Hotărârea nr. 148/2018

HOTARAREnr. 148 din 2018-03-28 PRIVIND DELEGAREA GESTIUNII ACTIVITATILOR PRIVIND ORGANIZAREA SI OPTIMIZAREA CIRCULATIEI RUTIERE SI PIETONALE, INSTALAREA, INTRETINEREA SI FUNCTIONAREA SISTEMELOR DE SEMNALIZARE SI DIRIJARE A CIRCULATIEI URBANE, IN SCOPUL ASIGURARII SIGURANTEI TRAFICULUI SI PENTRU FLUIDIZAREA ACESTUIA, IN MUNICIPIUL BUCURESTI CATRE COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCURESTI S.A.HOTĂRÂRE

privind Delegarea Gestiunii activităților privind organizarea și optimizarea circulației rutiere și pietonale, instalarea, întreținerea și funcționarea sistemelor de semnalizare și dirijare a circulației urbane, în scopul asigurării siguranței traficului și pentru fluidizarea acestuia, în municipiul București către Compania Municipală Managementul Traficului București S.A.

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Transporturi, al Direcției Generale Economice, al Direcției Juridic și al Direcției Patrimoniu nr. 5204/21.03.2018;

Văzând raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 29/23.03.2018, raportul Comisiei patrimoniu nr. 35/26.03.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 148/27.03.2018;

în conformitate cu prevederile:

-    Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 98/2018 privind aprobarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de delegare a gestiunii serviciului de management al traficului în municipiul București și a Caietului de sarcini al serviciului public și privat pentru asigurarea managementului traficului în municipiul București;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 13 și art. 45 alin. (2), din Legea nr, 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art,1 Se aprobă Delegarea Gestiunii activităților privind organizarea și optimizarea circulației rutiere și pietonale, instalarea, întreținerea și funcționarea sistemelor de semnalizare și dirijare a circulației urbane, în scopul asigurării siguranței traficului și pentru fluidizarea acestuia, în municipiul București către Compania Municipală Managementul Traficului București S.A.

Art.2 Se aprobă încheierea contractului de delegare în forma prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art,3 Contractul de delegare va intra în vigoare la data de 01 iunie 2018.

Art.4 Inventarul bunurilor de retur - anexa nr. 3 și tarifele serviciului - anexa nr. 9 la contract va fi aprobate ulterior prin Hotărâre a Consiliului General al Municipiului București.

Art.5 Se împuternicește Primarul General să semneze contractul de delegare prevăzut la art. 2.

Art,6 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Muncipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 28.03.2018.

PREȘEDIiyf^DE ȘEDINȚĂ,


Marian țOrlanyo Culea


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir


București, 28.03.2018 Nr. 148'B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București. România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro

Anexa 1CONTRACT DE DELEGARE A GESTIUNII

activităților privind organizarea și optimizarea circulației rutiere și pictonalc, instalarea, întreținerea și funcționarea sistemelor de semnalizare și dirijare a circulației urbane, în scopul asigurării siguranței traficului și pentru fluidizarea acestuia, în municipiul București

Municipiul București, prin Consiliul General al Municipiului București, cu sediul în București. Bulevardul Regina Elisabeta. nr. 47. sector 5, cod unic de înregistrare .... cont ... deschis la .... reprezentat de doamna Gabriela Firea în calitate de Primar General, denumit în cele ce urmează .. Delegatar". pe de o parte.

Și

Societatea Compania Municipală Managementul Traficului București S.A.. cu sediul în

București, strada Aristide Dcmelriadc. nr. 2. etaj .........birou nr. .............sector I. înmatriculată la

Oficiul Registrului Comerțului de pe lâng ă tribunalul ... eu numărul .... cod unic de înregistrare ....

cont ... deschis la .... reprezentat ă de .... având func ția de...........denumită în cele ce urmează ..

Delegat'', pe de alt ă parte.

Denumite în continuare împreună .. Părțile" și separat., Partea".

AVÂND ÎN VEDERE:

(A)    Dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările ulterioare precum și prevederile Hotărârii Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementări lor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public șî privat de interes local;

(B)    Faptul că, în conformitate cu dispozițiile legale menționate la lit. (A) de mai sus, Delcgatarul arc competențe exclusive în ceea ce privește înființarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea și controlul funcționării serviciilor de administrare a domeniului public și privat, iar activitățile privind organizarea și optimizarea circulației rutiere și pietonale, instalarea. întreținerea și funcționarea sistemelor de semnalizare și dirijare a circulației urbane. în vederea asigurării siguranței traficului și pentru fluidizarea acestuia sunt parte componentă a serviciilor de administrare a domeniului public și privat de interes local, acestea activitate putând fi gest ionate de către o societate cu capital al Municipiului București, în baza unui contract atribuit direct;

(C) Dispozițiile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 98/ 21.02.2018, cu modificările și completările ulterioare, prin care a fost stabilită gestiunea indirectă (sau delegată) prin intermediul unei societăți cu capital al Municipiului București ca formă de gestiune a Serviciului;
(D)    I aptul că societatea Compania Municipală Managementul Iraficului București S.A. a fost înființată de Municipiul București și organizată ca o întreprindere tipică, bine gestionată și dotată cu mijloacele corespunzătoare astfel încât s ă presteze Serviciul la cel mat scăzut cost pentru comunitate:

(E)    Dispozițiile I lotărârii Consiliului General al Municipiului București nr    prin care s-

a aprobat prezentul Contract.

Au convenit încheierea prezentului Contract, conform termenilor și condițiilor stipulate în cele ce urmează:


CAPITOLUL I. DEFINI III ȘI INTERPRETA

ARTICOLUL I -DEFINIȚII ȘI INTERPRETARE

(1) In sensul prezentului Contract, termenii și expresiile scrise c/ excepția situației în care contextul reclamă altfel, sensul stabilit în

”An Contractual”    înseamnă    o perioadă de timp începăiidTa Data începerii Contractului și

terminându-sc la aceea și dată a anilor următori, până la data încetării duratei prezentului Contract:

„Aria Delegării”    înseamnă    raza teritorială a Delegatarului. respectiv teritoriul Municipiul

București: „Autoritatea Competentă” înseamnă orice instanță judecătorească competentă și orice autoritate locală, națională sau organizație internațională, inspectorat, agenție, ministru, minister, persoană oficială sau funcționar public din cadrul Guvernului României, instituție publică;

„Autoritatea Municipală” înseamnă Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice din Municipiul București (AMRSP);

„Autorizații” înseamnă toate autorizațiile, licențele, permisele, certificatele, avizele, aprobările etc.. emise de Autoritatea de Reglementarea sau altă Autoritate Competentă, în scopul furnizării/prestării și gestiunii Serviciului;

"Bune Practici Comerciale” înseamnă toate acțiunile, faptele, metodele și practicile relevante aplicabile în general in vederea gestionării Serviciului care. la un anumit moment dat. în termeni rezonabili și în condițiile legii, pot asigura rezultatul dorit pentru gestiunea Serviciului. Pentru scopul Serviciului care face obiectul prezentului Contract. Bunele Practici Comerciale includ:

(A)    disponibilitatea necesarului de echipamente, utilaje, vehicule, materiale, instalații și

stații, resurse adecvate, inclusiv a utilităților necesare astfel încât aceste elemente| CONFORM CU ORIGINALUL \    /

ante-menționate să funcționeze la capacitate nnixiwiwrtîit-TrrToncn    pj5erare. cât și in

condiții excepționale de operare ce pot fi prevăzute în limite rezonal^We. / / j\j

(B)    suficient personal de exploatare cu experiență și inșmipe adecvate în operarea

corectă și eficientă a elementelor menționate la litera (A) de mai sus. jfnând cont de specificațiile și normele de fabricație: totodată, acest personal trebuie să fie cafiabil s« lucreze și în condiții neobișnuite ce pot li prevăzute în limite rezonabile:    /    /

(C)    operațiile de întreținere și reparații preventive Crrtfe rutină, executate intr-un mod care asigură exploatarea și operarea în siguranță și pe termen lung. ținând cont de recomandările fabricantului; de asemenea, operațiunile de întreținere și reparații ante-menționate vor fi executate de personal instruit și cu experiență, care deține know-how-ul, tehnica, uneltele și echipamentele adecvate:

(I))    verificări și controale inopinate și adecvate pentru a asigura funcționarea la

parametri optimi a echipamentelor și utilajelor folosite în gestiunea Serviciului conform, atât în condi ții normale, cât și în condiții neobișnuite (ce pot fi prevăzute în limite rezonabile); și

(E)    operarea echipamentelor și utilajelor folosite în gestiunea Serviciului în condiții de

siguranță deplină pentru personalul manevrant. alți angajați, populație, mediul înconjurător, precum și pentru alte instalații conexe;

"Bunuri de Preluare”    înseamnă acele bunuri care la Data încetării Contractului pot reveni

Delcgalarului, în măsura în care acesta din urmă își manifesta intenția de a prelua bunurile respective în schimbul plății unei compensații egale cu valoarea contabilă actualizată. în condițiile Legii și ale prezentului Contract; *    »

"Bunuri Proprietate Publică” înseamnă bunurile ce compun Infrastructura Edilitar Urbană aferentă Serviciului concesionate Delegatului în baza prezentului Contract;

"Bunuri Noi”    înseamnă toate bunurile finanțate, dobândite, construite, puse în furie țiune.

instalate sau create de Delegat sau de Dclcgatar pe Durata Contractului, care compun Infrastructura Edilitar Urbană aferentă Serviciului: "Bunuri dc Retur” înseamnă Bunurile Proprietate Publică și Bunurile Noi care. la Data încetării Contractului, revin sau intră în proprietatea Delcgalarului, dc plin drept, gratuit. în bună stare, exploatabile și libere dc orice sarcini, ipoteci, gajuri sau garanții ori obligații similare:

"Bunuri Proprii”    înseamnă acele bunuri care aparțin Delegatului și care rămân în

proprietatea sa după Data încetării Contractului;

"Compensa ția pentru Obligația de Serviciu Public” înseamnă orice beneficiu, în special financiar, acordat Delegatului de către Delegatar pe Durata Contractului pentru punerea în aplicare a unei/unor obligații dc serviciu public sau în legătură cu perioada respectivă, pentru acoperirea costurilor nete aferente îndeplinirii unei obligații dc serviciu public, inclusiv un profit rezonabil:

"Contract”    înseamnă prezentul Contract. împreună cu toate Anexele sale. așa cum pot

fi modificate acestea sau Contractul la un moment dat cu acordul Părților prin acte adiționale:

„Corpul Agcnților Constatatori" înseamnă totalitatea persoanelor fizice care se legitimează ca atare în baza unui act eliberat în acest sens de Primăria Municipiului București și care sunt împuternicite de


Primăria Municipiului București să controleze modul în care operatorul gl

"Data începerii”    înseamnă dala semnării de către Părți a proccsulu

primire (care va deveni Aitexa nr. 4 la prezentul Contract) a bunurilor puse dc către Dclcgatar, care fac parte din Infrastructura Edilitar Urbană îndeplinirea cerințelor prevăzute la Articolul 3 ("Durata Contractului. Perio, de începere”) din prezentul Contract pentru Perioada de Mobilizare:

Delegatului eiului. după Mobilizare


"Data Intrării în Vigoare”    înseamnă Data Semnării Contractului, mai jos definită, dală la

care Contractul va intra în vigoare.

"Data încet arii”    înseamnă dala la care Contractul își încetează efectele între Părți. Iară a

aduce atingere excepțiilor stipulate la Articolul 42 ("Men ținerea unor prevederi după Dala Încetării”) din prezentul Contract:

"Data Semnării”    înseamnă dala când Contractul a fost semnat de către reprezentanții

Delegatului și ai Dclegatarului sau dc către ultimul dintre aceștia în cazul în care Contractul nu este semnat în aceeași zi de ambele Părți;

"Daună”    înseamnă orice prejudiciu, direct sau indirect, constând în pierderea efectivă suferită

de creditorul obligației contractuale neîndcplinitc de cealaltă Parte și beneficiul de care acesta este lipsit. In stabilirea prejudiciului ținându-se cont și de cheltuielile pe care Partea prejudicială le-a realizat pentru limitarea sau evitarea prejudiciului și orice alte costuri și cheltuieli de orice natură și tip. angajate în vederea restabilirii situației care ar fi trebuit să existe în lipsa respectivului prejudiciu:

" Delegat” înseamnă societatea Compania Municipală Managementul Traficului București S.A.. căreia i-a fost atribuit prezentul Contract:

"Durata Contractului”    va avea înțelesul prevăzut la Articolul 3 din prezentul Contract;

"Garanția de Bună Execuție” înseamnă garanția de bună execuție a Contractului, constituită legal dc Delegat, conform Articolului 16 („Garanția de Bună Execuție”), executabilă oricând pe parcursul perioadei contractuale, pentru a garanta în limita valorii sale:

a)


Dclegatarului,


plata oricăror penalități care se pot înregistra în favoarea


b)    plata oricăror sume către Dclcgatar conform prezentului Contract,

inclusiv ca urinare a ncîndeplinirii de către Delegat a obligațiilor asumate prin prezentul Contract:

“Indicatori dc Performanță" înseamnă cerințele și standardele legate de eficiența Serviciului, care trebuie îndeplinite dc Delegat, conform Regulamentului Serviciului:

"Infrastructura Edilitar Urbană” înseamnă ansamblul bunurilor mobile și imobile, dobândite potrivit legii, constând dîn clădiri, construcții și instalații tehnologice, echipamente funcționale, dotări specifice și mobilier urban, inclusiv terenurile aferente, destinate realizării Serviciului: Infrastructura Edilitar Urbană face parte din domeniul public sau


L

r

[

i

r

[

u


CONFORM CU ORIGINALUL

privat al Delegatarului și este supusă regimului juridic al proprietății ^t^«riJKaupnvabMpotrivit legii:    v / /v

Informații Confidențiale" înseamnă: (i) toate evidențele, rapoartele. conturbe șfaltc documente și informații transmise sau puse la dispoziție (și marcate drept confidențiale) de o/arte celeilalte în legătură cu obiectul prezentului Contract (transmise în orice ntod și indiferent de suportur pe cârc sunt stocate), inclusiv toate datele cu caracter personal în sensul Legii privind protecția dalelor cu /araefer personal: și (ii) informațiile sensibile din punct de vedere comercial care reprezintă acele informații a căror dezvăluire ar prejudicia sau ar putea prejudicia interesele comerciale ale oricărei persoane, secretele comerciale, drepturile de proprietate intelectuală și elementele de knovv-hov ale oricărei Părți și care sunt exceptate de la liberul acces la informații conform Legii:

„Investiții”    înseamnă alocarea unor resurse financiare și/sau a altor mijloace materiale de către

Delegat sau de către Delcgatar, pentru crearea de noi Bunuri Noi și/sau pentru extinderea Bunurilor Proprietate Publică ce i-au fost concesionate Delegatului în scopul extinderii/modernizării/îmbunătățirii Serviciului, conform Programului de Investiții prevăzut în Anexa nr. 6 la prezentul Contract:

„Lege "    înseamnă orice norme de drept aplicabile în România incluzând, dar (ară a se limita la

acestea: tratate, legi. ordonanțe, hotărâri, regulamente, coduri, norme metodologice, ordine, decizii, decrete, directive, principii generale de drept și hotărâri judec ătorești obligatorii ergo omitea. precum și reglementările obligatorii emise la nivelul Uniunii Europene, precum și orice cerință sau recomandare a Autorități de Reglementare, a unei Autorități Competente din România sau la nivelul Uniunii Europene, sau interpretare sau aplicare a oricăreia dintre cele de mai sus de către o Autoritate Competentă din România sau la* nivelul Uniunii Europene. în sensul prezentei definiții hotărârile judecătorești obligatorii erga omnes' reprezintă (i) hotărârile judec ătorești definitive pronunțate in materia contenciosului administrativ prin care s-a anulat în tot sau în parte un act administrativ cu caracter normativ, (ii) deciziile Curții Constituționale prin care se constată neeonstituționalilalca unui act normativ, (iii) recursurile în interesul legii pronunțate de înalta Curte de Casație și Justiție asupra problemelor de drept care au fost soluționate diferit de instanțele de judecată precum și (iv) hotărârile judecătorești pronunțate în acțiunile colective introduse de către o categorie anume de cetățeni si care beneficiază de efectele acesteia;

“Legea Achizițiilor”    înseamnă legislația aplicabilă la un moment dat privind atribuirea

contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor dc concesiune de servicii: "Metodologia Tarifară” înseamnă Procedura dc stabilire, ajustare și modificare a nivelului Tarifelor și dc aprobare a acestora aprobată de Consiliul General al Municipiului București:

“Modificare Legislativă” înseamnă orice intrare în vigoare, modificare, completare, suspendare, abrogare (totală sau parțială) a oricărei Legi astfel cum este definită mai sus sau orice alt eveniment cu efect similar, intervenit după Data Intrării în Vigoare a Contractului: "Obligația de Serviciu Public” înseamnă o cerință definită sau stabilită de către Delcgatar în legătură cu prestarea Serviciului pe care un alt operator dacă ar ține seama de propriile sale interese comerciale, nu și le-ar
asuma sau nu și Ic-ar asuma în aceeași măsură sau în aceleași condiții Iară a f "Perioada de Mobilizare” înseamnă perioada cuprinsă între Data Se


prezentului Contract;

ă. un trimestru sau un tfportează lunar, trimestrial


“Perioada de Monitorizare” înseamnă o perioadă specifică (respej an după frecvența cu care sunt monitorizate datele pe care Delegat sau anual) pe parcursul căreia Delcgatarul sau Autoritatea Municipală monitorizează modul de prestare a Serviciului de către Delegat sau orice perioadă de timp pe parcursul căreia Delcgatarul sau Autoritatea Municipală a decis să monitorizeze performanțele Delegatului prin inspecții inopinate;

“Regulamentul Serviciului” înseamnă "Regulamentul pentru efectuarea serviciilor din sistemul integrat de management al traficului în Municipiu! București" (Anexa nr. 1 la prezentul Contract);

"Serviciul”    înseamnă activitățile privind organizarea și optimizarea circulației rutiere și

pietonalc. instalarea. întreținerea și funcționarea sistemelor de semnalizare și dirijare a circulației urbane. în vederea asigurării siguranței traficului și pentru fluidizarea acestuia, din componența serviciului de administrare a domeniului public și privat aliat sub responsabilitatea Dclegatarului. astfel cum sunt acestea prevăzute la Articolul 2 ("Obiectul Contractului") și descrise în Regulamentul Serviciului:

“Tarife "    înseamnă tarifele aprobate de Dclegatar cu respectarea Metodologiei Tarifare;

„Zi”    înseamnă orice zi calendaristică, atunci când nu se face referire expres ă la ..Zi

Lucrătoare":

„ Zi Lucrătoare” înseamnă orice zi în afara (i) zilelor de sâmbătă și duminică: (ii) oricărei zile de sărbători legale în România sau oricărei zile în care băncile sunt închise pentru tranzacții. în conformitate cu Legea în vigoare.

(2)    în cuprinsul prezentului Contract și/sau în Anexele sale. termenii folosiți cu majuscule își vor păstra, indiferent de locul în care sunt folosiți în cuprinsul acestora. înțelesul dat în definiția aferentă. Formele cuvintelor la singular subînțeleg formele de plural șî invers,

(3)    împărțirea pe capitole și articole, precum și titlurile din Contract sunt introduse numai pentru a ușura sistematizarea și nu va afecta interpretarea prezentului Contract șî nu va servi interpretării intențiilor Părților.

(4)    Orice referire la articole sau numere de articole va însemna, dacă nu este altfel specificat, o referire Ia articolele prezentului Contract, Referirile la anexe vor fi considerate referiri la anexele prezentului Contract.

(5)    Referirile la ..acest contract/prezcntul Contract” vor 11 interpretate ca referiri la acest document după cum este revizuit, modificat sau completat și în vigoare Ia anumite intervale de timp șî va include referiri la orice document care îl revizuiește, modifică sau completează sau intră în vigoare, este încheiat ținând cont de sau în conformitate cu prevederile ac csluia.

(6)    Referirile la "P ărți" desemneaz S părțile prezentului Contract, iar referirile la “Parte" desemnează una dintre părțile prezentului Contract.

(7)    Termenii utilizați și nedefiniți în prezentul Contract și care sunt definiți de actele normative aplicabile vor avea înțelesul prevăzut în definiția corespunzătoare din Lege.


CONFORM


flGINALUL


CAPITOLUL II. OBIECTUL, DURATA ȘI DOCU^E^TOX CONTRACTULUI 7^7    //

ARTICOLUL 2 - OBIECTUL CONTRACTULUI

(1)    Prin prezentul Contract Detegalarul acordă Delegatului ca ry acceptă gestiunea Serviciului în conformitate cu prevederile prezentului Contract, pe Durata Conlra£yi4ui. Delegatul arc obligația de a presta Serviciul, cu respectarea Regulamentului Serviciului (Anexa nr.Xf la Contract), a Caietului de Sarcini al Serviciului (Anexa hr. 2 la Contract) și a Indicatorilor de Performanță (Anexa hr, 7 la Contract).

(2)    Prin acordarea Gestiunii Serviciului. Dclcgatarul acordă Delegatului, ca parte integrantă a acesteia, dreptul de a lua toate măsurile și de a întreprinde toate acțiunile șî activitățile necesare, în măsura permisă și în condițiile stabilite de Lege. pentru a asigura funcționarea în mod corespunzător a Serviciului, inclusiv de a efectua lucrări, de a instala sau îndepărta utilaje, echipamente sau conducte. în scopul prestării Serviciului Public și al reparării. îmbunătățirii și/sau înlocuirii Bunurilor de Retur.

ARTICOLUL 3 - DURATA CONTRACTULUI, PERIOADA DE MOBI LIZARE ȘI DATA ÎNCEPERII

(1)    Durata prezentului Contract este de 5 (cinci) ani de la Data începerii.

(2)    Data începerii este ulterioară Datei Intrării în Vigoare, astfel cum sunt definite ambele la Articolul 1 (..Definiții și interpretare") din prezentul Contract.

(3)    Părțile pol conveni asupra prelungirii Duratei Contractului cu respectarea regulilor privind ajutorul de stat și a oricărei Legi aplicabile la data prelungirii. Prelungirea va fi convenită prin act adițional la Contract nu mai târziu de 12 (douăsprezece) luni înainte de data expirării Contractului.

(4)    între Data Semnării și Data începerii, se întinde Perioada de Mobilizare.

(5)    în Perioada de Mobilizare, care nu poale fi mai lungă de 90 (nouăzeci) de Zile de la Data Semnării (dacă Părțile nu convin prelungirea acestui termen prin acord încheiat de reprezentanții legali ai acestora). Delegatul va prezenta Delegatarului dovezile care confirmă:

(i)    încheierea tuturor polițelor de asigurare solicitate la Articolul 17 ("Asigurări”) din

prezentul Contract;

(ii)    obținerea liccnțclor/aulorizațiilor și sau a altor documente prevăzute de Lege pentru

prestarea Serviciului;

(6) Doar după prezentarea tuturor acestor dovezi și documente, Părțile vor încheia Procesul-Verbal de predarc-primire a bunurilor puse la dispoziție de către Dclegatar în vederea prestăriiI

[j

L

[.

f

r

r

L'

r.

i.

L


Data începerii, astldl cum este aceasti.______

prezentul Contract.) CONFORM CU ORIGINAI


Serv iciului, a cărui semnare marchează Articolul 1 ("Defini ții și interpretare") din

(7) Pc durata Perioadei de Mobilizare

Părțile


a)    își vor asuma toate obligațiile necesare și vor depune toate diligențele pentru ca presfartia

Serviciului să poată începe, conform celor prevăzute în Caretul de sarcini al Serviciului (Aneya nr/2 la Contract) și    /    /

b)    vor furniza una alteia toate informațiile și dalele necesare care le sunt soliertrite prin prevederile acestui Contract, ale Caietului de Sarcini al Serviciului (Anexa nr. 2 la Contract) și ale anexelor acestora, după caz.

ARTICOLUL 4 - CONTRACTUL ȘI DOCUMENTELE CONTRACTUALE

(I) Prezentul Contract reprezintă întreaga înțelegere contractuală a părților cu priv ire la obiectul acestuia.

(2) Se consideră că documentele care alcătuiesc Contractul se explică reciproc și se interpretează împreună. în eventualitatea oricăror ncconcordanțe între cuvinte, termeni, fraze sau abrevieri scrise cu majusculă și definite în cadrul unei Anexe. înțelesul stabilit de Articolul 1 {..Definiții și interpretare") al Contractului va prevala asupra înțelesului din Anexă, dacă contextul acestui Contract

»    *    fc    *    fc

permite.

(3) Prezentul Contract are următoarele anexe:

a)

b)

c)

d) c)

0

g)

h)

i)

j)

Contract.


Regulamentul Serviciului (Anexa ri& 1):

Caietul de Sarcini al Serviciului (Anaxa.nr. 2);

Inventarul Bunurilor de Retur la Data 1 nce pe rii( Anexa nr. 3)

Procesul verbal de prcdare-preluare a bunurilor prevăzute în Anexa nr. 3 (Anexa nr. 4) Lista indicativă a Bunurilor de Preluare (Anexa nr. f):

Programul de Investiții (Anexa nr. 6)

Indicatorii de Performanță (Anexa nr. 7)

Asigurările (Anexa jir. 8)

Tarifele Serviciului Ia Dala începerii (Anexa nr. 9)

Alte anexe care se vor atașa pc Durata Contractului, conform prevederilor prezentului

(4) în cazul oricărui conflict sau neconcordanță între corpul principal al Contractului și orice Anexă, clauza din cuprinsul Contractului va prevala, cu excepția situației în care se specifică altfel în prezentul Contract.CAPITOLUL III. DREPTURILE SI OBLIGAI IILE PĂR

ARTICOLUL 5 - DREPTURILE DELEGATARULUI

Delegatarul are următoare drepturi, pe care le va exercita însă în coreljtf regulamentele, programele șî strategiile de dezvoltare adoptate de Delegatar.

a) să exercite toate competențele prevăzute de Lege și de prezentul Contract în legătură cu Serviciul Public:

b) să inspecteze Bunurile de Retur, respectarea clauzelor de administrare. întreținere și predare a acestora

c)    să aprobe structura și ajuslarea/modifîcarea Tarifelor Serviciului, la propunerea Delegatului, conform Legii în vigoare;

d)    să solicite informații cu pri\ ire la nivelul și calitatea Serviciului furnizat/prestal de Delegat și cu privire la modul de întreținere, exploatare și administrare a Bunurilor de Retur:

c) să monitorizeze îndeplinirea obligațiilor contractuale asumate de Delegat:

f) să aplice penalități în caz de executare eu întârziere sau ncexecutare a obligațiilor contractuale de către Delegat:

ț») să sancționeze Delegatul în cazul săvârșirii contravențiilor prtvăzute de Lege sau de* Regulamentul Serviciului din Anexa nr. 1 la Contract;

h)    să-și exprime intenția de a dobândi Bunurile de Preluare și să solicite Delegatului să semneze contractul de vânzare-cump arare a acestor bunuri, la încetarea prezentului Contract;

i)    să rezilieze C ontraclul dacă Delegatul încalcă în mod gra\ sau repetat clauzele acestuia și nu respectă Indicatorii de Performanță;

j)    alte drepturi prevăzute de prezentul Contract sau de Lege.

ARTICOLUL 6 - DREPTURILE DELEGATULUI

Delegatul arc următoarele drepturi:

a)    să încaseze Tarifele Serviciului, astfel cum au fost acestea aprobate de Delegatar;

b)    să solicite ajustarea și/sau modificarea Tarifelor Serviciului cu respectarea Metodologiei Tarifare;

c) să beneficieze de exclusivitatea prestării Serviciului în Aria Delegării, acordată în baza prezentului Contract de Delegare. Nici o altă entitate (societate, consorțiu, serviciu public) nu va putea presta activitățile care fac obiectul prezentului Contract. în Aria Delegării:

d) să exercite eu titlu gratuit drepturile de uz șî de servitute asupra terenurilor și bunurilor proprietate publică sau privată, aparținând, după caz, statului, unităților administrativ-leriloriale. unor persoane fizice ori juridice, după cum urmează:

(i)    dreptul de uz pentru executarea lucrărilor de infrastructură pentru prestarea Serviciului:


(iii)

c)

f)


dreptul de aeces ia utilitățile publice: să solicite recuperarea debilelor in instanță: orice alte drepturi prevăzute de Lege sau de prezentul Contract.


[.


ARTICOLUL 7 - OBLIGA ȚIILE DELEGA I ARULUI

CONFORM CU ORIGINAL,

Delegatarul arc următoarele obligații:

a)    să actualizeze și să aprobe modificările la Regulamentul Serviciului./ s în Anexa nr. 1 la prezentul Contract. în baza regulamentelor cadru, conform I.egii:

b)    să plătească Delegatului Tarifele Serviciului prestat, conform prț Contract:

L<


c)    să aprobe (inclusiv ajustările și modificările) Tarifele Serviciului propuse de Delegat conform Legii în vigoare:

d)    să verifice periodic:

1.    calitatea Serviciului prestat:

2.

3.

4. e) 0 g)


îndeplinirea Indicatorilor de Performanță: menținerea echilibrului contractual: gradul de îndeplinire a obligațiilor în sarcina Delegatului: să nu-l tulbure pe Delegat în exercițiul drepturilor sale ce rezultă din prezentul Contract; să asigure menținerea echilibrului contractual, stabilit prin prezentul Contract;

alte obligații prevăzute de Lege. de Regulamentul Serviciului, de Caietul de Sarcini al

Serviciului sau de prezentul Contract.

h) să pună la dispoziție Delegatului bunurile prevăzute în Anexa nr. 2 "Inventarul Bunurilor de Retur".

ARTICOLUL 8 - OBLIGAȚIILE DELEGATULUI

Delegatul arc următoarele obligații generale:

a)    să asigure prestarea Serviciului conform prevederilor contractuale și cu respectarea Regulamentului Serviciului (Anexa fixM la Contract) și a Caietului de Sarcini al Serviciului (Anexa hr. 2 la Contract), a prescripțiilor, normelor și normativelor tehnice în vigoare. înlr-o manieră eficientă. în conformitate cu Legea și Bunele Practici Comerciale;

b)    să gestioneze Serviciul pe criterii de competitivitate și eficiență economică;

c)    să depună toate diligentele necesare pentru conservarea integrității Bunurilor de Retur pe toată Durata Contractului;

d)    să nu înstrăineze sau închirieze nici un Bun de Retur:

e)    să transmită Delegatarului modificările dc patrimoniu apărute în cursul anului, precum și situația patrimoniului public (cantitativ și valoric) la data de 31 decembrie a fiecărui an pentru înregistrarea în contabilitatea acestuia;


I) să predea Delegatarului. la încetarea din orice motive a conform condițiilor stipulate la Articolul4^. (..Bunurile de Retur

[

o

r.


corespunzătoare duratei lor normale de funcționare, precum și toatZdrtc^flcnîxJl «Cinica aferentă, inclusiv cărțile construcțiilor, cărțile tehnice ele., pe baza de proces verbal dflmTwre-primirc:

g)    să dețină toate Autorizațiile necesare prestării Serviciului, prevăzute dtxkgislațîa în vigoare, să obțină și să mențină valabile, pe cheltuiala sa proprie, toate aceste Autorizații?

h)    să asigure respectarea Indicatorilor de Performanță prcvflzunjp-'tfcgulamcntul Serviciului și în Anexa ribo;~7 (,.Indicatorii de Performanță") la prezentul Contract, și să îmbunătățească în mod continuu calitatea Serviciului prestat;

i)    să aplice metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurenliale impuse de Legea Achizițiilor în vigoare:

j)    să înregistreze toate reelamațiile șî sesizările, care îi sunt adresate. înlr-un registru și să ia măsurile de rezolvare ce se impun. în registru se vor consemna numele, prenumele pcrsoanei/societățiî care a reclamat, adresa reclamantului, data și ora rcclamației, dala și ora rezolvării, numărul de ordine al rcclamației care va fî comunicat pctentului. La sesizările scrise Delegatul are obligația să răspundă în termen de maximum 30 de Zile de la înregistrarea acestora:

k) să furnizeze Autorităților Competente. Autorității Municipale și Delegataruluî toate informațiile solicitate și să asigure accesul persoanelor împuternicite de aceștia la toate informațiile, necesare verificării șî evaluării funcționării și dezvoltării Serviciului, inclusiv pentru verificarea cantității și calității prestațiilor efectuate. în condițiile Legii și ale prezentului Contract:

l)    să țînă evidențe tehnice, operative și economice și să raporteze periodic Delegataruluî. Autorității Municipale și oricăror alte Autorități Competente date și informații despre activitatea specifică conform chestionarului din anchetele statistice naționale, după caz. conform Legii în vigoare și prezentului Contract:

m)    să asigure existența, completarea corectă și păstrarea documentațiilor tehnice conform prevederilor Regulamentului Serviciului (Anexa nr;l la Contract);

n)    să dețină și să păstreze pe întreaga Durată a Contractului documentația pusă la dispoziție de către Delcgalar în legătură cu obiectul Contractului; în acest sens Delegatul își va organiza o arhivă tehnică și va actualiza periodic documentele prevăzute de Regulamentul Serviciului (Anexa la Contract);

o)    să furnizeze Delegataruluî. Autorității Municipale, respectiv Autorității de Reglementare informații privind modul de realizare a Indicatorilor de Performanță, să aplice metodologia de comparare a Indicatorilor de Performanță prin raportare la operatorul cu cele mai bune performanțe și să asigure accesul Ia documentațiile și la actele individuale pe baza cărora furnizcază/prcslcază Serviciul. în condițiile Legii;

p)    să nu cesioneze sau transfere în vreun mod prezentul Contract sau orice parte din drepturile și obligațiile sale prevăzute în prezentul Contract, altfel decât în conform itatc cu condițiile stipulate la Articolul/20 ("Sub-delcgarca și Cesiune"), orice operație realizată în alte condiții fiind nula de drept:

q)    să contracteze și să mențină pe toată Durata Contractului toate asigurările prevăzute la Articolul 1/ ("Asigurări") din prezentul Contract;

r)    să asigure existența personalului necesar pentru prestarea Serviciului și să asigure conducerea operativă, mijloacele tehnice și personalul de intervenție în situații de urgență:


t) să plătească penalitățile contractuale în cuantumul prevăzut de prezentul Contract și Anexele corespunzătoare. în caz de nerespectare a obligațiilor sale contractuale și a Indicatorilor de Performanță:

u)    să dovedească în termen de 12 luni de la Data Semnării Contractului că certificarea pe care o deține pentru Sistemul de Management al Calității (în conformitate cu standardul ISO900I sau cu un standard echivalent) a fost implementată pentru Aria Delegării:

v)    să dovedească în termen de 12 luni de la Data Semnării Contractului că certificarea pe care o deține pentru Sistemul de Management al Mediului (în conformitate cu standardul ISO 14001 sau eu un standard echivalent) a fost implementată pentru Aria Delegării:

w) alte obligații prevăzute de Lege. de Regulamentul Serviciului, de Caietul de Sarcini al Serviciului sau de prezentul Contract.


CAPITOLUL IV. EXECUTAREA CONTRACTULUI//

ARTICOLUL 9 - Tarifele Serviciului

(I) Tariffcle Serviciului se stabilfcsc se ajustează și se mbdifică cu rc-țpeci<ri'ca Metodologiei lar-îfare. Tarifele Serviciului la Dala începerii Contractului sunt cele prevăzute în Anexa nr. 9.

(2)    1 ărifele Serviciului trebuie să asigure atât viabilitatea economic â a Delegatului, cât și

interesele Dclegatarului.

(3)    Dclcgatarul arc competență exclusivă în aprobarea Tarifelor Serviciului.

(4)    Tarifele Serviciului se facturează lunar de către Delegat Delegatarului. însoțită de raportul

lunar al activității desfășurate, structurat într-o formă convenită cu Delcgatarul/Autoritatea Municipală. Factura se emite cel mai târziu pân ă la data de 15 (cincisprezece) a lunii următoare celei în care a fost efectuată prestația, iar data emiterii se înscrie pe factură. Dclcgatarul este obligat să achite suma reprezentând contravaloarea facturii c mîsc în termen de 15 (cincisprezece) Zile Lucrătoare de la data primirii acestora (termenul de scadență privind plata facturii se ia în calcul începând cu data primirii facturii) în contul următor................

(5)    Dclcgatarul are dreptul să refuze plata facturilor în cazul în care acestea nu sunt însoțite de raportul lunar de activitate sau acesta este incomplet.

(6)    Cu excepția situației prevăzute la alin. (5). ncachitarea facturii de către Dclcgalar în termen de 30 (treizeci) de Zile de la data scadenței atrage penalități de întârziere stabilite astfel:

a)    penalitățile se datorează începând cu prima zi dup 5 data scadenței:

b)    penalitățile sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare;

c) valoarea totală a penalităților nu va depăși valoarea facturii și se constituie venit al Delegatului.

(7) Soluționarea oricăror dispute în legătură cu Tarifele Serviciului și/sau plata acesteia se face conform prevederilor Articolului 43 (..1 egea aplicub ilă și soluționarea litigiilor") din prezentul Contract. Până la soluționare la stabilirea contravalorii Serviciului va fi aplicat Tariful în vigoare, iar în urma soluționării disputei noul Tarif aprobat conform Legii va jntra jn vigoare îi)/luna ir următoare.

12
ARTICOLUL 10- REDEVEN I A


Nici o Redcvențâ nu va fi plătită de Delegat conform prezentului Contract

ARTICOLUL 11 - MONITORIZAREA CONTRACTULUI

(1)    Respectarea și îndeplinirea de către Delegat a Indicatorilor de Performanță, stabiliți în Regulamentul Serviciului (Anexa nr. 1 la Contract) ca Indicatori de Performanță generali și Indicatori de Performanță garantați, și a celor prevăzuți în Anexa nr. 7 (..Indicatorii de Performanță") la Contract și în general a tuturor obligațiilor stabilite prin prezentul Contract vor fi monitorizate de Delcgalar. prin Corpul Agenților Constatatori și prin Autoritatea Municipală, conform termenilor și condițiilor stipulate dc prezentul Articol.

(2)    Autoritatea Municipală arc ca responsabilități și atribuții principale să monitorizeze respectarea de către Delegat a Indicatorilor de Performanță, calitatea și eficiența Serviciului prestat, în conformitate cu prevederile prezentului Contract. Regulamentului Serviciului (Anexa nr. I la Contract) și Anexei nr.J 7, (..Indicatorii de Performanță”), iar în cazul ncrespcct ării de către Delegat a Indicatorilor de Performanță:

a)    să informeze la timp Delegatul și Delegatarul în legătură cu această nerespectare

b)    * să comunice și să stabilească cu Delegatul, după caz. măsuri și terifiene dc conformare

c)    să propună Delegatarului aplicarea penalităților contractuale.

(3)    Delegatarul, prin Corpul Agenților Constatatori, va monitoriza respectarea dc către Delegat a prevederilor prezentului Contract.

(4)    Delegatul trebuie sa coopereze cu bună credință cu Autoritatea Municipală și cu Delegatarul pentru a facilita monitorizarea Serviciului. în acest sens. Delegatul trebuie să :

a)    pregătească și să transmită raportările prevăzute dc prezentul Articol;

b)    să răspundă în maxim 30 (treizeci) de Zile solicitărilor dc clarificare transmise de Delegatar/Autoritatca Municipală, atunci când acest lucru este posibil sau să notifice Delcgatarul/Autorîtatea Municipală în legătură cu motivele pentru care nu este posibil să răspundă solicitărilor în termenul dat;

c)    să respecte și să se conformeze deciziilor luate dc Delcgatar sau dc Autoritatea Municipală potrivit atribuțiilor acestora;

d)    să informeze Dclcgalarul/Autoritalca Municipală în legătură cu faptele sau condițiile care ar putea facilita îndeplinirea funcțiilor sale;

e)    să coopereze cu Delegatan.il/Aulorilatca Municipală la orice anchetă pe care acc(a)sta o poate desfășura în exercițiul atribuțiilor sale de monitorizare în baza prezentului Contract;

f)    să permită Corpului Agenților Constatatori, reprezentanților Autorității Municipale sau altor persoane împuternicite dc Delcgatar în acest scop:

(i)    accesul rezonabil la toate documentele necesare care privesc cantitățile și calitatea prestației efectuate, precum și la bunurile utilizate de către Delegat în legătură cu Serviciul.

(ii)    să inspecteze, să fotografieze sau să filmeze instalațiile și să cerceteze, să facă

fotocopii și să scoată extrase din orice dosar sau registru ținut de către Delegat și să efectueze inspecții, măsurători sau teste.    ih

f,U A t J Uit 11)


(5)    Dclegatanil/Aulorilatca Municipală va informa în prealabil verifica respectarea Indicatorilor de Performanță sau de a efectua o inspccl îndeplinirii obligațiilor contractuale și va stabili data cea mai bună pentru Aceasta nu va fi totuși înțeleasă însă ca o limitare a drepturilor și capacitâ Municipale de a-și aduce la îndeplinire îndatoririle și în particular drep' în când, inspecții aleatorii și/sau inopinate privind orice aspecte legate


iei de a verificarea verificărilor.


legatarului/Autorității ercctua, din când


(6)    La sfâr șitul fiecărei Perioade de Monitorizare. Delcgatacub'Autoritalca Municipală va întocmi un "Raport de monitorizare" pe care îl va transmite Delegatului. în termen de 30 (treizeci) de Zile de la încheierea Perioadei de Monitorizare. Acest raport va stabili măsurile de conformare pe care Delegatul trebuie să le adopte.


(7)    După primirea Raportului de monitorizare. Delegatul poate prezenta Delegatarului/Autorității Municipale propunerile sale de îmbunătățire a activității pentru a se conforma Contractului, inclusiv Indicatorilor de Performanță, transmițând aceste propuneri în termen de 10 (zece) Zile de la data primirii Raportului de monitorizare. Propunerile de îmbunătățire a activității vor:

a)    explica măsurile pe care Delegatul intenționează să le ia pentru a-și îmbunătăți activitatea in scopul conformării cu Contractul, inclusiv cu nivelul Indicatorilor de Performanță:

b)    prevedea o dată până la care nivelul Indicatorului de Performanță va fi atins, atunci când obiectul măsurilor este un anumit Indicator de Performanță.

(8)    Delegatul va ține și va păstra în bună stare toate înregistrările rezultatelor, evenimentelor și

incidentelor, în detaliu, care au legătură sau sunt necesare a fi colectate pentru Indicatorii de Performanță.    .    *    .    *


(9) Toate bazele de dale și tabelele centralizatoare trebuie păstrate în formal electronic și actualizate periodic. Copii în formal electronic trebuie furnizate Delegatarului/Autorității Municipale la cerere.


(10) Delegatul va transmite lunar Dclegatarului și Autorității Municipale un raport complet al activității desfășurate, structurat pe categorii de lucrări realizate. în sensul prezentului alineat "lunar" va fi interpretat prin aceea c ă Delegatul trebuie să furnizeze până în ziua a cincea a lunii următoare sau în prima 7,i Lucrătoare după această dată, dacă ziua a cincea a lunii respective cade într-o zi nclucrătoare.


(II) Delegatul va raporta trimestrial Dclegatarului și Autorității Municipale:

a)    performanța realizată în ceea ce privește respectarea Indicatorilor de Performanță;

b)    toate incidentele și incidentele care au avut ioc. concluziile analizelor și măsurilor care s-au luat:


c) situația centralizatoare privind întreruperile sau limitările, conform formularului propus de Delegat și av izat de Delcgatar.

în sensul prezentului alineat "trimestrial" va fi interpretat prin aceea că Delegatul trebuie să furnizeze înainte de sfârșitul primei luni din trimestru (perioada de trei luni) informațiile referitoare la trimestrul precedent, cu excepția raportării de la lit. c) pentru care termenul este data de 10 a lunii următoare trimestrului pentru care se face raportarea, conform Regulamentului Serviciului.


(12) Delegatul va raporta anual Dclegatarului și Autorității Municipale raportul anual de activitate. Acest raport tehnic va fi transmis până în ziua a zecea a lunii ianuarie pentru anul calendaristic precedent sau în prima Zi Lucrătoare după această dată. dacă ziua a zecea a lunii ianuarie din anul respectiv cade înlr-o zi nelucrătoare.

{13) De asemenea. Delegatul va prezenta, la începutul fiecărui An Contractual. Delcgalaruluî dovezi:

a)    de plata a impozitelor, taxelor și contribuțiilor, precum și a primelor de asigurări:

b)    de deținere a tuturor Autorizațiilor valabile.

ARTICOLUL 12 - INVESTIȚII


(1) Investițiile, sunt prevăzute în Programul de Investiții (Anexa nr. 6 la ț

(2) în cazul Investițiilor realizate de către Delegat, ca Obligație de Serviciu Public se vor aplica următoarele reguli:

1.    Delegatarul va transfera Delegatului sumele necesare realizării Investițiilor, aceste sume reprezentând Compensa țic pentru Obligația de Serviciu Public:

2.    Calculul Compensației pentru Obligația de Serviciu Public se stabilește după formula:

C=CE + /’/■ funde:

C -reprezint ă Compensația

CE- reprezint ă cheltuielile de exploatare eligibile    .    .

Pr-reprezint â profitul rezonabil al operatorului, calculat la total cheltuieli eligibile și care nu poate depăși procentul de 3% din valoarea acestora.

V reprezint ă totalitatea veniturilor obținute de operator în legătură cu prestarea Serviciului.

Cheltuielile de exploatare eligibile reprezintă cheltuielile Delegatului legate de prestarea Serviciului și includ, dar (ară a sc limita la acestea, costurile cu personalul, costuri cu amortizarea, costurile de întreținere, mentenanță și reparații, costurile materiale și de servicii efectuate de terți care au legătură cu Serviciul. Acestea vor 11 auditate de Dclegatar.

3.    sumele transferate de către Dclegatar nu vor depăși sumele necesare acoperirii costurilor pentru realizarea Investițiilor, calculate conform literei b) de mai sus:

4.    Delegatul va atribui contractele de lucrări sau de servicii pentru realizarea Investițiilor numai eu respectarea Legii Achizițiilor;

5.    Delegatarul va controla realizarea Investițiilor și în situația în care va constata că a

transferat Delegatului sume mai mari decât cele efe ctiv necesare acoperirii costurilor pentru realizarea Investițiilor, Delegatul va fi obligat să restituie sumele transferate în plus la care se va adăuga dobânda legal â pentru această sumă excedentară, calculată de la data decontării pân ă la data restituirii.

(3) în cazul în care Delegatarul realizează în mod direct Investiții în Bunuri Noi acestea vor (1 date în administrare și exploatare Delegatului, fiind Bunuri dc Retur. Proccscle-verbalc de predare primire a acestor bunuri vor constitui Anexe la Contract, ce vor completa inventarul Bunurilor dc Retur.

15
CONFORM CU ORIGIR

ARTICOLUL 13-BUNURILE UTILIZATE ÎN DERULAREA CONTRACTULUI

Categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de către Delegat în derularea Contractului sunt următoarele:

13.1.    Bunurile de Retur

13.1.1.    Acestea sunt:

a)    Bunurile Proprietate Publică, astfel cum sunt prevăzute în Procesul-vcrbal de predare-primire din Anexa nr-.-4 la Contract, pe întreaga Durată a Contractului. în scopul prestării Serviciului. Acestea sunt și rămân în proprietatea Delcgatarului pe întreaga Durat ă a Contractului. Delegatul primește posesia și dreptul de folosință asupra acestor bunuri, pe întreaga durată a Contractului.

b)    Bunuri Noi, care înseamnă toate bunurile finanțate, dobândite, construite, puse în funcțiune, instalate sau create după Data începerii, care fac parte din Infrastructura Edilitar Urbană aferente Serviciului și care potrivit Legii și prezentului Contract constituie Bunuri de Retur. Bunurile Noi sunt incluse în gestiunea Serviciului ce sunt gata de exploatare, conform Legii. De Ia acest moment, clauzele prezentului Contract referitoare la exploatarea. întreținerea și înlocuirea Bunurilor de Retur sunt aplicabile în mod corespunzător și Bunurilor Noî

13.1.2.    Inventarul Bunurilor de Retur la Data Semnării Contractului este prevăzut în Anexa nr. 3 la prezentul Contract. Pentru Bunurile de Retur prevăzute la Articolul 13.1.1. lit. a») de mai sus se încheie un proces-verbal de prcdare-prîmire între Delegat și Dclcgatar. care constituie Anexa nr. 4 la prezentul Contract. în situația în care pe parcursul executării Contractului Dclegatarul investește în bunuri noi definite la Articolul 13.1.1. lit. b). de mai sus acestea vor fi puse la dispoziția Delegatului în condițiile prevăzute la Articolul 1/2 alin. (3) de maî sus.

13.1.3.    I oale Bunurile de Retur revin de drept Delcgatarului. la încetarea Contractului dîn orice cauză, libere de orice sarcini și gratuit.

13.1.4.    Delegatul nu va folosi nicio parte a unui bun sau a spațiilor de lucru pentru care a fost acordat dreptul de concesiune, în alt scop decât pr cstarca Serviciului. Iară aprobarea scrisă și prealabilă a Delcgatarului care este proprietarul respectivului bun/spațiu.

13.1.5.    Delegatului îi este interzis să constituie garanții reale asupra oricărui Bun de Retur.

13.1.6.    Delegatul nu poale închiria sau ceda. sub nicio formă juridică, folosința Bunurilor de Retur și clementelor lor componente.

13.1.7.    Delegatul este obligat să exploateze și să întrețină Bunurilor de Retur, cu diligența unui bun proprietar.

13.1.8.    Delegatul va transmite cel puțin o dată pe an Delcgatarului lista Bunurilor de Retur pe care acesta nu le mai folosește, în conformitate cu prevederile prezentului Contract. în termen de 90 (nouăzeci) de zile de la primirea cererii scrise din partea Delegatului. Dclegatarul va emile o hotărâre prin care

a)    va declara bunurile proprietate publică din lista transmisă ca fiind bunuri proprietate privată

b)    va aproba scoaterea tuturor bunurilor din lista transmisă dîn inventarul din Anexaîîf.3 la Contract.


13.2. Bunuri ilc Preluare, a căror lislă indicativă (generică) este prevăzută în Anexa nr. 5 la prezentul Contract.

13.2.1.    La încetarea prezentul Contract din orice cauză. Dclcgatarul are dreptul de a dobândi Bunurile de Preluare, cu plata unei sume de bani egală cu valoarea contabila actualizată a acestora.

13.2.2.    în termen de cel mult 15 (cincisprezece) Zile de la Data încetării. Delegatarul va notifica Delegatului care sunt Bunurile de Preluare pe care dorește să le dobândcasc ă.

13.2.3. Delegatul va transfera proprietatea și posesia asupra Bunurilor de Preluare către Delegatar după primirea plății valorii acestora stabilită conform Articolului 13.2.1 de mai sus.

13.3. Bunuri Proprii care aparțin Delegatului și Contractului. Delegatul are drepturi depline de a dispune în orice alt mod de Bunurile Proprii.

nu vuri’t tiansfeiate DclqgataruIuC(

I

[


ARTICOLUL 14- M ASURILE DE SANATATE Șl SECURITATE IN MlA’C

(1) Delegatul va revizui planul său intern de sănătate și securitate în muncaTori de câte ori va li necesar și ori de câte ori se vor face schimb ări ale practicilor de exploatare, se vor introduce utilaje și echipamente noi. etc. și va prezenta Delegatarului documentul revizuit.

(2) Delegatul va avea în vedere “Sănătatea și securitatea "în muncă pentru toate persoanele implicate în prestarea Serviciului și va menține toate amplasamentele, clădirile, instalațiile, vehiculele și utilajele (în măsura în care acestea se află sub controlul său) înlr-o stare de funcționare corespunzătoare pentru evitarea pericolului, va întreține, pe cheltuială proprie, instalația de iluminare, elementele de protecție, seninele de avertizare și va urmări amplasarea și instalarea acestora ori de câte ori va fi necesar, sau la solicitarea Delegatarului sau la solicitarea oricărei Autorități Competente, în domeniul protecției, securității și sănătății populației.

ARTICOLUL 15 - ASPECTE DE PROTEC ȚIA MEDIULUI, ÎMPĂRȚIREA

RESPONSABILITĂȚILOR DE MEDIU ÎNTRE PĂRȚI

(1)    De la Data începerii, Delegatul va fi răspunzător de orice încălcare cu vinovăție a prevederilor oricărei Legi referitoare la mediul înconjurător, care apare sau a avut Ioc după această dată.

(2)    Delegatul nu va putea fi ținut responsabil de nici un act, omisiune, fapt sau activitate a Delegatarului. ale căror cauze sunt anterioare Datei începerii și au avut ca rezultat o încălcare sau nercspectare a prevederilor oricărei Legi privind mediul înconjurător. Delegatarul se obligă să-l despăgubească pe Delegat pentru orice astfel de răspundere legată de mediul înconjurător.

ARTICOLUL 16-GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE

(1)    Valoarea Garanției de Bună Execuție este fixată la suma de.................

(2)    Garanția de Bună Execuție se va constitui, de către Delegatar. prin rețineri succesive din sumele datorate și cuvenite Delegatului pân ă la concurența valorii stabilite a Garanției de lîi Execuție.
I

(3)    Pentru evitarea oricărui dubiu, constituirea Garanției de Bună I xecuție nu reduce și nu limitează în niciun lei responsabilitatea Delegatului în legătură cu obligațiile care-i revin conform Contractului și nu împiedică Dclcgatarul, în exercitarea atribuțiilor sale de monitorizare a executării Contractului și aplicare a penalităților) să ia orice altă măsură permisă de Legea în vigoare de clauzele Contractului în legătură cu încălcarea de către Delegat a obligațiilor sale.

(4)    Garanția de Bună Execuție poate fî executată de către Delegatar. în limita prejudiciului creat, pentru plata sumelor menționate la Articolul' 1 ("Defini ții și interpretare") din prezentul Contract, numai după notificarea Delegatului în acest sens. eu cel puțin 5 (cinci) Zile înainte, precizând obligațiile care nu au fost respectate, precum și termenul acordat pentru remedierea acestora. Daca Delegatul nu remediază prejudiciul în termenul acordat. Dclcgatarul va executa Garanția de Bună Execuție, fără nici o altă notificare.

(5)    In cazul executării totale sau parțiale a Garanției de Bună Execuție, Garanția de Bună Execuție va fi reconstituită de către Delegatar. prin rețineri succesive din sumele datorate și cuvenite Delegatului pân ă la concurența valorii stabilite a Garanției de Bună Execuție.

(6)    Dclcgatarul va returna Operatorului Garanția dc Bună Execuție în termen de cel mult 14 (paisprezece) Zile dc la data semnării procesului-vcrbal dc prcdarc-primirc a Bunurilor dc Retur care sunt restituite Dc legatarii lui odată cu încetarea Contractului, dacă Dclcgatarul nu a ridicat pân ă la acea dată pretenții asupra ci ea urmare a ncrespcctării de către Delegat a unor obligații contractuale.

I

ARTICOLUL 17 - ASIGURĂRI

* • • *

(1) Fără a aduce atingere altor sarcini, obligații și/sau răspunderi ale Delegatului asumate în baza acestui Contract. în Perioada de Mobilizare. Delegatul, pe proprie răspundere și cheltuială, va obține și va menține pe întreaga durata a Contractului polițele de asigurare cu acoperirea prevăzută de Lege și Bunele Practici Comerciale și în special următoarele asigurări, după cum sunt detaliate în Knexa n,r. 8 la prezentul Contract:

a)    Asigurarea dc bunuri, ce va acoperi toate riscurile cu privire la pierderi fizice sau daune aduse infrastructurii aferente Serviciului;

b)    Asigurări auto acoperind parcul de mijloace dc transport și utilaje folosite de Delegat în gestiunea Serviciului:


CONFORM CU ORlGlNALULl^^^

(2)    Delegatul va fi obligai să încheie orice alic asigurări prexazute de (c^ BrVțgAore la un

momcnl dai pe Durata prezentului Contract.    "

(3)    Delegatul, la cererea Delegatarului. va furniza copii ale polițelor dc/isighfări prevăzute la

alin. (1) de mai sus.    / "s

(4)    Delegatul se va asigura că fiecare poliță de asigurare cerută priiLfrfezcntul articol care arc drept obiect bunuri ce aparțin Delegatarului sau care privește răspunderea civilă a Delegatului:

a)    prevede că orice acțiune de revendicare a Delegatarului împotriva asigurătorului va 11 acceptată de asigurător ca îndeplinind criteriile de rc\cndicarc, și

b)    conține prevederile prin care se solicită asigurătorului ca în termen de 30 (treizeci) de Zile să adreseze o notificare Delegatarului înainte de orice anulare sau modificare semnificativă a poliței în cauză. Primirea de către Dclegatar a acestor notificări nu va exonera Delegatul de nicio obligație, responsabilitate sau răspundere contractuală sau legală.

(5)    Asigurarea de răspundere civilă va include o clauză prin care asigurătorul acceptă că termenii asigurării se aplică Delegatarului și Delegatului, angajaților, agenților. funcționarilor acestora ca în cazul în care o asigurare separată ar 11 fost încheiată pentru flecare dintre ci.

(6)    în cazul în care Delegatul nu încheie vreuna dintre asigurările prevăzute de prezentul articol și detaliate în Anexa nr. 9 la Contract sau încheie o asigurare eu acoperire insuficientă, Delegatarul are dreptul să dea un preaviz de maximum 15 (cincisprezece) Zile Delegatului, pentru a-și îndeplini această obligație. înainte de a rezilia Contractul conform Articolului 32 ("Rezilierea Contractului").

(7)    Delegatul va informa Delegatarul în legătură cu orice situație ce ar putea avea ca efect formularea, unei solicitări de plata sau a unei cereri de despăgubiri oricărei polițe de asigurare de îndată ce este posibil și în termen de cel mult 10 (zece) Zile de la producerea evenimentului asigurat. în continuare, Delegatul va soluționa cererea direct cu asigurătorii respectivi, va acționa în interesul ambelor Părți și va informa Delegatarul despre toate etapele privind soluționarea unor astfel de cereri.

(8)    Delegatul va utiliza toate sumele primite din asigurări pentru daunele sau pagubele bunurilor Contractului pentru a repara, reconstrui sau înlocui bunurile respective în scopul prestării fără întrerupere a Serviciului conform prevederilor prezentului Contract.

(9)    în cazul unei cereri de despăgubire formulată în baza oricărei polițe de asigurare încheiate de Delegat, acesta va 11 unic răspunzător pentru achitarea franșizei Iară a prejudicia utilizarea despăgubirilor de risc acoperite de asigurări în baza Contractului.

(10)    Delegatul va furniza dovezi ale plăților periodice ale primelor de asigurare Iară întârziere, la cererea Delegatarului.

ARTICOLUL 18 - REGISTRE, EVIDENȚE CONTABILE ȘI AUDIT

(1)    Delegatul va respecta standardele și principiile contabile și va menține registrele și înregistrările contabile necesare conform Legii aplicabile.

(2)    Delegatul va evidenția în contabilitate în mod separat, clar și distinct toate intrările și ieșirile contabile în legătură eu prezentul Contract. în conformitate cu dispozițiile legale, în măsura în care Delegatul nu va evidenția aceste intrări și ieșiri contabile în mod separat, atunci Delegatarul va putea rezilia Contractul în condițiile Articolului 32 ("Rezilierea Contractului").

(3)    Delegatarul poate, suportând costurile și cheltuielile, să efectueze un audil al evidențelor și registrelor contabile și al altor documente relevante pentru Contract ținute în condițiile
prezentului Articol, inclusiv asupra evidențelor și registrelor literarilor și echipamentelor și a oricăror informații. înregistrări și documente contabile care pot fi solicitate de Delegatar. Delegatul are obligația de a peniiite Dclcgalarului și altor persoane autorizate să verifice și să auditeze aceste documente, inclusiv să obțină copti de pe acestea. în orice moment pe Durata Contractului,

(4) 'toate registrele, evidențele. înregistrările și documente contabile la care se face referire în prezentul Articol vor fi păstrate de Delegat pe o perioadă de timp cerută de Lege. La expirarea acestei perioade. Delegatul nu va arunca sau distruge registrele, evidențele. înregistrările și documentele contabile Iară a cerc aprobarea Dclcgatarului printr-o adresă scrisă trimisă cu cel puțin 30 (treizeci) de Zile înainte. în urma primirii adresei Delcgatarul poate prelua pe cheltuială proprie registrele, evidențele. înregistrările și documente contabile, notificând inten ția sa printr-o adresă trimisă Delegatului cu cel puțin 10 (zece) Zile înainte de expirarea perioadei de 30 (treizeci) de Zile.

ARTICOLUL 19 - CLAUZA DE PREVENIRE A CORUP ȚIEI

(1)    Delegatul nu va acorda și nu va solicita nici unei persoane angajate de Delegatar sau de sub-contractanții sau mandatarii acestuia nici un fel de cadou sau plată sub orice formă, ca stimulare sau recompensă pentru a acționa, pentru că a acționat sau că s-a abținut să acționeze într-un anume fel. pentru că s-a arătat în favoarea sau s-a abținut să se arate în defavoarea oricărei persoane, în legătură cu acest Contract. Orice nercspectare a prezentului articol va fi considerată o încălcare gravă a Contractului ce poate duce la rezilierea acestuia conform ArticoluluL32 ("Rezilierea Contractului").

(2)    Delcgatarul poale rezilia prezentul Contract, conform Șifticdlultii.- 32 ("Rezilierea Contractului"). în cazul în care Delegatul sau orie c persoană angajată de acesta sau acționând în numele său.

a) a oferit, a dat sau a fost de acord să ofere oricărei persoane orice cadou sau comision de orice natură drept stimulent sau recompensă pentru ca a realizat sau realizează ori s-a abținut sau se abține de la vreo faptă legată de prezentul Contract ori de orice altă relație contractuală cu Delcgatarul;

b)    a realizat sau s-a abținui de la o acțiune pentru favorizarea sau defavorizarea oricărei persoane în relație cu prezentul Contract sau cu orice alt contract cu Delcgatarul;


c)    a comis orice infracțiune de dare și/sau luare de mită ori corupție, potrivit LcgrjZprivitor la prezentul Contract sau orice alt contract cu Delcgatarul;

d)    a oferit orice onorariu sau recompensă, alta decât salariul, unuij    tîegatarul ui, la

care acesta. în virtutea funcției sau poziției ocupate, nu avea dreptul.

ARTICOLUL 20 -SUB-DELEGAREA

(1) Delegatul nu va putea subdclcga gestiunea Serviciului, subroga, nova, transmite, ceda sau transfera în orice alt mod, totalitatea sau o parte din drepturile și obligațiile sale derivate din sau în legătură cu prezentul Contract, fie mod direct, fie indirect, decât dac ă Legea în vigoare la data respectivei operații permite o astfel de subdelcgare, subrogare. novație, transmitere, cesiune sau transfer și doar cu acordul scris prealabil al Dclcgalarului. Nercspeclarca condițiilor stipulate de prezentul alineat reprezintă o încălcare gravă de către Delegat a obligațiilor sale și poate constitui o cauză de reziliere a Contractului conform Articolului 32 ("Rezilierea Contractului").(2) Dispozițiile alineatului precedent nu vor fi interpretate încât să împiedice utilizarea sau angajarea de către Delegat de furnizori, prestatori, antreprenori, mandatari pentru furnizarea de produse sau realizarea de lucrări ori prestarea de servicii cu condiția să nu se poată pretinde că o astfel de utilizare sau angajare este echivalentă cu prestarea Serviciului de către o altă persoană decât Delegatul.

ARTICOLUL 21 - CONTRACTELE ÎNCHEIATE I)E DELEGAT

Contractele de achiziție de produse, servicii sau lucrări ce vor fi încheiate de către Delegat în legătură cu obiectul prezentului Contract trebuie să respecte regulile din domeniul achizițiilor publice.

L<CAPITOLUL V. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALA CONFORM

ARTICOLUL 22 - RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

(1)    Ncrespcclarea dovedită de către oricare dintre Părțile contractante a obligațiilor incumbă în temeiul prezentului Contract atrage răspunderea contractuală a Părții în culp

(2)    în situația rezilierii Contractului din vina unei Părți, această Parte va datora despăgubiri celeilalte Părți, în cuantumul stabilit dc Părți, de un expert independent, desemnat dc acestea sau de către instanța judecătorească competentă.

(3)    încetarea prezentului Contract nu va avea ea efect degrevarea de obligații a Părților în cazul în care. prin natura lor. obligațiile respective rămân în vigoare și după Data încetării Contractului. De asemenea, Părțile rămân răspunzătoare pentru orice fapte/actc întreprinse de către o Parte pe perioada desfășurării Contractului ale căror rezultate care s-ar ivi după încetarea efectelor Contractului și care ar avea efecte prcjudiciabile pentru cealaltă Parte.

ARTICOLUL 23 - R ĂSPUNDEREA, PENALITĂȚI Șl DESPĂGUBIRI IN SARCINA DELEGATULUI

(1) Ncrespcclarea dc către Delegat a Indicatorilor de Performanță, stabiliți conform Regulamentului Serviciului (Anexa nr. f la Contract) și detaliați în BBBSBES 7 ("Indicatorii de Performanță”) la prezentul Contract, va atrage obliga ția Delegatului dc a plăti penalitățile contractuale.

(2) Delegatul este obligat la plata penalităților contractuale în caz de ncîndeplinire culpabilă a obligațiilor sate, inclusiv pentru următoarele obligații, în cuantumul stipulat în continuare [se va completa de la caz la caz]:


b)    în caz de ncîndeplinire a unei obligații eoniractualc din culpa Delegatului, acesta va plăti penalități de 2.5% din valoarea prestației neefcctuatc sau penalități de ..../zi de întârziere dacă prestația a fost realizate cu întârziere dar nu au fost re speciale termenele prevăzute de prezentul Contract și/sau de Anexele sale;

c)    nclransmiterca informațiilor solicitate către Dclegatar. Autoritatea Municipală sau altor

entități în conformitate cu Contractul -.................

(3) Penalitățile sunt aprobate de Dclegatar. la propunerea Autorității Municipale, a Corpului Agcnților de Control sau a direcțiilor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București și sunt comunicate Delegatului. Delegatul va lî obligat la plata penalităților care au rămas definitive sau nu au fost contestate în termen de 15 (cincisprezece) zile dc la primirea notificării..

(4) Nerespcctarea gravă și repetată a Indicatorilor dc Performanță poate determina rezilierea Contractului dc către Dclegatar. conform Articolului 32 ("Rezilierea Contractului").

(5) în plus față de orice alte despăgubiri, penalități sau sancțiuni prevăzute în acest Contract. Delegatul va despăgubi Delcgatand și pe mandatarii sau prepușii acestuia în legătura cu orice pretenții sau prejudicii invocate in instanță dc orice altă persoană decât Dclegalarul. care pot fi generate de. sau în cursul, sau în legătură cu ncîndeplinirca dc către Delegat a oricăror obtkatii jn baza prezentului Contract.

CONFORM CU ORIGIț

ARTICOLUL 24 - R ÂSPUNDEREA DELEGATARULUT

(1)    Delcgatarul nu îl va tulbura pe Delegat în exercițiul drepturilor rezultate dii/prezentul Contract.

(2)    în niciun caz Dclegalarul nu va li răspunzător față dc Delegat dc vreo Daună/ori Daună indirectă sau cheltuială de orice natură pe care Delegatul le-ar putea suporta sau înw^istra ca o consecință directă a;

a)    apariției unui Eveniment dc Forță Majoră;

b)    ncrespectârii de către Delegat a propriilor sale obligații asumate prin prezentul Contract;

c)    acțiunii, inacțiunii sau faptelor unor terțe persoane pentru care Delcgatarul nu este responsabil.

ARTICOLUL 25 - EXONERAREA DE RĂSPUNDERE A DELEGATULUI

(1)    Fără a aduce atingere prevederilor Articolului 23 ("Răspunderea, penalități și despăgubiri în sarcina Delegatului") de mai sus privind r ăspunderea Delegatului, acesta nu va putea lî ținut răspunzător pentru ncîndeplinirca vreunei obligații ce-i revine în baza prezentului Contract dacă ncîndeplinirca respectivei obligații este o consecință directă a situațiilor prevăzute la alineatele de mai jos din prezentul Articol.

(2)    Delegatul nu va fi obligat să îndeplinească obligațiile sale contractuale, inclusiv Indicatorii de Performanță. în măsura în care acesta nu poate. în mod rezonabil, fie (î) să respecte termenele de îndeplinire a obligațiilor contractuale în perioadele de timp prevăzute, fie (ii) să continue să îndeplinească obligațiile contractuale, ca o consecință directă a:


L

c) acțiunii, inacțiunii sau faptelor unor terțe persoane pentru care Delegatul nu este responsabil.

(3) în cazul în care Delegatul se află în imposibilitatea de a presta Serviciul, total sau parțial, din orice motiv, sau consideră că anumite circumstanțe ar putea împiedica în mod substanțial prestarea Serviciului, atunci Delegatul \a notifica imediat Dclegalarul. în condițiile prevăzute de prezentul Contract oferind în scris detalii cuprinzătoare asupra circumstanțelor, motivelor, durata posibilă a întreruperii și acțiunile avute în vedere pentru remedierea situației, precum și orice alte detalii pe care Delcgatarul le solicită în mod rezonabil. Invocarea oricărui motiv care ar putea împiedica în mod substanțial prestarea Serviciului nu va atrage nicio modificare a vreunei clauze a acestui Contract și nu va elibera sau exonera în niciun fel Delegatul de obligația de a presta Serviciul conform Contractului și Legii.

ARTICOLUL 26 - ÎNTINDEREA DESPĂGUBIRILOR

Despăgubirile datorate de oricare dintre Părți conform prezentului Contract vor acoperi integral Daunele suferite de Partea sau terțul prejudiciat. în înțelesul prezentului Contract șî articol în despăgubiri nu sunt incluse penalitățile cc pot fî datorate de o Parte conform prezentului Contract.

CAPITOLUL VI. EVENIMENTE NEPREVĂZUTE

CONFORM CU ORIGINALUL

ARTICOLUL. 27 - FOR TA MAJORĂ

(1) ..For ța Majoră" înscamn ă un eveniment mai presus de voința Părților, fcpre nu se datorează greșelii sau vinei acestora, imprevizibil și care face imposibilă executarea șErespcctiv îndeplinirea Contractului. Evenimentele de forță majoră vor include următoarele, lărîj/a^ffimita Ia acestea:

a)    Evenimente naturale de forță majoră cum ar fl:

i.    trăsnete, cutremure, uragane și alic condiții climaterice extraordinare ca dc exemplu

temperaturi anormal dc scăzute;

ii.    explozii, foc sau inundații (dacă nu sunt cauzate dc Partea respectivă sau orice altă persoană pentru care aceasta este responsabilă);

iii.    contaminări nucleare, chimice sau biologice (dacă nu sunt cauzate dc Partea respectivă sau orice altă persoană pentru care aceasta este responsabilă):

iv.    bombe sau alte muniții necxplodate sau descoperiri de fosile sau relicve arheologice,

b)    Evenimente politice de forță majoră cum ar fi:

i.    război sau război civil (declarat sau nu) sau conflict armat, invazii sau acte ale inamicilor externi, blocade și embargouri:

ii.    acțiuni violente dc stradă sau rebeliuni civile:
iv.

politic.

c)


greve sau alte mișcări revendicative la scara națională și n

Evenimente nefavorabile de forță majoră cum ar H:

refuzul. Iară un motiv justificat, oricărei Autorități Comp


aviz. permis, licență sau a oricăror autorizații necesare executării obligaț acestora sau refuzul de a reînnoi aceste avize, permise, licențe sau ai omisiuni ale oricărei Autorități Competente având efecte similare;

ii.    orice acțiune reglementară neîntemeiată sau nerezonabilă dispusă de oricare Autoritate

Competentă împotriva Delegatului (care poate include orice anulare sau revocare a oricăror permise, licențe sau autorizații existente. Ițiră un motiv întemeiat);

iii.    orice rechiziționare, expropriere, naționalizare sau confiscare de fado a oricărui bun sau drept semnificativ' al Delegatului de către oricare Autoritate Competentă (alta decât ca rezultat al încălcării dc către Delegat a permiselor, licențelor, autorizațiilor sau a Legii);

iv.    orice acte din partea unor terți inclusiv a Dclegatarului care afectează semnificativ prestarea Serviciului și care arc drept consecință imposibilitatea Delegatului dc a asigura prestarea Serviciului sau continuitatea acestuia.

v.    întreruperea alimentării cu energic electrică dc către furnizor.

Forța Majoră nu va include: probleme financiare ale Părților, livrarea cu întârziere a materialelor sau executare cu înlârziere/ncexecutarea de c ătre contractanții acestora a obligațiilor lor contractuale, condiții meteorologice posibile în condițiile climatice din Aria Delegării, insuficiența forței de muncă sau a echipamentelor sau a materialelor (dacă nu se datorează Forței Majore).

(2) în situația în care un eveniment de Forță Majoră (condiție care va include consecințele acestuia) împiedică una dintre Părți să își respecte sau întârzie respectarea obliga țiilor decurgând din prezentul Contract, se vor aplica următoarele măsuri:

a)    Partea va fi scutită de respectarea și dc răspunderea pentru ncrespcctarca acelor obligații

pe care nu le poate îndeplini ca o consecință a unui eveniment dc Forță Majoră, Iară a aduce prejudicii obligațiilor de încheiere a asigurărilor corespunzătoare, astfel cum este prevăzut în prezentul Contract.

b)    Orice perioadă de timp acordată sau permisă în baza prezentului Contract pentru

îndeplinirea oricărei obligații (inclusiv obligațiile legate dc Indicatorii dc Performanță și durata Contractului daca Forța Majoră a afectat integral executarea acestuia) va fi prelungită cu perioada de timp cât durcaz ă evenimentul de Forță Majoră: cu condiția, totuși, ca Partea afectată să-și fi respectat obligațiile ce-i revin în baza alin. (4) și (5) ale prezentului articol.

(3)    O Parte afectată dc un eveniment dc Forță Majoră va informa cealaltă Parte, cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 3 (trei) Zile Lucr ătoare după ce ia cunoștință de apariția unui eveniment dc Forță Majoră, furnizând detalii complete despre durata și efectele estimate ale acestuia. Dacă evenimentul dc Forță Majoră durează mai mult de o săptămân ă. Partea afectată va informa periodic cealaltă Parte, dar nu mai rar de o dată la două săptămâni despre derularea evenimentelor.

(4)    O Parte afectată de un eveniment de Forță Majoră va depune toate eforturile pentru a-și relua îndeplinirea obligațiilor cât mai curând posibil, iar intre timp s â diminueze efectele acestui eveniment, pentru a-și îndeplini obligațiile contractuale ncafectate de Forța Majoră și va informa


complet cealaltă Parte în legătură cu măsurile luate în acest sens. cu condiția ca acest lucru să nu presupună costuri nerezonabile pentru Partea afectată de evenimentul de Forță Majoră.

(5) Dacă la expirarea unei perioade de cel puțin......................de la apariția unui eveniment de

Forță Majoră, acest eveniment de Forță Majoră (sau consecințele acestuia) continuă și afectează în mod semnificativ furnizarea Serviciului sau executarea obligațiilor contractuale, astfel încât majoritatea Indicatorilor de Performanță încă de atins nu poale fi îndeplinită și/sau majoritatea acelor Indicatori de Performanță atunci când respectarea acestora a fost deja îndep linîtă nu poate fi menținută ca urmare a acelui eveniment de Forță Majoră, atunci oricare dintre Părți va avejudreptul să notifice celeilalte Părți încetarea prezentul Contract. Iară ca vreuna dintre ele să pretjrtdaXfaune* interese. în orice moment după expirarea acestei perioade, cu condiția ca cv/iiinjef^dl/de Forță Majoră să continue încă în momentul acestei notificări și cu un preaviz de FI

ARTICOLUL 28 - MEN TINEREA ECHILI


(1)    Părțile vor urmări în permanență menținerea echilibrului contrac Contractului.

(2)    Delegatul nu va fi obligat să suporte creșterea sarcinilor legate oe execuția obligațiilor sale. dacă această creștere rezultă în urma unui eveniment de Forță Majoră, astfel cum este descris la Articolul 27 ("Forța Majoră").

(3)' în situația în care. independent de Delegat și de voința *sa. Modificări Legisfative. constrângeri tehnice, economice, financiare sau. în general, evenimente neprevăzute care nu constituie evenimente de Forță Majoră astfel cum sunt acestea definite de prezentul Contract, datorate sau nu Dcfegatarului, alterează echilibru! cconomico-financiar al prezentului Contract, și dacă dezechilibrul rezultat nu poate fi remediat prin modificărilc/ajustărilc Tarifelor Serviciului. Părțile se obliga să rencgociczc termenii și condițiile prezentului Contract, în scopul restabilirii echilibrul cconomico-financiar al Contractului.

(4)    Dacă, la expirarea unei perioade de cel puțin 60 (șaizeci) de Zile sau alt termen stabilit de Părți, de la începerea negocierilor prevăzute la alineatul precedent, acestea eșuează, atunci oricare dintre Părți va avea dreptul să notifice celeilalte Părți încetarea prezentul Contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daunc-intcrese. Delegatul va avea obligația de a presta Serviciului în continuare pe o durată de cel mult 90 (nouăzeci) de Zile, în vederea asigurării continuității Serviciului.

(5)    Oricare dintre Părți va putea cerc modificarea Contractului, în vederea menținerii echilibrului contractual/financiar în situația în care o Modificare Legislativă face una sau mai multe clauze importante ale prezentului Contract sau toate drepturile și obligațiile Delegatului în baza prezentului Contract să devină ilegale sau imposibil de realizat.

(6)    Dclegatarul nu va putea li obligat să suporte creșterea sarcinilor legate de execuția obligațiilor sale dacă Delegatul nu mai beneficiază dc folosința utilă și liniștită a Bunurilor Proprietate Publică;

(7) Prezentul articol se va aplica și în situația în care. ca urmare a adoptării unor hotărâri sau a altor reglementări dc către Dclcgatar (care nu sunt emise în vederea respectării dc către Dclcgatar a oricărei Modificări Legislative) va rezulta o creștere a costurilor Delegatului sau o majorare a obligațiilor Delegatului.

CAPITOLUL VII. MODIFICAREA CONTRACTU1

ARTICOLUL 29 -MODIFICAREA CONTRACTULUI PRIN ACORDUL PĂRȚILOR

(1) Modificarea prezentului Contract se (ace numai prin act adițional încheiat în scris între

Părțile contractante. în condițiile permise de Lege.

(2) Contractul nu poate fi modificat în sensul introducerii în obiectul acestuia a unei activități care nu a făcut obiectul delegării gestiunii, conform Legii.

ARTICOLUL 30 - MODIFICAREA UNILATERAL Ă A PĂRȚII REGLEMENTARE A CONTRACTULUI DE CĂTRE DELEGATAR

Dclcgatarul poate modifica unilateral cerințele legale de modul de gestiune și de prestare a Serviciului care sunt prevăzute în Regulamentul Serviciului sau Caietul de Sarcini al Serviciului, atașate ca Anexele nr. 1 și nr. 2 la prezentul Contract, prin modificarea acestor documente și înlocuirea respectivelor anexe, prin act adițional la Contract, cu noul Regulament al Serviciului și/sau noul Caiet de Sarcini al Serviciului după caz. In cazul în care aceste modificări afectează echilibrul contractual se vor aplica-prevederile Articolului^ ("Menținerea echilibrului contractual"). .

CAPITOLUL VIII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

ARTICOLUL 31 - CAUZELE DE ÎNCETARE A CONTRACTULUI (1) Prezentul Contract încetează în următoarele situații:

a)    ta expirarea duratei pentru care a fost încheiat, daca Părțile nu convin. în scris, prelungirea acestuia conform prevederilor Articolului^3^ ("Durat a Contractului. Perioada de Mobilizare și Data începerii"), și conform Legii în vigoare la data prelungirii;

b)    în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către Delegatar, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina Delegatarului;

c) în cazul nerespcctării obligațiilor contractuale de către Părți, prin reziliere, conform HSHiBBlriluiMM("Rezilierea Contractului"), prin re zilicre cu plata unei despăgubiri în sarcina Părții în culpă;

d)    în condițiile prevăzute la Articolul Z^C'Forța Majoră"). Iară plata unei despăgubiri;

e)    în situația în care. în urma parcurgerii procedurilor speciale prevăzute la Articolul,28 ("Menținerea echilibrului contractual’'), este permisă încetarea Contractului;

I) în cazul falimentului Delegatului:


(2)    în cazul încetării Contractului înainte de termen, se va acorda un preaviz de 30 (treizeci) de Zile. cu excepția cazurilor în care sunt prevăzute în mod expres în cuprinsul Contractului, alte termene pentru preaviz.

(3)    Delegatul va coopera deplin pentru preluarea gestiunii Serviciului cu noul operator căruia i se va delega gestiunea Serviciului sau cu Delegalarul. după caz. în sensul următoarelor:

a)    să mențină legătura cu Delegalarul și /sau noul operator, să furnizeze asistență și sprijin privind Serviciul și transferul lor către Dclcgatar sau noul operator:

b)    să furnizeze Delegatarului și noului operator toate informațiile privind Bunurile de Retur, inclusiv amplasamentele aferente, precum și serviciile necesare funcționării și prestării acestora:

c)    în timpul Contractului sau după încetarea acestuia, să nu acționeze în niciun fel. direct sau indirect, care să prejudicieze, să împiedice sau să facă dificil transferul gestiunii Serviciului.

(4)    La încetarea Contractului, din orice cauză, bunurile care au fost utilizate de Delegat în derularea Contractului vor fi repartizate după cum urmează;

a)    Bunurile de Retur vor reveni Delegatarului de plin drept, gratuit și libere de orice sarcini.

b)    Bunurile de Preluare vor putea să revină Delegatarului, în măsura în care acesta își va exprima intenția de a prelua aceste bunuri, în schimbul plății, către Delegat, a contravalorii acestora, stabilită conform ft?rticolu1ui,l3.2 din prezentul Contract.

c)    Bunurile Proprii, eu excepția Bunurilor de preluare, vor rămâne proprietatea Delegatului.

,(5)    La data încetării Contractului sau la dala convenită pentru predare (..Data de Predase").

Delegatul va transfera. Iară niciun drept de relcnțic, Iară costuri și cheltuieli pentru Delegatar. toate drepturile, titlurile de proprietate și garanțiile legale de Bunurile de Retur, incluzând, cu condiția să facă parte sau să fie utilizate în prestarea Serviciului, toate drepturile, titlurile și garanțiile Delegatului privind Bunurile de Preluare pentru care Delegalarul și-a exprimat intenția de preluare și a plătit contravaloarea lor pân ă la acea dată.

(6) La Data de Predare. Delegatul va informa Delegalarul despre starea activelor, inckferv o listă completă a tuturor defecțiunilor ce afectează sau ar putea afecta funcționarea în condiții de siguranță a acestora. Părțile vor încheia un proces-verbat de predarc-prtmire a tuturor Bunurij/r/fe Ryrfir și a acelor Bunuri de Preluare pe care Delegatarul Ic prebr


ARTICOLUL 32 - REZILIEREA CONTRACTULUI

32.1.    Rezilierea Contractului din culpa Delegatului

32.1.1.    Delegalarul va avea dreptul (dar nu și obligația) să rezilieze prezentul Contract, în momentul survenirii oricăruia dintre următoarele evenimente (.. Obligații încălcate'}-.

a)    o încălcare semnificativă, de către Delegat, a oricăreia dintre obligațiile sale. asumate în baza prezentului Contract, care are un efect negativ semnificativ asupra drepturilor sau obligațiilor Delegatarului sau asupra capacității Delegatarului de a respecta orice prevedere legală în vigoare și a cărei încălcare nu a fost remediată de către Delegat. în conformitate eu Articolul

b)


c)    ncrealizarca corespunzătoare sau la termenul prevăzut a lucrărilor care sunt în sarcina sa conform prezentului Contract. Regulamentului Serviciului sau Caietului de Sarcini:


d)    renunțarea la sau abandonarea culpabilă a Serv iciului. de către DelcgalpONFORM

c)    ncrespectarea Articolului 20 ("Sub-delegarea și transfer") din prezentLrl~Cnj

subconcesionarea bunurilor cc compun Infrastructura Edilitar Urbană, de către Dele

f)    nefurnizarea sau ascunderea de informații semnificative, ce trebuie furnizate

împiedicarea Dclegatarului de a-și exercita drepturile de monitorizare în legătură prezentului Contract, astfel cum sunt acestea stabilite de clauzele contractuale;

g)    orice constituire de garanții sau grevare cu sarcini a unuia sau mai multor Bunu

h)    Delegatul nu a încheiat sau nu a menținut în vigoare asigurările prevăzute i Contract și Anexa nr, 8 ("Asigur ări") la Contract:

i)    practici corupte ale Delegatului în conformitate cu Articolul 1Ș ("Clauza de prevenire a corupției"):

j)    alte încălcări semnificative ale obligațiilor contractuale care sunt prevăzute expres de

prezentul Contract ca reprezentând cauze de rczilic re a Contractului.

32.1.2. In cazul în care Dclcgatarul devine îndreptățit să rezilieze prezentul Contract în baza Articolului 32.1.1:

a)    Dclcgatarul va trimite Delegatului. în scris, o notificare, menționând felul și întinderea respectivei ueîndcpliniri a obligațiilor ("Notificare de încălcare"). Dacă o astl'ol de notificare este » transmisă. Delegatul va li îndreptățit să remedieze această încălcare în termen de 90 (nouăzeci) de Zile de la data primirii de către Delegat a acestei notificări ("Perioada de Remediere").

b)    în cazul în care Dclegatarul a transmis Notificarea de încălcare și dacă încălcarea nu este remediată în Perioada de Remediere. Dclcgatarul poate rezilia prezentul Contract, în conformitate cu prevederile literei <d) a prezentului Articol 32.1,2,

e) Atunci când o Obliga țic încălcată nu poate fi remediată în mod rezonabil în Perioada de Remediere menționată. Delegatul va lua toate măsurile necesare pentru remedierea încălcării respective în cea mai marc măsură posibilă în timpul Perioadei dc Remediere și va face propuneri Dclegatarului. anterior expirării respectivei perioade, privind finalizarea remedierii respectivei Obligații încălcate.

d) în cazul în care Dclcgatarul nu acceptă propunerile rezonabile dc remediere ale Delegatului sau dacă. după acceptarea propunerilor respective. Delegatul nu remediază Obligația încălcată, în conformitate cu aceste propuneri. Dclcgatarul poate, printr-o notificare scrisă, adresată Delegatului, să rezilieze Contractul, iar Contractul va înceta începând cu data prevăzută în această notificare.

e) Dclcgatarul își rezervă dreptul dc a denunța unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată Delegatului, fără nici o compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiția ea această denunțare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru Dclegatar. în acest caz. Delegatul arc dreptul dc a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din Contract îndeplinită pân ă la data denunțării unilaterale a contractului.

32.2 Rezilierea Contractului din culpa Dclegatarului

32.2.1. Delegatul va avea dreptul (dar nu și obligația) să rezilieze prezentul Contract în caz dc încâtcarc importantă, de către Dclegatar. a oricăreia din obligațiile asumate în baza prezentului
Contract, care arc un efect negativ semnificativ asupra drepturilor sau obligațiilor Delegatului, in baza prezentului Contract.

32.2.2. în cazul în care Delegatul arc dreptul să rezilieze prezentul Contract în baza Articolului^


32.2.1. se va aplica mutalis mutandi'i procedura prevăzută la Articolul 32.1.1.

CAPITOLUL IX ALTE CLAUZE


ARTICOLUL 33 - POLITICA PRIVIND FORȚA DE MUNCĂ


(1) Delegatul va asigura forța de muncă necesară pentru furnizarea Serviciului, precum și formarea profesională a salariaților. Delegatul este răspunzător de angajarea în prestarea Serviciului a unui număr suficient de persoane cu abilitățile. îndemân ările. cunoștințele, instruirea, calificările, autorizările și experiența necesare și adecvate unei bune desfășurări a Serviciului și se va asigura că are suficient personal de rezervă pentru prestarea în bune condiții a Serviciului, pe toată Durata Contractului.

(2)    Delegatul se va asigura că toți angajații săi implicați în prestarea Serviciului vor fi instruiți

corespunzător eu:    .    »    »

a)    sarcina sau sarcinile pe care angajatul Ic va executa:

b)    toate prevederile importante ale Contractului, inclusiv Regulamentul Serviciului șî Caietul de Sarcini al Serviciului, anexe la prezentul Contract:

c)    toate procedurile și standardele convenite între Părți la anumite interval de timp:


d)    toate procedurile, regulile, regulamentele și legile aplicabile pentru prestarea Serviciului, inclusiv regulile de sănătate și securitate în muncă, riscul dc incendiu și prevederile în caz de incendiu:

(3)    Delegatul se va asigura că exploatarea. întreținerea și reparația instalațiilor ce fac parte din Infrastructura Edilitar Urbană prin care este prestat Serviciul se realizează cu personal autorizat în funcție de complexitatea instalației și specificul locului dc muncă.

(4)    Delegatul va furniza mijloace de identificare a personalului angajat și va solicita personalului să poarte și să aibă la vedere însemnele de identificare pe toată durata furnizării/prestării Serviciului.

(5)    Delegatul se va asigura ca personalul propriu își îndeplinește îndatoririle în conformitate cu prezentul Contract.

(6)    Pe perioada executării prezentului Contract, Delegatul se va conforma politicilor referitoare la conduita personalului (inclusiv cele referitoare la măsurile dc siguranță) existente în Regulamentul său intern. Dclcgatarul va avea dreptul să solicite Delegatului comunicarea Regulamentului intern și modificarea Regulamentului intern în măsura în care solicitarea de modificare este rezonabilă, în legătură cu dispoziții ale Regulamentului care afectează modul dc prestare a Serviciului și în conformitate eu Legea aplicabilă, dispozițiile legale aplicabile. După aprobarea Regulamentului intern, Delegatul îl va afișa la loc vizibil și îl va aduce Ia cunoștință tuturor angajaților. tăcând dovada acestei formalit ăți către Delegatar prin prezentarea semnăturilor dc luare la cunoștință. Delegatul va lua măsuri disciplinare împotriva oricărei persoane angajate de acesta care nu respectă prevederile Regulamentului intern.


(7) Delegatul este răspunzător în întregime de angajarea și de condițiile de lucru ale angajaților săi.

(8)    Delegatul este răspunzător și va suporta toate costurile și cheltuielile legate de angajarea personalului, dc transportul acestuia și achitarea la timp a salariilor.

(9)    In cazul încetării prezentului Contract. Delegatul este de acord, iar Delcgatarul sc angajează să preia direct sau să asigure preluarea de către noul operator al Serviciului. în măsura în care va lî posibil, a salariaților Delegatului, care sunt afectați de către acesta furnizării/prestării Serviciului.

(10)    Personalul angajat al Delegatului beneficiază dc toate drepturile prevăzute în contractul colectiv sau individual de muncă. Delegatul va întocmi planuri anuale, pe categorii profesionale de angajați. în vederea perfecționării acestora, prin participarea lor la cursuri, seminarii, instruiri.


(11)    Numărul angajaților Delegatului va 11 stabilit de acesta. în funcție dc politicile proprii, dar să fie suficient pentru furnizarea/prestarea Serviciului.

(12)    Delegatul va lua toate măsurile necesare privind igiena, sănătatea, securitatea la locul de muncă și normele dc protecție a muncii. în conformitate cu Legea. Delegatul va aplica metode sigure dc lucru pentru toate activitățile prestate în sensul Contractului sau orice alte activități care au legătură cu acesta, pentru a asigura securitatea și sănătatea propriilor angajați, precum și a reprezentanților De legatarii lui și a oricărei alte persoane care intra în incintele Delegatului. Principiile și metodele privind sănătatea și securitatea în muncă aplicate de Delegat vqiyfi în conformitate cu Legea.

» » *

(13)    Delegatul preia personalul direct implicat în prestarea Serviciului din Străzilor.

ARTICOLUL 34 - CONFIDENȚIALITATE


(1)    Părțile convin că prevederile prezentului Contract nu vor fi tratate ca Confidențiale și pot fi dezvăluite fără restricții.

(2)    Fiecare Parte va păstra confidențiale toate Informațiile Confidcnțiiflc primite de la cealaltă Parte în legătură cu prezentul Contract și va face toate eforturile pentru a împiedica salariații și alte persoane aflate în relații dc subordonare să dezvăluie astfel de Informații Confidențiale vreunei persoane.

(3) Alineatul (2) dc mai sus nu se va aplica:

a) Nici unei dezvăluiri de informații care este solicitată de către orice persoană care își îndeplinește obligațiile conform prezentului Contract. în scopul îndeplinirii acelor obligații;

b)    oricărei informații cu privire la care o Parte poate demonstra că este deja sau devine general disponibilă și în domeniul public, altfel decât în urma înc âlcării prezentului Articol;

c)    oricărei dezvăluiri cu scopul dc a permite luarea unei decizii de către o Autoritate Competentă sau de către o instanță judecătorească ori tribunal arbitrai;

d) oricărei dezvăluiri care este solicitată în temeiul oricărei cerințe prevăzute de Lege care are efecte asupra Părții care face dezvăluirea sau al regulilor oricărei burse de valori sau Autorități Competente, care are forță juridică obligatorie sau, dacă nu are forță juridică
obligatorie, conformarea față de aceasta constituie o practică generală a persoanelor supuse reglementărilor bursei de valori sau ale Autorității Competente respecti\c:

e) oricărei dezvăluiri de informații care sunt deja în mod legal în posesia Părții ca destinatar, înainte de dezvăluirea acestora de către Partea care face dezvăluirea:

f) oricărei furnizări de informații către consultanții profesionali ai Părților:

g) oricărei dezvăluiri de către Delcgalar a unor informații legate de Serviciu și oricărei alte informații care pot fi solicitate în scopul efectuării unui proces de audil, către un delegat ulterior cu privire la Serviciu, inclusiv către consultanții săi. în cazul în care Dclcgatarul decide organizarea unei noi proceduri pentru atribuirea gestiunii Serviciului:

h)

i)


oricărei înregistrări sau evidențe a Autorizațiilor șî înregistrări de proprietate necesare: sau oricărei dezvăluiri făcute în scopul examinării și certificării conturilor uncia dintre Părți,

(4) Când dezvăluirea este permisă în baza alineatului de mai sus. altfel decât conform literelor b). d). e). g) și h) de mai sus. Partea care furnizează informațiile se va asigura că destinatarul informațiilor este supus acelorași obligații de confidențialitate ca și cele cuprinse în prezentul Contract.

(5)    Delegatul nu va utiliza prezentul Contract sau orice informații emise sau furnizate de sau în numele Delegatarului în legătură eu prezentul Contract altfel decât pentru seopuril e prezentului Contract, decât cu acordul scris al Delegatarului.

(6)    La sau înainte de Data încetării. Delegatul se va asigura eă toate documentele sau evidențele computerizate aliate în posesia, detenția sau sub controlul său. care conțin informații referitoare la Serviciu sunt transmise Delegatarului.

ARTICOLUL 35 - PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI DREPTURI DE AUTOR

Desenele, planurile, specificațiile, instrucțiunile, manualele șt alte documente create, produsj comandate de către Delegat și care se raportează la furnizarca/prcstarea Serviciului și autor care sunt legate de acesta, precum și toate drepturile de proprietate intelectual vor fi transferate gratuit Delegatarului la încetarea Costtraum+nf


ARTICOLUL 36-TAXE


Toate obligațiile fiscale (taxe. impozite etc.) decurgând din prestarea Serviciultj proprie vor fi suportate de către Partea căreia, în conformitate cu Legea. î| obligație fiscală.

ARTICOLUL 37 - CONFLICTUL DE INTERESE (1) Delegatul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni sau îndepărta orice situație care are sau poate avea ca efect compromiterea executării prezentului Contract în mod obiectiv și imparțial. Astfel de situații pot apărea ca rezultat al intereselor economice, afinităților politice sau naționale, legăturilor de familie sau emoționale ori al altor legături sau interese comune
Oricare ar fi situația, apariția unui conflict de interese trebuie notificată de către Delegat imediat Delcgatarului. în scris.

(2) Delegatul va garanta că personalul său, inclusiv cel de conducere, nu se află intr-o situație care poate da naștere unui conflict de interese. Delegatul va înlocui, imediat și Iară nici un fel de compensație din partea Delcgatarului. orice membru al personalului său care se află într-o astfel de situație.

(3) Delegatarul își rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate de Delegat în conformitate cu prevederile prezentului Articol sunt adecvate și de a solicita luarea de măsuri suplimentare dacă va considera acest lucru ca fiind necesar.

C.


(4) Delegatul se va abține de la orice legături și relații, comerciale sau de altă natură, care au sau pot avea ca efect compromiterea independenței sale sau a personalului său. în cazul în care Delegatul nu poate menține această independență. Delegatarul are dreptul de a rezilia Contractul, conform procedurii prevăzute dc Articolul 32 ("Rezilierea Contractului”) Iară a aduce atingere dreptului Delcgatarului dc a solicita despăgubiri pentru orice daune suferite ea urmare a acestei situații.

ARTICOLUL 38 - COMUNICĂRI

(1) Orice comunicare intre Părți, referitoare la îndeplinirea prezentului Contract, trebuie să lic transmisă în scris, la următoarele adrese și în atenția următoarelor persoane:

x'a)    Pentru Delegat

în atenția: Manager de Contract, DI./D-na ......

Adresa: .....................

Fax..................................

b-mail:..................

b)    Pentru Delegalar

în atenția: DI./D-na........................

Adresa: ...............................

Fax:..............................

E-mail:..............................

c)    De asemenea, pentru Autoritatea Municipală

în atenția: DI./D-na.........................

Adresa:...............................

Fax:..............................

E-mail:..............................

(2)    Orice document scris trebuie înregistrat atât în m omcnlut transmiterii, cât și în momentul primirii.

(3)    Comunicările între părți se pot face și prin. fax sau e-mail sub condiția confirmării dc(4)    Dacă notificarea este transmisă prin poștă, aceasta se va lacc prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și este considerată ca fiind primită de destinatar ia data menționată de oficiul poștal de destinație pe confirmarea de primire.

(5)    Dacă notificarea este transmisă prin fax sau e-mail. ea va considerată primită în prima Zi Lucrătoare după data transmiterii.

(6)    Notificările orale nu vor fi luate în considerare drept comunicări de vreuna dintre Părți dacă nu sunt confirmate prin una dintre metodele prevăzute în alineatele de mai sus.

ARTICOLUL 39 - DREPTURILE TERȚILOR

Nici un clement din prezentul Contract, fie expres, fie implicit, nu va conferi drepturi sau compensații conform sau în temeiul prezentului Contract vreunei alte persoane, alta decât Părțile și succesorii lor. nici nu va elibera sau exonera de obligații sau răspundere vreo altă persoană, terță față de vreuna dintre Părți, nici nu va conferi vreun drept de subrogare sau vreun drept de acțiune împotriva vreunei Părți din prezentul Contract.

ARTICOLUL 40 - RENUNȚARE


CONFORM CU ORIGINALUL]


(1)    Nicio renunțare nu va avea vreun efect juridic decât dacă este expr^Tț^dicală ca fiind o renunțare și comunicată în scris celeilalte Părți, conform regulilor de comunicare dintre Părți stipulate la Articolul 38 ("Comunicări") din Contract, și nicio altă acțiune, rapt șjbu omisiune nu va putea fi interpretată ca renunțare la vreun drept, termen sau prevedere din p/ezeipil Contract de către vreuna dintre Părți.

(2)    Nici o renunțare laculă de o Parte la orice termen sau condiție dimpfezentul Contract, o dată sau de mai multe ori, nu va fi considerată sau interpretată ca o renunțare viitoare la același sau la alte termene sau condiții din Contract.

(3) Renunțarea unei Părți de a invoca încălcarea unei clauze contractuale sau a unei obligații de către cealaltă Parte nu va fi interpretată în nicio circumstanță ca renunțare la invocarea viitoarelor încălcări ale aceleași sau ale alte clauze contractuale ori ale aceleași sau ale alte obligații ce către aceeași Parte. Daca oricare dintre Părți încalcă o obligație contractuală, renunțarea din partea Părții prejudiciale de a invoca dreptul său de a cerc executarea obligației contractuale nu va fi interpretată ca o renunțare la dreptul însuși. Nccxcrcitarca sau exercitarea cu întârziere de către una dintre Părți a unui drept conferit de prezentul Contract nu poate fi interpretat ca o renunțare la dreptul respectiv.

ARTICOLUL 41 - NULITATEA CONTRACTULUI ȘI DIV1ZIBILITATEA

PREVEDERILOR SALE

(1) Dacă în orice moment ulterior Datei Semnării, orice articol sau prevedere a prezentului Contract este declarată de orice instanță de judecată competentă ca fiind nelegale, nule sau că inaplicabile, conform Legii, respectivul articol sau prevedere nu va avea forță juridică și efect juridic, dar nelegalîtatea sau inaplicabîlilatea lor nu va avea vreun efect asupra validităfii și


aplicabilității oricăror alte prevederi ale prezentului C ontract, care vor rămâne în continuare valide și aplicabile în măsura permisă de Lege

(2) Nulitatea sau inaplicabilîtale oricărui articol sau oricărei prevederi din prezentul Contract va fi stabilită în conformitate cu Articolul 43 (..Legea aplicabilă și soluționarea litigiilor") din prezentul Contract. Părțile convin să depună toate eforturile pentru a negocia o modificare echitabilă^,articolelor sau prevederilor acestui Contract care sunt anulate sau inaplicabile, iar validîiaiyn sai/Xplicahflitatca celorlalte prevederi ale Contractului nu vor li afectate plin aceasta.

CONFORM CU ORIGINALUL

ARTICOLUL 42 - MEN I INEREA UNOR PREVEDERI DUPĂ D

E1ĂRU


Părțile convin ca la încetarea din orice cauze a Contractului, prevederile, privind obligațiile Delegatului de mcnținbre a continuității Serviciului pentru o perioadă dy maxin?90 (nouăzeci) dc Zile, precum și Articolul 43 ("Legea aplicabilă și soluționarea / litigiilor"). Articolul 22 ("Răspunderea, penalități și despăgubiri în sarcina Delegatului"), Artico(up34 ("Confidențialitate"), Articolul 36 ("Taxe"), vor r amâne în vigoare și își vor produce efectele în legătură cu toate aspectele contractuale care pot apărea sau se pol menține în continuare după Data încetării Contractului.

ARTICOLUL 43 - LEGEA APLICABIL Ă ȘI SOLUȚIONAREA LITIGIILOR * » • *

(1)    Părțile convin că acest Contract va fi interpretat și executat conform legilor din România.

(2)    în cazul unei dispute sau neînțelegeri privind interpretarea sau executarea Contractului. Părțile vor face toate eforturile necesare pentru a soluționa pe cale amiabilă orice dispută în termen dc 30 (treizeci) de Zile (sau o perioadă mai lungă dacă Părțile convin astfel) din momentul în care una dintre Părți a comunicat în scris celeilalte Părții existența unei dispute și obiectul acesteia. Dacă disputa nu poate fi soluționată pe cale amiabilă, atunci oricare dintre Părți poate notifica în scris despre imposibilitatea ajungerii la o soluție și în urma acestei notificări lic Parte care a trimis notificarea, fie Partea notificată poate supune spre soluționare disputa în fața instanțelor judecătorești competente din România.

Prezentul Contract este încheiat în limba română. în    exemplare originale, câte

unul pentru fiecare.

DELEGATAR    DELEGAT

Primar...............    Reprezentant...............


REGULAMENTUL

SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT PENTRU ASIGURAREA MANAGEMENTULUI TRAFICULUI ÎN MUNICIPIUL BUCUREȘTI

aprobat prin IICGMB nr. 97 / 22.02.2018


CAIETUL DE SARCINI

AL SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT PENTRU ASIGURAREA MANAGEMENTULUI TRAFICULUI ÎN MUNICIPIUL BUCUREȘTI


INVENTARUL BUNURILOR DE RETUR LA DATA ÎNCEPERII


Inventarul Bunurilor de Retur la Data începerii va fi prezentat pana la Data Intrării in Vigoare a Contractului.

PROCESUL VERBAL DU PREDARE-PRELUARE A BUNURILOR PREVĂZUTE ÎN Anexa nr. 3

Procesul Verbal de Predare Preluare a bunurilor prevăzute in Anexa nr, 3 va Ti prezentai pana la Dala Intrării in Vigoare a Contractului


LISTA INDICATIVĂ A BUNURILOR DE PRELUAREPROGRAMUL DE INVESTIȚII

Programul dc Investiții va fi prezentat pana la Data Intrării in Vigoare a Contractului


INDICATORII DE PERFORMANȚĂ SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE A SISTEMULUI INTEGRAT DE MANAGEMENT AL TRAFICULUI ÎN MUNICIPIUL BUCUREȘTI


1.1.

1.2.


Numărul de intersecții semaforizate interconectate la C.C.T.U.. raportat la numărul total de intersecții semaforizate din sistemul integrat de management al traiieului    _


Numărul de intersecții dotate eu camere v ideo interconectate la sistemul de supraveghere și eoortlonapgeeny


1.3.


Numărul de bucle inductive interconectate la sistemul de raportat ta numărul total de bucle instalate în sistemul inteț.

a)    bucle longitudinale:

b)    bucle transversale;

c)    bucle avansate:    


integrat de management al tralici

lui/y /

•rfid/ (c/.S.S.)


1.4.


Numărul zilnic de semafoare interconectate la C.C. T.U. care nu au funcțional pentru ț a) < 30 minute în orele de vârf (07.00-09.00 și 16.00-18.00): b >30 minute in orele de v ârf (07.00-09.00 și 16.00-183)0):


pep


Ide:


1.3.


Numărul zilnic de camere video interconectate la C.C. T.U. care nu au funcționat pcn|(


1.6.


Numărul zilnic de bttcle inductive interconectate din sistem care nu au funcționat


inadâ > de o oră


1.7.


1.8.


1.9.


1.10.


1.11.


1.12.


1.13.


1.14.


1.13.


1.16.


1.17.


1.20.


1.21.


Durata medie de așteptare a mașinilor în zona municipiului București între p/rec creștere a timpului de deplasare peste procentul anual poate constitui penalizare


fi origine destinație. O


I impui mediu de așteptare a mașinilor în intersecțiile semaforizate la orele de vârf seara___

Timpul mediu de așteptare a mașinilor în intersecțiile semaforizate la orele de vârf dimineața

Densitatea traficului măsurată în unități/km de parcurs ___

Timpul mediu de așteptare al autobuzelor/troleibuzclor/tramvaiclor în intersecțiile semaforizate______

Regularitatea serviciului de transport public local oriunde se acordă prioritate în principal vehiculelor întârziate

Timpul necesar identificării și intervenției la evenimente____________

Timpul necesar remedierii defecțiunilor/avariilor echipamentelor de pe teren:

a)    semafoare;

b)    camera video:

c)    bucle inductive.


Densitatea traficului exprimată în vchiculc/km


Numărul de reclamați! ale participanților la trafic privind calitatea serviciilor sistemului integral de management al traficului.

a)    numărul de reclamați! care s-au dovedit a fi justificate:

b)    numărul de reclamați! la care s-a răspuns în termenul legal, raportat la numărul total de reclamații:

c)    numărul de reclamații rezolvate raportat la numărul de reclamații justificate


Numărul de accidente produse de ncfuncționarca sistemului integrat de management al traficului


Despăgubiri plătite de operatorul serviciilor din sistemul integrat de management al traficului datorate ncfuncționării sistemului___ _ _


_ Intensitatea traficului rutier (veh/orâ sau veh/24 orc etc.) în principalele noduri


Interspațiul de succedare între vehicule care se succed pe principalele artere de circulație ale municipiului București


Viteza tehnică de circulație (km/h. km/s)
.    . , , , ,    Anexa nr. 8 la

Contractul de delegare a gest, unii activităților privind organizarea și optimizarea circulației rutiere și pietonale, instalarea, întreținerea și funcționarea sistemelor de semnalizare și dirijare a circulației urbane, în scopul asigurării siguranței traficului șîpentru fluidizarea acestuia, în municipiul

București

ASIGURĂRILE

Asigurările vor 11 prezentate pana la Data Intrării in Vigoare a Contractului.

TARIFELE SERVICIULUI LA DATA ÎNCEPERII


Tarifele Serviciului la Data începerii vor fi prezentate pana Ia Data Intrării in Vigoare a Contractului