Hotărârea nr. 126/2018

HOTARAREnr. 126 din 2018-03-28 PRIVIND APROBAREA PROCEDURILOR DE EXPROPIERE PENTRU SUPRAFATA DE 122 MP SECTIUNE DIN TERENUL PROPRIETATE PRIVATA DE LA ADRESA STR. FABRICA DE GLUCOZA NR. 7, NR. CADASTRAL 229173, SUPRAFATA DE 24 MP, SECTIUNE DIN TERENUL PROPRIETATE PRIVATA DE LA ADRESA STR. FABRICA DE GLUCOZA NR. 7, NR. CADASTRAL 234271 SI SUPRAFATA DE 25 MP, SECTIUNE DIN TERENUL PROPRIETATE PRIVATA DE LA ADRESA STR. FABRICA DE GLUCOZA NR. 6-8, NR. CADASTRAL 217344, SITUATE PE AMPLASAMENTUL LUCRARII DE UTILITATE PUBLICA "LARGIRE SOSEAUA FABRICA DE GLUCOZA INTRE STRADA BARBU VACARESCU SI STRADA PETRICANI - TRONSON I" IN VEDEREA CONTINUARII LUCRARILOR DE INTERES PUBLIC LOCAL
Consiliul General al Municipiului București


ROMÂNIA


HOTĂRÂ R E

privind aprobarea procedurilor de expropriere pentru suprafața de 122 mp secțiune din terenul proprietate privată de la adresa Str. Fabrica de Glucoza nr. 7, nr. cadastral 229173, suprafața de 24 mp, secțiune din terenul proprietate privată de ia adresa Str. Fabrica de Glucoză nr. 7, nr. cadastral 234271 și suprafața de 25 mp, secțiune din terenul proprietate privată de la adresa Str. Fabrica de Glucoză nr. 6-8, nr. cadastral 217344, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Lărgire Șoseaua Fabrica de Glucoză între Strada Barbu Văcărescu si Strada Petricani - Tronson I” în vederea

I

continuării lucrărilor de interes public local

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Infrastructură și Servicii Publice-Direcția Transporturi, Drumuri, Sistematizarea Circulației nr. 3263/19.02.2018;

Văzând raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 21/23.03.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București nr. 131/27.03.2018;

în conformitate cu prevederile:

-    Art. 5 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art. 4 alin. (1), alin. (2), alin. (5) și alin. (7) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 53/2011 și completate prin Hotărârea nr. 958/2013;

-    Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 58/2010 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Lărgire Șoseaua Fabrica de Glucoză între Calea Floreasca și Șoseaua Petricani”;

-    Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 27/2015 în vederea declanșării procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Lărgire Șoseaua Fabrica de Glucoză între Strada Barbu Văcărescu si strada Petricani - Tronson I", în vederea efectuării lucrărilor de interes public local;

Având în vedere înscrierea în Cartea Funciară a coridorului de expropriere aferent tronsonului I al lucrării de utilitate publică, prin care se atestă suprapunerea proiectului cu imobilul având nr. cadastral 229173 pe o suprafață de 122 mp, cu imobilul având nr. cadastral 234271 pe o supfafațâ de 24 mp și cu imobilul având nr. cadastral 217344 pe o suprafață de 25 mp;


vUNrORM CU ORIGIf______

în temeiul prevederilor art. 36Lalin- (9) si art, <45^^31 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și= completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă declanșarea procedurilor de expropriere a suprafeței de 122 mp, secțiune din imobilul - teren situat în Str. Fabrica de Glucoză nr. 7, înscris în Cartea Funciară nr. 229173, a suprafeței de 24 mp, secțiune din imobilul teren situat în Str. Fabrica de Glucoză nr. 7, înscris în Cartea Funciară nr. 234271 și a suprafeței de 25 mp, secțiune din imobilul teren situat în Str. Fabrica de Glucoză nr. 6-8, înscris în Cartea Funciară nr. 217344, expropriator fiind Municipiul București, conform planului

** prevăzut în anexa nr. 1.

Art.2 Se aprobă lista imobilelor afectate de coridorul de expropriere și lista proprietarilor identificați conform evidențelor Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară al Municipiului București și ale direcțiilor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București și Primăriei Sectorului 2, suprafețele care urmează a fi expropriate și valoarea individuală a despăgubirilor, stabilite conform raportului de evaluare întocmit, prevăzute în anexa nr. 2.

Art.3 Se aprobă ca justă despăgubire pentru suprafața de 122 mp parte din imobilul teren situat în Str. Fabrica de Glucoză nr. 7, înscris în Cartea Funciară nr. 229173, pentru suprafața de 24 mp parte din imobilul teren situat în Str. Fabrica de Glucoză nr. 7, înscris în Cartea Funciară nr. 234271 și pentru suprafața de 25 mp parte din imobilul teren situat în Str. Fabrica de Glucoză nr. 6-8, înscris în Cartea Funciară nr. 217344, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Lărgire Șoseaua Fabrica de Glucoză între Calea Floreasca și Strada Barbu Văcărescu - Tronson I", suma globală estimată a despăgubirilor ce va fi alocată din bugetul propriu al Municipiului București, compusă din valorile individuale aferente despăgubirilor estimate, în valoare de 337.206 lei, conform raportului de evaluare parte a anexei 2 realizat prin raportare la expertizele întocmite și actualizate pentru anul 2018 de Camera Notarilor Publici.

Art.4 Sumele prevăzute Ia art. 3 al prezentei hotărâri se virează în termen de 30 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri într-un cont bancar deschis pe numele expropriatorului la dispoziția proprietarilor de imobile pentru lucrarea de utilitate publică „Lărgire Șoseaua Fabrica de Glucoză între Calea Floreasca și Strada Barbu Văcărescu - Tronson I” în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condițiile legii.

Art.5 Regularizarea documentațiilor cadastrale se va efectua de către expropriator pe baza proiectului tehnic și a detaliilor de execuție, fără a afecta dispozițiile prezentei hotărâri, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

Art.6 Anexele 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

■    .. 'î


■ ■ y _

B-dul Regina Ellsabeta nr. 47, cod poital OS 013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro Pag 2

' J

Art.7 Direcțiile din cadrul aparatului de s


CONFORM CU ORIGINAe al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Primarul General al Municipiului București va emite dispozițiile necesare realizării procedurilor de expropriere.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 28.03,2018.
București, 28.03.2018 Nr. 126


8-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București. România; tel.; 021305 55 00; www.pmb.ro

Pag 3

Anexa 1


i Hotararea nr


din


lua Fabrica de Glucoza intre Str. Barbu Vacarescu si Str. Petricani" a:

Verde

culoarului de expropriere

proprietate

;te propuse pentru expropriere

V/////7/7x

/ /////// //rS[, r.    îi

W~ZL

tin^'iobanu^    ‘    k

M

n. București, Sectorul 2
Data

12.02.2013


PLAN TOPOGRAFIC avand ca scop:

Proiectul de utilitate publica:

" Lărgire Șoseaua Fabrica de Glucoza intre Str. Barbu Vacarescu si Str. Petricani"
„Lărgire Șoseaua Fabrica de Giucoză intre Str. Barbu Văcărescu si Șoseaua Petricani - Tronson /"

r

ANEXA 2

Tabel cu situația imobilelor afectate de expropriere in proiectul "Lărgire Șoseaua Fabrica de Giucoză intre Str. Barbu Văcărescu si Șoseaua Petricani- Tronson I"

Nume Proprlelar


Adresa


Nr.Cad.


Suprafața

TEREN propusa pentru

expropriere (mp)


Suprafața

CONSTRUCȚIE


propusa pentru expropriere (mp)


Valoare teren [Lei]


Valoare

construcții

M


Valoare totala teren + construcții (Euro)


Valoare totala teren +

construcții [Lei]


ASTRATINEIMJHAIL

DRAGOS ASTRATINE'. J5NICA


INI


ROMANEI


str Fabrica de G'ucszs .t 6-8, sector 2


str Fabrica de Gtucczi rj 7, sedo' 2


slr Fabrica da GIlcczs nt 7, se-.tor 2


Suprafața totala TEREN propusa spre expropriere rrepi


217344


229173


234271


25


122


SW


2J


171


O,»


63533«l


TS32SÎ ic


t19(M3ib


337.206 tel


Orc


Orc


Otel


13.7501


32.940 E


25.776 €


71466,0 €


63.983 lei


153180 lei


119.943 lei


337106 iei


Asetedejpoțezeleswfșiedcreitoș.


Cure BNR la 09 FEBRUARIS !O1B    4,5533 (    UIIEuro

ANEXA 2 redata mai sus este o estimare a valorilor imobilelor propuse pentru expropriere pentru executarea lucrărilor - tarpne Șoseaua Fabnca de Glucoza intre 5lr. Barbu Văcărescu si Șoseaua Feincar» - Tronson r

Raportul individual este efectuat in ipotezele speciale stricte descrise mai jos:

<■


1. S-a efectuat o evaluare a terenului, considerând terenul ca fiind intravilan

2. Evaluarea s-a bazat exclusiv, strici pe datele din documentele si documentațiile primite de la benefician

3. Evaluatorul se reportează la grila Notarilor Publici asa cum prevede Legea 255/2010. Astfel valorile au fost esbmaie prin utilizarea expertizelor întocmite pentru camerele notarilor publici pentru anul 2010

4. S-a avut in vedere Studiu de piața pentru anul 2018 întocmită de S C EURO EXPERT S.R.L.

5. Suprafețele utilizate in estimarea valorilor sunt cele măsurate si primite de la S.C.GEO TOPO SRL

6. Deoarece evaluarea prezenta este una globala, evaluatorul precizează ca la data evaluărilor punctuale pentru fiecare proprietate valorile pot fi altele depinzând de caracterisfile fiecărei proprietăți in parte (acces, suprafața, deschidere, utilitati, starea tehnica a fiecărei construcții calitatea si tipul finisajelor si altele) Aceste valon pot fi diminuate cu cca. 15-40%, in funcție de caracteristicile fizice si tehnice ale fiecărei proprietali


JCONF


RAPORT DE EVALUALOBALA


pentru lucrarea de utilitate publica:

„Lărgire Șoseaua Fabrica de Glucoza intre Str. Barbu Văcărescu si Șoseaua Petricani - Tronson i"

pentru proprietăți imobiliare:

Terenuri intravilane,

situate pe teritoriul administrativ al Sectorului 2, Municipiul București

z ° "1

!f*~ /r-.

U:

V'. .


Februarie 2018


^^Rtpțprietari: Persoane Fizice^rf^rșoane

RAPORT Di

M ‘    UHî u 1 j fp=, L Lr L |

Nr. Raport :    RG-FG actualizat la Februarie 2018

OBIECTUL EVALUĂRII. DREPTURI DE PROPRIETATE EVALUATE

Prezentul raport de evaluare are ca obiect proprietăți imobiliare compuse din:

Terenuri intravilane, categoria de folosința curți construcții (Cc), situate pe teritoriul administrativ al Sectorului 2, Municipiul București, in suprafața totala de 171 mp.

Suprafețe Propuse pentru Expropriere (conform Plan Topo)

Suprafața totala TERENURI    171 mp

SCOPUL EVALUĂRII

Evaluarea se efectuează in scopul estimării valorii juste de despăgubire, in vederea exproprierii pentru lucrările de utilitate publica:

„Lărgire Șoseaua Fabrica de Glucoza intre Str. Barbu Văcărescu si Șoseaua Petricani - Tronson I"

Estimarea valorii din prezentul raport de evaluare este una globala, pentru toate proprietățile aflate pe acest tronson (precizate in “Anexa VALOARE GLOBALA” - ANEXA 2), urmând ca la evaluările individuale sa se estimeze valori juste punctuale pentru fiecare proprietate in parte._Raportul de evaluare nu este valabil pentru utilizări în alte scopuri.

LEGISLAȚIE

Elaborarea prezentului raport se face respectând legislația in vigoare:

>    Legea Nr. 255 din 14/12/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local

>    Normă metodologică de aplicare a Legii nr. 255/2010 (februarie 2011) privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național.

C BENEFICIAR SI DESTINATAR in calitate de Utilizatori

Societatea de Avocatura Mocanu & Asociații SPRL. PRIMĂRIA MUNICIPIUUUI BUCUREȘTI.

DATA INSPECȚIEI Februarie 2018

DATA RAPORTULUI GLOBAL
Raportul este realizat de : S.C. GCT EV AL S.R.L.

CUI RO 25486454 J40/5339/2009 Str. Ion Neculce nr /.gcte^J.


Suprafața totala teren ce se expropriaza (aparține persoanelor fizice si juridice)


VALORI furnizate de Camera Notarilor Publici estimate pentru Februarie 2018

Valoare de despăgubire - global (terenuri) (Lei)


Valoare de despăgubire* global (terenuri) (Euro)


Curs BNR la data estimării 09 februarie 2018:4,6533 Lei/Euro

Valoarea nu include TVA sau alte taxe sau impozite ce se plătesc la transferul dreptului de proprietate.

Defalcarea pentru fiecare proprietate si pentru fiecare proprietar in parte se regăsește in "ANEXA 2 VALOARE GLOBALA”.

OBS. Evaluarea nu este finala, ci este o estimare globala.

€ S.C. GCT EVAL S.R.L.

CUI RO 25486454 J40/5339/2009

Str. Ion Neculce nr. 46 sector 1 Tel/fax 0040-21.22.44.275


1.


2.


3.


4.


5.


6.


Prin prezenta, in limita cunoștințelor si informațiilor deținute, evaluatorul declara ca afirmațiile prezentate si susținute in acest raport se bazeaza pe date considerate adevarate si corecte, si pe concluziile asupra inspecției vizuale a proprietății.

Analizele, opiniile și concluziile evaluatorului sunt limitate doar de ipotezele și ipotezele speciale menționate și sunt analizele, opiniile și concluziile profesionale personale, imparțiale și nepărtinitoare.

Evaluatorii nu au nici un interes prezent sau viitor fata de proprietatea imobiliara care face subiectul prezentului raport de evaluare si nici un interes personal legat de părțile implicate.

Implicarea evaluatorilor nu este condiționată de:

a.    Formularea sau prezentarea unui rezultat prestabilit legat de valoarea estimata impusa de client sau destinatar

b.    Producerea unui eveniment care favorizează cauza clientului în funcție de opinia evaluatorului.

Analizele, opiniile și concluziile exprimate au fost formulate, la fel ca și întocmirea acestui raport, în concordanță cu legislația aplicabila la data evaluării si anume legea 255/2010.

Evaluatorii poseda cunoștințele și experiența necesare îndeplinirii misiunii în mod competent. Proprietatea a fost inspectata personal de către evaluatori. In elaborarea prezentului raport nu s-a primit asistenta semnificativa din partea nici unei alte persoane in afara evaluatorilor care semnează mai jos.


Prezentul raport NU este intocmit conform Standardelor de evaluare de la data evaluării; valoarea nu este valoare de piața sau valoare justa definita de Standardele de Evaluare a Bunurilor, ediția 2018.
I CONFORM CUt

RAPORT DE țVALUARE GLOBÂZ'Â^UJ^

' PREZENTARE GENERĂLĂ'l    TZJ

OBIECTUL EVALUĂRII SI IDENTIFICAREA PROPRIETĂȚILOR

Prezentul raport de evaluare are ca obiect, proprietăți imobiliare compuse din:

Terenuri intravilane, categoria de folosința curți construcții (Ce), situate pe teritoriul administrativ al Sectorului 2, Municipiul București, in suprafața totala de expropriat de 171 mp - terenuri.

Suprafețe Propuse pentru Expropriere (conform Planuri Topo) Suprafața totala TERENURI    171 mp.

LOCALIZARE

Proprietățile supuse evaluării globale sunt situate in sectorul 2 al Municipiului București. Planuri detaliate cu localizarea amplasamentului sunt anexate in prezentul raport la capitolul

ANEXE.

INSPECȚIA

Inspecția s-a efectuat global, la exterior, pentru toate proprietățile ce urmeaza a fi ( expropriate, aflate intre Bdul Barbu Vacarescu si Calea Floreasca.

Nu au fost inspectate individual proprietățile. Evaluatorii si inginerii geodezi nu au avut acces la fiecare proprietate in parte, ci doar in exterior. Inspecția pentru fiecare proprietate se va face ulterior, la intocmirea rapoartelor individuale.

DESCRIERE

Terenurile respective sunt afectate de lucrările de utilitate publica „Lărgire Șoseaua Fabrica de Glucoza intre Str. Barbu Văcărescu si Șoseaua Petricani - Tronson /". Suprafețele de teren analizate sunt intravilane, categoria de folosința curii construcții (Cc).

Terenurile sunt intravilane, cu diferite suprafețe si cu front de acces diferit la strada.

SCOPUL EVALUĂRII

Evaluarea se efectuează in scopul estimării valorii de despăgubire, in vederea exproprierii pentru lucrările de utilitate publica.

Raportul de evaluare nu este valabil pentru utilizări în alte scopuri.

6, Tipul Valorii - Valoare de despăgubire conform Art. 9 Lit (3) din Legea 255/2010 :

Art 9.

“(3) Decizia de expropriere se emite și își produce efectele și în situația în care proprietarii imobilelor cuprinse în listă nu se prezintă în termenul stabilit la art. 8 alin. (2), nu prezintă un titlu valabil sau nu sunt cunoscuți proprietarii, precum și în situația succesiunilor nedeschise sau a succesorilor necunoscuți ori nu se ajunge la o înțelegere privind valoarea despăgubirii."

Evaluatorul isi asuma răspunderea pentru situația juridica si tehnica a proprietăților, strict in baza documentelor primite pana la data acestei evaluări si a inspecției extrioare efectuate. In cazul in care apar alte date juridice sau tehnice ulterioare datei raportului, aceste vor fi luate in considerare in cadrul altui raport sau prin completarea/modificarea acestui raport global sau la rapoartele individuale ulterioare.

BENEFICIAR SI DESTINATAR in calitate de Utilizatori

Primăria Municipiului București - Consiliul General prin

Societatea de Avocatura Mocanu & Asociații SPRL.


Sos. Fabrica de Glucoza este delimitată de str. Barbu Vacarescu si Str. Petricani. In ultimii ani s-a construit foarte mult pe partea stanga către str. Petricani astfel:

Clădiri de Birouri;

Blocuri rezidențiale cu spatii comerciale la parter;

Instituții si societăți situate pe Șoseaua Fabrica de Glucoza:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8. 9. 10 11 12.

13.

14. 15


Muzeul National al Aviației Romane Muzeul Aviației sos. Fabrica de Glucoza nr. 2-4 SC AEROFINA SA (1980)

Novo Park, Corp G BELUFORM PRQD SRL FAN COURIER

S.C. Unitech Electro Power S.R.L. (service) S.C. Unitech Electro Power S.R.L. (oftice) Computeriand Group

Intrarom SA Clădirea A1 Intrarom SA Clădirea A2 INTRAROM HOLDING Mobexpert Pipera


Blocuri de apartamente jfș Holding ADEVARUI


CONFORM CU ORIGIN/ RAPORT DE EVACUARE Ot&PAkA

Este o zona aproape sufocata, cu timpi de parcurs extern de m'ari dinspre sos. Petricani către Barbu Vacarescu {la orele de trafic intens 15-19, aceasta porțiune1 de sos. se parcurge in aprox 40 de minute).

Continua sa se construiască in zona (proiectul Laguna Residence din str. Chefalului, si alte proiecte).

Astfel, pentru ca se se poata locui si pentru ca locuitorii sa se poata deplasa, este necesara lărgirea si dezvoltarea infrastructurii in zona.

Sos. Fabrica de Glucoza nu beneficiază de mijloace de transport in comun (exista in vecinătate statia de metrou Aurel Vlaicu) si mijloace de transport la str. Barbu Vacarescu si la sos. Petricani.

Proiectul de lărgire a străzii Fabrica de Glucoza, pana Ia intersecția cu bd. Barbu Vacarescu propus de PMB presupune:

-    Lărgirea la patru benzi a 1,8 km de strada;

-    Reconfigurarea intersecțiilor pe care soseaua Fabrica de Glucoza le traversează si racordarea la viitoarea intersecție cu sens giratoriu a autostrăzii A3 București "Ploiești" Brașov;

-    Asigurarea scurgerii apelor prin prevederea unei canalizări pluviale precum si prin repozitionarea gurilor de scurgere existente in zonele cu canalizare existent;

-    Reamenajarea spatiilor verzi si a trotuarelor;

-    Asigurarea iluminatului stradal;

-    Lucrări de instalații electrice, instalații pentru gaze.

Sursa site PMB, site PS2,

http://lbhn-1602388572.eu-west-1.elb.amazonaws.com/stire/20704452

;

„Este una dintre cele mai dificile zone. Proiectul va ameliora și situația actuală de pe strada Dimitrie Pompeiu. Zona se va aglomera și mai mult în următorii ani pentru că vor fi finalizate încă 3-4 clădiri de birouri, plus un cartier rezidențial Plus că toată zona dincolo de șoseaua Petricani este antamată pentru un proiect imobiliar de mari dimensiuni. Este nevoie neapărat de această lărgire"

sursa Ziarul Financiar.

http://www.zf.ro/constructii-imobiliare/primaria-capitalei-incepe-largirea-strazii-fabrica-de-

glucoza-ruta-folosita-zilnic-de-mii-de-corporatisti-pentru-a-intra-in-barbu-vacarescu-si-pipera-

13774856La baza evaluării stau o serie de ipoteze si condiții limitative, prezentate in cele ce urmeaza. Opinia evaluatorului este exprimata in concordanta cu aceste ipoteze si concluzii, precum si cu celelalte aprecieri din acest raport.

Legislație si valoarea de despăgubire Legislația specifica este :

Legea Nr. 255/2010 din 14/12/2010 este legea cu privire la exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean si local

Evaluarea realizata conform prezentului raport reprezintă o estimare a valorii de despăgubire conform grilei notariale 2018 pentru imobilele supuse exproprierii (Vezi Art 9 Din Lega 255/2010).

Art 9

(3) Decizia de expropriere se emite si iși produce efectele si in situația in care proprietarii imobilelor cuprinse in listă nu se prezintă in termenul stabilit la Art. 8 Alin. (2), nu prezintă un titlu valabil sau nu sunt cunoscuți proprietarii, precum si in situația succesiunilor nedeschise sau a succesorilor necunoscuți ori nu se ajunge la o înțelegere privind valoarea despăgubirii.

Pentru estimarea valorii juste de despăgubire, evaluatorul va avea in vedere si se va raporta la “ghidul valorilor orientative ale proprietăților imobiliare pentru anul 2018', efectuate de camera notarilor publici, asa cum cere legea 255/2010 art. 11 alin (7).

“art 11,

(7)    înainte de data începerii activității comisiei prevăzute la art. 18, un expert evaluator specializat în evaluarea proprietăților imobiliare, membru al asociației naționale a evaluatorilor din românia - anevar, va întocmi un raport de evaluare a imobilelor expropriate pentru fiecare unitate administrativ-teritorială, pe fiecare categorie de folosință

(8)    Raportul de evaluare se întocmește avându-se în vedere expertizele întocmite și actualizate de camerele notarilor publici, potrivit art. 771 alin. (5) din legea nr. 571/2003 privind codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare."

Normă metodologică de aplicare a legii nr. 255/2010 (februarie 2011) privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local:

“art 8. -(1) Expertul evaluator specializat în evaluarea proprietăților imobiliare, membru al asociației naționale a evaluatorilor din românia - anevar, care va întocmi raportul de evaluare prevăzut la art. 11 alin. (7) din lege. este obligat să se raporteze la expertizele întocmite și actualizate de camerele notarilor publici, potrivit art 771 alin (5) din legea nr 571/2003 privind codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare."

In conformitate cu ordonanța de urgenta 228 din 30 decembrie 2008, legea nr.198/2004 precizează:

La articolul 4, alineatul (9):

«(9) Raportul de evaluare se întocmește avand In vedere expertiza actualizata de camera notarilor publici, potrivit articolului 771 alineatul (5) din codul fiscal, cu modificările si completările

ulterioare.

Etape parcurse:

Documentarea, pe baza unei liste de informații furnizate de către client;

Identificarea si analiza amplasamentului si construcțiilor {unde este cazul), aprecierea stării tehnice; Stabilirea limitelor si ipotezelor ce stau la baza elaborării raportului;

Analiza tuturor informațiilor culese, interpretarea rezultatelor din punct de vedere al evaluării,

Analiza adreselor primite de la CNPB si încadrarea pentru fiecare imobil conform fiecărei adrese primite de la Camera Notarilor Publici București (pentru rapoartele individuale) si/sau analiza Studiului de piața pentru anul 201B privind valorile minime imobiliare in municipiul bucurești", efectuate de SC EURp^XPERT SRL pentru Camera Notarilor Publici pentru anul 2018.


GEORCESCU GETASTEIA

Legitima,!] Ni 12766 . Valabil 2016


“STUDIU DE PIAȚA PENTRU ANUL 2018 PRIVIND VALORILE MINIME IMOBILIARE IN MUNICIPIUL BUCUREȘTI", efectuate de SC EURO EXPERT SRL pentru Camera Notarilor Publici pentru anul 2018.

Conformitate cu Standardele de Evaluare a Bunurilor ediția 2018:

Prezentul raport NU este întocmit conform standardelor de evaluare de la data evaluării; valoarea nu este valoare de piața sau valoare justa definita de Standardele de Evaluare a Bunurilor 2018.

Legea 255/2010 cere in mod expres respectarea grilei notariale, valabila la data evaluării, si anume grila notarilor 2018.

(obs. standardele de evaluare sev 2018 precizează termenul de „despăgubire” doar in cadrul valorii de asigurare (sev 450)).

CLAUZA DE CONFIDENȚIALITATE

Acest raport de evaluare este destinat utilizării doar de către partea căreia îi este adresat, în scopul strict specific menționat aici - stabilirea valorii juste pentru despăgubire pentru lucrări de utilitate publica. Evaluatorii nu isi asumă nici o responsabilitate față de o terță parte, referitoare la întregul raport sau la orice fragment al conținutului acestuia

DREPT DE PUBLICARE

Este interzisă includerea în orice document publicat, circulară sau declarație, ca și publicarea sub orice formă a acestui raport, integral sau parțial, sau a referințelor la acest raport, fără acordul nostru prealabil scris, privind forma sau contextul în care va apărea.

Prezentul raport s-a încheiat in 3 exemplare, unul pentru Primăria Municipiului București, unul pentru Societatea de Avocatura Mocanu si Asociații SPRL si unui pentru arhiva evaluatorului.

S.C. GCT EVAL S.R.L.

Ing. GEORGESCU Geta-Stela Evaluator Autorizat Proprietăți Imobiliare Membru Titular ANEVARRAPORT DE


IPOTEZE SI IPOTEZE SP

hliid Whil TfhHawflVW ii ii< Hi Mw. r f ■ tominrt i<.i.m. Ahtr.i1,

Ipoteze

1 Evaluatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru facferireOTrWiici si fizici care pot aparea ulterior evaluării si pot influenta opiniile si rezultatele din aceasta lucrare

2.    Se presupune in cadrul raportului global, ca proprietățile evaluate se conformează tuturor reglementarilor si restricțiilor de zonare, utilizare si urbanism, in afara cazului in care a fost identificata o non-conformitate, descrisa si luata in considerare in prezentul raport Daca ulterior se constata modificări, acestea vor fi luate in calcul la evaluările individuale

3.    Nu a fost verificata autenticitatea documentelor prezentate si nu s-au făcut investigații privind statutul juridic al proprietății in cauza.

4.    Evaluarea s-a bazat exclusiv, strict pe datele din documentele si documentațiile puse la dispoziția evaluatorului de P.M.B. prin societatea de Avocatura Mocanu si Asociații. Prezenta evaluare este o estimare globala a preturilor imobilelor propuse pentru expropriere pentru lucrarea de utilitate publica „Lărgire Șoseaua Fabrica de Glucoza intre Str. Barbu Văcărescu si Șoseaua Petricani -Tronson I"

5.    Evaluarea se face in ipoteza stricta ca dreptul real de proprietate este valabil si tranzactionabil, ca proprietățile sunt libere de sarcini.

6.    Aceasta evaluarea globala s-a efectuat fara prezentarea actelor de proprietate, urmând ca evaluările ulterioare sa se faca pentru fiecare proprietate in parte si ținând cont de aspectele juridice si/sau de indicatorii urbanistici ai proprietății.

7.    Deoarece evaluarea prezenta este una globala, evaluatorul precizează ca la data evaluărilor punctuale pentru fiecare proprietate, valorile pot fi altele, depinzând de caracteristile fiecărei proprietăți in parte (acces, suprafața, deschidere, utilitati, starea tehnica a fiecărei construcții (daca este cazul), calitatea si tipul finisajelor si altele). Aceste valori pot fi diminuate cu cca. 15-40%, in funcție de caracteristicile fizice si tehnice ale fiecărei proprietăți.

8.    Suprafețele utilizate in estimarea valorilor sunt cele măsurate si primite de la S C. GEOTOPO SRL, si atașate la prezentul raport.

9 Daca la inspecțiile individuale (per proprietate) se constata aspecte diferite (fizice, tehnice, juridice), atunci valoarea de despăgubire de la acea dala va putea fi diferita de cea din aceasta Evaluare Globala.

10.    Evaluatorii isi asuma răspunderea pentru situația juridica si tehnica a proprietăților, strict in baza documentelor primite pana la data acestei evaluări si a inspecției exterioare efectuate. In cazul in care apar alte date juridice sau tehnice ulterioare datei raportului, aceste vor fi luate in considerare in cadrul altui raport sau la rapoartele individuale ulterioare.

11.    Au fost atașate adresele de la Camera Notarilor Publici București si anume adresa nr. 253/26 01.2018 si adresa 254/26.01.2018, adrese ce furnizează valorile conform expertizei realizate de SC EURO EXPERT SRL.

12 S-a avut in vedere “STUDIU DE PIAȚA PENTRU ANUL 2018 PRIVIND VALORILE MINIME IMOBILIARE IN MUNICIPIUL BUCUREȘTI”, efectuate de EURO EXPERT SRL pentru Camera Notarilor Publici pentru anul 2018

13.    Daca vor exista incadrari diferite in zona, acestea se vor modifica fie cu completare la prezentul

raport, fie la întocmirea rapoartelor individuale.    Y, .* .■

14.    « în cazul î^șijr^.-ș^prafața dtftttfen-sc afla amplasată în cadrul maisțS^îFSFșșttb-


, B3)/sc va selecta valoarea aferentă su I a teixnuj ui".    1 > '    ii


zonc adiacente (Al, ***    ---------.-------r-----i.,


suprafața domina

\)


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

NOTĂ:


1    in cazul in cot e, o anumită stradă nu poate Ji identificată in Indexul de străzi datorită modificările/ ulterioare aparifiei acestui (iltid, se recomandă încadrarea in zona corespunză-loaie unei străzi apropiate, cu care se învecinează i tniersec-iează ți care figurează in indexul străzilor.

2    în cazul in cate, suptajața de teren se oftă amplasată in cadrul mai muhat suh-zone adiacente (Al. .42, .43, Bl, B2. B3). se va selecta valoarea aferentă stth-zonei ce conține suprafața dominantă (cea mai matei a terenului

Exemplu:

Teren amplasat la intersecția subzonelor adiacente Al. A2. B l. B2,

Se \a alege valoarea aferentă sub-zonci B2, ce conține supraiâța dominanți

-    raportul este întocmit conform legii 255/2010.

-    valoarea determinata nu reprezintă valoare de piatb'saiLXa&are justa, astfel ca acest raport nu poate fi supus Standardelor de evaluare in vigoare la data evaluării, ci reprezintă o abatere de la standarde, pentru a putea respecta legea 255/2010.

-    legea expropierii legea 255/2010. Prin art. 26, precizează clar ca evaluarea se face respectând Grila Notarilor Publici pentru Anul 2018.

S.C. GCT EV AL S.R.L.

Ing. GEORGESCU Geta-Stela Evaluator Autorizat Proprietăți Imobiliare Membru Titular ANEVAR


CONCLUZII

Evaluarea se realizează in vederea expropierii, astfel ca evaluatorul furnizează valorile precizate in “Studiul de piața pentru anul 2018 privind valorile minime imobiliare in Municipiul București” - elaborat de SC EURO EXPERT SRL.

Pentru respectarea Legii 255/2010

-    Normă metodologică de aplicare a legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local:

-    “Art. 8 - (1) Expertul evaluator specializat în evaluarea proprietăților imobiliare, membru al asociației naționale a evaluatorilor din România - Anevar, care va .întocmi raportul de evaluare prevăzut la art. 11 alin. (7) din lege. este obligat să se raporteze la expertizele întocmite și actualizate de Camerele notarilor publici, potrivit art. 771 alin. (5) din legea nr. 571/2003 privind codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare."

Evaluatorul se raportează la “Studiul de piața pentru anul 2018 privind valorile minime imobiliare in Municipiul București” - elaborat de SC EURO EXPERT SRL. estimând astfel valorile utilizând expertizele întocmite pentru camerele notarilor si anume zonările din “Studiul de piața pentru anul 2018 privind valorile minime imobiliare in Municipiul București” - elaborat de SC EURO EXPERT SRL.

RAPORTC

E EvĂLUĂREGlOBaLA

Zonarea din “Studiul de piața pe

CONFORM CU ORîGINAUjL.

ntru anul 2018

alorile minime imobiliare in

Municipiul București” - elaborat de SC EURO EXPERT SRL. este.

Zona 36-A1 pentru numere cadastrale 217344 si 229173, respective adresa poștala str. Fabrica de Glucoza nr. 6-8, respective str. Fabrica de Glucoza nr. 7:

Valoare Teren liber 550 Euro/Mp, valoare teren aferent drumuri si cai de acces 270 euro/mp.

Zona 35-B1 pentru numărul cadastral 234271, respective adresa poștala str. Fabrica de Glucoza nr. 7:

Valoare Teren liber 1.074 Euro/Mp

Valorile de despăgubire estimate pentru proprietățile imobiliare terenuri intravilane ( (conform inspecției exterioare), situate pe teritoriul administrativ ai Sectorului 2, Municipiul București, ce urmeaza a fi expropriate pentru utilitate publica „Lărgire Șoseaua Fabrica de Glucoza intre Str. Barbu Văcărescu si Șoseaua Petricani - Tronson I” sunt prezentate mai

jos:


Suprafața totala teren ce se expropriaza

(aparține atat persoanelor fizice cat si a celor juridice)

VALORI furnizate de Camera Notarilor Publici București estimate la Februarie 2018


Valoare justa de despăgubire - global (terenuri) (Lei)


Valoare justa de despăgubire- global (terenuri) (Euro)

Curs BNR la data estimării 9 februarie 2018 : 4,6533 Lei/Euro Valoarea nu include TVA sau alte taxe sau impozite ce se plătesc la transferul dreptului de proprietate.


Conform Tabel GEO TOPO SRL .


Tabel tu tmcOJela tjpuM aipapnen* pc<cC! *Lprgi<u îi j»caUfl    d» UiuCCca rin Calea f iQfeotCn Si St Reî»*Ld'« Trcwifctx l

'wr,

Cn.

Proprietar

Număr

Cadastral

Adresa

Suprafața Teren o t octet*

Suprafața totala teren.

Suprafața Construcții

»

ASTnXfiriCÎ ISîhAÎL t>AAOOff ĂSTRA’rfNEl1 JENlCA

«nu

f otwicaUe CiuCcrn ni f>.fl

25

2303

) ■

2

SC ROMANEI, tWTERNĂTlONAi. GROUP SA

îJ4?»r

Stt Fapne* se    nr 7

24

13G

3

SC INSTITUTUL N*TtCH4AL Al IBMNULU1 SA

220,73

£,« Factice de G4 COJrt rsr 7

122

455

1

Tot») Suprafața Teren e«proprtei"    17lZona 35-B1 astfel: Valoare Teren liber

Zona 35-B1 astfel:

Valoare Teren liber

Valoare Teren aferent drumuri si cai de acces

1.074 Euro/Mp - Romanei International Group SA

550 Euro/Mp - Astratinei Mihail Dragos, Astratinei Jenica 270 euro/mp - INL SAPag 14

ANEXA 2


Tabel cu situația imobilelor afectate de expropriere in proiectul "Lărgire Șoseaua Fabrica de Glucoză intre Str. Barbu Văcărescu si Șoseaua Petricani-Tronson 1"

Nr.

Cit

Nume Proprietar

Adresa

Nr.Cad

Suprafața TEREN propusa pentiu

expropriere (mp)

Suprafața

CONSTRUCȚIE

propusa pentru expropriere (mp;

Valoare teren |Lei]

Valoare

construcții

ILell

Valoare totala teren ♦ construcții (Euto]

Valoare totala

teren +

construcții JLel]

1

ASTRAT1NE' MiHAIL

DRAGOS ASTRATiNEl JENICA

str Fabnca de Glucoza nr 6-6. sector 2

217344

25

0,00

63 983 le.

Stei

13.750 £

63.983 lei

2

INL

str Fabrica de Qucozs nr 7. sector 2

229173

122

0,00

153 263 lei

OK.

31940 6

153.280 lei

3

R3MANI-L

slr Fabuca de Glucoza nr 7. sector 2

234271

24

o.»

nawjte

Olp

25 77E6

119.943 lei

Suprafața totala TEREN propusa spre expropriere (mp;

171

0

337.206 lei

Otel

72.466,0 €

337.20E lei

A se vedea Ipotezele speciale de mei Jos    Cure BNR ta 09 FEBRlfARJE 2018    4,8533 £    Lel/Euro

ANEXA 2 redata mai sus este o estimare a valorilor imobilelo

GlucozS intre Slr Barbu Vâcârescu s Șoseaua Petncani-Tronson

Droouse pentru exorooriere pentru executarea lucrărilor - Urgnt Șoseaua Fabnca as

Raportul individual este efectuat in Ipotezele speciale stricte descrise mai Jos:

1 S-a efectuat o evaluare a terenului, considerând terenu. ca fiind intravilan

2. Evaluarea s-a bazat exclusiv, sinet pe datele din documentele si documentațiile primite de la beneGcian

3 Evaluatoru. se raportează la grila Notarilor Publici asa cum prevede Legea 255/2010 Astfel, valorile au fost estimate prin utilizarea expertizelor întocmite pentru camerele notarilor publici pentru anul 201B

4 S-a avut in vedere Studiu de plata pentru anul 2018 intocmita de S.C. EURO EXPERT S.R.L

5 Suprafețele utilizate in estimarea valontor sunt cete măsurate s primite de la S.C.GEO TOPO SRL

6 Deoarece evaluarea prezenta este una globala, evaluatoru precizează ca la data evaluărilor punctuale pentru fiecare proprietate valorile pol fi altele depinzând de caracteristile fiecărei propi letali in parte (acces, suprafața, deschidere, utilitati, starea tehnica a fiecărei construcții calitatea si tipul finisajelor si altele) Aceste valori pot fi diminuate cu cca 15-40%, in funcție de caracteristicile fizice si tehnice ale fiecărei proprietățiFotografii - Terenuri - propuse spre Expropriere! P^PORM CU OPJGINALUi Romanei SA

îi^iA y POHTUKl


gSfflEf'1 "Ut

«RU


$ LtîHinuiUH


4, ViW1!-

țz/


Astratinei Mihail si Astratinei Jenica


CONFORM CU ORIGI&


AJ-'-MVl

atuNW


5 GETA STEI A

i    Nr. 12766 Ș,'f

. v*hii2ote


nnruni uc EVALUAKt (ALUBALA

Camera 9\(ptartt


Nr. 253


Către,26 ianuarie 2018


GCTEVALS.R.L.

București, str. Ion Neculce nr.46, sector 1

în urma cererii dumneavoastră înregistrată sub numărul de mai sus, prin care solicitați relații referitoare la zonarea, precum și valoarea / mp a unor imobile - teren / drum și construcție, situate în București, șos, Fabrica de Glucoza nr.6-8 și nr.7, sector 2, între str. Gheorghe Constantinescu și apropierea intr. Chefelului, vă comunicăm alăturat, în copie xerox, extras de pe pe "Studiul de piață privind valorile minime ale proprietăților imobiliare din Municipiul București pentru anul 2018", efectuat de S.C. Euro Expert S.R.L., în vigoare începând cu 01.01.2018, cu mențiunea că adresele poștale respective se situează în zona 36 - subzona Al.

De asemenea, vă anexăm și corecțiile suplimentare ce pot fi aplicate valorilor prevăzute de acest ghid.

S-a taxat cu 73,78 lei, achitați cu bon fiscal nr. 2572/2018.

Cu stimă,


Str. g rat H M Berthelot nr 42A, Sector 1 BUCUREȘTI - ROMÂNIA. 010169

Tel. 021 / 311 72 81 311 72 90 212.36 51. Fax 02! /311 73 02; 211 33 36,

uc cvrtLUHKt: UUJtSALA

^^^«orauto^,;


Pag. 39'iEORGESCU GEM STEI-;.    â

Icgitlmitii h i 'sg    §)j

Valahi) 20 ni

-eQWi.ne*:

4NÎVAR '


nMt-UKl L>t tzVALUAHB GLOBALAsmniu nr piaiahntrij Af PRIVIND VAI CRli r UNIT\Rf MINIMT AII TLKLNUillLCR INTRAVILANE

ZOMA ■ SUBZONA

TBKx

Lin

TEREN OCUPAT

CE CONSTRUCȚII

T*t« cu taUrtfii: <lt( tft ic cit Âumilri. ciîdt comunicat, plathrini

. t,«i4 „y

TEH9I

AFERfNT

6PAHIC0MERCIHE

■ VaWfU'i EOP/nrp-

TEREN

AFERENT

5PAU IWRIStRUlE

îi

ZONA 35-B3

1.137

796

557

1 251

1 023

385

270f

605

495

ZONA 36-A2

554

388

271

609

499

1

ZONA 36-A3

57S

402

282

632

5,8

:S

-----

- —

- ■

— .---

ZONA 36-81

460

322

225

506

414

ZONA36-B2

529

370

259

582

476

ZONA 36-B3

528

370

259

581

475

ZONA 37-A1

295

206

945

324

266

’ f

ZONA 37-A2

333

233

163

366

300

. 1-1 F*..

! J

ZONA 37-A3

317

222

155

349

285

il

ZONA 37-BI

313

219

1S3

344

282

5

—    ----r» -    ™

—— —

, , . . .

ZONA 37-B2

314

220

154

345

283

ei

ZONA 37-33

307

215

ISO

338

276

ZONA 38-Al

246

172

121

271

221

rf

ZONA 38-A2

225

158

110

248

202

ZONA 38-BI

221

155

108

243

199

fii

&

ZONA 41-82

107

75

52

118

96

î

ZONA 41-83

95

66

47

104

86

r >.'•

i

ZONA 42-A2

199

139

98

219

179

ti

*r

ZONA 42-A3

201

141

98

22,

181

r

ZONA 42-82

198

139

97

218

178

ZONA 42-83

208

146

102

229

187

1

ZONA 43-Al

258

181

126

284

232


■ Strici pentru uzul Birourile» Hotanale li pentru celelalte uzuri ștab lie de lege-

TFRtNIIRl INTRA VtlANF ■ MUN. BUCUREȘTI. 2018 t.’l
GEORGESCU \\ GEÎASTR

, Lcgibnutu N r 7;ifi W Valabil 20 r£i „rtrttuni ut tVALUAHL: GLOBALA

iifc

i'

1


EURO

II.3- CORECȚII


terenurile suni clasificate conform artQ_dw-fce£ea nr.l 8/1991, în funcție de destinație, în cinci mari categorii, denumite și grupe de destinație, astfel:

* Grupa 1 - Terenuri cu destinație aerlealălTDA)

Corecții pentru terenurile situate in extravilanul localitatli:

j tt

ir.

■t'

&

îi..


i

i

i

i

Nr.

Crt

Categorie teren

1

Arabil

2

Curți- construcții

3

Vii sau Livezi

4

Pășuni, Fânețe

5

Terenuri cu vegetație forestieră

6

Amenajări piscicole

7

Drumuri tehnologice șl de exploatare agricolă

8

Terenuri neproductive


Valoare/Corecție

0,4 x valorile prevăzute In Ghid pentru terenurile ocupate de conslrucțli: (VTrc) 1.5 x valoarea terenului arabil *

1,1 x valoarea terenului arabil4 0,8 x valoarea terenului arabil' vezi lab. din Ghid de la pag.20 1,4 x valoarea terenului arabil*

0,7 x valoarea terenului arabil*

0 5 x valoarea terenului arabil*


Nota:    In Afiininplui București exista izolai axifei tic cazuri, dar din practico a rezultai

necesitatea liitrodmtrii acestor coreciti:


♦    Grupa 2 - Terenuri cu destinație forestieră (TDF)

•    Grupa i - Terenuri din intravilan (TDJ)

Grupa cuprinde acele terenuri situate în interiorul limitelor localității, pe care sunt

amplasate clădiri, ennslnicții și amenajări dar și terenuri Hgricole sau forestiere aferente

a) Corecții pentru categoria de folosință:

Nr.

Crt.

•    ' Categorie teren

Valoare 1 Corecție . ’t t

t > VAjUa .«> 4a e 'LT *-

1

teren intravilan'

-    cuițt-canstrucții (CC)

-    construcții (C)

Valorile sunt cele prevăzute in Ghid pentru tcrenunle ocupate de construcții (Vioc)

2

Teien cu deslinalta alei de acces, drumuri căi de comunicații, platforme

0 7 x (Viec>

3

Arahrl

0,85 x (Vtw)

4

Vii, livezi, etc

1.1 x0.8x(Vt<x)

5

Pășum fânețe

0,6 x O.B x (V„c)

5

Terenuri cu vegetație forestieră

vezi lab d:n Ghid de la pag, 70


Lipsa apei curente și a canalizării

2

Lipsă gaze naturale

0,95

a

Lipsă electricitate

0,96

4

Lipsă acces ta drum public modernizai

0 85

5

Existența pe teren a unei rețele aeriene de energie electrică

0,60

6

Existența pe amplasament a unei magistrale de gaze

0,60

7

Amplasare in vecinătatea lacurilor (până la max.50 m de iac)

1,20

8

Amplasare in vecinătatea pădurilor

1,15


Notă:

în cazul constatării mai multor tipuri de corecții, acestea se vor aplica cumulativ, prin înmulțirea valorii orienialive (identificată în prealabil), cu seria de indici corectivi din tabelul prezentat mai sus, astfel:


Valoarea corectată - Valoarea tie bază x ki x kt x ... x kn unde, ki, k».....k„ sunt indicii de corecție din coJ.3, tabelul de mai sus.


• Grupa 4 - Terenuri ajlate. permanent sub ape (TDH)

- albiile minore ale cursurilor de ape:    0.4 x (Vtoc)


- divele lacurilor:


<>.4x(V,nc)


♦ Grupa 5 - Terenuri cu destinație specială fTDS) folosite pentru:

-    transporturi

-    construcții hidrotehnice, termice

-    construcții și instalații telecomunicații

-    construcții pentru exploatări

-    construcții deslinate apărării

-    monumente ale naturii

-    ansambluri și situri arheologice și istorice


Se aplică 0,5 x valoarea prevăzută in Ghid pentru teren ocupat de construcții (Vroc)


i

.1

i

i

î

i
Camera ^tarifar Pu&ftci bucurești

Nr. 254    26 ianuarie 2018

Către,

GCT EVAL S.R.L.

București, str. Ion Neculce nr.46, sector 1

în urma cererii dumneavoastră înregistrată sub numărul de mai sus, prin care solicitați relații referitoare la zonarea, precum șl valoarea / mp a unor imobile - teren / drum și construcție, situate în București, șos. Fabrica de Glucoza nr.7, sector 2, în apropiere de str. Barbu Văcârescu, va comunicăm alăturat, în copie xerox, extras de pe pe "Studiul de piață privind valorile minime ale proprietăților imobiliare din Municipiul București pentru anul 2018", efectuat de S.C. Euro Expert S.R.L, în vigoare începând cu 01.01.2018, cu mențiunea că imobilele respective se situează în zona 35 -subzona Bl.

De asemenea, vă anexăm și corecțiile suplimentare ce pot fi aplicate valorilor prevăzute de acest ghid.

S-a taxat cu 73,78 lei, achitați cu bon fiscal nr. 2572/2018.

Cu stimă,

Șef se lon-Angl Consi


S.7. g ral HM. BeOhelol nr. 42A Sector 1. BUCUREȘTI - ROMANIA 010159 1 el 0217311 72 81:3t 1.72.90; 212.36,51: Fax- 021 /311 7302. 211 33.36: wv/w.cnpb to/ZWtSCU § 6’JASTFU ș|| UZ UpthnjtUN< ”6    z>‘

Valabil ZlH 7
nnrvrt LJC    (jLU&ALA51LIDIU DT l’IA IA PENTKU ANUI 2018    3

PRIVIND VALORII f UNITARE MINIME Al L TERFNl IRILOR INTRAVILANE    1


• iWnr) rn fcUR/mp ■

ZONA • SUSZONA

ÎEWH

IBER

itHExțcuexj

«CONSTRUCȚII

Tenii cu dtttAiftj itd da mcw, drumuri cb ut t»*urâari, pUtiotmc

TEREN

AFERENT

SPAU COMERCIALE

TEREN

AFERENT

SPATUMOUSTRtttE

ZONA32-A1

196

137

96

216

176

ZONA 32-A2

198

139

97

218

178

ZONA 32-A3

184

129

90

202

166

ZONA32-BI

194

136

95

213

175

ZONA 32-B2

213

149

104

234

192

ZONA 32-B3

IB4

129

90

202

166

ZONA 33-A1

313

219

153

344

282

ZONA 33-A2

346

242

170

381

311

ZONA 33-A3

323

226

15S

355

291

ZONA 33 Bl

355

248

174

390

320

ZONA 33-B2

363

254

178

399

327

ZONA 33-B3

370

259

181

407

333

ZONA34-AI

739

517

362

813

665

ZONA 34-A2

862

603

422

948

776

ZONA 34-A3

771

540

370

848

694

ZONA 34-B1

831

S52

407

914

740

ZONA 34-B2

856

599

419

942

770

ZONA 34-B3

840

588

412

924

756

ZONA 35-A1

1.134

794

556

1.247

1.021

ZONA 35-A2

1.391

974

682

1 530

1.252

ZONA 35-A3

1 315

920

644

1.446

1.184

* 1.074

752

52rȘ |

1.181

967

ZONA 35-B2

1 310

917

642

1 441

1 179

„ o.ii ou. u muUA<nC OLU/DHLM


Terenurile sunt clasificate conform art.2 dțn Legea nr. 18/1991, în funcție de


destinație, în cinci mari categorii, denumite și grupe de destinație, astfel:

* Crupa ! - Terenuri cu destinație tisjrfcalăfTDA}

Corecții pentru terenurile situate in exlravilanul localității.

Niq

CrL


Categorie teren


Arabil


2

3

A

5

O

7


Curți-construcții

Vii sau Livezi

Pășuni, Fănețe

Terenuri cu vegetație loreslierâ Amenajări piscicole Drumuri tehnologice și de exploatare agricola


Terenuri neproductive


Valoare l Corecție

0,4 x valorile prevăzuteIn Ghid pentru terenurile ocupate de construcții: (ViocJ 1,5 x valoarea terenului arabil'

1,1 x valoarea terenului arabii •

0,8 x valoarea terenului arabil* vezi tab. din Ghid de la pag 20 1 ,A x valoarea terenului arabil'

0.7 x valoarea terenului arabil*

0,5 x valoarea terenului aiabil*


Notat In Municipiul Hucrtresli exista iîolat astfel de fusuri, dai din practica u lesiilftii necesitatea introducerii acestor corecții.


♦    Crupa 2 - Terenuri cu destinație forestieră (TDF)

•    Grupa J - Terenuri din intravilan (TDJ)

Grupa cuprinde acele terenuri situate în interiorul limitelor localității, pe care suni

amplasate clădiri, construcții și amenajări, dar și terenuri agricole sau forestiere uferente, a) Corecții pentru categoria de folosință:


Nr.

CrL

/ w - a Catșgoria teren

* ♦ S Jlf„- , ■    * *i ' ♦ ' **

Valoare / Corecție v . .*

i

Teren intravilan

-    curți-construcțli (CC).

-    construcții (C)

Valorile sunt cele prevăzute in Ghid pentru terenurile ocupate de construcții • (Vroc)

2

Teren cu destinația alei de acces, drumuri, căi de comunicații, pladoirne

0 7x(VîOC>

3

Arabil

0,65 x (Vrnr)

4

Vă. livezi etc,

1.1 x 0 8 x (Vroc)

5

Pășuni, fănețe

0,8 X 0 8x (Vux.)

6

Teienuri cu vegetație forestieră

vezi tab din Ghid oe la pag. 20

Pag 48
b) Corecții pentru utifitiiți și alte criterii;


Nr.

Cit

Tipul corecției

0,85~

0,95

0,96

0~85

0,60

0.60

1.20

1

2

3

4

5

Lipsa apei curente și a canalizării

Lipsă gaze naturale

Lipsă electricitate

Lipsă acces la drum public modernizat

Existenta pe teren a unei rețele aeriene de energie electrică

a

7

Existența pe amplasament a unei magistrale de gaze

Amplasate în vecinătatea lacurilor (până la max.SO m de lac)

8

Amplasare în vecinătatea pădurilor

1,15


Notg:

în cazul constalJrii mai multor tipuri de corecții, acestea se vor aplica cumulativ, prin înmulțirea valorii orientative (identificată în prealabil), cu seria de indici corectivi din tabelul prezentat mai sus, astfel:


Valoarea corectată *= Valoarea de bază x ki x ki x ... x k„ unde, k|, kj, ktl sunt indicii dc corecție din col.3, tabelul de mai sus,

♦ Grapa 4 - Terenuri aflate permanent suh ape (TOII)

- albiile minore ale cursurilor dc ape:    0,4 x (V|U()


- cuvcle lacurilor:


♦ Grapa 5 - Terenuri cu destinație specialii (TDS)

folosite pentru.

-    transporturi

-    construcții hidrotehnice, Icrmîce

-    construcții ți instalații telecomunicații

-    construcții pcnlru exploatări construcții destinate apărării

-    monumente ale naturii

ansambluri ți situri arheologice ți istorice


ț

1    ’ ț    '

Se aplică D 5 x valoarea

prevăzută în Ghid pentru teren ocupat do construcții (Vtoc)