Hotărârea nr. 129/2018

HOTARAREnr. 129 din 2018-03-28 PRIVIND IMPUTERNICIREA PRIMARULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SA NEGOCIEZE SI SA SEMNEZE, IN CONDITIILE LEGII, PROTOCOLUL DE COLABORARE INTRE COMPANIA NATIONALA ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE SA SI MUNICIPIUL BUCURESTI IN VEDEREA CORELARII EXECUTIEI OBIECTIVELOR DE INVESTITII CE URMEAZA A SE REALIZA DE CELE DOUA PARTIprivind împuternicirea Primarului Generai al Municipiului București să negocieze și să semneze, în condițiile legii, Protocolul de colaborare între Compania Națională Administrare a Infrastructurii Rutiere SA și Municipiul București în vederea corelării execuției obiectivelor de

investiții ce urmează a se realiza de cele două părți

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Infrastructură nr. 135/27.03.2018;

Văzând raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 32/28.03.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 211/28.03.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

In temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (7) lit. a) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă încheierea Protoculului de colaborare între Compania Națională Administrare a Infrastructurii Rutiere SA și Municipiul București în vederea corelării execuției obiectivelor de investiții ce urmează a se realiza de cele două părți, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se împuternicește Primarul General să semneze, în condițiile legii, Protocolul de colaborare între Compania Națională Administrare a Infrastructurii Rutiere SA și Municipiul

București.

1

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 28.03.2018.


E ȘEDINȚĂ,

SECRETAR GENERAL MICIPIULUI BUCUF Georgiana Zamfir


/ N N 7 S\<AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,

* vi    fiorirnionn 7nm/îr

p fa \


W ?\

-A

B-dul Regina Ellsabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

Anexa 1

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.

Adresa indicată era: http://acteinterne.pmb.ro/legis/acteinterne/AtachInt/AnexaH129_18.pdf