Hotărârea nr. 13/2018

HOTARAREnr. 13 din 2018-01-17 PRIVIND APROBAREA DE PRINCIPIU A SETULUI DE ACTIUNI CONSECUTIVE CE VOR FI INCLUSE DE CATRE ADMINISTRATORUL SPECIAL IN PLANUL DE REORGANIZARE AL RADET BUCURESTIAvând în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Utilități Publice nr. 257/10.01.2018 .

Văzând raportul Comisiei pentru utilități publice nr. 2/15.01.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 15/16.01.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de solicitarea primită prin adresa nr. 14378/08.01.2018 din partea Romlnsolv SPRL, Administratorul Judiciar al RADET București;

în conformitate cu prevederile art. 132 alin. (1), lit. a) și lit. b) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 14 și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă de principiu setul de acțiuni consecutive ce vor fi incluse de către Administratorul Special, în planul de reorganizare al RADET București:

1.1    Transformarea regiei în societate pe acțiuni sub denumirea de RADET S.A., cu acționar unic municipiul București;

1.2    Atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii și serviciului de alimentare cu energie termică, activitățile de transport, distribuție și furnizare;

1.3    Fuziunea prin absorbție a ELCEN S.A. (societate absorbită), de către RADET S.A. (societate absorbantă);

1.4    Acoperirea de către RADET S.A., într-o proporție cât mai mare, a datoriilor debitorului înscrise în tabelul definitiv al acestuia;

1.5    închiderea procedurii de reorganizare judiciară în maximum șase luni de la fuziune prin încheierea de acorduri cu toți creditorii.

Art.2 Se mandatează Administratorul Special al RADET București să semneze planul de reorganizare propus.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General ai Municipiului București, Autoritatea Municipal^^e^ȚS^glementare a Serviciilor Publice (AMRSP),

Administratorul Special și Administratorul Judiciar al Regiei Autonome de Distribuție a Energiei Termice București, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această^ hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 17.01.2018.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Mal Prlando Colea

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 50013, sector 5, București, România

Tel. 021205.55.00

http:www.pmb.ro

Pag 2