Hotărârea nr. 132/2018

HOTARAREnr. 132 din 2018-03-28 PRIVIND IMPUTERNICIREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 2 SA HOTARASCA CU PRIVIRE LA COOPERAREA CU ASOCIATII NEGUVERNAMENTALE - CLUBURI SPORTIVE, IN VEDEREA FINANTARII SI REALIZARII IN COMUN A UNOR ACTIUNI, LUCRARI, SERVICII SAU PROIECTE DE INTERES PUBLIC LOCAL PENTRU OBIECTIVUL SPECIFIC INFRASTRUCTURII EDILITAR-URBANE (BAZIN DE INOT), AFLAT IN INCINTA SCOLII GENERALE NR. 25
ucuresti

5HOTĂRÂRE

privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 2 să hătărască cu privire ia cooperarea cu asociații neguvernamentale - cluburi sportive, în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local pentru obiectivul

specific infrastructurii edilitar-urbane (bazin de înot), aflat în incinta Școlii Generale nr. 25

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Cultură, învățământ, Turism nr. 2118/27.03.2018;

Văzând raportul Comisiei învățământ, tineret, sport și educație civică nr. 10/28.03.2018, raportul Comisiei pentru relații cu organizații neguvernamentale și alți parteneri sociali nr. 2/28.03.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 214/28.03.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (7) lit. a), art. 45 alin. (2) și art. 81 alin. (2) lit. q), alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se împuternicește Consiliului Local al Sectorului 2 să hotărască cu privire la cooperarea cu asociații neguvemamentale - cluburi sportive, în vederea finanțării și realizării încomun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local pentru obiectivul specific infrastructurii edilitar-urbane (bazin de înot), aflat în incinta Școlii Generale nr. 25.

Art.2 Cheltuielile aferente desfășurării acestui proiect se vor încadra în limitele bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Sectorului 2.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Consiliul Local al Sectorului 2 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 28.03.2018.

Marian O/lan Cui


București, 28.03.2018 Nr. 132
B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.; 021305 55 00; www.pmb.ro