Hotărârea nr. 134/2018

HOTARAREnr. 134 din 2018-03-28 PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI MUNICIPALE PENTRU CONSOLIDAREA CLLDIRILOR CU RISC SEISMIC, A UNOR IMOBILE PROPRIETATE DE STAT SI PROPRIETATE A MUNICIPIULUI BUCURESTI, SITUATE IN MUNICIPIUL BUCURESTI, IN VEDEREA EFECTUARII LUCRARILOR DE PUNERE IN SIGURANTA SI CONSOLIDAREConsiliul General aXNliibwripiuîîri București ROMAN IA

HOTARA R E

privind transmiterea din administrarea Administrației Fondului Imobiliar în administrarea Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, a unor imobile proprietate de stat și proprietate a municipiului București, situate în municipiul București, în vederea efectuării lucrărilor de punere în siguranță și consolidare

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Patrimoniu nr. 4829/22.03.2018, Direcției Generale Investiții nr. 117/22.03.2018, Administrației Fondului Imobiliar nr. 15182/22.03.2018 și Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic nr. 1098/22.03.2018;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 26/26.03.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 133/27.03.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare adresa Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic nr. 999/19.03.2018;

în conformitate cu prevederile:

-    Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 368/24.11.2016 privind înființarea Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic și aprobarea organigramei numărului total de posturi, statului de funcții și regulamentul de organizare și funcționare ale acestui serviciu public de interes local al municipiului București;

-    Hotărârii C.G.M B. nr. 596/22 11.2017 privind aprobarea normei interne privind modalitatea de atribuire a contractelor între entitățile juridice la care municipiul București este acționar majoritar;

-    - Normei interne a Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic aprobată prin Hotărârea nr. 479/28.09.2017 a Consiliului General al Municipiului București;

în temeiul prevederilor art 36, alin. (2). lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 17 și art. 45, alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă transmiterea din administrarea Administrației Fondului Imobiliar în administrarea Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic a imobilelor prevăzute în anexa la prezenta hrtărâre, pe perioada executării lucrărilor de punere în siguranță și consolidare

Art.2 Se menține dreptul de administrare deținut de Administrația Fondului Imobiliar asupra imobilelor prevăzute la art. 1, în ceea ce privește derularea contractelor în vigoare și încasarea chiriei până la încheierea proceselor verbale de predare primire și începerea lucrărilor de consolidare.

Art.3 Predare - primirea acestor imobile se va face pe bază de proces verbal încheiat între Administrația Fondului Imobiliar și Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, pe măsură ce demarează lucrările, urmând a se face restituirea la finalizarea lucrărilor, tot pe bază de procese verbale.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic și Administrația Fondului Imobiliar vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 28.03.2018.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Marian Orlandtj Curea


București, 28.03.2018 Nr. 134SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,

Georgiana Zamfir
B-dul Regina Elisabeta nr. 47. cod poștal 050013. sector 5 București. România: tel,: 021305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2


Anexa 1IA l:.\. i L. I 11.('. C..1 /. 11. AVA /J </ / ,y&9-a3. do./3

Str. .Icdtlemici iu.3-5. sectar 3 o cotă de 9.90"».

Calea \lasilar iu 2" - o cotă de 29.99 "o.

Cafea Mașilar ni ~4. sec/or?- a cotă de 65%

Calea Mașilar nr 64 sectar 3 - a cotă de 61.9,8%.

Calea Mașilar nr. 95 sectar 3 o cotă de 92.9,8 %

Str. Șelari nr. 22, <cc/or.î o cotă de 6S.52 %.

Str. Lipscani nr. 6{, sectar 3 o cotă de 52.12%.

Str. Sniiin/an nr 19. sectar 3 a cotă de 69.47

St). St. I'ineri nr. ~ sectar 3-a cali\ de 84.26%