Hotărârea nr. 147/2018

HOTARAREnr. 147 din 2018-03-28 PRIVIND DELEGAREA PRIN CONCESIUNE A GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE A PARCAJELOR APARTINAD DOMENIULUL PUBLIC SI/SAU DORNENIULUI PRIVAT AL MUNICIPLULUI BUCURESTI CATRE COMPANIA MUNICIPALA PARCKING BUCURESTI S.A.Consiliul General al Municipiului BucureștiHOTARARE

privind delegarea prin concesiune a gestiunii serviciului public de administrare a parcajelor aparținând domeniului public și/sau domeniului privat al municipiului București către Compania Municipală Parking București S.A.

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Transporturi, al Direcției Generale Economice, al Direcției Juridic și al Direcției Patrimoniu nr. 5206/21.03.2018;

Văzând raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 28/23.03.2018, raportul Comisiei patrimoniu nr. 46/26.03.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 147/27.03.2018;

în conformitate cu prevederile:

-    Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 96/2018 privind aprobarea Studiului de Oportunitate privind modalitatea de gestiune a Serviciului de administrare și exploatare a parcărilor din municipiul București și a Caietului de Sarcini al serviciului public de administrare a parcajelor aparținând domeniului public și privat al municipiului București;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 13 și art. 45 alin. (2), din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă delegarea prin concesiune a gestiunii serviciului public de administrare a parcajelor aparținând domeniului public și/sau domeniului privat al municipiului București către Compania Municipală Parking București S.A.

Art.2 Se aprobă încheierea contractului de delegare în forma prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Contractul de delegare va intra în vigoare la data de 01 iunie 2018.

Art.4 Inventarul bunurilor de retur - anexa nr. 3 și tarifele serviciului - anexa nr. 9 la contract va fi aprobate ulterior prin Hotărâre a Consiliului General al Municipiului București.

Art.5 Se împuternicește Primarul General să semneze contractul de delegare prevăzut la art. 2.

Art.6 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Muncipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 28.03.2018.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂt^,.;''/ , SECRETAR GENERAL

Marian


/ \    ĂL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,


)rlarido Culjăa yo,

București, 28.03.2018 Nr. 147’


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

Anexa 1CONTRACT DE DELEGARE PRIN CONCESIUNE

A GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE A PARCAJELOR APARȚINÂND

DOMENIULUI PUBLIC ȘI/SAU DOMENIULUI

PRIVAT AL MUNTCIPTIiriTT RIJCITRESTI
Municipiul București, prin Consiliul General al Municipiului București, cu sediul în București, Bulevardul Regina Elisabeta, nr. 47, sector 5, cod unic 4c înregistrare cont ... deschis la ..., reprezentat de doamna Gabrieia Firea în calitate de Primar General, denumit în cele ce urmează „Delegatar”, pe de o parte,

Șt

Societatea Compania Municipală Parking București S.A., cu sediul în București, strada Aristide Demetrîade, nr. 2, etaj 2, birou nr. 7, sector 1, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă tribunalul ... cu numărul ..., cod unic de înregistrare ..., cont ... deschis la ..., reprezentată de ..., având funcția de ........... denumită>în cele ce urmează „Delegat”, pe de

altă parte,

Denumite în continuare împreună „Părțile” și separat „Partea”, AVÂND ÎN VEDERE:


(A)    Dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările ulterioare precum și prevederile Hotărârii Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;

(B)    Faptul că, în conformitate cu dispozițiile legale menționate Ia lit. (A) de mai sus, Delegatarul are competențe exclusive în ceea ce privește înființarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea și controlul funcționării serviciilor de administrare a domeniului public și privat, iar amenajarea, organizarea și exploatarea parcărilor este parte componentă a serviciilor de administrare a domeniului public și privat de interes local, această activitate putând fi gestionată de către o societate cu capital al Municipiului București, în baza unui contract atribuit prin ''negociere directă”;

(C) Dispozițiile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 96/22.02.2018 cu modificările și completările ulterioare, prin care a fost stabilită gestiunea indirectă (sau delegată) prin intermediul unei societăți cu capital al Municipiului București ca formă de gestiune a Serviciului;(D)    Faptul că societatea Compania Municipală Parking București S.A. a fost înființată de Municipiul București și organizată ca o întreprindere tipică, bine gestionată și dotată cu mijloacele corespunzătoare;

(E)    Dispozițiile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr ‘Ăț^Ț^Jprin care s-a aprobat prezentul contract de delegare a gestiunii serviciului public de administrare a parcărilor aparținând domeniului public și/sau domeniului privat al Municipiului București.

Au convenit încheierea prezentului Contract de delegare a gestiunii serviciului public de administrare a parcărilor aparținând domeniului public și/sau domeniului privat al Municipiului București, conform termenilor și condițiilor stipulate în cele ce urmează:


CAPITOLUL I. DEFINIȚII ȘI INTERPftETAftE

ARTICOLUL 1 - DEFINIȚII ȘI INTERPRETARE

(1) In sensul prezentului Contract, termenii și expresiile scrise cu majusculă vor avea, cu excepția situației în care contextul reclamă altfel, sensul stabilit în prezenttfl-ArtMml:

”Aft ContractuaP’    * înseamnă o perioddă de timp începând la Data începerii *

Contractului și terminându-se la aceeași dată a anilor următori, până la data încetării duratei prezentului Contract;

„Aria Delegării”    înseamnă raza teritorială a Delegatarului, respectiv Municipiul

București;

„Autoritatea Competentă” înseamnă orice instanță judecătorească competentă și orice autoritate locală, națională sau organizație internațională, inspectorat, agenție, ministru, minister, persoană oficială sau funcționar public din cadrul Guvernului României, instituție publică, inclusiv, dar nelimitându-se la. Autoritatea de Reglementare;

„Autoritatea Municipală” înseamnă Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice din Municipiul București (AMRSP);

„Autorizații”    înseamnă toate autorizațiile, licențele, permisele, certificatele,

avizele, aprobările etc., emise de o Autoritate Competentă, în scopul fumizării/prestării și gestiunii Serviciului;

”Bune Practici Comerciale” înseamnă toate acțiunile, faptele, metodele și practicile relevante aplicabile în general in vederea gestionării Serviciului care, Ia un anumit moment dat, în termeni rezonabili și în condițiile legii, pot asigura rezultatul dorit pentru gestiunea Serviciului. Pentru scopul Serviciului care face obiectul prezentului Contract, Bunele Practici Comerciale includ:

(A) disponibilitatea necesarului de echipamente, utilaje, vehicule, materiale, instalații și stații, resurse adecvate, inclusiv a utilităților necesare astfel încât aceste elemente ante-menționate să funcționeze la capacitate maximă atât în condiții normale de operare, cât și în condiții excepționale de operare ce pot fi prevăzute în limite rezonabile;/ ’ ■>'


7 •    x    —


1 CONFORM CU 0^

(B)    suficient personal de exploatare cu experiență LșL-HwtroiTe^ădecv corectă și eficientă a elementelor menționate la litera (A) de mai sus specificațiile și normele de fabricație; totodată, acest personal trpirOie lucreze și în condiții neobișnuite ce pot fi prevăzute în limite rezonabile

(C)    operațiile de întreținere și reparații preventive ori de runnâr-exectftate într-un mod care asigură exploatarea și operarea în siguranță și pe termen lung, ținând cont de recomandările fabricantului; de asemenea, operațiunile de întreținere și reparații ante-menționate vor fi executate de personal instruit și cu experiență, care deține know-how-ul, tehnica, uneltele și echipamentele adecvate;

(D)    verificări și controale inopinate și adecvate pentru a asigura funcționarea la parametri optimi a echipamentelor și utilajelor folosite în gestiunea Serviciului conform, atât în condiții normale, cât și în condiții neobișnuite (ce pot fi prevăzute în limite rezonabile); și

(E) operarea echipamentelor și utilajelor folosite în gestiunea Serviciului în condiții de siguranță deplină pentru personalul manevrant, alți angajați, populație, mediul înconjurător, precum și pentru alte instalații conexe;

"Bunuri de Preluare”


"Bunuri de Retur”


înseamnă acele bunuri care la Data încetării Contractului pot reveni Delegatarului, în măsura în care acesta din urmă își manifesta intenția de a prelua bunurile respective în schimbul plății unei compensații, în condițiile Legii și ale prezentului^ Contract;

înseamnă Parcajele concesionate Delegatului precum și celelate bunuri care prin natura lor fac parte din domeniul public și/sau doemniul privat al Municipiului București și sunt utilizate pentru gestiunea Serviciului care, la Data încetării Contractului, revin sau intră în proprietatea Delegatarului, de plin drept, gratuit, în bună stare, exploatabile și libere de orice sarcini, ipoteci, gajuri sau garanții ori obligații similare.

"Bunuri Proprii”


înseamnă acele bunuri care aparțin Delegatului și care rămân în proprietatea sa după Data încetării Contractului;

„Utilizator”    înseamnă persoana fizică sau juridică care utilizează Locul de

Parcare dintr-un Parcaj pentru staționarea unuia sau mai multor autovehicule, ocazional, ori cu caracter de regularitate;

"Contract”    înseamnă prezentul Contract de delegare a gestiunii Serviciului, împreună

cu toate Anexele sale, așa cum pot fi modificate acestea sau Contractul la un moment dat cu acordul Părților prin acte adiționale;

,Corpul Agenților Constatatori’înseamnă totalitatea persoanelor fizice care se legitimează ca atare în baza unui act eliberat în acest sens de Primăria Municipiului București și care sunt împuternicite de Primăria Municipiului București să controleze modul în care operatorul prestează Serviciul și să notifice acestuia și Delegatarului eventualele disfuncționalități în prestarea Serviciului; în categoria persoanelor care au dreptul să controleze modul în care administrează și gestionează Serviciul intră și persoanele angajate în cadrul Direcției Utilități Publice din cadrul Primăriei Generale a Municipiului Bucureștj indiferent dacă aceștia au sau nu calitatea de agei

constatatori în conformitate Guvernului nr. 2/2001 privind contravențiilor;

”Data de începere (a Contractului)” înseamnă data semnării decătr/ Părți a procesului verbal de predare-primire (care va de<£ni -ws- ■■+ îla prezentul Contract) a bunurilor puse la dispoziția Delegatului de către De legatar, care fac parte din infrastructura aferentă Serviciului, după îndeplinirea cerințelor prevăzute la    “Durata

Contractului, Perioada de Mobilizare și Data de începere”) din prezentul Contract pentru Perioada de Mobilizare;

”Data Intrării în Vigoare”    înseamnă Data Semnării Contractului, mai jos definită, dată

la care Contractul va intra în vigoare.

”Data încetării (Contractului)” înseamnă data la care Contractul își încetează efectele între Părți, fără a aduce atingere excepțiilor stipulate la    4^

(“Menținerea unor prevederi după Data încetării”) din prezentul Contract;

"Data Semnării (Contractului)” înseamnă data când Contractul a fost semnat de către reprezentanții Delegatului și ai Delegatarului sau de către ultimul dintre aceștia în cazul în care Contractul nu este semnat în aceeași zi de ambele Părți;

* "Daună”    înseamnă orice prejudiciu, direct sau indireet, constând în pierderea

efectivă suferită de creditorul obligației neîndeplinite de cealaltă Parte și beneficiul de care acesta este lipsit, la stabilirea prejudiciului ținându-se cont și de cheltuielile pe care Partea prejudiciată le-a realizat pentru limitarea sau evitarea prejudiciului și orice alte costuri și cheltuieli de orice natură și tip, angajate în vederea restabilirii situației care ar fi trebuit să existe în lipsa respectivului prejudiciu;

"Delegat” înseamnă societatea Compania Municipală de Parking București S.A., căreia i-a fost atribuit prezentul Contract;

"Durata Contractului”

va avea înțelesul prevăzut la


lin prezentul Contract;


„Garanția de Bună Execuție” înseamnă garanția de bună execuție a Contractului, constituită legal de Delegat, conform    ..Garanția de Bună

Execuție”), executabilă la prima cerere a Delegatarului, pentru a garanta în limita valorii sale:

a)    plata oricăror penalități care se pot înregistra în favoarea Delegatarului,

b)    plata oricăror sume către Delegatar conform prezentului Contract, inclusiv ca urmare a neîndeplinîrii de către Delegat a obligațiilor asumate prin prezentul Contract;

“Indicatori de Performanță” înseamnă cerințele și standardele legate de eficiența Serviciului, care trebuie îndeplinite de Delegat, conform Regulamentului Serviciului;

„Informații Confidențiale” înseamnă; (i) toate evidențele, rapoartele, conturile și alte documente și informații transmise sau puse la dispoziție (și marcate drept confidențiale) de o Parte celeilalte în legătură cu obiectul prezentului Contract (transmise în orice mod ș^jndiferent de suportul pe care sunt
a

i

i

i

i

i

■o

I

I

I

I

I

I

Iprotecția datelor cu caracter personal, (11) inloi punct de vedere comercial care reprezintă acele dezvăluire ar prejudicia sau ar putea prejudicia inte. oricărei persoane, secretele comerciale, dre intelectuală și elementele de know-how ale <fricărei exceptate de la liberul acces la informații conformLegi)

„Investiții”


înseamnă toate lucrările de extindere, reabilitare și modernizare a Parcajelor, precum și lucrările de înființare a unor Parcaje noi finanțate conform prevederilor    ^f"Investiții”):

„Lege” înseamnă orice norme de drept aplicabile în România incluzând, dar fără a se limita la acestea: tratate, legi, ordonanțe, hotărâri, regulamente, coduri, norme metodologice, ordine, decizii, decrete, directive, principii generale de drept și hotărâri judecătorești obligatorii erga omnes, precum și reglementările obligatorii emise la nivelul Uniunii Europene, precum și orice cerință sau recomandare a Autorități de Reglementare, a unei Autorități Competente din România sau la nivelul Uniunii Europene, sau interpretare sau aplicare a oricăreia dintre cele de mai sus de către o Autoritate Competentă din România sau la nivelul Uniunii Europene. în sensul prezentei definiții „hotărârile judecătorești obligatorii erga omnes” reprezintă (i) hotărârile judecătorești definitive pronunțate in materia contenciosului administrativ prin care s-a anulat în tot sau în parte un act administrativ cu caracter normativ, (ii) deciziile Curții Constituționale prin care se constată neconstituționalitatea unui act normativ, (iii) recursurile în interesul legii pronifnțate de înalta Curte dfe Casație și Justiție asuțira problemelor de drețtt care au fost soluționate diferit de instanțele de judecată precum și (iv) hotărârile judecătorești pronunțate în acțiunile colective introduse de către o categorie anume de cetățeni si care beneficiază de efectele acesteia;

“Legea Achizițiilor” înseamnă legislația aplicabilă la un moment dat privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii;

”Loc de parcare” înseamnă locul amenajat în cadrul unui Parcaj, semnalizat cu panouri indicatoare sau marcaje rutiere, delimitat potrivit normelor tehnice și destinat staționării unui singur vehicul;

Loc de parcare rezervat înseamnă locul de parcare din cadrul Parcajelor rezervat societăților bancare, unităților hoteliere, persoanelor cu handicap, inscripționate/semnalizate conform Regulamentului Serviciului.

“Modificare Legislativă” înseamnă orice intrare în vigoare, modificare, completare, suspendare, abrogare (totală sau parțială) a oricărei Legi astfel cum este definită mai sus sau orice alt eveniment cu efect similar, intervenit după Data Intrării în Vigoare a Contractului;

”Parcaj”    înseamnă spațiul existent amenajat pe domeniul public și/sau pe domeniul

privat al Municipiului București destinat în mod special staționării vehiculelor, semnalizat prin indicatoare și/sau marcaje, care îl delimitează de zona destinată circulației autovehiculelor sau de alte zone, inclușii Fmcaf^' jioi, Parcajele insJjtî^rpr(public^L    Șflăg

concesionate Delegatului;

”Parcaje noi” înseamnă Parcajele realizate de către Delegat conform programului de


"Parcajele instituțiilor publice" înseamnă Parcajele aferente i"Parcaje „Park and Ride’


activitatea instituțiile publice, in care pot primi de locuri de parcare care pot fi atribuite gratuit exclusivă acestora;

înseamnă spațiile amenajate pe domen

domeniul privat al Municipiului București, de regulă în apropierea capetelor de traseu ale unor mijoace de transport public destinat în mod special staționării vehiculelor aparținând Utilizatorilor care își continuă călătoria cu mijloacele de transport public;

"Parcometru” înseamnă aparatul/automatul de plată prin intermediul căruia se încasează tariful pentru staționarea vehiculelor pe Locurile de parcare;

"Perioada de Mobilizare”


înseamnă perioada cuprinsă între Data Semnării și Data de începere a prezentului Contract;

“Perioada de Monitorizare” înseamnă o perioadă specifică (i) pe parcursul căreia Delegatarul sau Autoritatea Municipală monitorizează informațiile prezentate de Delegat prin rapoartele, lunare trimestriale, anuale și/sau (ii) modul de prestare a Serviciului de către Delegat ori (iii) Indicatorii de Performanță, sau (iv) orice altă perioadă de timp pe parcursul căreia Delegatarul sau Autoritatea Municipală a decis să monitorizeze performanțele Delegatului prin inspecții notificate Delegatului sau prin inspecții inopinate; Atunci când Delegatarul/Autoritatea Municipală monitorizează informațiile prezentate de Delegat prin rapoartele întocmite conform prezentului Contract, Perioada de Monitorizare este ulterioară perioadei pentru care Delegatul întocmește raportul (lunar, trimestrial sau anual);

“Regulamentul Serviciului” înseamnă regulamentul serviciului public de administrare a parcărilor aparținând domeniului public sau domeniului privat al Municipiului București (fiBfflgBfife. %Killa prezentul Contract), aprobat de Delegatar;

"Serviciul” înseamnă serviciul public de administrare a Parcajelor aparținând domeniului public și/sau domeniului privat al Municipiului București din componența serviciilor de administrare a domeniului public și privat, aflat conform Legii sub responsabilitatea Delegatarul ui, respectiv:

a) administrarea Parcajelor respectiv amenajarea, dotarea, exploatarea acestora;


c) gestionarea Parcajelor respectiv repararea, întreținerea și modernizarea acestora;

d)    gestionarea și întreținerea parcului auto pentru ridicarea/blocarea autovehiculelor care staționează neregulamentar în Parcaje;

e)    încasarea tarifelor de parcare;


1

1

1

i

I

1

3q

I

I

I

I

I

le

I

I

I


h)


gestionarea formularelor cu regim special prestarea Serviciului;


i)


Construcția si/sau înființarea unor Parcaje noi, conform Program^

Investiții prevăzut în    prezentul Contract;

“Tariful Serviciului”    înseamnă tariful de utilizare a Parcajelor aprobjp<<de/De legatar

conform legii pe care Delegatul le va înca^f de laUtilizatori. Tariful Serviciului fac obiectul prezentului 'Contract, conform ^(„Tariful Serviciului”) din prezentul Contract;

„Zi”    înseamnă orice zi calendaristică, atunci când nu se face referire expresă la „Zi

Lucrătoare”

„Zi Lucrătoare” înseamnă orice zi în afara (i) zilelor de sâmbătă și duminică; (ii) oricărei zile de sărbători legale în România sau oricărei zile în care băncile sunt închise pentru tranzacții, în conformitate cu Legea în vigoare;

(2)    în cuprinsul prezentului Contract și/sau în Anexele sale, termenii folosiți cu majuscule își vor păstra, indiferent de locul în care sunt folosiți în cuprinsul acestora, înțelesul dat în definiția aferentă. Formele cuvintelor la singular subînțeleg formele de plural și invers.

(3)    împărțirea pe capitole și articole, precum și titlurile din Contract sunt introduse numai pentru a ușura sistematizarea și nu va afecta interpretarea prezentului Contract și nu va servi interpretării intențiilor Părților.

(4)    Orice referire Ia articole sau numere de articole va însemna, dacă nu este altfel specificat, o referire la articolele prezentului*Contract. Referirile la anexe vor fi considerate referiri la anexele prezentului Contract.

(5)    Referirile la „acest contract/prezentul Contract” vor fi interpretate ca referiri la acest document după cum este revizuit, modificat sau completat și în vigoare la anumite intervale de timp și va include referiri la orice document care îl revizuiește, modifică sau completează sau intră în vigoare, este încheiat ținând cont de sau în conformitate cu prevederile acestuia.

(6)    Referirile la “Părți” desemnează părțile prezentului Contract, iar referirile la “Parte” desemnează una dintre părțile prezentului Contract.

(7)    Termenii utilizați și nedefiniți în prezentul Contract și care sunt definiți de actele normative aplicabile vor avea înțelesul prevăzut în definiția corespunzătoare din Lege.

CAPITOLUL II. OBIECTUL, DURATA ȘI DOCUMENTELE CONTRACTULUI

ARTICOLUL 2 - OBIECTUL CONTRACTULUI

(1) Obiectul prezentului Contract constă în delegarea gestiunii Serviciului public de administrare a parcărilor aparținând domeniului public și/sau domeniului privat al Municipiului București din componența serviciilor de administrare a domeniului public și privat, aflat conform Legii sub responsabilitatea Delegatarului, respectiv:

a) administrarea^ Parcajelor respectiv amenajarea, dotarea, exploatarea acestora;

ftoveîîiculelor care staționează neregulamentar în Parcaj ori
a

i

a

a

a

i

Io

I

I

I

I

I

I*


c)    gestionarea Parcajelor respectiv repararea,

d)    gestionarea și întreținerea parcului auto care staționează neregulamentar în Parcaje:

e)    încasarea Tarifelor Serviciului;

f)    încasarea tarifelor pentru ridicarea/blocarea în Parcaje;

în £pttdr€& $1 pbntru ridicaiea/blg)    gestionarea contractelor pentru folosința locurilor de parcare rezervate;

h)    gestionarea formularelor cu regim special și a altor bunuri utilizate pentru prestarea Serviciului;

i)    Construcția și/sau înființarea unor Parcaje noi, conform Programului de Investiții prevăzut în ESi^aijflEffila prezentul Contract;

(2)    Delegatul va avea totodată dreptul și obligația de întreținere corespunzătoare, fără a avea însă dreptul să solicite plata Tarifului de la Utilizatori sau vreo compensație de la Delegatar, a următoarelor Parcaje:

a)    Parcajele utilizate de instituțiile publice, situate pe domeniul public și sau privat și care sunt aferente imobilelor în care acestea își desfășoară activitatea, identificate ca atare în Anexa nr. 3 "Inventarul Bunurilor de Retur”;

b)    Parcajele care pot fi utilizate fără plată, identificate ca atare în Anexa nr. 3 "Inventarul Bunurilor de Retur”;

* * * * »

(3)    Nu fac obiectul prezentului Contract:

a)    &SS:

b)    Parcajele amenajate pe terenurile proprietatea privată a persoanelor fizice și/sau juridice;

c)    Parcajele publice de reședință, aferente imobilelor cu destinația de locuință sau parcările de domiciliu; Parcajele de reședință administrate de primăriile de sector

(4) Prin prezentul Contract, Delegatarul atribuie Delegatului, pentru perioada de timp menționată IC'Durata Contractului, Perioada de Mobilizare și Data de începere”), dreptul și obligația de a gestiona Parcările existente, de a construi si de a înființa noi Parcări pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al Municipiului București și care vor fi puse la dispoziția

acestuia prin Hotărâre a Consiliului General al Municipiului București.

(5)    Delegatul va presta Serviciul în conformitate cu prevederile prezentului Contract, ale Regulamentului Serviciului, ale Caietului de sarcini al Serviciului și cu dispozițiile Legii.

(6)    Prin prestarea Serviciului, Delegatul trebuie să asigure:

a)    satisfacerea cerințelor și nevoilor de utilitate publică privind staționarea autovehiculelor;

b)    administrarea și gestionarea infrastructurii edilitar-urbane aferente Serviciului în interes public;

c)    funcționarea și exploatarea în condiții de siguranță, rentabilitate și eficiență economică a infrastructurii edilitar-urbane aferente Serviciului;

d)    ridicarea continuă a standardelor și a indicatorilor de performanță ai Serviciului;

e)    crearea, dezvoltarea și modernizarea infrastructurii edilitar-urbane aferente Serviciului, în corelare cu planurile și documentațiile de urbanism și amenajare a teritoriului;

f)    protejarea ddinențriluf public și privat și punerea în vaJg3B^s$qestuia;

g)    protecția și conservarea mediului natural și construit, precum și a" siturilor istorice și arhitectonice, în conformitate cu reglementările

h)    protecția igienei și sănătății publice, în conformitate cu regie vigoare.

ARTICOLUL 3 - DURATA CONTRACTULUI, PERIOADA DE MOBILIZARE ȘI DATA DE ÎNCEPERE

(1)    Durata prezentului Contract este de 4 (patru) ani de la Data de începere a Contractului.

(2)    Data de începere a Contractului, ,este ulterior Datei Intrării în Vigoare, astfel cum sunt definite ambele la Articolul 1 („Definiții și interpretare”) din prezentul Contract.

(3)    Părțile pot conveni asupra prelungirii Duratei Contractului cu respectarea regulilor privind ajutorul de stat și a oricărei Legi aplicabile la data prelungirii. Prelungirea va fi convenită prin act adițional la Contract nu mai târziu de 6 (sase) luni înainte de data expirării Contractului.

(4)    între Data Semnării și Data de începere, se întinde Perioada de Mobilizare.

(5) în Perioada de Mobilizare, care nu poate fi mai mare de 60 (șaizeci) de Zile de la Data Semnării (dacă Părțile nu convin prelungirea acestui termen prin acord încheiat de reprezentanții legali ai acestora:

a) Delegatul va prezenta Delegataruluj dovezile care confirmă încheierea tuturor polițelor de asigurare solicitate Ia Si^.iitIWWV“Asigurări”'> din prezentul Contract;

b) Părțile vor încheia Procesul-Verbal de predare-primire a bunurilor puse la dispoziție de către Delegatar în vederea prestării Serviciului, a cărui semnare marchează Data de începere a Contractului, astfel cum este aceasta definită Ia jOSteflifl ^“Definiții și interpretare”) din prezentul Contract.

ARTICOLUL 4 - CONTRACTUL ȘI DOCUMENTELE CONTRACTUALE

(1) Prezentul Contract reprezintă întreaga înțelegere contractuală a Părților cu privire Ia obiectul acestuia.

(2) Se consideră că documentele care alcătuiesc Contractul se explică reciproc și se interpretează împreună. în eventualitatea oricăror neconcordanțe între cuvinte, termeni, fraze sau abrevieri scrise cu majusculă și definite în cadrul unei Anexe, înțelesul stabilit de OtedOTP lfl(„Definiții și interpretare”) al Contractului va prevala asupra înțelesului din Anexă, dacă contextul acestui Contract permite.

(3) Prezentul Contract are următoarele anexe:

a)    Regulamentul Serviciului

(-''O'»' «i !'■


b)    Caietul de Sarcini al Serviciului

c)    Inventarul Bunurilor de Retur

d)    Procesul verbal de predare-preluare a bunurilor

e)    Lista indicativă a Bunurilor de Preluare

f) Programul de Investiții


16I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I


CONFORM CU

g)    Indicatorii de Performanță g

h)    Asigurările    .ar^

i)    Tariful Serviciului la Data de începere a Contractului

(4) In cazul oricărui conflict sau neconcordanță între corpul principal as^ontractului și orice Anexă, clauza din cuprinsul Contractului va prevala, cu excepția situației în care se specifică altfel în prezentul Contract.

CAPITOLUL III. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

ARTICOLUL 5 - DREPTURILE DELEGATARULUI

Delegatarul are următoare drepturi, pe care le va exercita însă în corelare cu regulamentele, programele și strategiile de dezvoltare adoptate de Delegatar.

a)    să stabilească strategiile de dezvoltare și funcționare a Serviciului;

b)    să exercite competențele și responsabilitățile ce-i revin potrivit Legii în domeniul Serviciului;

c)    să aprobe^structura, nivelul și ajustările Tariful Serviciului propuse de Delegat;

d)    să solicite informații cu privire la nivelul și calitatea Serviciului precum și cu privire Ia modul de întreținere, exploatare și administrare a bunurilor din domeniul public și/sau privat al Municipiului București, încredințate pentru prestarea Serviciului;

e)    să urmărească asigurarea unei bune întrețineri, protejări și conservări a Parcărilor;

f)    să coordoneze proiectarea și execuția lucrărilor tehnico-edilitare, a investițiilor, în scopul realizării acestora într-o concepție unitară și corelată cu programele de dezvoltare economico-socială a Municipiului București, de amenajare a teritoriului, urbanism și mediu;

g)    să inspecteze Bunurile de Retur, respectarea clauzelor de administrare, întreținere și predare a acestora;

h)    să monitorizeze îndeplinirea obligațiilor contractuale asumate de Delegat;

i)    să aplice penalități în caz de executare cu întârziere sau neexecutare a obligațiilor contractuale de către Delegat;

j)    să sancționeze Delegatul în cazul săvârșirii contravențiilor prevăzute de Lege sau de

Regulamentul Serviciului din    . îla Contract, ori în cazul în care Delegatul nu

respectă indicatorii de performanță și parametrii de eficiență la care s-a angajat prin Contract, cu excepția situațiilor care nu se datorează Delegatul ui    ? ;■

V' 1 f L J ' - ■■

k)    alte drepturi prevăzute de prezentul Contract sau de Lege.


ARTICOLUL 6 - DREPTURILE DELEGATULUI    ’    -=X=

Delegatul are următoarele drepturi:

a

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

le

I

I


CONFORMCUORIGINALUL

a)    să presteze Serviciul în Aria Delegării, cu respectarea prevederilor prezentului Contract, a Regulamentului Serviciului, a Caietului de Sarcini și a oricărei-^Legi aplicabile Serviciului.

b)    să asigure întreținerea, modernizarea, amenajarea și după caz construirea Parcajelor, dotarea acestora cu indicatoare, automate de plată, stâlpisori, bariere, senzori, soluții SMART PARKING, alte sisteme de semnalizare si dirijare a circulației în aceste Parcaje;

c)    să pună în vânzare /biletele/tichetele/jetoanele/abonamentele/legitimațiile/autorizațiile, emise conform legii prin intermediul soluțiilor de tip “SMART PARKING”: echipamente, platforme web, software și aplicații web si de mobil inteligente, să ofere utilizatorului alte alternative modeme de plata si sa ofere în timp real toate informațiile utile cu privire la spațiile de parcare (amplasament, număr de locuri disponibile, tarif/h, tip de taxare etc.);

d)    să încheie contracte cu Utilizatorii pentru: Locurile de parcare rezervate, plata parcării in avans pentru locurile de parcare publice, orice alta forma de plata pentru parcare ;

e)    să încaseze Tariful Serviciului aprobat de Delegatar;

f)    să solicite Delegatarului ajustarea și/sau modificarea Tarifului Serviciului în situațiile și în condițiile prevăzute de Lege;

g)    Sa urmareasca dezvoltarea noilor tehnologii de gestiune a parcărilor, sa solicite introducerea acestora in regulamentul Serviciului si, după aprobare, sa implementeze noile tehnologii;

» * * *

h)    sa verifice in timp real, prin mijloace modeme de verificare si control, daca autovehicule parcate au achitat tariful de parcare aferent perioadei de folosire a spațiului destinat parcării si, in cazul in care se constata ca sunt autovehicule care nu au achitat tariful de parcare sa dispună toate masurile legale pentru sancționarea acestora si recuperarea sumelor restante;

i)    să sesizeze organele de poliție competente cu privire la faptele produse în Parcaje, care potrivit Legii îmbracă forma unor abateri de la normele privind ordinea și liniștea publică și/sau care constituie contravenții sau infracțiuni.

j)    alte drepturi prevăzute de prezentul Contract;

ARTICOLUL 7 - OBLIGAȚIILE DELEGATARULUI

Delegatarul are următoarele obligații:

a) să actualizeze și să aprobe modificările la Regulamentul Serviciului, cuprins în = ila prezentul Contract, în baza regulamentelor cadru, conform'Legii;

b) să aprobe Tariful Serviciului propus de Delegat confonn

ajustările și modificările);

c) să verifice periodic:

1.    calitatea Serviciului prestat;

2.    îndeplinirea Indicatorilor de Performanță;

3.    menținerea echilibrului contractual;4. gradul de îndeplinire a obligațiilor în sarcina—Delegatului privind prestarea

Serviciului;


18

d)    să nu-1 tulbure pe Delegat în exercițiul drepturilor sale ce rezultă din prezentul Contract;

e)    să asigure menținerea echilibrului contractual, stabilit prin prezentul Contract;

f)    să medieze, eventualele divergențe, sesizări, plângeri etc. care apar între Delegat și Utilizatorii Serviciului;

g)    să păstreze, în condițiile Legii, confidențialitatea datelor și informațiilor economico -financiare privind activitatea Delegatului, altele decât cele de interes public;

h)    Sa asigure și să permită accesul Delegatului la toate informațiile necesare in exercitare a-executarea Contractului;

i)    alte obligații prevăzute de Lege sau în prezentul Contract.

ARTICOLUL 8 - OBLIGAȚIILE DELEGATULUI Delegatul are următoarele obligații generale:

a)    să gestioneze Serviciul pe riscul și răspunderea sa exclusivă, conform prevederilor

contractuale și cu respectarea Regulamentului Serviciului (.^nesgi nii, T    și

Caietului de Sarcini ale Serviciului    a preseripțiilor, normelor și

normativelor tehnice în vigoare, într-o manieră eficientă, în conformitate cu Legea și Bunele Practici Comerciale;

b)    să asigure integral finanțarea necesară pentru prestarea Serviciului inclusiv fondurile necesare pentru realizarea investițiilor;

c)    să încaseze Tariful Serviciului;

d)    să asigure tipărirea tichetelor, abonamente, bonuri cu valoare fixă si/sau prin intermediul soluțiilor de tip “SMART PARKING”: echipamente, platforme web, software și aplicații web si de mobil inteligente, să ofere utilizatorului alte alternative modeme de plata si sa ofere în timp real toate informațiile utile cu privire la spațiile de parcare (amplasament, număr de locuri disponibile, tarif/h, tip de taxare etc.); etc.;

e)    să întrețină și să modernizeze Parcajele conform unor programe de întreținere și modememizare aprobate anual de către Delegatar;

f)    să asigure dotarea Parcajelor cu indicatoare, automate de plată, stâlpisori, bariere, senzori, soluții SMART PARKfNG, alte sisteme de semnalizare s i dirijare a circulației în aceste Parcaje, in funcție de specificul locației;

g)    să asigure întreținerea și repararea părții carosabile din interiorul Parcajelor;

h)    să asigure marcajele corespunzătoare în Parcaje și pe partea de carosabil destinată acestora;

i)    să instaleze la loc vizibil normele/regulile de utilizare a Parcajelor;

■ I 1

j)    să nu permită accesul în Parcaje a unui număr de autovehicule-peste limita locurilor existente;

k)    să asigure semnalizarea rutieră verticală și orizontală a Parcajelor,/în conformitate cu

avizul Comisiei Tehnice de Circulație a Municipiului București; l    /    1

l)    să asigure realizarea lucrărilor de salubrizare, deszăpezire, dezînsec ie? dezihfeoție și deratizare a Parcajelor numai cu operatori autorizați;


m)    să asigure folosința netulburată de către Utilizatori a Parcaje

n)    să nu aplice alte Tarife decât cele aprobate de Delega,


19


o) sâ asigure eliberarea necondiționată a LocurlleL.de. pareare/Psîldii^lhr în cazul efectuării unor lucrări edilitare care impun ocuparea temporară a acestora sau dacă spațiului respectiv i s-a atribuit altă destinație, conform instiintarii primite de la Delegatar;

p) să țină evidența locurilor de parcare pe fiecare Parcaj, să păstreze toate documentele referitoare la acestea și să le prezinte necondiționat persoanelor împuternicite să efectueze control;

q)    să nu amplaseze dispozitive de menținere liberă a locurilor de parcare fără avizul Comisiei tehnice de circulație a municipiului București;

r)    să nu permită parcarea vehiculelor din altă categorie decât cea care corespunde destinației Parcajului sau, în caz contrar, să încaseze Tariful Serviciului în raport cu numărul de locuri ocupate de vehiculul în cauză;

s)    Jsă elibereze bonuri cu valoare fixă pentru utilizarea Parcărilor, in cazul incasarilor cash de către operatorii de parcare;

t)    să furnizeze Delegatului și Autorității Municipale informațiile solicitate și să asigure accesul la toate informațiile necesare verificării și evaluării funcționarii dezvoltării Serviciului;

u)    să furnizeze trimestrial Delegatarului și Autorității Municipale, informații privind modul de realizare a Indicatorilor de Performanță, să asigure accesul la documentațiile și Ia actele individuale pe baza cărora fumizează/prestează Serviciul, în condițiile Legii;

v)    să înregistreze toate reclamațiile și sesizările, care îi sunt adresate, într-un registru și să ia masurile de rezolvare ce* se impun. în registru se vor consemna numele, prenumele persoaneî/societății care a reclamat, adresa reclamantului, data și ora reclamației, data și ora rezolvării, numărul de ordine al reclamației care va fi comunicat petentului. La sesizările scrise Delegatul are obligația să răspundă în termen de maximum 30 de Zile de la înregistrarea acestora;

w)    sâ depună toate diligențele necesare pentru conservarea integrității Bunurilor de Retur pe toată Durata Contractului

x) să predea Delegatarului, Ia încetarea din orice motive a Contractului, toate Bunurile de Retur, conform condițiilor stipulate la    C.7,]; ^(„Bunurile de Retur”), în stare

tehnică corespunzătoare duratei lor normale de funcționare, precum și toată documentația tehnică aferentă, inclusiv cărțile construcțiilor, cărțile tehnice etc., pe bază de proces verbal de predare-primire;

y) să dețină toate Autorizațiile necesare prestării Serviciului, prevăzute de legislația în vigoare, să obțină și să mențină valabile, pe cheltuiala sa proprie, toate aceste Autorizații;

aa) să asigure respectarea Indicatorilor de Performanță prevăzuți în Regulamentul Serviciului și în    Ii..Indicatorii de Performanță”) la prezentul Contract, și să

îmbunătățească în mod continuu calitatea Serviciului prestat;

bb) să aplice metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurențiale impuse de Legea Achizițiilor în vigoare;

cc) să transmită Delegatarului modificările de patrimoniu apărute în cursul anului, precum și situația patrimoniului public (cantitativ și valoric) la data de 31 decembrie a fiecărui an pentru înregistrarea în contabilitatea acestuia;

dd) să nu cesioneze sau transfere în vreun mod prezentul Contract sau orice parte din drepturile și obligațiile sale prevăzute în prezentul Contract, altfel decât în conformitate cu condițiile stipulate la Awt&dîuȚ 2/0(“Sub-delfijg î?^Sesiunea”). orice operație, realizată în alte condiții fiind nulă de drept;

\ 20


ff) să asigure personalul necesar pentru prestarea Serviciului și să asigure conducerea operativă și mijloacele tehnice necesare;

gg) să asigure finanțarea pregătirii profesionale a propriilor salariați;

hh) să plătească penalitățile contractuale în cuantumul prevăzut de prezentul Contract și Anexele corespunzătoare, în caz de nerespectare a obligațiilor sale contractuale și a Indicatorilor de Performanță;

ii) orice alte obligații prevăzute de prezentul Contract.

CAPITOLUL IV. EXECUTAREA CONTRACTULUI

ARTICOLUL 9 - OBLIGAȚII SPECIFICE ALE DELEGATULUI CU PRIVIRE LA GESTIONAREA PARCAJELOR

(1)    Delegatul va gestiona Parcajele cu respectarea prezentului contract și a Regulamentului Serviciului prevăzut în ^&&Ctat,5Hla prezentul Contract.

(2)    Delegatul va organiza Parcajele în conformitate cu avizul tehnic al Comisiei tehnice*de Circulație a Municipiului București;

(3)    Stabilirea unor noi amplasamente pentru organizarea Parcajelor, inclusiv a Parcajelor de tip Park&Ride se va face cu avizul Poliției Rutiere București și cu aprobarea Delegatarului.

(4)    Parcajele gestionate de delegat vor fi utilizate, de regulă cu plată.

(5)    Prin excepție de la prevederile alin. (4), Delegatul va permite staționarea gratuită pentru:

a)    autovehiculele special destinate transportului persoanelor cu handicap locomotor,;

b)    autovehiculelor de intervenție (salvare, pompieri, poliție)

(6)    Totodată, Delegatul va permite utilizarea fără plată a Parcajele în cazurile expres prevăzute laMMMB

(7)    în cadrul Parcărilor, Delegatul va stabili Locuri de parcare cu folosință exclusivă, denumite Locuri rezervate, cu respectarea prevederilor Regulamentului Serviciului prevăzut în Anexa nr. 1 la prezentul Contract.

(8) Utilizarea Locurilor rezervate este posibilă în baza unui contract încheiat între Delegat și Utilizator.


(9) Tariful pentru utilizarea Locurilor rezervate sunt cele prevăzute în Serviciului la Data de începere a Contractului”) / »

ARTICOLUL 10 - Tariful Serviciului

(1)    Tariful Serviciului la Data de începere a Contrictjjliți este prevăzut în

(2)    Structura și nivelul tarifelor vor fi stabilite astfel ÎncâlT a) să acopere costul efectiv al Prestării Serviciului;21

I

I

I

I

I

I

u

I

I

I

I

I

!•b)

c)

d)

e)


CONFORM CU ORIGINALUL

să acopere cel puțin sumele investite și cheltuielile curente de

să încurajeze prestarea eficientă a Serviciului și protecția mediului; să încurajeze investițiile de capital; să respecte autonomia financiară a Delegatului.

(3) Nivelul Tarifului trebuie să asigure atât viabilitatea economică a Delegatului, cât și interesele Delegatarului. Valoarea Serviciului se fundamentează, se ajustează sau se modifică conform metodologiei aprobate de Delegat

(4)    Delegatarul are competență exclusivă în aprobarea Tarifelor Serviciului, a modificărilor și ajustărilor acestora.

(5)    Aplicarea de către Delegat a Tarifului Serviciului aprobate de Delegat este obligatorie.

Sumele încasate de Delegat din Tarife, precum și cele încasate ridicarea/blocarea autovehiculelor constituie venituri ale Delegatului și vor fi utilizate cu precădere pentru amenajarea si construcția de noi Parcări și pentru îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a circulației.

(6)    Soluționarea oricăror dispute în legătură cu aprobarea/modificarea/ajustarea Tarifului Serviciului se face conform prevederilor jBBB5fflEtiR&8iTf..Legea aplicabilă și soluționarea litigiilor”) din prezentul Contract. Până la soluționarea disputelor Delegatul va aplica Tariful în vigoare, iar în urma soluționării disputei noile Tarife aprobate conform Legii, care vor intra în vigoare în luna imediat următoare.

* ARTICOLUL 11 - REDEVENȚA

(1)    De la Data Intrării în Vigoare, Delegatul va avea obligația de a plăti Delegatarului o Redevență anuală reprezentând 10% din profitul net anual ai Delegatului.

(2)    Plata redeventei se va face nu mai târziu de 4 luni calendaristice de la data aprobării situației financiare contabile aferente anului pentru care se plătește redeventa.

(3)    Pentru evitarea oricărui dubiu, Părțile confirmă că Redevență va fi achitată prin raportare la profitul net realizat de către Delegat într-un an calendaristic, pe Durata Contractului, astfel încât Redevență va fi achitată atât pentru anul calendaristic în care intervine Data Intrării în Vigoare cât și pentru anul calendaristic în care intervine încetarea sau rezilierea Contractului.

(4) Plata cu întârziere a Redevenței dă dreptul Delegatarului de a aplica majorări pe fiecare zi de întârziere egale cu cele utilizate pentru neplata obligațiilor față de bugetul de stat.

(5) în cazul în care întârzierea Delegatului în efectuarea plății Redevenței se prelungește pe o durată care determină acumularea de penalități care depășesc suma datorat^ (respectiv redevență datorată pentru o lună), Delegatarul va fi îndreptățit să rezilieze Conțfaotiil cbnform, gfBLaa""""J

‘‘Rezilierea Contractului”).    / > ;'/,    "-y \

' \ \

\ X '

ARTICOLUL 12 -INDICATORII DE PERFORMANȚĂ

(I) Delegatul va presta Serviciul astfel încât să asigure îndeplinirea Indicatorilor de Performanță, stabiliți în Regulamentul Serviciului    prezentul Contract) ca Indicatori de

Performanță generali și Indicatori de Performanță garantați, și cei prevăzuți în

(„Indicatorii de Performanță”) la Contract.CONFORM CU ORIGIMALUL

ARTICOLUL 13 - MONITORIZAREA CONTRACTULUI

Respectarea și îndeplinirea de către Delegat a Indicatorilor jd£ Perfoimanță și în general a tuturor obligațiilor stabilite prin prezentul Contract vor fi monitorizate-dcrDelegatar, prin Corpul Agenților Constatatori și prin Autoritatea Municipală, conform termenilor și condițiilor stipulate de prezentul Articol.

(1) Autoritatea Municipală are ca responsabilități și atribuții principale să monitorizeze respectarea de către Delegat a Indicatorilor de Performanță, calitatea și eficiența Serviciului prestat, corespunzător Indicatorilor de Performanță, în conformitate cu prevederile prezentului Contract, Regulamentului Serviciului fȘfiMgB’fe.rila Contract) și Ăagsej'^. ^„Indicatorii de Performanță”), iar în cazul nerespectării de către Delegat a Indicatorilor de Performanță:

a)    să informeze la timp Delegatul și Delegatarul în legătură cu această nerespectare

b)    să comunice și să stabilească cu Delegatul, după caz, măsuri și termene de conformare

c) să propună Delegatarului aplicarea penalităților contractuale.

Delegatarul, prin Corpul Agenților Constatatori, va monitoriza respectarea de către Delegat a prevederilor prezentului Contract, modul *de îndeplinire a obligațiilor contractuale asumate de către Delegat și activitățile desfășurate de acesta, modul de administrare, de exploatare, de conservare și de menținere în funcțiune, dezvoltare și/sau modernizare a Parcajelor.

(2) Delegatul trebuie să coopereze cu bună credință cu Autoritatea Municipală și cu Delegatarul pentru a facilita monitorizarea Serviciului. în acest sens, Delegatul trebuie să :

a)    pregătească și să transmită raportările prevăzute de prezentul Articol;

b)    să răspundă în maxim 30 (treizeci) de Zile solicitărilor de clarificare transmise de Delegatar/Autoritatea Municipală, atunci când acest lucru este posibil sau să notifice Delegatarul/Autoritatea Municipală în legătură cu motivele pentru care nu este posibil să răspundă solicitărilor în termenul dat;

c) să respecte și să se conformeze deciziilor luate de Delegatar sau de Autoritatea Municipală potrivit atribuțiilor acestora;

\i? > " V

d) să informeze Delegatarul/Autoritatea Municipală în legătură cu faptele sau condițiile care ar

putea facilita îndeplinirea funcțiilor sale;


I ''-i >'

1 ~ i ■


e)    să coopereze cu Delegatarul/Autoritatea Municipală la orice anchetă pe care ace(a)sta o poate desfășura în exercițiul atribuțiilor sale de monitorizare în baza prezentului ContraCf;

— • ••    \

f)    să permită Corpului Agenților Constatatori reprezentanților Autorității Municipale‘.SalTalTC persoane împuternicite de Delegatar în acest scop:


(i) accesul rezonabil la toate documentele necesare care privesc cantitățile și calitat prestației efectuate, precum și la bunurile utilizat

23
Serviciul,

(iî) să inspecteze, să fotografieze sau -filmeze instaliile1 cerceteze, să facă fotocopii și să scoată extrase din orice dosar sau registru ținut de către Delegat și să efectueze inspecții, măsurători sau teste.

(3) DelegataruVAutoritatea Municipală va informa/notifica în prealabil Delegatul asupra intenției de a verifica respectarea Indicatorilor de Performanță sau de a efectua o inspecție pentru verificarea îndeplinirii obligațiilor contractuale și va stabili data cea mai bună pentru efectuarea verificărilor. Aceasta nu va fi totuși înțeleasă însă ca o limitare a drepturilor și capacității Delegatarului/Autorității Municipale de a-și aduce la îndeplinire îndatoririle și în particular dreptul său de a efectua, din când în când, inspecții aleatorii și/sau inopinate privind orice aspecte legate de Serviciu.

(4)    La sfârșitul fiecărei Perioade de Monitorizare, a cărei durată va fi stabilită cu ocazia transmiterii informării/notificării prevăzute Ia alin. (5), Delegatarul/Autoritatea Municipală va întocmi un “Raport de monitorizare” pe care îl va transmite Delegatului, în termen de 3f] (treizeciiide Zile de Ia încheierea Perioadei de Monitorizare. Acest raport va stabili măsurile de conformare pe care Delegatul trebuie să le adopte. Atunci când Delegatul/Autoritatea Municipală monitorizează informațiile prezentate în rapoartele întocmite de Delegat conform prezentului articol, Perioada de Monitorizare este ulterioară perioadei pentru care a fost întocmit respectivul raport și se întinde pe o perioadă de ....^*Ț'J(L]zeci) zile de la data primirii raportului. în cazul în care, monitorizarea informațiilor conținute de raportul prezentat de Delegat presupune efectuarea unor verificări la sediul Delegatului, Perioada de Monitorizare se prelungește în mod corespunzător, iar Delegatul va Fi informat/notificat conform prezentului alineat.

(5)    După primirea Raportului de monitorizare, Delegatul poate prezenta Delegatarului/Autorității Municipale propunerile sale de îmbunătățire a activității pentru a se conforma Contractului, inclusiv Indicatorilor de Performanță, transmițând aceste propuneri în termen de lQ^(jzec^jilZiIe de la data primirii Raportului de monitorizare. Propunerile de îmbunătățire a activității vor:

a)    explica măsurile pe care Delegatul intenționează să le ia pentru a-și îmbunătăți activitatea in scopul conformării cu Contractul, inclusiv cu nivelul Indicatorilor de Performanță;

b)    prevedea o dată până la care nivelul Indicatorului de Performanță va fi atins, atunci când obiectul măsurilor este un anumit Indicator de Performanță.

(6)    Delegatul va ține și va păstra în bună stare toate înregistrările rezultatelor, evenimentelor și incidentelor, în detaliu, care au legătură sau sunt necesare a fi colectate pentru Indicatorii de Performanță.

(7) Toate bazele de date și tabelele centralizatoare trebuie păstrate în format electronic și actualizate periodic. Copii în format electronic trebuie furnizate Delegatarului/Autorității Municipale la cerere.

(8) începând cu Cel de-ăL pân& la sfârsituii ■primi utilizatori aii Parcărilor. distribuite ■


al. Delegatul ya prezent

inului Contractual curent, uni raport privind numărul dc(9) De asemenea, Delegatul va prezenta Delegatarului, la încep dovezi privind:

a)    plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor, precum și ty>rimelor jie asigurări;

b)    deținerea tuturor Autorizațiilor valabile.

ARTICOLUL 14 - ÎNTREȚINERI ȘI REPARAȚII

(1) în scopul menținerii unei stări corespunzătoare a Parcajelor, Delegatul va executa periodic lucrări de întreținere și reparații de diferite categorii, conform unor programe anuale de întreținere și reparații aprobate de către Delegatar.

(2^ Execuția lucrărilor va fi asigurată, fie prin personal propriu fie prin contractarea acestora cd respectarea prevederilor Legii Achizițiilor.

(3) Lucrările de întreținere și reparații se vor realiza la intervale adecvate cu respectarea normativelor în vigoare, în condiții tehnice și economice corespunzătoare care să asigure exploatarea optimă a acestora.


(4)    Volumul lucrărilor de reparații/modemizări și fondurile necesare se stabilesc pe bază unor documentații tehnico-economice, ante-măsurători, respectiv proiecte elaborate în raport cu starea tehnică și funcțională a Parcărilor. Documentația pentru executarea lucrărilor se va întocmi cu respectarea standardelor și normelor specifice, precum și a cadrului de conțiftut pentru proiectele respective.

(5)    Periodicitatea normată a execuției lucrărilor de întreținere și reparații curente la instalațiile și echipamentele gestionate de Delegat este cuprinsă în documentațiile tehnice. Acestea se vor efectua conform normelor în vigoare.

(6)    Delegatul, va efectua verificări zilnice ale echipamentelor utilizate pentru prestarea Serviciilor pentru constatarea modului de funcționare a acestora.

(7)    Cele constatate vor fi consemnate în registrul de lucru din ziua respectivă și vor fi înregistrate într-o „fișă de intervenție” existentă pentru fiecare categorie de lucrare.

(8)    Fișa de intervenție va conține informații cel puțin cu privire la:

-    denumirea evenimentului;

-    locul și momentul apariției evenimentului nedorit/ora depistări i/ora intervenției/ora punerii în fiincțiune/timp de intervenție;

-    condițiile, cauzele care au favorizat apariția evenimentului;

-    operațiile efectuate de personalul de intervenție pentru înlăturarea evenimentului;

-    efectele produse;

-    număr personal de intervenție și cantități de materiale folosite; \ x \ .'\ i/!.0

-    măsuri tehnico-organizatorice de prevenire a unor evenimente similare. \

ARTICOLUL 15 - INVESTIȚII

(1) Delgatul va efectua investiții conform
SI


a

a

a

i

i

i

>•

i

i


CONFORM CU i

(2)    Obligația de a asigura fondurile necesare pentru realizarea jg/kStîțjilpryțtfSdfîe exclusiv Delegatului.

(3)    Delegatul va efectua investiții în noi Parcaje în baza ffnui prograth de investiții convenit

împreună cu Delegatarul și aprobat de către acesta să căre—va—rnmfifica/completa în mod corespunzător    Programul de Investiții”.

Investițiile în noi Parcaje vor fi realizate în funcție de terenurile pe care Delegatarul le va pune la dispoziția Delegatului pentru construirea si/sau amenajarea unor noi Parcări.

(4)    Totodată, Delegatul își asumă obligația de a realiza investițiile necesare pentru:

a)    dotarea Parcajelor, in funcție de specificul locației,cu indicatoare, automate de plată, stâlpîsori, bariere, senzori, soluții SMART PARKING, alte sisteme de semnalizare s i dirijare a circulației în aceste Parcaje, după caz;

b)    dotarea Parcajelor cu echipamente video de supraveghere conectate la un dispecera centraHtorganizat de Delegat;! după caz;

c)    implementarea unui sistem de achitare electronică a Tarifului Serviciului de tip “SMART PARKING”: echipamente, platforme web, software și aplicații web si de mobil inteligente, care să ofere utilizatorului alte alternative moderne de plata si sa ofere în timp real toate informațiile utile cu privire la spațiile de parcare (amplasament, număr de locuri disponibile, tarif/h, tip de taxare etc.);

d)    achiziționarea de sisteme de recunoaștere a numerelor de înmatriculare folosind echipament « foto/video atat mobil cat si static;

e)    înființarea unui Caii center pentru gestionarea reclamatiilor in timp real;

(5)    Delegatul își rezervă dreptul să definească și să prezinte anual planul său de investiții pentru a-i permite prestarea Serviciului în cele mai bune condiții tehnice, economice, de mediu, sociale potrivit celor mai bune practici în vigoare.

(6)    Investițiile realizate de Delegat se vor amortiza de către acesta pe durata Contractului, in cazul in care investiția nu se amortizează, durata contractului se va prelungi pana la amortizarea investiției.

(7)    Investițiile în infrastructura aferentă Parcărilor care se realizează din fondurile Delegatului constituie bunuri de retur; bunurile astfel realizate rămân în proprietatea Delegatului pe toată Durata Contractului și revin de drept, la expirarea Contractului, gratuit și libere de orice sarcini, Delegatarului, fiind integrate domeniului public al acestuia.

(8)    Reevaluarea șt amortizarea activelor Fixe corporale se va face cu respeci

<    Finanțelor Publice jjn. 3:417d/i20L0.8' pentru aprobarea Normelor Me '

-'iv-    ~aflate ițn. pgftțijflpniuț'inș^tfițil

ARTICOLUL 16 - PRESTAREA SERVICIULUI

(1) Delegatul se obligă să Presteze Serviciul în conformitate cu condițiile și termeneie/întervalele stabilite în Regulamentul Serviciului    tânXlla prezentul Contract), și din Caietul de

Sarcini al Serviciului    prezentul Contract).

(2) Delegatul va asigura prestarea Serviciului de luni pana duminica, în intervalul orar 06.00-18.00, cu posibilitatea de prelungire, după caz, cu asigurarea logisticii necesare prestării serviciului in condiții optime, pana la 00,00-24,00.

26CONFORM CLLOTÎGjNAUUL

ARTICOLUL 17 - BUNURILE UTILIZATE ÎN DERULAREA CONTRACTULUI

Categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de către Delegat în derularea Contractului sunt următoarele:

17.1.    Bunurile de Retur

17.1.1.    Acestea sunt:

a)    bunurile Delegatarului puse la dispoziția Delegatului, astfel cum sunt prevăzute în

Procesul-verbal de predare-primire din    Contract, pe întreaga Durată a

Contractului, în scopul prestării Serviciului. Acestea sunt și rămân în proprietatea Delegatarului pe întreaga Durată a Contractului. Delegatul primește posesia și dreptul de folosință asupra acestor bunuri, pe întreaga durată a Contractului.

b)    bunuri noi, care înseamnă toate bunurile finanțate, dobândite, construite, puse în funcțiune, instalate sau create după Data începerii Contractului, care fac parte din infrastructura aferentă Serviciului.

17.1.2. Inventarul Bunurilor de Retur existente la Data Semnării Contractului este prevăzut în AnP8aat;,iu-- jRla prezentul Contract. Pentru Bunurile de Retur prevăzute la A'/fețM    fit

de mai sus se încheie un proces-verbal de predare-primire între Delegat și Delegatar, care

constituie


Ja prezentul Contract» In situația în care pe parcursul executării

Contractului Delegatarul investește în bunuri noi definite Ia acestea vor fi puse la dispoziția Delegatului în condițiile prevăzute la fflBSgjâițjfflîJȘ: mai sus. Organizarea și efectuarea inventarierii se va face cu respectarea Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor Metodologice de organizare și efectuare a inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii.

de mai sus de


17.1.3. Toate Bunurile de Retur revin de drept Delegatarului, la încetarea Contractului din orice cauză, libere de orice sarcini și gratuit.

17.1.4. Delegatul nu va folosi nicio parte a unui bun sau a spațiilor de lucru pentru care a fost acordat dreptul de concesiune, în alt scop decât prestarea Serviciului, fără aprobarea scrisă și prealabilă a Delegatarului care este proprietarul respectivului bun/spațiu.

17.1.5.    Delegatului îi este interzis să constituie garanții reale asupra oricărui Bun de Retur.

17.1.6.    Delegatul nu poate închiria sau ceda, sub nicio formă juridică, folosința Bunurilor de Retur și elementelor lor componente.

17.1.7.    Delegatul este obligat să exploateze și să întrețină Bunurilor de Retur, cu diligența unui bun proprietar.

17.1.8. Delegatul va transmite cel puțin o dată pe an Delegatarului lista Bunurilor de Retur pe care acesta nu le mai folosește, în conformitate cu prevederile prezentului Contract. în termen de 90 (nouăzeci) de zile de la primirea cererii scrise din

partea Delegatului, Delegatarul va emite o

transmisă ca fiind bunurToroprietâte

V y * ■ ■


hotărâre prin care

a)    va declara bunurile proprietate publică din lista

privată

b)    va aproba scoaterea tuturor bunurilor din lista transmisă din inventarul din    ^jlă *

Contract.

în termen de 30 de zile de la adoptarea hotărârii de către Delegatar^Delegatul va preda aceste bunuri Delegatarului pe^bază de proces-verbal de predare 27Contract.    ---

Este stabilit in mod expres ca aceste bunuri nu vor mai constitui Bunuri de Retur.

17.2. Bunuri de Preluare, a căror listă indicativă (generică) este prevăzută în    la

prezentul Contract.

17.2.1.    La încetarea prezentul Contract din orice cauză, Delegatarul are dreptul de a dobândi Bunurile de Preluare, cu plata unei sume de bani egală cu valoarea contabila actualizată a, acestora.

17.2.2.    în termen de cel mult 15. (cincisprezece)Zile de la Data încetării, Delegatarul va notifica Delegatului care sunt Bunurile de Preluare pe care dorește să le dobândească.

17.2.3.    Delegatul va transfera proprietatea și posesia asupra Bunurilor de Preluare către

Delegatar după primirea plății valorii acestora stabilită conform    mai sus.

17.3.    Bunuri Proprii care aparțin Delegatului și nu vor fi transferate Delegatarului la încetarea Contractului. Delegatul are drepturi depline de a dobândi, înstrăina, greva cu sarcini sau de a dispune în orice alt mod de Bunurile Proprii.

ARTICOLUL 18 - PRESTAREA SERVICIULUI ÎN RELAȚIA CU UTILIZATORII

(1)    Dreptul de acces la Serviciu și de a beneficia de acesta este garantat tuturor Utilizatorilor, în mod nediscriminatoriu.

(2)    Utilizatorii au obligația de a respecta prevederile Regulamentului Serviciului    t^la

Contract) și de a-și achita obligația de plată a Tarifului Serviciului.

ARTICOLUL 19 - MĂSURILE DE SĂNĂTATE ȘI SECURITATE ÎN MUNCĂ

(1) Delegatul va revizui planul său intern de sănătate și securitate în muncă, ori de câte ori va fi necesar și ori de câte ori se vor face schimbări ale practicilor de exploatare, se vor introduce utilaje și echipamente noi, etc. și va prezenta Delegatarului documentul revizuit.

(2) Delegatul va avea în vedere sănătatea și securitatea în muncă pentru toate persoanele implicate în prestarea Serviciului și va menține toate amplasamentele, clădirile, instalațiile, vehiculele și utilajele (în măsura în care acestea se află sub controlul său) într-o stare de funcționare corespunzătoare pentru evitarea pericolului, va întreține, pe cheltuială proprie, instalația de iluminare, elementele de protecție, semnele de avertizare și va urmări amplasarea și instalarea acestora ori de câte ori va fi necesar, sau la solicitarea Delegatarului sau la solicitarea oricărei Autorități Competente, în domeniul protecției, securității și sănătății populației.(1) De la Data de începere a Contractului, Delegatul va fi prevederilor oricărei Legi referitoare la mediul înconjurător această dată.

(2) Delegatul nu va putea fi ținut responsabil de nici un act, omisiune, fapt sau activitate a Delegatarului, ale căror cauze sunt anterioare Datei de începere a Contractului și au avut ca rezultat o încălcare sau nerespectare a prevederilor oricărei Legi privind mediul înconjurător. Delegatarul se obligă să-l despăgubească pe Delegat pentru orice astfel de răspundere legată de mediul înconjurător.

ARTICOLUL 21 - GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE

(1)    Pentru a asigura respectarea obligațiilor care-i revin conform prezentului Contract, inclusiv dar fără a se limita la Redevență, Delegatul constituie și menține în vigoare, pe toată Durata Contractului, Garanția de Bună Execuție în favoarea Delegatarului, în termen de .,7-de la Data Semnării Contractului.

(2)    Valoarea Garanției de bună execuție este fixată la suma de./...,.^„..33

Garanția de Bună Execuție va fî constituită prin scrisoare de garanție bancară ce va putea fi emisă de o'bancă comercială română sau de o bancă internațională având o sucursală deschisă în România, agreată de Delegatar' sau prin Polița de asigurare pentru GARANȚIE de Buna Execuție emisa de o societate de asigurări.    ‘    *    *

(3)    Pentru evitarea oricărui dubiu, constituirea Garanției de Bună Execuție nu reduce și nu limitează în niciun fel responsabilitatea Delegatului în legătură cu obligațiile care-i revin conform Contractului și nu împiedică Delegatarul, în exercitarea atribuțiilor sale de monitorizare a executării Contractului și aplicare a penalităților) să ia orice altă măsură permisă de Legea în vigoare de clauzele Contractului în legătură cu încălcarea de către Delegat a obligațiilor sale.

(4)    Garanția de Bună Execuție poate fi executată de către Delegatar, în limita prejudiciului creat, pentru plata sumelor menționate la i^£iSiB!5hri}iBf“Defînitii și interpretare”) din prezentul Contract, numai după notificarea Delegatului în acest sens, cu cel puțin Ș XCÎRoj^jZile înainte, precizând obligațiile care nu au fost respectate, precum și termenul acordat pentru remedierea acestora. Daca Delegatul nu remediază prejudiciul în termenul acordat, Delegatarul va executa Garanția de Bună Execuție, fără nici o altă notificare.

(5)    în cazul executării totale sau parțiale a Garanției de Bună Execuție, Garanția de Bună Execuție va fi reconstituită de către Delegatar, prin rețineri succesive din sumele datorate și cuvenite Delegatului până la concurența valorii stabilite a Garanției de Bună Execuție.

(6)    Delegatarul va retuma Operatorului Garanția de Bună Execuție în termen de cel mult (naiSpSzSBBBZile de la data semnării procesului-verbal de predare-primire a Bunurilor de Retur care sunt restituite Delegatarului odată cu încetarea Contractului, dacă Delegatarul nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei ca urmare a nerespectării de către Delegat a unor obligații contractuale.


(1) Fără a aduce atingere altor sarcini, obligații și/sap răspunderi ale Delegatului asumate în baza acestui Contract, în Perioada de Mobilizarep^delegatul, pe proprie răspundere și cheltuia} obține și va mențip^ pe întreaga durata a Contractului p

29
prevăzută de Lege și Bunele Practici Comerciale și în special urmat' sunt detaliate în [A^j&riuiiOa prezentul Contract:

a) Asigurarea de bunuri, ce va acoperi toate riscurile aduse infrastructurii aferente Serviciului;

b)    Asigurări auto acoperind parcul de mijloace de transport și utilaje folosite de Delegat în gestiunea Serviciului;

c)    Asigurarea de răspundere civilă generală.

(2) Delegatul va fi obligat să încheie orice alte asigurări prevăzute de Legea în vigoare la un moment dat pe Durata prezentului Contract.

(3) Delegatul, la cererea Delegatarului, va furniza copii ale polițelor de asigurări prevăzute la alin. (1) de mai sus.

(4) Delegatul se va asigura că fiecare poliță de asigurare cerută prin prezentul articol care are drept obiect bunuri ce aparțin Delegatarului sau care privește răspunderea civilă a Delegatului:

a)    prevede că orice acțiune de revendicare a Delegatarului împotriva asigurătorului va fi acceptată de asigurător ca îndeplinind criteriile de revendicare, și

b)    conține prevederile prin care se solicită asigurătorului ca în termen de 30 (treizeci) de Zile să adreseze o notificare Delegatarului înainte de orice anulare sau modificare semnificativă a poliței în cauză. Primirea de către Delegatar a acestor notificări nu va exonera Delegatul de nicio obligație, responsabilitate sau răspundere contractuală sau legală.

(5) Asigurarea de răspundere civilă va include o clauză prin care asigurătorul acceptă că termenii asigurării se aplică Delegatarului și Delegatului, angajaților, agenților, funcționarilor acestora ca în cazul în care o asigurare separată ar fi fost încheiată pentru fiecare dintre ei.

(6) în cazul în care Delegatul nu încheie vreuna dintre asigurările prevăzute de prezentul articol și detaliate în    .iar... Jjlla Contract sau încheie o asigurare cu acoperire insuficientă,

Delegatarul are dreptul să dea un preaviz de maximum 15 (cincisprezece) {Zile Delegatului, pentru a-și îndeplini această obligație, înainte de a rezilia Contractul conform

(“Rezilierea Contractului”).

(7) Delegatul va informa Delegatarul în legătură cu orice situație ce ar putea avea ca efect formularea unei solicitări de plata sau a unei cereri de despăgubiri oricărei polițe de asigurare de îndată ce este posibil și în termen de cel mult 10. (zece) Zile de Ia producerea evenimentului asigurat. în continuare, Delegatul va soluționa cererea direct cu asigurătorii respectivi, va acționa în interesul ambelor Părți și va informa Delegatarul despre toate etapele privind soluționarea unor astfel de cereri.

(8)    Delegatul va utiliza toate sumele primite din asigurări pentru daunele sau pagubele bunurilor Contractului pentru a repara, reconstrui sau înlocui bunurile respective în scopul prestării fără întrerupere a Serviciului conform prevederilor prezentului Contract.

(9)    în cazul unei cereri de despăgubire formulată în baza oricărei polițe de asigurare încheiate de Delegat, acesta va fi unic răspunzător pentru achitarea franșizei fără a prejudicia utilizarea despăgubirilor de risc acoperite de asigurări în baza Contractului.ARTICOLUL 23 - REGISTRE, EVIDENȚE CONTABILE ȘI

(1) Delegatul va respecta standardele și principiile înregistrările contabile necesare conform Legii aplicabile.

(2) Delegatul va evidenția în contabilitate în mod separat, clar și distinct toate intrările și ieșirile contabile în legătură cu prezentul Contract, în conformitate cu dispozițiile legale. în măsura în care Delegatul nu va evidenția aceste intrări și ieșiri contabile în mod separat, atunci Delegatarul va putea rezilia Contractul în condițiile    Wk“Rezilierea Contractului”).

(3) Delegatarul poate, suportând costurile și cheltuielile, să efectueze un audit al evidențelor și registrelor contabile și al altor documente relevante pentru Contract ținute în condițiile prezentului Articol, inclusiv asupra evidențelor și registrelor lucrărilor și echipamentelor și a oricăror informații, înregistrări și documente contabile care pot fi solicitate de Delegatar. Delegatul are obligația de a permite Delegatarului și altor persoane autorizate să verifice și să auditeze aceste documente, inclusiv să obțină copii de pe acestea, în orice moment pe Durata Contractului.

(4) Toate registrele, evidențele, înregistrările și documente contabile la care se face referire în prezentul Articol vor fi păstrate de Delegat pe o perioadă de timp cerută de Lege. La expirarea acestei perioade, Delegatul nu va arunca sau distruge registrele, evidențele, înregistrările și documentele contabile fără a cere aprobarea Delegatarului printr-o adresă scrisă trimisă cu cel puțin 30 (treizeci) de Zile înainte. în urma primirii adresei Delegatarul poate prelua pe cheltuială proprie registrele, evidențele, înregistrările și documente- contabile, notificând intenția sa printr-o adresă trimisă Delegatului cu cel puțin 10 (zece) Zile înainte de expirarea perioadei de 3 (treizec])2de Zile.

ARTICOLUL 24 - CLAUZA DE PREVENIRE A CORUPȚIEI

(1)    Delegatul nu va acorda și nu va solicita nici unei persoane angajate de Delegatar sau de sub-contractanții sau mandatarii acestuia nici un fel de cadou sau plată sub orice formă, ca stimulare sau recompensă pentru a acționa, pentru că a acționat sau că s-a abținut să acționeze într-un anume fel, pentru că s-a arătat în favoarea sau s-a abținut să se arate în defavoarea oricărei persoane, în legătură cu acest Contract. Orice nerespectare a prezentului articol va fî considerată o încălcare gravă a Contractului ce poate duce la rezilierea acestuia conform

(“Rezilierea Contractului”).

(2)    Delegatarul poate rezilia prezentul Contract, conform    " 'g'S ^(“Rezilierea

Contractului”), în cazul în care Delegatul sau orice persoană angajată de acesta sau acționând în numele său:

a) a oferit, a dat sau a fost de acord să ofere oricărei persoane orice cadou sau comision de orice natură drept stimulent sau recompensă pentru ca a realizat sau realizează ori s-a abținut sau se abține de la vreo faptă legată de prezentul Contract ori de orice altă relație contractuală cu Delegatarul;


b)    a realizat sau s-a abținut de Ia o acțiune pentru favorizarea sau defavorizarea ori în relație cu prezentul Contract sau cu orice alt contract cu Delegatarul;

.1,0

c)    a comis orice infracțiune de dare și/sau luare de mită ori corupție, potrivit Legii, privitorja prezentul Contract șap orice alt contractcu Delegatarul;

d) a oferit orice onorariu sau recompensă, alta decât salariul, unuisaHtrtat care acesta, în virtutea funcției sau poziției ocupate, nu aveajJrtptul.

ARTICOLUL 25 - SUB-DELEGAREA ȘI CESIUNEA

(1) Delegatul nu va putea subdelega gestiunea Serviciului, subroga, nova, transmite, ceda sau transfera în orice alt mod, totalitatea sau o parte din drepturile și obligațiile sale derivate din sau în legătură cu prezentul Contract, fie mod direct, fie indirect, decât dacă Legea în vigoare la data respectivei operații permite o astfel de subdelegare, subrogare, novație, transmitere, cesiune sau transfer și doar cu acordul scris prealabil al Delegatarului. Nerespectarea condițiilor stipulate de prezentul alineat reprezintă o încălcare gravă de către Delegat a obligațiilor sale și poate constitui o cauză de reziliere a Contractului conform ^iga^jn ^“Rezilierea Contractului”).

(2) Dispozițiile alineatului precedent nu vor fi interpretate încât să împiedice utilizarea sau angajarea de către Delegat de furnizori, prestatori, antreprenori, mandatari pentru furnizarea de produse sau realizarea de lucrări ori prestarea de servicii cu condiția să nu se poată pretinde că o astfel de utilizare sau angajare ar constitui o delegare, o cesiune sau o derogare de la oricare dintre drepturile sau obligațiile semnificative ale Delegatului în baza prezentului Contract.

ARTICOLUL 26 - CONTRACTELE ÎNCHEIATEI DE DELEGAT

Delegatul este obligat să aplice proceduri competitive, conform regulilor stabilite prin Legea Achizițiilor.

CAPITOLUL V. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

ARTICOLUL 27 - RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

(1)    Nerespectarea dovedită de către oricare dintre Părțile contractante a obligațiilor contractuale ce-i incumbă în temeiul prezentului Contract atrage răspunderea contractuală a Părții în culpă.

(2)    în situația rezilierii Contractului din vina unei Părți, această Parte va datora despăgubiri celeilalte Părți, în cuantumul stabilit de Părți, de un expert independent, desemnat de acestea sau de către instanța judecătorească competentă.

(3) încetarea prezentului Contract nu va avea ca efect degrevarea de obligații a Părților în cazul în care, prin natura lor, obligațiile respective rămân în vigoare și după Data încetării Contractului. De asemenea, Părțile rămân răspunzătoare pentru orice fapte/acte întreprinse de către o Parte pe perioada desfășurării Contractului ale căror rezultate care s-ar ivi după încetarea efectelor Contractului și care ar avea efecte prejudiciabile pentru cealaltă Parte.


ARTICOLUL 28 DELEGATULUI
CONfORM cu ORIGW

(1) Nerespectarea de către Delegat a Indicatorilor de <rerfonnanțl stabiliți conform Regulamentului Serviciului C^a&ajjîdiOla Contract) și detaliat! în ĂfitfĂaijan. ^'“Indicatorii de Performanță") la prezentul Contract, va atrage obligația Delegatului de a plăti penalitățile 15? ^“Indicatorii de Performanță”) la prezentul Contract stipulează


contractuale.

cuantumul penalităților pentru Fiecare Indicator de Performanță, care a fost încălcat sau nu a fost atins conform termenilor și condițiilor stabilite de anexa menționată.

(2) Delegatul este obligat la plata penalităților contractuale în caz de neîndeplinire a obligațiilor sale, inclusiv pentru următoarele obligații, în cuantumul stipulat în continuare [sa,va completa da

a)


b)


... [,e va indica cuantumul penalităților, fie ca o sumă, fie ca un procent

din veniturile anuale ale Delegatului]-,

netransmiterea informațiilor solicitate către Delegatar, Autoritatea Municipală sau altor entități în conformitate cu Contractul - ....'^<,,-.^.^1.

(3)    penalitățile sunt aprobate de Delegatar-, Ta propunerea Autorității Municipale, a Corpului Âgențiior de Control sau- a direcțiilor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București și simt comunicate Deîegatuluii Delegatul va fi' obligat la plata penalităților care au răma^ definitive sau nu au fost contestate în termen de 15 (cincisprezece) zile de la prinurea»notificării,.‘j

(4)    Nerespectarea gravă și repetată a Indicatorilor de Performanță poate determina rezilierea

Contractului de către Delegatar, conform    lierea Contractului”).

(5) în plus față de orice alte despăgubiri, penalități sau sancțiuni prevăzute în acest Contract, Delegatul va despăgubi Delegatarul și pe mandatarii sau prepușii acestuia în legătura cu orice pretenții sau prejudicii invocate de orice altă persoană decât Delegatarul, care pot fi generate de, sau în cursul, sau în legătură cu neîndeplinirea de către Delegat a oricăror obligații în baza prezentului Contract.

ARTICOLUL 29 - RĂSPUNDEREA DELEGATARULUI

(1)    Delegatarul nu poate exercita vreun drept de dispoziție asupra Bunurilor de Retur pe parcursul Duratei Contractului, fără ca acordul scris al Delegatului sa fie obținut anterior, acord care nu va fi întârziat în mod nejustificat.

(2)    Delegatarul nu îl va tulbura pe Delegat în exercițiul drepturilor rezultate din prezentul Contract.

(3)    în niciun caz Delegatarul nu va fi răspunzător față de Delegat de vreo Daună ori Daună indirectă sau cheltuială de orice natură pe care Delegatul le-ar putea suporta sau înregistra ca o consecință directă a:

a)    apariției unui Eveniment de Forță Majoră;

b)    nerespectării de către Delegat a propriilor sale obligații asumate prin prezentul Contract;

c)    acțiunii, inacțiunii sau faptelor unor terțe persoane pentru care Delegatarul nu este responsabil

ARTICOLUL 30 - EXONERAREA DE RĂSPUNDERE A DELEGATU^^^g=^S^

(1) Fără a aduce atingere prevederilor    ^(“Răspunderea, penalități și despăgubiri în

aces

V/

sarcina Delegatului”)^ mai sus privind răspunderea Delegatului,

.J-7

J * /    DIRECȚIA


CONFORMC

răspunzător pentru neindeplinirea vreunei obligații ce-i revine în ba/aprezentului Contract dacă neîndepiinirea respectivei obligații este o consecință directă a situațiilor pZevălute la alineatele de mai jos din prezentul Articol.

(2)    Delegatul nu va fi obligat să îndeplinească obligațiile sale^ontrattuale, inclusiv Indicatorii de Performanță, în măsura în care acesta nu poate, în mod rezonabil, fie (i) să respecte termenele de îndeplinire a obligațiilor contractuale în perioadele de timp prevăzute, fie (ii) să continue să îndeplinească obligațiile contractuale, ca o consecință directă a:

d)    apariției unui Eveniment de Forță Majoră;

e)    nerespectării de către Delegatar a propriilor sale obligații asumate prin prezentul Contract;

f)    acțiunii, inacțiunii sau faptelor unor terțe persoane pentru care Delegatul nu este responsabil.

(3)    în cazul în care Delegatul se află în imposibilitatea de a presta Serviciul, total sau parțial, din

orice motiv, sau consideră că anumite circumstanțe ar putea împiedica în mod substanțial prestarea Serviciului, atunci Delegatul va notifica imediat Delegatarul, în condițiile prevăzute de prezentul Contract oferind în scris detalii cuprinzătoare asupra circumstanțelor, motivelor, durata posibilă a întreruperii și acțiunile avute în vedere pentru remedierea situației, precum și orice alte detalii pe care Delegatarul le solicită în mod rezonabil. Invocarea oricărui motiv care ar putea împiedica în mod substanțial prestarea Serviciului nu va atrage nicîo modificare a vreunei clauze a acestui Contract și nu va elibera sau exonera în niciun fel Delegatul de obligația de a presta Serviciul conform Contractului și a Legii în vigoare cu privire la Serviciu.    »

ARTICOLUL 31 - ÎNTINDEREA DESPĂGUBIRILOR

Despăgubirile datorate de oricare dintre Părți conform prezentului Contract vor acoperi integral Daunele suferite de Partea sau terțul prejudiciat. în înțelesul prezentului Contract și articol în despăgubiri nu sunt incluse penalitățile ce pot fi datorate de o Parte conform prezentului Contract.

CAPITOLUL VI. EVENIMENTE NEPREVĂZUTE

ARTICOLUL 32 - FORȚA MAJORĂ

(1) „Forța Majoră” înseamnă un eveniment mai presus de voința Părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, imprevizibil și care face imposibilă executarea și respectiv îndeplinirea Contractului. Evenimentele de forță majoră vor include următoarele, fără a se limita la acestea:

1 CONFORM CU ORiGiNAuJ_^___^

ii.    explozii, foc sau inundații (dacă nu sunt"Uîraznte-de JSSgSfresjpectiVa saujjrieer altă persoană pentru care aceasta este responsabilă);

iii.    contaminări nucleare, chimice sau biologice (dacă nw    cauzate de Partea

respectivă sau orice altă persoană pentru care aceăsta este Responsabilă);

iv.    bombe sau alte muniții neexplodate sau descoperiri tirfesiîe sau relicve arheologice.

b)    Evenimente politice de forță majoră cum ar fi:

i.    război sau război civil (declarat sau nu) sau conflict armat, invazii sau acte ale inamicilor externi, blocade și embargouri;

ii.    acțiuni violente de stradă sau rebeliuni civile;

iii.    orice act sau amenințare de terorism credibilă în mod rezonabil Ia adresa Părții respective sau privind bunurile de infrastructură aferente Serviciului;

iv.    greve sau alte mișcări revendicative la scara națională și motivate predominant politic.

!•


c)    Evenimente nefavorabile de forță majoră cum ar fi:

i.    refuzul, fără un motiv justificat, oricărei Autorități Competente de a elibera orice aviz,

permis, licență sau a oricăror autorizații necesare executării obligațiilor contractuale, retragerea acestora sau refuzul de a reînnoi aceste avize, permise, licențe sau autorizații sau orice acte sau omisiuni ale oricărei Autorități Competente având efecte similare;    *    *    *

ii.    orice acțiune reglementară neîntemeiată sau nerezonabilă dispusă de oricare Autoritate Competentă împotriva Delegatului (care poate include orice anulare sau revocare a oricăror permise, licențe sau autorizații existente, fără un motiv întemeiat);

iii.    orice rechiziționare, expropriere, naționalizare sau confiscare de fado a oricărui bun sau drept semnificativ al Delegatului de către Guvernul României sau de către oricare Autoritate Competentă (alta decât ca rezultat al încălcării de către Delegat a permiselor, licențelor, autorizațiilor sau a Legii);


iv.    orice acte ilegale din partea unor terți inclusiv poluarea ilegală, în mod intenționat sau accidental.

v.    întreruperea neanunțată a alimentării cu energie electrică de către furnizor.

Forța Majoră nu va include: probleme financiare ale Părților, livrarea cu întârziere a materialelor sau executare cu întârziere/neexecutarea de către contractanții acestora a obligațiilor lor contractuale, condiții meteorologice posibile în condițiile climatice din Aria Delegării, insuficiența forței de muncă sau a echipamentelor sau a materialelor (dacă nu se datorează Forței Majore).

(2) în situația în care un eveniment de Forță Majoră (condiție care va include consecințele acestuia) împiedică una dintre Părți să își respecte sau întârzie respectarea obligațiilor decurgând din prezentul Contract, se vor aplica următoarele măsuri:

a) Partea va fi scutită de respectarea și de răspunderea pentru nerespectarea acelor obligații pe care nu Ie poate îndeplini ca o consecință a unui eveniment de Forță Majoră, fără a aduce prejudicii obligațiilor de încheiere a asigurărilor corespunzătoare, astfel cpm este prevăzut în prezentul Contract.


b) Orice perioadă de timp acordată sau permisă în baza prezentului

îndeplinirea oricărei obligații (inclusiv obligațiile legate de Indicatorii de Performăi durata Contractului dacă Forța Majora a afectat integral executarea acestuia) va prelungită cu perioada de timp cât durează evennfțfSă0?țlfi Forță Majoră; cu condt• \ U-1 '


totuși, ca Partea afectată să-și fi respectat obligațiile ce prezentului articol.

(3) O Parte afectată de un eveniment de Forță Maidră va informa cealaltă Parte, cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 3 (trei). Zile lucrătoare după ce ia cunoștință de apariția unui eveniment de Forță Majoră, furnizând detalii complete despre durata și efectele estimate ale acestuia. Dacă evenimentul de Forță Majoră durează mai mult de o săptămână, Partea afectată va informa periodic cealaltă Parte, dar nu mai rar de o dată la douăsăptămânițidespre derularea evenimentelor.

(4) O Parte afectată de un eveniment de Forță Majoră va depune toate eforturile pentru a-și relua îndeplinirea obligațiilor cât mai curând posibil, iar intre timp să diminueze efectele acestui eveniment, pentru a-și îndeplini obligațiile contractuale neafectate de Forța Majoră și va informa complet cealaltă Parte în legătură cu măsurile luate în acest sens, cu condiția ca acest lucru să nu presupună costuri nerezonabile pentru Partea afectată de evenimentul de Forță Majoră.

(5) Dacă la expirarea unei perioade de cel puțin ...y.-.,......,..„... 'de la apariția unui eveniment de

Forță Majoră, acest eveniment de Forță Majoră (sau consecințele acestuia) continuă și afectează în mod semnificativ furnizarea Serviciului sau executarea obligațiilor contractuale, astfel încât majoritatea Indicatorilor de Performanță încă de atins nu poate fi îndeplinită și/sau majoritatea acelor Indicatori de Performanță atunci când respectarea acestora a fost deja îndeplinită nu poate fi menținută ca urmare a acelui eveniment de Forță Majoră, atunci oricare dintre Părți va avea dreptul să notifice celeilalte Părți încetarea prezentul Contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese, în orice moment după expirarea acestei perioade, cu condiția ca evenimentul de Forță Majoră să continue încă în momentul acestei notificări și cu un preaviz de

ARTICOLUL 33 - MENȚINEREA ECHILIBRULUI CONTRACTUAL

(1) Părțile vor urmări în permanență menținerea echilibrului contractual/financiar al Contractului.


(2)    Delegatul nu va fi obligat să suporte creșterea sarcinilor legate de execuția obligațiilor sale, dacă această creștere rezultă în urma unui eveniment de Forță Majoră, astfel cum este descris la ^iM^WTorta Majoră”).

(3)    în situația în care, independent de Delegat și de voința sa, Modificări Legislative, constrângeri tehnice, economice, financiare sau, în general, evenimente neprevăzute care nu constituie evenimente de Forță Majoră astfel cum sunt acestea definite de prezentul Contract, datorate sau nu Delegatarului, alterează echilibrul economico-financiar al prezentului Contract, și dacă dezechilibrul rezultat nu poate fi remediat prin modificările/ajustările Valorii Serviciului, Părțile se obligă să renegocieze termenii și condițiile prezentului Contract, în scopul restabilirii echilibrul economico-financiar al Contractului.

(4)    Dacă, la expirarea unei perioade de cel puțin 60 (iaizeci); de "Zjîe' isau alt termen stabilit de Părți, de la începerea negocierilor prevăzute la alineatul precedent, acestea eșuează, atunci oricare dintre Părți va avea dreptul să notifice celeilalte Părți încetarea prezentul Contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese. Delegatul va avea obligația de a prest^k Serviciului în continuare pe o durată de cel mult 90 (iipg&ec^]de Zile, în vederea asigurăru-chnlinuițății Serviciului.

(5)    Oricare dintre Părți va putea cere modificarea Contractului, în vederea mențîneriLechif contractual/financiar în situația în care o Modificare Legislativă face una sau mai multe

36co^°^cUORIGIN/iLUL

importante ale prezentului Contract sau toate drepturile și obligațiile,

prezentului Contract să devină ilegale sau imposibil de realizat.

(6) Delegatarul nu va putea fi obligat să suporte creștefea_sandxuhA.Iegate de execuția obligațiilor sale dacă Delegatul nu mai beneficiază de folosința utilă și liniștită a Bunurilor cu Regim Special;

(7) Prezentul articol se va aplica și în situația în care, ca urmare a adoptării unor hotărâri sau a altor reglementări de către Delegatar (care nu sunt emise în vederea respectării de către Delegatar a oricărei Modificări Legislative) va rezulta o creștere a costurilor Delegatului sau o majorare a obligațiilor Delegatului.

CAPITOLUL VII. MODIFICAREA CONTRACTULUI

ARTICOLUL 34 -MODIFICAREA CONTRACTULUI PRIN ACORDUL PĂRȚILOR

(1)    Modificarea prezentului Contract se face numai prin act adițional încheiat în scris între Părțile contractante, în condițiile permise de Lege.

(2)    Contractul nu poate fi modificat în sensul introducerii în obiectul acestuia a unei activități

carq.nu a făcut obiectul delegării gestiunii, conform. Legii.    »

ARTICOLUL 35 - MODIFICAREA UNILATERALĂ A PĂRȚII REGLEMENTARE A CONTRACTULUI DE CĂTRE DELEGATAR

Delegatarul poate modifica unilateral cerințele legate de modul de gestiune și de prestare a Serviciului care sunt prevăzute în Regulamentul Serviciului sau Caietul de Sarcini al Serviciului, atașate ca    iafr fl IOe Oa prezentul Contract, prin modificarea acestor documente și

înlocuirea respectivelor anexe, prin act adițional Ia Contract, cu noul Regulament al Serviciului și/sau noul Caiet de Sarcini al Serviciului după caz. In cazul în care aceste modificări afectează echilibrul contractual se vor aplica prevederile Mift!rihmi'lfâ^!K'ttMentinerea echilibrului contractual”).

CAPITOLUL VIII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

ARTICOLUL 36 - CAUZELE DE ÎNCETARE A CONTRACTULUI

(1) Prezentul Contract încetează în următoarele situații:

a)    la expirarea duratei pentru care a fost încheiat, daca Părțile nu convin, în scris, prelungirea acestuia conform prevederilor Ă^jQM^’lT’Dufata Contractului, Perioada de Mobilizare și Data începerii”), și conform Legii în vigoare la data prelungirii;

b)    în cazul în care interesul național.sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către Delegatar, cu plataamei despăgubirSjuste și prealabile în sarcina Delegatarului;
1

I

1

1

1

I

I

I

I

I

I

I*c)    în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către Pa ifegBwfcfei. -^(“Rezilierea Contractului”), prin reziliere sarcina Părții în culpă;

d)    în condițiile prevăzute la

e)    în situația în care, în urma parcurgerii procedurilor speciale prevăzute la (“Menținerea echilibrului contractual”), este permisă încetarea Contractului;

f)    în cazul falimentului Delegatului;

g) dacă Părțile convin încetarea Contractului, prin act adițional la acesta, respectând Legea aplicabilă, în vigoare la acea dată.

(2) în cazul încetării Contractului înainte de termen, se va acorda un preaviz de 30 (treizecijjde Zile, cu excepția cazurilor în care sunt prevăzute în mod expres în cuprinsul Contractului, alte termene pentru preaviz.

(3) Delegatul va coopera deplin pentru preluarea gestiunii Serviciului cu noul operator căruia i se va delega gestiunea Serviciului sau cu Delegatarul, după caz, în sensul următoarelor:

a)    să mențină legătura cu Delegatarul și /sau noul operator, să furnizeze asistență și sprijin privind Serviciul și transferul lor către Delegatar sau noul operator;

b)    să furnizeze Delegatarului și noului operator toate informațiile privind Bunurile de Retur, inclusiv amplasamentele aferente, precum și serviciile necesare funcționării și prestării acestora;

* * * * »

c)    în timpul Contractului sau după încetarea acestuia, să nu acționeze în niciun fel, direct sau indirect, care să prejudicieze, să împiedice sau să facă dificil transferul gestiunii Serviciului.

(4) La încetarea Contractului, din orice cauză, bunurile care au fost utilizate de Delegat în derularea Contractului vor fi repartizate după cum urmează:

a)    Bunurile de Retur vor reveni Delegatarului de plin drept, gratuit și libere de orice sarcini.

b)    Bunurile de Preluare vor putea să revină Delegatarului, în măsura în care acesta își va

exprima intenția de a prelua aceste bunuri, în schimbul plății, către Delegat, a contravalorii acestora, stabilită conform    ’£Qldin prezentul Contract.

c)    Bunurile Proprii, cu excepția Bunurilor de preluare, vor rămâne proprietatea Delegatului.

(5) La data încetării Contractului sau la data convenită pentru predare („Data de Predare”), Delegatul va transfera, fără niciun drept de retenție, fără costuri și cheltuieli pentru Delegatar, toate drepturile, titlurile de proprietate și garanțiile legate de Bunurile de Retur, incluzând, cu condiția să facă parte sau să fie utilizate în prestarea Serviciului, toate drepturile, titlurile și garanțiile Delegatului privind Bunurile de Preluare pentru care Delegatarul și-a exprimat intenția de preluare și a plătit contravaloarea lor până la acea dată.

(6) La Data de Predare, Delegatul va informa Delegatarul despre starea activelor, inclusiv o listă completă a tuturor defecțiunilor ce afectează sau ar putea afecta funcționarea în condiții de siguranță a acestora. Părțile vor încheia un proces-verbal de predare-primira a țutuțor Bunurilor de Retur și a acelor Bunuri de Preluare pe care Delegatarul le preia.


ARTICOLUL 37 - REZILIEREA CONTRACTULUI
37.1. Rezilierea Contractului din culpa Delegatului

31


fcoNr,


0riginali


37.1.1. Delegatarul va avea dreptul (dar nu și obligația) să re^^S^ț-^    1 CmTract, în

momentul survenirii oricăruia dintre următoarele evenimente („Ofâîgații în

a) o încălcare semnificativă, de către Delegat, a oricăreia djjrtfeobligațiile sale, asumate în baza prezentului Contract, care are un efect negativ semnificativ asupra drepturilor sau obligațiilor Delegatarului sau asupra capacității Detegatanriui ie a respecta orice prevedere legală în vigoare și a cărei încălcare nu a fost remediată de către Delegat, în conformitate cu


b)    nerespectarea repetată și nejustificată a Indicatorilor de Performanță;

c)    nerealizarea corespunzătoare sau Ia termenul prevăzut a lucrărilor care sunt în sarcina sa conform prezentului Contract, Regulamentului Serviciului sau Caietului de Sarcini;

d)    renunțarea la sau abandonarea culpabilă a Serviciului, de către Delegat;

e)    nerespectarea


‘Sub-delegarea și transfer”) din prezentul Contract sau subconcesionarea bunurilor Delegatarului aferente Serviciului, de către Delegat;

f)    nefumizarea sau ascunderea de informații semnificative, ce trebuie furnizate Delegatarului sau împiedicarea Delegatarului de a-și exercita drepturile de monitorizare în legătură cu executarea prezentului Contract, astfel cum sunt acestea stabilite de clauzele contractuale;

g)    orice constituire de garanții sau grevare cu sarcini a unuia sau mai multor Bunuri de Retur;

h)    Delegatul nu ajncheiat sau nu a menținut în vigoare asigurările prevăzute de prezentul

Contract și    .^(“Asigurări”);

i)    practici corupte ale Delegatului în conformitate cu    “Clauza de prevenire a

corupției”);

j)    alte încălcări semnificative ale obligațiilor contractuale care sunt prevăzute expres de prezentul Contract ca reprezentând cauze de reziliere a Contractului.

37.1.2. In cazul în care Delegatarul devine îndreptățit să rezilieze prezentul Contract în baza


a) Delegatarul va trimite Delegatului, în scris, o notificare, menționând felul și întinderea respectivei neîndepliniri a obligațiilor ("Notificare de încălcare"). Dacă o astfel de notificare este transmisă, Delegatul va fi îndreptățit să remedieze această încălcare în termen de 9Q! fsQPăzeșț) ide Zile de la data primirii de către Delegat a acestei notificări ("Perioada de Remediere").


b) în cazul în care Delegatarul a transmis Notificarea de încălcare și dacă încălcarea nu este remediată în Perioada de Remediere, Delegatarul poate rezilia prezentul Contract, în

-B


conformitate cu prevederile

c) Atunci când o Obligație încălcată nu poate fi remediată în mod rezonabil în Perioada de


Ifv


Remediere menționată, Delegatul va lua toate măsurile necesare pentru remedierea încălcării respective în cea mai mare măsură posibilă în timpul Perioadei de Remediere și va face propuneri Delegatarului, anterior expirării respectivei perioade,- privind finalizarea remedierii respectivei Obligații încălcate.

* __

d) In cazul în care Delegatarul nu acceptă propuner-tlg-rezonabile de Remediere ale

Delegatului sau dacă, după acceptarea propunerilor respective, Delegâtul~nus<emediază Obligația încălcată, în conformitate cu aceste propuneri, Delegatarul poate, printr-o notificare scrisă, adresată Delegatului, să rezilieze Contractul, iar Contractul va încei începând cu data prevăzută în această notificare.


/ \

//■F    h î J

\

jp    MI

([* DIRECȚlVy

11 5 TRANSPOÎlTW \\&    iwț\

\ A

\V>    iT V
a

a

a

a

a

a

!•

i

i

i

i

i

i*

i

i


WCt/0^G/WAUL,

Delegatarul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contrattt^j?fi^-i> notificare scrisă adresată Delegatului, fără nici o compensație, dacă acesta Kn urmă dă faliment, cu condiția ca această denunțare să nu prejudicieze sau să oferteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru Delegatar. în acest caz, Delegatul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din Contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

37.2 Rezilierea Contractului din culpa Delegatarului

37.2.1.    Delegatul va avea dreptul (dar nu și obligația) să rezilieze prezentul Contract în caz de încălcare importantă, de către Delegatar, a oricăreia din obligațiile asumate în baza prezentului Contract, care are un efect negativ semnificativ asupra drepturilor sau obligațiilor Delegatului, în baza prezentului Contract.

37.2.2.    în cazul în care Delegatul are dreptul să rezilieze se va aplica mutatis mutandis procedura prevăzută i

prezentul Contract în baza


CAPITOLUL IX ALTE CLAUZE

ARTICOLUL 38 - POLITICA PRIVIND FORȚA DE MUNCĂ * * *

(1)    Delegatul va asigura forța de muncă necesară pentru furnizarea Serviciului, precum și formarea profesională a salariaților. Delegatul este răspunzător de angajarea în prestarea Serviciului a unui număr suficient de persoane cu abilitățile, îndemânările, cunoștințele, instruirea, calificările, autorizările și experiența necesare și adecvate unei bune desfășurări a Serviciului și se va asigura că are suficient personal de rezervă pentru prestarea în bune condiții a Serviciului, pe toată Durata Contractului.

(2)    Delegatul se va asigura că toți angajații săi implicați în prestarea Serviciului vor fi instruiți corespunzător cu:

a)    sarcina sau sarcinile pe care angajatul le va executa;

b)    toate prevederile importante ale Contractului, inclusiv Regulamentul Serviciului și Caietul de Sarcini al Serviciului, anexe Ia prezentul Contract;

c)    toate procedurile și standardele convenite între Părți la anumite interval de timp;

d)    toate procedurile, regulile, regulamentele și legile aplicabile pentru prestarea Serviciului,

inclusiv regulile de sănătate și securitate în muncă, riscul de incendiu și prevederile în caz de incendiu;    : ? 6 J

A im

(3)    Delegatul va furniza mijloace de identificare a personalului angajat și va solicita personalului ~

să poarte și să aibă la vedere însemnele de identificare pe toată durata furnizării/prestării Serviciului.    - P

V ' ■

(4)    Delegatul se va asigura ca personalul propriu își îndeplinește îndatoririle în conformitate cu prezentul Contract.

(5)    Pe perioada executării prezentului Contract, Delegatul se va conforma'poîitieiloiLjeferifbarela conduita personalului (inclusiv cele referitoare la măsurile de siguranță) existentein Regulamentul intern al său. Delegatarul va avea dreptul să solicite Delegatului comunicarea Regulamentului intern și modificarea Regulamentului internjîn_jnâsura în care. solicitarea

33'COfjr,


CUoriginai


UL


modificare este rezonabilă, în legătură cu dispoziții ale Regulajnetftrffuț/âre^afectează modul de prestare a Serviciului și în conformitate cu Legea aplicabjjăfaispazițiile legale aplicabile. După aprobarea Regulamentului intern, Delegatul îl va afișa ki' loc vizibj) și îl va aduce la cunoștință tuturor angajaților, făcând dovada acestei formalități—către Delegatar prin prezentarea semnăturilor de luare la cunoștință. Delegatul va lua măsuri disciplinare corespunzătoare împotriva oricărei persoane angajate de acesta care nu respectă prevederile Regulamentului intern.

(6)    Delegatul este răspunzător în întregime de angajarea și de condițiile de lucru ale angajaților săi.

(7)    Delegatul este răspunzător și va suporta toate costurile și cheltuielile legate de angajarea personalului, de transportul acestuia și achitarea la timp a salariilor.

(8)    în cazul încetării prezentului Contract, Delegatul este de acord, iar Delegatarul se angajează să preia direct sau să asigure preluarea de către noul operator al Serviciului, în măsura în care va fi posibil, a salariaților Delegatului, care sunt afectați de către acesta fumizării/prestării Serviciului.

(9)    Personalul angajat al Delegatului beneficiază de toate drepturile prevăzute în contractul colectiv sau individual de muncă. Delegatul va întocmi planuri anuale, pe categorii profesionale de angajați, în vederea perfecționării acestora, prin participarea lor la cursuri, seminarii, instruiri.

(10)    Numărul angajaților Delegatului va fi stabilit de acesta, în funcție de politicile proprii, dar să fie suficient pentru fumizarea/prestarea Serviciului.

(11)    Delegatul va lua toate măsurile necesare privind igiena, sănătatea, securitatea la locul de muncă și normele de protecție a muncii, în conformitate cu Legea. Delegatul va aplica metode sigure de lucru pentru toate activitățile prestate în sensul Contractului sau orice alte activități care au legătură cu acesta, pentru a asigura securitatea și sănătatea propriilor angajați, precum și a reprezentanților Delegatarului și a oricărei alte persoane care intra în incintele Delegatului. Principiile și metodele privind sănătatea și securitatea în muncă aplicate de Delegat vor fi în conformitate cu Legea.

ARTICOLUL 39 - CONFIDENȚIALITATE

(1) Părțile convin că prevederile prezentului Contract nu vor fi tratate ca Informații Confidențiale și pot fi dezvăluite fără restricții.

(2)    Fiecare Parte va păstra confidențiale toate Informațiile Confidențiale primite de la cealaltă Parte în legătură cu prezentul Contract și va face toate eforturile pentru a împiedica salariaț.if'șr^ alte persoane aflate în relații de subordonare să dezvăluie astfel de Informații


vreunei persoane.

(3)    Alineatul (2) de mai sus nu se va aplica:    v > \

a) Nici unei dezvăluiri de informații care este solicitată de cjtie-orîce~persuaiilb<^‘ îndeplinește obligațiile conform prezentului Contract, în scfipul îndeplinirii acelor obligații;’/

b) oricărei informații cu privire la care o Parte poate demonstra că este deja sau devine general disponibilă și în domeniul public, altfel decât în urma încălcării prezentului Articol;


cu

d)    oricărei dezvăluiri care este solicitată în temeiul oricărei cerințe jv    A- Lege care are

efecte asupra Părții care face dezvăluirea sau al regulilor oricărei burse de valori sau Autorități Competente, care are forță juridică obligatori sau, daiiii nu are forță juridică obligatorie, conformarea față de aceasta constituie o practîîa-genSfală a persoanelor supuse reglementărilor bursei de valori sau ale Autorității Competente respective;

e)    oricărei dezvăluiri de informații care sunt deja în mod legal în posesia Părții ca destinatar, înainte de dezvăluirea acestora de către Partea care face dezvăluirea;

f)    oricărei furnizări de informații către consultanții profesionali ai Părților;

g)    oricărei dezvăluiri de către Delegatar a unor informații legate de Serviciu și oricărei alte informații care pot fi solicitate în scopul efectuării unui proces de audit, către un delegat ulterior cu privire la Serviciu, inclusiv către consultanții săi, în cazul în care Delegatarul decide organizarea unei noi proceduri pentru atribuirea gestiunii Serviciului;

h)    oricărei înregistrări sau evidențe a Autorizațiilor și înregistrări de proprietate necesare; sau

i)    oricărei dezvăluiri făcute în scopul examinării și certificării conturilor uneia dintre Părți.

(4)    Când dezvăluirea este permisă în baza alineatului de mai sus, altfel decât conform literelor b),

d), e), g) și h) de mai sus, Partea care furnizează informațiile se va asigura că destinatarul informațiilor este supus acelorași obligații de confidențialitate ca și cele cuprinse în prezentul Contract.

(5)    Delegatul nu va utiliza prezentul Contract sau orice informații emise sau furnizate de sau în numele Delegatarului în legătură cu prezentul Contract altfel decât pentru scopurile prezentului Contract, decât cu acordul scris al Delegatarului.

(6)    La sau înainte de Data încetării, Delegatul se va asigura că toate documentele sau evidențele computerizate aflate în posesia, detenția sau sub controlul său, care conțin informații referitoare la Serviciu sunt transmise Delegatarului.

ARTICOLUL 40 - PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI DREPTURI DE AUTOR

Desenele, planurile, specificațiile, instrucțiunile, manualele și alte documente create, produse sau comandate de către Delegat și care se raportează la fumizarea/prestarea Serviciului și drepturile de autor care sunt legate de acesta, precum și toate drepturile de proprietate intelectuală ale Delegatului vor fi transferate gratuit Delegatarului la încetarea Contractului.

ARTICOLUL 41 - TAXE

Toate obligațiile fiscale (taxe, impozite etc.) decurgând din prestarea Serviciului—sau din activitatea proprie vor fi suportate de către Partea căreia, în conformitate cu Legea, îi incumbă respectiva obligație fiscală.

ARTICOLUL 42 - CONFLICTUL DE INTERESEimparțial. Astfel de situații pot apărea ca rezultat al intereselor economîceTTfidităților-politice sau naționale, legăturilor de familie sau emoționale ori al altor legături sau interese comune Oricare ar fi situația, apariția unui conflict de interese trebuie notificată de către Delegat imediat Delegatarului, în scris.

(2)    Delegatul va garanta că personalul său, inclusiv cel de conducere, nu se află într-o situație care poate da naștere unui conflict de interese. Delegatul va înlocui, imediat și fără nici un fel de compensație din partea Delegatarului, orice membru al personalului său care se află într-o astfel de situație.

(3)    Delegatarul își rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate de Delegat în conformitate cu prevederile prezentului Articol sunt adecvate și de a solicita luarea de măsuri suplimentare dacă va considera acest lucru ca fiind necesar.

(4) Delegatul se va abține de la orice legături și relații, comerciale sau de altă natură, care au sau pot avea ca efect compromiterea independenței sale sau a personalului său, în cazul în care Delegatul nu poate menține această independență, Delegatarul are dreptul de a rezilia Contractul, conform procedurii prevăzute de Khîfe»flîtlî.S^l<“Rezilierea Contractului”) fără a aduce atingere dreptului Delegatarului de a solicita despăgubiri pentru orice daune suferite ca urmare a acestei situații.

ARTICOLUL 43- COMUNICĂRI

(1) Orice comunicare între Părți, referitoare la îndeplinirea prezentului Contract, trebuie să fie transmisă în scris, la următoarele adrese și în atenția următoarelor persoane: a) Pentru Delegat

în atenția: Manager de Contract, DI./D-na ......

Adresa: .....................

Fax: .................................E-

mail: ..................

b)    Pentru Delegatar

în atenția: DI./D-na.........................

Adresa: ...............................


Fax: ..............................

E-mail: ..............................

c)    De asemenea, pentru Autoritatea Municipală

în atenția: Dl./D-na.........................

Adresa: ...............................

Fax: ..............................

E-mail: ..............................

(2)    Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

(3)    Comunicările între părți se pot face și prin, fax sau e-mail sub condiția confirmării de primire.36


(4) Dacă notificarea este transmisă prin poștă, aceasta se va face prin scrjsea pC'W&rfândată cu confirmare de primire și este considerată ca fiind primită de destinprtfr Ia < ata menționată de oficiul poștal de destinație pe confirmarea de primire.

(5) Dacă notificarea este transmisă prin fax sau e-mail, ea va considerată primită în prima Zi Lucrătoare după data transmiterii.

(6) Notificările orale nu vor fi luate în considerare drept comunicări de vreuna dintre Părți dacă nu sunt confirmate prin una dintre metodele prevăzute în alineatele de mai sus.

ARTICOLUL 44 - DREPTURILE TERȚILOR

Nici un element din prezentul Contract, fie expres, fie implicit, nu va conferi drepturi sau compensații conform sau în temeiul prezentului Contract vreunei alte persoane, alta decât Părțile și succesorii lor respectivi, nici nu va elibera sau exonera de obligații sau răspundere vreo altă persoană, terță față de vreuna dintre Părți, nici nu va conferi vreun drept de subrogare sau vreun drept de acțiune împotriva vreunei Părți din prezentul Contract.

ARȚICOLUL 45 - RENUNȚARE

(1)    Nicio renunțare nu va avea vreun efect juridic decât dacă este expres indicată ca fiind o renunțare și comunicată în scris celeilalte Părți, conform regulilor de comunicare dintre Părți stipulate la f&riu&fe ^(“Comunicări”) din Contract, și nicio altă acțiune, fapt sau omisiune nu va putea fi interpretată ca renunțare la vreun drept, termen sau prevedere a din prezentul Contract de către vreuna dintre Părți.

(2)    Nici o renunțare făcută de o Parte la orice termen sau condiție din prezentul Contract, o dată sau de mai multe ori, nu va fi considerată sau interpretată ca o renunțare viitoare la același sau la alte termene sau condiții din Contract.

(3)    Renunțarea unei Părți de a invoca încălcarea unei clauze contractuale sau a unei obligații de către cealaltă Parte nu va fi interpretată în nicio circumstanță ca renunțare la invocarea viitoarelor încălcări ale aceleași sau ale alte clauze contractuale ori ale aceleași sau ale alte obligații ce către aceeași Parte. Dacă oricare dintre Părți încalcă o obligație contractuală, renunțarea din partea Părții prejudiciate de a invoca dreptul său de a cere executarea obligației contractuale nu va fi interpretată ca o renunțare la dreptul însuși, Neexercitarea sau exercitarea, cu întârziere de către una dintre Părți a unui drept conferit de prezentul Contract nu poate fi interpretarea b renunțare la dreptul respectiv.


ARTICOLUL 46    - NULITATEA
PREVEDERILOR SALE    ■ ;

(1) Dacă în orice moment ulterior Datei Semnării, orice articol sau prevedere a prezentului Contract sunt declarate de orice instanță de judecată competentă ca fiind nelegale, nule sau că inaplicabile, conform Legii, respectivul articol sau prevedere nu va avea forță juridică ^și<ȘfecE^x


juridic, dar nelegalitatea


aplicabilității oricăror alte prevederi ale prezentului Contract, care Vor rthTtSno Wl Continuare valide și aplicabile în măsura permisă de Lege.

(2) Nulitatea sau inaplicabilitate oricărui articol sau oricărei prevederi din prezentul Contract va fi stabilită în conformitate cu ^jta^ElT.-^ii](„Legea aplicabilă și soluționarea litigiilor”) din prezentul Contract. Părțile convin să depună toate eforturile pentru a negocia o modificare echitabilă a articolelor sau prevederilor acestui Contract care sunt anulate sau inaplicabile, iar validitatea sau aplicabilitatea celorlalte prevederi ale Contractului nu vor fi afectate prin aceasta.

ARTICOLUL 47 - MENȚINEREA UNOR PREVEDERI DUPĂ DATA ÎNCETĂRII

Părțile convin ca la încetarea din orice cauze a Contractului, prevederile privind obligațiile Delegatului de menținere a continuității Serviciului pentru o perioadă de maxim 90 (nouăzeci)! de Zile, precum și g

(“Legea aplicabilă și soluționarea litigiilor”), despăgubiri in sarcina Delegatului”),(“Răspunderea, penalități (“Confidențialitate”), $Șrfri viu'!' ®J(“Taxe”), vor rămâne în vigoare și își vor produce efectele în legătură cu toate aspectele contractuale care pot apărea sau se pot menține în continuare după Data încetării Contractului.

ARTICOLUL 44 - LEGEA APLICABILĂ ȘI SOLUȚIONAREA LITIGIILOR *

(1)    Părțile convin că acest Contract va fi interpretat și executat conform legilor din România.

(2)    în cazul unei dispute sau neînțelegeri privind interpretarea sau executarea Contractului, Părțile vor face toate eforturile necesare pentru a soluționa pe cale amiabilă orice dispută în termen de 30; (treizeci),c]de Zile (sau o perioadă mai lungă dacă Părțile convin astfel) din momentul în care una dintre Părți a comunicat în scris celeilalte Părții existența unei dispute și obiectul acesteia. Dacă disputa nu poate fi soluționată pe cale amiabilă, atunci oricare dintre Părți poate notifica în scris despre imposibilitatea ajungerii la o soluție și în urma acestei notificări fie Parte care a trimis notificarea, fie Partea notificată poate supune spre soluționare disputa în fața instanțelor judecătorești competente din România.

Prezentul Contract este încheiat în limba română, în . i ■,... {exemplare originale, câte unul pentru fiecare.

DELEGATAR Primar...............

DELEGATREGULAMENTUL

SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE A PARCAJELOR APARȚINÂND DOMENIULUI PUBLIC SAU PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

aprobat prin HCGMB nr. 95/22.02.2018


CAIETUL DE SARCINI

AL SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE A PARCAJELOR APARȚINÂND DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

aprobat prin HCGMB nr. 96 / 22.02.2018


INVENTARUL BUNURILOR DE RETUR


Inventarul bunurilor de retur va fi prezentat pana la Data Intrării in Vigoare a Contractului.PROCESUL VERBAL DE PREDARE-PRELUARE A BUNURILOR


Procesul Verbal de Predare - Preluare a bunurilor prevăzute in Anexa nr. 3 va fi prezentat pana la Data Intrării in Vigoare a Contractului.
LISTA INDICATIVĂ A BUNURILOR DE PRELUARE


Lista indicativa a bunurilor de preluare va fi prezentata pana la Data Intrării in Vigoare a Contractului.PROGRAMUL DE INVESTIȚII

Programul de Investiții va fi prezentat pana la Data Intrării in Vigoare a Contractului.
AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB

Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALA PARKING BUCUREȘTI SA Sedlul/Adresa: BUCUREȘTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE NR. 2, BIROU7, Cod unic de înregistrare 37B32152

Nr. Registrul Comerțului: J40/10320/2017Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

INDICATORI

Data

finalizării

Investiției

an precedent (N-1)

Valoare

Aprobat

Realizat/

Preliminat

cureritțN)

an N+1

an N+2

0

1

2

3

4

5

X

7

8

1

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

23880

23800

41.382,33

10050

100

1

Surse proprii, din care:

41.302,33

10050

100

a) - amortizare

b) - profit

2

Alocații de la buget

3

Credite bancare, din care:

a) - interne

b) - externe

4

Alte surse, din care:

- majorare de capital

23880

23880

* (denumire sursă)

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

23.880,00

77,67

41.382,33

10.050,00

100,00

1

Investiții în curs, din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public ai statului sau al

unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului p

unității administrativ teritoriale:

val al statului sau al

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

J

d) pentru bunurile luate în concesiune, îdc

gestiune, exclusiv cele din domeniul public Faui^Șțității administrativ teritoriale:,

triate sau în locație de

sau privat al statului ț

//

3- (dendțfyțe obiectiv)    /x-—

Ifș*

z-Jdenurtlft? obiectiv)    z

țț“

- -

-

2

Investiții noi, din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

Amenajare clădire

Mobilier de birou

Autoutilitara 4x4 3buc

Autoutilitara S-9 locuri 2buc

Mașini electrice 2 locuri

Trailer platforma auto + cârlig remorcare 2 buc

Buldoexcavator

Freza zapada lSbuc

Bobcat 3buc

centrala eco plus cu sistem 1 buc

Autovehicul break (Docker) 1 buc

Autovehicul 5 locuri 5 buc

Autobasculanta (12t) 1 buc

Perie mica pentru parcare

Lucrări de construcții parcari din structuri metalice

Coșuri stradale

Ceasuri de parcare

Materiale construcții

Articole de maturat

Casa de marcat

Echipament de control al parcărilor

Aparate de taxare

Bariere de protecție

Garduri

Echipament de comandă ți control, de siguranță ți de semnalizare pentru parcări

Amenajare spatii noi parcare

Sistem Camere video

Cabina paza

Aer condiționat

Platforma Online

b) pentru bunurile de natura domeniului d

unității administrativ teritoriale:

□bile al statului sau ai

- (denumiră obiectiv)    j\

- (denumire obiectiv)

..

1

'

cjjientru bunurile de natura domeniului p

uUÎÎSEțpqfțministrativ teritoriale:    /

jvat ^tptiilui^au al

X

î - (deitMoțire obiectiv)

yo

z ^(denurțijfc obiectiv)    <

-    Si-

TfîE    5    ■'h

llțt'    o-0    ?)’

.

7' \ -x '/ 7    '

V-\ ?i-z

23.880,00

77,67

41.382,33

10.050,00

100,00

15004,5

77,67

21796,83

6500

0

800

800,00

80

80,00

285

77,67

207,33

310

350,00

500,00

36

36,00

740

740,00

424,7

424,70

810

600,00

40,5

40,50

48

48,00

250

250,00

391

391,00

35,00

4.000.00

2000

35,00

150,00

100,00

40,00

180

150,00

130,00

10000

10.000,00

3500

350,00

130.00

600,00

200

1.000,00

800

66,3

66,30

380

380,00

38

38,00

125

125,00

r

\

\

{

>

1——AAV


d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unități administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente

(modernizări), din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al

unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al stalului sau al

unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

*

d) pentru bununie luate in concesiune, incmnate sau in locație de

gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

8.875,50

-

19.585,50

3.550,00

100,00

a

DOTĂRI Modernizare parcari

8.625,50

19136,08

3500

100

b

DOTĂRI SEDIU

-

149,42

50

c

Software (gestiune case marcat, parcare, contabilitate,etc)

250,00

300

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru Investiții, din care:

a) - interne

b)- externe

INDICATORII DE PERFORMANȚĂ

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ AI SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE A PARCAJELOR APARȚINÂND DOMENIULUI PUBLIC SAU PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Nr.

crt.

Denumire indicator de performantă

Unitate

de

măsură

1.

Gradul de utilizare a parcajelor

a) pe timp de zi în cursul săptămânii

Număr de locuri ocupate

Număr de locuri amenajate

%

b) pe timp de noapte în cursul săptămânii

Număr de locuri ocupate

Număr de locuri amenajate

c) în weekend

Număr de locuri ocupate

Număr de locuri amenajate

2.

Numărul de reclamații ale utilizatorilor

%

3.

Numărul de reclamații justificate raportate la numărul de reclamații primite.

%

4.

Numărul de reclamații justificate, rezolvate raportat la numărul de reclamații justificate.

%

5.

Numărul de reclamații justificate rezolvate raportat la numărul de reclamații justificate rezolvate în 48 h, raportat la numărul total de reclamații justificate nerezolvate.    *

%

6.

Numărul de reclamații justificate rezolvate în 5 zile lucrătoare raportat la numărul de reclamații justificate nerezolvate.

%

7.

Numărul de reclamații și sesizări scrise raportat la numărul total de reclamații înregistrate la operator.

%

8.

Numărul de reclamații și sesizări scrise Ia care s-a răspuns în termenul legal raportat la numărul total de reclamații.

%

9.

Numărul de neconformităti constatate de către autoritatea publică locală

%

10.

Numărul de neconformități rezolvate raportat la numărul de neconformități constatate de către autoritățile administrației publice locale.

%

11.

Numărul de parcaje amenajate cu locuri pentru persoane cu dizabilitățt

%

12.

Gradul de realizare a lucrărilor de întreținere și reparații față de volumul planificat conform bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de operator.

%5b


ASIGURĂRILE


Asigurările vor Fi prezentate pana la Data Intrării in Vigoare a Contractului.
TARIFUL SERVICIULUI LA DATA DE ÎNCEPERE A CONTRACTULUI


Tariful Serviciului la Data de începere a Contractului vor fi prezentate pana la Data Intrării in Vigoare a Contractului