fiind inclusa atat perioada dc execuție cat si perioada de proiectare . I \

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL

BOTOȘANI    CONFORM CU ORlGINUlîl    PR0IECT

J 07/842/2008 CUI 24835360    '“"ANALUL    nr. 417/2016

Tet/Fax:O23 2,279002    0752/096565    *—______ FazaDALI

Mail: techmediaelectronic@yahoo com


4. Cayacitdti (în unități fizice si valorice)

Suptafete modernizate

l. Hala Veche Montaj 1, Atelier 1 Sconstruita = 4716.96mp Sdesfasurata =7210.92 mp

1.    Hala Montaj 2 și Secția 5 Sconstruita = 9792,782mp Sdesfasurata =11366.2 mp

2.    Atelier Sculărie Construcție Sconstruita = 363.7mp Sdesfasurata =363.7 mp

5. A Iți indicatori specifici domeniului tle activitate în care este realizată investiția, după caz

CAPITOLUL 10. AVIZE SI ACORDURI DE PRINCIPIU

< certificat de urbanism;Beneficiarul: REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCUREȘTI Proiectantul: SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL Obiectivul: Consolidare si intervenții la clădirile Uzinei de reparații RATB

Obiectul: Hala Veche Montaj 1, Atelier 1 Devizul: ARHITECTURA

LISTA ESTIMATIVA cu cantitati de lucrări pe categorii de lucrăriSECȚIUNEA TEHNICA

SECȚIUNEA FINANCIARA

Nr

Simbol

Capitolul de lucrări

UM

Cantitatea

Prețul unitar (Lei)

Prețui total (Lei)

1

IZ22A11

22

Izolarea termica perimetrala a ferestrelor cu vata minerala de minim 3cm pe o lățime de minim 25cm, inclusiv plasa, dibluri, adeziv,

mp

720.00

130.00

93600.00

2

RPCJ36

A1

Glet de ipsos pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime executat cu pasta de ipsos lapereti, stâlpi si tavane

mp

22000

20.00

440000.00

3

RPCJ36

A2

Refaceri tencuieli interioare si exterioare driscuite

mp

26400

38,00

1003200.00

4

CN04B1

Vopsitorii lavabile antimicrobiene (bacteriostatice) la pereți si tavane, pe glet de ipsos existent sau la plafoanele din gipscarton

mp

22000

18.00

396000.00

5

CI06E1

Tapet PVC la grupuri sanitare, dusuri si vestiare

mp

4800

85.00

408000.00

6

RPCE1

5G1

Strat de hidroizolatie (mortar hidroizolant) aplicat prin pensulare in 3 straturi

mp

800.00

18.00

14400.00

7

CG01D

+

Sapa din beton + sapa autonivelanta +vopsea epoxidica

mp

6595

120.00

791400.00

8

IZ22A11

21

Izolații ale fundațiilor perimetrale

mp

380.00

65.00

24700.00

9

CK26C#

Montare, procurare glafuri

ml

600

145.00

87000.00

10

RME15

A#13

Balustrada din inox cu mana curenta si 4 nervuri intermediare si montanti cu prindere laterala

ml

165

600.00

99000 00

11

CK01A+

1

Demontare tamplarie + montare Tamplarie noua aluminiu cu geam tripan

mp

4800

890.00

4272000.00

12

CK01A+

2

Usa rezistenta la foc minim 120min

buc

3

9302.63

27907.90

13

CK01A+

12

Luminatoare din policarbonat transparent de acoperiș

mp

Z O-1500

. A

690000.00

14

IZ22AS

31

panouri sandwich de acoperiș 10cm

mp

4800.00

\ie&:cp

i ’ >1

768000.00

15

IZ22AS

3

demontare straturi existente-*- izolarea termică a planseului peste ultimul nivel cu 20cm polistiren extrudat, inclusiv plasa, dibluri, adeziv, hidroizolatie, protecție hidroizolatie

mp

800.00

!j

220:00

X

*

176000. C0

16

IZ22AS

1

izolarea termică a pereților exteriori cu

10cm polistiren expandat ignifugat, inclusiv plasa, dibluri, adeziv, tencuiala decorativa

mp

1450.00

120.00

174000.00

17

IZ22AS

2

Bordarea zonei aferente planseelor la nivelul fațadelor cu fasii continue de vata minerala cu o lățime de Q,30m cu clasa de reacție la foc A1 sau A2 - s1, dO (strat 10 cm , inclusiv plasa dibluri, adeziv, tencuiala decorativa

mp

450.00

140.00

63000.00

18

IZ22AS

2

izolarea termică a soclului cu 8cm polistiren extrudat, inclusiv plasa, dibluri, adeziv, tencuiala decorativa

mp

380.00

90.00

34200.00

19

C24C11

Trotuar armat inclusiv cordon din bitum, săpătură, umplutura, compactare

mp

380

150.00

57000.00

20

TRB05A

25

Transportul materialelor prin purtat

direct,materialeincomode sub 25 kg distanta

50m

tona

1200

” 19.00

22800.00

21

TRI1AA 01F1

Incarcarea materialelor, grupa a-grele simarunte.prin tran.pina la 10m rampa sau leren-auto cate

tona

1440

10,00

14400.00

22

TRA01A

10P

Transportul rutier al pământului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km

tona

2640

10.00

26400.00

23

CMj20A

18A

Schele interioare si ext, fixe obișnuite si de inventar Utiliz. schela tip platformă mobilă „neextensibilă

mp

18000

10.00

180000.00

24

DA02A1

22

Cos de evacuare moloz d=50cm

ml

120

45.00

5400.00

Total General fara TVA

9868407.90

TVA (20%)

1973681.58

TOAL GENERAL (Lei)

11842089.48


Beneficiarul: REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCUREȘTI Proiectantul: SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL Obiectivul: Consolidare si intervenții la clădirile Uzinei de reparații RATB Obiectul: Hala Veche Montaj 1, Atelier 1 Devizul: REZISTENTA

LISTA ESTIMATIVA cu cantitati de lucrări pe categorii de lucrăriSECȚIUNEA TEHNICA

SECȚIUNEA

FINANCIARA

Nr

Simbol

Capitolul de lucrări

UM

Cantitatea

Prețul unitar (Lei)

Prețul total (Lei)

1

REZ1

Repararea fisurilor si segregărilor

ml

900.00

120.00

108000.00

2

REZ2

Curatarea barelor corodate

mp

30

250.00

7500.00

3

REZ3

înlocuirea armăturilor

ml

100

85.00

8500.00

4

REZ4

Repararea rosturilor de lucru si de turnare degradate

mp

60

60.00

3600.00

5

REZ5

Consolidări prin camasuirea stâlpilor si grinzilor din beton armat cu lamele/fibra de carbon

ml

7840

350.00

2744000.00

6

REZS

Repararea planșeelor de B A. în zonele în care prezintă fisun

mp

150 00

140.00

21000.00

7

REZ7

Demontarea vechiului acoperiș si

Realizarea unui nou acoperiș metalic

mp

4500

450.00

2025000.00

8

REZ8

înlocuire cai de rulare

ml

300

750.00

225000.00

Total General tara TVA

5142600.00

TVA (20%)

1028520.00

TOAL GENERAL (Lei)

6171120.00

Beneficiarul: REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCUREȘTI--


Proiectantul: SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL

Obiectivul: Consolidare si Intervenții la clădirile Uzinei de reparații RATB

Obiectul: Hala Montaj 2 și Secția 5 Devizul: ARHITECTURA

LISTA ESTIMATIVA cu cantitati de lucrări pe categorii de lucrări


SECȚIUNEA TEHNICA

SECȚIUNEA FINANCIARA

Nr

Simbol

Capitolul de lucrări

UM

Cantitatea

Prețul unitar (Lei)

Prețul total (Lei)

1

IZ22A11

22

Izolarea termica perimetrala a ferestrelor cu vata minerala de minim 3cm pe o lățime de minim 25cm, inclusiv plasa, dibluri, adeziv, tencuiala decorativa

mp

1400.00

130.00

182000.00

2

RPCJ36

A1

Glet de ipsos pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime executat cu pasta de ipsos iapereti, stâlpi si tavane

mp

16000

20.00

320000.00

3

RPCJ36

A2

Refaceri tencuieli interioare si exterioare driscuite

mp

25600

45.00

1152000.00

4

CN04B1

Vopsitorii lavabile antimicrobiene (bacteriostatice) la pereți si tavane, pe glet de ipsos existent sau la plafoanele din gipscarton

mp

16000

18.00

288000.00

5

CI06E1

Tapet PVC la grupuri sanitare, dusuri si vestiare

mp

800

85.00

68000.00

6

RPCE1

5G1

Strat de hidroizolatie (mortar hidroizolant) aplicat prin pensulare in 3 straturi

mp

150.00

18.00

2700.00

7

CG01D

+

Sapa din beton + sapa autonivelanta +vopsea epoxidica

mp

10550

120.00

1266000.00

8

IZ22A11

21

Izolații ale fundațiilor perimetrale

mp

500.00

65.00

32500.00

3

CK26C#

Montare, procurare glafuri

ml

900

145.00

130500.00

10

RME15

A#13

Balustrada din inox cu mana curenta si 4 nervuri intermediare si montanti cu prindere laterala

ml

85

600.00

51000.00

11

CK01A+

1

Demontare tamplarie + montare Tamplarie noua aluminiu cu geam tripan

mp

2800

890.00

2492000.00

12

CKQ1A+

2

Usa rezistenta la foc minim 120min

buc

4

9302.63

37210.53

13

CK01A+

12

Luminatoare din policarbonat transparent de acoperiș

mp ~

vTT 2000

■ i/r    ' S

460.00

920000.00

14

IZ22AS

31

panouri sandwich de acoperiș 10cm

/ j

mp

^-tzooo.qo

160.00

1920000.00

15

IZ22AS

1

izolarea termică a pereților exteriori cu*l> ,

10cm polistiren expandat ignifugat, inclusiv plasa, dibluri, adeziv, tencuiala decorativa

mp

245^

r si ./

120.00

294000.00


CONFORM CU ORIGINAkuC

16

IZ22AS

2

Bordarea zonei aferente planseelor lâ~—— nivelul fațadelor cu fasii continue de vata minerala cu o lățime de 0,30m cu clasa de reacție la foc A1 sau A2 - s1, dO (strat 10 cm , inclusiv plasa, dibluri, adeziv, tencuiala decorativa

mp- -

-- 650,00

J

M40.00

91000.00

17

IZ22AS

2

izolarea termică a soclului cu 8cm polistiren extrudat, inclusiv plasa, dibluri, adeziv, tencuiala decorativa

mp

500.00

90.00

45000.00

18

C24C11

Trotuar armat inclusiv cordon din bitum, săpătură, umplutura, compactare

mp

500

150.00

75000.00

19

TRB05A

25

Transportul materialelor prin purtat direct.materialeincomode sub 25 kg distanta 50m

tona

1800

19.00

34200.00

20

TRI1AA

01F1

Incarnarea materialelor, grupa a-grele simarunte,prin tran.pina la 10m rampa sau teren-auto cate

tona

2160

10.00

21600.00

21

TRA01A

10P

Transportul rutier al pământului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km

tona

3960

10.00

39600.00

22

CMj20A

18A

Schele interioare si ext, fixe obișnuite si de inventar Utiliz. schela tip platformă mobilă „neextensibilâ

mp

15000

10.00

150000.00

23

DA02A1

22

Cos de evacuare moloz d=50cm

ml

120

45.00

5400.00


Total General fara TVA

9617710.53

TVA (20%)

1923542.11

TOAL GENERAL (Lei)

11541252.64

Beneficiarul: REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCURES Proiectantul: SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL Obiectivul: Consolidare si intervenții la clădirile Uzinei de reparații RATB

Obiectul'.Hala Montaj 2 și Secția 5 DevlzuLREZISTENTA

LISTA ESTIMATIVA cu cantitati de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICA

SECȚIUNEA FINANCIARA

Nr

Simbol

Capitolul de lucrări

UM

Cantitatea

Prețul unitar (Lei)

Prețul total (Lei)

1

REZ1

Repararea fisurilor si segregărilor

ml

2200.00

120.00

264000.00

2

REZ2

înlocuire planseu din lemn cu unul din beton armat

mp

624

450.00

280800.00

3

REZ3

consolidare stâlpi prin camasuire inlusiv fundații stâlpi 6m

buc

130

23000.00

2990000.00

4

REZ4

Realizare centuri/ grinzi din beton armat

ml

900

1800.00

1620000.00

5

REZ5

Camasuire pereți din zidărie pe ambele fete, inclusiv fundații din beton armat

ml

900

6800.00

6120000.00

6

REZ6

Repararea planșeelor de B.A. în zonele în care prezintă fisuri

mp

150.00

140.00

21000.00

7

REZ7

Demontarea vechiului acoperiș si

Realizarea unui nou acoperiș metalic

mp

12000

450.00

5400000.00

8

REZ8

înlocuire cai de rulare

ml

700

750.00

525000.00

Total General fara TVA

16695800.00

TVA (20%)

3339160.00

TOAL GENERAL (Lei)

20034960.00

CONFORM CU ORIGINALUL


Beneficiarul: REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCUREȘTI Proiectantul: SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL Obiectivul: Consolidare sl Intervenții la clădirile Uzinei de reparații RATB

Obiectul: Atelier Sculârie Devizul: ARHITECTURALISTA ESTIMATIVA cu cantitati de lucrări pe categorii de lucrăriSECȚIUNEA TEHNICA

SECȚIUNEA FINANCIARA

Nr

Simbol

Capitolul de lucrări

UM

Cantitatea

Prețul unitar (Lei)

Prețul total (Lei)

1

IZ22A11

22

Izolarea termica perimetrala a ferestrelor cu vata minerala de minim 3cm pe o lățime de minim 25cm, inclusiv plasa dibluri, adeziv,

mp

30 00

130.00

3900.00

2

RPCJ36

A1

Glet de ipsos pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime executat cu pasta de ipsos lapereti, stâlpi si tavane

mp

450

20.00

9000.00

3

RPCJ36

A2

Refaceri tencuieli interioare si exterioare driscuite

mp

540

38.00

20520.00

4

CN04B1

Vopsitoni lavabile antimicrobiene (bacteriostatice) la pereți si tavane, pe glet de ipsos existent sau la plafoanele din gipscarton

mp

450

18.00

8100.00

5

CG01D

+

Sapa din beton + sapa autonivelanta +vopsea epoxidica

mp

229

120.00

27480.00

6

IZ22A11

21

Izolații ale fundațiilor penmetrale

mp

50.00

65.00

3250.00

7

CK26C#

Montare, procurare glafuri

ml

76

145.00

11020 00

8

CK01A+

1

Demontare tamplarie + montare Tamplarie noua aluminiu cu geam tripan

mp

73

890.00

64970 00

9

CK01A+

2

Usa rezistenta la foc minim 120min

buc

2

9302.63

18605 27

10

IZ22AS

31

vata minerala 20cm peste planseu

mp

230 00

120.00

27600.00

11

IZ22AS

3

refacere invelitoare, inclusiv accesorii

mp

320.00

220.00

70400.00

12

IZ22AS

1

izolarea termica a pereților exteriori cu

10cm polistiren expandat ignifugat, inclusiv plasa, dibluri, adeziv, tencuiala decorativa

mp

215.00

120.00

25800.00

13

IZ22AS

2

Bordarea zonei aferente planseelor la nivelul fațadelor cu fasii continue de vata minerala cu o lățime de 0,30m cu clasa de reacție la foc A1 sau A2 - s1, dO (strat 10 cm , inclusiv plasa, dibluri, adeziv, tencuiala decorativa

-

^v

/

/

25.00

* \

> ° A/

140.00

3500 00


9
14

IZ22AS

2

izolarea termică a soclului cu 8cm polistiren extrudat, inclusiv plasa, dibluri, adeziv, tencuiala decorativa

mp

șefdo

90.00

•4500.00

15

C24C11

Trotuar armat inclusiv cordon din bitum, săpătură, umplutura, compactare

mp

50

150.00

7500.00

16

TRB05A

25

Transportul materialelor prin purtat direcLmaterialeincomode sub 25 kg distanta 50m

tona

40

19.00

760.00

17

TRI1AA

01F1

Incarnarea materialelor, grupa a-grele simarunte.prin tran.pina la 10m rampa sau teren-auto cale

tona

48

10.00

480.00

18

TRA01A

10P

Transportul rutier al pământului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km

tona

88

10.00

880.00

19

CMj20A

18A

Schele interioare si ext, fixe obișnuite si de inventar lltiliz. schela tip platformă mobilă „neextensibilă

mp

350

10.00

3500.00

20

DA02A1

22

Cos de evacuare moloz d=50cm

ml

30

45.00

1350.00


Total General fara TVA

313115.27

TVA (20%)

62523.05

TOAL GENERAL (Lei)

375738.32Beneficiarul: REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCUREshî°NF0RM CU ORIGINALUL Proiectantul: SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL Obiectivul: Consolidare si intervenții la clădirile Uzinei de reparații RATB


Obiectul: Atelier Sculârie Devlzul-.REZISTENTA

LISTA ESTIMATIVA cu cantitati de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICA

SECȚIUNEA FINANCIARA

Nr

Simbol

Capitolul de lucrări

UM

Cantitatea

Prețul unitar (Lei)

Prețul total (Lef)

1

REZ 1

Repararea fisurilor si segregărilor

ml

120.00

120.00

14400.00

2

REZ2

refacere șarpanta din lemn ignifugat

mp

250

250.00

62500.00

4

REZ 3

Consolidări ale planseului cu lamele/fibra de carbon

mp

230

280.00

64400.00

5

REZ 4

Consolidări ale stâlpilor si grinzilor din beton armat cu lamele/fibra de carbon

ml

170

350,00

59500,00

6

REZ 5

Repararea planșeelor de B.A. în zonele în care prezintă fisuri

mp

150.00

140.00

21000.00

Total General fara TVA

221800.00

TVA (20%)

44360.00

TOAL GENERAL (Lei)

266160.00

il Spor|


Mare


^eratoiSECTOR 2


Lidl©


hai Bravu 88


rJ

o.


ficat


Gara Obor • București Est 3


e>"


BAICULUI''leea »5/J„


. AV-


C TECIIMEDIA ELECTRONICS SRL BOTOȘANI 07/842 2008 CUI 24835360 el/Fax:O232.279OO2    0751096565

Iui): icehmediaelectroruc ih.yulioo.comORDINUL ARfflTECTILOrt oinromAnia 793

Constantin BERBEC


'Seau^ Pantei


,    AfrttBO

O cJ Crqpt de semnătură


CATEGORIA DE IMPORTANTA CLĂDIRII - ‘ C" ClÂSA DE IMPORTANTA IU * '

il -    ‘ ■ i "iei ■


ificatie    Numele

iro:etl    Tiig C BUZA

?clnt _    Arii C BTRBFC

nal    Arh C. BLRBFCReferat nr..

BENEFICIAR

REGIA AUTONOMĂ\OE TRANSPORJ BUCUREȘTI    #Municipiul Hlicureiti, Xlratia fir. f~alțfyar Crnzovici 2-t

I.IILU PROIECT: Coiuiolidate m itiiervuniil Ia clădirile Uzinei de reparații RATO

TITLU. PLANȘA:

PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA


n-


L ROMAN - PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI IA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCUREȘTI . H-OUL OINICU 6OLESCU NR.I, SECTOR I

3
34


:at


F'~..........


•• v,„    .    /"

& . // ** .08!


x. s; -

*•    - La-

X    ’iX


34


03!


t C13
/■'


C14


I K , 171    !

' :sh’


ORDINUL ARHITECTILOR DIN ROMÂNIA

793

Constantin

BERBEC

A/Ntad ~

cp drept de semnătură

A categoria df. impor

rt? CLASA DE IMPORTANT33


98


Referai nr................din..


f / TECHMTDIA LI ECTRONICS SRL BOTOȘANI / 7 8-12.7003 CUI 24035360

/jL //Fax.0232.279002    0752096565

' ț«il: leehmcrTaelectionicfrtijahoo.eom


icatie

Numele

Senii: a(*

Seara:

1 Jt.HH)

JJCtl

Ing C. BUZA

lat

(atîi f. BIRBEC

rsJj/

Dala.'.

lt

‘■\rh C BERBEC

zvf

201n


BENEFICIAR:

RLGLA AUTONOMA DL TRANSPORiT BUCUREȘTI    ,

Municipiul Bueunwi, Slraila Dr. Cah\\ Grnzovici 2-4

TTfLL PROIECT: CuiLs iliJ iK- bi iitletvelilii la clădirile Uzinei de reparații RATB
FAZ'ZdaLI
EU    03    D3

400

5 50_55_    55 5Q


Constantin

BERBEC

Arfltoct

cv drept da semnătură


CA TEGORIA DE ÎMPORTAN TA A CLĂDIRII - ”C CLASA DL IMPORTANTA III


rificat

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRI BOTOȘANI J 07/842 2008 CUI 24335360 Te|/Fax;0232.279002    07522096565

Mnil; rechmedineleetronic u salioo.comReferat nr...............din................................

BENEFICIAR;

REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCUREȘTI

Municipiul București, S'lroi/it Jir. Calistrat Grozăviei 2-4

ÎÎTLU PROÎECT: Consolidate si intervenții [a clădirile Urinei de reparații RATB

I II LI ■ PLANȘA*13'3 Veehc A"1'^ i.Arejjfl PLAN SLBSOL EXISTE'


PROIECT

NR4P-I-20I6
-100ORDINUL ARHITECTILOR DIN ROMÂNIA


793

Constantin

BERBEC

Ainitoct

cu drepl de semnătură


S    S


cat    _

TECIIMEDIA ELECTRONICS SRL BOTOȘANI 7 R42/2008 CUI 24835360 i Fax.0232.279002    0752 096565

lip tcchmediaclectroricu'ydhoo eoni

’calie    Numele

jicc:    Ing.    C.    BUZA

tai    Arh C BTRBEC

nt_Arh C. BERBECCATEGORIA DE IMPORTANTA A CI AD1RII - "C" CLASA DE IMPORTANTA IIIReferai nr...............din................................

BENEFICIAR:

REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BCCURFS11

Municipiul Bucurați, Stnuia De Gulii,iiiî (imzovici 2-4

UTLli PROIECT: ConsolidaresTî dadinlc Uzinei de reparații RATB TITLl 1 PLANȘAHala Veche Montaj I, Atelier I PLAN PARTER EXISTENT
400


QD


400


55 50 55


55 50 55


CONFORM CU ORIGINALUL
s

c-ORDIHUt ARHITECTILOR DIN ROMANI*

793

Constantinri ficat

Referat nr................din................................

SC TECHMED1A ELECTRONICS SRL BOTOȘANI

i BENEFICIAR:

J 07 842 2008 CUI 24835360

! REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT

PROIECT

Tcl/Rav.0232.279002    0752 096565

BUCUREȘTI

NR.417-1 2016

Muil: leelimcdiaciectronic <i >ulwo,cum

Municipiul Hiimresri, Xlratlu I)r. Calistral

____ - _________._____ __ - ____

Grozăviei 2~t

Numele

Cuiesulidare si itilerreiitil 1 .i

clădirile Uzinei dc reparații R 4TB

FAZA DAII


ccilicalie


f pro ecl

îiectat

seim


Jug. C BUZA Arh c fierbec Arh.C. 31 RBLCH I LLi PLANȘA^3*® Veche Montaj 1, Atelier 1


PLAN MEZANIN EXISTENT
■at |    _1    Referat nr................din.................................

PROIECT NR 417-12016


TECHMEDIA ELECTRONICS SRL BOTOȘANI ! 842/2008 CUI 24835360 'Faa:0232.279002    0752 '096565

il: lechinediacleciroiiic avalioo eoni


BENEFICIAR:

REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCUREȘTI

Municipiul București, Strada Dr. Cali.strut


Grozăviei 2-4

calie    Numele

iteci    Ing- C- BUZA

al    Arii. C BERBEC

11    \rh C. BERBECSeara: I 100 Dala: 201b


11 [LU PROIECT Consolidare si intervenții la clădirile Lzinci de reparații RAI B TiTLU PLANȘA Hala Veche Montaj I, Aîeltpr 1' PLAN ETAJ EXISTENT


FA7A: PALI/


PLANȘA NR 4.4"^793

Constantin

BERBEC

Arttiect

cu drept de somnaturft


CATEGORIA DE IMPORTANTA A CLĂDIRII - ’ C" CLASA DE IMPORTANTA III


leat |    _ _____________|    |

3 TTCIIMGDIA ELECTRONICS SRL BOTOȘANI 07 X42.2008 CUI 24335360 :l/Fax:0232.279002    0752/096565

Inii: tcclimcdinelcctronicBîyulioo.com

licatie

roieet

-clăi nai


Numele


Inu C. BUZA


Arh C. BERBEC \ h. C. BERBEC, Referat nr................din.................................

BENEFICIAR:

REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCUREȘTI

Municipiul Bucurați, Strada Dr. Calistrat Grazm ici 2-1

111LU PROIECT Consolidare si intervenții Ia thnliriie U/inei de reparații RATE TITLU PLANSA^ata Veche Montaj 1, Atelier 1

PLAN SUBSOL PROPUS


PROIECT

NR.417-I/20I6
g

= a

■n


CONFORM CU ORIGINALUL
CATFGORIA DE IMPORTANTA A CLĂDIRII - "C" CI ASA DE IMPORTANTA III


at


T'


Referat nr...............din..


TECI (MEDIA ELECTRONICS SRL BOTOȘANI ' 842/2008 CUI 24B35360 Fa.vO232.279002    0752 096565

ii: tcchincdiaclectrenicrryahoo coin


cane

liect

tai

it


Numele


Ing. C BUZA Arii. C. BFRBFC Arii. C BIRBEC•scara'

1.100

Data:

2016


BENEFICIAR.

REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT ULCURESIl

Municipiul Bucurați, Strada Dr, Calistrat Grozăviei 2-4

flTLU PROIECT: Consolidare si intervenții la clădirile Uzinei de reparații RATB TITLU PLANȘA Hala Veche Mnntaj I, Atelier l'

PLAN PARTER PROl’LS


PROIECT

NR.417-12016QD

_40Q ..    -    400

~2$— 55J0j5    :<J8

FI


55 ÎO 55793

Constantin

BERBEC

ArfilIOCt

cu d'optdagQfrnqtUfA

CATtCORlA DE IMPORTANTA A CLĂDIRII * ' C” CLASA DE IMPORTANTA III

|i ficat


SC TFCHMLDIA ELECTRONICS SRL BOTOȘANI 107/842.'2008 CUI 24B35360 TclfFax:l)232.279002    0752,096565

Mail: îcclinicdiaclcctronictȘiyuhoo.totn


Referat nr.............din.................................

BIȚNȚFICIAR;

REGIA AUTONOMA DL TRANSPORT    PROIECT

BCCURESII    NR.417-U2016

Unnici/iiiil Itiimreifi, 'iiruihi fir. Calisrrtii

Grozăviei 2-f


NumeleIng. C. DUZA Arh C. BERBEC


Arh, C. BERBECi 11 LI' I'ROILCV Cunhiilidai e ei intervenții Ei clădirile Uzinei dc reparații RATE 111LU PLAN SA Ua'a Mechc Montaj 1, Atelier 1

PLAN MEZANIN PROPUSCONFORM CU ORIGINALUL

CATEGORIA DE IMPORTANTA A CLĂDIRII - "C" CLASA DE IMPORTANTA III


k ------------

ITECIIMEDIA ELECTRONICS SRL BOTOȘANI Î/8T2/2008 CUI 24835360 îFa.v0232.279002    0752/096565

ii- icciiinediaclcctronicffiyahoo.coin


Referat nr................din..


BENEFICIAR:

REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCUREȘTI

Municipiul București. Strada fir. Cuiistrat Grvzorid 2-4


PROIECT

NR.4I7-P20I6


îcatie    Numele

5iect ,Ing. C. BUZA

Semnat n

Stanf    LU PROIECT; Consolidare si intervenții la    FAZA DAI L

riOO ' cla^'r''c L'zinci de reparații RA TU

laț    Arii. C. BERBEC

k    Vh C BERBEC

Oaia:    TITLU PLANSA:Hala Y«ke Montaj 1, Atelier 1|

PLANȘA NR AS

2616    PLAN ETAJ PROPUS
200


.400


400


13560 — 35.


P3l


at


TECH VI EDI A ELECTRONICS SRL BOTOȘANI ' 842 2008 CUI 24835360 'Fa\:O232.2790O2    ( 752 096565

I: lechmcdiaclceiron c i ya iou.com


eatie

i*

icct


Nt melc Ing. C. BUZA


I

al ! Arh.C. BERBFC-e

»n

793


Constantin

BERBEC

Aititiect

cu drept tic aomnatur&


CATFGORIA DE IMPORTANTA A CLĂDIRII - C” CI ASA DE IMPORTANTA II


Referat nr,..............din..

BENEFICIAR:

Regia Xutonoma de T-ansport București

Municipiul București, Strada Dr. Calixtrat Grozăviei 2-4

PROIECT NR.417-2 2 16    1

Scara:

1 100

TU 1 u proifctt    ;--—■-

Consolidare si intervenții la

clădirile l’zineide reparații H tTB

FAZA; DAI 1    1

aia;    TITLU PL \NSA Hal» Montaj 2 ți Secția 5

20lb J PLAN PARTpR EXISTENT-SECȚIA 5

PLANȘA Al Jt

/> liCONFORM CU ORIGINALUL
TECHMEDIA ELECTRONICS SRL BOTOȘANI

7/842/2OO8 CUI 24835360

J/Fax:0232.279002    0752/096565

nil: techincdiac Jet ironici vahoo com


Referat nr............... din................................

BENFFICJAR™

Regia Autonoma de Transport București    PROIECT

NR 417-2/2016

Municipiul București, Struiiu Dr. Calistrut


Grozăviei 2-4Scara: I I0()

Data:

2016


TlTl UPROIECl “    -

~ Cuitsalitlare si intervenții (a

tlatlirife l'ziiieiâe reparații R iTR TITLU PLANȘA. Haiti Montaj 2 și Secția 5

PLAN PARTER EXISTENT • SECȚIA 2
>u

.65mp

lic

f=3.20m

1' '

BIROU

$=13,65mp

‘ r 3L'

mozaic

Hu=-3 20m

40

200 .

40

300

40

c


01 ROL S=!Q 79inp mozaic

llu=3.20m


435


340


205


«n

>n

T


40


203_ -


so uu rr

—— mORDINUL ARHITECTILOR O N romAnia


Constantin«'cri ficat


Referat nr................din..


SCTECIIMEDIA ELECTRONICS SRL BOTOȘANI J 07/842/2008 CUI 24035360 Tcl.'Eftt:02J2.27W02    0752W6565

.MaiE leehmcdiaeicctronic/ă'yahoo cont


ipt’cificalie    | Numele

ief proiect    .Ittjj. C. BUZA

■roiectat Arh. C. BERBEC


esenat


I Arh. C. BERBECBFNFEICIAR:

Regia Autonoma de Transport Bucuroșii

Municipiu! București, Strada Or. Calisirat (irtnurici 2-4 rrnm’OîECT?


clădirile Uzinei de reparații RATfi


PROIECT

NR.4I7-2O016


Consolidare si intervenții la /^.EAZA: DAl_f\


TITLU PLANȘA. Hala Montaj 2 }t Secția 5 PLAN DEMISOL SI ETAJ EXISTENT - SECTA 2

nu
CATEGORIA PE IMPORTANTA A CLĂDIRII - "C" CI ASA DE IM POR FANTA 11


;al


TECHMEDIA EI ECTROMCS SRL BOTOȘANI 7/S4272OOK CUI 24035360 J/Fax:0232.279002    0752 096565

il: IcchmcdiacIcctronic'Țyahou rom

jcatie    Numele    ScmrZÎ

jhcci Ing. C. BLi/A


Referat nr................din..............................

BENEFICIAR:

Regia Autonoma de Transport BucuroșiiScara

1 1™ Data: 2016


Municipiul București, Slriitia Dr. Calistrat Grnoriei 2-4 TITEU PROIECT

Cinistiliilare si intervenții ta dntlinle ( rinei tle reparații B l TB

TITLU PLANȘA. Hala Montaj 2 ji Secția 5

PLAN PAR'ER r’ROPLS - SECȚIA 5


PROIECT NR.417-2/2016


FAZA: DAU


CATEGORIA DE IMPORTANTA A CLĂDIRII - "C" CLASA DE IMPORTANTA II


ÎTECUMEDIA ELECTRONICS SRL BOTOȘANI P/842/2OO8 CUI 24835360

Fa.\:O232.2790O2    0752/096565

îl: icehmediaelecironic'ciA anoo.com


Referat nr,...............din................................

BENEFICIAR:

Regia Autonoma de Transport București    PROIECT

NR.417-2/2016


Municipiul București, Strada Dr. Caiistrat


[Jcalie    Numele

Meci Injj C HUȚA

] Arh.C. BERBEC Arh. C BERBEC


laiScara: I 100 Data: 2016


Grozăviei 2-4

titlu proiect;—

Consolidare si inlerrentii la I clădirile l'zinei de reparații R.t TB I TITLU PLANȘA: Hala Monlaj 2 ți Sec)ia 5 [ PLAN PARTER PROPUS-SECȚIA 21128
U

Sîmp i epoxidiC' =3,20m


HIROU S=l3.65mp vopsea cpoxid'ca

Hu»3.20m


BIROU S= 19 79mp vopsea epoxidica

Hu=3.20m


<n

•3

m


40

200

40

300

40

435

40

9

I ■    H

J    in

[• —-?

)0

240

<‘£Q    205

ISO    203

îtH

19#

190

PLAN DEMISOL

1100

îri ficattecilicatie    Nuittc.e

—| .

■t proiect liig. C. BUZA oicctnl Arh. C. BERBEC \rh.C BI RBEC


-senatManici/rial Bucurați, Strada Dr. Calibrat Gruzmid 2-4 TnruTROiEcrT—

- Ci'ininitlare xi intervenții Iu

clădirile Uzinei de rc/raratii R ITB

TITLU PLANȘA- Hala Montaj 2 și Stepa 5 PLAN DEMISOL SI ETAJ PROPUS - SECȚIA 2


rAT^rCTÂEF-'


/pLANSA A6

l'i • . ■>ar


0 0 0 0

-- _0

22CL__220    220    220    . <


793

Constantin

BERBEC

Artiloct

cu drept da samnaturâ-


CATEGORIA DE IMPORTANTA A CLĂDIRII - ,rC”

CLASA DC IMPORTANTA HI


erifical

SC TFCIIVEDLA ELECTRONICS SR1 BOTOȘANI J 07/342 2008 CUI 24335360 Tei/Fax;O232.279OO2    0752 096565

Muil: icchnied uelettronic a jal oo tom


Referat nr,..............din................................

______    _ —-

REGIA AU I O.NOMA DE TRANSPORT BUCUREȘTI


proiect

ML417-3 2016


leeiticatie    Numele

îffroteit    Ing- C. BUZA

"pieciai    ^rîi_C. nTRUFC

.C5unjl    Arh C. af.RBF.CMunicipiu! București. Strada flr. Caliitrat

Grozăviei 2-4

111LL. PROIECT: Cutisuliduic si iulcneiHii ia FAZA: DAI.I


clădirile Uzinei Jc Ptparatii RATB

111 LL PLANȘA; Atelier Sculărie

PLAN PARTER EXISTENT
793

Constantin

BERBEC

Art'îtoct

cu dropt da sgmngiurft


CATEGORIA DE IMPORTANTA A CLĂDIRII - "C” CLASA DE IMPORTANTA III

TP-CHMEDIA ELECTRONICS SRL BOTOȘANI 2008 CUI 24335360 IO232.279OO2    0752/096565

ith teehniediaciccironicto'yiilioo.coin


Referat nr............din.................................

BENEFICIAR:

REGIA AUTONOMA DE IRANSPORT

PROIECT

BUCUREȘTI

NR.417-3/2016

Municipiul llucitresti, Slrtiilu Dr. Calistrai Grttzovici 2--I


U ILU PROIECI: Consolidare hi intervenții Ia clădirile Uzinei de reparații RATQ

IITLL PLANȘA. Atelier Sculărie PLAN PARTER PROPLSC \ I hGORlA. OF IMPORTANTA A CLĂDIRII - "C" CLASA DE IMPORTANTA III


MEDIA ELECTRONICS SRL BOJOSANI :<H)R CUI 24B35360 232 279002    O752TW6565

nicdiaelectronic ii s nh0o.com


Numele Inc. C. BUZA


Ing A BOI.OGA


Inc A BOI Of 4Seara: LI 00 Dala: 2016


, Referai or................din..................................

BENEFICIAR.

REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCUREȘTI

Municipiul Hucurcsii, Strada Or. Cafistrur (irazorici 2-4 TITLU PROIECT:


PROIECT NR.417-1 2016


Consolidare si mlcrvcnui la F \ZA DAlI^S"


eladirilc l/inet de reparații RA TB

TITLU PLANȘA .^1“ Y^h5^?irt'«L^L‘:li':r 1 —-----— INSTALAT!! ELECTRICE

PLAN PARTER PROPI c .

? rificat

Referat nr................din................................

SC TEC HMEDIA ELECTRONICS SRL BOTOȘANI

BENEFICIAR:

107/842/2008 CUI 24035360

RFGIA AUTONOMA DE TRANSPORT

PROIECT

Tel/Fax.0232 2791X12    0752 096565

BUCUREȘTI

NR.417-1 2016

Mail: techinediaelectronie avahoo.com

\htniiipinl lluciircsli, Slrmla Dr. Culhlrat

— . .. ... . .

tinian-ici 2-4

-- ■— ■ ■■ ,

Numele

Scara:

clădirile Uzinei de reparații RATB

FA^VDĂLIi...,


pnnect


tog.C BUZA


Ețeclat lng_A BOLOG A senat


Ing A BOLOGA


U00

Data

2016


mi    V^lw Alom^elier 1'

PLAN MEZANIN PROPUS
CATEGORIA DE IMPOR TANTzK A CLĂDIRII - rC" CLASA DE IMPORTANTA III


'.MEDIA ELECTRONICS SRL BOTOȘANI !OOR CUI 24835360 232.279002    0752/096565

imcdiaelctlronicȘȚyahoo.cotn


j Referai or................din.................................

BENEFICIAR:    *

REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCUREȘTI


PROIECT

NR4I7-U20I6


Municipiul liucuresti, Strada Or. Caliitrat    —

Gruzoviii 2-J    /'ț {L*1 -Seara:

1:100

Data:

2016


WU/ ?RQ.țfcCT- Consolidare si înleneiitii la FAZA' DATjV clădirile Uzinei de reparații RA TB    -

' 2


TITLU PLAF^Hajji.y^^^^lier I

PLAN ETAJ I PROPUS


s

■a

I


CE


in

ri


ct


CATEGORIA DE IMPORTANTA A CLĂDIRII • "C" CLASA DE IMPORTANTA III


^Referat or...............din................................

BENEFICIAR:

REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCUREȘTI

Municipiul lluetiresii, Strada Dr, Calistrat Grnzovici 2-4

Scara:    JTLU PROIECT: Consolidare si Intervenții la

! 10 clădirile l zmei de reparații RAIB

Data:    IULL PI ANSA Hala Veche Montaj l, Atelier T

-.0JZ    ”    INSTALAT» ELECTRICE

PLAN PARTER

-- kvpt1


.400


IH]


-KiQ


na


---55-Sfl_55___S5_5Q_5S


I DO 90 33 50 75


200


75 .50.


rificatSC TECHMEDIA ELEC1TCON1CS SRL BOTOȘANI J 07/842/2008 CUI24Q35360 Tel/Eax:O232.279O02    0752 096565

Mai!: teclimediaelecironic'âyahoo com


.■cificatic    i _

‘proiect    lni>. C. BUZA

liectai    Ing. A.UOLOGA

senat    liig. A.HOI.OGA


NumeleScara:

N0țL

Data:

2016
tuCATEGORIA DE IMPORTANTA A CLĂDIRII - "C” CLASA DE IMPORTANTA III


Referat nr...............din..


BENEFICIAR:

REGIA AUTONOM \ DE TRANSPORT BUCUREȘTI

Municipiul flucurerti, Slrtiila Dr. Cafiiirtlt (iruzmici 2-J


fUEU PROIECT: Consolidare si intcrveulii Ia clădirile Uzinei tic reparații RATB


PLAN MEZANIN RELEVEU


PROIECT NR.417-1 2016CONFORM CU CR1GÎN \LUL


CA TEGOR1A DE IMPORTANTA A CLĂDIRII - "C" CLASA DE IMPORTANTA III


I.MEDIA ELECTRONICS SRL BOTOȘANI 2008 CUI 24835360 1232.279002    0752096565

iincdinclwtronic3iyahoo.com


Refera! nr...............din.................................

BENEFICIAR:

REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCUREȘTI

Municipiul liueuresii. Strada Or. Calistrat (irozorici 2-4


NlUTlUc


SctTIÎW |


Ing. C. BUZA Ing A BOLOGA Ing A BOLOGAScara:

1.100


Dala

2016


ȚITLUPROIECȚ: Consolidare si ntter\ cutii la clădirile Uzinei de reparam RAÎB

TITLU PI ANSA-Hala Veche Montat I, Atelier 1 -LV    INSTALAȚII electrice

PLAN ETAJ 1

-E±UXEL L
CATEGORIA DC IMPORTANTA A CLĂDIRII - "C"

CLASA DE IMPORTANTA UI


ri ficat


Referat nr................din.....


SC TECHMEDLA ELECTRONICS SRL BOTOȘANI J 07/84272008 CUI 24835360 Tel/Fax:0232.279002    0752 090565

Mail: icchmcdiaclceironicfayaljoo.cotn


BENEFICIAR

REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCUREȘTI


PROIECT NR.417-2 2016


cciftcatie

Numele

(Semnat    t

T proiect

,lng. C. BUZA

1

Dicctai

Ing. A. Bologa

—--- . senat

Ing. A. Bologa


Municipiul București, Strada Dr. Caiislral (îrozuvici 2-4


Scara:

1:100


Data:

2016


IITLU PROIECT. Consolidare si intervenții la clădirile Uzinei de reparații RATB


TITLU PLANȘA:


(,' FAZA: DALI 7>)
CATEGORIA DF IMPORTANTA A Cf ADIRtl - "C" CLASA DE IMPORTANTA III


ni ficat

Referat nr............. din............................

SC 1LCHMEDIA ELLCI RO.NICS SRL BOTOSAM

J 07/842 2008 CUI 24835360

Tel/Fax.0232.279002    0752 006565

Mail: icchmcdiaclccironic y yalwo.cotn

IU M l !CL\R:

REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT

BUCI REST!

Municipiul București, Siradu Dr. Calisirat Gruzinici 2-4

PROIECT \R 417-2 2016

ceilîeatie

1 proiect

Numele    Seinn/D

Ing. C. BU7A

Scara:

1 100

III. LI PROIPCL Consolidare și intervenții la clădirile L? net de reparații RA 1fi

/Z'T

încetai

Kcnat

Irg. A Boluga

Ing. A Uologa    ,> '‘K

Data:

2016

i 1ILU PLANȘA    Atelier Sculărle

1 L    INSTALAȚII ELECTRICE

PLAN PARTER RELEVEU

Jp t:. ”R

d ?LANSAdE4iRl

V    /y


țtrp de iluminat fluorescent 2 x 36 w

jrp de iluminat cu led 300W montat pe tavan

Iza simpla, cu contact da proiecție, IP24 iza simpla,16 A In construcție normala, tensiune 380 V

irp de iluminat montat aparent pe tavan cu leduri. pentru minatul de siguranța împotriva panicii

irp de iluminat fluorescent, cu acumulatori tip CISA 2x8W sau hlvalent pentru Iluminat de securitate pentru evacuare

irp de iluminat pentru Iluminat de siguranța pentru ac nare

irp de Iluminat echipat cu kit de emergenta, pentru minat de securitate pentru Intervenții


ton manual de pornire a iluminatului de securitate împotriva panicii Ion manual de oprire a Iluminatului de securitate împotriva paniciir \ rEGORiA DE IMPORTANTA A Ci ADIRII - "C” CLASA DE IMPORTANTA 11

Referat nr,...............din...............................

. ELECTRONICS SRL BOTOȘANI

JI 24835360

002    0752.0%'fA    j

cctronic u vahoo tom

i BENEFICIAR:

1 regia Autonoma dl transport BUCUREȘTI

! Municipiul București. Strada Dr. Calistrai irrozueici 2-4

PROIECT

NR 417-32016

Numele    Semnat"

Seara. !

TITLU PROIECT' Consolidate si îuenentii la

FAZA PALI

C BUZA

1 100

clădirile Uzinei de reparații RATB

Data:    1

TITLU PL \NS \ I,n,a Montaj 2 și Secția 5

v. hi'ioga

-------------- ISSTALAni ELECTRICE

PLANȘA IE:

Bolojja    zt^''

2016 )

PLAN PARTER SECȚIA 2 ppnpiK

l


CLASA DE IMPORTANTA II

Referai nr...........din................

î ELECTRONICS SRI BOTOȘANI

BENEFICIAR

’.'I 24835360

■ REGIA AUTONOMA DE IRA.NSPORT

PROIECT

002    0752/096565

BUCUREȘTI

NR.417-3 2016

’ectronic rijyahoo.eom

Municipiul București. Strada Dr. Ca/istrat

‘ț- 3

i

| Grozăviei 2-4

TITLU PROIECT

Consolidare si intervenții In clădirile Uzinei de reparații RATBTITLU PLANȘA


Hala Montaj 2 și Secția 5 INSTALAȚII ELECTRICE PLAN PARTER SECȚIA 5

onnpne


PLANȘA 1^rupator in construcție normala/etansa |=10A

utator in construcție normala 1=10 A

•upator cap scara

i de iluminat fluorescent 2 x 36 W

i de iluminat fluorescent de tavan


simpla, cu contact de protecție, IP24


I

1

1

t


i simpla


,16 A In construcție normala, tensiune 360 VReferat nr..............din...............................

ELECTRONICS SRI BOTOȘANI ,'t 24835360 >02    0752 096'65

îCtronicȘr ynhoo.tom


Numele

BUZA i. Bologa i. BologaSeara:

1:100

Data:

2016


BENEFICIAR

REGIA AUTONOMA DC TRANSPORT BUCUREȘTI

Municipiul București, Strada Dr. Calistrat Grnznvici 2-1

TITÎ U PROIțC T: f nnsolidare si intervenții la clădirile Uzinei de rcparalii RATli

TITLU PLANȘA Hala Montai 2 si Secția 5 r <a v IN'STALATITTLEfTRKE

PLAN PARTER SECȚIA 2 RETEVEI)
IU»


j]

î


■p:

ISC TEC1LMED1A ELECTRONICS SRL BOTOȘANI J 07,842/2008 CUI 24835360 TcLFax:0232.279002    0752 096565

Masl: techmediaelectronicfiîlyahoo.com

► _ .. ____ ~

£ acei ficați c I Numele    . Semn/


Cf proiect ; Ing. C. BUZ Aroieciat    Jug A. Bologa

îllal    Ing \ RologaScara:

1.100

Dala'

2016


Referat nr..............dirt,.......................

BENEFICIAR: '

REGIA AUTONOMA DE IRAN SPORT BLCURES I1

Municipiul Bucnrexli, Strada Dr. Caiirtrat Grozovici 2-4

ȚITLU PRO1EC p. Consolidare si intervenții la clădirile Urinei de reparații RATB    /‘lyV

TITM/PI ANSA.    '

plan demisol

PROPUS


PROIECT NR ,417-3 201620Q


230 V^©


400


I356Q

J5.


32


133ELECTRONICS SRl BOTOȘANI

'I 24835360

•02    «752 (196565


etroniefu vahoo.com


j Numele


C BUZzA


t Bologa 1. BologaSeara: ! 1011 Dala: 2016
El
CATEGORIA DE IMPORTANTA A CI ADIRII - "C" CLASA DE IMPORTANTA II


Referat nr................din..


BENEFICIAR:

REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCUREȘTI

Municipiul București. Strada Dr. Calixtrat Grozăviei 2-1

IITLU PROIECT: Consolidare si intervenții la clădirile Uzinei de reparații RATB

TITLU PL ANSA- Hala Montai 2 și Secția 5 I u LU rL.\?Jxv NSTALATn Electrice

PLAN PARTER SECȚIA 5 RH EVEVPLANȘA 1E4-!r 2INDICATORII TEHNICO-ECONOM1CI

ai obiectivului

„Consolidare și intervenții la clădirile Uzinei de Reparații RATB”

I. Valoare totală (inclusiv T.V.A.):

88.340,19 mii lei

64.964,00 mii Ici


din care:

Valoarea de construcții-monlaj:


2. Capacități:

•    Hala veche Montaj 1, Atelier 1

Sconstruila = 4716.96 mp Sdesfasurata= 7210.92 mp

•    Hala Montaj 2 si Secția 5

Sconstruita = 9792,782 mp Sdesfasurata= 11366,2 mp

•    Atelier Scularie Construcție

Sconstruila = 363.7 mp Sdesfasurata= 363.7 mp

•Clădire post Alimentare Sconstruita = 60 mp Sdesfasurala= 60 mp

Bdul Regina Elisabeta, Nr. 47. Sector 5, București, România: tel: +4021 305 55 00. umv.nmh.rn

Pag 2