Hotărârea nr. 127/2018

HOTARAREnr. 127 din 2018-03-28 PRIVIND SOLICITAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI DE EMITERE A UNEI HOTARARI PENTRU TRANSMITEREA DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI ADMINISTRAREA MINISTERUL SANATATII PRIN INSTITUTUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE " MARIUS NASTA" IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, A UNEI SECTIUNI DIN IMOBILUL SITUAT IN STRADA FABRICA DE GLUCOZA NR. 4C, SECTOR 2, BUCURESTI, IN VEDEREA REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII "LARGIRE SOSEAUA FABRICA DE GLUCOZA INTRE CALEA FLOREASCA SI SOSEAUA PETRICANI"‘x

HOTĂRÂRE

privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotărâri pentru transmiterea din domeniul public al statului și administrarea Ministerul Sănătății prin

Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta" în domeniul public al Municipiului București și administrarea Consiliului General al Municipiului București, a unei secțiuni din imobilul situat în Strada Fabrica de Glucoză nr. 4C, sector 2, București, în vederea

realizării obiectivului de investiții „Lărgire Șoseaua Fabrica de Glucoză între Calea Floreasca și Șoseaua Petricani”

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Generale Infrastructură și Servicii Publice-Direcția Transporturi, Drumuri, Sistematizarea Circulației și Direcției Patrimoniu nr. 1262/28.02.2018;

Văzând raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 22/23.03.2018, raportul Comisiei patrimoniu nr. 45/26.03.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București nr. 132/27.03.2018;

în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se solicită Guvernului României emiterea unei hotărâri pentru transmiterea în domeniul public al Municipiului București și administrarea Consiliului General al Municipiului București, în vederea realizării obiectivului de investiții „Lărgire Șoseaua Fabrica de Glucoză între Calea Floreasca și Șoseaua Petricani", precum și declararea din bunuri de interes public național în bunuri de interes public local a unei suprafețe de teren de 602 mp din imobilul teren în suprafață totală de 3.505 mp, suprafață rezultată din măsurători, precum și a construcției în suprafață de 303 mp aflată pe acesta, de la adresa Strada Fabrica de Glucoză nr. 4C, sector 2, București, proprietate publică a statului român din administrarea Ministerul Sănătății prin Institutul de Pneumoftiziologie

Art.2 Imobilul prevăzut la art. 1 se identifică potrivit anexelor nr. 1 și nr. 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată Secretariatului General al Guvernului prin grija Secretarului General al Municipiului București.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 28.03.2018.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


SECRETAR GENERAL/ \ // Marian Orlando\Culea/o.


București, 28.03.2018 Nr. 127


CONFORM C11 nomiMAi uiB-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2

Anexa 1ANEXA NR. 1


ale imobilului din care fac parte suprafața de teren și construcția pentru care se solicită transmiterea din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Sănătății prin Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta”, în domeniul public al Municipiului București și administrarea Consiliului General al Municipiului București și declararea din bunuri de interes public național în bunuri de interes public local


Nr.

MFP

Cod de clasifîcație

Locul

unde este

situat

imobilul

Persoana juridică de la care se transmite

imobilul

Persoana juridică Ia

care se

transmite

imobilul

Date de identificare

Caracteristici

tehnice

Anul

dobândirii/

dării în folosință

Valoarea

de

inventar (în Iei)

Municipiul

București

Domeniul public al statului aflat în

administrarea

Ministerului Sănătății prin Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta”

Domeniul public al Municipiului București și administrarea

CGMB

Municipiul

București,

Strada

Fabrica de

Glucoză nr. 4C, sector 2

Teren în suprafață de 602 mp, secțiune din

imobilul în suprafață de 3.505 mp rezultată din măsurători și construcție în suprafață de 303 mp aflată pe acesta

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI CU PROPUNEREA DE DEZLIPIRE SCARA 1:1000

z

Anexa Nr.h9$ va.


Nr. cadastral

Suprafața măsurată

Adresa imobilului:

3505 mp

Str Fabrica de Glucoza nr. 4C

București

Cartea Funciară nr.

U.A.T.    | Sector 2

Situație actuala (înainte de dezlipire)

Situație viitoare (după dezlipire)

Nr. cad.

Suprafața

(mp)

Categoria

folosința

Descrierea imobilului

Nr. cad.

Suprafața

(mp)

Categoria

folosința

Descrierea imobilului

3505

Cc

LOT 1 (S=602mp)

Cc

Suprafața expropriata

LOT2(S=2903 mp)

Cc

Rest proprietate

TOTAL:

3505^

3505

Executa.

// ctR

’ Confirma corectitutJjnpa

si cofespon

" S c

■Jx


c1

X^-lGEQ^OPO S.R.L.


earjnasu rilrii docu


S/

Semnâtur^sțștam'pila


irilor la teren, ntatiei cadastrale stefa^r realitatea din terenInspector

,Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata ^'O    s|atribuirea numărului cadastral


__ Semnătură si parata


Data: ianuarieStampila