Hotărârea nr. 128/2018

HOTARAREnr. 128 din 2018-03-28 PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI LOCAL MULTIANUAL PRIVIND CRESTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE DIN MUNICIPIUL BUCURESTIHOTAR ARE

privind aprobarea Programului local multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Investiții nr. 182/27.03.2018;

Văzând raportul Comisiei utilități publice nr. 7/28.03.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 212/28.03.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile;

-    Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 18/04.03.2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 63/30.10.2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit, e) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art 1 Se aprobă Programul local multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art 2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 28.03.2018

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Marian Orlanyo Culea


București 28.03.2018 Nr. 128'


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,

Georgiana Zamfir


B-dul Regina Elrsabeta nr 47 cod poștal 050013. sector 5 București, România tel. 021305 55 00; www.pmb.ro

Anexa 1Anexa

PROGRAMUL LOCAL MULTIANUAL PRIVIND CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE IUN MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Având în vedere:

>    Ari. 36 - Legea administrației publice locale nr 215/2001 republicata alin 2, lit. b. „atribuții privind dezvoltarea economico-socialâ și de mediu a comunei, orașului sau municipiului", si alin. 4, lit. e. „aprobă strategiile privind dezvoltarea economică, socială și de mediu a unității administrativ-teritoriale”.

>    OUG 63/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. IS/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, art. II, alin. I ..Autoritățile administrației publice locale pol finanța din bugetele locale, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinație, lucrări de intervenție pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe și/sau a clădirilor rezidențiale, în cadrul unor scheme de finanțare, fără ca, în acest scop. să se aloce fonduri de la bugetul de stat și/sau fonduri comunitare structurale ori de coeziune”.

CAP. I Dispoziții Generale

CONFORM CU

. „


ART. I Prezentul Program stabilește: (I) Modalitatea de inscriere in "Programul local multiituuuLprTv ind creșterea performantei energetice ia blocurile de locuințe din municipiul București" coordonat de către primând Mun icipitiIu i B ucureștî.

(2) Condițiile de inscriere in "Programul local multianual privind creșterea performantei energetice la blocurile de locuințe din municipiul București".

(.3) Criteriile de departajare pentru blocurile care au îndeplinit condițiile de inscriere in "Programul local multianual privind creșterea performantei energetice la blocurile de locuințe din municipiul București"

ART. 2 Prevederile prezentului program se aplica;

(I) asociațiilor de proprietari legal constituite ca persoana juridica care solicita reabilitarea termica din fonduri publice a blocurilor de locuințe construite după proiecte elaborate in perioada 1950-1990


(3) pentru finanțarea lucrărilor ele intervenție prevăzute la art. 4 și 6 din OUG nr. 18'2009 privind creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe din fonduri publice, in conformitate cu Of ti 63/2012 pentru modificarea si completarea OUG 18 2009 privind creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe, art. II. alin, I - "Autoritățile administrației publice locale pot finanța din bugetele locale, in limita fondurilor aprobate anual cu aceasta destinație. lucrări de interv entie pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe si/sau a clădirilor rezidențiale, in cadrul unor scheme de finanțare, fara ca. in acest scop. sa se aloce fonduri de la bugetul de star si/sau fonduri comunitare structurale ori de coeziune." Astfel, se stabilește următoarea schemă de finanțare:


tal 80% din fonduri aprobate anual cu aceasta des,

municipikihit

ORIGINALUL


București si sau alte surse Iertai constituite;

.....

(b) 20% din fondul de reparații al asociației de pcopri

ART. 3 Lucrările de intervenție realizate au c^j>e6p creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe, astfel incat consumul specific anual de energie calculat pentru incalzire sa seada sub 100 kvvh/mp.

ART. 4 In sensul prezentului program, expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) bloc de locuințe - imobilul format din proprietăți individuale definite ea apartamente si proprietatea comuna indiviza. Expresia vizează atat eladirea in ansamblul sau. cal si parti ale acesteia trosoane de bloc (separate prin rost):

b)    program local multianual - documentul fundamentat si elaborat de către Primăria Municipiului București, pe baza contractelor de mandat incheiale eu asociațiile de proprietari, aprobat prin Hotarare a Consiliului General al Municipiului București. întocmit in vederea fundamentării finanțării. implementării și finalizării proiectelor de creștere a performantei energetice Ia blocurile de locuințe din municipiul București:

c)    coordonator local primarul Municipiului București in a cărui responsabilitate revine coordonarea programului local, in calitate de autoritate contractanta:

d)    lucrări de intervenție masurile realizate pentru creșterea performantei energetice a blocului de locuințe in asa fel incat consumul specific de energie calculat pentru incalzire sa seada sub lOOKAVh mp an:

e) consum specific consumul de energie termica pentru ineal/irea unui bloc de locuințe raportat la suprafața încălzită:

f) contract de mandat - act încheiat intre coordonatorul local al municipiului București si președintele unei asociații de proprietari prin care asociația de proprietari mandatea/a pe coordonatorul local al programului local multianual privind creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe din municipiul București de a face toate demersurile in vederea contractării serviciilor de proiectare șt a lucrărilor de intervenție:    __

g) acord asociație de proprietari (Hotărârea Adunării Generale a Asociației de Proprietari -I I.A.G. A P.) - consimțământul liber al 50%+1 din proprietarii blocului ce urm^zajadj^abililat termic conform prevederilor Ol'G nr.18 2009. aprobat prin Hotărârea Awiiării utwrale a Asociației de Proprietari (II A.G.A.P,):    / hl regim eonstrutiv - modul in care blocul de locuințe a fost construit din materiale de construcție: i) suprafața construita desfasurata - suprafața construita fa baza solului multiplicata cu numărul de niveluri la care se adatiga suprafețele balcoanelor, logiilor. etc.:


C.AP.1I Modalitate de înscriere

joRFORNI


ART. 5 Asociațiile de proprietari legal constituite in persoana jupcfica/trebuie sa inregistre/e la Centrul de Informare si Documentare pentru Relația cu Cetatemi (CXD.R.C.) din B-dul Regina Elisabeta nr. 42. București * Acordul asociației de propriekw-dTotărârea Adunării Generale a Asociației de Proprietari - H.A.G.A.P.. in original, al 50%+1 din proprietarii blocului ce urmeaza a 11 inclus in programul local multianual de creștere a performantei energetice a blocurilor de locuințe.

ART. 6 .Acordul asociației de proprietari, in original, al 50%+1 din proprietarii blocului ce urmeaza a fi inclus in programul local multianual de reabilitare termica va 11 insolit de:

(1)    adresa de înaintare din partea asociației de proprietari prin care aduce la cunoștința Primăriei Municipiului București că depune la C.I.D.R.C. acordul asociației de proprietari.

(2)    copie după Certificatul de Înregistrare al Asociației de proprietari ea persoana juridica:

(3)    copie după Cartea Funciara colectiva a blocului (CI -ul colectiv),

ART. 7 înscrierea in programul local multianual de reabilitare termica va 11 adusa la cunoștința asociațiilor de proprietari prin adresa de confirmare din partea Primăriei Municipiului București.

CAP.HI Condiții de înscriere in programul local multianual de reabilitare termica.

ART. 8 Se pot inscrie in programul local multianual de reabilitare termica asociațiile de proprietari care:

(1)    Sunt legat constituite in asociație de proprietari ca persoana juridica:

(2)    Au prezentat si înregistrat la C.l.D R.C - Acordul asociației de proprietari - Hotărârea Adunării Generale a Asociației de Proprietari - ll.A.G.AP.. in original, al 50%+1 din proprietarii blocului ce urmeaza a 11 inclus in programul local multianual insotit de adresa de înaintare, de copia după certificatul de înregistrare ca persoana juridica și copia după CI -ul colectiv al blocului.

ART. 9 Vor 11 cuprinse in programul local multianual de reabilitare termica numai blocurile de locuințe construite după proiecte elaborate in perioada 1950-1990 care nu au maUwnefieiat de fonduri publice pentru reabilitare termica

ART. 10 Contractul de mandat se va emite de către coordonatorul locali programiîwi-peiitru fiecare bloc in parte, in original, in 2 exemplare (1 exemplar pentru 6tt|.ut^B^^oraeiari și

exemplar pentru coordonatorul local al oromamului) in baza actyduhipasneinției de proprietari al blocului ce urmeaza a fi reabilitat.

........'' V

CAP. 1\ Criteriile de departajare pentru stabilirea ordinii de ineltnkfe In’ 'programul multianual de creștere a performantei energetice a blocurilor deTocuink

ART.ll Principiile care stau la baza stabilirii criteriilor de departajare, pentru fiecare sector, sunt:

(1)    Menținerea caracterului unitar, la ni\el de municipiu în ansamblu și pentru fiecare sector, în particular, al acțiunii de reabilitare termica.

(2)    imbunatatirea aspectului urbanistic al municipiului st fiecărui sector.

(3)    Asigurarea continuității acțiunii pentru zonele in care s-au reabilitat termic blocuri de locuințe.

ART. 12 Criteriul nr. I de departajare este consumul speciile de energie termica pentru încălzire pe an calendaristic.

(1)    In vederea stabilirii consumului anual speciile de încălzire se vor prezenta consumurile de energie termica pentru încălzire pe ultimii 3 ani.

(2)    Prioritate au blocurile cu un consum specific mare de energie termica.

(3)    Consumul speciile se obține prin raportarea energiei termice consumate la suprafața utila.

(4)    La blocuri identice prioritate vor avea blocurile cu un consum speciile de energic termica mai mare.

(5)    Pentru consumul specific cel mai mare se acorda 20 puncte.

ART. 13 Criteriul nr. 2 de departajare este dat de "regimul constructiv" al blocului.

(1)    Pentru blocuri din panouri beton se acorda 20 puncte.

(2)    Pentru blocuri din cărămidă. BCA se acorda 15 puncte

(3)    Pentru alt sistem constructiv se acorda 10 puncte

ART. 14 Criteriul nr. 3 de departajare este dat de "marimea blocului" data de suprafața construita desfasurata.

(1)    Pentru S mai mare de 5000 mp se acorda 20 puncte.

(2)    Pentru S cuprinsa intre 3500 și 5000 mp se acorda 15 puncte

(3)    Pentru S cuprinsa intre2000 și 3499 mp se acorda 10 puncte

(4 > Pentru S mai mica de 2000 mp se acorda 5 puncte.(1) In acest caz departajarea se va face pe baza fotografiilor prezentate, a veri licării si constatării aspectului exterior al blocului la fata locului de către o comisie din cadrul primăriei Municipiului București.

(2)    Pentru fațade aliate in faza avansata de degradare se acorda 20 puncte.

(3)    Pentru fațade aliate in faza incipienta de degradare se acorda 10 puncte.


(4)    Pentru fațada nedegredata se acorda 0 puncte.

ART. 16 Criteriul nr. 5 de departajare este dat de "starea tehnica" ajn^tafij blocului.

(1)    In acest caz punctarea (departajarea) se va face pe baza fotografiile/ cc de încălzire a blocului și a verificării și constatării la fata locului. /

(2)    Pentru stare avansata de uzura a instalației se acorda 20 puncte

(3)    Pentru stare normala a instalației se acorda 10 puncte.

(4)    Pentru stare buna si foarte buna se acorda 0 puncte.

ART. 17 Primul loc \a II ocupat de blocul (sau blocurile) care va (vor) acumula punctajul cel mai mare din însumarea celor 5 criterii de departajare

(1) Solicitările neonorate (dintr-un an) vor II cuprinse in anul următor ca prioritate in ordinea descrescătoare a punctajului acumulat pentru anul neonorat, fiind urmate de solicitările in ordine descrescătoare pentru anul respectiv.

CAP. V DISPOZIȚII FINALE SI TRANZITORII

ART. 18 Prezentul program se aproba de către Consiliul General al Municipiului București prin 11 CCI MB.

ART. 19 P rogramul intra in vigoare numai după ce a fost aprobat prin I1C1.. conform procedurilor legale.

ART. 20 Prezentul program se va modifica si completa in funcție de exolutia legislației naționale din domeniul reabilitării termice a blocurilor de locuințe.r.