Hotărârea nr. 143/2018

HOTARAREnr. 143 din 2018-03-28 PRIVIND DAREA IN ADMINISTRARE CATRE ADMINISTRATIA STRAZILOR, ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 SI R.A.T.B: A OBIECTIVULUI DE INVESTITII "STRAPUNGERE BUZESTI – BERZEI”
>*•**••* + •••»■ * •••

ROMÂNIA

1919 :Q1I SUEiAICOIW ivocc-WA

HOTĂRÂRE

privind darea în administrare către Administrația Străzilor, Administrația Domeniului Public Sector 1 și R.A.T.B^ a obiectivului de investiții "Străpungere Buzești - Berzei”

Având în vedere expunerea de motive'a Primarului General al Municipiului București precum și raportul de specialitate al Direcției Generale Infrastructură și Servicii Publice -Direcția Transporturi, Drumuri și Sistematizarea Circulației nr. 4105/02.03.2018;

Văzând raportul nr. 26/23.03.2018 al Comisiei transporturi și infrastructură urbană șî raportul nr. 143/27.03.2018 al Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă darea în administrare către Administrația Străzilor, Administrația Domeniului Public Sector 1 și R.A.T.B. a carosabilului și trotuarelor, parcărilor la sol, semnalizării rutiere, zonei verzi și alveolelor pomilor, persoanelor și adăposturilor de călători și iluminatului public care fac parte din proiectul de investiții "Străpungere Buzești - Berzei” conform conținutului din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Cheltuielile de întreținere aferente fiecărui obiectiv vor trece în grija administratorilor specificați în prezenta hotărâre.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Administrația Străzilor, Administrația Domeniului Public Sector 1 și R.A.T.B. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 28.03.2018.

PREȘEDINTE DEkȘEDINȚĂ,Marian Orlani lea    .w'-'
București, 28.03.2018 Nr. 143

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

Anexa 1
1. ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR


2 ADP1


3.RATB RA


ANEXA nr.l la HCGMB Nr./^S / dtytf


1.Carosabil,trotuare si piste de biciclisti

2.Parcari la sol

3.Semnalizare rutiera

1.    Zone verzi

2.    Alveole pomi

3.    Pastile din zona intersecțiilor

1.    Linii de tramvai

2.    Rețeaua de contact

3.    Cabluri curent conținu■2