Hotărârea nr. 139/2018

HOTARAREnr. 139 din 2018-03-28 PRIVIND TRANSMITEREA TERENULUI IN SUPRAFATA DE 920 MP SITUAT IN STR. ZIDURI MOSI NR. 4, SECTOR 2 DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 2 - ADMINISTRATIA PIETELOR SECTOR 2, IN ADMINISTRAREA CONSITIULUI GENERAL AT MUNICIPIULUI BUCURESTI PRIN ADMINISTRATIA STRAZILOR BUCURESTI , IN VEDEREA SUPRALARGIRII STRAZII ZIDURI MOSIHOTĂRÂRE

privind transmiterea terenului în suprafață de 920 mp situat în str. Ziduri Moși nr. 4, sector 2 din administrarea Consiliului Local Sector 2 - Administrația Piețelor Sector 2, în administrarea Consiliului General al Municipiului București prin Administrația Străzilor București, în vederea supralârgirii străzii Ziduri Moși

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Patrimoniu nr. 3666/19.03.2018 și al Direcției Generale Infrastructură nr. 61/19.03.2018;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 32/26.03.2018, Comisiei Transporturi și infrastructură urbană nr. 23/23.03.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr, 139/27.03.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare:

-    adresa Direcției Transporturi, Drumuri si Sistematizarea Circulației nr. 6903/26.05.2016;

-    adresele Administrației Străzilor cu nr. 3229/07.03.2016 și nr. 19531/03,08.2016;

-    solicitările Primăriei Sector 2 cu nr. 53987/03.08.2016, nr. 3080/19.01.2016 si nr. 48129/07.07.2016;

-    avizul de traseu al Administrației Străzilor București cu nr. 10739/07.07.2015;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 106/14.12.2015 privind reglementarea situației juridice a unui teren aflat în domeniul public al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. c), alin. (5), lit. a), art. 81, alin. (2) lit. f) și art. 45, alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă transmiterea terenului proprietate publică a Municipiului București, în

suprafață de 920 mp, situat în str. Ziduri Moși nr. 4, sector 2, din administrarea Consiliului

Local Sector 2 prin Administrația Piețelor Sector 2, în administrarea Consiliului General al

Municipiului București prin Administrația Străzilor București, în vederea supralârgirii străzii

Ziduri Moși.

*

Art.2 Imobilul se identifică conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art,3 Lista anexă la Hotărârea C.G.M.B nr. 186/2008 se modifică în mod corespunzător.

Art.4 Predarea primirea imobilului prevăzut la art. 1 se va face pe bază de proces verbal încheiat între Consiliul Local Sect<^2,ÂAp£ninistrația Piețelor Sector 2 și Consiliul General al Municipiului București prin Administrația Străzilor București, în termen de 30 de zilede la data intrării în vigoare a prezehfej fptărârr \

B-dul Regina Elisabeta nr. 47. codlpoștal 050013. sector'5 București. România; tel.:J3.213Q5-55 0U; www.pmb.ro


Municipiului București, Consiliul Local Sector 2 prin Administrația Piețelor Sector 2 și Consiliul General al Municipiului București prin Administrația Străzilor București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 28.03.2018.

Marian Orland'


'leaSECRETAR GENERAL


AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Georgiana ZamfirBucurești, 28.03.2018 Nr. 139


B-dul Regina Elisabeta nr. 47. cod poștal 050013. sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2


Anexa 17>T *■    Lm,

ntnixli»    țZ

<J«    *Sl»u»’‘    ;m,

l£l    TLHN'CA bl    n (flf

\3.t jun<o«cA cal, \» *6


//W, 'Vi. /39po$


ANCPI. Oficiul de Cadastru și PubliCE^^r'Iniîe^liară BUCUREȘTI Biroul de Cadastru și Publicitatermobiliara Sectorul 2


+VitKTJA SAȚ! di. r..» r» a a i i r > rv>M<*IT-țTI


Dosarul nr. 33219/03-06-2016

ÎNCHEIERE Nr. 33219

REGISTRATOR Bozianu Cristina-Victoria

ASISTENT REGISTRATOR Matzal Gina Mana

Asupra cererii introduse de ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR SECTOR 2 domiciliat in Romania, jud. BUCUREȘTI, Loc. București Sectorul 2, Str. ZIDURI MOȘI, Nr. Postai 4 privind rectificare in cartea funciara , in baza:

- înscris sub semnătură privata nr. CERERE/03-06-2016 emis de ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR SECTOR 2, DECLARAȚIE AUT. 444/27.04.2016 NP MANUELA MITREA ; ADRESA NR. 457/19.04.2016 MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL S2;

fiind îndeplinite condițiile prevăzute la art. 29 din Legea cadastrului si a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificările si completările ulterioare, tariful achitat in suma de 0 lei, pentru serviciul avand codul 251P,

Vazand referatul asistentului registrator in sensul ca nu exista impedimente la înscriere

DISPUNE

Admiterea cererii cu priv.re la :

-    imobilul cu nr. cadastral 234942, inscris in cartea funciara 234942 UAT București Sectorul 2 avand proprietarii: Municipiul București - Administrator - Administrația Piețelor Sector 2 in cota de 1/1 de sub B.2,Municipiul București - Administrator - Administrația Piețelor Sector 2 in cota de 1/1 de sub B.3,Consiliul Local Sector 2 - Administrația Piețelor Sector 2 in cota de 1/1 de sub B.5;

-    se radiaza poziția 2 din partea C in baza actului înscris sub semnătură privata nr. CERERE din 03/06/2016 emis de ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR SECTOR 2 sub C.2 din cartea funciara 234942 UAT București Sectorul 2;

-    se radiaza poziția 3 din partea C m baza actuiu* inscris sub semnătură privata nr. CERERE din 03/06/2016 emis de ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR SECTOR 2 sub C.3 din cartea funciara 234942 UAT București Sectorul 2;

-    Se îndreaptă eroarea materiala strecurata in cuprinsul cârtii funciare si se radiaza înscrierea de sub C2,C3, intrucat ipoteca ce grevează imob tutui s-a constituit doar asupra construcției compusa din S +P+2E+Eth avand IE 234724-C4 sub C.8 din cartea funciara 234942 UAT București Sectorul 2;

Prezenta se va comunica pârtilor:

SC COMNORD SA,

SC PRACTIC SA,

SC PIAȚA OBOR MARKET,

SC BANEASA INVESTMENTS SA,

SC PROCEMA INSTITUT DE CERCETARE SI PRODUCȚIE,

TITULARILOR PRIN Administrata Piețelor Sector 2.


*) Cu drept de reexaminare tn termen de 15 z<le de la comunicare, care se depune la Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sectorul 2, se inscrie in cartea funciara si se soluționează de către registratorul-^

sef.

Pata soluționării,

R0isfratprJ

Asisten K

strator,

06-06-2016

Boz ia ni/ Crjatin^Victoria

MaOfri

a Maria

''-t'fparJh/sl s&mnittirni ’ 1

/    (parafa i

r semnătura)

/

■J Cu excepția situațiilor prevăzute la Art 62 alin (1) din Ftcgufâritentuli da avizare, recepție si inscnere tn evid^ntpfe de cadastru si cari funciara, aprobat prin ODG Nr 700/2014


ANCPf

.U.t MIA VVTîn* u i U »    ( J tt ■» » I * I *>1

r «i iui v» hH»ih


EXTRAS DE CARTE FUNCIARA pentru INFORMARE

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BUCUREȘTI Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sectorul 2


A. Partea I. DESCRII:,

TEREN intravilan

Nr. cere re

33219    |

Ziua

03

Luna

05

Anul

2016


f CT'* £i»țr.uî a

'tEHNIC A j, JOH10

Nr

crt

Nr.cadastral Nr.topografic

Suprafața* (mp) !    Observații / Referin

-

Al

234942

920    |    /


B. Partea II. PROPRIETAR si ACTE*

Înscrieri privitoare la dreptul de proprietate si alte drepturi reale

Observații / Referințe

27188 / 09.05.2016

Act administrativ nr, 106/2015, din 14.12.2015, emis de ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR SECTOR 2, hotarare din 01.03.2015 emisa de AGA Piața Obor Market 6 Complex Comercial SA

Bl

Se inflnteaza cartea funciara 234942 a mobilulU cu numărul cadastral 234942/ București Sectorul 2, rezultat din dezmembrarea imobilului cu numarL. cadastral 234724 înscris in cartea funcara 234724;

Al    I

DECIZIE nr. 109, din 05.02,1971, emis de CONSILIUL POPULAR AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, PROCES VERBAL PREDARE-PR1MIRE nr. 6668/05.05.1971 emis de ÎNTREPRINDEREA DE PRODUSE ALIMENTARE;AUTORIZAȚIE CONSTRUIRE nr.

93C/30.10.1996 emis de PRIMĂRIA SECTOR 2;PROC£S-VERBAL RECEPȚIE nr. 1/17.04.2000 emis de CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2;AUTORIZAT1E CONSTRUIRE nr. 60C/15.08.2000 emis de PRIMĂRIA SECTOR 2.PROCE5-VERBAL RECEPȚIE nr. 505/11.02.2003 emis de CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2;AUTORIZAT1E CONSTRUIRE nr. 575/16 0/10.07.2003 emis de PRIMĂRIA SECTOR 2;PROCES-VERBAL RECEPȚIE nr. 6295/4970/07.10.2003 emis de CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI

2;AUTORIZAȚIE CONSTRUIRE nr. 259/29C/01.04.2004 emis de PRIMĂRIA SECTOR 2;PROCES-VERBAL RECEPȚIE nr. 3061/30.05.2005 emis de CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2;PROCES-VERBAL RECEPȚIE nr. 3279/09,05.2005 emis de ADMINISTRAȚIA PIEȚE TOR SECTOR 2;PROCES-VERBAL RECEPȚIE nr. 6959/03.11.2005 em.s de ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR SECTOR 2,-HOTARARE nr. 133/08.11.2005 emis de PRIMĂRIA SECTOR 2;PROCES-VERBAL RECEPȚIE nr. 7617/30.11.2005 emis de ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR SECTOR 2;PROCES-VERBAL RECEPȚIE nr. 7615/30.11.2005 emis de ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR SECTOR 2;PROCES-VER3AL RECEPȚIE nr. 7673/02.12.2005 emis de ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR SECTOR 2,-PROCES-VERBAL RECEPȚIE nr, 257/12.01.2006 emis de ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR SECTOR 2;

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin ATR1BUIRECONSTRUIRE, cota actuala 1/1

Al    I

poz t e fanscrisa clin Cr 234724/ București Sectorul 2, inscnsa prin ■ncheierea nr. 58S0 din 02/02/2016;

1) MUNICIPIUL BUCUREȘTI - ADMINISTRATOR - ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR SECTOR 2

AUTORIZAȚIE DESFIINȚARE nr. 14801/15' Z', din 14.12.2006, emis de PRIMĂRIA SECTOR 2, AUTORIZAȚIE DESFIINȚARE nr. 765/7' Z'/03.09-ZO 10 emis de PRIMARiA SECTOR 2;PROCES-VERBAL RECEPȚIE nr. 27880/26 05.2011 emis de PRIMĂRIA SECTOR 2;

B3

Intabulare, drept de PROPRIETATE. Cota: l/l, doband t prin DESFINTARE, cota actuala l/l

Al    I

poziție transcrisa din CF 234724/ București Sectorul 2, înscrisa prin

Inclie erea nr. SBSO din 02/02/2016;

1) MUNICIPIUL BUCUREȘTI - ADMINISTRATOR - ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR SECTOR 2

Act nr. -

B4

- In baza declarației cu nr. 1494/21.07.2011 emisa de ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR SECTOR 2 BUCUREȘTI, se indreapta eroarea materiala din cuprinsul cârtii funciare 63302 sl al incheiern nr.322806/11.07.2011, in sensul reinscneni construcțiilor -CI- Hala cu suprafața construita ia sol de 1324,57 mp, - C2 - Ghena cu suprafața construita la sol de 22,42 mp, - C4 - Gospodăria de Ape cu suprafața construita la sol de 284,5 mp, Total suprafața construita la sol de 1631,49 mp, avand In vedere ca in mod eronat s-a radiat prin încheierea 322806/11,07.2011. Prezenta nota s-a efectuat in cartea funciara 63302 a imob lului dentificat cu numărul cadastral 15004.

Al    |     .

poziție transcrisa din CF 234724/

București Sectorul 2, inscrlsa prin încheierea nr, 5BS0 din 02/02/2016;

AUTORIZAȚIE CONSTRUIRE nr. 1505/17 2, din 16.11.2007, emis de PRIMARIA SECTORULUI 2 MUN. BUCUREȘTI,

AUTORIZAȚIE CONSTRUIRE rr. 1070/013 Z/09.05.2009 emis de PRIMARIOA SECTORULUI 2 MUN.BUCURE5TI;PROCES-VERBAL RECEPȚIE nr 20771/08.04.2011 emis de PRIMARIA SECTORULUI 2- DIRECȚIA URBANISM SI GESTIONARE TERITORIU;

B5

_

Intabulare, drept de PROPRIETATE/îîdiA, I'Al, rip^and t prn Construire, cota actuala l/l    O    ---.    /

Al    î

poziție transcrisa c'n CF 234724/

București SectcrJJ.jnșjrisa prin rCheiciCH nG<pS0OTItrTO2/O2/2OlE.

/*. ' '

1) CONSILIUL LOCAL SECTOR^AOMINISTRATIA PltjELOR SECTOR 2, Cir

asupra ccnstuctei Piața Agrcal/mentara S'-P+ZE-i-Ech


I    \    \

■yf-jxt *

îl    V'-.

. .. . -- 1 -- 1 ....... -


Pagina 1 dn 4


C. Partea III. SARCINI

înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturile reale de garanție si sarcini

Observații / Referințe

27188 / 09.05.2016

CONTRACT nr. 255. din 15.01.2007, emis de CONSILIUL LOCAL SECTOR 2

CI

NOTARE, drept de *«■**•*****, SarcinLse noteaza contractul de parteneriat public-privat pentru dezvoltarea infrastructurii de afaceri - Piața Obor pe o perioada de 49 ani de la data semnării

Al    I

poz t e transcrisa d n CF 234724/ București Sectorul 2, insCrisa prin incheierea nr. 5BSD din 02/02/2016;

1) SC PRACTIC SA; SC PROCEMA SA; SC BANEASA INVESTMENTS SA; SC COMNORD SA; SC PIAȚA OBOR MARKET & COMPLEX COMERCIAL SRL

Anexa Nr.

1 la Partea T

TEREN intravilan

Adresa: București Sectorul 2, Strada 2 duri Moși, nr. 4

rnwFDRM nu nRiciwi, iii

rz*»0    * Cfft

jltv i»»fc’ia t-Sn

Hs    -Ș2d) -

Nr. cadastral

Suprafața

masurata

Ohsnrvatiî / Refenfl^S

UîJL--rc>wCa*' 'vili

A«r5 j*zJUfl10lcA C'w/

(mp)*

234942

920

• Suprafața este determinata in pianul de proiecție Stereo 70.Date referitoare la teren


Nr,

crt

Categorie

folosința

Intra

vilan

Suprafața (mp)

-

Nr.

tarla

Nr.

parcela

Nr,

Topografic

Observații / Referințe

1

curți

construct i

DA

920

*

-


Lungime Segmente


Punct

inceput

Punct

sfarsit

Lungime segment (m)

1

2

1,413

3

4

1,438

5

6

2,698

7

8

0,545

9

.. io

0,532

11

12

0,38

13

15

IA

55,342

16

90,466

17

IE

25/35

15

20

31,903

2i

22

33,537

lj    2.964


Punct

început

Punct

sfarsit

Lungime segmentl” (m)

2

3

1,628

4

5

1,377

6

7

0,573

8

9

0,757

10

11

0,49

12

13

66,163

14

15

16,813

16

<^_J2

17

19

~ 21 _Z ~3

Mi _

21,095 ~ _X5Ș3 "4jJZ "_o9?tiS


Document care conpne datej cu\aracfer persons/» protejate de prexede/ieLeg'i Hr. £77/2001

/'    _I

** Lungimile segmentelor sunt determinate in planul de proiecție Stereo 70 si sunt rotunjite la milimetru. *** Distanta dintre puncte este formata din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetrii.


Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciara originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciara este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum si pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 0 RON, pentru servifciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 251P,


Data soluționării, 06/06/2016


Data eliberării,Asîstent-regi.

GINA WAR'\/

Document care conține ciute cu caracter pe/saniil, protejate de prevede/lle legii Ni. 677/2.001.

Pagina 4 din 4