Hotărârea nr. 14/2018

HOTARAREnr. 14 din 2018-01-17 PRIVIND ACOPERIREA DEFINITIVA A DEFICITULUI SECTIUNII DE DEZVOLTARE PE ANUL 2017 DIN EXCEDENTUL ANILOR PRECEDENTI CONFORM O.M.F.P. NR. 3244/2017
Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2017 din excedentul anilor precedenți conform O.M.F.P. nr. 3244/2017

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Economică nr. 423/11.01.2018;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 7/16.01.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 16/16.01.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice cu modificările și completările următoare și OMFP nr. 3244/2017;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (4) lit. a) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Articol unic: Se aprobă acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2017 în sumă de 631.174.482,70 lei din excedentul anilor precedenți conform O.M.F.P. nr.3244/2017.

Această hotărâre a fost aprobată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 17.01.2018


București, 17.01.2018 Nr. 14 ’


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 50013, sector 5, București, România

Tel. 021205.55.00

http:www.pmb.io