Hotărârea nr. 131/2018

HOTARAREnr. 131 din 2018-03-28 PRIVIND INITIEREA SI ELABORAREA "STRATEGIEI PENTRU DEZVOLTARE EDUCATIONALA - BUCURESTI - CAPITALA EDUCATIEI"
Consiliul General al Municipiului Bu curești ROMANIA

r    >    iDia'oia siaaATOoiM iwbeuva

HOTĂRÂRE

privind inițierea și elaborarea Strategiei pentru Dezvoltare Educațională - București -Capitala Educației”

Având în vedere expunerea de motive a consilierilor din cadrul Consiliului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Cultură, învățământ, Turism nr. 2070/26.03.2018;

Văzând raportul Comisiei învățământ, tineret, sport și educație civică nr. 9/28.03.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 216/27.03.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare recomandările Strategiei Europa 2020 - secțiunea copii și tineret, văzând Agenda 2020 și a Strategiei de creștere economică a Europei la capitolul Educație, formare, tineret și sport emisă de Comisia Europeană;

în conformitate cu prevederile:

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 410/2017 privind reorganizarea Centrului de Proiecte Educaționale și Sportive București - PROEDUS;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 280/2017 privind modificarea și completarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 370/2016, modificată prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 199/2017;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 1, pct. 5 și art. 45 alin, (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă inițierea și elaborarea Strategiei pentru Dezvoltare Educațională a Municipiului București - "București - Capitala Educației” și a acțiunilor conexe acesteia.

Art.2 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București - PROEDUS și de către Centrul pentru Tineret al Municipiului București - CTMB, potrivit atribuțiilor specific fiecărei instituții în parte.

Art.3 Finanțarea proiectului se va asigura din bugetul Centrului de Proiecte Educaționale și Sportive București - PROEDUS și din bugetul Centrului pentru Tineret al Municipiului București - CTMEk

* ‘ ' ---------- "    ■’ 1    .......... ‘    -    “ ‘al


PROEDUS și Centrului pentru Tineret al Municipiului București - CTMB vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 28.03.2018.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Marian Orlando quleeSECRETAR GENERAL / /v- ^- --AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir

B-dul Regina Ellsabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2