Hotărârea nr. 138/2018

HOTARAREnr. 138 din 2018-03-28 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 244/2009 PRIVIND TRANSRNITEREA CATRE ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI A SPATIULUI SITUAT IN SOS. PANDURI NR. 22, SECTOR 5 SI ABROGAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 84/2008HOTARARE

privind modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 244/2009 privind transmiterea către Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București a spațiului situat în

Șos. Panduri nr. 22, sector 5 și abrogarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 84/2008

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Patrimoniu nr. 4302/22.03.2018, al Direcției Generale Investiții nr. 116/22.03.2018 și al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 31/26.03.2018, raportul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 15/23.03.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 138/27.03.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare:

-    Adresa Administrației Spitalelor si Serviciilor Medicale București nr. 4260/13.03.2018;

-    Adresa Spitalului Clinic ”Prof. Dr. Th. Burghele" nr. 1836/12.03.2018;

-    Hotărârea C.G.M.B. nr. 244/2009 privind transmiterea către Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București a spațiului situat în Șos. Panduri nr. 22, sector 5 și abrogarea Hotărârii C.G.M B. nr. 84/2008;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. I Se ia act de încetarea dreptului de folosință gratuită a spațiului din imobilul situat în Șos. Panduri nr. 22, sector 5, acordat Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 244/2009.

Art.ll Se aprobă darea în folosință gratuită Spitalului Clinic Prof. Dr. Theodor Burghele a spațiului menționat la art. 1, a spațiului în suprafață de 551 mp situat la etajul 2, corpul 2A și a amfiteatrului situat la etajul 1 al corpului 1A/1B, părți ale imobilului ce aparține domeniului public al Municipiului București, situat în Șos. Panduri nr. 22, sector 5, în vederea desfășurării activităților specifice.

Ârt.lll Predarea - primirea spațiilor menționate la art. 2 se va face prin încheierea unui protocol între reprezentanții Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București și Spitalului Clinic Prof. Dr. Theodor Burghele, în termen de 30 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art.IV Utilizatorii actuali ai imobilului situat în Sos. Panduri nr. 22, sector 5, respectiv Institutul Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă, Institutul Național pentru Medicină Complementară și ÂÎternâțivă si Spitalul Clinic Prof. Dr. Theodor

, 'J \ i    |

B-dul Regina Elisabeta nr. 47. cod pAștaP050013, sector 5 București, România,-tel.: 021305 55 00; VQVW.pmb.ro

Burghele, vor suporta cheltuielile cu utilitățile, precum și cheltuielile ocazionate de reparații curente și amenajări, în cote procentuale aferente spațiilor atribuite,

Art.V Hotărârea C.G.M.B. nr, 244/2009 se modifică în mod corespunzător.

Art.VI Lista anexă la Hotărârea C.G.M.B. nr. 186/2008 se modifică în mod corespunzător.

Art.VII Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 28.03.2018.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Marian Orlaricto Culea


București, 28.03.2018 Nr. 138’


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

I Georgiana Zamfir


B-dul Regina Elisabeta nr. 47. cod poștal 050013, sector 5 București, România: tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2