Hotărârea nr. 137/2018

HOTARAREnr. 137 din 2018-03-28 CU PRIVIRE LA TRANSMITEREA SPATIULUI CU DESTINATIE MEDICALA SITUAT LA ADRESA CAL. DUDESTI NR.104-122, CORP B1, PARTER, POZITIA NR. 36, SECTOR 3, IN SUPRAFATA TOTALA DE 14,19 MP, IMPREUNA CU COTA PARTE DIN SPALIUL COMUN AFERENT BUCURESTI, AFLAT IN PROPRIETATEA MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI PENTRU SPITALUL DE PNEURNOFTIZIOLOGIE "SF. STEFAN"HOTARARE cu privire ia transmiterea spațiului cu destinație medicală situat la adresa Cai. Dudești nr.104-122, corp B1, parter, poziția nr. 36, sector 3, în suprafață totală de 14,19 mp, împreună cu cota parte din spațiul comun aferent București, aflat în proprietatea Municipiului București, în administrarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București pentru Spitalul de Pneumoftiziologie ”Sf. Ștefan”

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Patrimoniu nr. 75/18.03.2018;

Văzând raportul Comisiei sănătate și protecție nr. 14/23.03.2018, raportul Comisiei patrimoniu nr. 30/26.03.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 137/27.03.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă transmiterea spațiului cu destinație medical situate la adresa Cal. Dudești nr.104-122, corp B1, parter, poziția nr. 36, sector 3, în suprafață totală de 14,19 mp, împreună cu cota parte din spațiul comun aferent, aflat în proprietatea Municipiului București, în administrarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București pentru Spitalul de Pneumoftiziologie ”Sf. Ștefan”.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Generai al Municipiului București din data de 28.03.2018.

București, 28.03.2018 Nr. 137’


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro