Hotărârea nr. 145/2018

HOTARAREnr. 145 din 2018-03-28 PRIVIND TRANSFERUL TERENULUI IN SUPRAFATA DE 450 MP SI A UNEI COTE DE 22% AFERENTE IMOBILULUI SITUAT IN PIATA ALEXANDRU LAHOVARY NR. 7, SECTOR 1, DIN ADMINISTRAREA ADMINISTRATEI MONUMENTELOR SI PATRIMONIULUI TURISTIC IN ADMINISTRAREA CENTRULUI DE CREATIE, ARTA SI TRADITIE A MUNICIPIULUI BUCURESTI SI MODIFICAREA HOTARARII CGMB NR. 85/1999HOTĂRÂRE

privind transferul terenului în suprafață de 450 mp și a unei cote de 22% aferente imobilului situat în Piața Alexandru Lahovary nr. 7, sector 1, din administrarea Administrației Monumentelor și Patrimoniului Turistic în administrarea Centrului de Creație, Artă și Tradiție a Municipiului București și modificarea Hotărârii CGMB nr.

85/1999’

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Cultură, învățământ, Turism nr. 1970/21.03.2018;

Văzând raportul Comisiei cultură si culte nr. 8/26.03.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 145/27.03.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare adresa Centrului Creație, Artă si Tradiție nr. 3691/08.03.2018;

în conformitate cu prevederile:

-    Art. 3, alin. (4) al Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art. 61 din Legea nr. 24/2000 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

-    Art. 867 și art. 869 din Codul Civil;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. c) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă transferul terenului în suprafață de 450 mp și a unei cote de 22% din imobilul situat în Piața Alexandru Lahovary nr. 7, sector 1, avand datele de identificare conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Administrației Monumentelor și Patrimoniului Turistic în administrarea Centrului de Creație, Artă și Tradiție a Municipiului București - CREART.

Art.2 Predarea - primirea acestuia se face pe bază de proces verbal încheiat între Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic și Centrul de Creație, Artă și Tradiție a Municipiului București - CREART, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art.3 (1) Art. 2 alin. (5) din Hotârârep, C.G.M.B. nr. 85/1999 privind regimul juridic al monumentelor de forXpubJic—din municipiul București și înființarea

Administrației Monumentelor și Patrimoniului Turistic se modifică și va avea următorul conținut:

"Art.2 alin. (5) Sediul Administrației Monumentelor și Patrimoniului Turistic este, conform contract de închiriere, în str. Polonă nr. 24 - 26, sector 1, București”.

(2) Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 85/1999 rămân nemodificate.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic și Centrul de Creație, Artă și Tradiție a Municipiului București - CREART vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 28.03.2018.

PREȘEDINTE DE^ȘEDINȚĂ,    SECRETAR GENERAL

jVl i AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,Marian Orlando pul


București, 28.03.2018 Nr. 145
B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2

Anexa 1CONFORM CU ORIGINALAnexa

/...JWMf..


DATELE D E IDENTIFICARE

a bunului imobil, aflat în domeniul public al Municipiului București, care va trece integral în administrarea Centrului de Creație, Artă și Tradiție a Municipiului București

Nr. crt. Anexa

la HCCMB nr. 186/2008

Nr.

cadastral

Nr.

topoq rafie

Denumirea bunului

care se transmite în

administrare

Persoana juridică de la care se

transmite bunul

imobil

Persoana juridică la care se transmite

bunut imobil

Caracteristicile

tehnice ale bunului

imobil care se

transmite

9894

Teren

242987

Construcție

242987-0

Imobil Piața Alexandru Lahovary nr. 7, sectorul 1 -teren în suprafață de 450 mp și a cota de 22% din clădire

Administrația Monumentelor și Patrimoniului

Turistic

Centrul de Creație, Artă și Tradiție a Municipiului București

Curte: teren 493 mp. sub construcție, teren liber 470 mp. Clădire: Ds+P+IE+M