Hotărârea nr. 142/2018

HOTARAREnr. 142 din 2018-03-28 PRIVIND DAREA IN ADMINISTRARE CATRE ADMINISTRATIA STRAZILOR SI CATRE APA NOVA BUCURESTI A OBIECTIVELOR CE FAC PARTE DIN "SUPRALARGIREA SOSEAUA PIPERA SI PASAJ SUPRATERAN"CONFORM CU ORIGINALU


Consiliul General alHOTĂRÂRE

privind darea în administrare către Administrația Străzilor și către Apa Nova București a obiectivelor ce fac parte din "Supralărgirea Șoseaua Pipera și Pasaj suprateran"

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București precum și raportul de specialitate al Direcției Generale Infrastructură și Servicii Publice -Direcția Transporturi, Drumuri șl Sistematizarea Circulației nr. 3019/14.02.2018;

Văzând raportul nr. 25/23.03.2018 al Comisiei transporturi și infrastructură urbană și raportul nr. 142/27.03.2018 al Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

(

Art.1 Se aprobă darea în administrare către Administrația Străzilor și către Apa Nova București a obiectivelor ce fac parte din "Supralărgirea Șoseaua Pipera și Pasaj suprateran” conform conținutului din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Anexa nr. 2 a Hotărârii C.G.M.B. nr. 254/2008 privind administrarea rețelei stradale principale și a lucrărilor de artă din Municipiul București, cu modificările și completările ulterioare, se completează și va avea conținutul din Anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Cheltuielile de întreținere aferente fiecărui obiectiv vor trece în grija administratorilor specificați în prezenta hotărâre.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Administrația Străzilor și Apa Nova București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 28.03.2018.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ.


Marian Orlandq Cui


București, 28.03.2018 Nr. 142SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir


B-dul Regina Ellsabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

Anexa 1ADMINISTRAȚIA 1. STRĂZILOR


1.    Infrastructură rutieră

2.    Pasaj suprateran

3.    Trotuare

4.    Parcări la sol

5.    Instalații de siguranță și monitorizare trafic

2. APA NOVA


1.    S tatii de Pompare Ape Pluviale

2.    Sistem de canalizare rutiera

3.

,, ANEXA 2 la H.C.G.M.B.

nr.


M.t-âOlS...

CONFORM CU QRI^tfîALUL

-LUCRĂRI DE ARTĂ DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Nr.

crt

DENUMIRE PASAJ

ARTERA DE CIRCULAȚIE

SECTOR

1

Pasajul Pipera

Șoseaua Pipera

1

2

Pasajul Muncii

Sos, Mihai Bravu

2+3

3

Pasajul Bucur-Obor

Sos. Ștefan cel Mare

2

4

Pasajul Victoria

Bd. lancu de Hunedoara

1

5

Pasajul Unirii

Bd. I.C. Brătianu

1

6

Pasajul Mărăsesti

Bd. Mărăsesti

4+4

7

Pasajul Lujerului

Șos. Virtuții

6

8

Pasajul Jiului

Bd. Poligrafiei

2

9

Pasajul Băneasa

Bd. Aerogării

1

10

Pasajul Fundeni

Șos. Fundeni

2

11

Pasajul Mihai Bravu-Splaiul Unirii

Șos. Mihai Bravu - Calea Văcărestilor

3+4

12

Pasajul Basarab

Bd.N.Titulescu - șos Grozăvești - bd.Vasile Milea

1+6

13

Pasajul Doamna Ghica - Chișinău

Str. Heliade între Vii - str. Fântânica

2

Nr.

Crt.

DENUMIRE POD

ARTERA DE CIRCULAȚIE

SECTOR

1

Pod Pipera

Șoseaua Pipera

1

2

Pod Grant

Calea Crângasi

1+6

3

Pod Insula

Lacul Morii

6

4

Pod Ciurel

Șos. Virtuții

6

5

Pod Grozăvești

Șoș. Orhideelor

6

6

Pod Cotroceni

Șos. Cotroceni

1+6

7

Pod Eroilor

Bd. Eroilor

5

8

Pod Opera

P-ta Operei

5

9

Pod Hasdeu

Str, B.P. Hasdeu

5

10

Pod Izvor

Bd. Schitu Măgureanu

5

11

Pod Operetă

Calea Victoriei

3+4

12

Planseu P-ța Unirii

P-ța Unirii

3+4

13

Pod Mărăsesti

Bd. Mărăsesti

3+4

14

Pod Timpuri Noi

Str. Nerva Traian

3+4

15

Pod Mihai Bravu

Șos. Mihai Bravu

3+4

16

Pod Vitan Bârzesti

Calea Vitan Bârzesti

3+4

17

Pod Băneasa

ș Șoș, Bpcuresti Ploiești

1

18

Pod Bordei

,^- Bd. Aviatorilor

1

19

Pod Floreasca

/ CaleaFlpreasca

1

20

Pod Lacul Tei

Str. Barbb Văcărescu

21

Pod Toboc

Str. Petriciani

22

Pod Colentina

Șos/Coigntina

DIKECTtA

23

Pod Pantelimon    \

Șos, Pantelimon

jfe TRANSPORT)/

24

Pod Lac IOR    , J

Str. Liviu Rebreanu