Hotărârea nr. 135/2018

HOTARAREnr. 135 din 2018-03-28 PRIVIND INSCRIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A BUNULUI IMOBIL CE FACE OBIECTUL CERTIFICATULUI DE VACANTA SUCCESORALA NR. 17102.03.2018, SITUAT IN BUCURESTI, STR. STELIAN MIHALE NR. 5, BL. 3, SC. 2, ET. 1, AP. 62, SECTOR 3 SI TRANSMITEREA ACESTUIA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIARprivind înscrierea în domeniul privat al Municipiului București a bunului imobil ce face obiectul Certificatului de vacanță succesorală nr. 17/02.03.2018, situat în

București, str. Stelian Mihale nr. 5, bl. 3, sc. 2, et. 1, ap. 62, sector 3 și transmiterea acestuia în administrarea Administrației Fondului Imobiliar

t

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate nr. 1370.1/02.03.2018 al Direcției Patrimoniu;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 27/26.03.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 134/27.03.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare Certificatul de vacanță succesorală nr. 17/02.03.2018; în conformitate cu prevederile:

-    art. 1.138 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (3), art. 121 alin. (1) alin. (2) și art. 123 alin. (1) din Legea nr, 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se înscrie în domeniul privat al Municipiului București bunul imobil ce face obiectul Certificatului suplimentar de vacanță succesorală nr. 17/02.03.2018, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se transmite în administrarea Administrației Fondului Imobiliar bunul imobil prevăzut la art.1.

Art.3 Predarea - primirea bunului prevăzut la art. 1 se face pe bază de proces -verbal încheiat între Comisia de reprezentare a Municipiului București în fața cabinetelor notariale pentru îndeplinirea procedurilor legate de dezbaterea succesiunilor vacante și acceptarea acestora sub beneficiu de inventar în numele Municipiului București și Administrația Fondului Imobiliar.

Art.4 Administrația Fondului Imobiliar va suporta toate cheltuielile care grevează asupra bunului imobil prevăzut la art.1.

Art.5 Primarul General, prin direcțiile _dîrî cadrul aparatului de specialitate, Administrația Fondului Imobiliar și Cortiișiâ cfe reprezentare a Municipiului București în fața cabinetelor notariale pentru îndeplinirea fciVcecfurilor legate de dezbaterea


I, Românie; tel.l 021 305 55 00; www.pmb.ro

X    < t

succesiunilor vacante și acceptarea acestora sub beneficiu de inventar în numele Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 28.03.2018.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, <'Marian Orlandl tulea


z*București, 28.03.2018


Nr. 135B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2

Anexa 1ANEXA la Hotărârea C.G.M.B. nr. jfyj £%■£>?). <A)( #

DATELE DE IDENTIFICARE ALE BUNULUI IMOBIL ce face obiectul Certificatului de vacanță succesorală nr. 17/02.03.2018

Nr.

crt.

Amplasament imobil

Elemente identificare

1

București, str,    Stelian

Mihale nr. 5, bl. 3, sc. 2, et.

1, ap. 62, sector 3

Cota de 5/8 din dreptul de proprietate asupra apartamentului

nr. 62, compus din Huna ) cameră de locuit și dependințe, cu

o suprafață utilă de 26,40 mp, împreună cu cota-parte de

0,47% din părțile și dependințele comune ale întregului

imobil-bloc, precum și dreptul de folosință asupra cotei-părți

de 0,47%, reprezentând 3,53 mp teren aferent apartamentului

din terenul pe care este construit imobilul-bloc.