Hotărârea nr. 144/2018

HOTARAREnr. 144 din 2018-03-28 PRIVIND DAREA IN ADMINISTRARE CATRE ADMINISTRATIA STRAZILOR, ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 SI R.A.T.B: A OBIECTIVULUI DE INVESTITII "STRAPUNGERE BUZESTI – BERZEI” "SUPRALARGIRE GH. IONESCU SISESTI - I.I. BRAD”Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București precum și raportul de specialitate al Direcției Generale Infrastructură și Servicii Publice -Direcția Transporturi, Drumuri și Sistematizarea Circulației nr. 2979/14.02.2018;

Văzând raportul nr. 27/23.03.2018 al Comisiei transporturi și infrastructură urbană și raportul nr. 144/27.03.2018 al Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă darea în administrare către Administrația Străzilor și Administrația Domeniului Public Sector 1 a obiectivului de investiții "Supralărgire Gh. lonescu Sisești - l.l. Brad” conform conținutului din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Cheltuielile de întreținere aferente fiecărui obiectiv vor trece în grija administratorilor specificați în prezenta hotărâre.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Administrația Străzilor și Administrația Domeniului Public Sector 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în Municipiului București din data de 28.03.2018.


ședința ordinară a Consiliului General al


PREȘEDINTBEțE ȘEDINȚĂ, Marian Orte ndo CuleaSECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir
București, 28.03.2018 Nr. 144

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

Anexa 1ANEXA Nr. 1 la H.C.G.M.B. Nr. forfot#

“ Supralărgire Gh. Ionescu Sisești - 1.1. Brad “

1. Administrația Străzilor


1.    Infrastructură rutieră

2.    Trotuare

3.    Instalații de siguranță și monitorizare trafic

Administrația Domeniului Public 2. Sector 1