Hotărârea nr. 133/2018

HOTARAREnr. 133 din 2018-03-28 PRIVIND CONFERIREA TITLULUI DE "CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI" ARTISTEI TAMARA BUCUIUCEANU-BOTEZHOTĂRÂRE

privind conferirea titlului de "Cetățean de Onoare al Municipiului București" artistei Tamara Buciuceanu - Botez

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate nr. 2123/27.03.2018 al Direcției Cultură, învățământ, Turism;

Văzând raportul Comisiei cultură și culte nr. 16/26.03.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 215/28.03.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând seama de prevederile Hotărârii C.G.M.B. nr.192/08.05.2008 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea titlului de "Cetățean de Onoare al Municipiului București";

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (8), art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Articol unic - Se conferă titlul de "Cetățean de Onoare al Municipiului București" artistei Tamara Buciuceanu - Botez în semn de mulțumire pentru contribuția adusă la dezvoltarea și promovarea teatrului românesc.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 28.03.2018.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR GENERAL


MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, t Georgiana Zamfir


București, 28.03.2018 Nr. 133

&Mdul Regina Eiisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro