Hotărârea nr. 141/2018

HOTARAREnr. 141 din 2018-03-28 PRIVIND DAREA IN ADMINISTRARE CATRE ADMINISTRATIA STRAZILOR SI ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 A OBIECTIVELOR CE FAC PARTE DIN "ARTERA DOAMNA GHICA – CHISINAU SI PASAJ SUPRATERAN"Consiliul General al MuniHOTARARE

privind darea în administrare către Administrația Străzilor și Administrația Domeniului Public

Sector 2 a obiectivelor ce fac parte din "Artera Doamna Ghica - Chișinău și Pasaj suprateran”

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București precum și raportul de specialitate al Direcției Generale Infrastructură și Servicii Publice -Direcția Transporturi, Drumuri și Sistematizarea Circulației nr. 4119/02.03.2018;

Văzând raportul nr. 24/23.03.2018 al Comisiei transporturi și infrastructură urbană și raportul nr.141/27.03.2018 al Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă darea în administrare către Administrația Străzilor și Administrația Domeniului Public Sector 2 a obiectivelor ce fac parte din "Artera Doamna Ghica - Chișinău și Pasaj suprateran" conform conținutului din anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Anexa nr. 2 a Hotărârii C.G.M.B. nr. 254/2008 privind administrarea rețelei stradale principale și a lucrărilor de artă din Municipiul București, cu modificările și completările ulterioare, se completează și va avea conținutul din anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Cheltuielile de întreținere aferente fiecărui obiectiv vor trece în grija administratorilor specificați în prezenta hotărâre.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Administrația Străzilor și Administrația Domeniului Public Sector 2 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 28.03.2018.

PREȘEDINTE DEz-ȘEDINȚĂ,


Marian Orlandp CulâaSECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir


București, 28.03.2018 Nr. 141B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 OO; www.pmb.ro

Anexa 1ANEXA Nr. 1 Ia H.C.G.M.B. Nr.

ARTERA D.NA GHICA - CHIȘINĂU ȘI PASAJ SUPRATERAN

ADMINISTRAȚIA

STRĂZILOR


1.    Infrastructură rutieră


Administrația Domeniului Public Sector 2


DIREQTQR^X^țLITfv CosriifnFlaviufTCrHEORGHIU


, ANEXA 2 la H.C.G.M.B.

nr...ÂSl.|Afl.e.

TĂ DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI

" Nn-

crt

/^'DENUMIRE PASAJ

ARTERA DE CIRCULAȚIE

SECTOR

2

3

4

Pasajul Muncii

Sos. Mihai Bravu

2+3

2

Pasajul Bucur-Obor

Sos. Ștefan cel Mare

2

3

Pasajul Victoria

Bd. lancu de Hunedoara

1

4

Pasajul Unirii

Bd. I.C. Brâtianu

1

5

Pasajul Mărășești

Bd. Mărășești

4+4

6

Pasajul Lujerului

Șos. Virtuții

6

7

Pasajul Jiului

Bd. Poligrafiei

2

8

Pasajul Bâneasa

Bd. Aerogării

1

9

Pasajul Fundeni

Șos. Fundeni

2

10

Pasajul Mihai Bravu-Splaiul Unirii

Șos. Mihai Bravu - Calea Văcărești lor

3+4

11

Pasajul Basarab

Bd.N.TituIescu - șos Grozăvești - bd.Vasile Milca

1+6

12

Pasajul Doamna Ghica - Chișinău

Str. Heliade între Vii - str. Fântânica

2

NT.

Crt.

DENUMIRE POD

ARTERA DE CIRCULAȚIE

SECTOR

0

I

2

3

I

Pod Grant

Calea Crângași

1+6

2

Pod Insula

Lacul Morii

6

3

Pod Ciurel

Șos. Virtuții

6

4

Pod Grozăvești

Șoș. Orhideelor

6

5

Pod Cotroceni

Șos. Cotroceni

1+6

6

Pod Eroilor

Bd. Eroilor

5

7

Pod Opera

P-ta Operei

5

8

Pod Hașdeu

Str. B.P. Hașdeu

5

9

Pod Izvor

Bd. Schitu Măgureanu

5

10

Pod Operetă

Calea Victoriei

3+4

I!

Planșeu P-ța Unirii

P-ța Unirii

3+4

12

Pod Mărășești

Bd. Mărășești

3+4

13

Pod Timpuri Noi

Str. Nerva Traian

3+4

14

Pod Mihai Bravu

Șos. Mihai Bravu

3+4

15

Pod Vitan Bârzești

Calea Vitan Bârzești

3+4

16

Pod Bâneasa

Șos. București Ploiești

I

17

Pod Bordei

Bd. Aviatorilor

1

18

Pod Floreasca

' Calea Floreasca

I

19

Pod Lacul Tei    /•"<

Str?Barbu Văcărescu

2

20

Pod Toboc    1'

Str. Petricani

3

21

Pod Colentina

Șos. Colentina

22

Pod Pantelimon /A

Șos. Pantelimon

23

Pod Lac IOR    j \

Str. Liviu Rebreanu

jf j+L U"!ccOa

-U5-- ^Sf>^rtî5c