Hotărârea nr. 140/2018

HOTARAREnr. 140 din 2018-03-28 PRIVIND ACCEPTAREA OFERTEI DE DONATIE AUTENTIFICATA SUB NR. 4141/20.09.2017 A S.C. VERANDA OBOR S.A.
Consiliul General al Municipiului București ROMANIA

1    ’    IASBAXOiM >V-■&£.<%£

HOTARARE

privind acceptarea ofertei de donație autentificată sub nr. 4141/20.09.2017 a S.C. VERANDA OBOR S.A.

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate nr. 2416/19.03.2018 al Direcției Patrimoniu și nr. 26/19.03.2018 al Direcției Generale Servicii Publice;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 33/26.03.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 140/27.03.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de:

-    Solicitarea S.C. VERANDA OBOR S.A. nr. 571/21.09.2017;

-    Oferta de donație autentificată sub nr. 4141/20.09,2017;

-    Autorizația de construire nr. 534/102/01.09.2016, nr. 120/5Z/29.09.2016, nr. 535/11Z/01.09.2016, nr. 119/4Z/29.09.2016 și nr. 78/1485573/06.04.2017;

-    Certificatul de urbanism nr. 1063/24Z/17.08.2016, nr. 137/4Z/19.08.2016, nr. 896/15Z/02.07.2014, nr. 136/3Z/19.08.2016 și nr. 586R/1445893/04.10.2016;

-    adresa nr. 9125/3286/15372/2017 emisă de Direcția Financiar Contabilitate, adresa nr. 16378R/2017 emisă de Direcția Transporturi, Drumuri și Sistematizarea și adresa nr. 1898/2017 emisă de Direcția Generală Infrastructură și Servicii Publice;

Potrivit prevederilor pct.lll.1 al Legii nr, 213/1998 privind bunurile proprietate publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 863, lit. c) și art. 1014 Cod Civil;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. c, art. 45, alin. (3) și art. 121, alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se acceptă oferta de donație autentificată sub nr. 4141/20.09.2017 a S.C. VERANDA OBOR S.A. având ca obiect:

a) imobilul - teren în suprafață de 1846 mp, înscris în cartea funciară nr. 235373 a Sectorului 2, situat în Str. Ziduri Moși nr. 23, sector 2, proprietatea S.C. VERANDA OBOR S.A;

b)    lucrările realizate pe terenul în suprafață de 1846 mp, situat în str. Ziduri Moși nr. 23, sector 2, menționat la pct. a);

c)    lucrările realizate pe terenul în suprafață de 920 mp situat în str. Ziduri Moși nr. 4, sector 2, proprietate a Municipiului București, înscris în cartea funciară nr. 234942;

d)    lucrările realizate pe terenul în suprafață de 3400 mp, situat în str. Ziduri Moși, sector 2, proprietate publică a MunicipiLțl^BOcuteș^vȚnscris în cartea funciară nr. 232261.

Terenul și lucrările se identific^ponferrrrOferrel de donație, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hgnârâreArt.2 Imobilul - teren ce face obiectul ofertei de~deneție prevăzută la art. 1, pct. a) va fi cuprins în traseul străzii Ziduri Moși, bun ce aparține domeniului public al Municipiului București.

Art.3 (1) în vederea încheierii actului de donație în formă autentică și a recepționării bunurilor, prin dispoziție emisă de către Primarul General se va constitui o comisie formată din reprezentanți ai Direcției Juridic, Direcției Urbanism, Direcției Patrimoniu, Direcției Transporturi, Direcției Utilități Publice și Direcției Generale Economice.

(2) Comisia va avea ca atribuție verificarea documentelor ce vor sta la baza încheierii actului de donație în formă autentică și semnarea proceselor verbale de predare-primire a bunurilor donate.

Art.4 După încheierea actului de donație în formă autentică, imobilul - teren în suprafață de 1846 mp va fi inclus în domeniul public al Municipiului București și trece în administrarea Consiliului General al Municipiului București prin Administrația Străzilor București, iar lucrările de infrastructură vor fi preluate de la donator de către fiecare administratori conform atribuțiilor, pe bază de proces verbal de predare-primire încheiat de părțile interesate.

Art.5 Anexa la Hotărârea C.G.M.B. nr. 186/2008 se va modifica în mod corespunzător.

Art.6 Actul autentic de donație va fi încheiat prin grija Direcției Juridic, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cuprinzând valoarea bunurilor ce se donează actualizată la data perfectării acestuia.

Art.7 (1) Se împuternicește Primarul General al Municipiului București să semneze actul autentic de donație.

(2) Cheltuielile aferente încheierii și autentificării actului de donație vor fi suportate de către donator.

Art.8 Rectificarea cărții funciare privind schimbarea dreptului de proprietate în favoarea Municipiului București se va face prin grija și pe cheltuiala S.C. VERANDA OBOR S.A..

Art.9 Primarul General al Municipiului București și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 28.03.2014.

PREȘEDINTE DE


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Georgiana Zamfir


București, 28.03.2018 Nr. 140

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2


Anexa 1

Subscrisa VERANDA OBOR S.A., societate pc acțiuni, infiintata si funcționând conform legilor din Romania, cu sediul in București, strada Ziduri Moși nr. 23, clădirea centrului comercial Veranda Mall, biroul 1, sector 2, inregistrata la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. 340/10838/2014, cod unic de inregistrare 33599063 (“Societatea” sau “Donatorul”), reprezentata in mod legal prin Dna. Ana Barbara Bobirca, cetatean roman, identificata cu carte de indentitate seria RR nr. 687453 eliberata de SPCEP S2 biroul nr. 3, la data de 23.06.2010, valabila pana la data dc 15.06.2020, cod numeric personal ^750515423013, in calitate de președinte al Consiliului de Administrație al Societății,

A VÂND IN VEDERE CA:

A Societatea este proprietarul centrului comercial Veranda Mall situat in București, Str. Ziduri Moși nr. 23, Sector 2 (Veranda Mall);

B. Societatea, in vederea respectării obligațiilor impuse Societarii prin: PUD modificator aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 37 din data de 15.03.2012 (Anexa nr. 1, poziția 1), avand la baza Avizul de Urbanism nr. 114CA 11/18 din 17.11.2011, anexat Hotărârii Consiliului Local, precum si in baza autorizațiilor de construire nr. 696/ 15 “Z” din 10.06.2014 si nr.324 / 2”Z” din 11.05.2016 a realizat, din propriile fonduri, lucrările de:

(i)    supralargire a Str. Ziduri Moși, pentru asigurarea fluidizării traficului pe Strada Ziduri Moși,


(ii)    lucrările de infrastructura publica necesare realizării acceselor centrului comericaî Veranda Mall, in conformitate cu documentațiile întocmite in baza condițiilor impuse prin Certificatele de Urbanism si Autorizațiile de Construire obținute in acest sens, atat de la Primăria Sectorului 2, cat si de la Primăria Municipiului București, precum si pentru respectarea condițiilor impuse prin avizele si acordurile obținute de la: Comisia Tehnica de Circulație din cadrul Primăriei Municipiului București, Brigada Rutiera a Municipiului București, Administrația Străzilor București, RATB.A PA NOVA București, ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SA, RADET S.A., Distrigaz Sud Rețele, Telekom Romania Communications S.A, Luxten S.A, Netcity Telekom,

1 ti baza art. 1011 Cod Civil,

Societatea formulează prezenta oferta de donație, in mod irevocabil si necondiționat, fara nicio pretenție prezenta sau viitoare si fara solicitarea de despăgubiri către Primăria Municipiului București (’ Donatarul"), a intregului drept de proprietate al Societății asupra:


(i) terenului in suprafața totala dc 1.846 mp, identificat cu număr cadastral 235373, intabulat in cartea funciara nr. 235373 a Mun. București, Sector 2, situat in intravilanul Mun. București, Str. Ziduri Moși nr. 23, sector 2 (“Terenui”),-conform extras de carte funciara pentru informare nr. 48661/18.08.2017, anexat prezentei^șfert& dVdonație, Terenul avand o valoarea de 5.662.899,59 lei, precum si a    /""de iluminat si susținere catenare RATB, (iii) Înființare peroane RATB, (iv) montare gard despărțitor intre sensurile de mers de pe Strada Zduri Moși pana la intersecția cu Sos. Colentina, (v) montare gard protecție pietoni pe ambele trotuare ale Străzii Ziduri Moși, (vi) lucrări de semaforizare, (vii) lucrări aferente lărgirii sau modificării tramei stradale si (viii) realizarea trotuarelor pe Strada Ziduri Moși pe ambele sensuri de mers (“Lucrărilor dc Infrastructura").

In vederea realizării Lucrărilor de Infrastructura, necesare pentru supralargirea Străzii Ziduri Moși si fluidizării traficului pe Strada Ziduri Moși, Societatea a realizat următoarele lucrări in conformitate cu toate aprobările obținute in acest sens si anume:

I-
Pe terenul in suprafața de 1.846 mp, proprietatea Veranda Obor S.A. din Str. Ziduri Moși nr. 23, Sector 2, avand Nr. Cadastral 235373, s-au realizat următoarele lucrări: "AMENAJARl ACCESE SI CIRCULAȚII LOCALE Etapa a-II-a", lucrări realizate in baza:

(i)    Certificatului de Urbanism Nr. i.o63/24”Z”/i7.o8.20i6, si

(ii)    Autorizației de Construire Nr. 534/io"Z"/oi.O9.2Oi6,

ambele emise de Primăria Sector 2 si anexate in copie la prezenta oferta de donație.

Aceasta lucrare a fost recepționată prin Procesul Verbal dc Recepție la Terminarea Lucrărilor Nr. 154/i399o/i5.03.20i7, anexat in copie la prezenta oferta de donație.

Menționam ca Valoare Totala a acestei lucrări este de: 1.104.033,67 lei, din care valoare C+M: 1.055-359,26 lei

2. “ÎNLOCUIRE REȚEA APA POTABILA SI REALIZARE BRANȘAMENT APA SI REALIZAREA UNEI REȚELE DE CANALIZARE PLUVIALA SI A UNOR GURI DE SCURGERE’ lucrări realizate in baza:

(i)    Certificatului de Urbanism Nr. 137 /4”Z7ig.o8.2Oi6, si

(ii)    Autorizației de Construire Nr. i2o/5”Z”/29.O9.2oi6,

ambele emise de Primăria Sectorului 2 si anexate in copie la prezenta oferta de donație.

Aceasta lucrare a fost recepționată prin Procesul Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor Nr. 108/16.02.2017, anexat in copie la prezenta oferta de donație.

Menționam ca Valoarea Totala a acestei lucrări este de: 415.396,40 lei, din care valoare C+M: 375-343,66 lei.

11 Pe terenul in suprafața de 920 mp, situate in Str. Ziduri Moși Nr. 4, Sector 2, aflat in administrarea Administrației Piețelor Sector 2, teren dezmembrat in vederea transmiterii din Administrația Piețelor Sector 2 in administrarea Administrației Străzilor București, conform Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr.106/14,12,2015 si Hotărârii Consiliului Local Sector 2 Nr.36/25.04.2016, avand Nr. Cadastral 234942 (hotarari anexate in copie prezentei oferte de donație) s-au realizat următoarele lucrați

V A AT

udrari realizata in baza:


l. “AMENAJARl ACCESE SI CIRCULAT/! ‘Etap,CONFORM CU ORIGINALUL

(i)    Certificatului de Urbanism Nr. 896 /15”Z”/O2.O7,2O14, prelungit pana la data di 02.07.2016, si

(ii)    Autorizației de Construire Nr. 535/ 1rz701.09.2016,

ambele emise de Primăria Sector 2 si anexate in copie prezentei oferte de donație.

Aceasta lucrare a fost recepționată prin Procesul Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor Nr. 153 / i3-99i/ 15 03.2017, anexata in copie prezentei oferte de donație.

Menționam ca Valoarea Totala a acestei lucrări este de: 860.292,21 lei, din care valoare C+M: 815.627,59 lei.

2. "REALIZAREA UNEI REȚELE DE CANALIZARE PLUVIALA SI A UNOR GURI DL SCURGERE', lucrări realizate in baza:


(i)    Certificatului de Urbanism Nr. 136 / 3”Z" / 19.08.2016, si

(ii)    Autorizației de Construire Nr. 119 / 4^729.09.2016,

ambele emise de Primăria Sector 2 si anexate in copie prezentei oferte de donație.

Aceasta lucrare a fost recepționată prin Procesul Verbal de Recepție a Terminarea Lucrărilor Nr. 109 / 16.02.2017, anexat in copie prezentei oferte de donație.

Menționam ca Valoarea Totala a acestei lucrări este de: 215.848,23 lei, din care valoare C+M: 188.401,47 lei.

III- Pc terenul in suprafața de 3.400 mp, din Str. Ziduri Moși S ector 2, avand Nr. Cadastral 232261 apartinand Administrației Străzilor București, s-a realizat următoarea lucrare:

1. “AMENAJARI ACCESE SI CIRCULAȚII LOCALE Etapa a-III-a”, lucrarea realizata in baza:

(i)    Certificatului de Urbanism Nr. 586 R/1445893/04.10.2016, si


(ii)    Autorizației de Construire Nr. 78 / 1485573 / 06.04.2017,

ambele emise de Primăria Municipiului București si anexate in copie la prezenta oferta de donație.

Aceasta lucrare a fost recepționată prin Procesul Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor Nr. 383/08,06.2017, iar lucrarea a fost luata in evidenta de Administrația Străzilor prin adresa cu numărul Nr.15.784 /13,06.2017, ambele documente fiind anexate prezentei oferte de donație.

Avand in vedere ca prin realizarea lucrărilor menționate mai sus s-a asigurat supralargirea Str. Ziduri Moși si fluidizarea traficului pe Strada Ziduri Moși, solicitam ca hotararea de Consiliu General al Municipiului București sa cuprindă:

(A) Acceptarea prezentei oferte de donație (conform punctelor (1) si (2) din preambulul prezentei ofertafe^aalie avand valoarea totala de 10.257.422,94 Iei, din care:

-/W


teren i șupprfata-de T.846 mp, in valoare de 5.662.899,59 lei; si


(B) Trecerea Terenului si a Lucrărilor de Infrastructura din domeniul privat al Societății in domeniul public al Municipiului București.

1 elenul este proprietate a Societății, fiind dobândit de aceasta la data înființării Societarii, prin aport in natura la capitalul social al Societății efectuat de acționarul majoritar PRODPLAST IMOBILIARE S.A.

Societatea declara pe proprie răspundere ca nu a instrainat Terenul, ca acesta nu a trecut in patrimoniul statului prin niciun act normativ, ca nu exista cu privire la Teren niciun proces pe rolul niciunei instanțe sau cerere de restituire in baza legilor care reglementează restituirea dreptului de proprietate.


Redactat și procesat intr-un singur exemplar original care rămâne in arhiva Biroului Individual Notarial, și șase duplicate, din care unul va rămâne in arhiva biroului notarial, iar cinci exemplare s-au înmânat părților.

DONATOR

VERANDA OBOR S.A.

Prin S.S. Bobirca Ana Barbara


RAȚIU JANINA-GABRIELA BIROU INDIVIDUAL NOTARIAL

cu sediul in Mun. București, Str. Mendeleev nr. 35, Sect. I Cod Operator Date 984

Licența de funcționare nr. 1968/1746/12.09.2013

ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE Nr. 4141

Anul 2017 luna SEPTEMBRIE ziua 20

în fața mea, RAȚIU JANINA-GABRIELA, notar public, la sediul biroului s-au prezentat:

- Bobirca Ana Barbara, cetatean roman, identificata cu carte de indentitate seria RR nr. 687453 eliberata de SPCEP Sa biroul nr. 3, la data de 23.06.2010, valabila pana Ia data de 15.06.2020, cod numeric personal 2750515423013, in calitate de președinte al Consiliului de Administrație al Societarii VERANDA OBOR S.A., societate pe acțiuni, infrintata si funcționând conform legilor din Romania, cu sediul in București, strada Ziduri Moși nr. 23, clădirea centrului comercial Veranda Mall. biroul 1, sector 2, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/10838/2014, cod unic de Înregistrare 33599063,

care, după ce a citit actul, a declarat că i-a înțeles conținutul, că cele cuprinse in act reprezintă voința sa, a consimțit la autentificarea prezentului act și a semnat unicul exemplar, împreună cu anexele care fact parte integrantă din prezentul act.

în temeiul articolului 12 litera "b" din Legea notarilor publici și a activității notariale nr.36/1995, republicată, cu modificările ulterioare, se declară autentic prezentul înscris.

S-a perceput onorariu! în sumă de 400,00 lei + T. V.A., achitat cu OP/2017.

Redactat de CG

NOTAR PUBLIC

S.S. RAȚIU JANINA-GABRIELA

Prezentul duplicat s-a întocmit în trei exemplare, de RAȚIU JANI NA GABRJELA, notar public, astăzi, data autentificării actului, și are aceeași forță probantă ca originalul.EXTRAS DE CARTE FUNCIARA

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 235373 București Sectorul 2


Nr. cerere Ziua Luna Anul


48661

09

06

2017


Cod verificare


IO0D49BG4065


TEREN Intravilan


A. Partea I. Descrierea imobilului


ANEXA A FOST SEMNATA DE PĂRȚI i

Adresa: Loc, București Sectorul 2, Str Ziduri Moși, Nr, 23, Jud. București

Nr.

Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

235373

1.846

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

56753 / 21/09/2016

Act Notarial nr. 4421, din 21/09/2016 emis de NP Ratiu Janina Gabriela;

Bl

Se infiinteaza cartea funciara 235373 a imobilului cu numărul cadastral 235373/Bucuresti Sectorul 2, rezultat din alipirea următoarelor imobile:—nr.cad.235049 din cf.235049 care se sistează; —nr.cad.235083 din cf.235083 care se sistează:

Al

Act Notarial nr. 2759, din 09/10/2014 emis de VLĂDICĂ GHEORGHE (decizia aut. 2758/09.10.2014 NP. dr.

VLĂDICĂ GHEORGHE; CERTIFICAT DE INREGISTARE SERIA B NR. 2976749/18.09.2014 EMIS DE OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LANGA TRIBUNALUL BUCURESTI;REZOLUTIA NR. 119551/14. 10.2014 EMISA DE OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LANGA TRIBUNALUL BUCUREȘTI; CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE MENȚIUNI NR. 354823/10.10.20140FICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LANGA TRIBUNALUL BUCUREȘTI;);

B3

Intabulare, drept de PROPRIETATE(APORT), dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1

Al

1) SC VERANDA OBOR SRL, ClF:33599063

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 235049/Bucuresti Sectorul 2. încheierea nr. 32174din 30-05-2016

Act Notarial nr. 2182, din 06/08/2015 emis de NP MUNTEANU LAURA MIRELA;

B4

Se noteaza declarația prin care proprietarul tabular declara ca se obliga sa respecte drepturile de uz si servitute constituite in favoarea Enel Distribuție Muntenia SA

Al

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 235049/Bucuresti Sectorul 2, încheierea nr. 32174dln 30-05-2016

Act Administrativ nr. 491510, din 17/12/2015 emis de ONRC (hotararea AGA din 02.11.2015, decizia

asociatului unic al Veranda Obor SRL din 02.12.2015, act constitutiv al societății Veranda Obor SA din 02.12.2015, certificat de înregistrare de mențiuni din 10.12.2015 ONRC, rezoluția nr 440971/02,12.2015 ONRC, certificat de înregistrare din 16.12.2015 ONRCJ;

B5

se noteaza schimbarea denumirii societății comerciale din Veranda

Obor SRL in Veranda Obor SA

Al

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 235049/Bucuresti Sectorul 2. încheierea nr. 32174din 30-05-2016

Act Administrativ nr. 696/15Z, din 10/06/2014 emis de PRIMĂRIA SECTOR 2;

B8

Se noteaza autorizația de construire sus menționata prin care se autorizează executare lucrărilor de construire complex comercial in regim de inaltime 2S+P+Mezanin partial+2E si lucrări conexe

Al

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 235083/Bucurestl Sectorul 2, încheierea nr. 32178din 30-05-2016

Act Notarial nr. 2759, din 09/10/2014 emis de VLĂDICĂ GHEORGHE (decizia aut. 2758/09.10.2014 NP. dr.

VLĂDICĂ GHEORGHE; CERTIFICAT DE INREGISTARE SERIA B NR. 2976749/18.09.2014 EMIS DE OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LANGA TRIBUNALUL BUCURESTI.REZOLUTIA NR. 119551/14. 10.2014 EMISA DE OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LANGA TRIBUNALUL BUCUREȘTI; CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE MENȚIUNI NR. 354823/10.10.2014OFJCIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LANGA TRIBUNALUL BUCURESTJJî^'T’^^

B9

Intabulare, drept de PROPRIETATE(APORT), doban^ît p/rln Obn^&ptie,

cota actuala 1/1    /O -----z

Al


CONFORM CU ORIGINALUL


Carte Funciară Nr. 2dbd/j^emuna/Oraș/Munictpiu; București Sectorul 2

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe <•

1) SC VERANDA OBOR SRL, CIF.33599063

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 235083/Bucuresti Sectorul 2, încheierea nr. 32178din 30-05-2016

Act Notarial nr. 1760. din 29/06/2015 emis de MUNTEANU LAURA MIRELA (act administrativ nr 100538/02,

07,2015 emis de Oficiul Registrul Comerțului, înscris sub semnătură privata nr 4/29,06,2015 emis de Veranda Obor SRL, act administrativ nr 249016/30,06,2015 emis de Oficiul Registrul Comerțului,, inscris sub semnătură privata din data de 29,06,2015 emis de Prodplast Imobiliare);

B10

se noteaza actul constitutiv al Veranda Obor SRL, prin care se schimba

sediul societății

Al

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 235083/Bucuresti Sectorul 2. încheierea nr. 32178din 30-05-2016

Act Administrativ nr. 491510, din 11/12/2015 emis de ONRC (hotararea AGA din 02.11.2015, decizia

asociatului unic al Veranda Obor SRL din 02.12.2015, act constitutiv al societății Veranda Obor SA din 02.12.2015, certificat de înregistrare de mențiuni din 10.12.2015 ONRC, rezoluția nr 440971/02.12.2015 ONRC, certificat de înregistrare din 16.12.2015 ONRC,);

Bll

se noteaza schimbarea denumirii societății comerciale din Veranda

Obor SRL in Veranda Obor SA

Al

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 235083/Bucuresti Sectorul 2, încheierea nr. 32178dln 30-05-2016


Act Administrativ nr. ACT CONSTITUTIV VERANDA OBOR SA. din 02/12/2015 emis de AV. IOSEFINA IANCU

(act administrativ nr. DECIZIA ASOCIAT UNIC AL VERANDA OBOR SRL NR. 3/19-06-2015 emis de PRODPLAST IMOBILIARE S.A.; act administrativ nr. HOT. CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE/19-06-2015 emis de PRODPLAST IMOBILIARE S.A.; act notarial nr. ACT CONSTITUTIV VERANDA OBOR SRL/09-10-2014 emis de BNP DR. VLĂDICĂ GHEORGKE; act notarial nr. DECIZIA NR. 2758/09-10-2014 emis de BNP DR. VLĂDICĂ GHEORGHE; act administrativ nr. P.V. RECEPȚIE NR. 28617/21-04-2016 emis de PRIMĂRIA SECTORULUI 2; act administrativ nr. AUTORIZAȚIA DE DESFIINȚARE NR. 660/9z/ll-12-2012 emis de PRIMĂRIA SECTORULUI 2; act administrativ nr. EXTRAS DE INFORMARE NR. 24479/22-04-2016 emis de BCF SECTOR 2; act administrativ nr. ÎNCHEIERE NR. 32605/23-06-2015 emis de BCF SECTOR 2; act administrativ nr. P.V. RECEPȚIE NR. 32314/14-06-2013 emis de PRIMĂRIA SECTORULUI 2;declaratie aut 1987/13.05.2016 NP Ratiul Janina Gabriela);__JB12

se noteaza actualizarea informațiilor tehnice privind imobilul

(repozitionare si desființare construcții)

Al

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 235083/Bucuresti Sectorul 2, incheierea nr. 32178din 30-05-2016

‘Act Notarial nr. 920, din 15/07/2016 emis de IOANA VALMAR (act notarial nr.3510 din 22.07.2016 emis de NP

Ratiu Janina Gabriela. act adițional nr.4 din 22.07.2016 incheiat intre Veranda Obor SA si Carrefour Romania


SAk

B13

Din Oficiu, se îndreaptă eroarea materiala din cuprinsul cârtii funciare

si a încheierii nr.45086 din 19.07.2016 in sensul radierii si a îndreptărilor de eroare de sub B10 si Bll operațiune ce, din eroare, a fost omisa a se efectua

Al

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 23S083/8ucuresti Sectorul 2, incheierea nr. 45383din 20-07-2016

70313 / 25/11/2016

Act Administrativ nr. 422859, din 26/10/2016 emis de ONRC;

B16

in baza actelor atașate se noteaza schimbarea sediului social al

societății

Al


C. Partea III. SARCINIînscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

56753 / 21/09/2016

Act Notarial nr. 2175, din 06/08/2015 emis de NP MUNTEANU LAURA MIRELA;

CI

Intabulare, drept de SUPERFICIEpe o durata de 99 de ani

Al

1) SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SA, CIF:14507322

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 235049/Bucuresti Sectorul 2, incheierea nr. 32174dln 30-05-2016
o£^a4)Sdxlg^r&<6ntine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr 677/2001


Pagina 2 din 4


Ft.ritnilai vciîiu^câ 11Date referitoare la teren


Nr

Crt

Categorie

folosință

Inlra

vllan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații t Referințe

1

curți

construcții

DA

1.846

-

-

-


Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct

început

Punct

sfârșit

Lungime segment i“ (m)

1

2

1.995

3

4

19.994

5

6

47.416

7

8

59.506

9

10

17.73

11

12

6.141


Punct

început

Punct

sfârșit

Lungime segment <“ (m)

2

3

7.094

4

5

25.149

6

7

22.137

8

9

0.657

10

11

49.053

12

13

3.655Carte Funciară Nr, 235373 Comuna/Oraș/Municipiu: București Sectorul 2

Punct

Punct

Lungime segment

Punct

Punct

Lungime segment

început

sfârșit

1- (ml

început

sfârșit

1- {m>

13

14

0.098

14

15

8.112

15

16

3.527

16

17

14.769

17

18

15.65

18

19

3.372

19

20

65.291

20

21

1.865’

21

22

1.27

22

23

1.363

23

24

1.084

24

25

0.478

25

26

1.539

26

27

1.6

27

28

0.974

28

29

12,951

. 29

30

22.547

30

31

79.845

31,

1

0.043

** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 șl sunt rotunjite la 1 milimetru. *•* Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.


Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentrj/aezbățerea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța inte^    ^5/09-08-2017 in suma de 20, pentru serviciul de

publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Data soluționării,

11-08-2017 Data eliberării


Seriile certificatelor deținute anterior șl data emiterii acestora: B3232394 din 28.10.2016 B3180123 din 09.1Z2015 B31043S2 din 03.07.2015 B2976749 din 19.09.2014Primăria Sector 2 București S’ ' «TT^R


INTMrtK

IEȘIRE

Jiiu


AUTORIZAȚIA DE CJ Nr.    .£

\C


z? *


din & ' 0*h 2016Ca urmare a cererii adresate de SC VERANDA OBOR SA prin Ana Barbara Bobârcâ-Președinte 1

Consiliului de Administrație, cu demic-iliul/sediul în județul - , municipiul București. sectorul 2, cod poștal_

j str. Popa Lazfir nr,5-25. bl. C14 , sc.j^., et.JP., Camer 12 . telefon/fax - . e-maii 1- . înregistrată la nr.57797.di 19.(18.2016. în conformitate cu prevederile Legii nr. gflJ l^f?f irrffhlpd girtrriȚiiTn^r^uțnTl4' bîctapij^^feconstrucți republicată, cu modificările și completările ulterioare,    " ‘

SE AUTbTUZEAZĂr    / 1

executarea lucrărilor de construire ț wrtlru : /y

amenajare accese și circulații locale-ETAPA a n-a (amenajare alveolă pfcflriujta ții de transport puBlic-RATB

TAXI, trotuare si montare bordnri, acces auto cu patru benzi si treceri de pietoni cu borduri coborâte pentru

persoane cu dizabiUtâți, amplasare stfilpi de iluminat public și RATB, semaforizare și marcaje rutiere, cu

respectarea prevederilor certificatelor de urbanism nr.l063/24wZw/17.08.2016 si nr.896/15„Z’702.07.2014, Codului

Civil și avizelor

în timpul lucrărilor de construire pentru complexul comercial in regim de înălțime 2S+P+Mezanin parțial*2E și lucrăr conexe: amenajări exterioare și interioare, amenajare incintă (execuție alei pietonale și carosabile, accese auto și pietonale parcaje, rețele în incintă, dotări edilitare, spații verzi, etc.j, organizare de șantier, dotări și echipamente, studii hidrotehnice, geotehnice și topografice, lucrări ce se execută potrivit AC nr.696/)5*’Z”/10.06.2014 modificată cu AC nr.324/2"Z’711,05,2016, sc vor executa lucrări de amenajare accese și circulații locale-ETAPA a D-a, constând în amenajare alveolă pentru stații de transport public-RATB, TAXI, trotuare și montare borduri, acces auto cu patru benzi și treceri de pietoni cu borduri coborâte pentru persoane cu dizabilități, amplasare stâlpi de iluminat public și RATB, semaforizare și marcaje rutiere, lucrările urmând a fi executate exclusiv pe terenul aflat în proprietate.

Se vor respecta Avizele Comisiei Tehnice de Circulație a Municipiului București nr, 25211/25.01,2016, nr.25212/25.01.2016, nr.6903/26.05.2015 și planșele anexate la acestea, vizate spre neschimbare cu nr. 1382727/07.01.2016, respectiv nr. 1311177/21.05.2015, precum și condiționările impuse prin Avizele Administrației Străzilor București, SC Apa Nova SA, SC Enel Distribuție Muntenia, SC Radet București, SC Distrigaz Sud Rețele SRL, SC Telekom România Communications SA, RATB, SC Luxten Lighting Company SA, SC Netcity Telecom SA, acestea fiind emise pentru lucrările de amenajare a acceselor și circulațiilor pe str. Ziduri Moși în ansamblu, incluzând etapele I, II, și III.

Soluțiile de modificare a accesului sunt reglementate prin documentația de urbanism PUD „Prelungirea arterei de circulație Șoseaua Electronicii-cale de acces între str. Ziduri Moși și șos. Electronicii și amplasare Complex Expozițional Milano", avizată cu Avizul Arhitectului Șef nr.18 CA 2/3/23.02.2016 și aprobată cu HCL nr.40/25.04.2016.

Anterior executării lucrărilor de reconfigurare a străzii Ziduri Moși (etapa I, II și II) se vor realiza lucrările de înlocuire a rețelei publice de alimentare cu apă și extinderea rețelei de canalizare.

Branșamentele și racordurile la utilități vor face obiectul unor alte autorizații de construire.

Prezenta autorizație de construire se va citi împreună cu AC nr.324/2”Z”/l 1.05,2016.

NOTE:

Se vor respecta prevederile HCGMB nr.205/2009 privind Brevetul Verde pentru execuția lucrărilor de construcții pe teritoriul Municipiului București. Beneficiarul, constructorul și proiectantul lucrării răspund de respectarea proiectului și de calitatea lucrărilor, pentru asigurarea rezistenței și stabilității, a siguranței în exploatare, la foc, precum și celelalte condiții și exigențe prevăzute prin Legea 10/1995. Autoritatea emitentă a autorizației nu este responsabilă pentru eventualele prejudicii ulterioare cauzate de existența, Ia momentul emiterii actului, a unor litigii aflate pe rolul instanțelor judecătorești privind imobilul -teren și/sau construcții -aparținând exclusiv solicitantului.

-    pe imobilul - terenuri și/sau-censtrueții - situat în municipiul București, sectorul 2, cod poștal - . str. ZIDURI MOȘI nr. 23, bl. sc. et_^, ap. cartea fiinciară 235049 și 235083, nr. cadastral 235049 si 235083,

NOTĂ: imobilele vor fi alipite conform propunerii de alipire întocmite de topometrist autorizat ing. Adrian Onițiu, care a făcut obiectul Certificatului de urbanism nr.l 141/25,^731.08,2016.

-    lucrări în valoare de 237.240 lei

-    în baza documentației tehnice - D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C-

D.T.O.E.)/-desființare o-eonstruețiilor {D.T-.AjD?) nr.12 din 2016, având denumirea/titlul „Supralfirgire carosabil str. Ziduri Moși” a fost elaborată de SC Urban Proiect Grup SRL , cu sediul în județul -municipiul/erașuReeffluaa București sectorul/saftjLA^cpd poștal , str. Calcarului nr. 2, bl. sc. et. 3., ap. z_, respectiv de ing. Laura Alexandru,    fidnddct^harhitect șef de proiect cu drept de semnătură, înscris-în


Tabloul Național' ol Arhitecțtier- eu-nr. ~ ■


exercitarea profesiei ■ de


România?ederile-L-egîi -nr. 184/2001 privind organizarea-si

familialei-Teritoriale-----a-Qfditwlui -Arhiteoților-dinCU PRIVIRE LA AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR SE FAC URf&ĂIQAR^LETRECIZĂRI:

A. Documentația tehnică- D.T. (D.T.A.C. + D.T.O.E.) - vizată spre neschimbare împreună cu toate avizele și acordurile obținute, precum și actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, face parte integrantă din prezenta autorizație.

Nerespectarea întocmai a documentației - D.T. vizată spre neschimbare (inclusiv a avizelor și acordurilor obținute) constituie infracțiune sau contravenție, după caz, în temeiul prevederilor art. 24 alin. (1), respectiv ale art. 26 alin, (I) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată._

In conformitate cu prevederile art. 7 alin. (15) - (15A1) din Legea nr. 50/1991 și cu respectarea legislației pentru aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva E1A) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, în situația în care în timpul executării lucrărilor și numai în perioada de valabilitate a autorizației de construire survin modificări de temă privind lucrările de construcții autorizate, care conduc la

necesitatea modificării acestora, titularul are obligația de a solicita o nouă autorizație de construire._

B. Titularul autorizației este obligat:

1.    să anunțe data începerii lucrărilor autorizate, prin trimiterea înștiințării conform formularului anexat autorizației (formularul-model F.13) la autoritatea administrației publice locale emitentă a autorizației;

2.    să anunțe data începerii lucrărilor autorizate, prin trimiterea înștiințării conform formularului anexat autorizației (formularul-model F.14) la inspectoratul în construcții al județului/municipiului București, împreună cu dovada achitării cotei legale de 0,1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora;

3.    să anunțe data finalizării lucrărilor autorizate, prin trimiterea înștiințării conform formularului anexat autorizației (formularul-model F.15) la inspectoratul în construcții al județului/municipiului București, odată cu convocarea comisiei de recepție;

4.    să păstreze pe șantier - în perfectă stare - autorizația de construire și documentația tehnică - D.T. (D.T.A.C.+D.T.O.E.) vizată spre neschimbare, pe care la va prezenta la cererea organelor de control, potrivit legii, pe toată durata executării lucrărilor;

5.    în cazul în care, pe parcursul executării lucrărilor, se descoperă vestigii arheologice (fragmente de ziduri, ancadramente de goluri, fundații, pietre cioplite sau sculptate, oseminte, inventar monetar, ceramic etc.), să sisteze executarea lucrărilor, să ia măsuri de pază și de protecție și să anunțe imediat emitentul autorizației, precum și direcția județeană pentru cultură, culte și patrimoniu;

6.    să respecte condițiile impuse de utilizarea și protejarea domeniului public, precum și de protecție a mediului, potrivit normelor generale și locale;

7.    să transporte la rampa de depozitare deșeuri a municipiului, prin SC Sal-Trans Eiim SRL materialele care nu se pot recupera sau valorifica, rămase în urma executării lucrărilor de construcții;

8.    să desființeze construcțiile provizorii de șantier în termen de_zile de la terminarea efectivă a lucrărilor;

9.    la începerea execuției lucrărilor, să monteze la loc vizibil "Panoul de identificare a investiției" (vezi anexa nr. 8 la normele metodologice);

10.    la finalizarea execuției lucrărilor, să monteze "Plăcuța de identificare a investiției";

11.    în situația nefinalizării lucrărilor în termenul prevăzut de autorizație, să solicite prelungirea valabilității acesteia, cu cel puțin 15 zile înaintea termenului de expirare a valabilității autorizației de construire/desființare (inclusiv durata de execuție a lucrărilor);

12.    să prezinte "Certificatul de performanță energetică a clădirii" la efectuarea recepției la terminarea lucrărilor;

13.    să solicite "Autorizația de securitate la incendiu" după efectuarea recepției la terminarea lucrărilor sau înainte de punerea în funcțiune a clădirilor pentru care s-a obținut "Avizul de securitate la incendiu";

14.    să regularizeze taxa de autorizare ce revine emitentului, precum și celelalte obligații de plată ce îi revin, potrivit legii, ca urmare a realizării investiției;

15.    să declare construcțiile proprietate particulară realizate, în vederea impunerii, la organele financiare teritoriale sau la unitățile subordonate acestora, după terminarea lor completă și nu mai târziu de 15 zile de la data expirării termenului de valabilitate a autorizației de construire/desființare (inclusiv durata de execuție a lucrărilor).


bxecuție a lucrărilor este de 24(douăzecisipatru) luni/zile, calculată de la data /forărilor (anunțată în prealabil), situație în care perioada de valabilitate a autorizației ia durată de execuție a lucrărilor autorizate.

Sfmenul de valabilitate a autorizației este de 12(doa8sprezece) luni/zile de la data emiterii, interval de timp în care trebuie începute lucrările de execuție autorizate.


SECRETAR, Ele


ARHI

arb.urb.ANEXA A FOST SEMNAT DfcPĂRȚtTaxa de autorizare în val oarece2^72,0 lei a fost achitată conform O.P. nr. 238/19.08.2016

Prezenta autorizație a fost Transmisă solicitantului direct/prin poștă la data de_,

însoțită de 1 (un) exemplar din documentația tehnică, împreună cu avizele și acordurile obținute, vizate spre neschimbare.

întocmit, ing. Cameh^^fîliaiw

In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

SE PRELUNGEȘTE VALABILITATEA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE

De la data de_până la data de_.

După această dată, o nouă prelungire a valabilității nu este posibilă, solicitantul urmând să obțină, în condițiile legii, o altă autorizație de construire.

PRIMAR,    SECRETAR,

ARHITECT ȘEF,

Data prelungirii valabilității:_

Achitat taxa de :_lei, conform chitanței nr.

Transmis solicitantului Ia data de


_din_

Edifia // Revizia 0
suprj Î2261)ĂTEGOR1A SA DE 1MP<

COMPAR TI ME

VEL DE STABILITATE LA FOC: II . rad Ide rezistenta la foc Di X1SCMAREiDE|^DîU!NAL,=2.397 mp ( nr. cadastral

MUNICIPIUL BUCUREȘTI i

PRIMĂRIA SECTORULUI 2 j

VIZAT SPRE N^HÎMBARE

Anexă la autorizația de


cota 0.00 = 83.60*

ERIHCATOR

NUNE

SENMATURA

CERINȚA

REFERAT/EXPERT1ZA NRTDATA


IENEFICIARVERANDA SHOP&STAY OBOR


Tel: +40(0)213103341; (ax. +40(0)213l9ffl26 weO: www.verancfcmafl.rD


'ROIECTANT 5ENERAL

'ROIECTANT DE SPECIALITATE


’ROIECT

’ROJECT


'•A


ROIECTA!UR0AN PROIECT GRUP

jK URBAI&.& Mărului, nr 2, etaj.3, sec T.BunwsS îl PROIECT (îâljii0$)3M25.33D0/Fax; +40(0)21336.7776


S RL


VIA PROIECT SRL

intr Biserica Ghenceanr 4, secttrS.BuctiEsJ Tel +40(0)317 37.44/Fax:+40^)3173744


IPLEX COMERCIAL "VERANDA SHOP & STAY" Str. Ziduri MoșI 23, sector 2, București

Supralargl^'str. Zldurt MoșiGRUP


I! proiect gaup , URBAN PROI

SRL    '

V O    a'/    Str Calcarului nr. 2,

%sn.ac^

Str. Calcarului, Tel +40(0)31425

LABORATOR

[si/eoflY

NUNE^FUfi£ptZ

NAMEANDPJNCTKti

SEMNĂTURĂ

SK5N4TVRE /

FAZA n_ r

phase DTAC

ERIFICAT

JiECKfiD

[ng.LsuaAl£XAWRU^

1

DATA

o/ire AUG 2016

NRȘPLAN £TeȘ^ie -ETftPft 7[ -

SHEEty/a "    «o

ROIECTAT

MINER

rng. Lan ALEXANDRU

DENUwfrptANOT—„ PLAN GENERAL , 1

\    PLAN DE SITUAȚIE    ■

ETATIZARE LUCRĂRI EXTERIOARE

ESENAT

“41W 3/

Tng. Lauri ALEXANDRU


MUNI PR1CERTIFICAT DE URBANISM


2016'lANEXA A FOST SEMNATĂ’

DEPĂRȚI

în scopul amenajare accese șl circulații -ETAPA a II-a (amenajare alveola pentru stație RATB și taxi, trotuare și montare borduri, acces cu patru benzi, amplasare stâlpi iluminat public și RATB,

marcaje rutiere, etc).

Ca urmare a cererii adresate de SC VERANDA OBOR SA prin Ana Barbara Bobîrcfl cu df mic il iul sediul în județul , municipiul București. sectorul _2, cod poștal , str. Popa Lazâr nr.5-25, bl. C14, sc. - , et. P . ap. cam.2 . telefon/fax - ,e-mail - . înregistrată la nr.56385 din ll.Q8;2016 completată cu nr.56590 din 12.08.2016. pentru imobilele terenuri și-/ sau-construcții - situate în municipiul București, sectorul 2, cod poștal str. ZIDURI MOȘI nr.23. identificate prin nr. cadastrale 235049 și 235083, intabulate în CF nr. 235049 și 235083 și sau identificate pnn planurile de situație scara 1:500 și scart 1:2000 anexate, în temeiul reglementărilor documentațiilor de urbanism faza:

•    PUG - Municipiul București aprobat cu HCGMB nr. 269/2000 cu valabilitatea prelungita priHCGMB nr.224/15.12.2015;

•    BUZ/PUD Prelungirea arterei de circulație Șoseaua Electronidi-cale de acces între str. Ziduri

Moși si sos. Electronicii și amplasare Complex Expozffional Milano” aprobat c i HCL

nr.40/25.04.2016;

in conformitate cu prevederile Legii nr. 50'fl991. privind autorizarea e: republicată, cu modificările și completările ulterioare, ™F0RM CU ORlGJWf L'T

SE CERTIFICĂ

1. REGIMUL JURIDIC Imobilele situate în intravilanul municipiului București, str. Zidyri Moș suprafață de 745mp (număr cadastral 235049) respectiv l.lOlmp (num


ilor de construcții,


nr.23, compuse din terenuri in las trai 235083), se află în proprietatea SC Veranda Obor SA, conform Actului constitutiv al SC Veranda Obor SA actualizat la 02.12.2015 și a actelor menlionaie in Extrasele de carte funciară pentru informare nr.45382 și nr.45383 din 20.07.2016 emise de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară București. în cartea funciară a terenului cu turnărul cadastral 235049 este înscris dreptul de superficie în favoarea SC Enel Distribuție Muntenia SA.

Terenurile provin din dezmembrarea imobilului teren în suprafață totală inițială de 45.246,Omn pentru care Primăria Sectorului 2 a emis Autorizația de construire nr.696T5”Z”T 0.06.2014 modificată prin Au.orizajia de construire nr.324/2"Z”T 1.05.2016. în scopul edificării clădirii cu destinația complex comercial în r;gim de inălțime 2S < P+Mezanm parțial+2E și lucrări conexe-aflatâ în curs de execuție.

2. REGIMUL ECONOMIC:

-Folosința acrualâ teren 51 construcții peniru organizare de șantier, lucrări în curs de execuție pentru complexul comercial;

-Destinație:

Conform PUG București, imobilul se află în suozona CB3 - subzona polilor urbani principali;

Conform PUZ Sector 1 si PUD modificator str. Ziduri Moți nrJ3 aprobat cu HCL Sector 2 nr37/l5.03.201 2Jn bria căruia j fost emisă AC nr.GOGU.V'Z’VlO.Oâ 2014, lucrările fiind începute in data de 02.12.2014, potrivit anunțului înregistrat, imobilul se supune reglementărilor subzonei M3b -subzonâ mixtă situată în teritorii destructurate sau în curs de constituire, în afara limit dor zot:i proiejatc, cu t'âdiri având regim dc construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+4 niveluri cu accente înalti , in c; t-autorizarea executării construcțiilor csie posibilă numai in baza unui plan urbanistic, special elaborat pentru acest teritoriu:

-Utilizări funcționale admise: instituții, sen iții și echipamente publice; lăcașuri de cult; sedii ale unor companii și firme, servit ii profesionale; servicii sociale, colective și personale; sedii ale unor organizații politice, profesionale, etc.; comerț cu amănuntul; depozitare mic-aros. hoteluri, pensiuni, agenții de turism, restaurante, baruri, cofetării, cafenele, ele.; sport și recrcere în spații acoperite; Darcaje la sol și multietajate; spații libere pictonale, pasaje pietonale acoperite, spații plantate - scuaruri, grădină de cartier; locuințe cu part u obișnuit; ocuințe cu pjrttu specia; care includ spații pentru profesiuni liberale.

-Utilizări funcționale admise cu condiționări: toate clădirile vor avea la parterul oriental spre stradă funcțiuni care adm t acceiti publicului in mod permanent sau conform unui program de funcționare: se admit activități în care accesul publicului nu este li ier numii cu condiția ta să nu reprezinte mai mult de 30% din lungimea străzii incluse în zona mixtă; în zonele existente se admite convers a îocuințciot 111 alte funcțiuni, cu condiția menținerii ponderii locuințelor în proporție de minim 30% din ADC pe parcela in cauză; e admite completarea cu clădiri comerciale in interspațide Ojșțre^WFbitqondiiia să se mențină accesele carosabile și trecerile pieton.', e necesare și să se respecte cerințele de protecție a cladirifoi'Qistfcnte , V \

-Utilizări funcționale interzise: activități producti^^polugnteTTtxisc atflnotogic sau incomode prin traficul generat, tonslrucții provizorii, depozitare en gros. depozitarea pentru vfit&treXÎ GrțofȚranttwi dysubstanțe inflamabile sau toxice, depozitări dc materiie rcfolosifci e șutii de întreținere auto. spălătorii chimice, plAtfcfenc pfd&feciare13eșeuri și altele;

3. REGIMUL TEHNIC,:

4b

Pentru optimizarea accesului auto și pietonal la viitorul complex comercial 2S+P+Mezanin parțial+2E aflat în execuție, se propune amenajarea acceselor și a circulațiilor pe terenul aflat în proprietate la rr.23pfg str. Ziduri Moși (etapa a Ii-a), constând în amenajare alveolă pentru viitoarea stație RATB și taxi, tromare și montare borduri, acces auto cu patru benzi inclusiv treceri de pietoni și borduri coborâte pentru persoanele cu dizabilități, amplasarea unor stâlpi pentru iluminatul public și susținerea instalațiilor RATB, semaforizare incintă, realizarea de marcaje rutiere pentru circulația în incintă, precum și alte lucrări conexe ce pot apărea ea necesare pe parcursul proiectării, în baza reglementărilor de circulație și a documentațiilor de urbanism anterior aprobate, cu respectarea prevederilor regulamentului de urbanism și ale Codului Civil.

NOTA 1: Conform adresei nr.50232/15.07.2016 transmisă de Primăria Municipiului București- Direcția Urbanism, lucrările propuse “se referă la o locală pe proprietatea investitorului Veranda Obor SA, < are nu reprezintă supralărgirea străzii Ziduri Moși prevăzută în PUG. în consecință, competența de autorizare a lucrării nu aparține Primăriei Municipiului București

NOTA 2: Prezentul certificat de urbanism completează Certificatul de urbanism nr.896/15”Z”din 02.07.2014 (etapa I) emis pentru amenajarea circulațiilor pe frontul opus al străzii, pe terenul îflat in administrarea Administrației Piețelor Sector 2- str. Ziduri Moși nr.4, avizele și acordurile obținute n baza acestuia rămânând valabile în termenele fixate de emitenți. în situația în care din planșele anexe la avizele și acordurile obținute în baza Certificatului de urbanism nr.896/15”Z”din 02.07.2014 (etapa I) rezultă că deținătorii de rețele nu au identificat trasee care traversează terenul necesar amenajării accesului și circulației pe terenul aflat în proprietate la nr.23 pe str. Ziduri Moși, se vor respecta condiționările impuse prin avizele inițiale.

Staționarea și gararea vehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulației publice. *

Organizarea de șantier se va amenaja în interiorul proprietății, fără ocuparea domeniului public.

Prezentul certificat de urbanism poata fi utilizat/ nu poate fi utilizat-în scopul declarat pentru/ întrueât: elaborarea documentației necesare obținerii autorizației de oanatmiro/ desfusțere în vederea executării lucrărilor propuse.    CU °^1NALUL


,    Certificatul de urbanism nu ține loc de autorizație de amstruire /-desființare

[___și nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcții_ _

4. OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

în scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții - de construire/de-desfimțaie -solicitantul se va adresa autorității competente pentru protecția mediului: Agenția pentru Protecția Mediului Bucureșii -Aleea Lacul Morii nr.l, sect.6

In aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE și prin Directiva Consiliului și Parlamentului European 2OO3/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri și programe in legătură cu mediul și modificarea, cu privire la participarea publicului și accesul la justiție, a Directivei 85/337/CEE și a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de u bmvșa se comunică solicitantului obligația de a contacta autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta să analizeze și să decică, is&r caz, încadrarea/neîncadrarea proiectului investiției publice/private în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului.

în aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85 337 CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfâșotrâ d;'.'’’! emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de consoucții'ro autoritatea administrației publice competente.

în vederea satisfacerii cerințelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competent! pentru protecția mediului stabilește mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opțiunilor publicului și al formulării un ti punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiției în acord cu rezultatele consultării publice.

în aceste condiții:

După primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligația de a se prezenta la autoritatea competentă pentru protecția mediului în vederea evaluării inițiale a investiției și stabilirii demarării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și/sau a procedurii de evaluare adecvată, in urma evaluării inițiale a notificării privind intenția de realizare a proiectului se vj emite

punctul de vedere al autorității competente pentru protecția mediului_____

In situația în care autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește efectuarea evaluării impactului asupra nediulu. și sau a evaluării adecvate, solicitantul are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente eu privire la menținerea cererii pentru autorizaBtâ'executârii lucrărilor de construcții în situația în care, după, cmjîerca ccrtincșțplui de urbanism ori pe parcursul derulăm procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, solicitantul feJȚunțXlajn^bțța <3e realizare a investiției, acesta arc obligația de a notifica acest fapt autorităț i>

sliTui auto și pietonal la viitorul complex comercial 2S+P+Mezaiiitl ftarțiaI+2£ 'menajarea acceselor și a circulațiilor pe terenul aflat în proprietate la nr.23_pe , constând în amenajare alveolă pentru viitoarea stație RATB și taxi, trotuare și montare bordurT^&wSe^to cu patru benzi inclusiv treceri de pietoni și borduri coborâte pentru persoanele cu

dizabilități, amplasarea unor stâlpi pentru iluminatul public și susținerea instalațiilor RATB, semaforizare incintă, realizarea de marcaje rutiere pentru circulația în incintă, precum și alte lucrări conexe ce pot apărea ca necesare pe parcursul proiectării, în baza reglementărilor de circulație și a documentațiilor de urbanism anterior aprobate, cu respectarea prevederilor regulamentului de urbanism și ale Codului Civil.

NOTA 1: Conform adresei nr.50232/15.07.2016 transmisă de Primăria Municipiului București- Direcția Urbanism, lucrările propuse "se referă la o locală pe proprietatea investitorului Veranda Obor SA, care nu reprezintă supralărgirea străzii Ziduri Moși prevăzută în PUG. în consecință, competența de autorizare a lucrării nu aparține Primăriei Municipiului București",

NOTA 2: Prezentul certificat de urbanism completează Certificatul de urbanism nr.896/15”Z”din 02.07.2014 (etapa I) emis pentru amenajarea circulațiilor pe frontul opus al străzii, pe terenul aflat în administrarea Administrației Piețelor Sector 2- str. Ziduri Moși nr.4, avizele și acordurile obținute în baza acestuia rămânând valabile în termenele fixate de emitenți. în situația în care din planșele anexe la avizele și acordurile obținute în baza Certificatului de urbanism nr.896/15”Z”din 02.07.2014 (etapa I) rezultă că deținătorii de rețele nu au identificat trasee care traversează terenul necesar amenajării accesului și circulației pe terenul aflat în proprietate la nr.23 pe str. Ziduri Moși, se vor respecta condiționările impuse prin avizețe ^hpițiale.

Staționarea și gararea vehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulației publice.

Organizarea de șantier se va amenaja în interiorul proprietății, fără ocuparea domeniului public. Jl,

sare obținerii autorizației

CONFORM CU ORIGINALUL


Prezentul certificat de urbanism pmtte-fi-utilizat/ nu-poate fi ufilfant-în scopul declarat pentru/ îatnieât: elaborarea documentației necesi executării lucrărilor propuse.

îțare în vederea


Certificatul de urbanism nu ține loc de autorizații de construire / desființare și nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcții


4. OBLIGAȚU ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

în scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții - de i solicitantul se va adresa autorității competente pentru protecția mediului: Agenția pentru Protecția Mediului București -Aleea Lacul Morii or.l, sect.6

In aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE și prin Directiva Consiliului și Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri și programe în legătură cu mediul și modificarea, cu jrivire la participarea publicului și accesul la justiție, a Directivei 85/337/CEE și a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de u/banism 5e comunică solicitantului obligația de a contacta autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta șă analizeze și să decică, după caz, încadrarea/neîncadrarea proiectului investiției publice/private în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului.

în aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfășorră dr emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții ia autoritatea administrației publice competente.

în vederea satisfacerii cerințelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opțiunilor publicului și al formulării unui punct de vedereoficial cu privire la realizarea investiției în acord cu rezultatele consultării publice.

în aceste condiții:

După primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligația de a se prezenta la autoritatea competentă pentru protecția mediului în vederea evaluării inițiale a investiției și stabilirii demarării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și/sau a procedurii de evaluare adecvată. în urma evaluării inițiale a notificării privind intenția de realizare a proiectului se vi emite punctul de vedere al autorității competente pentru protecția mediului

In situația in care autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește efectuarea evaluării impactului asupra n ediului și/sau a evaluării adecvate, solicitantul are obJigafiȚffi'â^^tifica acest fapt autorității administrației publice competente cu privire a menținerea cererii pentru autorizarea executării lucrări Fot d& construcții


fori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a impactului asupra

n7^stiției, acesta are obligația de a notifica acest fapt autoritățiiIn situația în care, după emiterea certifjcațul mediului, solicitantul renunță la intenția administrației publice competente

cadastrări77


I BEIÎ.S11__

EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE/DESITOȚARE va documente:

’ T Q-/<îy m(Copie);

titlflțyfcftgțiro?a imobilului, teren si/sau construcții, «Wrdupft-eag, extrasul de plan


. zi si extrasul de carte funciară de informare actualizat la zț în cazul în


care legea nu dî pune altfel (copie legalizată);

c)    documentația tehnică - D.T., după caz (2 exemplare originale):

[ x ] D.T.A.C.- [x ] D.T.O.E. [ ] D.T.A.D.

d)    avizele și acordurile stabilite prin certificatul de urbanism: d.l) avize și acorduri privind utilitățile urbane și infrastructura:

[x ] alimentare cu apă    [x ] gaze naturale

[x ] canalizare    [ ] telefonie

[x ] alimentare cu energie electrică [x ] salubritate [ ] alimentare cu energie termică

d.2) avize și acorduri privind:

{    ] securitatea la incendiu


[x ] transport urban


Alte avize/ acorduri [x ] SC Luxten SA [x ] Netcity Telecom SA

[ ]_

[ ] sănătatea populației


[ ] protecția civilă

d-3) avize/acorduri specifice ale administrației publice centrale și/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora (copie):

[x] Avizul Comisiei Tehnice Circulație din PMB;

[x] Avizul Brigăzii Rutiere;d.5) alte avize/acorduri documentee)    punctul de vedere/actul administrativ al autorităț (copie);

f)    dovada înregistrării proiectului la Ordinul Arhitecților din România (1 exemplar original).

g)    Documentele de plată ale următoarelor taxe (copie)

-    taxa timbru arhitectură: 0,05 % din valoarea investiției,

-    taxa pentru autorizația de construire/ desființarea 0,5%-din-valoarea investiției pentru locuinte-si 1% pentru spații cu altă destinație si împrejmuiri pentru construire-, respectiv 0, l%din valoareade impogitare o clădirii pentru-desființăr-b

Prezentul certificat de urbanism are valabilitate de 12(douăsprezece) luni de la data emiterii.
Achitat taxa de: 22,00 lei conform chitai Prezentul certificat de urbanism a fost t? întocmit, inc. (lafaclia Bordianu
/. 15255 di/nWiolșA y    ,

lîs solicitantului d^rect/prin yoșjtâ îh data deIn conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


SE PRELUNGEȘTE VAL ABILITAI CERTIFICATULUI DE URBANISM

De la data de_până la data de_

După această dată, o nouă prelungire a valabilității nu este posibilă, solicitantul urmând să obțină, în condițiile legii, un alt certificat de urbanism.


PRIMAR,


SECRETAR,

ARHITECT ȘEF

Data prelungirii valabilității:_.

Achitat taxa de :_lei, conform chitanței nr._din_

Transmis solicitantului la data de_direct Z prin poștă.


SADU- CU Ediția 1/ Revizia 0

ta 0.00 = 83.60


Legenda

aininin®

MIM


©

©

©

©

©

©

•S1Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3

Strada Ziduri Moși Trotuar

Alveola taxi + autobuz Bretele acces si ieșire auto Trecere de pietoni Refugiu tramvai Bretea locala

Stâlp proiectat RATB + Iluminat Semafor

Acces pietonal Acces auto


Acces intervenție mașina


. suprafața teren Veranda (dezmembrat pt. donație si lucrari)=    /    1

5 mp nr cadastral 235049 + 1.101 mp nr cadastral 235083)


suprafața teren Piața (dezmembrat pt. lucrări) 542);//a *


K
V. \.    \

\ \> V X\


Y


piața obor


PLAN DE AMPLASAMENT SCARA 1:2000 \ NUMĂR CADASTRAL PROV1ZORI
f .•■ i
■A'ztsz

t<£'J2

j PROPRIETAR \    ,.'îlic

t NUMELE ți PRENU^ELET"......


j ADRESA : Str. Ziduri Moți nr. 23-25 !    Sector 1, Bucurcțtl_

EXECUTANT:    S.C. MIGAV SERV S.R.L.

| .Numele >1 prenumele : DUMITRAȘCU DANIELA !' ScinnAturt :
kUCUREȘTT.'Veloi î

1 \

Slr.: Ziduri Moți nr ț3

Auturiznt de ONCGC

Aut. nr. 1297 tlin 08.12.1999


ONCGC

‘ OFICIULJUDEȚEA re ;adastru; geode 3 • '•/fcf GXfețOG R AFII

~o j r.Tnrtg^y^yiatn I'

5; Si ecepțîSnÂt-

I * ffrl ' **(■) t f' * '

î- spccldrANEXA A FOST SEMNATĂ OE PĂRȚI j

RBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr/S. din.<££.<2017

Luat în evidenta la PRIMĂRIA SECTORULUI 2 cu Nr,


■ W'


din data de


Privind lucrarea:

"AMENAJARE ACCESE SI CIRCULAȚII LOCALE -ETAPA a - II- a " din Str. Ziduri Moși Nr. 23, Sector 2, București, executate în cadrul contractului nr. 507 din 03.08.2016 si Actele Adiționale nr.l^ir.2, nrJ si nr.4Z2016, încheiat între : VERANDA OBOR S.A. si URBAN PROIECT GRUP SRL;

Lucrările au fost executate în baza Autorizației de Construire nr.534 / 10 ”Z” din 01.09.2016, eliberata de Primăria Sector 2 ,pentru imobilul situat in Bucuresti^tr. Ziduri Moși Nr. 23, Sector 2, avand cartea funciara / număr cadastral 235373;

Comisia de recepție a fost numita cu HOTARAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL VERANDA OBOR S.A. din data de 16,12. 2016, și-a desfășurat activitatea în intervalul: 15.03.2017 - 15.03.2017, fiind

formată din:

1. Marian Costache

- reprezentant Optim Project Management

- Președinte

2. Lucian Paucescu

diriginte șantier lucrări drumuri

-Secretar

3. Andrei Vladimir

diriginte șantier rețele electrice

- Secretar

4.Aurora Voiculescu

specialist reprezentantul investitorului

- Membru

5. Ion Constantin Mojoiu -

specialist Optim Project Management

- Membru

6. Camelia Bordianu

reprezentantul Administrației Publice Locale Sector 2

- Membru

Au mai participat la recepție in calitate de invitați :

1.    PROIECTANTUL GENERAL : URBAN PROIECT GRUP SRL : reprezentat de - Director Gabriel Cosoaba

2.    PROIECTANTI DE SPECIALITATE:

-    VIA PROIECT SRL    - reprezentat de - Director Silviu Bratcanu

-    S.C.ELEKTRA INVEST SRL - reprezentat de - Director Marius Stanescu

-    UT1 GRUP    - reprezentat de - Radu Enescu

3.
GRUP SRL-reprezentat de - Director Gabriel Cosoaba , RELE:    - reprezentat de - Director Stanca Relu C. J


r V

4. Consti tjK coi tțe re

\    " * ^3“'

4 1 Documentă^ iehgica< menționate in Lî^^i_______„„ ,._ ESTE CAZUL

^A-G^

4.2.Lucrarilc executate ,conform contractului de antrepriza si documentației de proiectare, supuse recepției, sunt finalizate- cu excepția celor menționate in Lista Anexa Nr, 2 - NU ESTE CAZUL


4.3.Lucranle au fost executate conform prevederilor documentației - respectiv PUNCTUL DE VEDERE AL PROIECTANTULUI GENERAL si PUNCTELE DE VEDERE ALE PROIECTANTILOR DE SPECIALITATE) si reglementarilor tehnice in vigoare, cu excepția celor descrise in Lista Anexa Nr, 3- care vor fi remediate- NU ESTE CAZUL.


4.4.Comisia de recepție a înregistrat documentul prin care Investitorul, declara ca :VALOAREA TOTALA a lucrării recepționate este conform Anexei Nr. 1 de : 1.104.033,67 lei, din care valoarea lucrărilor de construcții si a instalațiilor aferente este de : 1.055359,26 lei;

4.5 Valorea lucrărilor de C+M este de: 1.055359,26 lei

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: ADMITEREA RECEPȚIEI LA TERMINAREA LUCRĂRILOR EXECUTATE.

6 Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

6.1 Analizarea documentației tehnice din Capitolul A si Capitolul fi din CARTEA TEHNICA A CONSTRUCȚIEI; 6.2.Cercetarea vizuala a lucrărilor supuse recepției. Analizarea "Punctului de vedere al Proiectantului General si Punctele de

vedere ale Proiectantilor de Specialitate”care recomanda ” ADMITEREA RECEPȚIEI LA TERMINAREA

LUCRĂRILOR”.

63 REALIZAREA LUCRĂRILOR.


6.4.Constatarea ca eu fost plătite cotele de 0,1% si 0,5% către Primăria Sector 2, respectiv către IRC-Bucuresti Ilfov, conform Adeverinței Nr.11841. din data de 07.03.2017, emisa de Inspectoratul de Stat in Construcții București- ilfov.

7.Comisia de recepție recomandă următoarele:

Comisia de recepție*)

- PREȘEDINTE- Marian Costache


-SECRETAR - Lucian Paucescu

-SECRETAR - Andrei Vladimir

- MEMBRII - Aurora Voiculescu

A
Ania m.d R.T. - l.s c

JG5SGU LUCIAN 1RIGINTE OE ȘANTIER AUT NR. 00015425/30 04 2010

Construcții dvile, Ind , agr. catagor


jsjpnjmbri. poduri, de interes național ■flt'zpaHerate. metrou, tramvai 10 1 'Mdnijmentelstorice, consolidări i Ț r Pfoduso'cdnsiructii


/ |    /1’ ''Pfoduse^cdnslrucțu


~y    Ax’.,*-,,    -

..    “c- tî r    .

-J.    ^.9 ^: l-oîsțantin Mojoiu
ANEXA Â FOST SEMNATĂ DE PÂHJI

CO.'


- URBAN PROIECT GRUP SRL- DIRECTOR GABRIEL COSOABA A// ' l

PROIECTANTI DE SPECIALITATE:

- VIA PROIECT SRL - DIRECTOR SILVIU BRATEANU


S.C. ELEKTRAINVEST SRL -DIRECTOR MARIUS STANESCEXECUTANT:

ANTREPRENOR GENERAL:

-URBAN PROIECT GRUP SRL - DIRECTOR GABRIEL COSOABA

REPREZENTANT REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT -

BUCURESTI-RETELE ELECTRICE DE TRAMVAI - VLAD GABRIEL

REPREZENTANTUL INSPECTORATULUI DE STAT IN CONSTRUCȚII -Nu s-a prezentai


Prezentul proces verbal, conținând 3 file si 3.anexe numerotate, cu un total de 7 file, a fost încheiat astazi 15.03.2017 la sediul investitorului din Str. Ziduri Moși Nr. 23,Sector 2, București, in 8 ex. originale.


AC 534/10"Z701.09 2016

v>-


>U-


DOCUMENT

DATA

DENUMIRE FURNIZOR    I

EXPLICAȚII'    ~

BNPRT11015

06-05-2016

RATIU JANINA-GABRIELA BIROUL INDIVIDUAL NOTARIAL

50.00

DECLARAȚIE    ,<&

DCPIB956925

20-05-2016

OCPI BUCUREȘTI

300.00

TAXA EXTRAS AUTENTIFICARE ACT ALIPIRE    î?n

14143

25-05-2016

COMPANIA NAȚIONALA POSTA ROMANA

452.00

TAXA URBANISM CERTIFICAT NR.685/15Z    \

BNPRT11134

26-05-2016

RATIU JANINA-GABRIELA BIROUL INDIVIDUAL NOTARIAL

65,00

DECLARAȚIE

SPN985

30-05-2016

SOCIETATEA PROFESIONALA NOTARIALA CONSILIUM

250,00

ACT DE DEZLIPIRE

SNP986

30-05-2016

SOCIETATEA PROFESIONALA NOTARIALA CONSILIUM

250.00

ACT DE DEZLIPIRE    '<£-4 -1 C

0742780

30-05-2016

AGENȚIA NAȚIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA

300.00

EXTRASE AUTENTIFICARE ACT DEZLIPIRE

0742701

30-05-2016

AGENȚIA NAȚIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA

300,00

EXTRASE AUTENTIFICARE ACT DEZLIPIRE

0223.

08-07-2016

URBĂNPROIECT GRUP SRL

1.710,00

PROIECTARE

1525S

11-08-2016

COMPANIA NAȚIONALA POSTA ROMANA

22,00

TAXA URBANISM - CERTIFICAT URBANISM NR.1063/24Z/17.08.2016

CHT 13750

18-08-2016

COMPANIA NAȚIONALA POSTA ROMANA

22,00

TAXA URBANISM - CERTIFICAT URBANISM NR.1141/24Z/31.08.2016 '

OP 238

19-08-2016

DVBLSECTOR 2 ’

2.372.00

TAXA î% AUTORIZAȚIE CONSTRUCȚIE

6MF 0072323

26-08-2016

ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA

62.50

TARIF EMITERE AA RETELE1KM -10 166834643

457

02-09-2016

BIROU INDIVIDUAL NOTARIAL ION PETRACHE RAMONA ELENA

344,00

COPII LEGALIZATE ACTE PROPRIETATE

CD0098

09-09-2016

CASA DUMBRAVA SRL

446.00

CONSULTANTA OBȚINERE AVIZ RADET    !

V \OP 297

15-09-2016

INSPECTORATUL REGIONAL IN CONSTRUCȚII BUCUREȘTI

593.00

TAXA 0.25%- IRCB

< 0 OP 296

15-09-2016

INSPECTORATUL REGIONAL IN CONSTRUCȚII BUCUREȘTI

237.00

TAXA 0,1% -IRCB

F\ \\1643

19-09-2016

TOPCAD SRL

250,00

SERVICII TOPOGRAFICE

BNPfcW6'l3

21-09-2016

RATIU JANINA-GABRIELA BIROUL INDIVIDUAL NOTARIAL

250.00

ACT DE ALIPIRE

/ v 40228

07-10-2016

URBĂNPROIECT GRUP SRL

7.980,00

PROIECTARE    z\    .

''    /l6564

2B-10-2016

FEUX TELECOM SRL

2.924,91

RELOCARE-CÂBLURU DE FIBRA OPTICA APARTINAND POLlÎLEI    >

LOCALE SECTOR 2 PE STÂLPII NOI    [    \

V/    95

08-11-2016

PAUCESCU LUCIAN - DIRIGINTE ȘANTIER

4.500,00

SERVICII DIRIGENTIE ȘANTIER    j    \— t

x    OP 583

14-12-2016

INSPECTORATUL REGIONAL IN CONSTRUCȚII BUCUREȘTI

593,00

DIF. TAXA 0.25 AC534710Z - IRCB    {    \

0234

15-12-2016

URBĂNPROIECT GRUP SRL

4.750,00

PROIECTARE    V < \

0235

15-12-2016

URBĂNPROIECT GRUP SRL

1.520,00

PROIECTARE    S?"8*»',

0236

15-12-2016

URBĂNPROIECT GRUP SRL

1.520,00

PROIECTARE

0237

15-12-2016

URBĂNPROIECT GRUP SRL

1.520,00

PROIECTARE    \

OP 599

19-12-2016

DVBL SECTOR 2

8.182,00

DIF. TAXA 1% AUTORIZAȚIE CONSTRUCȚIE    \

OP 600

19-12-2016

INSPECTORATUL REGIONAL IN CONSTRUCȚII BUCUREȘTI

818,00

DIF TAXA 0.1% - IRCB    \

OP 601

19-12-2016

INSPECTORATUL REGIONAL IN CONSTRUCȚII BUCUREȘTI

4.091,00

DIF TAXA 6,5%-IRCB    k

106

20-01-2017

ANDREI VLADIMIR

2.000.00

DIRIGENTIE ȘANTIER

TOTAL TAXE, AVIZE, CONSULTANT!    48.674,41


AC 534/10"Z"/01.09.2016


document

0226" —

Idata

0230    "—

(ly.io

IUO-U9-2016

^11-2016

^gNUMIHE FURNIZOR" PROIECTIJPBAM .TTLa«T^ZZ--—------ iUQ3.359.2fil


explicații construcții si montat feBg^ygTHStMONW-gONSÎHUC HI SIMON7ĂT

-rO

.3 J

— n
OMANIA

unicipiul București

Primăria Sector 2


ANEXAAFOfT«ATA DEPĂRpwwwpslro - Strada Chinsrigiilor nr 11-13, Tel +(4021) 209 60 OD Fax *(4021)252 60 39


DIRECȚIA URBANISM CADASTRU SI GESTIONAREA TERITORIULUI Nr.86609/427/20,12.2016


DECLARAȚIA

privind valoarea reală a lucrărilor executate în baza autorizației de construire


Subsemnatul,'reprezentant al beneficiarului cu domiciliul fiscal în ROMÂNIA, SC VERANDA OBOR S.A prin ANA BARBARA BOBÂRCA - Președinte al Consiliului de Administrație, identificat prin CUI: RO 33599063, cu sediul in Str. Ziduri Moși nr. 23, Clădirea centrului comercial Veranda Mall, biroul nr. 1, Sector 2 - București, înregistrata la Registrul Comerțului sub nr J40/10838/2014 reprezentata prin ANA BARBARA BOBIRCÂ identificata prin CI Seria RR nr. 687453, CNP 1750515423013, domiciliat


in Str. Mihai Bravu nr. 3, bl. 3, se. 5, et. 2, apt. 165, Sector 2, tel. 0722 839 746, în calitate de beneficiar al autorizației de construire 534/10”Z”/0I.09.2016 emisâ de către primând Sectorului 2, pentru obiectivul „AMENAJARE ACCESE SI CIRCULAȚII LOCALE -ETAPA II (amplasare alveola pentru stații de transport public - RATB, TAXI, trotuare si montare borduri, acces auto cu patru benzi si treceri de pietoni cu borduri coborâte pentru persoane cu dizabilită(i, amplasare stâlpi de iluminat public si RATB, semaforizare si marcaje rutiere)” - situat in STR. ZIDURI MOȘI NR 23, SECTOR 2, având stabilita obligația de a executa integral lucrările autorizate, inclusiv instalațiile aferente acestora până la data 01.09.2018, declar ci valoarea reală a lucrărilor este de: 1.055.359.26 lei val. declarata de beneficiar)


FIȘA DE CALCUL privind regularizarea taxei pentru eliberarea autorizației de construire

Nr.

crt.

Specificație

U.M.

Valori

1

Valoarea lucrărilor declarată de solicitant la emiterea autorizației de construire, înscrisă în aceasta

a. In cazul în care valoarea din rd. 7 este determină în funcție de valoarea înscrisă la rd. 3

- lei -

237.240,00

2

Taxa încasată la eliberarea autorizației de construire se determină în funcție de valoarea înscrisă la rd. 1 respectiv: valoarea rd. 1 x 1%;

- lei -

2.372,00

3

Valoarea reală a lucrărilor declarată de solicitant, la terminarea acestora

b. în cazul în care valoarea din rd. 7 negativă, taxa datorată se determină în funcție

de valoarea înscrisă la rd. 6, respectiv: valoarea rd. 6 x 1%

- lei -

1.055,359,26

4

Suprafața construită desfășurată a clădirii

- nr -

-

5

Valoarea impozabilă a clădirii, potrivit anexei nr. 1

c. Pentru clădirile cu destinația de locuință și anexele gospodărești, taxa se reduce cu 50%;

lei/m2

-

6

Valoarea impozabilă a clădirii (rd. 4 x rd. 5)

- lei -

1.055.359,26

7

Valoarea din rd. 3 - Valoarea din rd. 6 = ±

d. în cazul în care prin autorizația de construire s-a autorizat executarea de lucrări la o clădire existentă, iar în urma acestora, suprafața construită nu s-a modificat, regularizarea taxei se face numai in funcție de valoarea înscrisă la rd 3

- lei -

0,00

8

Taxa datorată de solicitantul - contribuabil ca efect al stabilirii valorii impozabtle/reale a clădirii

- lei -

10.554,00

9

Diferența de încasat de Ia solicitantul-contribuabil ca efect al regularizării

- lei -

8.182,00 = (t0 554 00 laxa dalorata - 2 372kOO laxa plăhtft inițial)

Dif. achitau cu op nr.

599/19.12.2016 anexau

;x Cod 51-persoane fizice , Cod 2-persoane juridice
£vERANpA^ . OBOR !,

S A J --r '
MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE. STRAȚIEI PUBLICE ȘI OR EUROPENEINSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCȚII


MM»
inspectoratul Regional în Construcții București - Ilfov

i


Ca urmare a cererilpf nr.yi446/12.01.2017 și nr. 6849/14.02.2017 prin prezenta se adeverește așa currMeeuftă din evidențele noastre că investitorul/proprietarul S.C. VERANDA OBOR S.A.”1, titular al Autorizației de Construire nr. 534/10”Z”/01.09.2016, emisă de Primăria Sectorului 2, pentru obiectivul de investiție „amenajare acces și circulații locale - ETAPA a ll-a” situat în București, Sector 2, Str. Ziduri Moși nr. 32, cu valoarea finală de 1.055.359,26 lei, confirmată de Primăria Sectorului 2 prin Declarația nr. 86609/427/20.12.2016, a achitat cotele legale'”' către I.S.C., astfel:

Suma de 1055,00 lei, reprezentând cota de 0,1%; {MP/OP nr. 296/13.09.2016 și nr. 600/19.12.2016)


Suma de 5.277 lei, reprezentând cota de 0,5%. (MP/OP nr. 297/13.09.2016, nr. 583/14.12.2016 și nr. 601/19.12.2016)””'

*) Prezenta adeverință reprezintă documentul doveditor de la Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C. care să certifice că au fost confirmate plățile efectuate, respectiv investitorul a făcut dovada achitării cotei de 0,1%, conform prevederilor art. 30, alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, cu modificările și completările ulterioare, precum și a cotei de 0,5%, potrivit prevederilor art. 43, alin. (1) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările ulterioare.

“) Denumire persoană fizică/juridică.

•“) Pentru cotele legale care se virează la Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C. nu se eliberează factură. **“) Se va înscrie suma totală încasată, conform documentelor de încasare (OP/MP/extras de cont)

Primăria Sector 2 București CABINET X^'^TTaR

INTRAU[WOAAWST SECATĂ

DEPĂRp


AUTORIZAȚIA DE CONSTRUIRE/ DESFSNȚARE


-g-


din    2016


Ca urmare a cererii adresate de SC VERANDA OBOR SA prin Ana Barbara Bobflrcă-Presedinte al

Consiliului de Administrație, cu demieifitil/sediul în județul - . municipiul București , sectorul 2, cod poștal_-

, str. Popa Lazâr nr.S-25, bl. C14 . sc.^_, et. P, Camera 2_, te efon/fax - . e-mail - , înr tgistrată la nr.57797 din


19.08,2016, în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, piuVkitJ âulWteftr© țg republicată, cu modificările și completările ulterioare,

SE AUTORIZlkzĂy


mie cons


onsțnicțn,


executarea lucrărilor de construire pentru : amenajare accese și circulații locale-ETAPA a D-a (amenajare alveolă pentru i


t de transport pnblic-RATB,


TAXI, trotuare si montare borduri, acces auto cu patru benzi și treceri de pietonfcu~56rduri coborâte pentru

persoane cu dizabilități, amplasare stâlpi de iluminat public si RATB, semaforizare șl marcaje rutiere, ca

respectarea prevederilor certificatelor de urbanism nr.lO63/24J?717.08.2016 șl nr.896/15„Zw/02.07.2014, Codului

Chil si avizelor

în timpul lucrărilor de construire pentru complexul comercial în regim de înălțime 2S+P+Mezanin parțial+2E ți lucrări conexe: amenajări exterioare și interioare, amenajare incintă (execuție alei pietonale și carosabile, accese auto și pieionale, parcaje, rețele în incintă, dotări edilitare, spații verzi, etc.j, organizare de șantier, dotări și echipamente, studii hidrotehnice, geotehnice și topografice, lucrări ce se execută potrivit AC nr.696/15’’Z"/10.06.2014 modificată cu AC nr.324/2’’Z”/l 1.05.2016, se vor executa lucrări de amenajare accese și circulații locale-ETAPA a D-a, constând în amenajare alveolă pentru stații de transport public-RATB, TAXI, trotuare și montare borduri, acces auto cu patru benzi șt treceri de pietoni cu borduri coborâte pentru persoane cu dizabilități, amplasare stâlpi de iluminat public și RATB, semaforizare și marcaje rutiere, lucrările urmând a fi executate exclusiv pe terenul aflat în proprietate.

Se vor respecta Avizele Comisiei Tehnice de Circulație a Municipiului București nr. 25211/25.01.2016, nr.25212/25.01.2016, nr.6903/26.05.2015 și planșele anexate la acestea, vizate spre neschimbare cu nr. 138272707,01.2016, respectiv nr. 1311177/21.05.2015, precum și condiționările impuse prin Avizele Administrației Străzilor București, SC Apa Nova SA, SC Enel Distribuție Muntenia, SC Radet București, SC Distrigaz Sud Rețele SRL, SC Tclekom România Communications SA, RATB, SC Luxtcn Lighting Company SA, SC Netcity Telecom SA, acestea fiind emise pentru lucrările de amenajare a acceselor și circulațiilor pe str. Ziduri Moși în ansamblu, incluzând etapele I, II, și 111.

Soluțiile de modificare a accesului sunt reglementate prin documentația de urbanism PUD „Prelungirea arterei dc circulație Șoseaua Electronicii-cale de acces intre str. Ziduri Moși și șos. Electronicii și amplasare Complex Expozițional Milano’’, avizată cu Avizul Arhitectului Șef nr.18 CA 2/3/23.02.2016 și aprobată cu HCL nr.40/25.04.2016.

Anterior executării lucrărilor de reconfigurare a străzii Ziduri Moși (etapa 1,11 și II) se vor realiza lucrările de înlocuire a rețelei publice de alimentare cu apă și extinderea rețelei de canalizare.

Branșamentele și racordurile la utilități vor face obiectul unor alte autorizații de construire.

Prezenta autorizație de construire se va citi împreună cu AC nr.324/2”Z”/l 1.05.2016.

NOTE:

Se vor respecta prevederile HCGMB nr.205/2009 privind Brevetul Verde pentru execuția lucrărilor de construcții pe teritoriul Municipiului București. Beneficiarul, constructorul și proiectantul lucrării răspund de respectarea proiectului și de calitatea lucrărilor, pentru asigurarea rezistenței și stabilității, a siguranței în exploatare, la foc, precum și celelalte condiții și exigențe prevăzute prin Legea 10/1995. Autoritatea emitentă a autorizației nu este responsabilă pentru eventualele prejudicii ulterioare cauzate de existența, la momentul emiterii actului, a unor litigii aflate pe rolul instanțelor judecătorești privind imobilul -teren și/sau construcții -aparținând exclusiv solicitantului.

-    pe imobilul - terenuri și/sau-constraeții - situat în municipiul București, sectorul 2, cod poștal - . str. ZIDURI MOȘI nr. 23. bl. sc. et._^, ap, cartea funciară 235049 si 235083, nr. cadastral 235049 si 235083,

NOTĂ: imobilele vor fi alipite conform propunerii de alipire întocmite de topometrist autorizat inc. Adrian Onițiu, care a făcut obiectul Certificatului de urbanism nr. 1141 /25„Z”/31.08.2016.

-    lucrări în valoare de 237.240 lei

-    in baza documentației tehnice - D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C-

D.T.O.E.)'desființare a construcțiilor    nr.12 din 2016, având denumirea/titlul „Supralărgire carosabil str.

Ziduri Moși” a fost elaborată de SC Urban Proiect Grup SRL , cu sediul în județul - . municipiul, orașul/cemuna București, sectoryj/sariă^lt^cod poștal _, str. Calcarului nr. 2, bl. sc. et. 3_, ap.


x_, respectiv de ing. Laura Alexandru. afhkW


șef de proiect cu drept de semnătură, înscris-în


Tabteul-National-al-Arhitec-filor cu-nr./V? în ■conlofînitat&>6H-Brevederile Legii’ nr.-184/2001 -privind-organizarea si

exercitarea profesiei-de arhitect, -republicat/!, afl&fcjiQMdegta 'Filialei Teritoriale- - a Ordinului Arhitecților-din

Remania;    1    [    | *

A    ''///■f / f 1 I ♦ >    * î * î >* f

I

CU PRIVIRE LA AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR SE FAC URMĂTOARELE PRECIZĂRI:

A.    Documentația tehnică- D.T. (D.T.A.C. + D.T.O.E.) - vizată spre neschimbare împreună cu toate avizele și acordurile obținute, precum și actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, face parte integrantă din prezenta autorizație.

Nerespectarea întocmai a documentației - D.T. vizată spre neschimbare (inclusiv a avizelor și acordurilor obținute) constituie infracțiune sau contravenție, după caz, în temeiul prevederilor art. 24 alin. (1), respectiv ale art. 26 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată._

In conformitate cu prevederile art. 7 alin. (15) - (15A1) din Legea nr. 50/1991 și cu respectarea legislației pentru aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, în situația în care în timpul executării lucrărilor și numai în perioada de valabilitate a autorizației de construire survin modificări de temă privind lucrările de construcții autorizate, care conduc la necesitatea modificării acestora, titularul are obligația de a solicita o nouă autorizație de construire.__

B.    Titularul autorizației este obligat:

1.    să anunțe data începerii lucrărilor autorizate, prin trimiterea înștiințării conform formularului anexat autorizației (formularul-model F.13) la autoritatea administrației publice locale emitentă a autorizației;

2.    să anunțe data începerii lucrărilor autorizate, prin trimiterea înștiințării conform formularului anexat autorizației (formularul-model F. 14) la inspectoratul în construcții al județului/municipiului București, împreună cu dovada achitării cotei legale de 0,1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora;

3.    să anunțe data finalizării lucrărilor autorizate, prin trimiterea înștiințării conform formularului anexat autorizației (formularul-model F.15) la inspectoratul în construcții al județului/municipiului București, odată cu convocarea comisiei de recepție;

4.    să păstreze pe șantier - în perfectă stare - autorizația de construire și documentația tehnică - D.T. (D.T.A.C.+D.T.O.E.) vizată spre neschimbare, pe care la va prezenta la cererea organelor de control, potrivit legii, pe toată durata executării lucrărilor;

5.    în cazul în care, pe parcursul executării lucrărilor, se descoperă vestigii arheologice (fragmente de ziduri, ancadramente de goluri, fimdații, pietre cioplite sau sculptate, oseminte, inventar monetar, ceramic etc.), să sisteze executarea lucrărilor, să ia măsuri de pază și de protecție și să anunțe imediat emitentul autorizației, precum și direcția județeană pentru cultură, culte și patrimoniu;

6.    să respecte condițiile impuse de utilizarea și protejarea domeniului public, precum și de protecție a mediului, potrivit normelor generale și locale;

7.    să transporte la rampa de depozitare deșeuri a municipiului, prin SC Sal-Trans Exim SRL materialele care nu se pot recupera sau valorifica, rămase în urma executării lucrărilor de construcții;

8.    să desființeze construcțiile provizorii de șantier în termen de_zile de la terminarea efectivă a lucrărilor;

9.    la începerea execuției lucrărilor, să monteze la loc vizibil "Panoul de identificare a investiției" (vezi anexa nr, 8 la normele metodologice);

10.    la finalizarea execuției lucrărilor, să monteze "Plăcuța de identificare a investiției";

11.    în situația nefinalizării lucrărilor în termenul prevăzut de autorizație, să solicite prelungirea valabilității acesteia, cu cel puțin 15 zile înaintea termenului de expirare a valabilității autorizației de construire/desființare (inclusiv durata de execuție a lucrărilor);

12.    să prezinte "Certificatul de performanță energetică a clădirii" la efectuarea recepției la terminarea lucrărilor;

13.    să solicite "Autorizația de securitate la incendiu" după efectuarea recepției la terminarea lucrărilor sau înainte de punerea în funcțiune a clădirilor pentru care s-a obținut "Avizul de securitate la incendiu";

14.    să regularizeze taxa de autorizare ce revine emitentului, precum și celelalte obligații de plată ce îi revin, potrivit legii, ca urmare a realizării investiției;

15.    să declare construcțiile proprietate particulară realizate, în vederea impunerii, la organele financiare teritoriale sau la unitățile subordonate acestora, după terminarea lor completă și nu mai târziu de 15 zile de Ia data expirării termenului de valabilitate a autorizației de construire/desființare (inclusiv durata de execuție a lucrărilor).| CCNF07WI CU ORIGINALUL j


uțj£ a lu&rărilor este de 24(douăzecișipatru) luni/zile, calculată de la data lor (aRtlîîțata în prealabil), situație în care perioada de valabilitate a autorizației rată de execuție a lucrărilor autorizate.

valabilitate a autorizației este de 12(douăsprezece) luni/zile de la data emiterii, interval de timp în care trebuie începute lucrările de execuție autorizate.


încep se extin’SECRETAR, Ele
Taxa de autorizare în valoarexde 2372,0 Iei a fost achitată conform O.P. nr. 238/19.08.2016

Prezenta autorizație a fost transmisă solicitantului direcL'prin poștă la data de


însoțită de 1 (un) exemplar din documentația tehnică, împreună cu avizele și acordurile obținute, vizate spre neschimbare.

lii^^rchai

In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


întocmit, ing, CameliaBUrdianu


SE PRELUNGEȘTE VALABILITATEA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE


De la data de_până la data de_.

După această dată, o nouă prelungire a valabilității nu este posibilă, solicitantul urmând să obțină, în condițiile legii, o altă autorizație de construire.

PRIMAR,    SECRETAR,


ARHITECT ȘEF,


Data prelungirii valabilității:_

Achitat taxa de :_lei, conform chitanței nr._din


Transmis solicitantului la data de    _.

/O M >


. direct / prin-poștă.
SADU-AC Ediția 7/ Revizia 0ȘTI ULUI 2


Prima*    ' ”;’CUREHA FOSTSEMNAI

C KiHNh'l jUAJSH/*
oe?ĂRp


AUTORIZAȚIA DE CONSTRUIRE Nr. fel fcâ .din £g .oy. _20I6

Ca urmare a cererii adresate de S.C.VERANDA OBOR prin Ana Barbara Bobirca cu demfeiliul i

sediul în județul municipiul/ orașul/ comuna București, satul_, sector 2, cod poștal    str.Popa Lazâr.

nr. 5-25, bl. 04 , sc.__, et. parter, ap. cam. 2 telefon/fax    . e-mail_înregistrată la nr.

65010/62876 din 12/20.09.2016.__

în conformitate cu prevederile Legii pr. 50/1991 privind autoriedr^țCexgfîiîâr.ii-lucrdrid^ de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,C'j ORIGINAL’!!_


SE AUTORIZEAZĂ^

executarea lucrărilor de construire ;

lucrări de construcții constând în înlocuire rețea apă potabilă si realizare branșament de apă, realizarea

unei rețele de canalizare pluvială si a unor guri de scurgere în imobilul din str, Ziduri Moși nr.23

Cu respectarea certificatului de urbanism nr.l37/4”Z”/19.08.2016, a avizelor solicitate Ia eliberarea lui, și a documentației tehnice (piese scrise și desenate) anexate vizate spre neschimbare.,

Executarea lucrărilor sus menționate pentru imobilul din str. Ziduri .Moși, nr.23 ,se vor executa conform memoriului justificativ. Noile racorduri se vor lega la rețeaua publică-de apă și canalizare existentă pe str.Ziduri Moși Lucrările se vor executa fără afectarea proprietăților învecinate. La execuția lucrărilor se vor respecta toate prevederile legislației în vigoare privind protecția muncii și protecția mediului.

-    Semnalizarea fi împrejmuirea lucrărilor de execuție a investiției conf Normelor legale in vigoare este obligatorie pe toată durata desjașurării lor

-    fn zona afectată de organizarea de fantier se vor lua toate măsurile necesare astfel încât materialul depozitat, utilajele staționate și orice alte activități în perimetrul de lucru, să nu afecteze în vreun fel sau să polueze mediul înconjurător

-    Să asigure înainte de ieșirea pe căile publice, curățirea și spălarea mijloacelor de transport și/sau utilajelor, a pneurilor sau șenilelor, utilizând mijloace corespunzătoare, inclusiv stații cu rampe de spălare, amplasate in incinta zonei de lucru sau a organizației de șantier

• Să asigure încărcarea și etanșarea corespunzătoare, inclusiv acoperirea cu prelată și să preîntâmpine poluarea mediului și degradarea căilor publice, pentru activitatea de transport marfă, deșeuri urbane, industriale și menajere cu mijloace de transport proprii sau deținute cu orice titlu.

-    Accesul in zona de lucru sau in șantier se va efectua pe trasee marcate pe planul de situație ( sc J 500), in funcție de categoria de 'drum și tonajul mijloacelor de transport avizat de Direcția Transporturi, Drumuri și Sistematizarea Circulației

NOTĂ: Se vor respecta prevederile H.C.G.M.B.nr.205/2009 privind Brevetul Verde pentru execuția lucrărilor de construcții pe teritoriul municipiului București.    - i ■ - :    .

NOTĂ; Realizarea luaărilor în perioada 15 noiembrie-15 martie, se va efectua numai ai respeetarea prevederilor Dispoziția Ptânaului General nr.

1601/2006, cav oompletează Dispoziția Primarului Gaioalnr. 1609/2000.

NOTĂ: RealizarEaluqăritorpeslrăziletccertmodamizatesevaefectuanumai cu ivspeciava prevederilor DLspoatia Primarului Gaicralnr.l6(yi999.

NOTĂ: Autoritatea emitentă a autorizației nu este responsabilă pentru eventualele prejudicii ulterioare cauzate de existenta, la momentul emiterii

actului, a unor litigii aflate pe rolul instanțelor judecătorești privind imobilul - teren și/sau bmistnictii-aparținândexclusivsolicilantului.

-    pe imobilul-teren și/sau construcții - situat în municipiul București, sectorul!, cod poștal . . str. Ziduri Moși nr.23,

sc. eL_, ap.    Cartea funciară 235049-235083 Fișa bunului imobil_^jSau nr. cadastral 235049-235083 .•

Lucrări în valoare de 158 200Jei. Fără TVA

-    în baza documentației tehnice - D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C. + D.T.O.E.),

respectiv desființarea construcțiilor (DrT.A.D. + D.T.QiE;) nr. 12 din 2016 având denumirea/titlul_a fost elaborată de S.C.

Urban Proiect Grup SRL., cu sediul în judcțuL, municipiul/ erașul/eomuha București sectorul/satuf-l. cod poștal_, str.

Calcarului nr.2. bl. sc. et. _3, ap. respectiv de arhitect/ conductor arhitect cu drept de semnătură, înscris în Tabloul


Național al Arhitecților cu nr. _ în conformitate cu prey arhitect, republicată, aflat în evidența Filialei teritorialCU PRIVIRE LA AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR SE FAC URMĂTOARELE PRECIZĂRI: Documentația tehnică- D.T. (D.T.Â.C.+D.T.O.E. sau D.T.A.D.) - vizată spre neschimbare împreună cu toate avizele și acordurile obținute, precum și actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, face parte integrantă dinp'rezeritâ adorizafie'.': i î'.-"

Nerespectarea întocmai,a documentației - D^JT. vizată spre neschimbare {inclusiv a avizelor și acordurilor obținute) constituie infracțiune sau "contravenție, după caz, în temeiul prevederilor arL24\alin. (1), respectiv ale art. 26 alin. ( I) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată.

.. iUv-6IV:-

în ccinfofniital& cu prevedqile-art: 7 alin.. (45) - (15A1) din Legea nț. .50/1991; și .cu respectatei legislației pentru aplicațeâ.pirectivei-Consilîiilu.j 85/337/QEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor .anumitor/proiecte publice și private asupra mediului, în situația înecare-în timpul executării lucrărilor și numai în perioada de.valabilitate a autorizației de construire survin modificări de temă privind lucrările de construcții autorizate, care conduc la necesitatea modificării acestora, titularUlare obligația dea solicita o nouă autorizație de construire._<    -

B. Titularul autorizației este obligat:    •

1. să anunțe data, începerii.{țicrărilor autorizate, prin trimiterea înștiințării conform formularul ui anexat autorizației (formularul-model F. 13) la .autoritatea administrației publice locale emitentă a autorizației;    .

. *2. să.anunțc-dataînceperii lucrărilor autorizate, prin trimiterea înștiințării conform.formularului anexat^ autorizației (formularul-model tF;l 4) lg jnșpectorștul în construcții al județului/municipiului București, împreună cu dovada achitării cotei legale de 0,1% din" valoarea autorizată â lucrărilor de construcții și instalații aferente -acestora; i    <    ■    ‘-BÂ

•!


3. să anunțe data finalizăriirtuctărilor autorizate, prin trimiterea înștiințării conform' formularului anexatjautorizației (formularul-model F.-l5)’lă inspectoratul în construcții aEjitdețului/municipiului București, 'Odatăcu^corivâcarea''COmisterrlereiGSeptie;-::*'''-'i-,; ■    •    • .'îi*v• v '< .-rt ».    ■

•i « \    ,4. să'păstreze pe șantiert-rîn perfectă’fetare - autorizația de construire,și documentația tehnică -iD.T.

(D.T.A.C.) vizată spre-neschimbare, pe carela va prezenta la cererea organelor de, controlpotrivit legii, pe ’ toată durata executării lucrărilor; ' ' ' . ’    ! f / -

5. în cazul în care, pe parcursul executării lucrărilor, se descoperă vestigii arheologice (fragmente de ziduri, ancadramente de goluri,"fundații,’ pietre cioplite sau sculptate, oseminte, inventar monetar, ceramic etc.), să.șiștezeexecuțarea lucrărilor, să ia mășuri de pază și de protecție și să anunțe imediat emitentul autorizației,

. preciun și direcția județeâriă pentru cultură, culte și patrimoniu;    (    ;    .....

-• 6. să respecte condițiile impuse de utilizarea și protejarea domeniului public, precum și de protecție a •• -mediului; potrivit normelor generale și-locale;

’7. să transporte la groapa de gunoi a prestatorului materialele care nu se pot recupera sau valorifica, rămase în urma executării lucrărilor de construcții;

8. să desființeze construcțiile provizorii de șantier la terminarea efectivă a lucrării or;    ..

. •; ?; « \ la, începerea exețcuției .'lucrărilor, să monteze la loc vizibil "Panoul ide identificare a investiției"

(vezi anexa nr. 8 la normele metodologice);

-.v. J Oda finalizarea execuției-Iiicrărilor, simonteze "Plăcuța de identificare a-investiției";

:•    11. în situația nelinâlizării lucrărilor în termenul prevăzut de autorizație, să solicite prelungirea

•’ valabilității 'acesteia, .cu CeL puțin -15/zile:-înaintea termenului de expirare a valabilității autorizației de cohsffuife/desfiirițâre (inclusiv durafa d^exebii’tie a lucrărilor); - .    <

' • ••.    '12. să prezinte. “Certificatul de peribrinânță energetică a‘ clădirii” la efectuarea rfccepției la terminarea

- lucrărilor; '    ■ ■■■■ .-..j -- -->-•»-.«. ■■■■ ■

' • ■'solicite “Ăutdrizațiâ' de^curitațe Ia incendii?-’ 'diipă efectuarea recepției la terminarea lucrărilor sau îriiuiinte de punerea în fimcțiune a clădirilor pentru care s-a obținut “Avizul de securitate nla incendiu”;

l4. să regularizeze taxa de'âutdfizare ce revine emitentului, precum și celelalte obligații de plată ce îi

( Veviri, potrivit legii, ca urmare a realizării.investiției;' t    ’ ; . .    .

' 15.'*să: declare coristruiriiilef, ppppiieițfte particulară-realizate, în vederea impunerii, lai organele ~

.financiari? (teritoriale sau la'unități le subordonate„afcestora, după terminarea ior completă și nu mai târziu de 15 zile de ia dala expirării^.    jyalabilijate a autorizației de construire/desființare (inclusiv durata de

execuție a lucrărilor).    ™ /1    3c--WXU FOST SEMNATA DEPÂRp

îcuție a lucrărilor este de^fnBa) lună, calculată de la data începerii efective a lucrăn^^jaSA^^Zprealabil), situație în care perioada de valabilitate a autorizației se extinde pe întreaga aîtraiaăelîxecuție a lucrărilor autorizate.    < ■

D. Termenul de valabilitate a autorizației este de 6(sase) luni de la data emiterii, interval de timp în care trebuie începute lucrările de execuție autorizate.    '    . •


SECRETAR, ElenaNiță


ARHITECT EFy Arh. urb.Bratu,

Taxa de autorizare în valoare de 1582,0 lei a fost achi ^Tcoitfttfm chitanței nr. OP din 0609.2016.

'    ■ Taxa de ocupare a domeniului public m valoar^dg/ _ lei a fost achitată cf. chitanței nr._din

întocmit, Ing. Anca Ailenei

Prezenta autorizație a fost trimsnfisă solicitantului direct/prin-peștă la data însoțită de 1 (un) exemplar din documentația tehnică, împreună cu avizele și acordurile obținute, vizate ?■’ spre neschimbare, ► , .

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții’, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

SE PRELUNGEȘTE VALABILITATEA    .

AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE/ DESFIINȚARE

i* ■ I • r 1

De la data de • - -    până la data de_.    • • * .

După această dată, o nouă prelungire a valabilității nu este posibilă, solicitantul urmând să obțină, în condițiile legii, o altă autorizație de construire/desființare.


PRIMAR,


SECRETAR,


r    .    ARHITECT ȘEF,


suprafața strada afectata de lucrări

52261)

LTEGORIA DE IMPORTANTA: **C" NORMALA ISA DE IMPORTANTA: H COMPARTIMENT L DE ȘTAB D DE REZ

SC MARE Dl=2.397 mp {nr. cadastralcota 0.00 = 83.60•4+

TERIF1CATOR |

"“"WIUNICIPIUL BUC

CERINȚA

REFERAT/EXPERTIZA NRJDATA

PRIMĂRIA SieCTC

AIULUI Z


ÎENEFICI Kft


’ROIECTANT ■3ENERAL

Proiectant de

SPECIALITATEVERANDA SHOP&STAY OBOR

Tel: +40(0)213103341, far: +40(0)213196926 wett www verandamalro

PROIECT GRUP

, nr. 2. etaj 3. sectar 1, BucuraiVIA PROIECT SRL

Intr Bherica Ghencea nr.4, sectr5, Bucurai) Tei: +40(0)3173744/Fax: +40(0)3173744OM PLEX COMERCIAL "VERANDA SHOP & STAY" P Str. Ziduri Moși nr. 23, sector 2, București Supralarglre^str. Ziduri Moși

2 c -'i? w m xi

L.


URBAN PROIECT GRUP

Str Calcarului, nr 2,eta)3, sector I.BucuesH

• ‘ t    'r ~ .. T-r^- ...

NUMESI FUNCȚIE

NAMZANDFUNCTION

SEMNĂTURĂ

S/GNAJURe /

SCARA1-500 SC4££    1.3W f

IR. PROIECT 4 2/2016

RQJEGTNa

V

[n»LanAl£XMMU

târ,

DATA

04re AUG 2016

NR. PLAN ț1

SHEETNO    '-1

REVIZIE

REV.WO

\c~ \ V

'nț Laui ALEXANDRU

----i

1(10. Lan ALEXM3HU

DENUMIRE PLANȘA    PL

W^s:    pla

ETAPIZARE L

AN GENERAL ^p

N DE SITUAȚIE

UCRARf EXTERIOARE |

Z/x-Zl /

ROMÂNIA

municipiul BUCUREȘTI PRIMĂRIA SECTORULUI 2

ANEXA A FOST SEMNATA DE PÂRJI lPrima ria Sector 2 București' CABlNf:TS|v’t£TAR


INTHAKL


"șf

CERTIFICAT DE URBANISMdin


CCNFONM CU ORIGINALULuum luUL I    //

îi constfindrir înlocuire rețea


în scopul: eiecutării lucrărilor de construcții și realizare branșament de apă, realizarea nnei rețele de canalizare pluvială și a onor

guri de scurgere


rețea apfi potabilaCa urmare a cererii adresate de Ana Barbara Bobirca pentru SC VERANDA OBOR SA cu domiciliul/sediul în județul , municipiul / «aștri Z eemuna București, satul/sectorul 2, cod

poștal_, str.Popa Lazăr nr. S-25 bl. 04, sc._, et. parter. ap. cam.2 telefon/ fax_e-mail

_, înregistrată la nr. 56386 din 11.08.2016

pentru imobilul - teren și / sau construcții - situat în municipiul București, sectorul 2,

cod poștal_, strada Ziduri Moși nr. 23, bl. sc. eL . ap. identificat prin număr cadastral

235049, intabulat în CF cu nr.235049, și/sau identificat prin planurile de situație scara 1 : 500 și scara 1 :2000 anexate

în temeiul reglementărilor documentațiilor de urbanism faza:

•    PUG - Municipiul București aprobat cu HCGMB nr. 269Z2000, prelungit valabilitate cu HCGMB nr. 232Z2012 și HCGMB nr. 224/2015

•    PUZ/PUD_aprobat cu_

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

ti

SE CERTIFICĂ

1

t

1. REGIMUL JURIDIC:

Imobilul situat în intravilanul Municipiului București, cu adresa în strada Ziduri Moși nr.23, sector 2, conform extras de carte funciara de informare nr.235049 din 20.07.2016 și a extras de carte funciara de informare nr.235083 din 20 07.2016, eliberate de OCPI, Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sector 2, compus din teren în suprafață de 745,Omp și teren din 1 lOImp. este în proprietatea SC VERANDA OBOR SA-

2. REGIMUL ECONOMIC:    ______

Propus: eiecutărea lucrărilor de^orifitrupfiîconstând în înlocuire rețea apă potabilă și realizare branșament dc apă, țșalizareajinâ'rețele de canalizare pluvială și a unor guri de scurgere    z z    \

3. REG

Imobilul diua&esa'poștală/situat în str. Ziduri Moși nr.23, în conformitate cu PUG Municipiul I t>p^țot" lgyGMB nr. 269/2000, prelungit valabilitate cu HCGMB nr. 232/2012 și HCGMB^J^aUâO SJ ste amplasat în afara zonei protejate.

Se vor executa IucTiw-fie'înlocuire rețea apă potabilă și realizare branșament de apă, realizarea unei rețele de canalizare pluvială și a unor guri de scurgere în str. Ziduri Moși nr.23, ce va avea legătură Ia rețeaua publică de apă, conform aviz Apa Nova nr.91607711 din 03.06.2016

Lucrarea se va executa, in următoarele condiții:

-    lucrări provizorii - decopertarea si realizarea șanțului pe traseul propus;

-    lucrări definitive - montare conducte și aducerea terenului la forma inițială.

NOTĂ: Potrivit prevederilor HCGMB nr. 206/2013, dacă lungimea lucrărilor DEPĂȘEȘTE 29ML,pe

domeniul public, competentele de autorizare revin Primăriei Municipiului București.

NOTĂ: Lu rile propuse se vor t'’. făr afectarea propri / Iilor învecinate; în caz contrar se va

obține acordul autentificat al proprietarilor acestora.


Prezentul certificat de urbanism


elaborarea documentației necesare obținerii autorizației lucrărilor propuse.


poate fi utilizat/ nn,pmrt« fi ufiliant-în gropul Hff-Jprat pentru/ întrueât: inerii autorizației fie construire/ desființare în?vUdergîT executării.


ființare

CCNFCaWI CU ORIGINAL


Certificatul de urbanism nu ține loc de autorizație, de^eoRS

și nu conferă dreptul de a executa lucrări de con:


4. OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISMîn scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții - de construîre/de desființare - solicitantul se va adresa autorității competente pentru protecția mediului: Agenția pentru Protecția Mediului București - Aleea Lacul Morii nr.l, sect6

în aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE și prin Directiva Consiliului și Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului Ia elaborarea anumitor planuri șt programe în legătură cu mediul și modificarea, cu privire la participarea publicului și accesul la justiție, a Directivei 85/337/CEE și a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligația de a contacta autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta să analizeze și să decidă, după caz, încadrarea/neîncadrarea proiectului investiției publice/private în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului.

în aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfășoară după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentației pentru

t autorizarea executării lucrărilor de construcții la autoritatea administrației publice competente.

în vederea satisfacerii cerințelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu,

autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opțiunilor publicului și al formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiției în acord cu rezultatele consultării publice.

în aceste condiții:

După primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligația de a se prezenta la autoritatea competentă pentru protecția mediului în vederea evaluării inițiale a investiției și stabilirii necesității evaluării efectelor acesteia asupra mediului. în urma evaluării inițiale a investiției se va emite actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului.


în situația în care autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește necesitatea evaluării efectelor investiției asupra mediului, solicitantul are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente cu privire la menținerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții

în situația în care, după emiterea certificatul^ af^ânîsn^oK pe parcursul derulării procedurii de evaluare a    ,

efectelor investiției asupra mediului, soliciți ^feîjyîTțB^ |a mienția de realizare a investiției, acesta are    (

obligația de a notifica acest fapt autoritățiLad


.EMITERE A Al rele documente îrbanLsm (copi

-va fi


' asupra imobilului, teren și/sau construcții, extrasul de plan cadastral actualizat la zi fo&ft&fliTde carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată);

c)    documentația tehnică - D.T., după caz (2 exemplare originale):

[x] D.T.A.C.    [ ] D.T.O.E. [ ] D.TA..D.

d)    avizele și acordurile stabilite prin certificatul de urbanism:

d.l) avize și acorduri privind utilitățile urbane și infrastructura (copie):

[x] alimentare cu apă    [x] gaze naturale Alte avize/ acorduri

[ ] canalizare    [x] telefonie

[x] alimentare cu energie electrica [x] salubritate

[ ] transport urban fx] Netcity Telecom

[ ] alimentare cu energie termică [ ] iluminat public d.2) avize și acorduri privind:

[ ] securitatea la incendiu


is-


[ ] protecția civilă    [ ] sănătatea populației

d.3) avize/acorduri specifice ale administrației publice centrale și/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora (copie);

d.4) studii de specialitate (1 exemplar original):

-    Acord Primar General - numai dacă strada se află în perioada de garanție/postgaranție

d.5) alte avize/acorduri

-    Contract refacere pavaje încheiat între administratorul de rețea și un constructor de dramuri/

societatea care are strada tn garanție/postgarantie (împreună cu atestarea pentru prestări servicii de refacere zone afectate de lucrări tehnico-edilitare pe teritoriul municipiului București, în copie - obținută de la PMB -confbim prevederilor HCGMB nr. 206/2013 și ale Dispoziției Primarului General nr. 96/30.1.2014)

-    Contract în baza căruia se execută lucrările

-    Avizul Administrației Străzilor Municipiului București, pentru lucrările de branșament

-    Acordul autentificat al celuilalt/celorlalți coproprietar/coproprietari - numai dacă este cazul

e) punctul de vedere /actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului (copie);

f)    dovada înregistrării proiectului ia ordinal-Arhitecților-din Romfinia (1 cxcmplurorignal^

g)    Documentele de plată ale următoarelor taxe (copie):

-    taxa de Autorizație de construire

-    taxa pentru ocuparea domeniului public.

Prezentul certificat de urbanism are valabilitate de 12 (douăsprezece) luni de la data emiterii.


SECRETAR, Elena


ARHITECT Arh. urb.BraAchitat taxa de: 12,00 lei, conform chi< Prezentul certificat de urbanism a


întocmitf [ng^Anca Ailenei

ANEXA A FOS’ 3EMNAÎÂ


în, conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrârțJdwteĂJ^ÎNftii, republicată, cu modificările și completările ulterioare,SE PRELUNGEȘTE VALABILITATEA CERTIFICATULUI DE URBANISM


De Ia data deDupă această dată, o nouă prelungire a valabilității nu esttf-pssibi să obțină, în condițiile legii, un alt certificat de urbanism.


B=p9Sibilă, solicitantul urmând


PRIMAR,


SECRETAR,


ARHITECT ȘEF,


Data prelungirii valabilității:_.

Achitat taxa de :_lei, conform chitanței nr._din_

Transmis solicitantului Ia data de_direct / prin poștă.SADU-CU Edijia 1/ Revizia 0

•S1


Strada Ziduri Moși Trotuar

Alveola taxi + autobuz Bretele acces sl ieșire auto Trecere de pietoni Refugiu tramvai Bretea locala

Stâlp proiectat RATB + Iluminat Semafor

Acces pietonal Acces auto


suprafața teren Veranda (dezmembrat pt. donație si lucrari)= 1.846; mp nr cadastral 235049 + 1.101 mp nr cadastral 235083)

suprafața teren Piața (dezmembrat pt. lucrări)

« 920 mo (nr. cadastralft>G^QfUlETAR    $

ADRESA BUNUllUl IMOBIL:    =

SjtfUjfctfLEșI PRENUMELE: \

BUCUREȘTI, sedior 2 V '--*

teSȚRODPLAST S.A.

\ '

1 1

E£ S/

Str.: Ziduri Moși nr. 23

iT ADRESA : Str. Ziduri Moși nr. 2

3-25 \

fl /    Sector 2, București

8- -EXECUTANT:    S.C. MIGAV SERV S.R.L.

Autorizai de ONCGC

jj .Nuintic jl prenumele : DUMITItAȘCU DANIELA

R âcwnlMurl :

Aut. lir. 1297    din 08.12.1999

Nr.țnrcgff

RECEPTIV


1NCGC LJUU>E

—I — ai-” /Rji G ----

/■șrCA'l^OGRAFIEINVESTITOR VERANDA OBOR S.A,

ANEXA’i FOST SEMNATĂ DE PĂRȚI tAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr.

Privind lucrarea:

” ÎNLOCUIRE rețea apa potabila si realizare branșament de apa si realizarea unei rețele

DE CANALIZARE PLUVIALA SI A UNOR GURI DE SCURGERE "

executate iu cadrul contractului nr. 507 din 03.08.2016 si Actele Adiționale nr.l, nr. 2 si nr. 3, încheiat între :

VERANDA OBOR S.A. si URBAN PROIECT GRUP SRL;

LucrSrile au fost executate în baza Autorizației de Construire nr.I2015 ”Z” din 29.09.2016, eliberata de Primăria Sector 2 ,pentru imobilul situat in București,Str. Ziduri Moși Nr. 23, Sector 2, avand cartea funciara / număr cadastral 235373;

Comisia de recepție a fost numita cu HOTARAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL VERANDA OBOR

S.A. din data de 16.12.2016, și-a desfășurat activitatea în intervalul: 18.01.2017 -    2017, fiind

formata din:

1. Marian Costache - reprezentant Optim Project Management - diriginte șantier lucrări apa-canai -reprezentant Apa Nova București -Direcția Rețele Apa -reprezentant Apa Nova Bucuresti-Directia Rețele Canalizare

-    Președinte

-    Secretar

-    Membru

-    Membru


2.    Rodica Jura vie

3.    Valeriu Mihaita

4.    Mircea Manea

5.    Victor Raducanu


- reprezentant Apa Nova București- Direcția Implementare Proiecte- Invitat

6.    Aurora Voiculescu    - specialist reprezentantul investitorului    - Membru

7.    Ion Constantin Mojoiu -specialist Optim Project Management    - Membru

8.    Adrian Anghel    -reprezentant Apa Nova București    - Membru

9.IuUanComsa    -reprezentant Primăria Municipiului București    -Membru

Au mai participat la recepție in calitate de invitați:

1. PROIECTANTUL GENERAL: URBAN PROIECT GRUP SRL- reprezentat de: Director Gabriel Cosoaba

2. PROIECTANTI DE SPECIALITATE: - S.C. CPIE SRL-x M - reprezentat de : Director Constantin Patru

3.EXECUTANTUL LUCRĂRII:Antreprenorul Generiu?

URBAN PROIECT GRUP SRL
4.2.LucrariIe executate .conform contractului de antrepriza si documentației de proiectare, supuse recepției, sunt finalizate- cu excepția celor menționate in Lista Anexa Nr. 2 - NU ESTE CAZUL.

4.3 .Lucrările au fost executate conform prevederilor documentației - respectiv PUNCTUL DE VEDERE AL PROIECTANTULUI GENERAL si PUNCTUL DE VEDERE AL PROIECTANTULUI DE SPECIALITATE) si reglementarilor tehnice in vigoare, cu excepția celor descrise in Lista Anexa Nr. 3- care vor fi remediate- NU ESTE CAZUL.

4.4.Comisia de recepție a înregistrat documentul prin care Investitorul, declara ca :VALOAREA TOTALA a lucrării receptionBte este conform Anexei Nr. I de: 415396,40 Iei, din care valoarea lucrărilor de construcții si a instalațiilor

aferente este de : 375343,66 .lei;

4,5 Valorea lucrărilor de C+M este de: 375343,66 lei

5, Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: ADMITEREA RECEPȚIEI LA TERMINAREA LUCRĂRILOR EXECUTATE.

6 Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

6.1 Analizarea documentației tehnice din Capitolul A si Capitolul B din CARTEA TEHNICA A CONSTRUCȚIEI; 6.2.Cercetarea vizuala a lucrărilor supuse recepției. Analizarea "Punctului de vedere al Proiectantului General si Punctul de

vedere al Proiectantului de Specialitate’’care recomanda ” ADMITEREA RECEPȚIEI LA TERMINAREA

LUCRĂRILOR”.

63 REALIZAREA LUCRĂRILOR.

7,Comisia de recepție recomandă următoarele:

Comisia de recepție*)


- PREȘEDINTE- Marian CostacheSpecialiști*)


- SECRETAR- Rodtca Juravle

Mire ea Maneal___Adrian Anghel
Iulian Comsa
ANGHEL ADRIAN marca 14611


'ANEXA VOST SEMNATĂ [ DE PĂRȚI


REPREZENTANT APA NOVA BUCUREȘTI-    \

DIRECȚIA IMPLEMENTARE PROIECTE:    VICTOR RADUCANUPROIECTANT GENERAL :

- URBAN PROIECT GRUP SRL


PROIECTANTI DE SPECIALITATE:

- S.C. CPIE SRL    - DIRECTOR CONSTANTIN PATRU '

EXECUTANT:

- ANTREPRENOR GENERAL : URBAN PROIECT GRUP SRL-DIRECTOR'

-ANTREPRENOR DE SPECIALITATE:

-MIRALINSTAL COMPANY: DIRECTOR COSMIN POPESCU


Prezentul proces verbal, conținând 3 file si .^...anexe numerotate, cu un total de/«^.file. a fost încheiat astaziZ^y.{?..^,    a sediul in vestitor uluidifi^tr.Zid uri Moși Nr. 23, Sector 2,București, in 8 ex. Originale.


3.
AC 120/5"Z729.09.2016

nUC

DOCUMENT

data’

DENUMIRE FURNIZOR    I

EXPLICAȚII    (g/g*

BNPRT11015

06-05-2016

RATIU JANINA-GABRIELA BIROU INDIVIDUAL NOTARIAL

50,00

DECLARAȚIE    I    (E

OCPIB956925

20-05-2016

OCPI BUCUREȘTI

300,00

TAXA EXTRAS AUTENTIFICARE DEZMEM?*}A&E IMOBIL }/£/

BNPRT11134

26-05-2016

RATIU JANINA-GABRIELA BIROU INDIVIDUAL NOTARIAL

65,00

DECLARAȚIE    W/

SNP985

30-05-2016

SOCIETATEA PROFESIONALA NOTARIALA CONSILIUM

250,00

ACT DE DEZLIPIRE

SNP986

30-05-2016

SOCIETATEA PROFESIONALA NOTARIALA CONSILIUM

250,00

ACT DE DEZLIPIRE

0742780

30-05-2016

AGENȚIA NAȚIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOB

300,00

EXTRASE AUTENTIFICARE ACT DEZLIPIRE

0742781

30-05-2016

AGENȚIA NAȚIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOB

300,00

EXTRASE AUTENTIFICARE ACT DEZLIPIRE

CH. 13686

24-06-2016

COMPANIA NAȚIONALA POSTA ROMANA

12,00

TAXA CERTIFICAT URBANISM 137/4Z/19.08.2016

0223.

08-07-2016

URBANPROIECT GRUP SRL

1.710,00

PROIECTARE

o

. 6MF 0071965

25-08-2016

ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA

62,50

TARIF EMITERE AA REȚELE EDILITARE ID 166766

§37

MÂNQ0008621

26-08-2016

COMPANIA NAȚIONALA POSTA ROMANA

100,00

AVIZ MEDIU -17979/01.09.2016

19Q4004700

31-08-2016

DISTRIGAZ SUD REȚELE - ENGIE

240,13

AVIZ TRASEU MEDIU - 310856122/12.09.2016

I

'X '1516558

05-09-2016

TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA

40,19

TAXA STUDIU PROIECTARE AVIZE FA 100/05/03/01/2396/31.08.2016

05-09-2016

NETCITY TELECOM S.A.

250,00

TAXA AVIZ 7121

?>/ ) 2

;"/ / OP 290

06-09-2016

PRIMĂRIA SECTORULUI 2

1.582,00

TAXA AUTORIZAȚIE 1% PT LUCRĂRI INLOC COI^t

CANALIZARE FLUVIALA

<

£ !J

\SI

■ jyepooâă

09-09-2016

CASA DUMBRAVA SRL

1.338,00

CONSULTANTA OBȚINERE AVIZ DISTRIGAZ ROM*

J3S33H21

MEDIU

1643

19-09-2016

TOPCAD SRL

250,00

SERVICII TOPOGRAFICE

L    \_    P\

V EhjPRT11613'

21-09-2016

RATIU JANINA-GABRIELA BIROU INDIVIDUAL NOTARIAL

250,00

ACT DE ALIPIRE

OP 370l

03-10-2016

INSPECTORATUL REGIONAL IN CONSTRUCȚII BUCUREȘTI

158,00

TAXA 0,1% AUTORIZAȚIE CONSTRUCȚIE - IRCB

w v

OP 372

03-10-2016

INSPECTORATUL REGIONAL IN CONSTRUCȚII BUCUREȘTI

395,00

TAXA 0,25% AUTORIZAȚIE CONSTRUCȚIE-IRCB f ) V \\\

0228'

07-10-2016

URBANPROIECT GRUP SRL

7.980,00

PROIECTARE    \ \\\

OP 585

14-12-2016

INSPECTORATUL REGIONAL IN CONSTRUCȚII BUCUREȘTI

395,00

DIF TAXA 0.25% AUTORIZAȚIE CONSTRUCȚIE - IRCB V \ 0

0234

15-12-2016

URBANPROIECT GRUP SRL

4.750,00

PROIECTARE

0235

15-12-2016

URBANPROIECT GRUP SRL

1.520,00

PROIECTARE

Hm

0236

15-12-2016

URBANPROIECT GRUP SRL

1.520,00

PROIECTARE

0237

15-12-2016

URBANPROIECT GRUP SRL

1.520,00

PROIECTARE

rr

fl ™n

OP 605

19-12-2016

DVBL S2

2.171,00

DIF. TAXA 1% AUTORIZAȚIE CONSTRUCȚIE- DVBL S2

\| •~7'

ii v»

OP 606

19-12-2016

INSPECTORATUL REGIONAL IN CONSTRUCȚII BUCUREȘTI

217,00

DIF TAXA 0.1% AUTORIZAȚIE CONSTRUCȚIE- IRCB

OP 607

19-12-2016

INSPECTORATUL REGIONAL IN CONSTRUCȚII BUCUREȘTI

1.087,00

DIF TAXA 0,5% AUTORIZAȚIE CONSTRUCȚIE -IRCB

— iK

*T»

000192

20-01-2017

CONSULTING PRO COMPANY SRL

3.371,62

DIRIGENTIE ȘANTIER

ic

\NB170052497

23-01-2017

APA NOVA BUCUREȘTI

7.618,30

TAXA CONSULTANTA PENTRU EXECUTARE LUCRĂRI

—4

TOTAL TAXE, AVIZE, CONSULTANT!    40.052,74


AC 120/5"Z"/29.09.2016

DOCUMENT

DATA

DENUMIRE FURNIZOR

VALOARE

EXPLICAȚII

0230

04-11-2016

URBANPROIECT GRUP SRL

375343,66

CONSTRUCȚII SI MONTAJ

TOTAL CONSTRUCȚII MONTAJ

375.343,66

787%.    ■ flfc&e/lO


hivnîciho no kiegjnooC7

m -n

33 co___Avevtctf&Z.

ÂF03TSMTÂ OEPÂHȚI

unicipiul

Primăria

«OfilumuKMiCTUnwt


www(ii2ro ■ Strada Chiriiugplnrnt 11-13 Ttl *{<021) 209 60 00 Fax +(4021)252 80 38

DIRECȚIA URBANISM CADASTRU SI GESTIONAREA TERITORIULUI Nr.86615/440/20.12.2016 + Nr. 3752/26.01.2017


DECLARAȚIA

privind valoarea reală a lucrărilor executate în baza autorizației de construire

Subsemnatul'reprezentant al beneficiarului cu domiciliul fiscal în ROMÂNIA, SC VERANDA OBOR S.A prin ANA BARBARA BOBÂRCA, identificat prin CUI: RO 33599063, cu sediul în Str. Ziduri Moți nr. 23, Clădirea centrului comercial Veranda Mall, biroul nr. 1, Sector 2 - București, înregistrata la Registrul Comerțului sub nr J40/10838f2014 reprezentata prin ANA BARBARA BOBIRCĂ identificata prin CI Scria RR nr 687453, CNP 1750515423013, domiciliat in Str. Mihai Bravu nr. 3, bl. 3, sc. 5, et. 2, apt. 165, Sector 2, tel 0722 839 746, în calitate de beneficiar al autorizației de construire 120/5”Z”/29.09.20I6 emisă de către primarul Sectorului 2, pentru obiectivul „lucrări de construcții constând în înlocuire rețea apa potabila si realizare hranțament de apa, realizarea unei rețele de canalizare pluviala si a unor guri de scurgere „ - situai in STR. ZIDURI MOȘI NR 23, SECTOR 2, având stabilită obligația de a executa integral lucrările autorizate, inclusiv instalațiile aferente acestora până la data 29.03.2017, declar că saloarea reală a lucrărilor este de: 375.343,66 lei val. declarată de beneficiar)


i ue construire

Nr.

crt.

Specificație

U.M.

Valori

1

Valoarea lucrărilor declarată de solicitant la emiterea autorizației de construire, înscrisă în aceasta

a. In cazul în care valoarea din rd. 7 este determină în funcție de valoarea înscrisă la rd. 3

- lei-

158.200,00

2

Taxa încasată la eliberarea autorizației de construire se determină în funiție de valoarea înscrisă la rd. 1 respectiv: valoarea rd. 1 x 1%;

- lei -

1.582,00

3

Valoarea reală a lucrărilor declarată de solicitant, la terminarea acestora

b. în cazul in care valoarea din rd. 7 negativă, taxa datorată se determină în funcție

de valoarea înscrisă la rd, 6, respectiv: valoarea rd. 6 x 1%

- lei -

375.343,66

4

Suprafața construită desfășurată a clădirii

- m* -

-

5

Valoarea impozabilă a clădirii, potrivit anexei nr. 1

c. Pentru clădirile cu destinația de locuință și anexele gospodărești, taxa se reduce cu 50%;

lei/m3

-

6

Valoarea impozabilă a clădirii (rd. 4 x rd. 5)

- Iei -

375.343,66

7

Valoarea din rd. 3 - Valoarea din rd. 6 - ±

d. în cazul în care prin autorizația de construire s-a autorizat executarea de lucrări la o clădire existentă, iar in urma acestora, suprafața construită nu s-a modificat, regularizarea taxei se face numai în funcție de valoarea înscrisă la rd. 3

- lei -

0,00

8

Taxa datorată de solicitantul - contribuabil ca efect al stabilirii valorii impozabiie/reale a clădirii

- lei -

3.753,44

9

Diferența de încasat de la solicitantul-contribuabil ca efect al regularizării

- lei -

2.171,00 - (3 753 44 raxn da io rara 1 5S2.OO taxi pîâitiA inițial)

I)if. achitata cu op nr. «05/19.12.2016 anexata

Cont bugetar 1BAN - regularizare laxfi autorizație de construire / desființare: R07țJJfi£_Z70221180250XXXXX ; Cod 51

• persoane fizice , Cod 2-persoane juridice


Data    L* ■- < Semnătura c< nti

30.0I.20D' O    ........................i.^.V£.RAWDAt;

OBOR

3 ex. H f    SA r h


VA <• ' '    1 -V v

Se vi contpleîi csdtiWfljariltrftifVe fiica! A (Codul r«tn;n0jenDnaJ. număru! de identificare fiscali, dupi etx). «c Nu se ecmpletewi în cdi^^ntpbuibililor
DUMICAT

DECLARAȚIE


zf


’ ANEXA A FOST SEMNATA DE PÂRII ț


BOR SA, cu sediul în București, Sector 2, str. Ziduri Moși nr. 23, ercial Veranda Mall, biroul nr. 1, înregistrată la Registrul Comerțului .09.2014, având cod unic de înregistrare 33599063 ("Societatea”), reprezentată legal prin dna. Ana-Barbara Bobirca, Președinte al Consiliului de Administrație în calitate de proprietar al terenului situat în str. Ziduri Moși nr. 23, Sector 2, București, in suprafața de 1.846 mp. -avand Nr. cadastral _Jț?35373. intabulat jn Cartea Funciara a

Municipiului București, 'Sector 2L cu Nr. 235J373^gsfrfȘlin--4ftcheîerif OCPI Sector 2 Nr.

WrO di


56.753/21.09.2016,


X'NFO dw CU ORIGINA?


AVAND !N VEDERE CA:

A. Subscrisa am luat la cunoștință de la Apa Novă București S.A. că terenul proprietate al Societății, situat în str. Ziduri Moși nT . 23, sector 2, in suprafața de 1.846 mp, avand Nr, Cadastral / Nr. Carte Funciara 235373, este traversat de artera publică de alimentare cu apă potabilă De 225 mm PEID ("Rețeaua de apa potabila”) și rețeaua de canalizare ape pluviale De 315 mm PVC ("Rețeaua de canalizare"), (denumite împreuna “Rețelele”),

B In legătură cu Rețelele, Societatea a realizat pe propria cheltuiala, ca urmare a condițiilor impuse de Apa Nova București prin Avizul Nr. 91512184/27.08.2015, Avizul Nr. 91607711/03.06.2016 si Avizul CTE-APA NOVA BUCUREȘTI SA Nr. 124/05.09.2016, si in baza Autorizației de Construire nr. 120/5"Z7 29.09.2016, emisa de Primarîa Sectorului 2, lucrări de construcții constând in: "înlocuire rețea apa potabila si realizare branșament de apa si realizarea unei rețele de canalizare pluviala si a unor guri de scurgere" (“Lucrările");

C Subscrisa am luat la cunoștința ca, in conformitate cu prevederile HG. nr.930/2005 și a SR 8591/1997 orice construcție sau amenajare trebuie să respecte distanțele de minim 3 m (pentru rețelele de apă) și minim 2 m (pentru rețelele de canalizare);

D Subscrisa am luat la cunoștință ca pe o fâșie de 3 metri de o parte și de alta a Rețelei de apa potabila (distanță măsurată de la generatoarele exterioare ale arterei), ce reprezintă zona de protecție sanitară, conform prevederilor (i) SR 8591/1997, (ii) Ordinului 88/ 2007, (iii) Legii nr. 50/1991 modificată și actualizată; (iv) Legii nr. 224/2015 care modifică și completează legea alimentării cu apă și canalizării nr. 241/2006 și (v) normei speciale privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologicâ aprobată prin H.G. nr. 930/2005, trebuie menținut terenul liber, fără a executa construcții, a depozita materiale sau a bloca accesul personalului APA NOVA BUCUREȘTI S.A. in vederea realizării de către aceștia a lucrărilor de întreținere si reparație a Rețelelor, conform prevederilor legale si tehnice aplicabile.

E.    Subscrisa am luat la cunoștință că pe o fâșie de 2 metri de o parte și de alta a Rețelei de canalizare (distanță măsurată de la generatoarea exterioară a arterei), ce reprezintă zona de protecție sanitară, conform prevederilor (i) SR 8591/1997, (ii) Ordinului 88/ 2007, (iii) Legii nr. 50/1991 modificată și actualizată; (iv) Legii nr. 224/2015 care modifică și completează legea alimentării cu apă și canalizării nr. 241/2006, trebuie menținut terenul liber, fără a executa construcții, a depozita materiale sau a bloca accesul personalului APA NOVA BUCUREȘTI S.A. in vederea realizării de către aceștia a lucrărilor de intretinere si reparație a Rețelelor, conform prevederilor legale si tehnice aplicabile;

F.    Suprafața de teren de 1 846 mp face obiectul Ofertei de Donație avand încheierea de Autentificare Nr. 2206 / 26 mai 2016, depusă la P.M.B. de Societate cu nr. de înregistrare PMB 1435625 și 1435622 din data de 08.07.2016;

G.    Suprafața totala de teren de 1.846 mp se compunea la data Ofertei de Donație Nr. 2206/26 mai 2016 din: imobilul in suprațațăde 1..101 mp, cu nr. cadastral /nr. carte funciara nr. 235083 si imobilul in suprafi§taMe'T45 mp cu nr. cadastral / nr. carte funciara nr. 235049, Ca urmare a^peratltmii dezlipire a celor doua imobile menționate mai sus a rezultat ctonfomi/I^retorii'pCPI Sector 2 Nr. 56753 /

21 092016, imobilul cu Nr. Cauastra.    înscris in cartea funciara nr.

235373 a Municir/iului Bucuresti. Secto 2: ;<«// /    £


propria răspundere următoarele.

1.    Pe perioada cat terenul in suprafața totala de 1.846 mp se afla in proprietatea Societății, respectiv pana la data ta care Oferta de Donație este acceptata de Primăria Municipiului București, Societatea se obligă să permită necondiționat accesul personalului și utilajelor Apa Nova București S.A. la orice ora din zi cât și din noapte, pentru control sau intervenție la rețeaua publică de apă potabilă De 225 mm PEID și la rețeaua de canalizare ape pluviale De 315 mm PVC care subtraverseaza suprafața de teren de 1.846 mp actualmente in proprietatea Societății.

2.    Pe perioada cat terenul in suprafața totala de 1,846 mp se afla in proprietatea Societății, respectiv pana la data la care Oferta de Donație este acceptata de Primăria Municipiului București, Societatea se angajeaza ca pe zona de protecție sanitară nu vom planta arbori sau alte plante ce pot dezvolta rădăcini periculoase pentru rețeaua publică de apă potabilă De 225 mm PEID și la rețeaua de canalizare ape pluviale De 315 mm PVC.

3.    Pe perioada cat terenul in suprafața totala de 1.846 mp se afla in proprietatea Societății, respectiv pana ia data la care Oferta de Donație este acceptata de Primăria Municipiului București, Societatea declara ca nu va ridica niciun fel de pretenții pentru eventualele blocări de circulație, parțiale sau totale, ce ar afecta temporar accesul auto si pietonal in centrul comercial Veranda Mall prin perimetrul determinat de zonele de protecție sanitară a Rețelelor și nici nu va solicita contravaloarea refacerii ulterioare a dezafectărilor sau a eventualelor pagube determinate de intervențiile Apa Nova la rețeaua publică de apă potabilă De 225 mm PEID și la rețeaua de. canalizare ape pluviale De 315 mm PVC în perimetrul determinat de zonele de protecție sanitară a Rețelelor;

4.    Pe perioada cat terenul in suprafața totala de 1.846 mp se afla in proprietatea Societății, respectiv pana la data la care Oferta de Donație este acceptata de Primăria Municipiului București, Societatea declara ca nu va solicita la Apa Nova București S.A. contravaloarea unor eventuale daune cauzate terenului reprezentând zona de protecție sanitară, determinate de intervenția Apa Nova la rețeaua publică de apă potabilă De 225 mm PEID și la rețeaua de canalizare ape pluviale De 315 mm PVC în perimetrul determinat de zonele de protecție sanitară a Rețelelor;

5.    Pe perioada cat terenul in suprafața totala de 1,846 mp se afla in proprietatea Societății, respectiv pana la data la care Oferta de Donație este acceptata de Primăria Municipiului București, Societatea declara ca pe zona de protecție sanitară nu vom planta arbori sau alte plante ce pot dezvolta rădăcini periculoase pentru rețeaua publică de apă potabilă De 225 mm PEID și la rețeaua de canalizare ape pluviale De 315 mm PVC;

6.    Ne angajăm să comunicăm Apa Nova București S.A. în termen de 10 zile de la acceptarea donației, dovada (copie a contractuuil de donație) că terenul afectat de rețele publice de apăfcanalizare a trecut în proprietatea publică al Municipiului București.

7.    Prezenta declarație se supune prevederilor legislației speciale in vigoare care reglementează serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare.

8.    în caz că vom înstrăina terenul de la adresa sus-menționată, către orice terț, cu excepția Municipiului București, ne obligăm să înscriem în mod expres în documentul de înstrăinare respectiv, obligațiile pe care ni le-am asumat față de Apa Nova București S.A., pentru a fi preluate și respectate întocmai de noul beneficiar sau proprietar al terenului.

Prezenta declarație precum si angaja'mi valabile si obligatorii pentru Societate'p£n suprafața de teren de 1.846 mp va trd Municipiului București.îrezenta declarație precum si angajamentele asumate de Societate prin prezenta declarație j^^^t de stricta interpretare si se refera exclusiv la aspectele indicate la punctele 1-8 de mai Jiciunul din angajamentele asumate de Socieate prin prezenta declarație nu reprezintă sil eu trebuie interpretat ca reprezentând o asumare de obligații suplimentare, altele decât

c^Șyexpres menționate in prezenta

i spre a fi folosita strict in cadrul procedurii de recepție a din partea introductiva a prezentei declarații.

DECLARANT

VERANDA OBOR S A.

S.S. Ana Barbara Bobirca


ÎÂHEXAAFOST SEMNATA; DE PĂRȚI


tȚIU JANINA-GABRIELA

birou individual notarial

cu sediul in Mun. București, Str. Mendeleev nr. 35, Sect. 1

Cod Operator Date 984

Licența de funcționare nr. 1968/1746/12.09.2013

ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE Nr. 670

Anul 2017 Luna FEBRUARIE ziua 16


In fața mea, RAȚIU JANINA-GABRIELA, Notar Public, Ia sediul biroului notarial s-a prezentat::

- BOBIRCA ANA-BARBARA, domiciliat în București, Sos. Mihai Bravu nr. 3 bl. 3 sc. 5 et 2 apt. 165, identificat cu CI seria RR nr. 687453, emisă Ia data de 23.06.2010 de SPCEP S2, având cod numeric personal 2750515423013, in calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al VERANDA OBOR SA, cu sediul în București, Sector 2, str. Ziduri Moși nr. 23, clădirea centrului comercial Veranda Mall, biroul nr. 1, înregistrată Ia Registrul Comerțului sub nr. J40/10838/18.09.2014, având cod unic de înregistrare 33599063,

care, după ce a citit actul, a declarat că i-a înțeles conținutul, că cele cuprinse in act reprezintă voința lui, a consim|it la autentificarea prezentului act și a semnat unicul exemplar.

în temeiul articolului 12 litera "b" din Legea notarilor publici și a activității notariale nr.36/I995, republicată, cu modificările ulterioare, se declară autentic prezentul înscris.

S-a perceput onorariul în suma de 200,00 lei + 38,00 Iei T.V.A. care se va achita cu OP/20I7

NOTAR PUBLIC

S.S. RAȚIU JANINA-GABRIELA


Prezentul duplicat s-a întocmit în 3 (trei) exemplare, de RAȚIU JANINA GABRJELA, notar public, astăzi, data autentificării actului, și are aceeași forjă probantă ca originalul.


executate in cadrul contractului nr. ........din

încheiat intre..........................................

si intre


pentru lucrările de..tfZ.pG(3££<.../^.UiG1/.&..............................................

1.    Lucrările au fost executate in baza autorizației nr. ..1^04..^.^.. 1...

eliberata de    ............la data âs2AzQSr.^.h.. cu valabilitate pana la ..

2.    Comisia de recepție si-a desfasurat activitatea in intervalul................

.................................... fiind formata din : (nume si prenume):

...........................1 CC\’r j.vIT} CUANEXA A F^S’SEMNATA DEPÂflȚI


reia de recepție recomanda următoarele :

.............................................................................................................

6. Prezentul proces - vșrbal, conținând.........................file si............77..................anexe

f.:G2....M:.......la    '

'k'C7,


- verbal, cor.    u

numerotate, cu un total de ... A......file, a fost incheiat astaziQZ'.G2..,........la ..$2^.^./^.

in ......X........exemplare.


COMISIA DE RECEPȚIE:


,4Sfc


INVESTITOR (PROPRIETAR)

.....v tvz.wv. r.otp»âb.ui .....................♦........... .t. .y^psîv.5 hî<a»ss

.£.<..-....u?O.#tf......Pzz>^r.^....gz?«a.....^7y2^........................../S..&..U

DELEGAT AL ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE : _
Primăria Sector 2 București Cabinet Sfapeta#«TMAfc. j


AUTORIZAȚIA DE CONSTRUIRE/ DESFIINȚARE Nr. 535//A <£. * din rf'rf. 2016

Ca urmare a cererii adresate de ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR SECTOR 2, reprezentată de Direct General, Daniel Ion Popescu prin investitor SC VERANDA OBOR SA reprezentata de Ana Barbara Bobflrt

Președinte al Consllinlnl de Administrație, cu domiciiiul/sediul în județul , municipiul București, sectorul _ cod postai -    , str. Ziduri Moși nr.4, bl. -. sc._^, et.^-, Camera - . telefon/fax - , e-mail - . înregistrată

nr.58585 din 24.08.2016. completată cu nr.59773 din 29,08.2016. în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/199 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

SE AUTORIZEAZĂ:

executarea lucrărilor de construire pentru:

amenajare accese și circulații locale-ETAPA I (amplasare stfllpi de Iluminat public șl RATB, realizare marcaj

de circulație interioară, realizare arteră carosabili locală, amenajare stație RATB, amenajare trotuare și

montare borduri, cu respectarea prevederilor certificatului de urbanism nr.896/15wZ”/02.07.2014, Codului Chil s

avizelor

In timpul lucrărilor de construire pentru complexul comercial in regim de înălțime 2S+P+ Mezanin par;ial+2E și lucrai conexe: amenajări exterioare și interioare, amenajare incintă (execuție alei pietonale și carosabile, accese auto și pietonah parcaje, rețele in incintă, dotări edilitare, spații verzi, etc.j, organizare de șantier, dotări și echipamente, studii hidrotehnici geotehniceși topografice, lucrftri-ewe-ejteoută-polriwt-A€-ru^6/15"Z’710.06.2014 modificată cu AC m.324/2"Z’711.05.2016, s vor executa lucrări de amenajare accese și circulații locale-EȚAPAJ, constând în amplasare stâlpi de iluminat public și RATB realizare marcaje de circulație ifîterioară,\râalizare arteră c^rqsaiyJălpceiîL Amenajare stație RATB, amenajare trotuare și montan

Se vor respecta Avizele Comisiei" Ichnice jji;.uiațic a Municipiului București nr. 25211/25.01.2016 nr.25212/25.01.2016, nr.6903/26,05.2015 și planșele anex&Mj/feestea, vizate spre neschimbare cu nr, 1382727/07.01.2016 respectiv nr. 1311177/21.05.2015, precum și condiționărije'imptfSe prin Avizele Administrației Străzilor București, SC Apa Nova SA SC Enel Distribuție Muntenia, SC Radet București, SC Distfjgaz Sud Rețele SRL, SC Telekom România Communications SA, RATB, SC Luxten Lighting Company SA, SC NeteityCEeieerîm SA, acestea fiind emise pentru lucrările de amenajare a acceselor șt circulațiilor pe str. Ziduri Moși în ansamblu, incluzând etapele I, II, și 111.

Profilul străzii Ziduri Moși a fost preluat prin documentația de urbanism PUD „Prelungirea arterei de circulație Șoseaua Electronicii-cale de acces între str. Ziduri Moși și șos. Electronicii și amplasare Complex Expozițional Milano”, avizată cu Avizul Arhitectului Șef nr,18 CA 2/3/23.02.2016 și aprobată cu HCL nr.40/25.04.20I6, în conformitate cu Avizul tehnic de consultanță preliminară de circulație nr. 144/05.04.2016 emis de Serviciul Proiecte Urbane din Primăria Municipiului București

Anterior executării lucrărilor de amenajare accese și circulații locale (etapa 1,11 și 11) se vor realiza lucrările de înlocuire a rețelei publice de alimentare cu apă și extinderea rețelei de canalizare.

Branșamentele și racordurile la utilități vor face obiectul unor alte autorizații de construire.

NOTE:

Se vor respecta prevederile HCGMB nr.205/2009 privind Brevetul Verde pentru execuția lucrărilor de construcții pe teritoriul Municipiului București. Beneficiarul, constructorul și proiectantul lucrării răspund dc respectarea proiectului și de calitatea lucrărilor, pentru asigurarea rezistenței și stabilității, a siguranței în exploatare, Ia foc, precum și celelalte condiții și exigențe prevăzute prin Legea 10/1995. Autoritatea emitentă a autorizației nu este responsabilă pentru eventualele prejudicii ulterioare cauzate de existența, la momentul emiterii actului, a unor litigii aflate pe rolul instanțelor judecătorești privind imobilul -teren și/sau construcții -aparținând exclusiv solicitantului.

-    pe imobilul - terenuri și/sau-censtrueții - situat în municipiul București, sectorul 2, cod poștal - . str. ZIDURI MOȘI nr._4, bl. sc. et_;, ap. _j cartea funciară 234942, nr. cadastral 234942,

-    lucrări în valoare de 237.240 lei

-    în baza documentației tehnice - D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C-D.T.O.E.)/ desființare a-construețiiloF(D.T-.A-.E)r) nr.12 din 2016. având denumirea/titlul „Supralărglre carosabil str. Ziduri Moși” a fost elaborată de SC Urban Proiect Grnp SRL , cu sediul în județul - . municipiul/efașiri/eefittffla București, sectorul/setel 1 . cod poștal , str. Calcarului nr. 2, bl. _x_, sc. et. 3_, ap, - . respectiv de ing. Laura Alexandru, arhitect-/ conductor arhitect șef de proiect cu drept de semnătură, înscris în Tabloul National' ol Arhitecților ou nr. —-r în confermitate-cu-prevederile Lec&-nr;-i-8'1/2001' -privind

organizafea-și-exercitarea-pfofesiei-de arhit^fț^epu^Heată; aflat in-evidenta-Filialei Teritoriale---a-Ordinultri

Arhitecțiler-din-România.    /<,    ____\


CU PRIVIRE LA AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRWQltSE FAC URMĂTOARELE PRECIZĂRI:

A. Documentația tehnică- D.T. (D.T.A.C. + D.T.O.E.) - vizată spre neschimbare împreună cu toate avizele și acordurile obținute, precum și actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, face parte integrantă din prezenta autorizație.

Nerespectarea întocmai a documentației - D.T. vizată spre neschimbare (inclusiv a avizelor și acordurilor obținute) constituie infracțiune sau contravenție, după caz, în temeiul prevederilor art. 24 alin. (1), respectiv ale art. 26 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată._

In conformitate cu prevederile art. 7 alin. (15) - (15A1) din Legea nr. 50/1991 și cu respectarea legislației pentru aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva ELA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, în situația în care în timpul executării lucrărilor și numai în perioada de valabilitate a autorizației de construire survin modificări de temă privind lucrările de construcții autorizate, care conduc la

necesitatea modificării acestora, titularul are obligația de a solicita o nouă autorizație de construire. _

B. Titularul autorizației este obligat:

1.    să anunțe data începerii lucrărilor autorizate, prin trimiterea înștiințării conform formularului anexat autorizației (formularul-model F.13) la autoritatea administrației publice locale emitentă a autorizației;

2.    să anunțe data începerii lucrărilor autorizate, prin trimiterea înștiințării conform formularului anexat autorizației (formularul-model F.14) la inspectoratul în construcții al județului/municipiului București, împreună cu dovada achitării cotei legale de 0,1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora;

3.    să anunțe data finalizării lucrărilor autorizate, prin trimiterea înștiințării conform formularului anexat autorizației (formularul-model F.15) la inspectoratul în construcții al județului/municipiului București, odată cu convocarea comisiei de recepție;

4.    să păstreze pe șantier - în perfectă stare - autorizația de construire și documentația tehnică - D.T. (D.T.A.C.+D.T.O.E.) vizată spre neschimbare, pe care la va prezenta la cererea organelor de control, potrivit legii, pe toată durata executării lucrărilor;

5.    în cazul în care, pe parcursul executării lucrărilor, se descoperă vestigii arheologice (fragmente de ziduri, ancadramente de goluri, fundații, pietre cioplite sau sculptate, oseminte, inventar monetar, ceramic etc.), să sisteze executarea lucrărilor, să ia măsuri de pază și de protecție și să anunțe imediat emitentul autorizației, precum și direcția județeană pentru cultură, culte și patrimoniu;

6.    să respecte condițiile impuse de utilizarea și protejarea domeniului public, precum și de protecție a mediului, potrivit normelor generale și locale;

7.    să transporte la rampa de depozitare deșeuri a municipiului, prin SC Sal-Trans Eiim SRL materialele care nu se pot recupera sau valorifica, rămase în urma executării lucrărilor de construcții;

8.    să desființeze construcțiile provizorii de șantier în termen de_zile de la terminarea efectivă a lucrărilor;

9.    la începerea execuției lucrărilor, să monteze la loc vizibil "Panoul de identificare a investiției" (vezi anexa nr. 8 la normele metodologice);

10.    la finalizarea execuției lucrărilor, să monteze "Plăcuța de identificare a investiției";

11.    în situația nefinalizării lucrărilor în termenul prevăzut de autorizație, să solicite prelungirea valabilității acesteia, cu cel puțin 15 zile înaintea termenului de expirare a valabilității autorizației de construire/desființare (inclusiv durata de execuție a lucrărilor);

12.    să prezinte "Certificatul de performanță energetică a clădirii" la efectuarea recepției la terminarea lucrărilor;

13.    să solicite "Autorizația de securitate la incendiu" după efectuarea recepției la terminarea lucrărilor sau înainte de punerea în funcțiune a clădirilor pentru care s-a obținut "Avizul de securitate la incendiu";

14.    să regularizeze taxa de autorizare ce revine emitentului, precum și celelalte obligații de plată ce îi revin, potrivit legii, ca urmare a realizării investiției;

15.    să declare construcțiile proprietate particulară realizate, în vederea impunerii, la organele financiare teritoriale sau la unitățile subordonate acestora, după terminarea lor completă și nu mai târziu de 15 zile de la data expirării termenului de valabilitate a autorizației de construire/desființare (inclusiv durata de execuție a lucrărilor).

feAFOSISHSNM, OEPĂRP


execuție a lucrărilor este de 24(doufizeci$ipatra) luni/zile, calculată de la data ince{Mj%jgtejațV{e^klucrărilor (anunțată în prealabil), situație în care perioada de valabilitate a autorizației se extina&TKrnîîfeaga durată de execuție a lucrărilor autorizate.

D. Termenul de valabilitate a autorizației este de 12(douăsprezece) luni/zile de la data emiterii, interval de timp în care trebuie începute lucrările de execuție autorizate.SECRETAR,

Elena'&ițăTaxa de autorizare în valoare


ARHITECT ȘEF, arh.urb. Alina Aii    ratu,0 lei a fost achitată conform O.P. nr. 237/19.08.2016


Prezenta autorizație a fost-transmisă solicitantului direct/prin poștă la data de


însoțită de 1 (un) exemplar din documentația tehnică, împreună cu avizele și acordurile obținute, vizate spre neschimbare/i


întocmit, ing. Cartlelțft^ordianu


In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


SE PRELUNGEȘTE VALABILITATEA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE


De la data de , până la data de _

După această dată, o nouă prelungire a valabilității nu este posibilă, solicitantul urmând să obțină, în condițiile legii, o altă autorizație de construire.


PRIMAR,


SECRETAR,


ARHITECT ȘEF,


Data prelungirii valabilității:_

Achitat taxa de :_lei, conform chitanței nr._din,


Transmis solicitantului la data de^


r\SADU-AC Ediția }/ Revizia 0


y pRIA DE IMPORTANTA: aC" DE IMPORTANTA: U PARTINENT DE INCENDIU J . )E STABILITATE LA FOC :ll IE REZISTENTA jJJEQC : H ARE DE BICI *
ll£zchimb

secretar


_______= 83.60—

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

PRIMĂRIA SECTORULUI 2

VIZAT SPRE NE SCHIMBARE]

Anexă ta autorizația deț™lre

—$>5    7 *    ,    "

<Mln..„g6-Pg<..atZg.;.apf

^ator nune

SENMATURA CERINȚA    REFERATfEXPERTlZANRJDATA

1

i    -——-

EFICIA^/y

țA /fc    . VERANDA SHOP&STAY OBOR

'^9 veranda

SHOP A SIAY. OSOS    Tel: +W)2'3103341: tec +40(0)213196938

- ,-^V    *    welt www.Yefandanull.ro

1

IECTANT

ERAL

]

^"'Oft^fcN PROIECT GRUP

//<? URB/ȘNc^Wllul,nr-2,e,1,,3jei:hr1,Bucire5* PROiECTrS^f?P)H14î533'D0/F!:+40(0)2336'77'78

s p i-JL

!    .     .......^7/

IECTANT DE

CIAUTATE

VIA H    ^VlA PROIECT SRL

Ir 'fi    1n(r'Btse,tt9 Ghencea nrA. SKtrrB,Bucurai

'Vw'j IrROIcCT    TM: +40(0)317.3744/Fax:+40(0)3172744

IECT

/hct

COMPLEX COMERCIAL "VERANDA SHOP & STAY"

Str. Ziduri Moșl nr. 23, sector 2, București ^j^atettgljre str. Ziduri Moși

IECTANT

urban t URBAN PROIECT GRUP

\\    GRUP    str. calcarului, nr. 2, etaj3, aacttrt. Bucurai

wL S.R.L. .9.    Tel:+40(0)314253320 / Fw:+40(0)21336.77.76

_


ORATOR

sz

NUNE 81 FUNCpE

NAME AND FJNCTION

SEMNĂTURĂ.

SGNATURE /

pS^"T»TAC

IR. PROIECT 4 9»018 ’fiOUfCTNo    TZIZUlO

ICAT

D

Ins lan ALEXANDRU

E5Jaau9£bS

revizie - 6TA<°A 3Z

REV.NO

ICTAT

R

bura ALEXANDRU

DENUiwftfe>u«^x PLAN GENERAL

“ SITUAȚIE

'Q s (ETAPIZAfcE’LUCRARI EXTERIOARE

NAT

flV

InSLemAlBtMMU

Q    ----f

£>&


LOANEXA A FOST SFMNATÂ DE PĂRȚI


UCUREȘTI ORULUI 2


*2-


Nr.


_ SRTIFICAT DE URBANISM

/â§\âJl

din    2014

în scopul: reconfieurarea carosabilului străzii Ziduri Moși - ETAPA I: lucrări de decupare a trotuarului si extindere a carosabilului ne un tronson cu lungimea de aprox.l00ml

Ca urmare a cererii adresate de SC PRODPLAST IMOBILIARE SA, cu sediul în municipiul

București, sectorul 2, cod poștal - , str. Ziduri Moși nr.23-Pavilion administrativ, et 3. telefon/fax^_

e-mail_:_, înregistrată la nr.33641 din 04.06.2014.

pentru imobilul - teren și / sau construcții - situat în municipiul București, sectorul 2, cod poștal - . str. ZIDURI MOȘI nr. 4 . identificat prin număr cadastral 200307, intabulat în CF nr. 200307 ,

și/sau identificate prin planurile de situație scara 1 : 500 și scara 1 : 2000 anexate, în temeiul reglementărilor documentațiilor de urbanism faza:

•    PUG - Municipiul București aprobat cu HCGMB nr. 269/2000 cu valabilitatea prelungiți Prin HCGMB nr.232/19.12.2012

•    PUZ - Sector 2 aprobat cu HCL S2 nr. 99/2003 cu valabilitatea prelungită prin HCL Sector 2 nr.5/09,01.2013

•    PUZ/PUD - aprobat cu -

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ

1. REGIMUL JURIDIC:

Conform Referatului Serviciului Cadastru Fond Funciar din Primăria Sectorului 2 nr.23283/13.05.2014, terenul situat în str. Ziduri Moși conform planului de situație anexat este compus din două secțiuni, după cum urmează:

-    Lotul l-conform planului topografic scara 1:500, terenul adiacent arterei de circulație Ziduri Moși figurează ca fiind domeniul public al municipalității-trotuar, aflat în administrarea Administrației Străzilor București;

-    Lotul 2- potrivit evidențelor cadastrale, figurează ca fiind proprietate de stat, aflat în administrarea Administrației Piețelor Sector 2, făcând parte din suprafața totală de 39.177,33mp, terenul fiind intabulat în cartea funciară sub nr.200307.

2. REGIMUL ECONOMIC:

Imobilul este amplasat în subzona CBS- subzona polilor urbani principali, situată în afara perimetrului central, care grupează fumcțhTnpicbînplexe de importanță supramunicipală și municipală, conform PUG București aprobat cu KQGMQ nr. J?69l'A2000 cu valabilitatea prelungită prin HCGMB nr.232/19.12.2012 și PUZ Sector 2 amobaț^HCL Scctof i nr.99/2003 cu valabilitatea prelungită prin HCL Sector 2 nr.5/2013.


A/l

ANEXM. FOSÎ SEMNATA


DEPĂRȚI


ÎHNIC:

rea accesului din str. Ziduri Moși în incinta viitorului complex comercial „Veranda" (accesul pe limita dreaptă de proprietate a SC Prodplast Imobiliare SA, adiacent Aversa), se propune reconfigurarea carosabilului existent pe ambele sensuri de circulație. Soluțiile tehnice au fost avizate în Comisia Tehnică de Circulație din PMB nr.l5868/05.03.2014.

în prima etapă, se propune decuparea trotuarului pe sensul de mers spre Bd. Ferdinand, pe un tronson cu lungimea de cca.I00ml, rezultând extinderea străzii cu o suprafață de aprox.lSOmp și refacerea trotuarului pe o suprafață dc aprox.l60mp.

Devierile de rețele supraterane/subterane vor face obiectul unor alte certificate de urbanism, respectiv autorizații de construire. înainte de începerea lucrărilor, se va asigura reamplasarea stâlpilor care susțin rețele.

Se vor respecta prevederile Art.7, alin.24 din Legea nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la realizarea proiectului de infrastructură în conformitate cu prevederile Legii nr.265/2008 privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră, cu modificările și completările ulterioare.

Se vor respecta normele de protecție a mediului și confortului cetățeanului, cuprinse în Brevetul Verde și prevăzute de Anexa la HCGMB nr.205/2009.

NOTĂ: Dupfi întocmirea documentației cadastrale pentru dezmembrare, se va obține acordul

PMB pentru modificarea inventarulai domeniului public în sensul diminuării acestuia cu suprafața de

teren care se va dezmembra $i va trece din administrarea Administrației Piețelor Sector 2 în administrarea

Administrației Străzilor București

NOTĂ: Autorizația de construire va fi solicitată de deținătorul dreptului real asupra terenului, prin administrator și investitor.

Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat/ nu poate -fi-ntilizat în scopul declarat pentru/ întrucât: elaborarea documentației necesare obținerii autorizației de construire/ desființare în vederea executării lucrărilor propuse.


Certificatul de urbanism nu ține Ioc de autorizație de construire / desființare și nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcții


4. OBLIGAȚU ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

în scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții - de- eonstniire/de-desființare -solicitantul se va adresa autorității competente pentru protecția mediului: Agenția pentru Protecția Medialul Bncnresti - Aleea Lacal Merii nr.l.aeeLft

In aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva E1A) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE și prin Directiva Consiliului și Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri șî programe în legătură cu mediul și modificarea, cu privire la participarea publicului și accesul la justiție, a Directivei 85/337/CEE și a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligația de a contacta autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta să analizeze și să decidă, după caz, mcadrarea/neîncadrarea proiectului investiției publice/private în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului.

în aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfășoară după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții ia autoritatea administrației publice competente.

în vederea satisfacerii cerințelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opțiunilor publicului și al formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiției în acord cu rezultatele consultării publice.

în aceste condiții;

NEXAA FOST SEMNATA1 DEFÂh’ȚI

SREA DE EMITEREAAL1JORJZ AȚTEI DE CONSTRUIRE/BESfW'fȚARE va fi aătoarele documente:

a)    certificatul de urbanism (copie);

b)    dovada titlului asupra imobilului, tereu și/sau construcții (copie Jegalizatăjjsaurdupă^az, extrasul de pian cadastral actualizat la zi și extrasul de carte funciară de informare actualizat Ia zi;

c)    documentația tehnică - D.T., după caz (2 exemplare originale):

[x ] D.T.A.C. [ 1 D.T.O.E. [ J D.T.A.D.

d)    avizele și acordurile stabilite prin certificatul de urbanism:

d.1) avize și acorduri privind utilitățile urbane și infrastructura:

[x ] alimentare cu apă    [x ] gaze naturale

[x ] canalizare    [x j telefonie

[x ] alimentare cu energie electrica [x ] salubritate

[x ] alimentare cu energie termică [i ] transport urban d.2) avize și acorduri privind:

Alte avize/ acorduri [x ] iluminat public [x ] Netcity Telecom [ J_


[ ] securitatea la incendiu    [ ] protecția civilă    [ ] sănătatea populației

d3) avize/acorduri specifice ale administrației publice centrale și/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora (copie):

[x ] Acordul PMB pentru modificarea inventarului domeniului public; fx ] Acordul Administrației Străzilor București pentru lucrările solicitate;

[x ] Avizul Comisiei Tehnice de Circulație din PMB;

fx ] Avizul Brigăzii Rutiere;

[x ] Acordul Administrației Piețelor Sector 2; d.4) studii de specialitate (1 exemplar original):

[x ] Documentația topografică pentru dezmembrarea terenului afectat de lucrări; d.5) alte avize/acorduri documente

[x ] Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 de transmitere a terenului afectat de lucrările de amenajare a trotuarului din administrarea Administrației Piețelor Sector 2 în administrarea Administrației Străzilor București;

e)    punctul de vedere/actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului (copie);

f)    dovada înregistrării proiectului la Ordinul Arhitecților din România (1 exemplar original).

g)    Documentele de plată ale următoarelor taxe (copie)

-    taxa timbru arhitectură: 0,05 % din valoarea investiției,

-    taxa pentru autorizația de construire/ desființare: O^SU-din- voloarea investiției- pentru loouințe-și 1% pentru spații cu altă destinație și împrejmuiri pentru construire, respectiv Q,4%din -valoarede iapeatare-a elădtiffientru desființări.-


ertificat de urbanism are valabilitate de 24(douăzecișipatru) luni de Ia data

DIRECTOR EXECUTIV, big. DaliaJStegăruș
Achitat taxa de: 8,00 lei conform chitarei n

Prezentul certificat de urbanism a fost trans

o -s

In conformitate cu prevederile Legii

, privind autorizarea executării lucrărilor deonstrucții, republicatăretwnodificările și completările ulterioare,

®    i?1!

- aJV' /«I

PRELUNGEȘTE VALABILITATEA CERTIFICATULUI DE URBANISM

De la data de (Pf    _până la data de

După această dată, o nouă prelungire a valabilității nu este posibilă, solicitantul urmând să obțină, condițiile legii, un alt certificat de urbanism.SECRETAR,

'2^

Data prelungirii valabilității :    / frurtg. 2t>pP .

Achitat taxa de :    lei, conform chitanței nr.    din oh <>b-    .

Transmis solicitantului la data de lh.c>G' TolQ direct / prin poștă.


A?■2 i


1 '    . •;!/    'î-' .<r'.*—■•••■-.-» . ...    \\    /■'*Mp'J.O

^-z~"ft-

i v '“v—y-' #. \f .' !'**** •>"’■    ’**■••<}' ‘^'    * ‘rtî

. \ \\'“'r?:'    x .    £?:    7 V< “Vf


i v —j.r’.-jȘ'e'. y -    ' >**\*    7'b/~*’"    *    ‘V^î^ j

i \ \\ c : A\    7-••t-; VjrA 4 '•--

'■f' V \\PK-    CCfJFOxM 0^-</.'7'!    [

\ \ 1 \ r" X ■' >


■ w* ■

r,

\\    ■ \\y.y-’'

I ■• W.

. V\ /; .    \W\,w ■ . o . ■INVESTITO]

A OBOR S.AANEXA A FOST SEMNAT^ DE PART'


VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR Nr/??.. din/^.2.2017

Luat in evidenta la PRIMĂRIA SECTORULUI 2 cu Nr. £331*. data de

Privind lucrarea:


"AMENAJARE ACCESE SI CIRCULAȚII LOCALE -ETAPA a -1- a ” din Str, Ziduri Moși Nr. 4, Sector 2, București, executate in cadrul contractului ur. 507 din 03.08.201$ si Actele Adiționale nr. 1, nr. 2, nr. 3 si nr.4/2016, încheiat intre : VERANDA OBOR S.A. si URBAN PROIECT GRUP SRL;

1.    Lucrările au fost executate în baza :Autorizației de Construire nr.535 / li ”Z” din 01.09.2016, eliberata de Primăria Sector 2,pentru imobilul situat in Bucuresti^tr. Ziduri Moși Nr.^23, Sector 2, avand cartea funciara / număr cadastral 234942;

2.    Comisia de recepție a fost numita cu HOTARAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL VERANDA OBOR S.A. din data de 16.12.2016, și-a desfășurat activitatea în intervalul: 15..03.2017-15.03.2017, fiind

formată din:


1. Marian Costache

- reprezentant Optim Project Management

- Președinte

2. Lucian Paucescu

diriginte șantier lucrări drumuri

-Secretar

3. Andrei Vladimir

diriginte șantier rețele electrice

-Secretar

4.Aurora Voiculescu

specialist reprezentantul investitorului

- Membru

5. Ion Constantin Mojoiu -

specialist Optim Project Management

- Membru

6. Camelia Bordianu

reprezentantul Administrației Publice Locale Sector 2

- Membru


3. Au mai participat la recepție in calitate de invitați:

1.PROIECTANTUL GENERAL : URBAN PROIECT GRUP SRL -reprezentat de: Director Gabriel Cosoaba

2 PROIECTANTI DE SPECIALITATE:

-    VIA PROIECT SRL

-    S.C.ELEKTRA INVEST SRL

-    UTI GRUP

- reprezentat de - Director Silviu Brateanu -reprezentat de - Director Marius Stanescu -reprezentat de - Radu Enescu


3.EXECUTANTUL LUCRĂRII: Antreprenorul General:

- URBAN PRQIECXGRUP SRL- reprezentat de -Director

-URB AN<RR^ILE^R^LE:    -reprezentat de - Director Stancu Relu
tf


4.3 .Lucrările au fosl executate conform prevederilor documentației - respectiv: PUNCTUL DE VEDERE AL PROIECTANTULUI GENERAL si PUNCTELE DE VEDERE ALE PROIECTANTILOR DE SPECIALITATE) si reglementarilor tehnice in vigoare, cu excepția celor descrise in Lista Anexa Nr. 3- care vor fi remediate- NU ESTE CAZUL.

4.4.Comisia de recepție a înregistrat documentul prin care Investitorul, declara ca :VALOAREA TOTALA a lucrării recepționate este conform Anexei Nr. 1 de : 860.292,21 Iei, din care valoarea lucrărilor de construcții si a instalațiilor aferente este de : 815.627,59 lei;

4.5 Valorea lucrărilor de C+M este de: 815.627,59 lei

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: ADMITEREA RECEPȚIEI LA TERMINAREA LUCRĂRILOR EXECUTATE.

6 Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

6.1 Analizarea documentației tehnice din Capitolul A si Capitolul B din CARTEA TEHNICA A CONSTRUCȚIEI; 6.2.Cercetarea vizuala a lucrărilor supuse recepției. Analizarea "Punctului de vedere al Proiectantului Genera) si Punctele de

vedere ale Proiectautilor de Speciaiitate”care recomanda ” ADMITEREA RECEPȚIEI LA TERMINAREA

LUCRĂRILOR”.

63 REALIZAREA LUCRĂRILOR.

6.4.Constatarea ca au fost plătite cotele de 0,1 % si 0,5% către Primăria Sector 2, respectiv către IRC-Bucuresti Ilfov, conform Adeverinței Nr.I1837 din data de 07.03.2017., emisa de inspectoratul de Stat in Construcții București- ilfov.

7.Comisia de recepție recomandă următoarele:
PROIECTANT GENERAL :

- URBAN PROIECT GRUP SRL - DIRECTOR GABRIEL COSOABaÎ

PROIECTANTI DE SPECIALITATE:

- VIA PROIECT SRL - DIRECTOR SILVIU BRATEANU


- S.C. ELEKTRA INVEST SRL- DIRECTOR MARIUS STANESCU

- UTI GRUP


-RADU ENESCU


EXECUTANT:

ANTREPRENOR GENERAL:

URBAN PROIECT GRUP SRL - DIRECTOR GABRIEL COSOABA

REPREZENTANT REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT -

BUCUREȘTI - REȚELE ELECTRICE DE TRAMVAI    - VLAD GABRIEL

REPREZENTANT INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCȚII- Nu s-a prezentat

Prezentul proces verbal, conținând 3 file si 3 anexe numerotate, cu un total de 7 file, a fost

incbeiat astazi 15.03.2617, la sediul investitorului din Str. Ziduri Moși Nr. 23,Sector 2, București, in 8 ex.

originale.AC NR.535/11"Z701 09.2016
nuv*NDOCUMENT

DATA

DENUMIRE FURNIZOR

VALOARE

EXPLICAȚII

pro

514815

06-08-2015

LUXTEN LIGHTING COMPANY SRL

800.00

TAXA AVIZ ZIOURI MOȘI NR.4 -568/31.08.2015

90311182

07-08-2015

REGIA AUTONOMA DE DISTRIBUȚIE A ENERGIEI TERMICE

59,34

AVIZ TRASE ZIDURI MOȘI NR.4 ETAPA 1 - 48060/02.09.2015

J4B150528540

07-08-2015

APA NOVA BUCUREȘTI

100,00

AVIZ PENTRU LOCAȚIE SUPRAFAȚA - 91512184/27.0B.2015

1903711983

11-08-2015

DISTRIGAZ SUD REȚELE -GDF SUEZ

113,63

AVIZ TRASEU PENTRU LOCAȚIE - 309.863.921/27.08.2015    \7?

00034944

14-08-2015

COMPANIA POSTA ROMANA SA

100,00

TAXA AVIZ MEDIU - 43267 18.08.2015    X

5 MF 0021975

14-08-2015

ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA

62,50

TRIF EMITERE AA REȚELE EDILITARE -ID 147998592

150903

19-08-2015

NETCITY TELECOM SRL

250,00

TAXA AVIZ 5937

1904004701

31-08-2016

DISTRIGAZ SUD REȚELE - ENGIE

158,49

AVIZ TRASEU - 310856120/12.09.2016

0902299

08-09-2015

TELECOM ROMANIA COMUNICAT1ON SA

39,66

TAXA STUDIU PORIECTARE AVIZE -100/05/03/01/2509

CHT 19438

01-06-2016

CONSILIUL LOCAL SECTOR 2

32,00

TAXA URBANISM CERTIFICAT URBANISM 896/02.07.2014

0223.

08-07-2016

URBANPROIECT GRUP SRL

2.850,00

PROIECTARE

OP 237

11-08-2016

DVBLSECTOR 2

2.372,00

TAXA 1% DVBL S2

OCPIB960638

11-08-2016

OCPI BUCUREȘTI

200,00

TAXA EXTRAS CARTE FUNCIARA

OP 298

15-09-2016

INSPECTORATUL REGIONAL IN CONSTRUCȚII BUCUREȘTI

237,00

TAXA 0,1% IRCB

OP 299

15-09-2016

INSPECTORATUL REGIONAL IN CONSTRUCTH BUCUREȘTI

593,00

TAXA 0,25% IRCB

0228

07-10-2016

URBANPROIECT GRUP SRL

1.140,00

PROIECTARE

*/N.CD0104

24-10-2016

CASA DUMBRAVA SRL

1.350,00

REĂLOCARE CABLURI INES IPTV PRIME TELECOM RCS ROS

VOOAFONE UCS EUROWEB POLITIA COMUNITARA SECT.2 ORANGE

16W4&03742

15-11-2016

ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA

10.449,00

TARIF RACORDARE - ELEMENTE FIZICE

X ” V 96

09-12-2016

PAUCESCU LUCIAN DIRIGENTIE DE ȘANTIER

4.500,00

“SERVICII DIRIGENTIE ȘANTIER PAUCESCU S. LUCIAN - DIRIGINTE

\ ^\584

14-12-2016

INSPECTORATUL REGIONAL IN CONSTRUCȚII BUCUREȘTI

593,00

OIF TAXA 0.25% - IRCB

i

ț    0l234

15-12-2016

URBANPROIECT GRUP SRL

2.850,00

PROIECTARE

) >0235

15-12-2016

URBANPROIECT GRUP SRL

1.520,00

PROIECTARE

/    P236

15-12-2016

URBANPROIECT GRUP SRL

1.520,00

PROIECTARE

/    X/0237

15-12-2016

URBANPROIECT GRUP SRL

1.520,00

PROIECTARE

, XOP602

19-12-2016

INSPECTORATUL REGIONAL IN CONSTRUCȚII BUCUREȘTI

5.784,00

DIF TAXA 1% DVBL S2

' X OP 603

19-12-2016

INSPECTORATUL REGIONAL IN CONSTRUCȚII BUCUREȘTI

579,00

DIF. TAXA 0,1%-IRCB

OP 604

19-12-2016

INSPECTORATUL REGIONAL IN CONSTRUCȚII BUCUREȘTI

2.892,00

DIF.TAXA0,5% -IRCB

106

20-01-2017

ANDREI VLADIMIR

2.000,00

DIRIGINTE ȘANTIER

TOTAL TAXE, AVIZE, CONSULTANT!    44.664.62

?^RI

AC NR.535/11"Z701.09.2016DOCUMENT

DATA

DENUMIRE FURNIZOR

VALOARE

EXPLICAȚII

0227

07-10-2016

URBANPROIECT GRUP SRL

494.707,71

CONSTRUCȚII SI MONTAJ

UPG 0474

19-10-2016

URBAN PROFILE GRELE SRt

20.416,67

ÎNCHIRIERE UTILAJE

0232

00-12-2016

URBANPROIECT GRUP SRL

300.423,21

CONSTRUCȚII SI MONTAJ

TOTAL CONSTRUCȚII MONTAJ

815.627,59

:


MANIA ipiul București măria Sector 2


! VMW pîj ro - Strada Chirurgii tar Jir 1J ■ î

CC.\'F2:;MG:jC5?lo:îrL"\

DIRECȚIA URBANISMGADAVJRU SIJ3ESZI Nr .86606/426/20.12.2016


®9 6q.BffFa* +(4021) 252 80 39


DECLARAȚIA

privind valoarea reală a lucrărilor executate în baza autorizației de construire


Subsemnatul/reprezeniant al beneficiarului cu domiciliul fiscal în ROMÂNIA, ADMINISTRAȚIA PIEȚELOf SECTOR 2, reprezentată de Director General, Dan Ion Popescu prin investitor SC VERANDA OBOR SA reprezentat de ANA BARBARA BOBÂRCA - Președinte al Consiliului de Administrație, ideniificat prin CUI: RO 33599063, cu sediu) ii Str. Ziduri Moși nr. 23, Clădirea centrului comercial Veranda Mall, biroul nr. I, Sector 2 - București. înregistrată Ia Registru Comerțului sub nr J40/10838/2014 reprezentată prin ANA BARBARA BOBIRCĂ identificată prin CI Sena RR nr 687453, CNP 1750515423013, domiciliat in Str, Mihai Bravo nr. 3, bl. 3, sc. 5, et. 2, apt. 165, Sector 2, tel 0722 839 746, în calitate de beneficiar a autorizației de construire 535/1 l”Z"/01.09.20I6 emisă de către primarul Sectorului 2, pentru obiectivul „AMENAJARE ACCESE SI CIRCULAȚII LOCALE - ETAPA I (amplasare stâlpi de iluminat public si RATB, realizare marca de circulare interioara, realizare artera carosabila locala, amenajare stație RATB, amenajare trotuare si montare borduri)’* - situat in STR. ZIDURI MOȘI NR 23, SECTOR 2, având stabilită obligația de a executa integra! lucrările autorizate, inclusiv instalațiile aferente acestora până la data 01.09.2018, declar că valoarea reală a lucrărilor este de: 815.627,59 lei val. declarată de beneficiar)


ypribuaT OBOR ‘I


SASemnătura și ștampila, LUPA O ANA LARISA


FIȘA DE CALCUL privind regularizarea taxei pentru eliberarea autorizației de construire

Nr.

crt.

Specificație

U.M.

Valuri

1

Valoarea lucrărilor declarată de solicitant la emiterea autorizației de construire, înscrisă în aceasta

a In cazul în care valoarea din rd. 7 este determină în funcție de valoarea înscrisă la rd. 3

- lei -

237.240,00

2

Taxa încasată la eliberarea autorizației de construire se determină în funcție de valoarea înscrisă la rd. 1 respectiv: valoarea rd. 1x1%;

- lei -

2.372,00

3

Valoarea reală a lucrărilor declarată de solicitant, Ia terminarea acestora

b. In cazul în care valoarea din rd. 7 negativă, taxa datorată se determină în funcție

de valoarea înscrisă Ia rd, 6, respectiv: valoarea rd. 6 x 1%

- lei -

815.627,59

4

Suprafața construită desfășurată a clădirii ”>

- n? -

-

5

Valoarea impozabilă a clădirii, potrivit anexei nr. 1

c. Pentru clădirile cu destinația de locuință și anexele gospodărești, taxa se reduce cu 50%;

lei/m2

-

6

Valoarea impozabilă a clădirii (rd. 4 x rd. 5)

- lei -

815.627,59

7

Valoarea din rd. 3 - Valoarea din rd. 6 = ±

d. în cazul în care prin autorizația de construire s-a autorizat executarea de lucrări

Ia o clădire existentă, iar în urma acestora, suprafața construită nu s-a modificat, regularizarea taxei se face numai în funcție de valoarea înscrisă la rd. 3

- lei -

0,00

8

Taxa datorată de solicitantul - contribuabil ca efect al stabilirii valorii impozabile/reale a clădirii

- Ici -

8.156,27

9

Diferența de încasat de Ia solicitantul-contribuabil ca efect al regularizării

- lei -

5.784,00 =(8 156,27 «xa datorata de solicitant la valoarea declarata - 2 372,00 taxapliittfl inițial)

Dif. achitata cu op nr. 602/19.12.2016 anexata

s^X,x...^EBANp^

■ persoane fizice , Cod 2’persoane juridice

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAȚIEIPUBLICE ȘI FONDURILOR EUROPENE

AMEXA A FOST SEMNAîS

DEPĂRȚl


țĂNINSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCȚII


Inspectoratul Regional în Construcții București - Ilfov

1450/12.01.2017 și nr. 6852/14.02.2017 prin prezenta se adeverește așa cum rezultă din evidențele noastre că investitorul/proprietarul 5.C. VERANDA OBOR S.A.”’, titular al Autorizației de Construire nr. 535/11”Z”/01.09.2016, emisă de Primăria Sectorului 2, pentru obiectivul de investiție „amenajare acces și circulații locale - ETAPA I" situat în București, Sector 2, Str. Ziduri Moși nr. 32, cu valoarea finală de 815.627,59 lei, confirmată de Primăria Sectorului 2 prin Declarația nr. 86606/426/20.12.2016, a achitat cotele legale’”’ către I.S.C., astfel:

Suma de 816,00 lei, reprezentând cota de 0,1%; (MP/OP nr. 298/13.09.2016 și nr. 603/19.12.2016)”"’

Suma de 4.078,00 lei, reprezentând cota de 0,5%. (MP/OP nr. 299/13.09.2016, nr. 584/14.12.2016 și nr. 604/19.12.2016)”"’

*) Prezenta adeverință reprezintă documentul doveditor de la Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C. care să certifice că au fost confirmate plățile efectuate, respectiv investitorul a făcut dovada achitării cotei de 0,1%, conform prevederilor art. 30, alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a cotei de 0,5%, potrivit prevederilor art. 43, alin. (1) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările ulterioare.ANEXA A FOST SEMNATA:    ț


.UCF


DEPÂflp

IRIZAREA EXECU' ' P UCRĂRiLOR SE FAC URMĂTOARELE PRECIZĂRI:

DdsțfapiffoPteJtrjidă- D.T. (D.T.A.C.+D.T.O.E?^mr-&TA.D.) - vizată spre neschimbare împreună cu toate avizele șiăeeâfînale^obfinute, precum și actul administrativ al autorității competente pentru protecția- mediului, face parte integrantă din prezenta abtonzație; ’ '-"'U    •;

Nerespectarea întocmai.a documentației - D.T. vizată spre neschimbare (inclusiv a avizelor și acordurilor obținute) constituie infracțiune-sau contravenție, după caz, în temeiul prevederilor art 24 alin. (1), respectiv ale aut. 26 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată.

• ■    -*■*»,.**.-*/    ■    »*    -■■■ , 'i ' 1 I I . • ..4 J I. ' ■ ' ‘    T - ■ fc “>    ,    ■

)n xqnfortjiitate . cu prevederile art. 7 alin. (15) - (15A1) din Legea nr. 50/1R9L și cu respectarea .legislației pentru aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva ElA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte’publice și privite asupra mediului, în situația în - carc-fir timpul executării lucrărilor și. .număr îni perioada de valabilitate a autorizației de construire survin modificări de temă privind lucrările de construcții autorizate,'care conduc ta necesitatea > modificării acestora, titularul are Obligațiade asdlicita o nouă autorizație de construire1. ?    ' • i -    m';-

B. Titularul autorizației este obligat:

I.    să anunțe data începerii lucrărilor autorizate, prin trimiterea înștiințării conform formularului anexat autorizației (formularul-model F. 13)la autoritatea administrației publice locale emitentă a autorizației; i

....    2. șă anunțe data începerii lucrărilor putorizate, prin trimiterea înștiințării conform formularului anexat

' autonzăției (fdririularul-modeî F..14) lă. inspectoratul în construcții al județului/muhicfpiului București, împreună cu dovada achitării cotei legale de 0,1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcții și instalații aferente

'acestora;'    . ■ ■ •'    ■ ' ■    z-' '•*    •’»    ’    '■

3. să anunțe data finalizării'lucrărilor autorizate, prin trimiterea înștiințării conform formularului

- <’ anexat atitorîzațieî (forînulanilriiibdel F.1'3) laihspectoratul în construcții-al jiidețuhii/municipiului București, ■

'    odată eb convocarea coitaîsiei de fecepție; »•-'    .

’ '4.!să păstreze pe șantier J'în perfec®'Stare - autorizația de-construire șLdocuraenfația tehnică - D.T. (D.T.A.C.) vizată spre neschimbare; pe care la va prezenta la cererea1 organelor de control, potrivit legii, pe

'    ‘ toată durată executării lucrărilor; ’    ■; ■ ■ ■

5.    în cazul în care, pe parcursul executării lucrărilor, se descoperă vestigii arheologice (fragmente de . ziduri, ancadramente de goluri, .fundați^ piefrp cioplite sau sculptate, osemîpte, inventar monetar, ceramic etc.),

.... să sisteze executarea lucrărilor,.să.ia măsuri de pază și de protecție și să anunțe imediat epiitentul autorizației,

. precum și direcția județeană-pentru cultură, culte și patrimoniu;    .

6.    să respecte condițiile impuse de utilizarea și protejarea domeniului public, precum și de protecție a mediului, potrivit normelor generale și Ibcale;

'7. să transporte la groapa de gunoia prestatorului materialele care nu se pot recupera sau valorifica, rămase în urma executării lucrărilor de construcții;

8. să desființeze construcțiile provizorii de șantier la terminarea efectivă a lucrărilor?

•    . .ft> la .începerea execuției lucrărilor., șă monteze la loc vizibil "Panoul ;de identificare a investiției"

(vezi anexa nr. 8 la normele metodologice):    « . «

- -.    fi:    10.Ia finalizarea execuțiet-lucrărilop' să monteze "Plăcuța de identificare a investiției";    •

II.    fii situația nefinâlizării • lucrărilor în termenul prevăzut de autorizare; să solicite prelungirea

-valabilității'âcesteia, cu'rel puțiA1 Î5‘ zilfi1 fiiăintea termenului de expirare a valabilități autorizației de /coristfuire/desființare (inclusiv1 durata de âxeCbțe a.lucrărilor);    1 • , ■    »•

12să prezinte “Certificatul de perfdțniânță energetică a clădirii” Ia efectuarea recepției la terminarea îucritiilor,    ’''*’

13. șă solicite “Autorizația de seciiritate la incendiu” după efectuarea recepției la terminarea lucrărilor sau înaninte de punerea în funcțiune a clădirilor pentru care s-a obținut “Avizul de securitate nla incendiu";

.14. să regularizeze taxa de autorizare ce revine emitentului, precum și celelalte obligații de plată ce îi , revin,potrivit;^!,caurmare’âreâljzărijmyeștitieî;    . r

15;iaă declare.cpns^cțțile țiri^ețatc particijlară realizate, în vederea impunerii, la organele , financiare teritoriale sau la unităție șubordoțiatg<aCe^r^^^ă,terniinarea lor completă și nu mai târziu de 15 zile de la data expirării, terpienuluj.de vajabjlitâft aauiorizați^r de construire/desființare (inclusiv durata de execuție a lucrărilor).    Zp


*    RO

MUNICIPIUL B PRIMĂRIAPrimăria Sfctok i București CxaiNfcT.Ssy^ETAF

INTRĂRIAUTORIZAȚIA DE CONSTRUIRE r. fa fi    din Zff.cfT. 2016Ca urmare a cererii adresate de S.C.VERANDA OBOR prin Ana Barbara Bobirca cu domiciliul l

sediul în județul_municipiul/ erașulZ-eomuna București, satul_^sector 2, cod poștalstr.Popa Lnzfir.

nr. 5-25, bl. C14 , sc._, et. parter, ap. cam. 2 telefon/fax . 1    *• , e.-mail.- . înregistrată/ ia nr.

65009/62881 din 12/20.09.2016.    - -1    • ?

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,    •••<■,    .    -

SE AUTORIZEAZĂ:    > \ I

executarea lucrărilor de construire pentru :    c .    •,

lucrări de construcții constând în realizarea unei rețele de canalizate pluviali si a unor euri;de scurgere în.

imobilul dinstr. Ziduri Moși nr. 4 ~    ~    . ...    ■

Cu respectarea certificatului de urbanism nr.l36/3”Z”/19.08.2016, a avizelor solicitate la eliberarea lui,. și la documentației tehnice (piese scrise și desenate) anexate vizate spre neschimbare. .7 i •    •.    -■ . i.

Executarea lucrărilor sus menționate pentru imobilul din str. Ziduri-AfoșLnr.4,-.se ivortexecviîa conform memoriului! justificativ. Noile racorduri se vor lega la rețeaua publică de apă și canalizare existentă, pe str. Ziduri Moși. Lucrările se , vor executa fără afectarea proprietăților învecinate. La execuția lucrăriloiTse Vor. respecta.toatei prevederile legislației în vigoare privind protecția muncii și protecția mediului.    . .......... ..... ■ 1    •    . . 1 .

-    Semnalizarea ți împrejmuirea lucrărilor de execuție a investiției conf Normelor legale invigqare este obligatorie pe toată durata desfășurării lor.

-    In zona afectată de organizarea de șantier se vor lua toate măsurile necesare astfel încât materialul depozitat, utilajele staționate

și orice alte activități în perimetrul de lucru, să nu afecteze in vreun fel sau să polueze mediul înconjurător.    •    •    : •

-    Să asigure înainte de ieșirea pe căile publice, cură/irea și spălarea mijloacelor de transport și/sau utilajelor, a pneurilor sau șenilelor, utilizând mijloace corespunzătoare, inclusiv stații cu rampe de spătare, amplasate in incinta zonei de lucru sau a organizației de

șantier

-    Să asigure încărcarea fi etanșarea corespunzătoare, inclusiv acoperirea cu,prelată și să preîntâmpine poluarea mediului și

degradarea căilor publice, pentru activitatea de transport marfa, deșeuri urbane, industriale șt. menajere cu mijloace de transport proprii sau deținute cu orice titlu.    • ••

-    Accesul in zona de lucru sau in șantier se va efectua pe trasee marcate pe planul de situație (sc. 1:500), în funcție de categoria de drum și tonajul mijloacelor de transport avizat de Direcția Transporturi, Drumuri și Sistematizarea Circulației . <

NOTĂ: Se vor respecta prevederile H.C.G.M3.nr.205/2009 privind BfevetuLVerde pentru execuția lucrărilor de construcții pe teritoriul municipiului București.    7.    » 'j    ‘ ■ -Ti;*.

NOTĂ: Realizaraluaaîlormixrioada 15 i»ianbrie-15 martie se va efectua numa.cuRwfctaiearrevedaîlorDispozitieiiPrinianiluiGeneral tir.


1601/2006, care completează Dispoziția Primarului Genaal nr. 16092000.    I .s/j,    < 'Lv

NOTĂ: Realizam luaarikrpestiăzileiecertnxidami^se^efecluanigna cu ic3neigâratrevederilorDig)cialieiPmnaiuhiiGmB^iirJ6(yi999.

NOTĂ: Autoritatea emitentă a autorizației nu este responsabila pentru eventualele ptqudiai Uhaioaie catml&de existenta, la roomentufoniterii

actului a unor litigii aflate pe rolul instanțelor judecătorești privind imobilul - teren sî/sau constnK&^apartihBnd exclusivsolicitantuldi.    ■ ... ii... < i

-    pe imobilul-teren și/sau construcții - situat în municipiul București, sectorul 2,’codnosital i stn. Ziduri Moși nr,4,

sc. _,et_,ap. _j. Cartea funciară 234942 Fisa bunului imobil Sau nrrcadastral 234942,

Lucrări în valoare de 122 200,let Fără TVA    1    : v/. 1 »t-, ••>,. -    '

-    în baza documentației tehnice - D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.'.+ D.T.0.E.), respectiv desființarea construcțiilor (D.T.A.D. + D.T.O.E.) nr, 12 din 201$ având flemimirea/titlul .. :

a.fost elaborată de S.C.

Urban Proiect Grup SRL., cu sediul în județul_j municipiul/ orasul/oominnrBuctirestf secțorul/sfttuH; cod poștal ’_, str.

Calcarului nr.2. bl. sc. et. 3, ap, respectiv de^arhitțcț/ conductor afhitciit cu drept de semnătură, înscris -in Tabloul Național al Arhitecților cu nr. _ în conformitate cu pre^e^Hle^efrii nr. 184/2001. privind, organizarea si exercitarea profesiei de arhitect, republicată, aflat în evidența Filialei teritoriale fi. a Qrdinufitf j^faitecțilordin Româniai •    I •>:    .......


CU PRIVIRE LA AUTORIZAREA EXECUTAKtrfcbeftĂRJLOR SE FAC URMĂTOARELE PRECIZĂRI: Documentația tehnică- D.T. (D.T.Â.C.+D.T.O.E. sau D.T.A.D.) u vizată spre neschimbare împreună cu toate

avizele și acordurile obținute, precum și actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, face parte integrantă din -prezenta atitonzâțle:- ’•    ..--n-i '. .’    ' ’ .

Nerespectarea întocmai,a documentației - D.T. vizată spre neschimbare (inclusiv a avizelor și acordurilor obținute) constituie infîacțiune’sau contravenție, după caz, în temeiul prevederilor art 24 alin. (1). respectiv ale art, 26 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată;

■înconformitale.cu prevederile art. 7 alin. (15~) - (15A1) din Legea nr. 50/1991 și cu respectarea ^legislației pentru aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor<anumito"r pcoiecte'publîce și - --- ‘private asupra’mediului,' în situația în* care-în-timpul executării lucrărilor'și numai- îm(perioada de valabilitate a autorizației de construire survin modificări de temă privind lucrările de construcții autorizate,1 care conduc ta necesitatea 1 • ’ 1 modificării acestora, titularul are Obligația de a solicita o nou5 autorizație de construire. t ' .    ’d? <

B. Titularul autorizației este obligat:    ..... q

I.    să anunțe data1 începerii lucrărilor autorizate, prin trimiterea înștiințării conform formularului anexat autorizației (formularul-model F. 13).la autoritatea administrației publice locale emitentă a autorizației;

;    .    .2. ,șă anunțe data începerii lucrărilor ^utorizate, prin trimiterea înștiințăriiconformformularului anexatM**

' autorizației (îormulănil-irioder Fi 1,4) lă inspectoratul în construcții al județului/muhicfpiuluî Bucufeștî, împreună

cu dovada achitării cotei legale de 0,1%' din valoarea autorizată a lucrărilor de construcții și. instalații aferente -‘acestora;1 ’    iul'n    /’i    •«    • • •    -t

3; să anunțe data finalizării'lucrărilor autorizate, prin trimiterea înștiințării conform .formularului ' âriexat atitorîzațifei (fdrmulărahlHodd KIS) ia'inspectoratul în construcții ăl județiilui/muriicipiului București,

odatăcti convocarea cortusiei de'fecepție;‘ f : i f • •

i •’ ;4;!să păstreze pe șantiB'r J,îii perfefctă"-Stare - autorizația de1 construire și documentația tehnică - D.T. '

(D.T.A.C.) vizată spre neschimbare-pC care la va prezenta la cererea' organelor de control, potrivit legii, pe toată durata exectitării lucrărilor,' "' ' •    "

5.    în cazul în care, pe parcursul, executării lucrărilor, se descoperă vestigii arheologice (fragmente de . ziduri, ancadramente de golițri,. fundați), pietre cioplite sau sculptate, oseminte, inventar monetar, ceramic etc.),

, . să sisteze executarea luciărilor,. să.ia masuri des pază și de protecție și să anunțe imediat epiitentul autorizației,

. precum și direcția județeanăpentru cultură, culte și patrimoniu;

6.    să respecte condițiile impuse de utilizarea și protejarea domeniului public, precum și de protecție a

mediului; potrivit normelor generale și lbcale; •    i    . ■ .

7.    ' să traiisporte lâ groapa de gunoi ă prestatorului materialele care nu se pot recupera sau valorifica, rămase în urma executării lucrărilor de coqștruqții;

8.    să desființeze construcțiile prqyizorii de șantier la terminarea efectivă a lucrărilor;    -    t

•    & la .începerea .execuției lucrărilor, șă monteze la loc vizibil "Panoul fie identificarea investiției"

(vezi anexa nr, 8 la normele metodologice): . '

10; la finalizarea execuției4ucrărilor< să monteze "Plăcuța de identificarea investiției";• .: t • •

II.    în situația nefinâlizării • lucrărilor în termenul prevăzut de autorizație; să solicite prelungirea ' * valabilității-âoesteia, cu,; 'oe)--^DpAz4S,;zii&'teăiiitea termenului de expirare a valabilității autorizației de

•"c'onstfuirydesSințare (inclusivdurata' de âxetîuție a lucrărilor);    • ■    •    ' ,

. 12. să prezinte "Certific'âtuî tie perforniânță energetică a clădirii** la efectuarea recepției: la terminarea

' îucfănlo?,: ;

13.    să solicite “Autorizațiadeseciiritote la incendiu” după efectuarea recepției la terminarea lucrărilor sau înaninte de punerea în funcțiune a clădirilor pentru care s-a obținut “Avizul de securitate nla incendiu”;

14.    să regularizeze taxa de autorizare ce revine emitentului, precum și celelalte obligații de plată ceri

rbyîti, potriirira^ii, caurmareîaȚeaiiză^jmyeștitiei;    :    ‘

'    Î5;"să‘declare.conștnțcțiij’e-prppțjetate particulară realizate, în yederea impunerii, la organele

ja mutățile șubprdoțiate. acestora, după terminarea lor completă și nu mâi târziu de 15


fi teripenuluț. de valabilitate a autorizației de construire/desființare (inclusiv durata de34342)

suprafața strada afectata de iucrarl 32261) ,


ATEGORIA DE IMPORTANTA: “C" NORMALA LAȘA OE IMPORTANTA: H N COMPARTIMENT DE INCENDIU IVEL DE STABILITATE LA FOC : II RÂD DE REZISTENTA LA FOC : II ISC MARE DE INCENDIU

=2.397 mp (nr. cadastral

cota 0.00 = 83.60


VERIFICATOR

NUME ' '    ----.

I MUNICIPIUL

CJȚINTA |

REFERATSEXPERT1ZA NRJDATA

ELABORATOR

SSUEDfiy

NUME SI FUNCȚIE

NAUEANDFUNCTION

SEMNĂTURĂ

SK3NATURE

FAZA

PHASE DTAC

SCARA    NR. PROIECT

scale ^00 proiect No    12/2016

/ERIFICAT

JtffCKED

in» Lua ALEXANDRU

&

DATA

DATE AUG 2016

NR. PLAN    REVIZIE

SHEETNo    ’’’ | R£V. No    ‘fft

PROIECTAT

n» Lan ALEXANDRU

DENUMIRE PLAI

i&a    PLAN GENERAL

PLAN OE SITUAȚIE

APIZARE LUCRĂRI EXTERIOARE

DESENAT

jjfMWwev

mg. Lan ALEXANDRU

Y^‘

ET


în scopul: executării lucrărilor de construcții constând în realizarea nnei rețele de canalizare pluvială și a unor guri de scurgere    ~ '


Ca urmare a cererii adresate de Administrația Piețelor Sector 2/Director General-Daniel Popescu prin Ana Barbara Bobirca cu domiciliul/sediul în județul , municipiul Z orașul /

eemuna București, satul/sectorul 2, cod poștal_, str.Popa Lazăr nr. 5-25 bl. 04, sc._, et parter

, ap. eam.2 telefon/ fax_e-mail_, înregistrată la nr. 56388 din 11.08 JOI6

pentru imobilul - teren și / sau construcții - situat în municipiul București, sectorul 2,

cod poștal_, strada Ziduri Moși nr. 4, bl. sc. et_, ap. identificat prin număr cadastral

234942, intabulat în CF cu nr. 234942, șî/seu identificat prin planurile de situație scara 1 : 500 și scara 1 : 2000 anexate

în temeiul reglementărilor documentațiilor de urbanism faza:

•    PUG - Municipiul București aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, prelungit valabilitate cu HCGMB nr. 232/2012 și HCGMB nr. 224/2015

•    PUZ/PUD_aprobat cu_.

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


SE CERTIFICĂ

1. REGIMUL JURIDIC:

Imobilul situat in intravilanul Municipiului București, cu adresa în strada Ziduri Moși nr.4, sector 2. conform extras de carte fimciart de informare nr234942 din 11.082016 eliberată de OCPI, Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliară Sector 2, compus din teren ta supraftțâ de 920,Omp. este proprietatea Municipiului București si se află ta administrația Piețelor Sector 2

2. REGIMUL ECONOMIC:

Propus: executarea lucrărilor de constr canalizare pluvială și a unor guri de ' '


constând în realizarea unei rețele deÎ.ANEXA A FOST SEMNATĂ

TEHNIC:    j DE PĂRȚI


esa poștală situat în str. Ziduri Moși nr.4, în conformitate cu PUG -obat cu HCGMB nr. 269/2000, prelungit valabilitate cu HCGMB nr.

24/2015, este amplasat în afara zonei protejate.

de rețele de canalizare pluvială și a unor guri de scurgere în str. Zidari Stură la rețeaua publică de apă, conform avii Apa Nova nr.91607711


.    .    ..... GCMFGXMCU 01

___executa, m următoarele condiții:

lucrări provizorii - decopertarea si realizarea șanțului pe trasenl'propnay

- lucrări definitive - montare conducte și aducerea terenului la forma NOTĂ: Potrivit prevederilor HCGMB nr. 206/2013, daci luneimea lucrSrOor PER

domeniul public, competentele tfe autorizare revin Primăriei Municipiului București.

NOTĂ: Lucrările propuse se vor executa fSră afectarea proprietăților învecinate: în


obține acordul autentificai ai proprietarilor acestora.

Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat/ nu. poate fi-utiliznt-în scopul declarat pentru/ îatereâfc

elaborarea documentației necesare obținerii autorizației de construire/ desființare în vederea executării lucrărilor propuse.


Certificatul de urbanism nu ține Ioc de autorizație de construire / desființare și nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcții

4. OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

în scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții - de construire/de desființare - solicitantul se va adresa autorității competente pentru protecția mediului: Agenția pentru Protecția Mediului București - Aleea Lacul Morii nr.l, sectă

în aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE și prin Directiva Consiliului și Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri și programe în legătură cu mediul și modificarea, cu privire la participarea publicului și accesul la justip'e, a Directivei 85/337/CEE și a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligația de a contacta autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta să analizeze și să decidă, după caz, încadrarea/neîncadrarea proiectului investiției publice/private în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului.

în aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfășoară după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții la autoritatea administrației publice competente.

în vederea satisfacerii cerințelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opțiunilor publicului și al formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiției în acord cu rezultatele consultării publice.

în aceste condiții:

După primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligația de a se prezenta la autoritatea competentă pentru protecția mediului în vederea evaluării inițiale a investiției șî stabilirii necesității evaluării efectelor acesteia asupra mediului în urma evaluării inițiale a investiției se va emite actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului.

în situația în care autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește necesitatea evaluării efectelor

investiției asupra mediului, solicitantul are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente cu privire la menținerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții
ERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE/BESFIINȚAfiK Va fi


ocumente: m (copie);

b)    \țnrdȘl0j fi&atpiipra imobilului, teren și/sau construcții, extrasul de plan cadAsfeafactuâhzat

la zi și e?    ^ne funciară de informare actualizat Ia zi, în cazul în care legea nu dispune altfel

(copie leganzâl

c)    documentația tehnică - D.T., după caz (2 exemplare originale)

[x] D.T.A.C.    [] D.T.O.E. []D.T.A.D.

d)    avizele și acordurile stabilite prin certificatul de urbanism: d.l) avize și acorduri privind utilitățile urbane și infrastructura (copie):


ANEXA A FOST SEMNATĂ DEPĂRA


[x] alimentare cu apă

[ ] canalizare

[x] alimentare cu energie electrica [ ] alimentare cu energie termică [ ] iluminat public

d.2) avize și acorduri privind:

[ ] securitatea la incendiu


fx] gaze naturale [x] telefonie [x] salubritate [ ] transport urban [x] Netcity TelecomAlte avize/ acord


[ ] protecția civilă    [ ] sănătatea populației

d.3) avize/acorduri specifice ale administrației publice centrale și/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora (copie):

d.4) studii de specialitate (1 exemplar original):

-    Acord Primar General - numai dacă strada se află în perioada de garanție/postgaranție (L5) alte avize/acorduri

-    Contract refacere pavaje încheiat între administratorul de rețea șl un constructor de dramuri/

societatea care are strada în earanție/poatgarantie (împreună cu atestarea pentru prestări servicii de refacere zone afectate de lucrări tebnico-edilitare pe teritoriul municipiului București, în copie - obținută de la PMB -conform prevederilor HCGMB nr. 206/2013 și ale Dispoziției Primarului General nr. 96/3012014)

-    Contract în baza căruia se execută lucrările

-    Avizul Administrației Străzilor Municipiului București, pentru lucrările de branșament

-    Acordul autentificat al celuilalt/celorialți coproprietar/coproprietari - numai dacă este cazul

e) punctul de vedere /actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului (copie);

f)    dovndn înregistrării proiectuloila-ordinul Arhitecților din România (l-exemplar original),

g)    Documentele de plată ale următoarelor taxe (copie):

-    taxa de Autorizație de construire

-    taxa pentru ocuparea domeniului public.

Prezentul certificat de urbanism are valabilitate de 12 (douăsprezece) luni de la data emiterii.
ARHITECT ȘEF, Arh. urb.Bi


Achitat taxa de: 12,00 lei, conform Prezentul certificat de urbanism a

ANEXA A FOST SEMNATĂ DEPĂRȚl

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de spaefaMCțji, republicată, cu modificările și completările ulterioare,SE PRELUNGEȘTE VALABILITATEA CERTIFICATULUI DE URBANISM

De la data de_până la data de__.

După această dată, o nouă prelungire a valabilității nu este posibilă, solicitantul urmând să obțină, în condițiile legii, un alt certificat de urbanism.


PRIMAR,


SECRETAR,


ARHITECT ȘEF,

Data prelungirii valabilității :_.

Achitat taxa de :_lei, conform chitanței nr.__din_

Transmis solicitantului la data de_direct / prin poștă.
suprafața strada afectata de lucrări D

ORIA DE IMPORTANTA: "C" N(

DE IMPORTANTA: II APART1MENT DE INCENE&f^S '

3E STABILITATE LA FOQ*lT 3E REZISTENTA LA FOC5II ARE DE INCENDIU□AR


=2.397 mp (nr. caaastrai


CCMFO.iM CU originalulîj^^fomplex Comercial in Regim de înălțime

VeranBs 2S»P+mezanin partial+2E s^op&s’ay    si lucrări conexe

Str. Ziduri Moși, nr.23, Sector 2, București


CLIENT


VERANDA OBOR S.A.

POPA LAZ AR IR. 5-25. PARTER. SECTOR î, BUCUREȘTI


KEPT


ian Taylor


ja^kiasa?*

»« Pretai CndiROdde I.UM2241WZ1 r>4M2»»M»


«7RAHCSJU. SMedorAi^mLirlț Șederi, BoaraH Teb.WJUftîlH


«moron socul t pao&takt skhauime cM ..SHaanDiaHmo «iraiuoaa


natMuroasmA RP A ni A    akaoabobiimsju.

fAlXWfiM Ir» UUiltoaiEsHx w,2V2!L0ț»iflL Juilftv

ENGINEERING rTÎSwtt131®MUN!C!PSULSUCIH=Ș

*-s seW UfeUfct


VIZATA?: NESCHWB& ( j Anexă la/saijrficatul de J4 ‘ Nr.C^?din.^Mrant

OCTR 6SU3ST

DOTUtt DKFIK

FAZA    RUSE

MSI

ST10M

ARHITECTURA

DTAC | VER | B l


ÎS290/2014


ȚOOPUKA

MMSOOE

-Z-

ST

P G G "*100

—a—-i ■•n.CLTnr— — '■1M

00
>0' /.<>?< -l o

PLAN DE AMPLASAME SCARA 1:2000

NUMĂR CADASTRAL PROV1ZOR1


bucure:    U

Slr.: Ziduri Moși Ir. 23


Aut. ur. 1297 (fin Oft


>99--Iiispcct frccnfo.w cu oniGifri/"


INVESTITOR VERANDA OBOR S.A.
AL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR Nr/^f. din^.C..2O17


Privind lucrarea:

” REALIZAREA UNEI REȚELE DE CANALIZARE PLUVIALA SI A UNOR GURI DE SCURGERE ”

executate în cadrul contractului nr. 507/din 03.08.2016 si Actele Adiționale nr.l, nr.2 si or. 3, încheiat între: VERANDA OBOR S.A. si URBAN PROIECT GRUP SRL;

1. Lucrările au fost executate în baza Autorizației de Construire nr.l 19 / 4 ”Z” din 29.09.2016, eliberata de Primăria Sector 2,pentru imobilul situat in București,Str. Ziduri Moși Nr. 4, Sector 2, avand cartea funciara / număr cadastral 234942;

2 .Comisia de recepție a fost numita cu HOTARAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL VERANDA OBOR S.A. din data de 16.12.2016, ți-a desfășurat activitatea în intervalul: 18.01.2017 -    2017, fiind

formată din:

-    reprezentant Optim Project Management    - Președinte

-    diriginte șantier lucrări apa-canal    - Secretar

-reprezentant Apa Nova Bucuresti-Directia Rețele Canalizare    -Membru

-reprezentant Apa Nova București- Direcția Implementare Proiecte -Invitat


1.    Marian Costacbe

2.    Rodica Juravle

3.    Mircea Manea

4.    Victor Raducanu

5.    Adrian Anghel

6.    Iulian Comsa

7.    Aurora Voiculescu


-reprezentant Apa Nova București

-reprezentant Apa Nova București - specialist reprezentantul investitorului


8. Ion Constantin Mojoiu - specialist Optim Project Management


-    Membru

-    Membru

-    Membru

-    Membru


3. Au mai participat la recepție in calitate de invitat!:

1.    PROIECTANTUL GENERAL : URBAN PROIECT GRUP SRL -reprezentat de: Director Gabriel Cosoaba

2.    PROIECTANTI DE SPECIALITATE : - S.C.CPIE SRL - reprezentat de: Director Constantin Patru


3. EXECUTANTUL LUCRĂRII: Antreprenorul Genexal^-^-    Mlreprezentat de: Director

[anexa A FOST SEMNATĂ DEPĂRȚ1

4.1 Documentația tenmca (partea scrisa si partea desenata), prezentata comisiei, a fost completa -cu excepția documentelor menționate in Lista Anexa nr. 1 - NU ESTE CAZUL

4.2.Lucrarile executate .conform contractului de antrepriza si documentației de proiectare, supuse recepției, sunt finalizate- cu excepția celor menționate in Lista Anexa Nr. 2 - NU ESTE CAZUL

4.3.Lucrarile au fost executate conform prevederilor documentației - respectiv conform :PUNCTUL DE VEDERE AL PROIECTANTULUI GENERAL si PUNCTUL DE VEDERE AL PROIECTANTULUI DE SPECIALITATE) si reglementarilor tehnice in vigoare, cu excepția celor descrise in Lista Anexa Nr. 3- care vor fi remediate- NU ESTE CAZUL.

4.4.Comisia de recepție a Înregistrat documentul prin care Investitorul, declara ca .'VALOAREA TOTALA a lucrării recepționate este conform Anexei Nr. 1 de: 215.848,23 lei, din care valoarea lucrărilor de construcții si a instalațiilor aferente este de: 188.401,47 lei;

4.5 Valorea lucrărilor de C+M este de: 188.401,47 iei

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune; ADMITEREA RECEPȚIEI LA TERMINAREA LUCRĂRILOR EXECUTATE.

6 Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin;

6.1 Analizarea documentației tehnice din Capitolul A si Capitolul B din CARTEA TEHNICA A CONSTRUCȚIEI; 6.2.Cercetarea vizuala a lucrărilor supuse recepției. Analizarea "Punctului de vedere al Proiectantului General si Punctele de

vedere ale Proiectantilor de Specialitate”care recomanda ** ADMITEREA RECEPȚIEI LA TERMINAREA

LUCRĂRILOR".

6-3 REALIZAREA LUCRĂRILOR.

7.Comisia de recepție recomandă următoarele:

Comisia de recepție*)

- PREȘEDINTE- Marian Costache

Specialiști*)- SECRETAR - Rodica Juravle


JURAVLE RODK>

Olrlplnte de țsntlc-f Aut.Kr.DQ01B89t j O6.(fî,îu1il

8.1;8.I;9.2    ,ANEXA A FOST SEMNATĂ DE PĂRȚI

Aurora Voiculescu

Ion Constantin Mojoiu


INVITAT!:

REPREZENTANT APA NOVA BUCURESTI-

DIRECTIA IMPLEMENTARE PROIECTE :    VICTOR RADUCANU

PROIECTANT GENERAL :

- URBAN PROIECT GRUP SRL - DIRECTOR GABRIEL COSOABA (-'-pi/tIEC^RUP

PROIECTANTI DE SPECIALITATE:

- S.C.CPIE SRL    - DIRECTOR CONSTANTIN PATRU/z>&


EXECUTANT:

ANTREPRENOR GENERAL : URBAN PROIECT GRUP SRL-DIRECTOR-

ANTREPRENOR DE SPECIALITATE:

- MIRAL INSTAL COMPANY-DIRECTOR COSMIN POPESCU

/    /    AJ

'    < »anexe numerotate, cuSin total de ..^file, a fost incheiat


Prezentul proces verbal, conținând 3 file si

astazi    Ia sediul


AC 119/4"Z"/29.09,2016


• /.•«


"=? S,

.' \VDOCUMENT

DATA

DENUMIRE FURNIZOR

VALOARE

EXPLICAȚII.     ---<>/

223

08-07-2016

URBAN PROIECT GRUP SRL

2.850,00

PROIECTARE

CHT 13749

18-08-2016

COMPANIA NAȚIONALA POSTA ROMANA

12,00

TAXĂ URBANISM CU NR.136/3Z/19.08.2016

6MF 0071946

25-08-2016

ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA

62,50

TARIF EMITERE AA REȚELE EDILITARE ID 166765948

MAN00008622

06-08-2016

COMPANIA NAȚIONALA POSTA ROMANA

100.00

AVIZ MEDIU 136/3Z/19.08.2016

1904004702

31-08-2016

DISTRIGAZ SUD REȚELE ENGIE

240,13

TAXA AVIZ TRASEU MEDIU NR.136/3Z/19.08.2016 - 310856121/12.09.2016

1515557

05-09-2016

TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS S.A.

40,19

TAXA STIUDIU PROIECTĂRE AVIZE FA -100/05/03/01/2397/31.08.2016

NET 160980

05-09-2016

NETCITY TELECOM S.A.

250,00

TAXA AVIZ 7120

OP 289

06-09-2016

PRIMĂRIA SECTORULUI 2

1.222,00

TAXA AUTORIZAȚIE 1% LUCRĂRI CANALIZARE

CD0098

09-09-2016

CASA DUMBRAVA S.R.L

1.338,00

CONSULTANTA OBȚINERE AVIZ DISTRIGAZ ROMTELECOM MEDIU

OP 369

03-10-2016

INSPECTORATUL REGIONAL IN CONSTRUCȚII

122,00

TAXA 0,1 %- AC119/4Z - IRCB

OP 371

03-10-2016

INSPECTORATUL REGIONAL IN CONSTRUCȚII

305,00

TAXĂ 0,25 - AC119/4Z - IRCB

*A'\0228

07-10-2016

URBAN PROIECT GRUP SRL

1.140,00

PROIECTARE

--OP\586

14-12-2016

INSPECTORATUL REGIONAL IN CONSTRUCȚII

305,00

DIF. TAXA 0.25% AC1194Z - IRCB

--\ .0234

15-12-2016

URBAN PROIECT GRUP SRL

2.850,00

PROIECTARE

a

i)3

15-12-2016

URBAN PROIECT GRUP SRL

1.520,00

PROIECTARE

<£?

oe:

115-12-2016

URBAN PROIECT GRUP SRL

1.520.00

PROIECTARE

-

/ Q?j

115-12-2016

URBAN PROIECT GRUP SRL

1.520.00

PROIECTARE

19-12-2016

DVBL SECTOR 2

662,00

DIF. TAXA 1% AC119/4Z -DVBL S2

—' tlow

19-12-2016

URBAN PROIECT GRUP SRL

66,00

DIF. TAXA 0.1%AC119/4Z -IRCB

* OP 598

19-12-2016

URBAN PROIECT GRUP SRL

332,00

DIF. TAXA 0.5% AC119/4Z - IRCB

.000192

20-01-2017

CONSULTING PRO COMPANY SRL

3.371,63

DIRIGENTIE DE ȘANTIER

ANB170052497

23-01-2017

APA NOVA BUCUREȘTI

7.618,31

TAXA CONSULTANTA PENTRU EXECJJȚARE LUCR, KRI —

27.446,76


!

t ?‘ j ■ î ’AC 119Z4”Z"/29.09.2016
DOCUMENT

DATA

DENUMIRE FURNIZOR

VALOARE

EXPLICAȚII

UPG 0474

19-10-2016

URBAN PROFILE GRELE SRL

43.333,33

ÎNCHIRIERE UTILAJE

0230

04-11-2016

URBAN PROIECT GRUP SRL

145.068,14

CONSTRUCȚII SI MONTAJ

TOTAL CONSTRUCȚII MONTAJ

188.401,47

\ TotA'L    ■
RO

Municipiul BANEXA A FOST SEMNATĂ DEPĂRȚf
www.pi2.ro - SmdaChiriitigiilortir 11-13, Tel +(4021) 2D9.80.00 Fax *(4021)252 80 39


DIRECȚIA URBANISM CADASTRU SI GESTIONAREA TERITORIULUI Nr.86619/441 /20.12.2016 + Nr. 3752/26.01.2017

DECLARAȚIA

privind valoarea reală a lucrărilor executate în baza autorizației de construire

Subsemnatul/reprezentant al beneficiarului cu domiciliul fiscal în ROMÂNIA. SC VERANDA OBOR S.A prin ANA BARBARA BOBÂRCA, identificai prin CUI: RO 33599063, cu sediul în Str. Ziduri Moți nr. 23, Clâdirta centrului comercial Veranda Mall, biroul nr. 1, Sector 2 - București, înregistrata la Registrul Comerțului sub nr. J40/10838/2014 reprezentau prin ANA BARBARA BOBIRCĂ identificată prin CI Seria RR nr. 687453, CNP: 1750515423013, domiciliat in Str. Mihai Bravu nr, 3, bl. 3, se. 5, el. 2, apt. 165, Sector 2, tel: 0722 839 746, in calitate de beneficiar al autorizației de construire 119/4”Z”/29.09.20I6 emisă de către primarul Sectorului 2, pentru obiectivul „lucrări de construcții constând in realizarea unei rețele de canalizare pluviala si a unor guri de scurgere „ - situat in STR. ZIDURI MOȘI NR 23, SECTOR 2, având stabilită obligapa de a executa integral lucrările autorizate, inclusiv instalațiile aferente acestora până la data 29.03.2017, declar că valoarea reală a lucrărilor este de: 188.401,47 lei val. declarată de beneficiar

FIȘA DE CALCUL privind regularizarea taxei pentru eliberarea autorizației de construire

Nr.

crt.

Specificație

U.M.

Valori

1

Valoarea lucrărilor declarată de solicitant ia emiterea autorizației de construire, înscrisă în aceasta

a. în cazul în care valoarea din rd. 7 este determină în funcție de valoarea înscrisă lard. 3

- Iei -

122.200,00

2

Taxa încasată ia eliberarea autorizației de construire se determină în funcție de valoarea înscrisă la rd. 1 respectiv: valoarea rd. 1x1%;

- lei -

1.222,00

3

Valoarea reală a lucrărilor declarată de solicitant, la terminarea acestora

b. în cazul în care valoarea din rd. 7 negativă, taxa datorată se determină în func(ie

de valoarea înscrisă la rd. 6, respectiv: valoarea rd. 6 x 1%

- iei -

188.401,47

4

Suprafața construită desfășurată a clădirii

- m3 -

-*

5

Valoarea impozabilă a clădirii, potrivit anexei nr. 1

c. Pentru clădirile cu destinația de locuință și anexele gospodărești, taxa se reduce cu 50%;

lei/m3

-

6

Valoarea impozabilă a clădirii (rd. 4 x rd. 5)

- iei -

188.401,47

7

Valoarea din rd. 3 - Valoarea din rd. 6 = ±

d. în cazul în care prin autorizația de construire s-a autorizat executarea de lucrări la o clădire existentă, iar în urma acestora, suprafața construită nu s-a modificat, regularizarea taxei se face numai în funcție de valoarea înscrisă la rd. 3

- Iei -

0,00

8

Taxa datorată de solicitantul - contribuabil ca efect al stabilirii valorii impozabile/reale a clădirii

- lei -

1.884,01

9

Diferența de încasat de la solicitantul-contribuabil ca efect al regularizării

- lei -

662,00 =(i 8S4.0I »u datorata - 1 222.00 taxa plit-tă inițial)

Dif. achitat» cu op nr 596/19.12.2016 anexata[anexa a f ostseSâtâI

DEPĂRP_)

5rstr_Ziciun Moși nr. 23,

Subscrisa'VERAțșl ' OBOR SA, cu sediul în București, Sector cladirea^centmkjfcS/riercial Veranda Mall, biroul hr. 1, înregistrată, la Registrul Comerțului subxțtajft    18.09.2014, având cod unic de înregistrare 33599063 (“Societatea”),


AVAND IN VEDER

A.


B.


C.


D.


reprezint    prin dna. Ana-Barbara Bobirca, Președinte al Consiliului de Administrație,

în calitate de proprietar al terenului situat în str. Ziduri Moși nr. 23, Sector 2, București, iii suprafața de 1.84S-mp.-avand_Nr. cadastral 235373, intabulat in Cârtea Funciara a Municipiului București, Sector 2, cu Nr. 235373 conforrnJnebeierii OGPI Sector 2 Nr. 56,753/21.09.201&CC\!FQâM CU C I J ' ~ -----

re ca:

Subscrisa am luat la cunoștință    Nova București S.A. că terenul proprietate

al Societății, situat în str. Ziduri WoșTnr. 23’, sector 2, in suprafața de 1.846 mp, având Nr. Cadastral / Nr. Carte Funciara 235373, eâte traversat de artera publică de alimentare cu apă potabilă De 225 mm PEID (“Rețeaua de apa potabila") și rețeaua de canalizare ape pluviale De 315 mm PVC (“Rețeaua de canalizate"), (denumite imprețipâ ^Rețelele");    '    .

In legătură cU Rețelele, Societatea a realizat pe propria cheltuiala/ ca urmare a condițiilor iriipuse de Apa Nova București prin AVizui Nr. 91512184/27.08.2015, Aviziil Nr. 91607711)O3IO6.2O16 si Avizul CȚE-APA NOVA BUCUREȘTI SA Nr. 124/05.09.2016, si in baza Autorizației de Construire nr, 120/5”Z7 29,09,2016, emisa de Primăria Sectorului 2, lucrări de bdnâtructii constând in: "înlocuire rețea apa potabila si realizare branșament de âpa si realizarea unei rețele de canalizare pluviala si a unor guri de scurgere” (“Lucrările”);

Subscrisa am luat la cunoștința ca, in conformitate cu prevederile HG. nr.930/2005 și a SR 8591/1997 orice construcție sad amenajare trebuie să respecte distârițele de minim 3 m (pentru rețelele de apă) și minini 2 m (pentru rețelele de canalizare); Subscrisa am luat la cunoștință ca pe o fâșie de 3 metri de o parte și de alta â Rețelei de apa potabila (distanță măsurată de la generatoarele exterioare ale arterei), ce reprezintă zona de protecție sanitară, conform prevederilor (ij SR 8591/1997, (ii) Ordinului 88/ 2007, (iii) Legii nr. 50/1991 modificată și actualizată; (iv) Legii nr. 224/2015 care modifică și completează legea alimentării cu apă și canalizării nr. 241/2006 și (v) normei speciale privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologicâ aprobată prin H.G. rir. 930/2005, trebuie menținut terenul liber, fără a executa construcții, a depozita materiale sau a bloca accesul personalului APA NOVA BUCUREȘTI S.A. in vederea realizării de către aceștia a lucrărilor de întreținere si reparație a Rețelelor, conform prevederilor legale si tehnice aplicabile. Subscrisa am luat la cunoștință că pe o fâșie de 2 metri de o parte și de alta a Rețelei de canalizare (distanță măsurată de la generatoarea exterioară a arterei), ce reprezintă zonă de protecție sanitară, conform prevederilor (i) SR 8591/1997, (ii) Ordinului 88/ 2007, (iii) Legii nr. 50/1991 modificată și actualizată; (iv) Legii nr 224/2015 care modifică și completează legea alimentării cu apă și canalizării nr 241/2006, trebuie menținut terenul liber, fără a executa construcții, a depozita materiale sau a bloca accesul personalului APA NOVA BUCUREȘTI S.A. in vederea realizării de către aceștia a lucrărilor de întreținere si reparație a Rețelelor, conform prevederilor legate si tehnice aplicabile;

Suprafața de teren de 1.846 mp face obiectul Ofertei de Donație a vând încheierea de Autentificare Nr. 2206 / 26 mai 2016, depusă la P.M.B. de Societate cu nr. de înregistrare PMB 1435625 și 1435622 din data de 08.07.2016;

Suprafața totala de teren de 1.846 ^p-Sgcompunea la data Ofertei de Donație Nr. 2206/26 mai 2016 din: imobilulIj    .7 - 1.101 mp, cu nr. cadastral /nr. carte

funciara nr, 235083 si imobilyf*© suprafața ’dâ 745 mp cu nr. cadastral / nr. carte

E.


F.


G.lîftii de alipire a celor doua imobile .cheierii OCPI Sector 2 Nr. 56753 / 373 înscris in cartea funciara nr.


Municipiului București, Societatea se obligă să permită necondiționat accesul personalului și utilajelor Apă Nova București S.A. la orice ora din zi cât și din noapte, pentru control sau intervenție la rețeaua publică de apă potabilă De 225 mm PEiD și la rețeaua de canalizare ape pluviale De 315 mm PVC care subtraverseaza suprafața de teren de 1.846 mp actualmente' in proprietatea Societății.

2.    Pe perioada' cat terenul in suprafața totala de 1.846 mp se afla in proprietatea Societății, respectiv pana la data la care Oferta de Donație este acceptata de Primăria Municipiului București, Societatea se arigajeaza ca pe zona de protecție sanitară nu vom planta arbori'sau.aîte plante ce pot dezvolta rădăcini periculoase pentru rețeaua publică de apă potabilă De 225 mm PEID și la rețeaua de canalizare ape pluviale De 315 mm PVC.

3.    Pe' perioada cat terenul in suprafața totala de 1.846 mp se afla in proprietatea Societății, respectiv pana ia data la care Oferta de Donație este acceptata de Primăria Municipiului București, Societatea declara ca nu va ridica niciun fel de pretenții pentru eventualele blocări de circulație, parțiale sau totale, ce ar afecta temporar accesul auto si pietonal in centrul comercial Veranda Mall prin perimetrul determinat de zonele de protecție sanitară a Rețelelor și nici nu va solicita contravaloarea refacerii ulterioare a dezafectărilor sau a eventualelor pagube determinate de intervențiile Apa Nova la rețeaua publică de apă potabilă De 225 mm PEID și la rețeaua de. canalizare ape pluviale De 315 mm PVC în perimetrul determinat de zonele de protecție sanitară a Rețelelor;

4.    Pe perioada cat terenul in suprafața totala de 1.846 mp se afla in proprietatea Societății, respectiv pana la data la care Oferta de Donație este acceptata de Primăria Municipiului București, Societatea declara ca nu va solicita la Apa Nova București S A. contravaloarea unor eventuale daune cauzate terenului reprezentând zona de protecție sanitară, determinate de intervenția Apa Nova la rețeaua publică de apă potabilă De 225 mm PEID și la rețeaua de canalizare ape pluviale De 315 mm PVC în perimetrul determinat de zonele de protecție sanitară a Rețelelor;

5.    Pe perioada cat terenul in suprafața totala de 1.846 mp se afla in proprietatea Societății, respectiv paria la data la care Oferta de Donație este acceptata de Primăria Municipiului București, Societatea declara ca pe zona de protecție sanitară nu vom planta arbori sau alte plante ce pot dezvolta rădăcini periculoase pentru rețeaua publică de apă potabilă De 225 mm PEID și la rețeaua de canalizare ape pluviale De 315 mm PVC;

6.    Ne angajăm să comunicăm Apa Nova București S.A. în termen de 10 zile de la acceptarea donației, dovada (copie a contractuuil de donație) că terenul afectat de rețele publice de apă/canalizare a trecut în proprietatea publică al Municipiului București.

7.    Prezenta declarație se supune prevederilor legislației speciale in vigoare care reglementează serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare.

8.    în caz că vom înstrăina terenul de la adresa sus-menționată, către orice terț, cu excepția Municipiului București, ne obligăm să înscriem în mod expres în documentul de înstrăinare respectiv, obligațiile pe care ni le-am asumat față de Apa Nova București S.A., pentru a fi preluate și respectate întocmaijde^eșUfegnefîciar sau proprietar al terenului.

- , ’    [wiaAĂFOST semnată’

( DE PĂRTINI

prezenta declarație precum si angajamentele asumate de Societate prin prezenta declarație de stricta interpretare si se refera exclusiv la aspectele indicate la punctele 1-8 de mai

? Vs! Niciunul din angajamentele asumate de Socieate prin prezenta declarație nu reprezintă Ș si trebuie interpretat ca reprezentând o asumare de obligații suplimentare, altele decât

c&Mexpres menționate in prezenta.

' ' 1 spre a ft folosita strict in cadrul procedurii de recepție a din partea introductiva a prezentei declarații.

DECLARANT

VERANDA OBOR S A.

S.S. Ana Barbara Bobirca

ANEXA A FOST SEMNATĂ __ DEPĂRȚ1


RAȚIU jamnagabriela OU INDIVIDUAL NOTARIAL

iul in Mun. București, Str. Mendeleev nr. 35, Seci. 1 Cod Operator Date 984

Licența de funcționare nr. 1968/1746/12.09.2013
ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE Nr. 670

Anul 2017 Luna FEBRUARIE ziua 16


In fața mea, RAȚIU JANINA-GABRIELA, Notar Public, la sediul biroului notarial s-a prezentat::

- BOBIRCA ANA-BARBARA, domiciliat în București, Sos. Mihai Bravu nr. 3 bl. 3 sc. 5 et. 2 apt. 165, identificat cu CI seria RR nr. 687453, emisă Ia data de 23.06.2010 de SPCEP S2, având cod numeric personal 2750515423013, in calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al VERANDA OBOR SA, cu sediul în București, Sector 2, str. Ziduri Moși nr. 23, clădirea centrului comercial Veranda Mall, biroul nr. 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr, J40/10838/18.09.2014, având cod unic de înregistrare 33599063,

care, după ce a citit actul, a declarat că i-a înțeles conținutul, că cele cuprinse in act reprezintă voința Iui, a consimțit la autentificarea prezentului act și a semnat unicul exemplar.

în temeiul articolului 12 litera "b" din Legea notarilor publici și a activității notariale nr.36/1995, republicată, cu modificările ulterioare, se declară autentic prezentul înscris.

S-a perceput onorariul în suma de 200,00 lei + 38,00 Iei T.V.A. care se va achita cu OP/2017

NOTAR PUBLIC

S.S. RAȚIU JANINA-GABRIELA


Prezentul duplicat s-a întocmit în 3 (trei) exemplare, de RAȚIU JANINA GABRJELA, notar public, astăzi, data autentificării actului, și are aceeași forță probantă ca originalul.


anexa 7feWrf


/jL.


ANEXA A FOST SEMNATĂ OEPĂRP

ulâment


DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR


din


Privind lucrările:    ......C?fe..

fete... .pkiUcu&a... £J....&£^(?. .de......£(&

3....SZ....4Î72 ,    ............

i

/ 1

r<< r.oi,.u','i    |

....................>.

executate in cadrul contractului nr...............din...................................................

incheiat intre.................,...........................si intre..............rm.............

pentru lucrările de,..Z<?.W^/tf.....^izik<a^................................y.....

1.    Lucrările au fost executate in baza autorizației nr. ^ZZST-/—

eliberata de    .........la data de‘2S:CSt-..9aflî... cu valabilitate pana la.

2.    Comisia de recepție si-a desfasurat activitatea in intervalul...............

.................................... fiind formata din : (nume si prenume):


3. Au mai participat la recepție: (nume S1 prenume - qal


îtea)

,    ANEXA Al FOST SEMNA’

[tie, in urma constatărilor făcute, propune : ț nc pftflTț


. .Cp.. ,-^ifPh {Jtofc’rc....    îCom .

............."X"'.......................................................

5. ComîSiartte'receptie recomanda următoarele:


...................................O/....ip9^.te..^Z.2(wje«J................................................

z.


numero


6. Prezentul proces - verbal, conținând..............Z...........file si.................................. anexe

țațe, cu un total de.............file, a fost încheiat astazi    .......la


in


exemplare.COMISIA DE RECEPȚIE:


INVESTITOR (PROPRIETAR).................................


(ceiJFs .;âcu


DELEGAT AL ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOC .....CW£.,IA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

1 ANEXA A FOST SEMNATĂ DE PĂRȚI

AUTORIZAȚIE DE CON______

Nr. .'?/f../i485573din.Q.<?Â....2017Ca urmare a cererii adresate de *1) ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR prin SC VERANDA OBOR SA - conform împuternicire nr. 20614/22.08.2016 cu domiciliul *2 )/sediuI în municipiul

București, sectorul .2, cod poștal...... str. Popa Lazar nr. 5 - 25 corp C14, Parter, Camera 2 , bl.......

sc......, et....., ap....., telefon/fex........, c-mail....... înregistrată la CIDRC-PMB nr. 1485573

/17.02.2017 și DUP 2336/20.02.2017,

în conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991. privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

SE AUTORIZEAZĂ :

executarea lucrărilor de construire pentru *3 ) "Amenajare accese și circulații pentru str. Ziduri Moși (reprezentate în planuri ca fiind etapa a HI a) pentru asigurare acces în incinta Veranda Obor ; amenajare două peroane RATB; gard despărțitor între benzi circulații C. U. nr.586R/1445893 din 04.10.2016,

Prezenta Autorizație de Construire este valabilă numai pentru lucrările realizate pe domeniul public aflat în administrarea Administrației Străzilor; pentru accese spre zona de incintă, inclusiv lucrări în incinta, vă rugăm să vă adresați Primăriei Sectorului 2.

Lucrarea constă în amenajare accese și circulații pentru str. Ziduri Moși (reprezentate în planuri ca fiind etapa a IU a) în vederea asigurare acces în incinta Veranda Obor ; lucrarea de amenajare a arterei de circulație Ziduri Moși se va face în ampriza existentă a străzii (propunere de relație stânga și un sens spre înainte - pe sensul de mers spre șos. Pantelimon - ambele sub semafor):

- refugiile vor fi prevăzute cu balustrade de protecție verificate la rezistență (cerința A );

-peroanele la trecerile de pietoni vor fi coborâte la cota carosabilului pentru accesul persoanelor cu dizabilități, iar rampa de acces spre peron va fi de max 8%;

- refugiile vor fi presemnalizate atât prin marcaj cât și prin indicator luminos;


CC.\!F3?iWI CU    1 ’ 'L "y

-    amenajarea a doua peroane RATB; Peroanele vor fi prevăzute cu raâipe-cte-acces pentru persoane cu

dizabilități, treceri de pietoni, gard de protecție pentru protecție călători; peroanele vor fi presemnalizate și se vor face marcaje vizibile pe timp de noapte pentru ghidarea traficului înaintea acestora, peroanele vor fi prevăzute cu semnalizare luminoasă, indicatoare de stație;

-    montare gard despărțitor între cele doua sensuri de circulație auto și tramvaie;

-    Se vor respecta condițiile impuse de Administrare Străzilor în adresa nr. 20614/22.08.2016 de către

SC Veranda Obor SA;

-    se vor reamplasa gurile de scurgere și se vor monta altele noi acolo unde e cazul;

-    se vor face marcajele și semnalizarea rutiera cu avizul Direcției Generale de Politie a municipiului București - Brigada de Poliție Rutiera București;

Lucrările se vor realiza tronsonat fără întreruperea circulației auto și pietonale iar în cazul în care acest lucru nu este posibil, se vor realiza proiecte viabile de deviere a circulației auto și eventual RATB pe tot timpul lucrărilor.

Nu va fi afectată vegetația în zonă.

S=3400t00rtip ; Durată de execuție = 1 lună lucrătoare de la data începerii

lucrării enunțată în comunicarea privind începerea execuției lucrărilor către emitent.

Refacerea zonei afectate de lucrările de execuție (carosabil șî/sau trotuare) se vor realiza în

conformitate cu prevederile H.C.G.M.B. rtr. 126/2004 și H.C.G.M.B. nr, 104/2006, H.C.G.M.B. nr.

206/04.07.2013 și D.P.G nr, 96/30.01.2014, cu condiția refacerii stratului de uzură pe toată

latimea/carosabil și/sau trotuarelafectate.

Lucrări în valoare de 451.750 lei.

Rețeaua va fi prevăzută cu mijloace de identificare nedistructive, subterane, conform Hotărârii CGMB nr. 105 art 7 /04.05.2006 .

Se vor reface prin aducere Ia starea inițială a pistelor de bicicliști din trotuare (după caz), conform art 20, alin. 2 din HCGMB 206/2013. Se vor introduce in fiecare intersecție câte 4 tuburi de protecție în vederea evitării spargerii ulterioare a carosabilului.

Se vor respecta prevederile Legii nr. 123/2012, a energiei electrice și a gazelor naturale.

Rețeaua va cuprinde dimensionare corespunzătoare (amplificarea necesara) pentru a prelua și alți potențiali consumatori din zonă. în cazul în care nu se prevede această amplificare PMB nu va mai aviza CU și AC pentru viitorii consumatori din zonă, răspunderea revenind SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SA.

Adâncimea de pozare în trotuar este de 0,8-l,20m și de l,20-1^0m la traversări de drumuri.

Lucrările se vor executa numai pe domeniul public PMB, în administrarea Administrația Străzilor .

proprietarului


Se va rezerva, ^trotuar. un spațiu cu lățimea de 0,4m în vederea montării rețelei de fibră optică , rețea aprobată de C.G.M jjrh r^fta nr.27/29.01.2002.

Propri fHe/pr aț îi afectate numai dacă există expropriere sau acordul notarial al darului    'ț

o ;t <■


7<

Lucrările se vor executa etapizat și


recenrtttudernizate decât cu acord Primar General

pietouale din


zona.

- lucrări definitive: realizarea lucrărilor propuse, eu refacerea pavajelor în formă inițială; - lucrări provizorii: desfacerea pavajelor și săpareașBnțnktf pentru pozarea rețelei;

Autoritatea emitenta a autorizației nu este responsabila pentru eventualele prejudicii ulterioare cauzate de existenta, la momentul emiterii actului, a unor litigii aflate pe rolul instanțelor judecătorești privind imobilul - teren si/sau construcții - apartinand exclusiv solicitantului.

Emitentul prezentei autorizații nu este responsabil de eventualele prejudicii produse terților de către titularul de autorizație fi / sau constructorul care execută lucrările prin încălcarea prevederilor prevăzute în autorizație.

Titularul autorizației cât și constructorul sunt obligați să respecte prevederile Legii 61/1991 (republicată*), "pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice".

-pe imobilul - teren și/ sau construcții-, situat în municipiul București, sector 2, str. Ziduri Moși, poștal....... , bl..........sc.....et......ap.......

Cartea funciară* 4 ) /..nr......,Fișa bunului imobil

...........sau nr. Cadastral........


-lucrări în valore * 5 ) de 451.750 lei

-în baza documentației tehnice -DT pentru autorizarea executării lucrărilor de construire

(DTAC+DTOE), respectiv desființarea construcțiilor (DTAD) nr. 3/2016 *6).........,a fost elaborată

de URBAN PROIECT GRUP SRL si proiect elaborat de UTI GRUP sediul în municipiul București,

sectorul.., cod poștal......... str.........    nr...... bl..... sc......et.........ap...... respectiv

de.........................-arhitect/conductor arhitect cu drept de semnătură, înscris în Tabloul Național

al Arhitecților cu nr....., în conformitate cu prevederile Legii nr. 184/ 2001, privind organizarea și

exercitarea profesiei de arhitect, republicată, aflat în evidența Filialei teritoriale.......a Ordinului

Arhitecților din România..

CU PRIVIRE LA AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR, SE FAC URMĂTOARELE PRECIZĂRI:

A Documentația tehnică - D.T. (D.TA.C. + D.T.O.E. sau D.TA.D.) - vizată spre neschimbare împreună cu toate avizele șl acordurile obținute, precum și actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, face parte integrantă din prezenta autorizație.

Nerespectarea întocmai a documentației - D.T. vizată spre neschimbare (inclusiv a avizelor și acordurilor obținute) constituie infracțiune sau contravenție, după caz, în temeiul prevederilor art. 24 alin. (1), respectiv ale art. 26 alin. (Udin Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată.

în conformitate cu prevederile art 7 alin. (15)-(15AI) din Legea nr, 50/1991 și cu respectarea

legislației pentru aplicarea Directivei Consiliului. JÎ5/337/CEE (Directiva ELA) privind evaluarea

-2 —; a.________i_____.x’r


Ului, în situația în care în timpul executării de construire survin modificări de temă necesitatea modificării acestora, titularul are


efectelor anumitor proiecte publice și privai lucrărilor și numai în perioada de valabjlțța'i privind lucrările de construcții autorizai obligația de a solicita o nouă autorizatB. Titularul autorizației este obligat:

1.    să anunțe data începerii lucrărilor autorizate, prin trimiterea înștiințării conform formularului anexat autorizației (formularul-model F.13) la autoritatea administrației publice locale emitentă a autorizației;

2.    să anunțe data începerii lucrărilor autorizate, prin trimiterea înștiințării conform formularului anexat autorizației (formularul-model F.14) la inspectoratul în construcții al municipiului București, împreună cu dovada achitării cotei legale de 0,1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora;

3.    să anunțe data finalizării lucrărilor autorizate, prin trimiterea înștiințării conform formularului anexat autorizației (formularul-model F.15) la autoritatea administrației publice locale emitentă a autorizației și formularului-model F.16 la inspectoratul în construcții al municipiului București, odată cu convocarea comisiei de recepție; din comisia de recepție va face parte un reprezentant al D.G.I.S.P.


- P.M.B.

4.    să păstreze pe șantier - în perfectă stare - autorizația de construire și documentația tehnică - D.T. (D.T.A.C. + D.T.O.E./D.T.A.D.) vizată spre neschimbare, pe care la va prezenta la cererea organelor de control, potrivit legii, pe toată durata executării lucrărilor,

5.    în cazul în care, pe parcursul executării lucrărilor, se descoperă vestigii arheologice (fragmente de ziduri, ancadramente de goluri, fundații, pietre cioplite sau sculptate, oseminte, inventar monetar, ceramic etc.), să sisteze executarea lucrărilor, să ia măsuri de pază și de protecție și să anunțe imediat emitentul autorizației, precum și direcția județeană pentru cultură, culte și patrimoniu;

6.    să respecte condițiile impuse de utilizarea și protejarea domeniului public, precum și de protecție a mediului, potrivit normelor generale și locale;

7.    să transporte la depozitele autorizate cu firme agrementate materialele care nu se pot recupera sau valorifica, rămase în urma executării lucrărilor de construcții;

8.    să desființeze construcțiile provizorii de șantier în termen de.......zile de la terminarea efectivă a

lucrărilor;

9.    Ia începerea execuției lucrărilor, să monteze la loc vizibil "Panoul de identificare a investiției" (vezi anexa nr. S la noimele metodologice);

10.    la finalizarea execuției lucrărilor, să monteze "Plăcuța de identificare a investiției";

11.    în situația nefinalizării lucrărilor în termenul prevăzut de autorizație, să solicite prelungirea valabilității acesteia, cu cel puțin 15 zile înaintea termenului de expirare a valabilității autorizației de construire/desființare (inclusiv durata de execuție a lucrărilor);

12.    să prezinte "Certificatul de performanță energetică a clădirii” la efectuarea recepției la terminarea lucrărilor;

13.    să solicite "Autorizația de securitate la incendiu" după efectuarea recepției la terminarea lucrărilor sau înainte de punerea în funcțiune a clădirilor pentru care s-a obținut "Avizul de securitate la

incendiu";


14.    să regularizeze taxa de autorizare ce revine emitentului, precum și celelalte obligații de plată ce îi revin, potrivit legii, ca urmare a realizării investiției;

15.    să declare construcțiile proprietate particulară realizate, în vederea impunerii, la organele financiare teritoriale sau la unitățile subordonate acestora, după terminarea lor completă și nu mai târziu de 15 zile de la data expirării termenului de valabilitate a autorizației de construire/desființare (inclusiv durata de execuție a lucrărilor).

Titularul    ții de construire, precum și executantul, sunt obligați să

respecte și ui itoarete^e r:

l.Să asigure înainte iîe iei    Aîrru/epublice curățirea și spălarea mijloacelor de transport și/sau

utilajelor, a pneu saușenilelor utilizând mijloace corespunzătoare, inclusiv stații cu rampe de spălare amplasate ijw iniinta zonei e'luQr i sau a organizării de șantier.

2.Să asigure poluarea mediului


rea corespunzătoare, inclusiv acoperirea cu prelată și să preîntâmpine

_ căilor publice, pentru activitatea de transport marfă, deșeuri urbane,

industriale și menajerecumijloace de transport proprii sau deținute cu orice titlu.

3~Accesul în zona de lucru sau în șantier se va-efectua pe trasee marcatepe planuLdo situație, scara 1:500, în funcție de categoria de drum și tonajul mijloacelor de transport <n Ztit del)’-ecfiariratiSporuri, Drumuri și Sistematizarea Circulației.


-în perioada 15 noiembrie - 15 martie se sistează toate

execuție conform Dispoziției lucrărilor de execuție în această


Primarului General nr. 1609/2000 si 1795/2000, începerea sau, perioadăfiind permisă numai cu Acord Primar General.

-Panoul de identificare a investiției trebuie să conțină toate datele specificate în Anexa 8 din Ordinul 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/J99J privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată.

-Semnalizarea și împrejmuirea lucrărilor de execuție a investiției conform Normelor legale în vigoare este obligatorie pe toată durata desfășurării lor.

-Titularul Autorizației de Construire este obligat să aducă la starea inițială suprafața afectată de lucrările investiției în termen de 24 de ore de la finalizare.

-în zona afectată de organizarea de șantier se vor lua toate măsurile necesare astfel încât materialul depozitat, utilajele staționate și orice alte activități în perimetrul de lucru, să nu afecteze în vreun fel sau să polueze mediul înconjurător.

-Constructorul este obligat pe toată durata lucrărilor execuției investiției să respecte Normele de protecție a muncii.

-Lucrările autorizate prin prezentul document se vor executa înaintea lucrărilor de asfaltare.

-Se vor respecta toate normele tehnice și legislația în vigoare.

-Se va respecta Hotărârea CGMB nr, 306/2002 privind aprobarea inscripționării capacelor de la căminele de vizitare ale rețelelor edilitare.

Vor fi respectate wi mod obligatoriu prevederile din HCGMB nr. 205/30.06.2009 privind Brevetul Verde, HCGMB nr. 120/2010, 126/21.07.2004, și nr. 134/26.08.2004, nr. 103/04.05.2006, nr. 104/04,05.2006, nr.105/04.05.2006, în caz contrar, titularii de autorizații cât și executanții vor fi sancționați conform actelor normative în vigoare.    '

Se va respecta Dispoziția Primarului General nr. 279/2011 pentru modificarea DPG nr. 233/2002 privind măsurile necesare întocmirii și urmăririi derulării Programului Coordonator Anual de execuție pentru lucrări tehnico-edilitare și de drumuri pe teritoriul municipiului București.

Titularul autorizației cât și constructorul au obligația de a invita la predare de amplasament cât și la recepția la terminarea lucrării, societatea care are în gestiune și întreținere strada respectivă, un reprezentant al primăriei de sector, precum și un reprezentant D.G.I.S.P. din PMB. Un exemplar din procesele verbale de predare - primire atât la predare de amplasament, cât și la recepția la terminarea lucrărilor se înmânează reprezentantului D. GJ.SJ*. din PMB, pentru că aceste documente sunt necesare în procesul de prelungire a autorizațiilor de construire și regularizarea taxelor.

-începerea lucrărilor de investiții se va face în conformitate cu Anexa I cap.C din Legea 50/91 cu modificările și completările ulterioare, numai după obținerea Autorizației de construire a organizării execuției lucrărilor (DTOE) și va include Avizul Brigăzii Poliției Rutiere.

C.    Durata de execuție a lucrărilor este de Huna lucrătoare, calculată de la data începerii efective a lucrărilor (anunțată în prealabil).

- Lucrările de execuție vor începe numai după înștiințarea autorității emitente a autorizației de construire. NcGnalizarea lucrărilor conform duratei de execuție stabilite prin autorizația de construire duce la pierderea valabilității autorizației de construire;

D.    Termenul de valabilitate a a’    de 12 luni de Ia data emiterii, interval de timp în

care trebuie începute lucrării dQexcciiție aurorizaie.

AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE Nr./^./ 1485573din.#o.'0..2O17

„ Amenajare accese și circulații pentru str, Ziduri Moși (reprezentate în planuri ca fiind etapa a HI

a) pentru asigurare acces în incinta Veranda Obor; amenajare două peroane SATB; eardîntocmit: inspector Ioidachc Cggiina/Zcat

Taxa de autorizare în valoare de 4518,00 Iei a fost achitată din data de 17.10 JOI 6 .

Prezenta autorizație a fost transmisă solicitantului direct/prin poștă la data de..............., însoțită de

......exemplare) din documentația tehnică, împreună cu avizele și acordurile obținute, vizate spre

neschimbare.

în conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

se prelungește valabilitatea

Autor
de la data de.......V.....\.M....până JaSlai^ de

AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE

Nr.-TT.y 1485573din. Oq'.P.Z..2017


ANEXA A FOST SEMNATĂ DEPĂRȚ1


După această dată, o nouă prelungire a valabilității nu esterposibilă, solicitantul urmând să obțină, în condițiile legii, o altă autorizație de construire.


ccMr3„Mc:jcr?îCKAi',”


PRIMAR GENERA^ Gabrlela FIREASECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,

Georgiana ZAMFIR


ARHITECT ȘEF*) AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Adrian BOLD


DIRECTOR GENERAL,

Cosmin Flavius GHEORGHIU


întocmit:................./2ex.

Data prelungirii valabilității............................

Achitat taxa de.......................Iei, conform Chitanței nr............ din.......................

Transmis solicitantului la data de.......................direct/prin poștă.

*1) Numele ți prenumele solicitantului *2) Adresa solicitantului.

•3) Denumirea lucrării, descrierea concisă a lucrărilor autorizate, precum ți alte date extrase din D.T-A.C7D.T.AD,

*4) Se completează cu datele extrase din Cartea funciară sau din Fișa bunului imobil, după caz.

*5) Valoarea lucrărilor, declarată de solicitant, înscrisă Io cererea de autorizare, calculată Io fimeție de suprafața construită desfășurată a construcțiilor, ari valoarea lucrărilor de construcții ți instalații aferente din devizul general al investiției.

*6) Se completează cu dertumirea/titiuJ, numărul ți data elaborării documentației, precum ți celelalte elemente de identificare.

*) Se completează, după caz:

Consiliului județean;

Primăria Municipiului București;

Primăria Sectorului.......al Municipiului București;

- Primăria Municipiului________;

Primăria Orașului........_...;

Primăria Comunei....______

•*) Se completează, după caz:

președintele consiliului județean; primarul gateral al municipiului București; ,/Z primarul sectorului al municipiului Bucâreș primar.    //

•**) Se va semna de ariutectul-șcf sau, «pentru ariutricful-șt specîftcăndu-se funcția și titlul profesional, după cazictftespcnsabilitate in domeniul amenajării teritoriului ți urbanismului.
ANEXA A FOST SEMNATĂ DE PĂRȚI


-----    n

"■ A

7

s

■ ■ t

__-    f

— 1

— a

1

-HE-

— HE —


Conducta i

Conducta aiftsfâ;    roiectata

Rețele electric»'

Rețele canalizare existenta

Rețea publica de apa existenta - Apa Nova - 200mm

Rețea TELEKOM—---_ ,

Rețea Gaz

Conducta hidranțirextemi proiectata Conducta apa existenta ce se va d Gard existent

Limita cadastrala proprietate Bordura existenta Bordura proiectata Canabzatie fibra optica traseu 63 CanaHzatie fibra optica bucle UTI Canalizat ie principala UTI Camera de tragere semaforizare UTI Stâlp semaforizare UTI Stâlp linie aeriana de contact proiectat Stâlp linie aeriana de contact existentCERINȚA


REFERAT/EXPERT1ZA NRJMTA


VERANDA SHOP&STAYOBOR


Tet *40țțfl13103341; tec +40(tIJ213180820 wwverandaoialljQ

URBAN PROIECT GRUP

Str. Cdcmti, Jir, 2, etaf A «tor1. Bucură Tet *40(UÎJ1t253WM/Fte ♦4O0JJM338J7JB

VIA PROIECT SRL

Irtr {feerica Ohencsa rr,4, sector 5, Burați Tet +40(0p1737 44 /Fax M0ppt7J7.<4

COMPLEX COMERCIAL “VERANDA SHOP & STAY" Str. Ziduri Moți nr. 23, sootor 2, Bucirextl lărgire str. Ziduri Mral

VIA PROIECT SRL

trtr Bberica Ghencoa nr.4, sectar 5, Buare*

Tet MO(Bpt 1S7A4 /Fax ♦40PP17.37.44

S«t£

NR. PLAN

S«CTM>

PltOJECTNt


1.1


PLANȘA

ANEXA A FOST SEMNATĂ DEPĂFȚ1


RlAMUNICIPIULUI BUCUREȘTI


CgmSSffl^E^âfiB^NU ACORDA BENEFICIARULUI DRFFTUL ÎNCEPERII EXECUȚIEI CONSTRUCȚIEI ȘI INUTILE' -C j OE AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE


CERTIFICAT DE URBANISM

Nr. .itf#..R/l445893 din

In scopul: obținerii autorizației de construire în vederea elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construire privind: amenajare accese si circulații pentru str. Ziduri Moși (reprezentate in planuri ca fiind etapa a III a) pentru asigurare acces in incinta Veranda Obor; amenajare doua peroane RATB; gard despărțitor intre cele doua


sensuri;

Ca urmare a cererii adresate de ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR prin SC VERANDA OBOR SA - conform împuternicire nr. 20614/22.08.2016 cu domiciliul/sediul în județul, municipiul/orașul/comuna București, satul , sectorul 2, cod poștal , str. Popa Lazar nr. 5-25 corp C14, Parter, Camera 2, bl. , sc. , et. , ap. , telefon/fax , e-mail , înregistrată la nr, 1445893 din 23.08.2016, pentru imobilul - teren si/sau construcții -, situat in județul , municipiul/orașul/comuna București, satul , sectorul 2 , cod poștal, str. Ziduri Moși, bl. sc. , et., ap. , sau identificat prin caroul topografic: 5555(D‘1O),

in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, cu modificările si completările ulterioare, Legii 350/2001 art. 47 pctul 3. litera f

SE CERTIFICA:


1.    REGIMUL JURIDIC: Terenul se află în intravilanul Municipiului București; domeniu public in administrarea Direcției de Administrația Străzilor, Prin prezentul Certificat de Urbanism nu este permisa schimbarea regimului juridic si a destinației terenurilor.

2.    REGIMUL ECONOMIC: Amenajare accese si circulații pentru str. Ziduri Moși (reprezentate in planuri ca fiind etapa a III a) pentru asigurare acces in incinta Veranda Obor; amenajare doua peroane RATB; gard despărțitor intre benzi circulații;

3.REGIMUL TEHNIC: In temeiul reglementărilor Documentației de urbanism, faza PUG, aprobată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București, nr. 269/2000, prelungit cu HCGMB nr. 232/2012, 224/2015 prevede supralărgirea întregii străzi Ziduri Moși pe intreaga sa lungime; se poate elabora documentația pentru autorizarea executării lucrărilor de amenajare accese si circulații pentru str. Ziduri Moși (reprezentate in planuri ca fiind etapa a III a) in vederea asigurare acc&sfiîfmifîfitaVeranda Obor ; lucrarea de amenajare a arterei vriza existentă a străzii (propunere de relație sul-de mers spre sos. Pantelimon - ambele sub

de circulație Ziduri Moși s< stanga si un sens spre ij semafor):
*    amenajarea a doua peroane RATB; Peroanele vor fi prevăzute cu rampe de acces pentru persoane cu dizabilitati, treceri de pietoni, gard de protecție pentru protecție calatori; peroanele vor fi presemnalizate și se vor face marcaje vizibile pe timp de noapte pentru ghidarea traficului înaintea acestora, peroanele vor fi prevăzute cu semnalizare luminoasă, indicatoare de stafie

*    montare gard despărțitor intre cele doua sensuri de circulație auto si tramvaie;

Solicitarea Autorizației de Construire, in conformitate cu Legea 50/1991 cu modificările

ulterioare, art 7 punctul b, se va face de către Administrația Străzilor sau de către DTDSC,

*    Se vor respecta condițiile impuse SC Veranda de către Direcția de Administrare a străzilor in adresa nr. 20614/22.08.2016

In cazul in care Comisia de Circulație si Brigada de Politie Rutiera considera oportuna intervenția solicitata, se va asigura continuitatea benzilor auto pe direcția înainte (spre sos. Pantelimon), si realizarea unei benzi suplimentare de viraj stanga (fara micșorarea lățimii caii proprii a tramvaiului), cu asigurarea continuității trotuarului pietonal de vis a vis de Complex cu relocarea stâlpilor de iluminat si RATB..

■ se vor reamptasa gurile de scurgere si se vor monta altele noi acolo unde e cazul

Politie


- se vor face marcajele si semnalizarea rutiera cu avizul Direcției Generale de municipiului București - Brigada de Politie Rutiera București;

Oportunitatea realizării lucrării se va stabili in Comisia de Circulație pe baza unui aviz definitiv, cu acordul Brigăzii de Politie Rutiere si a unui audit de trafic in zona. Se va asigura atat fluenta cat si frecventa Circulației mijloacelor de transport in comunțcorelare semaforizare cu cea din intersecția cu sos. Colentina);

Prezentul Certificat de Urbanism este valabil numai pentru lucrările realizate pe domeniul public aflat in administrarea Administrației Străzilor; pentru accese spre zona de incinta, inclusiv lucrări in incinta, va rugam sa va adresați Primăriei Sectorului 2.

Lucrările se vor realiza tronsonat fără întreruperea circulației auto și pietonale iar în cazul în care acest lucru nu este posibil, se vor realiza proiecte viabile de deviere a circulației auto și eventual RATB pe tot timpul lucrărilor.

Nu va fi afectată vegetația în zonă.

S = 3400.00mp (domeniul public afectat)

Prescripțiile tehnice privitoare la condițiile de execuție și recepție ale lucrăriU’-y termenele de începere și de finalizare ale acestora vor fi specificate in autorizația construire.

La faza de Autorizare de Construire se va prezenta Contractul pe baza căruia se execută lucrarea menționată.

Lucrările se vor coordona cu proiectele de specialitate (ENEL, Telekom, APA NOVA, DISTRIGAZ - SUD, RATB, RADET, NETCITY ■ TELECOM), întocmite sau în curs de elaborare la regiile de specialitate, cu respectarea Programului Coordonator Anual de avizare a lucrărilor de asfaltare, aprobat.

Lucrarea se va face cu respectarea Legii nr.82/1998 pentru aprobarea Ordonanței nr.43/1997 privind regimul drumurilor.ANEXA A FOST SEMNATĂ DEPĂffp

leat de Urbanism poate fi utilizat in scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții privind: “Amenajare accese si circulații pentru str, Ziduri Moși (reprezentate in planuri caftind etapa a III a) pentru asigurare acces in incinta Veranda Obor ; amenajare doua peroane RATB; gard-fi^sparfifpj: _iutre-Eepzi circulații”, potrivit planurilor de situație sc. 1:500, anexate. f —2

CERTIFICA TUL DE URBANISM NU TINE LO((DE ÂlJTORllA TIE DE CONSTRUIRE/DESFIINTA RE SI NU CONFERĂ DREPTUL DE A EXECUTAWCRAR1 DE CONSTRUCȚII,

4. OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:


în scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții - de construtre/de desființare - solicitantul se va adresa autorității competente pentru protecția mediului:

Agenția pentru Protecția Mediului București, Aleea Lacul Morii nr. 1 cod poștal 060841,sector 6

In aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private asupra mediului, modificata prin Directiva Consiliului 97/11/CE si prin Directiva Consiliului si Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri si programe in legătura cu mediul si modificarea, cu privire la participarea publicului si accesul la justiție, a Directivei 85/337/CEE si a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunica solicitantului obligația de a contacta autoritatea teritoriala de mediu pentru ca aceasta sa analizeze si sa decidă, după caz, încadrarea/neîncadrarea proiectului investiției publice/private in lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului.

în aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfășoară după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții la autoritatea administrației publice competente.


In vederea satisfacerii cerințelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competenta pentru protecția mediului stabilește mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opțiunilor publicului si al formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiției in acord cu rezultatele consultării publice.

în aceste condiții:

După primirea prezentului certificat de urbanism, tituțarul are obligația de a se prezenta la autoritatea competenta pentru protecția mediului in vederea evaluării inițiale a investiției si stabilirii necesității evaluării efectelor acesteia asupra mediului In urma evaluării inițiale a investiției se va emite actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului

în situația în care autoritatea competenta pentru protecția mediului stabilește necesitatea evaluării

efectelor investiției asupra mediului, solicitantul are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente cu privire la menținerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții.

în situația în care, după emiterea cerfi

de evaluare a efectelor investiției asuprăgțiel investiției, acesta are obligația de ci/rvșxifii


urbanism ori pe parcursul derulării procedurii icfiantJtl renunța la intenția de realizare a

"a'pLaîttorității administrației publice competente.


/y


5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE VA FI INSOTITA DE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

a)    certificatul de urbanism(copie);

b)    dovada titlului asupra imobilului, teren și/sau construcții, sau, după caz, extrasul de plan cadastral acțualizgtla zi și extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel;

c)    documentația tehnica - D.T., după caz(2exemplare originale):

[x] D.T.A.C.    [ ] D.T.O.E.    [ ] D.T.A.D.

d)    avizele si acordurile stabilite prin certificatul de urbanism:

d.l) avize si acorduri privind utilitățile urbane si infrastructura(copie):

- avizele RADET, SC APA NOVA BUCUREȘTI, ENEL GDF SUEZ ENERGY România, TELEKOM, RATB; LUXTEN; NETCITY-TELECOMfcf HCGMB 206/2013)

Altele:

-    acord Administrația Străzilor (cf. HCGMB 206/2013);

-aviz Comisia de Coordonare - PMB(cf. HCGMB 206/2013), in cazul in care sunt necesite intervenții la rețelele edilitare din zona-functie de avize)

- aviz Comisiei de Circulație - PMB(cf. HCGMB 206/2013), inclusiv pentru oportunitate

-    aviz Direcția de Mediului, Serviciul Avize ți Acorduri;

-    aviz Direcția de Utilitati Publice - PMB. d.2 ) avize și acorduri privind;.

d.3 ) avize/acorduri specifice ale administrației publice centrale si/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora(copie):

-    aviz Brigada de Poliție Rutiera (inclusiv pentru oportunitate); d.4 ) studii de specialitate:

e)    punctul de vedere f actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului (copie); f) Documentele de plata ale următoarelor taxe (copie): taxă AC

Prezentul certificat de urbanism are valabilitatea de 12 luni de la data emiterii.
nBOLD

ffchhatwxj^. 38 lei cu chitanța nr. 161647/2016


Prpzzntttteerlificat de urbanism a fost transmis solicitantului dir/ct/prin ț)osta la data de cmi Camelia Putu f zkv


■fe

d; . -^    4\


gpafijiB

•lasKa^. •?

; W i^OlECW: pnSiNo'ijiasfeg ■ gfeonarțEfițfr

CONFORM CU OUI

dh&&&2017

ANEXA A FOST SEMNATĂ

DE PĂRJI_

MJttlCWtfL    ' ■

ADMIM*™**!*- î*fcUîi.O >V:»• 'tfc*1


IjNVESTITOI VERANDA OBOI


0/


INTRARE

CBtft£

Ziua.,


PROCES-VERBAL


au] y^NINfv'


1.    Privind Intrarea:

"AMENAJARE ACCESE SI CIRCULAȚII LOCALE -ETAPA a - HI- a ” din Str. Ziduri Moși, Sector 2,

București, executate în cadrul contractului nr. 507 din 03.08JOI 6 si Actele Adiționale nr.l - nr. 5, încheiat între:

VERANDA OBOR S.A. si URBAN PROIECT GRUP SRL;

2.    Lucrările au fost executate în baza Autorizației de Construire nr.78/1485573 din 06.04.2017, eliberata de Primăria Municipiului București,pentru imobilul situat in Bucuresti,Str. Ziduri Moși, Sector 2, avand cartea

funciara / număr Cadastral: 232261

3.    Investitorului VERANDA OBOR SA , prin adresa nr. 216/12.05.2017, a solicitat persoana desemnata care vi participa si semna Procesul Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor, de la următoarele entitati publice: -Administrația StrazilorBucuresti, Direcția Generala de Politie a MB- Brigada Rutiera, Primăria Municipiulu Bucuresti-Dir. Infrastructura-Directia Utilitati Publice, RATB, UTI GRUP SA.

COMISIA DE RECEPȚIE și-® desfășurat activitatea în intervalul: 29.05.2017 - 08.06.2017

t

fiind formată din:

1.    RaduHoarta    - Administrația Străzilor București-Director Tehnic    -Președinte

2.    Bogdan Georgescu - Administrația Străzilor Bucuresti-Inspector Serviciu

-Membru

-    Agent Sef Principal -Reprezentant Brigada de Politie Rutiera -Membra

-    Agent Sef Adjunct - Reprezentant Brigada de Politie Rutiera • Membra

v

-    Reprezentant Regia Autonoma de Transport București - Membru

-    Reprezentant Regia Autonoma de Transport București    - Membra

-    Reprezentant PMB- Direcția Utilitati Publice    - Membra

-    Reprezentant UTI GRUP S.A.    - Membra


Avizare si Urmărire Lucrări Tehnico- Edilitare

3.    Florea Teodora

4.    Nicu Doru

5.    Manea Gheorghe

6.    Manole Cornel

7.    Comsa Iulian

8.    Radu Enciu

9. Aurora Voiculcscu -Specialist reprezentantul investitorului Veranda Obor S.A -Membra

Au mai participat la recepție in calitate de invitat!:


2. Andrei Vladimir1.


l!o


RUP SRL: reprezentat de - Director Gabriel Cosoaba


UTI GRUP S.A.


-    reprezentat de - Director Silviu Brateanu

-    reprezentat de - Cătălin Tohanean


RARII: Antreprenorul Generai:

-    URBAN PROIECCT GRUP SRL -reprezentat de - Director Gabriel Cosoaba

-    URBAN PROFILE GRELE:    - reprezentat de - Director Stancu Relu


4. Constatările comisiei de recepfie:

4.1 Documentația tehnica ( partea scrisa si partea desenata) , prezentata comisiei, a fost completa -cu excepția documentel menționate in Lista Anexa nr. 1 - NU ESTE CAZUL


4.2-Lucrarile executate ,conform contractului de antrepriza si documentației dț proiectare, supuse recepției, sunt finalizate- t excepția celor menționate in Lista Anexa Nr. 2 -


4.3.Lucrurile au fost executate conform prevederilor documentației - respectiv PUNCTUL DE VEDERE Ai PROIECTANTULUI GENERAL ci PUNCTELE DE VEDERE ALE PROIECTANTILOR DE SPECIALITATE) s reglementarilor tehnice in vigoare, cu excepția celor descrise in Lista Anexa Nr. 3- care vor fi remediate- NU ESTE CAZUL.


4.4.Comisia de recepție a Înregistrat documentul prin care Investitorul, declara ca :VALOAREA TOTALA a lucrării recepționate este conform Anexei Nr, 1 de:    L.. lei, din care valoarea lucrărilor de construcții si a

instalațiilor aferente este de: 1J27.O21,81 lei;

43 Valorea lucrărilor de C+M este de: 1327.021,81 Iei

5. Comisia de recepfie, în urma constatărilor făcute, propune:


” ADMITEREA RECEPȚIEI LA TERMINAREA LUCRĂRILOR EXECUTATE ”

6 Comisia de recepfie motivează propunerea făcută prin:

6.1 Analizarea documentației tehnice din Capitolul A si Capitolul B din CARTEA TEHNICA A CONSTRUCȚIEI;

h

6.2.Cercetarea vizuala a lucrărilor supuse recepției. Analizarea "Punctului de vedere al Proiectantului General si Punctele de vedere ale Proiectantilor de Specialitate”care recomanda " ADMITEREA RECEPȚIEI LA TERMINAREA


LUCRĂRILOR”.
2.


* LISTA DE SEMNATURI Comisia de recepție*)

1.    Radu Hoarta4. Nicu Doru
5. Manea Gfaeorgbe


6. Manole Cornel9. Aurora VoiculescuINVITAȚI:

Lucian Paucescu

Andrei Vladimirf’OMĂN.A • M O R T . | s c

VLAOntftR Dl.HlG'Vvr t E ȘANTIER A'Hi nh 15280

^'•’ȘfV'SUBOOMENll:

6 1 fi 1 8.2, s 1,9,2


IQ015425/30.04.2010

1 1 Pnru-I ,j\LPQMENII z.3 Conslnjfțjuctvlle. înd , apr., caleaorla 6 î 1 <f,'Anuf'-^®*’y<G interes național 4. Cfli ferate, metrou, tramvai 10.1 Monumente Istorica, consolidări 1 Produse construcții


URBAN PROIECT GRUP SRL- DIRECTOR GABRIE


VIA PROIECT SRL - DIRECTOR SILVIU BRATEANU

V*,.

UTI GRUP S.A.    - CĂTĂLIN TOHANEAN

ANTREPRENOR GENERAL - DIRECTOR GABRIEL COSOABAPrezentul proces verbal, conținând 3 08.06,2017 la sediul investitorului din Str.AC NR.78/06.04.2017


DOCUMENT DATA


DENUMIRE FURNIZOR


VALOARE


EXPLICAȚII


150100539


28-May-15


UTI GRUP SA.


80,797,50


2030024234


S-Jul-15


MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE


200.00


20300024291


13-Jul-15


MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE


100.00


0223.


a-jui-16


URBAN PROIECT GRUP


6,080.00


CHT161647    23-Aug-16


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


38.00


GDS5


GDS 7


0228


OP 383


30-Aug-16


19-Sep-16


7-Oct-16


17-Oct-16


ACCS 106968f    31-Oct-16


îiCCS 1069687    31-Oct-16


\CCS 10696Ck    31 -Oct-16


BNPRT11822


14-Nov-16


14-Nov-16


GDS CONSULT SRL


GDS CONSULT SRL


URBAN PROIECT GRUP


DIRECȚIA DE VENITURI


INDUSTRIAL ACCESS SA


INDUSTRIAL ACCESS SA


INDUSTRIAL ACCESS SA


RATIU JANINA GABRIELA BIROU INDIVIDUAL NOTARIAL


GDS CONSULT SRL


44,621,00


133,557.00


4,560.00


4,518.00


350.00


ACCS 1ț


29-Nov-16


INDUSTRIAL ACCESS SA


28-Dec-16


INDUSTRIAL ACCESS SA


9-Jan-17


EL CIVIL SOLUTIONS


SERVICII DE PROIECTARE SPECIALIZATA -STUDIU DE TRAFIC


TAXA ELIBERARE AVIZ BRIGADA DE POLITIE RUTIERA


TAXA ELIBERARE AVIZ BRIGADA DE POLITIE RUTIERA


ELABORARE DOCUMENTAȚIE FAZA DTAC


TAXA CE« HFICAT DE URBANISh


SERVICII DE CONSULTANTA


SERVICII DE CONSULTANTA


ELABORARE DOCUMENTAȚIE FAZA PT


TAXA AUTORIZAȚIE CONSTRUCȚIE


TRANSPORT FSJANDARM2


750.00


323.84


400.00


135,375.00


1,624.46


1,687.50


22,534.50


TRANSPORT FSJANDARM4


CHIRIE FSJANDARM 2 SI 4


OFERTA DONAȚIE


SERVICII DE CONSULTANTA


CHIRIE FSJANDARM 2 SI 4


CHIRIE FSJANDARM 2 SI 4


SERVICII CONSULTANTAINDUSTRIAL ACCESS SA


AZERO SRL


EUROCOM SA


AZERO SRL


INDUSTRIAL ACCESS SA


VENITURI BUGET LOCAL SECTOR 2


E-DISTRIBUTIE MUNTENIA SA


E-DISTRIBUTIE MUNTENIA SA


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


INDUSTRIAL ACCESS SA


EUROCOM SA


INSPECTORATUL REGIONAL IN CONSTRUCȚII


INSPECTORATUL REGIONAL IN CONSTRUCȚII


AZERO SRL


AZERO SRL


INDUSTRIAL ACCESS SA


OP328


OP329


OP330


1,674,22


473.31


48.92


41.18


1,515.86


13.00


10,276,16


-10,449,00


CHIRIE FSJANDARM 2 SI 4


COPII XEROX


COPII XEROX


COPII XEROX


CHIRIE FSJANDARM 2 SI 4


TAXA URBANISM


TARIF RACORDARE-ELEMENTE FIZICE


TARIF RACORDARE-ELEMENTE FIZICE


100.00


1,695.40


43.19


452.00


2,259.00


102.52


73.11


1,632.78


TAXA AVIZ COMISIE COORDONARE


CHIRIE FSJANDARM 2 SI 4


COPII XEROX


TAXA 0,1%


TAXA 0,5%


SCANARE


SCANARE


CHIRIE FSJANDARM 2 SI 4


25-May-17


25-May-17


30-May-17


30-May-17


3O-May-17


PAUCESCU S LUCIAN DIRIGINTE


ANDREI VLADIMIR


DIRECȚIA DE VENITURI


INSPECTORATUL REGIONAL IN CONSTRUCȚII


ACSS 1702271    30-May-17 INDUSTF

|TOTAL TAXE, AVBE7eBN5ULTAHTl


INSPECTORATUL REGIONAL IN CONSTRUCȚII


30-May-17 INDUSTRIAL ACCESS SA


4,500.00


1,500.00


10,752.00


1,075.00


5,376.00


.. -1,259.58


SERVICII DIRIGENTIE ȘANTIER


SERVICII DIRIGENTIE ȘANTIER


DIFERENȚA 1% AC PMB


DIFERENȚA TAXA 0,1%


DIFERENȚA TAXA 0,5%


471,931.03


CHIRIE FSJANDARM 2 SI 4

AC NR.78/06.04.2017

DOCUMENT

DATA

DENUMIRE FURNIZOR

VALOARE

EXPLICAT»

1

30/05/2017

URBANPROIECT GRUP SRL

1.527,021.81

CONSTRUCȚII SI MONTAJ

TOTAL CONSTRUCȚII MONTAJ

~    <527,021.81


ANEXA A FOST SEMNATĂ DEPĂRȚl


INVESTITOR VERANDA OBOR S.A.ANEXA A FOST SEMNATĂ DEPĂRȚI


LISTA ANEXA Nr. 2

La ” PROCESUL -VERBAL DE RECEPȚIE LA TE Nr.®. din.$.£C.2O17Lucrări de construcții montaj si instalații aferente acestora nefinalizate :

1.    Privind lucrarea:

”AMENAJARE ACCESE SI CIRCULATU LOCALE -ETAPA a - IU- a " din Str. Ziduri Moși, Sector 2, București, executate în cadrul contractului nr. 507 din 03.082016 si Actele Adiționale nr.l - nr. 5, încheiat intre: VERANDA OBOR SA. si URBAN PROIECT GRUP SRL;

2.    Lucrările au fost executate în baza Autorizației de Construire nr.78/1485573 din 06.04.2017, eliberata de Primăria Municipiului București, pentru titular : ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI PRIN

VERANDA OBOR SA, pentru imobilul situat in Bucuresti^tr. Ziduri Moși, Sector 2, avand cartea funciara / număr Cadastral: 232261

3.    Ca urmare a observației reprezentantului Administrației Străzilor București - Dl. Director Tehnic Radu Hoarta, Comisia de Recepție recomanda titularului A.C. -Administrația Străzilor București prin VERANDA OBOR SA. mutarea branșamentului electric pentru semaforizare executat in prezent cu racord din alimentarea electrica a Complexului Comercial Veranda Mall si situat pe terenul privat al Verandei Obor S.A ,pe un traseu apartinand Domeniului

Public, cu racordare Ia rețeaua electrica Enel si cu montarea unui contor separat.

4.    Termen de realizare - 6 luni de la data semnării Procesului Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor.


COMISIA DE RECEPȚIE;

1.    Radu Hoarta    - Administrația Străzilor București-Director Tehnic

2.    Bogdan Georgescu - Administrația Străzilor Bucuresti-Inspector Serviciu

Avizare si Urmărire Lucrări Tehnico- Edilitare


- Președinte


3.    Florea Teodora

4.    Nicu Doru

5.    Manea Gheorghe

6.    Manoie Cornel

7.    Comsa Iulian

8.    Radu Enciu


- Membru

-    Agent Sef Principal -Reprezentant Brigada de Politie Rutiera -Membru

-    Agent Sef Adjunct - Reprezentant Brigada de Politie Rutiera - Membru

-    Reprezentant Regia Autonoma de Transport București    - Membru

-    ReprezentanfjljfgÎjfAtitpnoina de Transport București    - Membru

-    Repre^ptantj’MB^Difedâa Utilitati Publice    - Membru

-    Rep^zentântlUTI'GRUPjSA    -Membru


9. Aurora Voiculescu - Specii


- Specialfttiwtezentflntui'in’

n -


I

vestitorului Veranda Obor SA - Membru


Au mai participat Ia Lucian Paucescj

Andrei Vladimi


PROIECTANTUL GENE[anexa A FOSI SEMNATĂ

DE PĂRȚI


invitați:    —    -'

ANTIER - urmărire drumuri

TIER- rețele electrice


OIECT GRUP SRL: reprezentat de - Director Gabriel Cosoaba


PROIECTANTI DE SPECIALITATE - VIA PROIECT SRL

- un GRUP S.A.


EXECUTANTUL LUCRĂRII:


- reprezentat de - Director Silviu Brateanu - reprezentat de - Cătălin Tobanean


-    URBAN PROIECCT GRUP SRL -reprezentat de - Director Gabriel Cosoaba

-    URBAN PROFÎLE GRELE:    - reprezentat de - Director Stancu Relu


LISTA DE SEMNATURI:

Comisia de recepție*)

1. Radu Hoarta

4.    NicuDoru

5.    Manea Gheorghe

6.    Manole Cornel

7.    Comsa Iulian

8.    Radu Enciu

PROIECTANT - URBAN PROIECT GRUP SRL- DIRECTOR
jÂNI


ANEXA A FOST SEMNATĂ DE PĂRȚI


PROIECTANTI DE SPECIALITATE:


- VIA PROIECT SRL - DIRECTOR SILVIU BRATEANU

- UTI GRUP S.A. - CĂTĂLIN TOHANEAN

ANTREPRENOR GENERAL:

-URBAN PROIECT GRUP SRL - DIRECTOR GABRIEL COSOAB