Hotărârea nr. 146/2018

HOTARAREnr. 146 din 2018-03-28 PRIVIND CONCESIONAREA, FARA LICITATIE PUBLICA, A UNUI TEREN SITUAT IN INTRAREA COJESTI NR. 13A, SECTOR 1, IN SUPRAFATA DE 60 MP, TEREN AFLAT IN PROPRIETATEA MUNICIPIULUI BUCURESTI, NECESAR REALIZARII EXTINDERII, CU FUNCTIUNEA DE GARAJ, A UNUI IMOBIL CU DESTINATIA DE LOCUINTAHOTARARE

privind concesionarea, fără licitație publică, a unui teren situat în Intrarea Cojești nr. 13A, sector 1, în suprafață de 60 mp, teren aflat în proprietatea Municipiului București, necesar realizării exinderii, cu funcțiunea de garaj, a unui imobil cu destinația de locuință

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Patrimoniu și al Direcției Generale Urbanism și Amenajarea Teritoriului nr. 4357/20.03.2018;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 34/26.03.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 146/27.03.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 318/23.07.2009 de aprobare a Planului Urbanistic de Detaliu, precum și Certificatul de Urbanism nr. 1866/205/C/27.10.2017 eliberat de Primăria Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile art. 15 lit. e) și art, 22 alin. (2) din Legea nr. 50/29.07.1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se declară ca bun aparținând domeniului privat al Municipiului București, terenul situat în Intrarea Cojești nr. 13A, sector 1, în suprafață de 60 mp, identificat pe planul cadastral scara 1:500 (anexa) ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 (1) Se aprobă concesionarea fără licitație publică a imobilului - teren de construcții - situat în intravilanul Municipiului București, Intrarea Cojești n.13A, sector 1, în suprafață de 60 mp, în favoarea doamnei llie Ioana.

(2) Terenul aflat în proprietatea Municipiului București, ce face obiectul concesionării este identificat în Cartea Funciară București sub nr. 239742, având nr. cadastral nr. 239742 necesar realizării extinderii, cu funcțiunea de garaj, a unui imobil cu destinația de locuință.

Art.3 Terenul menționat la art.1, nu constituie rezervă pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 10/2001, a Legii nr. 18/1991 sau a Legii nr. 247/2005.

Art.4 Redevența anuală calculată conform Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 211/30.08.2006, modificată, este de 690 euro/an reprezentând 3.216 lei/an. Suma va fi actualizată la cursul de schimb valutar, stabilit de BNR, la data semnării contractului, dar nu poate fi mai mică decât redgventa aprobată prin prezenta hotărâre.

Art.5 Durata concesionării este de 49 ahrîț care să poate prelungi cu o perioadă de cel mult egală cu jumătate din durata inițială a Concesiunii, cu acordul autorității concedente.

______- _

B-dul Regina Elisabeta nr.47, cod poștal 05001S sectoMjs Buciirețli, România; tel.: C^1305S&fiâ?»W7pnib.ro "    "

Art.6 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 28.03.2018.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ— Marian Oriando Culea
B-dul Regina Elisabeta nr. 47. cod poșta! 050013, sector 5 București. România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2


Anexa 1PLAN CADASTRAL SCARA 1:5D0 aferent imobilului ";*uat in Sos.Nicolae Titu!escu,nr.103A, secte- - București