Hotărârea nr. 130/2018

HOTARAREnr. 130 din 2018-03-28 PENTRU APROBAREA NORMEI INTERNE PRIVIND MODALITATEA DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR CATRE SI INTRE ENTITATILE JURIDICE LA CARE MUNICIPIUL BUCURESTI ESTE ACTIONAR MAJORITARROMÂNIA


HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normei interne privind modalitatea de atribuire a contractelor către și între entitățile juridice la care municipiul București este acționar majoritar

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Investiții nr. 68/27.03.2018;

Văzând raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 213/28.03.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

-    Art. 31 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

-    Art. 47 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 99 din 19 mai 2016 privind achizițiile în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

sectoriale;


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE;

Art. 1 Se aprobă Norma internă privind modalitatea de atribuire a contractelor către și între entitățile juridice la care municipiul București este acționar majoritar, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Procedurile demarate până la data prezentei vor fi finalizate în conformitate cu prevederile Hotărârii C.G.M.B. nr. 596/22.11.2017.

Art.3 Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 596/22.11.2017 se abrogă.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și toate entitățile juridice la care Municipiul București este acționar majoritar vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 28.03.2018.

PREȘEDINTE ( 3INȚĂ,Marian Orland© Curea


SECRETAR GENERAL


AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir3-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013. sector 5 București. România tel.: 021 305 55 00: www.pmb.ro

Anexa 1Norma internă

privind modalitatea de atribuire a contractelor către si intre entitățile juridice la care Municipiul București este acționar majoritar

I. Scop


CONFORM CU ORIGINAL'Prezenta normă internă se aplica in vederea slabJirii modaWâții ei a etapelor necesare atribuirii de către

Municipiul București s< a unităților subordonat^ (cpaform Anexa A) a contractelor de lucrări/servicii/furnizare către entitățile juridice la care Municipiul București este acționar majoritar și între entități juridice cu condiția ca ambele să fie controlate de Municipiului București în sensul condiției prevăzute la art. 31, alin. 1 și alin. 3 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice si la art. 47 alin. (1) și alin (3) din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale.

II. Domeniul de aplicare

Prezenta normă internă prevede încheierea de contracte între Municipiul București/unităti subordonate (conform Anexa A) care au calitatea de autoritate/entitate contractanta conform art. 4 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice si art.4 din Legea 99/2016 privind achfzitiile sectoriale către entitățile juridice la care Municipiul București este acționar majoritar și între entități juridice cu condiția ca ambele să fie controlate de Municipiului București în sensul condiției prevăzute la art 31, alin 1 și alin. 3 din Legea 98/2016 privind achizițiile publ'ce si la art 47 alin (1) și alin (3) din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale

III. Baza legală

s Art 31 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, care prevăd (l)Prezenta lege nu se aplică contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru atribuite de o autoritate contractantă unei persoane juridice de drept privat sau de drept public în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții;

ajautoritatea contractantă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îi exercită asupra propriilor departamente sau servicii,

b)    mai mult de 80% din activitățile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către autoritatea contractantă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate contractantă

c)    nu există part'cipare privată directă la capitalul persoanei jur'dice controlate, cu excepția formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu Tratatele și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate

(3)Excepția de la aplicarea prezentei legi prevăzută la alin. (1) se aplică și atunci când o persoană juridică controlată care are calitatea de autoritate contractantă atribuie un contract autorității contractante care o controlează sau unei alte persoane juridice controlate de aceeași autoritate contractantă, cu condiția să nu existe participare privată directă la capitalul persoanei juridice căreia i se atribu'e contractul, cu excepția formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu Tratatele și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate

Z Art 47 ahn (1) și alin. (3) din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, care prevăd:

(1 jPrezenta lege nu se aplică contractelor de sectoriale atribuite de o entitate contractantă unei persoane juridice de drept privat sau de drept public în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții ajentitatea contractantă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii,

b)    mai mult de 80% din activitățile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către entitatea contractantă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva entitate contractantă,

c)    nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepția formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu Tratatele, și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate

(3)Excepția de la aplicarea prezentei legi prevăzută la alin. (1) se aplică și atunci când o persoană juridică controlată care are calitatea de entitatea contractantă atribuie un contract autorității contractante care o controlează sau unei alte persoane juridice controlate de aceeași entitatea contractantă, cu condiția să nu existe participare privată directă la capitalul persoanei juridice căreia i se atribuie contractul, cu excepția formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu Tratatele, și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate

Z Hotărârile Consiliului General al Municipiului București de înființare a entităților juridice unde municipiul este acționar majoritar

IV. Dispoziții generale


Norma internă reglementează, în principal, as z procedura proprie; z invitația de participare; z dreptul de a solicita clarificări; z data-limită pentru depunerea ofertei; z documentația de atribuire; z evaluare ofertei depuse; z oferta depusă; z încheierea contractului.

3ecte precum:Aplicarea prezentei Norme interne se va face în scopul achiziționării de lucrări/servicii/produse de la Municipiul București/unitătile subordonate care au calitatea de autoritate/entitate contractantă conform art. 4 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice si art.4 din Legea 99/2016 privind achizițiile sectoriale către entități juridice la care municipiul este acționar majoritar (conform Anexa A) a contractelor de lucrări/servicii/furnizare către entitățile juridice la care Municipiul București este acționar majoritar și între entități juridice cu condiția ca ambele să fie controlate de Municipiului București în sensul condiției prevăzute la art. 31, alin. 1 și alin. 3 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice si la art 47 alin (1) și alin. (3) din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale,

V. Obiectul achiziției »

Obiectul achiziției va fi stabilit în funcție de necesitățile Municipiului București sau a unităților subordonate (conform Anexa A) a contractelor de lucrări/servicii/furnizare către entitățile juridice la care Municipiul București este acționar majoritar și între entități juridice cu condiția ca ambele să fie controlate de Municipiului București in sensul condiției prevăzute la art. 31, alin. 1 și alin, 3 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice și la ari. 47 alin (1) și alin. (3) din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale si va consta în atribuirea execuției de lucrari/prestări de servicii/furnizării de produse necesare realizări obiectivelor asumate.

VI. Descrierea procedurii

Procedura privind atribuirea contractelor care fac ob.ectul prezentei norme este o procedură proprie a autorității contractante/entitatii contractante care stabilește etapele de parcurs pentru derularea acesteia în condiții optime.

1.    Documente care stau la baza inițierii procedurii proprii

Documentele care stau la baza inițierii procedurii proprii sunt;

a)    Referatul de necesitate întocmit de directia/compartimentul solicitant, aprobat de ordonatorul de credite, care va cuprinde în mod obligatoriu informațiile din Anexa B;

b)    Nota justificativă privind determinarea vala£iLasjîmate--a-^i^g;^mnă^-jgR:onducătorul directiei/compartimentului solicitEnTîntocm.tă conform

c)    Caietul de sarcini;    I CONFORM CU ORIGL

d)    Draft contract.    ț    _——

2.    Invitația de participare    //v

Autoritatea/entitatea contractantă prin direcția/compartimentul/olietfant va transmite o invitație de participare, care va cuprinde cel puțin următoarele informații //

a)    denumirea, adresa, numărul de telefon și de fax, adresa de e-mail ale autorității /entității contractante;

b)    obiectul achiziției;

c)    valoarea estimată a achiziției;

d)    data limita de transmitere a ofertei,

e)    data, ora și locul deschiderii ofertei

f)    adresa la care se transmite oferta;

g)    perioada de timp în care oferta trebuie să fie valabilă

Invitația de participare va fi însoțită de documentația de atribuire aferentă (caietul de sarcini, instrucțiuni privind modul de elaborare si de prezentare a propunerii tehnice și financiare, întocmite in conformitate cu cerințele caietului de sarcini si a valorii estimate, formularele și draft-ul de contract)

3.    Dreptul de a solicita clarificări

a)    Entitatea juridica căreia i se adresează invitația de participare însoțită de documentația de atribuire are dreptul de a solicita clarificări cu privire la documentele primite.

b)    Autoritatea contractantă are obligația de a răspunde oricărei solicitări de clarificare, într-o perioadă ce nu trebuie să depășească, de regulă, 1 zi lucrătoare de la primirea solicitării, dar numai în cazul solicitărilor primite cu cel puțin 2 zile lucrătoare înainte de data-limită stabilită pentru depunerea ofertei.

c)    Autoritatea contractanta are obligația de a transmite răspunsul la solicitările de clarificare cu cel puțin 1 zi lucrătoare înainte de data-limită stabilită pentru depunerea ofertei.

4. Termenul limita pentru depunerea ofertelor

a) Termenul limită pentru depunerea ofertei se stabiiește de către directia/compartimentul solicitant

din cadrul autoritatii/entitatii contractante, în Invitația de participare, in funcție de comp'exitatea lucrărilor/servicitlor/produselor ce urmează a fi executate/prestate/furnizate și de cerințele specifice, astfel încât entitatea juridică ce va executa lucrarile/presta serviciile/furniza produsele să beneficieze de un interval de timp adecvat și suficient pentru elaborarea ofertei și a documentelor solicitateb) Termenul limită pentru depunerea ofertei nu poate fi mai mic de 5 zile lucrătoare de la data transmiterii Invitației de participare.

5.    Documentația de atribuire

»

Autoritatea contractantă prin d rect'a/compartimentu, solicitant, are obligația de a preciza in cadrul documentației de atribuire orice cerință, regulă și alte informații necesare pentru a asigura o informare completă, corectă și explicită cu privire la modul de aplicare a normei procedurale proprii.

Documentația de atribuire trebuie sa cuprindă, fără a se limita la cele ce urmează cel puțin:

a)    caietul de sarcini;

b)    instrucțiuni privind modul de elaborare si de prezentare a propunerii tehnice și financiare întocmite in

conformitate cu cerințele caietului de sarcini si a valorii estimate;


c)    formularele

d)    draft-ul de contract.

a)    Caietul de sarcini

Directia/compartimentul solicitant intocmeste caietul de sarcini. L"r\ /\

b)    Instrucțiuni privind modul de elaborare și de prezentarea propunerii tehnice și financiare, întocmite in conformitate cu cerințele caietului de sarQnLsrâvalorii estimate; Directia/compartimentul solicitant intocmeste instrucțiunile privind modul de elaborare și de prezentare a propunerii tehnice și financiare, întocmite in conformitate cu cerințele caietului de sarcini si a valorii estimate;

c} Formularele

d) Draft-ul de contract agreat de autoritatea contractantă.

Directia/compartimentul solicitant intocmeste formularele si draft-ul de contract.

Documentația de atribuire va fi transmisă impreuna cu invitația de participare entitatii juridice care executa lucrarile/presteaza serviciile/furnizeaza produsele care fac obiectul contractului.

6.    Depunerea si deschiderea ofertei

Oferta va fi depusă și deschisă la data, ora și adresa menționate în Invitația de Participare Direcția/compartimentul solicitant prin reprezentanții săi desemnați va intocmi un proces-verbal de deschidere care va conține următoarele:

-denumirea entitatii juridice invitate,

-elementele principale ale propunerii financiare, inclusiv prețul fara TVA -documentele depuse in cadrul ofertei.

VII.Evaluarea ofertei depuse

Evaluarea ofertelor se va face ulterior ședinței de deschidere, prin raportare la cerințele impuse prin caietul de sarcini, de către Directia/compartimentul solicitant prin reprezentanții sai desemnați. Responsabilitățile reprezentanților desemnați de către Directia/compartimentul solicitant, in evaluarea ofertei, sunt:

-deschiderea ofertei,

-verificarea indeplinirii de către ofertant! a cerințelor prevăzute in caietul de sarcini

-verificarea propunerilor tehnice prezentate de ofertant, din punct de vedere al modului in care

acestea corespund cerințelor din caietul de sarcini,


-verificarea propunerilor financiare prezentate de ofertant», din punctul de vedere al modului in care acestea corespund cerințelor din caietul de sarcini, inclusiv prețul.

-verificarea listei documentelor depuse de entitatea juridica,

-solicitarea clarificărilor si/sau a documentelor suplimentare,

-intocmirea raportului de evaluare a ofertei depuse si inaintarea acestuia spre aprobare ordonatorului

principal de credite.

VIII.    Dispoziții finale

Directia/compartimentu! solicitant are obligația de a comunica rezultatul procedurii de atribuire a contractului de achiziție, de a incheia contractul de iucrari/servicii/produse si de al înregistra în Registrul Unic de Contracte.

IX.    Transparenta

Pentru transparenta, rezultatul procedurii de atribuire a contractului de achiziție {exceptate de prevederile art.31 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice si de prevederile art.47 din Legea 99/2016 privind achizițiile sectoriale, efectuate de către Municipiul București si unitățile subordonate care au calitatea de autoritate /entitate contractanta, conform art.4 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice si art 4 din Legea 99/2016 privind achizițiile sectoriale) se va publica pe site-ul www.pmb.ro si va insolit de următoarele informații;

-Denumire ofertant câștigător;

-Denumire contract executare lucrari/prestare servicii/furnizare produse atribuit;

-Valoare contract atribuit;

-Durata contractului atribuit.

CONFORM CU ORIGINALUL

j

ANEXAK

1~

Teatrul de Comed e

2

Teatrul de Revista Consta tnTa ase    L/x

3

Teatrul ,.C I Nottara''

4.

Teatrul Evreiesc de Stat

5.

Teatrul Ion Creangă

6.

Teatrul Municipal „Luc'a Sturdza Bu a da'

7.

Teatrul Mic

8.

, Teatrul Odeon

9.

, Teatrul de Animație „Țăndărică

10.

' Teatrul Tineretului ..Metropolis"

11.

I Teatrul „Excelsior"

12.

i Teatrul „Masca"

13.

i Circ & Varieteu Globus Bucureșt

14.

I Opera Comică pentru copii

15.

I Muzeul Municipiului București

16.

i Biblioteca Metropolitană București

17.

Casa de Cultură „Friederich Schiller

18.

! Universitatea Populară . loan I Dalles

19.

; Școala de Artă București

20

1 Administrația Monumentelor și Patrimon ului Turistic

21.

i Centrul de cultură Palatele Brâncoveneșt de la Port le Bucureștiului

22.

• Muzeul Național al Literaturii Romăne

23.

’ Centrul de Proiecte Culturale al Municipiului Bucureștt-ARCUB

24.

I Centrul de Creație Artă și Tradi ie al Munic Jiului București

25.

; Administrația Străzilor

26.

i Administrația Cimitirelor și Crematoriilor Umane

27.

i Administrația Fondului Imobiliar

28.

. Administrația Grădina Zoologică

29

Administrația Lacuri. Parcuri și Agrement București

30.

Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor

31.

Centrul de Protecția Plantelor

32

Direcția Generală de Asistență Socială

33

Direcția Generală de Evidență a Persoanelor a Municipiului București

34

Direcția Generală de Poliție Locală și Control A Municipiului București

35

Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București - PROEDUS

36.

Club Sportiv Municipal București

37.

Administrația Spitalelor și Serv'ciilor Medicale Bucureșt

38

Teatrul “Stela Popescu"

39.

Teatrul Dramaturgilor Români

40.

Centrul pentru Tineret al Municipiului Bucureșt

41

Administrația Municipală pentru Consolidarea C ăd nlor cu R sc Seismic

42.

Centrul pentru Sen'on al Municipiului Bucureșt

43

Casa Artelor “Dinu Lipatti'

44

A.M.R.S P. - Autor tatea Mun cp3lă de Reglementare a Serviciilor Publice

45

R AD.ET

46

R A.T.B.ANEXA B


1    Necesitatea si oportunitatea achiziției de produse/servicii/iucrâri (evidențierea scopului pentru care

sunt necesare produsele'serviciile'Iucrările)....................... ......

2    Cod CPV potrivit Regulamentului (CE) nr. 213/2008 al comisiei dn 28 noiembrie 2007 - care asigură

descrierea cât mai exactă a ob'ectulu' contractului.............

3. Cantitatea de produse/servicii/Iucrări ce urmează a fi ach:ziționate..............................

4    Valoarea estimată a produselor/serviciilor/lucrărilor (prețui unitar/total al

necesităților) ................

5    Sursa de finanțare cu documentele justificative anexate (copie filă buget angajament bugetar și

propunere de angajare a cheltuielilor).........................................................................

5 Modalitatea de achiziționare a produselor, serviciilor sau lucrărilor, care poate lua forma unui contract document f scai sau a unei comenzi

SERVICIUL.............................

ȘEF SERVICIU................................

(conducătorul Directiei/Serviciului care solicită demararea achiziției)

mtocm tANEXA C

2.    Valoarea estimată a achiziției a fost determinată in urma unei cercetări a p eței, a devizului genera! sau pe baza istorică, utilizând una sau ma mutte elemente, astfel'

-    Costurile stabilite prin devizul general necesare realizării obiectivului de investiții, sau

-    Prețuri de catalog utilizând cataloage adresate publicului larg pentru produse vândute in cantități substanțiale, sau

-    Prețuri de piață. Prețul de piață este un preț curent stabilit in cursul obișnuit sau normal de afaceri intre cumpăratori și vânzători pe piața liberă. Aceste prețuri trebuie să fie aferente contractelor dintre cumpărători și vânzători care sunt independenți de ofertant, sau

-    Oferte anterioare ale ofertanți'or potențiali, dar numai in cazul în care ofertele anterioare au fost prezentate in condiții de concurență suficientă, sau

-    Prin comparație cu valoarea estimată a contractelor atribuite de alte autorități contractante pentru achiziția de produse/servîcii/lucrăr'. similare.

• Valorile estimate din achizițiile de produse ’servicii/lucrări similare din anii anteriori efectuate de PMB și actualizate cu factorul de inflație.

3.    Valoarea estimată a achiziției de produsefservicii/iucrări este de    lei fără TVA fiind

determinată pe baza calculării și însumării tuturor sumelor ce vor fi plât'te pentru îndep: nirea scopu'ui și necesității achiziției, astfel:.....    ..................................

4.    Atașat se vor prezenta documentele care au stat la baza determinării valorii estimate respectând pct 2 din Notă.

SERVICIUL.............................

ȘEF SERVICIU.................

(conducătorul Directiei'Serviciului care solicită demararea achiziției)

întocmit