Hotărârea nr. 149/2018

HOTARAREnr. 149 din 2018-03-28 PRIVIND DELEGAREA SERVICIILOR DE CONSTRUIRE, MODERNIZARE, REPARARE SI INTRETINERE A ARTERELOR DE CIRCULATIE, PODURILOR, VIADUCTELOR, PASAJELOR RUTIERE SI PIETONALE SUBTERANE SI SUPRATERANE SI A LUCRARILOR DE ARTA DIN COMPOZITIA ACESTORA, DIN MUNICIPIUL BUCURESTI, INCLUSIV ECHIPAREA TRAMEI STRADALE CU ELEMENTE DE MOBILIER URBAN CATRE COMPANIA MUNICIPALA STRAZI, PODURI SI PASAJE BUCURESTI S.A.



Consiliul General al Munici



' < : : • • : , •, *, » : •,

FJOMÂNIA

HOTĂRÂRE

privind Delegarea serviciilor de construire, modernizare, reparare și întreținere a arterelor de circulație, podurilor, viaductelor, pasajelor rutiere și pietonale subterane și supraterane și a lucrărilor de artă din compoziția acestora, din municipiul București, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban către Compania Municipală Străzi, Poduri și

Pasaje București S.A.

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Transporturi, al Direcției Generale Economice, al Direcției Juridic și al Direcției Patrimoniu nr. 5205/21.03.2018;

Văzând raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 30/23.03.2018, raportul Comisiei patrimoniu nr. 36/26.03.2018 si raportul Comisiei juridice si de disciplină nr. 149/27.03.2018;

în conformitate cu prevederile:

-    Art. 13 din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 104/2018 privind aprobarea studiului de oportunitate privind modalitatea de delegare a serviciului public de construire, modernizare, reparare și întreținere a rețelei stradale, lucrărilor de artă aflate în patrimoniul public și privat al municipiului București și a Caietului de Sarcini al serviciului public de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de construire, modernizare, reparare și întreținere a rețelei stradale, lucrărilor de artă din municipiul București, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 13 și art. 45 alin. (2), din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Delegarea serviciilor de construire, modernizare, reparare și întreținere a arterelor de circulație, podurilor, viaductelor, pasajelor rutiere și pietonale subterane și supraterane și a lucrărilor de artă din compoziția acestora, din municipiul București, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban către Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A.

Art.2 Se aprobă încheierea contractului de delegare în forma prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Contractul de delegare va intra în vigoare la data de 01 iunie 2018.

Art.4 Inventarul bunurilor de retur - anexa nr. 3 și tarifele serviciului - anexa nr. 9 la contract vor fi aprobate ulterior prin Hotărâre a Consiliului General al Municipiului București.

Art.5 Se împuternicește Primarul General să semneze contractul de delegare prevăzut la art. 2.

Art.6 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Genera, al Municipiului București din data de 28.03.2018.



București, 28.03.2018 Nr. 149’



B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București. România: tel.: 021305 55 00: www.pmb.ro

Pag 2

Anexa 1



CONTRACT DE DELEGARE

a serv iciilor de construire, modernizare, reparare și întreținere a arterelor de circulație.fachirilor.

viaductelor, pasajelor rutiere și pietonaie subterane și supraterane și a lucrărilor de artă din compoziția acestora, din municipiul București, inclusiv echiparea tramei striidalc cu clemente de

"™    I '    ii    SJlHICT'A 7'C’î'l


Municipiu] București, prin Consiliul General al Mani București, Bulevardul Regina I lisabela. nr. 47. sector 5. deschis la .... reprezentat de doamna Gabricla I irea in cele ce urmează ..Delegatar". pc de o parte.

Și

București, cu sediul în ■tic înregistrare .. . cont ... de Primar General, denumit în


Societatea Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A., eu sediul în

București, strada Aristide Demelriade. nr. 2. etaj.......birou nr..............sector I. înmatriculată

la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă tribunalul ... eu numărul .... cod unic de

înregistrare .... țonl ... deschis la .... reprezentată de .... avâijd funcția de.......dqnumilă în

cele ce urmează ..Delegat”, pe de altă parte.

Denumite în continuare împreună ..Părțile” și separat ..Partea”.

AVANI) IN VEDERE:

(A) Dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 712002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice dc administrare a domeniului public și privat de interes local, eu modificările ulterioare precum și prevederile Hotărârii Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 priv ind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat dc interes local:

(H) Faptul că, în conformitate cu dispozițiile legale menționate la lit. (A) de mai sus. Delegatarul are competențe exclusive în ceea ce privește înființarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea și controlul funcționării serviciilor de administrare a domeniului public și privat, iar activitățile privind activitățile de construire, modernizare, reparare și întreținere a arterelor de circulație, podurilor, viaductelor, pasajelor rutiere și pietonaie subterane și supraterane și a lucrărilor de artă sunt parte componentă a serviciilor de administrare a domeniului public și privat de interes local, aceste activități putând fi gestionate de către o societate eu capital al Municipiului București:

(C) Dispozițiile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 104 / 22.02.2018, prin care a fost stabilită gestiunea indirectă (sau delegată) prin intermediul unei societăți eu capital al Municipiului București ea formă de gestiune a Serviciului:

(D) l aplul că societatea Compania Municipala Străzi. Poduri si Pasaje București S.A. a fost înființată de Municipiul București și organizată ea o înUepCTțjdc^e tipică. bine gestionată și dotată eu mijloacele corespunzătoare astfel încât să '    tJ’ ■' ' *

cost penții^eoiiuinitaie.





ți ) Dispozițiile Hotărârii Consiliului Genera! al Municipiului București nr..... 7. .. prin

care s-a aprobat prezentul Contract

Au convenit încheierea prezentului Contract, conform termenilor și condițiilor stipulate. în cele

ce urmeaza:

CONFORM CU ORIGINALUL

CAPITOLUL I. DEFINIȚII SI IN

ARTICOLUL 1 - DEFINIȚII ȘI INTERPRETARE

(I) în sensul prezentului Contract, termenii și expresiifc-'Scrise cu majusculă vor avea. cu excepția situației în care contextul reclamă altfel, sensul stabilit în prezentul Articol:

"An Contractual" înseamnă o perioadă de timp începând la Data începerii Contractului și term inându-se la aceeași dată a anilor următori, până la data încetării duratei prezentului Contract:

„Aria Delegării"


"Artere de Circulație"


înseamnă aria teritorială corespunzătoare Arterelor de Circulație. Podurilor și Pasajelor și l ucrărilor,de Artă aflate în proprietatea Municipiul București și în administrarea Consiliului General al Municipiului București, astfel cum rezultă și va rezulta aceasta din Anexa nr. I I la Prezentul Contract:

inseamnă căile eirculabilc (bulevarde, străzi, intrări, alei, drumuri, piețe, ș.a.) și încadrările lor aliate în proprietatea Municipiul București și în administrarea Consiliului General al Municipiului București Căile eirculabilc și încadrările lor includ:

a)    partea carosabilă destinată circulației vehiculelor, inclusiv zona intersecțiilor;

b)    calea pentru tramvai alunei când aceasta servește și circulației rutiere, exclusiv sistemul de rulare compus din șine traverse, macazuri, stâlpi pentru susținerea rețetei de alimentare cu energie electrică a tramvaielor;

c)    piste pentru cicliști:

d)    trotuare, refugii, pentru pietoni, scuare,:

„Autoritatea Competentă" înseamnă orice instanță judecătorească competentă și orice autoritate locală, națională sau organizație internațională, inspectorat, agenție, ministru, minister, persoană oficială sau funcționar public din cadrul Guvernului României, instituție publică;

„Autoritatea Municipală” înseamnă Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice din Municipiul București (AMRSP):


'Bune Practici Comerciale" înseamnă țoale acțiunile, laptele, metodele și practicile relevante aplicabile în general in vederea gestionarii Serviciului care. la un anumit moment dat. in termeni rezonabili și în condițiile legii pot asigura rezultatul dorit pentru gestiunea Serviciului. Pentru scopul Serviciului care lace obiectul prezentului Contract. Bunele Practici Comerciale includ:

(A) disponibilitatea necesarului de echipamente, utilaje, vehicule, materiale, instalații și stații, resurse adecvate, inclusiv a utilităților necesare astfel încât aceste clemente ante-menționate să funcționeze la capacitate maximă atât în condiții normale de operare, cât și în condiții excepționale de operare ce pot fi prevăzute în limite rezonabile:

(B)    suficient personal de exploatare cu experiență și instruire adecvate în operarea corectă și eficientă a elementelor menționate la litera (A) de mai sus. ținând cont de specificațiile și normele de fabricație: totodată, acest personal trebuie să fie capabil să lucreze și în condiții neobișnuite ce pot fi prevăzute în limite rezonabile:

(C)    operațiile de întreținere și reparații preventive ori de rutină, executate intr-un mod care asigură exploatarea și operarea în siguranță și pe termen lung. ținând cont de recomandările fabricantului: de asemenea, operațiunile de întreținere și reparații anlc-menționate vor fi executate de personal instruit și eu experiență, care deține knovv-hovv-ul. tehnica, uneltele și echipamentele adecvate:

(D)    verificări și controale inopinate și adecvate pentru a asigura funcționarea la parațnelri optimi a echipamentelor și utilajelor, folosite în gestiunea,Serviciului conform, atât în condiții normale, cât și în condiții neobișnuite (ce pot fi prevăzute în limite rezonabile), și

(E) operarea echipamentelor și utilajelor folosite în gestiunea Serviciului în condiții de siguranță deplină pentru personalul manevram, alți angajați, populație, mediul înconjurâlyr-rprecum și pentru alte instalații conexe:

Bunuri de Prcluîlre" înseamnă acele bunuri care la Dala încetării Contractului pot reveni Delegțțtarului. în măsura în care acesta din urmă își manifesta intenția jie-'a^relua bunurile respective în schimbul plății unei

'A    condițijltt-tegii și ale prezentului Conlraet:

Bunuri Proprietîttirl^jHpică’ /îmyamnă/miinurile concesionate Delegatului în baza Contract:

pale bunurile finan|ate. dobândite, construite, puse în funcțiune, textiu create de Delegat sau de Delegatar pe Durata Contractului, care mura lor sau conform legii lac parte din domeniul public sau din domeniul privat al Municipiului București și sunt utilizate pentru prestarea Serviciului:

Bunuri de Retur"



înseamnă Bunurile Proprietate Publică și Bunurile Noi care. la Data încetării Contractului, revin sau intră în proprietatea Delegataruluî. de plin drept, gratuit. în bună stare, exploatabile și libere de orice sarcini, ipoteci, gajuri sau garanții ori obligații similare. în categoria Bunurilor de Retur intră următorele. (ară însă a se limita la acestea: Mobilierul Urban, utilajele, instalațiile, clădirile, mașinile stațiile pentru fabricarea betoanelor ori a asfaltului precum și oricare astfel de bunuri identificate ca atare în Inventarul Bunurilor de Retur prevăzut in anexa la prezentul Contract:







"Bunuri Proprii"


înseamnă acele bunuri care aparțin Delegatului și care rămân in proprietatea sa după Data Încetării Contractului;

"Compensația pentru Obligația de Sen iciu Public” înseamnă orice beneficiu. în special financiar, acordat Delegatului de către Delegalar pe Durata Contractului pentru punerea in aplicare a unei unor obligații de serviciu public sau în legătură cu perioada respectivă, pentru acoperirea costurilor nete aferente îndeplinirii unei obligații de serv icjțL^nblîe. inclusiv un profit rezonabil;


'Contract"


„Corpul Agcnților Constatatori


toate Anexele sale. așa cum pot 1 mi moment dat cu acordul Părților

alca^ncrsoanelop- fizice care se legitimează ta unui act eliberat in acest sens de Primăria București și care sunt împuternicite de icipiului București să controleze modul în

"Data începerii" înseamnă data semnării de către Părți a procesului verbal de predare-primire (care va deveni Anexa nr. 4 la prezentul Contract) a Bunurilor de Retur, după îndeplinirea cerințelor prevăzute la Articolul 3 ("Durata Contractului. Perioada de Mobilizare și Dala începerii”) din prezentul Contract pentru Perioada de Mobilizare;

"Data Intrării în Vigoare"*


înseamnă Dala Semnării Contractului, mai jos definită, dată la ‘ care Contractul va intra în vigoare.

'Data încetării’


înseamnă data la care Contractul iși încetează efectele intre Părți, fără a aduce atingere excepțiilor stipulate la Articol ("Menținerea unor prevederi după Data încetării") din prezentul Contract:

"Data Semnării” înseamnă data când Contractul a fost semnat de către reprezentanții Delegatului și ai Delega tarul ui sau de către ultimul dintre aceștia în cazul în care Contractul nu este semnat în aceeași zi de ambele Părți:

"Daună" înseamnă orice prejudiciu, direct sau indirect, constând în pierderea efectivă suferită de creditorul obligației neindcplinite de cealaltă Parte și beneficiul de care acesta este lipsit, la stabilirea prejudiciului ținându-se cont și de cheltuielile pe care Partea prejudiciată le-a realizat pentru limitarea sau evitarea prejudiciului și orice alte costuri și cheltuieli de orice natură și lip. angajate în vederea restabilirii situației care ar fi trebuii să existe în lipsa respectivului prejudiciu:

"Delegat" înseamnă societatea Compania Municipală Străzi. Poduri și Pasaje București S.A.. căreia i-a fost atribuit prezentul Contract:

"Devizul General al Lucrărilor" înseamnă documentația economică, structurată pe capitole și subcapitole de cheltuieli prin care se stabilește valoarea totală estimativă a cheltuielilor necesare realizării Lucrării. în faza de proiectare studiu de fezabilitate documentație de av izare a lucrărilor de intervenții,

"Documentația Tehnică" înseamnă calcule, planșe, manuale, modele, studii de fezabilitate.

Elaborarea Documentației 1 clinice se va tace peniru Lucrările prevăzute de Regulamentul Serviciului:

"Durata Conlriiclului”


va avea înțelesul prevăzut la Articolul 3 din prezentul Contract:

..Garanția de Bună Execuție" înseamnă garanția de bună execuție a Contractului, constituită legal de Delegat, conform Articolului 16 (..Garanția de executabilă la prima cerere a Delegatarului. pentru a valorii sale:


a) plata oricăror penalități care se Delegatarului.

b) plata oricăror sume către Delcgalar con, inclusiv ca urmare a neîndeplinirii de cătnj prin prezentul Contract:

“Indicatori de Performanță" înseamnă cerințele și^-^tandardele legate dK/tțficterițax'

Serviciului, care trebuie îndeplinite de Delegat, conform Regulamentului Serviciului:

..Informații Confidențiale” înseamnă: (i) toate evidențele, rapoartele, conturile și alte documente și informații transmise sau puse la dispoziție (și marcate drept confidențiale) de o Parte celeilalte in legătură cu obiectul prezentului Contract (transmise in orice ntod și indiferent de suportul pe care sunt stocate), inclusiv toate dalele eu caracter personaHn sensul Legii privind protecția datelor eu caracter personal; și (ii) informațiile sensibile din punct de vedere comercial care reprezintă acele informații a căror dezvăluire ar prejudicia sau ar putea prejudicia interesele comerciale ale oricărei persoane, secretele comerciale, drepturile de proprietate intelectuală și elementele de knovv-liovv ale oricărei Părți și care sunt exceptate de la liberul acces la informații conform Legii:

"Instrucțiunile Delegatarului" însemnă documentul scris, semnat, datat și numerotat.

elaborat de Delegatar. eu caracter obligatoriu pentru Delegat, prin care Delegatarul solicită Delegatului să întocmească Documentația Tehnică. să înceapă execuția Lucrărilor și/sau îl informează pe acesta eu privire la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească Lucrările. în această noțiune intră și comanda dala de delegatar pentru execuția Lucrărilor:

Investiții” înseamnă alocarea unor resurse financiare și sau a altor mijloace materiale de către Delegat sau de către Delegatar. pentru crearea de noi Bunuri Noi și/sau pentru extinderea Bunurilor Proprietate Publică ce i-au fost concesionate Delegatului, conform Programului de Investiții prevăzut în    la

prezentul Contract:

,Le«e" înseamnă orice norme de drept aplicabile în România incluzând, dar fără a se limita la acestea: tratate, legi. ordonanțe, hotărâri, regulamente, coduri, norme metodologice, ordine, decizii, decrete, directive, principii generale de drept și hotărâri judecătorești obligatorii erga omues. precum și reglementările obligatorii emise la nivelul l niunii Europene, precum și orice cerință sau recomandare a Autorități de Reglementare, a unei Autorități Competente din România sau la nivelul Uniunii I ttropene, sau interpretare sau aplicare a oricăreia dintre cele de mai sus de către o Autoritate Competentă din România sau la nivelul Uniunii Europene. în sensul prezentei definiții Jiotărărife judecătorești obligatorÎLJxțgil reprezintă (i) hotărârile judecătorești definitive protuințațg-țj/Jp^gefia

onme.s




contenciosului administrativ prin cate s-a anulat în tot sau în parte un act administrativ cu caracter normativ, (ii) deciziile Curții Constituționale prin care se constată neeonstituționalitatea unui act normativ, (iii) recursurile în interesul legii pronunțate de înalta Curte de Casație și Justiție asupra problemelor de drept care au fost soluționate diferit de instanțele de judecată prJcum și (iv judecătorești pronunțate în acțiunile colective introduse

hotărârile

CbNFCJRM CIP0RKSWALUL


anume de cetățeni si care beneficiază de efectele acesteia:

‘Legea Achizițiilor'


'Lucrări"


'Lucrări de Artă’


înseamnă legislația aplicabilă la un mor contractelor de achiziție publică, a contra lucrări publice și a contractelor de concesiune de ș

însemnă lucrările executate dc Delegat în după primirea Instrucțiunilor Deleg Regulamentul Serviciului Caietul de General al Lucrărilor aprobat de Deleg'

înseamnă elementele din compoziția valoarea arhitecturală si sau ambientală:



stării Serviciului, conformitate^ cu crviciului și Revikul


Materiale"


înseamnă produsele de orice lip care vor II utilizate pentru execuția Lucrărilor, eu excepția, utilajelor, uneltelor, echipamentelor:


"Metodologia Tarifară”


înseamnă Procedura de stabilire, ajustare și modificare a nivelului Tarifelor și de aprobare a acestora aprobată de Consiliul General al Municipiului București:    ‘    •


"Modificare Legislativă” înseamnă orice intrare în vigoare, modificare, completare.

suspendare, abrogare (totală sau parțială) a oricărei 1 egi astfel cum este definită mai sus sau orice alt eveniment eu efect similar, intervenit după Dala Intrării în Vigoare a Contractului:


"Mobilier Urban" însemnă coșuri de gunoi (altele decât cele aliate în gestiunea operatoriloi de salubrizare), garduri de protecție, bănci, chioșcuri, bolarzî beton, bolar/î metalici, bolarzi piatră naturală, suport din beton pentru coș de gunoi, mână curentă din oțel. mână curentă din fier forjat, mână curentă din lemn. gard din fier forjat, bănci cu structură metalică și confecție din lemn. stâlpi din lemn pentru pergole. stâlpi metalici pentru pergole, stâlpi metalici placați cu lemn pentru pergole. structură lemn pentru acoperire pergole. coș gunoi din tablă perforată și suport din țeava de oțel coș gunoi din lablă perforată și suport din tablă turnată (altele decât cele aflate în gestiunea operatorilor de salubrizare) și altele asemenea:


"Obligația de Serv iciu Public”


înseamnă o cerință definită sau stabilită de către Delegatar în legătură cu prestarea Serviciului pc care un alt operator dacă ar ține seama de propriile sale interese comerciale, nu șî le-ar asuma sau nu și Ic-ar asuma în aceeași măsură sau în aceleași condiții Iară a 11 retribuit;


„Perioada de Mobilizare"


înseamnă perioada cuprinsă între Data Semnării și Dala începerii a prezentului Contract:


‘Perioada de Monitorizare" înseamnă o perioadă specifică (respectiv o lună. un trimestru sau un an după frecvența cu care sunt monitorizate datele pe care Delegatul le raportează lunar, trimestrial sau anual) pe parcursul căreia Delegatarul sau Autoritatea Municipală monitorizează modul dc prestare a Serviciului dc către Delegat sau orice perioadă jde-



timp pe parcursul căreia Delegatarul 6




katea Municipală a


decis să monitorizeze performanțele Delegatului prin inspecții inopinate:

„Proiectarea”    înseamnă întocmirea Documentației (clinice necesară pentru

execuția Lucrărilor conform condițiilor prevăzute de Regulamentul Serv iciului:

'Podurile și Pasajele'


înseamnă podurile pasajele pasarelele rutiere și pielonale. subterane și supraterane inclusiv zidurile de sprijin ale acestora, din Aria Delesării:


“Regulamentul Serviciului'' înseamnă Regulamentul serviciului public de domeniului public și privai privind activi» modernizare, reparare și intrejinere a refelei slr de artă din municipiul liucureșn. inclusiv e stradale cu elemente de mobilier urban " (Anexa Contract):

"Serviciul'' înseamnă Proiectarea și execuția Lucrărilor. inclusiv(ce Circulație cu elemente de Mobilier Lrban:


'Structură Rutieră


WJWSRwwalul


înseamnă Arterele de Circulație. Podurile și Pasajele și I uerările de Artă;


"Șantier” * “Tarife”

„Zi”


înseamnă perimetrul delimitat pentru execuția Lucrărilor:

înseamnă tarifele aprobate de Delegatar eu respeotarea Metodologiei Tarifare pe care Delegatul va avea dreptul să le încaseze pentru prestarea Serviciului:

înseamnă orice zi calendaristică, atunci când nu se face referire expresă la ..Zi Lucrătoare”:

..Zi Lucrătoare” înseamnă orice zi în afara (i) zilelor de sâmbătă și duminică; (ii) oricărei zile de sărbători legale în România sau oricărei zile în care băncile sunt închise pentru tranzacții. în conformitate eu Legea în vigoare.

(2)    In cuprinsul prezentului Contract și sau în Anexele sale. termenii folosiți cu majuscule își vor păstra, indiferent de locul în care sunt folosiți in cuprinsul acestora. înțelesul dat în definiția aferentă. Formele cuvintelor la singular subînțeleg formele de plural și invers.

(3)    împărțirea pe capitole și articole, precum și titlurile din Contract sunt introduse numai pentru a ușura sistematizarea și nu va afecta interpretarea prezentului Contract și iui va servi interpretării intențiilor Părților.

(4)    Orice referire la articole sau numere de articole va însemna, dacă nu este altfel specificat, o referire la articolele prezentului Contract. Referirile la anexe vor 11 considerate referiri la anexele prezentului Contract.

(5)    Referirile la ..acest contract prezentul Contract” vor II interpretate ea referiri la acest document după cum este revizuit, modificat sau completat și în vigoare la anumite intervale de timp și va include referiri la orice document care îl revizuiește, modifică sau completează sau intră în vigoare, este încheiat ținând cont de sau în conformitate eu prevederile acestuia.

(6)    Referirile la "Părți” desemnează părțile prezentului Contract, iar referirile la "Parte” desemnează una dintre părțile prezentului Contract.


CAPITOLUL II. OBIECTUL, DURATA Ș, DOCUMENTELE fe, J

CONTRACTULUI ------lP:    7J


ARTICOLUL 2 - OBILCIT I. CONTRACTULUI


(1)    Prin prezentul Contract Delegatarul acordă Delegatului dreptul de a presta serviciul în eonlormilale eu prevederile prezentului Contract, pe Durata Contractului. Delegatul are obligația de a presta Serviciul, cu respectarea_Regulanientului Serviciului (Anexa nr. 1 la Contract), a Caietului de Sarcini al Serviciului (AnCxajm 2 la Contract) și a Indicatorilor de Performanță (Atjcxăjrirr7 la Contract), pe baza Instrucțiunilor Delegatarului,

(2)    Dclegatarul acordă Delegatului, ea parte integrantă a dreptului de a presta Serviciul, dreptul de a lua toate măsurile și de a întreprinde toate acțiunile și activitățile necesare, în măsura permisă și in condițiile stabilite de I ege. pe baza Instrucțiunilor Delegatarului pentru a asigura prestarea în mod corespunzător a Serviciului, prin executarea Lucrărilor prevăzute în programele anuale de lucrări propuse de acesta și aprobate de către Delegatar. în scopul prestării Serviciului.

(3)    I ipul de Lucrări pe care Delegatul le va executa în cadrul prestării Serviciului sunt prevăzute in Regulamentul Serviciului și in Caietul de Sarcini al Serviciului și privesc în principal următoarele.

a) întreținerea, reparațiile șt menținerea în funcțiune^ Structurilor Rutiere: .

0) consolidarea Structurilor Rutiere:

c)    modernizarea străzilor de pământ și balast din componenta Arterelor de Circulație:

d)    echiparea tramei stradale aferente Arterelor de Circulație eu elemente de Mobilier Urban.

(4)    Prin excepție de la prevederile alin. (3) Delegatul nu va executa Lucrările prevăzute la alin.

(3) Iii. a) și b) in cazul în care Structurile Rutiere se află în perioada de garanție, iar garanția este acordată de către Ierți executanti:

(5)    Structurile Rutiere care fac parte din Aria Delegării și intră în obiectul prezentului Contract la Dala Intrării în Vigoare sunt cele prevăzute în anexa în Anexa nr II la prezentul Contract denumită generic "Lista Structurilor Rutiere".

(6)    în cazul Structurilor Rutiere prevăzute la alin. (4) Delegatul va presta Serviciul numai după

expirarea garanției acordate de către terții executând.    1 urmând a 11 completată în

mod corespunzător conform Instrucțiunilor Achizitorului.

(7)    Delegatul va avea totodată dreptul și obligația ea în baza prezentului Contract:

a)    să implementeze un sistem de management modern al Serviciului și de monitorizare a stării tehnice a Structurilor Rutiere:

b)    să realizeze Proiectarea în condițiile prevăzute de Regulamentul Serviciului:

c)    să întocmească Devizul General al I livrărilor pe baza Tarifelor Serviciului aprobate de Delegatar conform Metodologiei larifare:

d)    să acorde avizele acordurile autorizațiile prevăzute de I ege pentru execuția unor lucrări tehnieo-edilitare sau prestarea unor servicii care presupun intervenția asupra Structurii Rutiere, iar aceste lucrări tehnieo-edilitare sunt executate de către terți executanți. în categoria lucrărilor tehnieo-edilitare intră. Iară însă a se limita la acestea: canalizarea rețelelor de telecomunicații, a rețelelor de cablu tv. a rețelelor de internet, execuția reparațiile reabilitările rețelelor dc alimentare eu apă și de canalizare, a rețelelor de alimentare eu energie termică, a rețelelor de gaze. amenajarea parcărilor, întreținerea căii de rulare a tramvaielor ete.:




e) să urmărească coordonarea lucrărilor lehnico-edilitare menționate la lit. c) și a altor lucrări din aceeași categorie cu Lucrările aliate in responsabilitatea sa. astfel încât gradul de intervenție asupra Structurilor Rutiere să fie cât mai redus:

I) să întocmească programul anual de Lucrări care să conțină propuneri privind reparațiile, întreținerea, reabilitarea, consolidarea. Structurilor Rutiere, pe care să îl propună spre a proba re De I e ga tat u I u i:

(8)    în șederea realizării coordonate, integrale și în condiții telinieo-eeonomice corespunzătoare a Lucrărilor se vor întocmi programe anuale pentru organizarea execuției. Acestea se întocmesc de către Delegat împreună cu Dclegatarul în primele șase luni ale anului care precede execuția I ucrărilor. cu respectarea prevederilor Regulamentului Serviciului. Programele anuale pentru organizarea execuției Lucrărilor vor a\ca atașate Devizul General al I ucrărilor

(9)    La baza întocmirii programelor menționate la alin (7) vor sta tabelele eu situația Arterelor de Circulație. Podurilor și Pasajelor și lucrărilor de Artă pe care trebuie executate Lite rări le în ordinea dictată de urgențe și de importanța I ucrărilor prin Instrucțiunile Achizitorului.

(10)    Stabilirea ordinii de prioritate a Lucrărilor se va face pe baza informațiilor primite în urma aplicării unui sistem de monitorizare a structurii rutiere, care va include testarea portauței structurii, examinarea v izuală a stării tehnice și determinarea duratei de \ iață reziduală.

(11)    Prin prezentul Contract. Dclegatarul mandatează Delegatul să acorde avizcle/acordurile/aulorizațiile pentru organizarea unor evenimente dispuse dc Delegatar. precum și pentru organizarea Adunărilor Publice.

(12)    Prin prezentul Contract Dclegatarul mandatează Delegatul să încaseze taxelc/tarifcle

pentru eliberarea avizelor/acordttrîlor/autorizațiilor menționate la alin. (7) și (<J I) pe care le va vira Dclcgatarului în contul de trezorerie comunicat de acesta.    __fir-


ARTICOLUL 3 - DURATA CONTRACTULUI, PFRIO DATA ÎNCEPERII

(1)    Durata prezentului Contract este de 5 (cinci) ant de la Dala începerii.

(2)    Data jncepcrii este ulterioară Datei Intrării în Vigoare, astfel cum sunt definite ambele la

1 (..Definiții și interpretare") din prezentul Contract.

(3)    Părțile pol conveni asupra prelungirii Duratei Contractului cu respectarea regulilor privind ajutorul de stat și a oricărei I egi aplicabile la dala prelungirii. Prelungirea va fi convenită prin act adițional la Contract nu mai târziu de 12 (douăsprezece) luni înainte de dala expirării Contractului

(4)    între Dala Semnării și Data începerii, se întinde Perioadti de Mobilizare,

(5)    în Perioada de Mobilizare, care nu poate fi mai lungă de 90 (nouăzeci) de Zile de la Data Semnării (dacă Părțile nu convin prelungirea acestui termen prin acord încheiat de reprezentanții legali ai acestora). Delegatul va prezenta Dclcgatarului dovezile care confirmă:

(i)    încheierea tuturor polițelor de asigurare solicitate la ffirticȚfliîI 17 ("Asigurări") din prezentul Contract:

(ii)    obținerea licențelor autorizațiilor și sau a altor documente prevăzute de I ege pentru prestarea Serviciului:



Sen ic iu lui. a cărui semnare marchează Dala începerii, astfel cum este aceasta definită la Articolul 1 {' Definiții și interpretare") din prezentul Contract.

(7) Pe durata Perioadei de Mobilizare. Părțile:

a)    își vor asuma toate obligațiile necesare și vor depune toate diiigențele pentru ca prestarea Serviciului să poată începe, conform celor prevăzute în Caietul de Sarcini al Serviciului (Anexa nr. 2 la Contract) și

b)    \or furniza una alteia toate informațiile și datele necesare care le sunt solicitate prin prevederile acestui Contract, ale Caietului de Sarcini al Serviciului (Anexapnr. 2 la Contract) și ale anexelor acestora, după caz.

ARTICOLUL 4 - CONTRACTUL ȘI DOCUMENTELE CONTRACTUALE

(1) Prezentul Contract reprezintă întreaga înțelegere contractuală a părților cu privire la obiectul acestuia.

(2)    Se consideră că documentele care alcătuiesc Contractul se explică reciproc și se interpretează împreună. în eventualitatea oricăror neconcordanțe între cuvinte, termeni, fraze sau abrevieri scrise cu majusculă și definite în cadrul unei Anexe. înțelesul stabilit de Articolul 1 („Definiții și interpretare") ai Contractului va prevala asupra înțelesului din Anexă, dacă contextul acestui Contract permite.

(3)    Prezentul Contract are următoarele anexe:

a)    Regulamentul Serv iciului (Anexa nr. 1):

b)    Caietul de Sarcini al Serv iciului (Anexa nr. 2):


c)    Inventarul Bunurilor de Retur la Dala lnceperii(Anexa nr.3)

d)    Procesul verbal de predare-preluare a bunurilor prevăzute în Ane

e)    Lista indicativă a Bunurilor de Preluare (Anexa nr. 5):

f)    Programul de Investiții (AnexaTirc^)

g)    Indicatorii de Performanță (AnCXfljnr. 7)

b) Asigurările (&n&kaînrj£|)

i)    Tarifele Serviciului Ia Data începerii (AneXa tir. 9)

j)    Metodologia Tarifară (Ancxâ^r; jS) kj) Lista Structurilor Rutiere [Anexa nr. Lf 1) Alte anexe care se vor atașa pe Durata Contractului

(4) în cazul oricărui conflict sau neconcordanță între corpul principal al Contractului și orice Anexă, clauza din cuprinsul Contractului va prevala, eu excepția situației în care se specifică altfel în prezentul Contract.

CAPITOLUL III. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

ARTICOLUL 5 - DREPTURILE DELIXiAl ARULUI

Delegatarul are următoare drepturi, pe care le va exercita însă în corelare cu regulamentele, programele și strategiile de dezvoltare adoptate de Delegatar.




a)    să exercite țoale competențele prevăzute de 1 cuc si de prezentul Contract in legătură cu prestarea Serviciul:

b)    să aprobe structura și ajustarea modificarea Tarifelor Serviciului. la propunerea Delegatului, conform Legii în vigoare, a Metodologiei Tarifare și cu avizul prealabil al Autorității Municipale:

c)    sâ solicite informații cu privire la nivelul și calitatea Serv iciului furnizat prestat de Delegat:

d)    să monitorizeze îndeplinirea obligațiilor contractuale asumate de Delegat:

e)    să aplice penalități în caz de executare cu întârziere sau necxecutare a obligațiilor contractuale de către Delegat;

Ij să sancționeze Delegatul în cazul săvârșirii contravențiilor prevăzute de Lege sau de Regulamentul Serviciului din Anexa nr. 1 la Contract:

g)să-și exprime intenția de a dobândi Bunurile de Preluare și să solicite Delegatului să semneze contractul de vânzare-eumpărare a acestor bunuri, la încetarea prezentului Contract:

nu


h)să rezilieze Contractul dacă Delegatul încalcă în mod grav salt repetat clauzele acestuia și respectă Indicatorii de Performanță:    CONFORM CD ORIGINALUL

r) alte drepturi prevăzute de prezentul Contract sau de Lege.

ARTICOLUL 6- DREPT URILE DELEGATULUI

Delegatul are următoarele drepturi.    ----- . -

a)    să încaseze Tarifele Serviciului, astfel cum au fost acestea aprobate de Delegatar<-___^>:

b)    să solicite ajustarea și/sau modificarea Tarifelor Serviciului, fundamental, eu respectarea Metodologiei Tarifare:

c)    să solicite recuperarea debilelor în instanță:

d)    orice alte drepturi prevăzute de I ege sau de prezentul Contract

ARTICOLUL 7-OBLIGAȚIILE DELEGATARULU1

Delegatarul arc următoarele obligații;

a)    să actualizeze și să aprobe modificările la Regulamentul Serviciului, cuprins în AntSaîniyT la prezentul Contract. în baza regulamentelor cadru, conform 1 egii:

b)    să plătească Delegatului larifele Serviciului prestat, conform prevederilor prezentului Contract:

e)să aprobe (inclusiv ajustările și modificările) Tarifele Serviciului propuse de Delegat conform Legii în vigoare, a Metodologiei tarifare și cu avizul prealabil al Autorității Municipale:

d)să verifice periodic:



3. menținerea echilibrului contractual;

4. gradul de îndeplinire a obligațiilor in sarcina Delegatului;

e)    să ini-l tulbure pe Delegat in exercițiul drepturilor sale ce rezultă din prezentul Contract;

f)    să asigure menținerea echilibrului contractual, stabilit prin prezentul Contract;

g)    alte obligații prevăzute de lege. de Regulamentul Serviciului. de Caietul de Sarcini, al

£

Sen iciului sau de prezentul Contract.


ARTICOLUL 8 - OBLIGAT IILE DELEGAT ULl I


( I) Delegatul are următoarele obligații generale;

a)    să asigure prestarea Serviciului conform prevederilor cont rac tuy-îe și cjK respectarea Regulamentului Serviciului (Anexa nr. I la Contract) a Caietuhii/cle Săpării al Sen iciului (Anexa nr. 2 la Contract), a Documentației tehnice, a Instrucțiunilor De lega larii lui. a prescripțiilor, normelor și normativelor tehnice în vigoare. într-o manieră eficientă. în conformitate cu Legea și Bunele Practici Comerciale. Pe lângă obligațiile stabilite prin prezentul Contract. Delegatului îi revin toate obligațiile prevăzute de Legea nr. 10 1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

b)    să prezinte Delegatului, spre aprobare, graficul de realizare a Lucrărilor și să .respecte urallciil de realizare a Lucrărilor.

c)să răspundă pentru conformitatea, stabilitatea și siguranța tuturor l ucrărilor precum și pentru procedeele de execuție utilizate, cu respectarea prevederilor și reglementărilor legale din domeniul construcțiilor;

d)    sâ geslione/e Serviciul pe criterii de competitivitate și cllciență economică;

e)    să depună toate diligențele necesare pentru conservarea integrității Lucrărilor și a Bunurilor de Retur pe toată Durata Contractului;

f)    să nu înstrăineze sau închirieze nici un Bun de Retur;

g)    să transmită Delcgatarului modificările de patrimoniu apărute în cursul anului, precum și situația patrimoniului public (cantitativ și valoric) la data de .31 decembrie a fiecărui an pentru înregistrarea în contabilitatea acestuia;

h)    să predea Delcgatarului, la încetarea din orice motive a Contractului, toate Bunurile de Retur, conform condițiilor stipulate la KrtiSolul* (..Bunurile de Retur"). în stare tehnică corespunzătoare duratei lor normale de funcționare, precum și toată documentația tehnică aferentă, inclusiv cărțile construcțiilor, cărțile tehnice ele., pe bază de proces verbal de predare-primire;

i)    să dețină toate Autorizațiile necesare prestării Serviciului, prevăzute de legislația în vigoare, să obțină și să mențină valabile, pe cheltuiala sa proprie, toate aceste Autorizații;

j)    să asigure respectarea Indicatorilor de Performanță prevăzuți în Regulamentul Serviciului și în &neșâ 'nr. 7 („Indicatorii de Performanță") la prezentul Contract, și să îmbunătățească în mod continuu calitatea Serviciului prestat;

k)să aplice metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurențiale impuse de Legea Achizițiilor în \ itioarc;



I) să înregistreze toate reclamațiilc și sesizările, care îi simt adresate, intr-im registru și să ia măsurile de rezolvare ce se impun. în registru se vor consemna numele, prenumele persoanei societății care a reclamat, adresa reclamantului, dala și ora reclamației. data și ora rezolvării, numărul de ordine al reclamației care va fi comunicat potentului. I.a sesizările scrise Delegatul arc obligația să răspundă în termen de maximum 30 de Zile de la înregistrarea acestora;

111) să furnizeze Autorităților Competente. Autorității Municipale și Delegatarului toate informațiile solicitate și să asigure accesul persoanelor împuternicite de aceștia la toate informațiile, necesare verificării și evaluării funcționării și dezvoltării Serviciului, inclusiv pentru verificarea cantității și calității prestațiilor efectuate. în coi

ndițiilc Legii și ale


prezentului Contract;

n)    să țină evidențe tehnice, operative și economice și să raporteze pe Autorității Municipale și oricăror alte Autorități Competente date activitatea specifică conform chestionarului din anchetele slatwrie£2l conform Legii in vigoare și prezentului Contract;


o)    să asigure existența, completarea corectă^ și păstrarea documentații prevederilor Regulamentului Serviciului (Anexa nr. 1 la Conlracpi^

p)    să dețină și să păstreze pe întreaga Durată a Contractului dXumerjhiȚÎa , către Delegatar în legătură eu obiectul Contractului; în ace^Kiîs Delegatul își va organiza o arhivă tehnică și va actualiza periodic documentele prevăzute de Regulamentul Servlcjului (Ancxf.nr. ț la Contract);

q)    să furnizeze Delegatarului. Autorității Municipale, informații privind modul de realizare a Indicatorilor de Performanță, să aplice metodologia de comparare a Indicatorilor de Performanță prin raportare la operatorul cu cele mai bune performanțe și să asigure accesul la documentațiile și la actele individuale pe baza cărora furnizează/prestează Serviciul. în condițiile I egii;

r)    să nu cesioneze sau transfere în vreun mod prezentul Contract sau orice parte din drepturile și obligațiile sale prevăzute în prezentul Contract, altfel decât în conformitate eu condițiile stipulate la ifffficSlîTlfeO ("Sub-delegarea și cesiunea*'), orice operație realizată în alte condiții fiind nulă de drept;

s)    să contracteze și să mențină pe toată Durata Contractului toate asigurările prevăzute la Articolul^ ("Asigurări ') din prezentul Contract;

t)    să asigure existența personalului necesar pentru prestarea Serviciului și să asigure conducerea operativă, mijloacele tehnice și personalul de intervenție în situații de urgență;

u)    să asigure llnanțarea pregătirii profesionale a propriilor salariați;

v)    să plătească penalitățile contractuale în cuantumul prevăzut de prezentul Contract și Anexele corespunzătoare. în caz de nerespectare a obligațiilor sale contractuale și a Indicatorilor de Performanță:

vv)să dovedească în termen de 12 luni de la Data Semnării Contractului că certificarea pe care o deține pentru Sistemul de Management al Calității (în conformitate eu standardul ÎSO900I sau eu un standard echivalent) a fost implementată pentru Aria Delegării:

x) să dovedească în termen de 12 luni de la Dala Semnării Contractului că certificarea pe care o deține pentru Sistemul de Management al Mediului (în conformitate cu standardul ISO 14001 sau cu un standard echivalent) a fost implementată pentru Aria Delegării:


(2)    Delegând prestează toate activitățile ce sunt cuprinse în programul anual de lucrări, ce a Cost propus de acesta, șt aprobat de Delegatar. cu respectarea .


(3)    Pe durata execuției 1 ucrârîlor. al remedierii viciilor ascunse sau cadrul perioadei de garanție. Delegatul are obligația:

a) de a asigura securitatea persoanelor a căror prezență pe Șantier este

protecție, licitate de tăițc l ucrărilor sau al


b) de a procura și de a întreține pe cheltuiala sa toate dispozitivele de îngrădire, alarmă și pază. in cazul în care sunt necesare sau au Delegatar sau de către altă Autoritate competentă. în scopul asiuurării confortului riveranilor.


c) de a lua toate măsurile pentru protecția mediului in conformitate eu acordul de mediii emis. pe și în afara Șantierului și pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocat persoanelor, proprietăților publice sau altora, rezultat din poluare, zgomot sau alțî factori generați de metodele sale de lucru:

d) de a asigura calitatea corespunzătoare a tuturor Materialelor utilizate. în conformitate eu Documentația Tehnică și de a nu modifica soluțiile tehnice sau tehnologice, ori de a înlocui materiale și echipamente eu altele de o calitate diferită față de cele prevăzute prin Documentația felinică:

e) de a nu stânjeni inutil sau abuziv accesul si confortul riveranilor si de a nu restricționa utilizarea căilor de acces prin folosirea și ocuparea drumurilor și a trecerilor publice sau privatc^care deservesc proprietățile aliate în posesia sau proprietatea Delegalarului sau a oricărei alte persoane eu excepția zonei prevăzute pentru organizare de Șantier.

Ij de a ev ila acumularea de obstacole inutile pe Șantier;

g)    de a retrage orice utilaje, echipamente, instalații și Materiale aliate în surplus:

h)    Executantul are dreptul de a menține pe Șantier până Ia semnarea procesului verbal de recepție la terminaiea lucrărilor numai acele materiale, echipamente, utilaje, instalații sau lucrări provizorii, cate îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligațiilor sale:

i)    de a aduna și de a îndepărta de pe Șantier dărâmăturile, molozul sau lucrările prov izorti de orice fel. care nu mai sunt necesare:

j)    de a remedia Lucrările cuprinse în situațiile de lucrări comunicate și care au lacul obiectul obîcețiunilor și respingerilor Delegatului si să nu factureze aceste Lucrări decât ulterior remedierii solicitate și în temeiul unui proees-vcrbal care să ateste remedierea respectivelor Lucrări:

k)    de a conserva Lucrările executate in ipoteza sistării Lucrărilor, oricare ar 11 motivul sistării:

I) de a înștiința anterior și imediat Achizitorul asupra iminentei depășiri a termenelor convenite, oricare ar 11 cauza respectivei întârzieri:

ni) de a respecta legislația referitoare la vestigii, monede, arlefacte. obiecte de valoare sau antichități, monumente istorice, orice alte articole de interes arheologie:

n) Delegatul va obține în numele Delegalarului toate autorizațiile și certificatele necesare și va asigura supravegherea din punct de vedere arheologic a lucrărilor.

(4) Delegatul răspunde de îndeplinirea următoarelor obligații principale referitoare la calitatea Lucrărilor:

a) precizarea prin Documentație I elinică a categorici de importanta a Lucrării și a garanției ce trebuie ațjprdîitu I uerării:




b) asigurarea prin proiecte si detalii de execuție a nivelului de calitate corespunzător Instrucțiunilor Achizitorului, cu respectarea reglementarilor tehnice si a clauzelor contractuale;

e) prezentarea Documentației Tehnice sau doar a unor părți a acesteia, după caz. în fața specialiștilor verificatori de proiecte atestați, precum și soluționarea neconformităților și neconcordanțelor semnalate de acești.

d)    stabilirea fazelor de execuție si participarea pe șantier la verificările de calitate a Lucrărilor:

e)    stabilirea modului de remediere a neconformităților apărute în faza de execuție.

(5)    Delegatul asigură Proiectarea aferentă I ucrărilor. Documentația I elinică întocmită de Delegat în cadru! Proiectării va li realizată de către personal calificat, care corespunde cerințelor I egii cu privire la realizarea activității de Proiectare

(6)    Stabilirea Lucrărilor pentru care Delegatul trebuie să realizeze Proiectarea se va face pe baza programului anual de Lucrări, conform Instrucțiunilor Dclegalarului.

(7)    Delegatul este singur sși deplin responsabil pentru calitatea Proiectării, astfel că niciun fel de cereri de modificare a prețului, generale de îndreptarea erorilor de proiectare pe parcursul executării I ucrărilor. nu vor putea II admise.

(8)    Delegatul va preda Dclegalarului Documentația 1 elinică întocmită în cadrul activității de

Proiectare in vederea verificării conformității acesteia cu Instrucțiunile Delcgataruiui. Dacă elemente ale Documentației I clinice sunt necorespunzătoare acestea sunt corectate/revizuite de Delehat pe cheltuiala sa *    ‘    *

(9)    Dacă Delegatarul dispune completarea Documentației Iclinice. Delegatul ta

elabora/'modifica complete documentul corespunzător Instrucțiunilor Delegatului în termen, de......... zile lucrătoare de la data solicitării.

(10)    In situația în care refacerea Documentației I clinice însumează mai mult de 30 zile lucrătoare, iar refacerea documentației nu se datorează aeliunii 'inacțiunii Delegatului, graficul de realizare a Lucrării se reactualizează corespunzător Iară îndeplinirea altor formalități. în situația în care refacerea documentației este rezultatul culpei Delegatului. Delegatarul are dreptul sa perceapă penalități de întârziere conform art. 23.

(11)

(12) (13)


Execuția I uerărîi nu ta începe până când Delegatul nu ta atiza Documentația (elinică. Delegatul este obligat să execute Lucrările conform graficului de execuție a Lucrărilor Delegatul este obligat să asigure efectuarea recepției Lucrărilor eu respectarea


prevederilor Regulamentului privind recepția eonstru nr. 273 1994. eu modificările și completările ulterioare


țiikir aprobai prin-Doiă.âri.a Ci u v emu I u

CONFORM CU


CAPITOLUL IV. EXECUTAREA CONTR

ARTICOLUL 9 - 'I arifele Serv ieiului

(l) Tarifele Serviciului se stabilesc se ajustează și se modifică eu respectarea Metodologiei Tarifare. I arifele Serviciului la Data începerii Contractului sunt cele prevăzute în Anexa nt. ^.

(2) Iarifele Serviciului trebuie să asigure atât viabilitatea economică a Delegatului cât și interesele De legatarii lui.


-i


.'j


(3)    Delegatarul are competență exclusivă în aprobarea "I arilclor Serviciului.

(4)    lavițele Serviciului se lacturea/ă lunar de către Delegai Delegatarului. factura fiind însoțită de situațiile lunare ele lucrări aprobate ele către Delegatar. întocmite în funcție ele cantitățile de lucrări executate și confirmate prin procesele verbale de recepție și conforme cu programul anual de lucrări aprobat.

(5)    1 aclura se emite de Delegat după aprobarea de către Delegatar a situațiilor lunare de lucrări,

iar data emiterii se înscrie pe factură. Delegatarul este obligat să achite suma reprezentând contravaloarea facturii emise în termen de 15 (cincisprezece) Zile l ucrătoare de la data primirii acestora (termenul de scadență privind plata facturii se ia in calcul începând cu data primirii facturii) în contul următor................

(6) Neachitarea facturii de către Delegatar în termen de 30 (treizeci) de Zile de la dala scadenței atrage penalități de întârziere stabilite astfel:

a)    penalitățile se datorează începând cu prima zi după dala scadenței:

b)    penalitățile sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare:

c)    valoarea totală a penalităților nu va depăși valoarea facturii și se constituie venit al Delegatului.

(7) Soluționarea oricăror dispute în legătură eu Larifele Serviciului și/sau plata acesteia se laee conform prevederilor Articolului 43 (..I cgea aplicabilă și soluționarea litigiilor") din prezentul Contract. Până la soluționare la stabilirea contravalorii Serviciului va fi aplicat Tariful în vigoare.


iar in urma soluționării disputei noul I arjf aprobat conform imediat următoare.

ARTICOLUL 10-REDEVENȚA

Nici o Redevență nu va fi plătită de Delegat conform

ARTICOLUL 11 - MONITORIZAREA CONTRACTULUI

(1)    Respectarea și îndeplinirea de către Delegat a Indicatorilor de Performanță, stabiliți în Regulamentul Serviciului (Anexa itr. î la Contract) ca Indicatori de Pcrforinanță generali și Indicatori de Perfonnanță garantați, și a celor prevăzuți în Anexa ĂA % (..Indicatorii de Performanță") la Contract, a programului anual de Lucrări și sau a graficelor de execuție a Lucrărilor și in general a tuturor obligațiilor stabilite prin prezentul Contract vor 11 monitorizate de Delegatar. prin Corpul Agenților Constatatori și prin Autoritatea Municipală, conform termenilor și condițiilor stipulate de prezentul Articol.

(2)    Autoritatea Municipală arc ea responsabilități și atribuții principale să monitorizeze

respectarea de către Delegat a Indicatorilor de Performanță, calitatea și eficiența Serviciului prestat, corespunzător Indicatorilor de Performanță, programului anual de Lucrări și graficelor de execuție a lucrărilor în confomiitate cu prevederile prezentului Contract. Regulamentului Serviciului    J la Contract) și ABe.\ejțnrî 7 (..Indicatorii de Performanță”), iar în cazul

ncrespeelării de către Delegat a Indicatorilor de Performanță, a programului anual de Lucrări și sau a graficelor de execuție a Lucrărilor:

a)    să informeze la timp Delegatul și Delegatarul în legătură cu această nerespeetare

b)    șă comunice și să stabilească eu Delegatul, după caz. măsuri și termene de conformare



/I


(3)    Delegatarul. prin Corpul Agenților Constatatori, va monitoriza respectarea de către Delegat a prevederilor prezentului Contract. Verificarea îndeplinirii obligațiilor Contractuale de către Delegat, sub aspectul încadrării în termenele de execuție a Lucrărilor, se va face prin raportarea stadiului de fapt al I ucrărilor la conținutul graficului de execuție a Lucrărilor.

(4)    Delegatul trebuie să coopereze eu bună credință eu Autoritatea Municipală si cu Delegatarul pentru a facilita monitorizarea Serviciului. în acest sens. Delegatul trebuie să :

a) pregătească și să transmită raportările prevăzute de prezentul Articol:

b)    să răspundă în maxim 30 (treizeci) de Zile solicitărilor de ckrîficare transmise de Delegatar'Autoritatea Municipală, atunci când acest lucru este p Delegatarul Autoritatea Municipală în legătură eu motivele pentru e răspundă solicitărilor în termenul dat:


c)    să respecte și să se conformeze deciziilor luate de Delegatar sau de

potrivit atribuțiilor acestora:

sau condițiile cdre ar


d)    să informeze Delegatarul Autoritatea Municipală în legătură c putea facilita îndeplinirea funcțiilor sale:

e)    să coopereze eu Delcgatarul/Autorilatea Municipală laterfce anchetă pe care aee(a)sia o poale desfășura în exercițiul atribuțiilor sale de monitorizare în baza prezentului Contract:

0 să permită Corpului Agenților Constatatori, reprezentanților Autorității Municipale sau altor persoane împuternicite de Delegatar în acest scop:

(i)    accesul rezonabil la toate documentele necesare care privesc cantitățile și calitatea prestației efectuate, precum și la bunurile utilizate de către Delegat în legătură eu Serv ic iul.

(ii)    să inspecteze, să fotografieze sau să filmeze instalațiile și să eereeleze. să Iacă fotocopii șî să scoată extrase din orice dosar sau registru ținut de către Delegat și să efectueze inspecții, măsurători sau tesle.

(5)    Dclcgatarul/Auloritalea Municipală va informa în prealabil Delegatul asupra intenției de a verifica respectarea Indicatorilor de Performanță, a programului anual de lucrări și sau a graficelor de execuție a Lucrărilor sau de a efectua o inspecție pentru verificarea îndeplinirii obligațiilor contractuale și va stabili data cea mai bună pentru efectuarea verificărilor. Aceasta nu va fi totuși înțeleasă însă ea o limitare a drepturilor și capacității Delegatarului Autorității Municipale de a-și aduce la îndeplinire îndatoririle și în particular dreptul său de a efectua, din când în când. inspecții aleatorii și sau inopinate privind orice aspecte legate de Serviciu.

(6)    I a sfârșitul fiecărei Perioade de Monitorizare. Delegatarul Autoritatea Municipală va întocmi un "Raport de monitorizare" pe care îl va transmite Delegatului. în termen de 30 (treizeci) de Zile de la încheierea Perioadei de Monitorizare. Acest raport va stabili măsurile de conformare pe care Delegatul trebuie să le adopte.

(7)    După primirea Raportului de monitorizare. Delegatul poate prezenta Delegatarului Autorității Municipale propunerile sale de îmbunătățire a activității pentru a se conforma Contractului, inclusiv Indicatorilor de Performanță, transmițând aceste propuneri în termen de 10 (zece) Zile de la data primirii Raportului de monitorizare. Propunerile de îmbunătățire a activității vor:

a) explica măsurile pe care Delegatul intenționează să le ia pentru a-și îmbunătăți activitatea m scopul conformării eu Contractul, inclusiv cu nivelul Indicatorilor de Performanță:

b) prevedea o dată până la care nivelul Indicatorului de Performanță va fi atins, atunci când obiectul măsurilor este un anumit Indicator de Performanță.




(S) Delegatul va line și va păstra in bună ilare mate înregistrările rezultatelor, evenimentelor și incidentelor. în detaliu, care au legătură sau sun! necesare a II colectate pentru Indicatorii de Performanță.

(9)    I oale bazele de dale și tabelele centralizatoare trebuie păstrate in format electronic și actualizate periodic Copii în format electronic trebuie furnizate DelegatarukiPAuloritălii Municipale la cerere.

(10)    Măsurarea prestației Serviciului Public se efectuează și se centralizează de către Delegat, intr-o situație de I uerări prin care se justifică cheltuielile cu munca vie. cheltuielile curente de întreținere și exploatare, cheltuielile materiale, ctc. Delegatul va transmite Delegatarului situația lunară de lucrări realizate până în ziua a ctncca a lunii următoare sau în prima Zi 1 ucrătoare după această dată. dacă ziua a cincea a lunii respective cade intr-o zi nelucrătoare.

Delegatarul va verifica situația de I uerări și va transmite Delegatului eventualele observații în termen de 5 zile de la primirea acesteia. Delegatul va avea obligația de a lua toate măsurile pentru clarificarea observațiilor formulate de Delegat și de a modifiea/completa situația de lucrări în mod corespunzător în termen de 5 zile de la data primirii observațiilor formulate de către Delegatar. In cazul in care Delegatarul nu formulează observații în termenul anterior prevăzut, situația de lucrări se consideră aprobată și poate fi utilizat pentru facturarea valorii serviciului conform Articolului 9 larifele Serviciului") din prezentul Contract.

(11)    Situațiile de lucrări se întocmesc conform programului anual de lucrări aprobat de

Delegatar și pe baza verificărilor și confirmărilor cantitative și calitative a Lucrărilor de către Delegatar. la înștiințyrea Delegatului (proceșc-verbale de recepție)..    ,

(12)    Delegatul va raporta anual Delegatarului și .Autorilățit Municipale, până la sfârșitul primului trimestru al anului următor:

a)    un raportul privind gradul de îndeplinire a Indicatorilor de Performanță, motivând situațiile necorcspunzăloare apărute și măsurile luate pentru remedierea lor.

b)    raportul anual de activitate.

(13)    De asemenea. Delegatul va prezenta, la începutul fiecărui An Contractual. Delegatarului dovezi:

a)    de plata a impozitelor, laxelor și contribuțiilor, precum și a primelor de asigurări:

b)    de deținere a tuturor Autorizațiilor valabile:

e) de efectuare a aiiditului anual al sistemelor de management ISO 9001 (managementul

calității). ISO 14001 (Managementul mediul


ARTICOLUL 12 - INVESTIȚII

(1)    Investițiile, sunt prevăzute în Programul de Investiții

(2)    în cazul Investițiilor realizate de către Delegat. în Bunuri de Public se vor aplica următoarele reguli-

a)


Delegatarul va transfera Delegatului sumele necesare realizării Investițiilor, aceste sume reprezentând Compensație pentru Obligația de Serv iciu Public:

b) Calculul Compensației pentru Obligația de Serviciu Public se stabilește după formula


18




c ci: f'r i:

unde:

C    reprezintă Compensația

CI    reprezintă cheltuielile de exploatare eligibile

Pr    reprezintă profitul rezonabil al operatorului, calculat la total cheltuieli eligibile și

care nu poale depăși procentul de 3% din valoarea acestora.

V    reprezintă totalitatea veniturilor obținute de operator în legătură cu prestarea

Serv icitilui.

Cheltuielile de exploatare eligibile reprezintă cheltuielile Delegatului legale de prestarea Serviciului și includ, dar (ară a se limita la acestea, costurile cu personalul, costuri cu amortizarea, costurile de întreținere, mentenanță și reparații, costurile materiale și de servicii efectuate de terți care au legătură cu Serv iciul, Acestea vor 11 auditate de Delegatar.

e) Sumele transferate de către Delegatar nu vor depăși sumele necesare acoperirii costurilor pentru realizarea Investițiilor, calculate conform literei b) de mai sus:

d)    Delegatul va atribui contractele de lucrări sau de servicii pentru realizarea Investițiilor numai cu respectarea Legii Achizițiilor:

e)    Delegatarul va controla realizarea Investițiilor și în situația în care va constata că a transferat Delegatului sume mai mari decât celtj efectiv necesare acoperirii costurilor pentru realizarea Investițiilor. Delegatul va II obligat să restituie sumele transferate în plus la care se va adăuga dobânda legală pentru această sumă excedentară, calculată de la data decontării până la data restituirii.

(3) In cazul în care Delegatarul realizează în mod direct Investiții în Bunuri Noi acestea vor II dale în administrare și exploatare Delegatului, fiind Bunuri de Retur Procescle-verbale de predare primire a acestor bunuri vor constitui Anexe la Contract, ee vor completa inventarul Bunurilor de Retur.

ARTICOLUL 13-BUNURILE UTILIZATE IN DERULAREA CO


Categoriile de bunuri ee vor 11 utilizate de către Delegat în următoarele.

13.1.    Bunurile de Retur

13.1.1.    Acestea sunt:

b)    Bunurile Proprietate Publică, astlel cum sunt preyfzpbf in Procesul-verba ' de predarc-primire din i^nesa>Sn 4 la Contract, pe întreaga Dprotă a Contractului. în scopul prestării Serviciului. Acestea sunt și rămân in propriewfca Delegatarului pe întreaga Durată a Contractului Delegatul primește posesia și dreptul de folosință asupra acestor bunuri, pe întreaga durată a Contractului.

c)    Bunuri Noi. care înseamnă toate bunurile finanțate. dobândite, construite, puse în funcțiune, instalate sau create după Dala începerii, care potrivit I egii și prezentului Contract constituie Bunuri de Retur. Bunurile Noi sunt incluse în gestiunea Serviciului imediat cc sunt gala de exploatare, conform l egii, Dc la acest moment, clauzele prezentului Contract referitoare la

19




exploatarea. întreținerea și înlocuirea Bunurilor de Retur sunt aplicabile in mod corespunzător și Bunurilor Noi.

13.1.2.    Inventarul Bunurilor de Retur la Data Semnării Contractului este prevăzut in Anexanr. 3 la prezentul Contract Pentru Bunurile de Retur prevăzute la Articolul 13.1.1. Jit. a) de mai sus se încheie un proces-v crbal de predare-primire între Delegat și Delegatar. care constituie Anexa nr.

4 la prezentul Contract, in situația în care pe parcursul executării Contractului Delegalarul investește în bunuri noi definite la Articolul 13.kl. Iii. b). de mai sus acestea vor 11 puse la dispoziția Delegatului în condițiile prevăzute ia Articolul 12 alin. 3) de mai sus.

13.1.3.    Toate Bunurile de Retur revin de drept Delegatarului. la încetarea Contractului din orice cauză, libere de orice sarcini și gratuit.

13.1.4.    Delegatul nu va folosi nicio parte a unui bun sau a spațiilor de lucru pentru care a Fost acordat dreptul de concesiune. în alt scop decât prestarea Serviciului. Iară aprobarea scrisă și prealabilă a Delegatarului care este proprietarul respectivului bun spațiu.

13.1.5.    Delegatului îi este interzis să constituie garanții reale asupra oricărui Bun de Retur.

13.1.6.    Delegatul nu poate închiria sau ceda. sub nicio formă juridică, folosința Bunurilor de Retur și elementelor lor componente.

13.1.7.    Delegatul este obligai să exploateze șt să întrețină Bunurilor de Retur, eu diligenta unui bun proprietar.

13.1.8.    Delegatul va transmite cel puțin o dată pe an Delegatarului lista Bunurilor de Retur pe

care acesta nu le mai folosește. 4n conformitate eu prevederile prezentului Contract. în termen de » 90 (nouăzeci) de zile de la primirea cererii scrise din partea Delegatului. Delegalarul va emite o hotărâre prin care

a) va declara bunurile proprietate publică din lista transmisă ea fiind bunuri proprietate privată

b) va aproba scoaterea tuturor bunurilor din lista transmisă din inventarul din Anexa nr. 3 la Contract


în termen de 30 de zile de la adoptarea hotărârii de către Delegatar. Delegatul va preda bunuri Delegatarului pe bază de proces-v crbal de predare fyimiro onro ne vn nnt Contract.

CONFORM CU

T.stc stabilit in mod expres ca aceste bunuri nu vor mai const tui Bunuri de Retur.


13.2. Bunuri de Preluare, a căror listă indicativă (generică) este prezentul Contract 13.2.1 l.a încetarea prezentul Contract din orice cauză. Delegalarul are dreptul de a dobândi Bunurile de Preluare, eu plata unei sume de bani egală cu valoarea contabila actualizată a acestora.

13.2.2.    în termen de cel mult 15 (cincisprezece) /ile de la Dala încetării. Delegatarui va notifica Delegatului care sunt Bunurile de Preluare pe care dorește să le dobândească.

13.2.3.    Delegatul va transfera proprietatea și posesia asupra Bunurilor de Preluare către

Delegatar după primirea plății valorii acestora stabilită conform APicolului    de mai sus



13.3. Bunuri Proprii care aparțin Delegatului și mi vor fi transferate Delegatarului la încetarea Contractului. Delegatul are drepturi depline de a dobândi, înstrăina. greva eu sarcini sau de a dispune in orice alt mod de Bunurile Proprii.

f

ARTICOLUL 14 MĂSl RILE DL SĂNĂTATE ȘI SECURITATE ÎN MUNCĂ

(1)    Delegatul va revizui planul său intern de sănătate și securitate in muncă, ori de câte ori va fi necesar și ori de câte ori se tor face schimbări ale practicilor de exploatare, se vor introduce utilaje și echipamente noi. etc. și ta prezenta Delegatartilui documentul revizuit

(2)    Delegatul ta avea în vedere sănătatea și securitatea în muncă pentru toate persoanele implicate în prestarea Serviciului și va menține toate amplasamentele, clădirile, instalațiile, vehiculele și utilajele (în măsura în care acestea se află sub controlul său) intr-o stare de funcționare corespunzătoare pentru evitarea pericolului, va întreține, pe cheltuială proprie, instalația de iluminare, clementele de protecție, semnele de avertizare și va urmări amplasarea și instalarea acestora ori de câte ori va fi necesar, sau la solicitarea Delegatarului sau la solicitarea oricărei Autorități Competente. în domeniul protecției, securității și sănătății populației.

ARTICOLUL 15 - ASPECTE DE PROTECȚIA MEDIULUI, ÎMPĂRȚIREA RESPONSABILITĂȚILOR DE MEDIU ÎNTRE PĂRȚI

(1)    De la Data începerii. Delegatul va fi răspunzător de orice încălcare a prevederilor oricărei Legi referitoare la mediul înconjurător, care apare sau a avut loc după această dală.

(2)    Delegatul nu va putea fi ținut responsabil de nici un act. omisiune, fapt sau activitale a Delegatarului. ale căror cauze sunt anterioare Datei începerii șt au avut ca rezultai o încălcare sau nercspectare a prevederilor oricărei l egi privind mediul înconjurător. Delegalarul se obligă să-l despăgubească pe Delegat pentru orice astfel de răspundere legată de mediul înconjurător.


ARTICOLUL 16 - GARANȚII

16.1.    Garanția de huită execuție

16.1.1.    Valoarea Garanției de Bună Execuție este fixată la suma de.X..../^...

16.1.2.    Garanția de Bună I xecuție se va constitui, de către Delygatarf prin rețineri succesive din sumele datorate șt cuvenite Delegatului până la concurența vȚlopit stabilite a Garanției de Bună Execuție.

16.1.3.    Pentru evitarea oricărui dubiu, constituirea Garanției de Bună Execuție nu reduce și nu limitează în niciun fel responsabilitatea Delegatului în legătură cu obligațiile eare-i revin conform Contractului și nu împiedică Delegatarul. în exercitarea atribuțiilor sale de monitorizare a executării Contractului și aplicare a penalităților) să ia orice ailă măsură permisă de Legea in vigoare de clauzele Contractului în legătură cu încălcarea de către Delegat a obligațiilor sale.

16.1.4.    Garanția de Bună Execuție poale fi executată de către Delegatar. in limita prejudiciului creat, pentru plata sumelor menționate la ÂrtiEHlulJ ("Definiții și interpretare'") din prezentul Contract, numai după notificarea Delegatului în acest sens. cu cel puțin 5 (cinci) Zile înainte, precizând obligațiile care nu au fost respectate, precum și termenul acordat pentru remedierea

acestora Daca Delegatul iui remediază prejudiciul îi termenul acordat, Delegatarul va executa Garanția de Bună i xeeuție, Iară nici o altă notificare

16.1.5.    In cazul executării totale sau parțiale a Garanției de Bună Execuție. Garanția de Bună I xeeuție va fi reconstituită de către Delegatar. prin rețineri succesive din sumele datorate și cuvenite Delegatului până la concurența valorii stabilite a Garanției de Bună Execuție.

16.1.6.    Delegatarul va relurna Operatorului Garanția de Bună Execuție în termen de cel mult 14 (paisprezece) Zile de la data semnării procesului-verbai de predare-primire a Bunurilor de Retur care sunt restituite Delegatarului odată cu încetarea Contractului, dacă Delegatarul nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei ea urmare a nerespeclării de către Delegat a unor obligații contractuale

16.2. Garanția Lucrărilor

16.2.1.    Delegatul are obligația legală de garantare a calității Materialelor, echipamentelor și Lucrărilor executate, conform 1 egii nr. 10 1995 privind calitatea în construcții, republicată, coroborate cu prevederile Codului civil privind condițiile și termenele stabilite pentru descoperirea v iciilor ascunse și promovarea acțiunii în daune. Garanția lucrărilor este distinctă de garanția de bună execuție.

16.2.2.    Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrărilor, până la recepția finală și corespunde categorici de importanță a l ucrărilor.

16.2.3.    în perioada de garanție. Delegatul are obligația. în baza Instrucțiunilor Delegatarului. de a

executa toate lucrările de modificare, reconstrucție si remediere a viciilor si altor defecte a » , * • * * »

Lucrărilor datorate culpei Delegatului cu excepția celor produse din culpa Delegatarului. a prepușilor săi sau a persoanelor pentru care acesta este ținut să răspundă.

16.2.4.    Defectele și lipsurile constatate de Delegatar, în perioada de garanție, trebuie aduse la cunoștința Delegatului, iar acesta. în termen de 48 de ore de la primirea unei informări în acest sens. este obligat să trimită reprezentantul său la fața locului și să remedieze defecțiunea în cel mai scurt timp posibil, potrivit naturii și gravității defecțiunii.

16.2.4. Remedierea defectelor va fi urmată, obligatoriu, de o recepție cantitativă și calitativă a lucrărilor, va 11 consemnată într-un proces verbal notă de constatare încheiat între Părți.

16.2.5. Intervențiile efectuate în perioada de garanție, aliate in sarcina Delegatului, se realizează pe cheltuiala acestuia. în cazul în care ele sunt necesare ea urmare a:


i)    utilizării de materiale, instalații sau a unei manopere neeon forme eu Contractului, regulamentului Serviciului. Caiet documentația Tehnică ori eu Instrucțiunile Deh

ilui de Sarcini al Serv iciulu

CONFORM CU ORIGJ


ii)    unui viciu de concepție:

iii) neglijenței sau neîndeplinîrit de către Delegai a oricăreia dintre oblig implicite care îi revin în baza Contractului.

16.2.6 în cazul în care Delegatul nu remediază defectele I ucrăriț/r eorjjtfrm prezentului ari. 16.2.. Delegatarul este liber să contracteze cu terți executanți. couliîfrii legislației achizițiilor, execuția acestor lucrări, urmând ea prețul lor sa lle recuperai de către Delegatar de la Delegat sau reținui din sumele cuvenite acestuia sau din garanția de buna execuție




VITICOLI L 17-AS1GI RĂRI


(1) fără a aduce atingere altor s treini, obligații șt sau răspunderi ale 1 A/Tui asumate in baza acestui Contract, in Perioada de Mobilizare. Delegatul, pe proprie r zndere și cheltuială. va obține și va menține pe întreaga durata a Contractului polițele z sîgurare eu acoperirea prevăzută de I cge și Bunele Practici Comerciale și în special tiri/aj de asigurări, după cum sunt detaliate în Anexa nr. S la prezentul Contract:

a) Asigurarea de bunuri, ce va acoperi toate riscurile cu privire la pierderi fizice sau daune aduse Bunurilor de Retur:

b)    Asigurări auto acoperind parcul de mijloace de transport și utilaje folosite de Delegat în gestiunea Serviciului:

c)    Asigurarea de răspundere eiv îlă generală.

(2)    Delegatul va fi obligat să încheie orice alte asigurări prevăzute de Legea în vigoare la un moment dat pe Durata prezentului Contract

(3)    Delegatul, la cererea Delegatarului. va furniza copii ale polițelor de asigurări prevăzute la alin. (I) de mai sus.

(4) Delegatul se va asigura că fiecare poliță de asigurare cerută prin prezentul Articol care are drept obiect bunuri ce aparțin Delegatarului sau care privește răspunderea civilă a Delegatului

a)    prevede că orice acțiune de revendicare a Delegatarului împotriva asigurătorului va Ti acceptată de asigurător ca îndeplinind criteriile de revendicare, și

b)    conține prevederile prin care se solicită asigurătorului ca în termen de 30 (treizeci) de Zile să adreseze o notificare Delegatarului înainte de orice anulare sau modificare semnificativă a poliței în cauză. Primirea de către Delegatar a acestor notificări nu va exonera Delegatul de nieio obligație, responsabilitate sau răspundere contractuală sau legală.

(5) Asigurarea de răspundere civilă va include o clauză prin care asigurătorul acceptă că termenii asigurării se aplică Delegatarului și Delegatului, angajaților. agenților. funcționarilor acestora ea în cazul in care o asigurare separată ar fi fost încheiată pentru fiecare dintre ei.

(6) în cazul în care Delegatul nu încheie vreuna dintre asigurările prevăzute de prezentul Articol și detaliate în Anexa nr. 8 la Contract sau încheie o asigurare cu acoperire insuficientă. Delegatarul are dreptul să dea un preaviz de maximum 15 (cincisprezece) Zile Delegatului, pentru a-și îndeplini această obligație, înainte de a rezilia Contractul conform Articolului 32 ("Rezilierea L ontraetului”).

(7) Delegatul va informa Delegatarul în legătură cu orice situație ce ar putea avea ca efect formularea unei solicitări de plata sau a unei cereri de despăgubiri oricărei polițe de asigurare de îndată ce este posibil și în termen de cel mult 10 (zece) Zile de la producerea evenimentului asigurat. în continuare. Delegatul va soluționa cererea direct eu asigurătorii respectivi, va acționa în interesul ambelor Părți și va informa Delegatarul despre toate etapele privind soluționarea unor astfel de cereri.

(8)    Delegatul va utiliza toate sumele primite din asigurări pentru daunele sau pagubele bunurilor Contractului pentru a repara, reconstrui sau înlocui bunurile respective in scopul prestării tară întrerupere a Serviciului conform prevederilor prezentului Contract.

(9)    în cazul unei cereri de despăgubire formulată in baza oricărei polițe de asigurare încheiate de Delegat, acesta va fi unic răspunzător pentru achitarea franșizei Iară a prejudicia utilizarea despăgubirilor de risc acoperite de asigurări în ba/a Contractului.



(IO) Delegatul va furniza dovezi ale plăților periodice ale primelor de asigurare Iară întârziere, la cererea Delegatarului    f~~”

CONFORM CU ORIGINALUL

ARTICOLl L 18- REGISTRE, EYIDI NȚE

(1)    Delegatul va respecta standardele și principiile contabile și X? nțdntfne registrele si înregistrările contabile necesare conform l egii aplicabile

(2)    Delegatul va evidenția în contabilitate în mod separat, clar ș/cIișKfîct toate intrările și ieșirile contabile în legătură cu prezentul Contract. în conformitate c^dîspozițiile legale. In măsura în care Delegatul nu va evidenția aceste intrări și ieșiri contabile în mod separat, atunci Delegatarul va putea rezilia Contractul în condițiile Articolului^ (“Rezilierea Contractului").

(3) Delegatarul poate, suportând costurile și cheltuielile, să efectueze un audit al evidentelor și registrelor contabile și al altor documente relevante pentru Contract ținute în condițiile prezentului Articol, inclusiv asupra evidențelor și registrelor lucrărilor și echipamentelor și a oricăror informații. înregistrări și documente contabile care pol Pi solicitate de Delegatar. Delegatul are obligația de a permite Delegatarului și altor persoane autorizate să verifice și să auditeze aceste documente, inclusiv să obțină copii de pe acestea. în orice moment pe Durata Contractului.

(4) Toate registrele, evidențele. înregistrările și documente contabile la care se face referire în prezentul Articol vor 11 păstrate de Delegat pe o perioadă de*limp cerută de I ege. l*i expirarea acestei perioade. Delegatul nu va arunca sau distruge registrele, evidențele. înregistrările și documentele contabile Iară a cere aprobarea Delegatarului prinlr-o adresă scrisă trimisă eu eel puțin 30 (treizeci) de Zile înainte In urma primirii adresei Delegatarul poate prelua pe cheltuială proprie registrele, ev idențele. înregistrările și documente contabile, notificând intenția sa printr-o adresă trimisă Delegatului eu eel puțin 10 (zece) Zile înainte de expirarea perioadei de 30 (treizeci) de Zile

ARTICOLUL 19-CLAUZA DE PREVENIRE A CORUPȚIEI

(1)    Delegatul nu va acorda și nu va solicita nici unei persoane angajate de Delegatar sau de sub» contractanții sau mandatarii acestuia nici un fel de cadou sau plată sub orice formă, ca stimulare sau recompensă pentru a acționa, pentru că a acționat sau că s-a abținut să acționeze înlr-un anume fel. pentru că s-a arătat în favoarea sau s-a abținut să se arate în defavoarea oricărei persoane. în legătură eu acest Contract. Orice nerespectare a prezentului articol va 11 considerată o încălcare gravă a Contractului ce poale duce la rezilierea acestuia conform Artițxfluluî 32 (“Rezilierea Contractului").

(2)    Delegatarul poate rezilia prezentul Contract, conform A^rficol uliii ^132 (“Rezilierea Contractului"). în cazul în care Delegatul sau orice persoană angajată de acesta sau acționând în numele său:

a) a oferit, a dai sau a fost de acord să olerc oricărei persoane orice cadou sau comision de orice natură drept stimulent sau recompensă pentru ca a realizat sau realizează ori s-a abținut sau se abține de la vreo faptă legală de prezentul Contract ori de orice altă relație contractuală cu Delegatarul:

c)    a comis orice infracțiune de dare și sau luare de mită ori corupție, potrivit Legii, privitor ia prezentul Contract sau orice alt contract cu DelegaiaruL

d)    a oferit orice onorariu sau recompensă, alta decât salariul, unui salariat al Delegatarului, la care acesta. în virtutea funcției sau poziției ocupate, nu avea dreptul.

AR I IC’OEUL 2(1 - SUB-DEl.EGAREA SI CESIUNEA

(1)    Delegatul nu va putea subdelega gestiunea Serviciului, subroga, nova. transmite, ceda sau transfera în orice alt mod. totalitatea sau o parte din drepturile și obligațiile sale derivate din sau în legătură eu prezentul Contract, fie mod direct, fie indirect, decât dacă Legea în vigoare la dala respectivei operații permite o astfel de subdelegare. subrogare. novație. transmitere, cesiune sau transfer și doar eu acordul scris prealabil al Delegatarului. Nerespeetarea condițiilor stipulate de prezentul alineat reprezintă o încălcare gravă de către Delegat a obligațiilor sale și poate constitui o cauză de reziliere a Contractului conform Articolului 32 (■■Rezilierea Contractului”)

(2)    Dispozițiile alineatului precedent nu vor 11 interpretate încât să împiedice utilizarea sau angajarea de către Delegat de furnizori, prestatori, antreprenori, mandatari pentru furnizarea de produse sau realizarea de lucrări ori prestarea de servicii eu condiția să iui se poată pretinde eă o astfel de utilizare sau angajare ar constitui o delegare, o cesiune sau o derogare de la oricare dintre drepturile sau obligațiile semnificative ale Delegatului în baza prezentului Contract.

ARTICOLUL 21 - CONTRACTELE ÎNCHEIATE DE DELEGAT

Contractele de achiziție de produse, servicii sau I ucrâri ee vor 11 încheiate di legătură eu obiectul prezentului Contract trebuie să CONFORM GUOf^INALUL

către Delegat în


CAPITOLUL V. RĂSPUNDEREA C

ARTICOLUL 22 - RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

(1) Nerespeetarea dovedită de către oricare dintre Părțiltpwfîtractante a obligațiilor contractuale ee-i incumbă în temeiul prezentului Contract atrage răspunderea contractuală a Părții în culpă

(2) In situația rezilierii Contractului din vina unei Părți, această Parte va datora despăgubiri celeilalte Părți. în cuantumul stabilit de Părți, de un expert independent, desemnat de acestea sau de către instanța judecătorească competentă.

(3) încetarea prezentului Contract nu va avea ea efect degrevarea de obligații a Părților în cazul în care, prin natura lor. obligațiile respective rămân în vigoare și după Data încetării Contractului. De asemenea. Părțile rămân răspunzătoare pentru orice fapte acte întreprinse de către o Parte pe perioada desfășurări; Contractului ale căror rezultate care s-ar iv i după încetarea efectelor Contractului și care ar avea efecte prejudieiabile pentru cealaltă Parte.



ARTICOI VI. 23 - RASI’l NOI RL PENAI VI ATI SI DELEGATULUI

(1) Nerespeetarea de către Delegat a Indicatorilor de Regulamentului Serviciului (Anexa nr. I la Contract) și detp Performanță") la prezentul Contract. va atrage obliga contractuale.

SARCIN A

>.j r. -!


'erlormbnță. stabiliți conform txa nr. 7 ("Indicatorii de ii de a plăti penalitățile


(2)    Delegatul este obligat ia plata penalităților contractuale în caz de neîndeplinire a obligațiilor sale. inclusiv pentru următoarele obligații. în cuantumul stipulat în continuare [ac va completade la ca: la £ r/rj :

a)    ......-................[ac va indica cuantumulpenalităftlor. fie ca a xittnă, fie ca im procent

din veniturile anuale ale Delegatului] pentru neîndeplinirea Indicatorilor de Performanță:

b)    ....................% /zi din valoarea serviciilor de Proiectare, pentru nerespeclarea termenului

de predare a Documentației Tehnice în vederea verificării și aprobării de către Delegatar (dar nu mai puțin de cuantumul stabilit prin art. 3 alin 21 din OCî nr. 13 2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-llseale in domeniul bancar, cu modificările și completările ulterioare):

Penalitățile de întârziere vor 11 percepute și în ipoteza în care. ca urmare a respingerii Documentației Tehnice de către Delegatar. termenul de predare a proiectului este depășit datorită revizuirilor necesara II operate.

Perceperea penalităților de întârziere aferente depășirii termenului de predare a Documentației Iclinice in vederea aprobării de către Delegatar nu exclude dreptul delegatarului de a stabili penalități de întârziere cu privire la durata de execuție și a dalei de finalizare a tuturor Lucrărilor, astfel că orice întârzieri față de termenul final de execuție a Lucrărilor vor atrage penalități de întârziere.

c)    .................% zi din valoarea I ucrărilor neexecutate, (dar nu mai puțin de cuantumul

stabilit prin art.3 alin 21 din OG nr. 13 20II privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri fi nane iar-fiscale în domeniul bancar, cu modificările și completările ulterioare) în situația depășirii graficului de execuție a Lucrării, pentru fiecare zi de întârziere, de la data scadenței obligației Executantului și până la dala îndeplinirii efective a obligației de llnalizare a Lucrărilor.

d)    nelransmilerea informațiilor solicitate către Delegatar, Autoritatea Municipală sau alte

entități în conformitate cu Contractul - .................

(3)    Penalitățile sunt aprobate de Delegatar. la propunerea Autorității Municipale, a Corpului Agenților de Control sau a direcțiilor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București și sunt comunicate Delegatului. Delegatul va II obligat la plata penalităților care au rămas definitive sau nu au fost contestate în termen de 15 (cincisprezece) zile de la primirea notificării..

(4)    Nerespeetarea gravă și repetată a Indicatorilor de Performanță poale determina rezilierea Contractului de către Delegatar. conform ĂWcoluIui62 ("Rezilierea Contractului").


CONFORM CU ORIGINALUL



(5)    In plus față de orice alle despăgubiri, penalități sau sancțiu^pre^^SrftC

Delegatul va despăgubi Delegaiarul și pe mandatarii sau prepușii ntfestui« ii pretenții sau prejudicii invocate de orice altă persoană decât Delega tarii I .Jure sau in cursul, sau în legătură eu neîndeplinirea de către Delegat yzmicăr/i'^obligații în baza prezentului Contract.    /

(6)    Delegatul este de drept în întârziere începând cu ziua Xrm>K<are scadenței, fără punere formală în întârziere sau efectuarea vreunei alte formalități.

(7)    Plata oricăror sume datorate de către Delcgatar Delegatului se efectuează după achitarea de către Delegat a penalităților de întârziere.

(8)    Delegatul nu va datora penalități de întârziere conform alin. (2) ltt b) și c) atunci când întârzierile s-au produs din culpa Delegatarului. In aceasta ipoteză tcnnenul de execuție a Lucrărilor ce curge în defavoarea Delegatului va Ij prelungit în mod corespunzător după constatarea prealabilă de către reprezentanții Părților prin încheierea unui proces-verbal:

(9)    Plata penalităților prevăzute de prezentul articol nu exonerează Delegatul de obligația sa de a finaliza Lucrările sau de alte sarcini, obligații sau responsabilități care îi revin conform Contractului. Regulamentului Senieiului și sau Caietului de Sarcini al Serviciului.

ARTICOLUL 24 - RĂSPUNDEREA DELEGATARULUI

(1)    Delegaiarul nu îl va tulbura pe Delegat în exercițiul drepturilor rezultate din prezentul Contract.

(2)    în niciun caz Delegaiarul nu va 11 răspunzător față de Delegat de vreo Daună ori Daună indirectă sau cheltuială de orice natură pe care Delegatul le-ar putea suporta sau înregistra ea o consecință directă a:

a)    apariției unui Eveniment de I orpă Majoră;

b)    nerespcctării de către Delegat a propriilor sale obligații asumate prin prezentul Contract;

c)    acțiunii, inacțiunii sau faptelor unor terțe persoane pentru care Delegaiarul nu este responsabil

ARTICOLUL 25- EXONERAREA DE RĂSPUNDERE A DELEGATULUI

(1)    Fără a aduce atingere preț ederilor %nțic51uluil&5, ("Răspunderea, penalități și despăgubiri în sarcina Delegatului") dc mai sus privind răspunderea Delegatului, acesta nu va putea II ținut răspunzător pentru neîndeplinirea vreunei obligații ce-i revine in baza prezentului Contract dacă neîndeplinirea respectivei obligații este o consecință directă a situațiilor prevăzute la alineatele de mai jos din prezentul Articol.

(2)    Delegatul nu va 11 obligat să îndeplinească obligațiile sale contractuale, inclusiv Indicatorii de Performanță. în măsura în care acesta nu poale. în mod rezonabil, fie (i) să respecte termenele de îndeplinire a obligațiilor contractuale în perioadele de timp prevăzute, fie (ii) să continue să îndeplinească obligațiile contractuale, ea o consecință directă a'

a) apariției unui Eveniment de forță Majoră:

b) lipsei insuficienței fondurilor Delegatarului pentru plata larifelor Serviciului;

b) nerespectării de către Delcgatar a propriilor sale obligații asumate prin prezentul C ontract;

ci acțiunii, inacțiunii sau faptelor unor terțe persoane pentru care Delegatul nu este responsabil.

(3) în cazul în care Delegatul se alia în imposibilitatea de a presta Serviciul. total sau parțial, din orice motiv, sau consideră că anumite circumstanțe ar putea împiedica în mod substanțial prestarea Serviciului, atunci Delegatul va notifica imediat Delegatarul. în condițiile prevăzute de prezentul Contract oferind în scris detalii cuprinzătoare asupra circumstanțelor, motivelor, durata posibilă a întreruperii și acțiunile avute în vedere pentru remedierea situației, precum și orice alte detalii pe care Delegatarul le solicită în mod rezonabil. Invocarea oricărui motiv care ar putea împiedica in mod substanțial prestarea Serviciului nu va atrage nicio modificare a vreunei clauze a acestui Contract și nu va elibera sau exonera in niciun fel Delegatul de obligația de a presta Serviciul conform Contractului și Legii.

ARTICOLUL 26-ÎNTINDEREA DESPĂGUBIRILOR

Despăgubirile datorate de oricare dintre Părți conform prezentului Contract vor acoperi integral Daunele suferite de Partea sau terțul prejudiciat. în înțelesul prezentului Contract și Articol în despăgubiri nu sunt incluse penalitățile ee pot II datorate de o Parte conform prezentului Contract.

CAPITOLUL VI. EVENIMENTE NEPREVĂZUTE


ARTICOLUL 27 - l’OR I A M VIORA

(1) ..forța Majoră’ înseamnă un eveniment mai presus de voința fWțiltfrX^Jhi^z^Tatorea/ă greșelii sau vinei acestora, imprevizibil și care face iinposibilăxxeetyarea și respectiv îndeplinirea C ontractuiui I venimentele de forță majoră vor ineludt>drmijMue!e. fără a se limita la acestea;

a) Evenimente naturale de Ibrță majoră eum ar fi;

i. trăsnete, cutremure, uragane și alte condiții climaterice extraordinare ea de exemplu temperaturi anormal de scăzute;

ti. explozii, loc sau inundații (dacă nu sunt cauzate dc Partea respectivă sau orice altă persoană pentru care aceasta este responsabilă);

iii.    contaminări nucleare, chimice sau biologice (dacă nu sunt cauzale de Partea respeelivă sau orice altă persoană pentru care aceasta este responsabilă);

iv.    bombe sau alte muniții neexplodale sau descoperiri dc fosile sau relicve arheologice

b) I venimente politice de forță majoră eum ar fi;

i.    război sau război civil (declarat sau nu) sau conflict armat, invazii sau acte ale inamicilor externi, blocade și embargouri;

ii.    acțiuni v iolente de stradă sau rebeliuni civ iie;

iti. orice aci sau amenințare de terorism credibilă în mod rezonabil la adresa Părții respective sau privind Bunurile de Retur.




c) I venimente nefavorabile de forță majoră cum ar fi:

i refuzul, fără un motiv justificat. oricărei Autorități ComțlfteNe Tic a elibera orice aviz. permis, licență sau a oricăror autorizații neeesareexecutării obligațiilor contractuale, retragerea acestora sau refuzul de a reînnoi a>e<te avize, permise, licențe sau autorizații sau orice acte sau omisiuni ale oricțhCfAutorităli Competente având efecte similare.

ii.    orice acțiune reglementară neîntemeiată sau nerezonabilă dispusă de oricare Autoritate Competentă împotriva Delegatului (care poate include orice anulare sau revocare a oricăror permise, licențe sau autorizații existente. Iară un motiv întemeiat).

iii.    orice rechiziționare, expropriere, naționalizare sau confiscare ilv fad» a oricărui bun sau drept semnificativ al Delegatului de către Guvernul României sau de către oricare Autoritate Competentă (alta decât ca rezultat al încălcării de către Delegat a permiselor, licențelor, autorizațiilor sau a Legii):

iv.    orice acte din partea unor terți inclusiv a Delcgatarului care afectează semnificativ prestarea Serviciului și care are drept consecință imposibilitatea Delegatului de a asigura prestarea Serv ieiulut sau continuitatea acestuia.

forța Majoră nu va include: probleme financiare ale Părților, livrarea cu întârziere a materialelor sau executare cu întârziere neexeeutarea de către eontractanții acestora a obligațiilor lor contractuale, condiții meteorologice posibile în condițiile climatice din Aria Delegării, insuficiența forței de muncă sau a echipamentelor sau a materialelor (dacă nu se datorează forței Majore).    .    ♦    •    *

(2) în situația în care un eveniment de l orță Majoră (condiție care va include consecințele acestuia) împiedică una dintre Părți să își respecte sau întârzie respectarea obligațiilor decurgând din prezentul Contract, se vor aplica următoarele măsuri:

a) Partea va fi scutită de respectarea și de răspunderea pentru nerespectarea acelor obligații pe care nu le poate îndeplini ca o consecință a unui eveniment de l orță Majoră. Iară a aduce prejudicii obligațiilor de încheiere a asigurărilor corespunzătoare, astfel cum este prevăzut în prezentul Contract.

b) Orice perioadă de timp acordată sau permisă în baza prezentului Contract pentru îndeplinirea oricărei ohligații (inclusiv obligațiile legale de Indicatorii de Performanță și durata Contractului dacă forța Majoră a afectat integral executarea acestuia) va fl prelungită cu perioada de timp cât durează evenimentul de forță Majoră: cu condiția, lotuși, ca Partea afectată să-și fl respectat obligațiile ce-i revin în baza alin. (4) și (5) ale prezentului Articol.

(3) O Parte afectată de un eveniment de forță Majoră va informa cealaltă Parte, cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 3 (trei) Zile Lucrătoare după ce ia cunoștință de apariția unui eveniment de lorță Majoră, furnizând detalii complete despre durata și efectele estimate ale acestuia. Dacă evenimentul de forță Majoră durează mai mult de o săptămână. Partea afectată va informa periodic cealaltă I’arte. dar nu mai rar de o dată la două săptămâni despre derularea evenimentelor.

(4) O Parte afectată de un eveniment de forță Majoră va depune toate eforturile pentru a-și relua îndeplinirea obligațiilor cât mai curând posibil, iar între timp să diminueze efectele acestui eveniment, pentru a-și îndeplini obligațiile contractuale neafeclate de I orța Majoră și va informa complet cealaltă Parte în legătură cu măsurile luate în acest sens. eu condiția ea acest lucru să nu presupună costuri nerezonabile pentru Partea afectată de evenimentul de forță Majoră.


(5) Dacă la expirarea unei perioade de cel puțin......................de la apariția unui eveniment de

I orlă Majoră, acest eveniment de forță Majoră (sau consecințele acestuia) continuă și afeetep^a

' >5 e"'*' ’

r 'e

'V'


în mod semnificativ furnizarea Serviciului sau executarea obligațiilor contractuale, astfel încât majoritatea Indicatorilor de Perlormanțâ încă de atins nu poale fi îndeplinită și sau majoritatea acelor Indicatori de Performanță atunci când respectarea acestora a fost deja îndeplinită nu poate fi menținută ca urmare a acelui eveniment de forță Majoră, atunci oricare dintre Părți va avea dreptul să notifice celeilalte Părți încetarea prezentul Contract. Iară ea vreuna dintre ele să pretindă daune-intercse. în orice moment după expirarea acestei perioade, eu condiția ca evenimentul de I orță Majoră să continue încă în momentul acestei notificări și eu un preaviz de 10 (zece) Zile.


ARTICOLUL 28-MENȚINEREA ECHILIBRULI1 C'ON'TRAC'I

(1) Părțile vor urmări Contractului.

(2)    Delegatul nu va 11 obligat să suporte creșterea sarcinilor legate de execuția obligațiilor sale. dacă această creștere rezultă in urma unui eveniment de I orță Majoră, astfel cum este descris la Articolul-27 ("| oi ța Majoră").

(3)    In situația în care. independent de Delegat și de voința sa. Modificări Legislative, constrângeri tehnice, economice, financiare sau. în general, evenimente neprevăzute care nu constituie evenimente de 1 orță Majoră astfel cum sunt acestea* definite de prezentul tontraet. datorate sau iui Delegalarului. alterează echilibrul eeonomico-linaneiar al prezentului Contrael. și dacă dezechilibrul rezultat nu poate li remediat prin modificările ajustările Tarifelor Serviciului. Părțile se obligă să renegoeieze termenii și condițiile prezentului Contract. în scopul restabilirii echilibrul eeonomieo-financiar al Contractului.

(4)    Dacă. la expirarea unei perioade de cel puțin 60 (șaizeci) de Zile sau alt termen stabilit de Părți, de la începerea negocierilor prevăzute la alineatul precedent, acestea eșuează, atunci oricare dintre Părți va avea dreptul să notifice celeilalte Părți încetarea prezentul Contract. Iară ea vreuna dintre ele să pretindă daune-interese, Delegatul va avea obligația de a presta Serviciului în continuare pe o durată de cel mult 90 (nouăzeci) de Zile. în vederea asigurării continuității Serv iciului.

(5)    Oricare dintre Părți va putea cere modificarea Contractului. în vederea menținerii echilibrului contractual financiar în situația în care o Modificare Legislativă face una sau mai multe clauze importante ale prezentului Contract sau toate drepturile și obligațiile Delegatului în baza prezentului Contract să devină ilegale sau imposibil de realizat.

(6)    Delegatarul nu va putea fi obligat să suporte creșterea sarcinilor legale de execuția obligațiilor sale dacă Delegatul nu mai beneficiază de folosința utilă șî liniștită a Bunurilor Proprietate Publică:

(7)    Prezentul Articol se va aplica și în situația în care, ca urmare a adoptării unor hotărâri sau a altor reglementări de către Delegatar (care nu sunt emise in vederea respectării de către Delegatar a oricărei Modificări l egislative) va rezulta o creștere a costurilor Delegatului sau o majorare a obligațiilor Delegatului,


CAPITOLUL VII. MODIFICAREA CONTRACTULUI

ARTICOLUL 29 MODIFICAREA CONTRACTULUI PRIN ACORDUL PĂRȚILOR

(1)    Modificarea prezentului Contract se face numai prin act adițional încheiat în scris intre Părțile contractante. în condițiile permise de Lege.

(2)    Contractul nu poale fi modificat în sensul introducerii în obiectul acestuia a unei activități care nu a făcut obiectul delegării gestiunii, confomi Legii.

ARTICOLUL 30 - MODIFICAREA UNILATERALĂ A PĂRȚII REGLEMENTARE A CONTRACTULUI DE CĂTRE DELEGA I AR

Delegatarul poate modifica unilateral cerințele legate de modul de gestiune și de prestare a Serviciului care sunt prevăzute în Regulamentul Serviciului sau Caietul de Sarcini al Serviciului, atașate ca Anexele nr. 1 și nr. 2 la prezentul Contract, prin modificarea acestor documente și înlocuirea respectivelor anexe, prin act adițional la Contract, cu noul Regulament al Serviciului și sau noul Caiet de Sarcini al Serviciului după caz. In cazul în care aceste modificări afectează echilibrul contractual se vor aplica, prevederile_Artirnltilni 2S ("Menținere.! echilibrului

contractual*')


CAPITOLUL VIII. ÎNCETAREA CONTRAjCl U

ARTICOLUL 31 - CAUZELE DE ÎNCETARE A CONTRACTULUI

(1) Prezentul Contract încetează în următoarele situații:

a)    la expirarea duratei pentru care a fost încheiat, daca Părțile nu convin. în scris, prelungirea acestuia conform prevederilor Krticolului 3 ("Durata Contractului. Perioada de Mobilizare și Data începerii"), și conform Legii în vigoare la data prelungirii:

b)    în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către Delegatar. cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina Delegatarului:

c)    în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către Parii, prin reziliere conform Apicolului 32 ("Rezilierea Contractului"), prin reziliere cu plata mici despăgubiri în sarcina Părții în culpă:

d)    în condițiile prevăzute la ^iScilulS^"Forța Majoră"), fără plata unei despăgubiri

e)    în situația în care. în urma parcurgerii procedurilor speciale prevăzute la Articolul 28 ("Menținerea echilibrului contractual"), este permisă încetarea Contractului.

f)    în cazul falimentului Delegatului:

g)    dacă Părțile convin încetarea Contractului, prin aet adițional la acesta, respectând Legea

aplicabilă. în vigoare la acea dată.


(2)    în cazul încetării Contractului înainte de termen, se va acorda un preaviz de 30 (treizeci) de Zile. eu excepția cazurilor în care sunt prevăzute în mod expres în cuprinsul Contractului, alte termene pentru preav iz.

(3)    Delegatul va coopera deplin pentru preluarea gestiunii Serviciului cu noul operator căruia i se va delega gestiunea Serviciului sau cu Delegatarul. după caz. în sensul următoarelor:

a)    să mențină legătura cu Delegatarul și /sau noul operator, să furnizeze asistentă și sprijin privind Serviciul și transferul lor către Delcgatar sau noul operator:

b)    să furnizeze Delcgatarului și noului operator toate informațiile privind Bunurile de Retur, inclusiv amplasamentele aferente, precum și serviciile necesare funcționării și prestării acestora:

c)    in timpul Contractului sau după încetarea acestuia, să nu acționeze în niciun fel. direct sau indirect, care să prejudicieze, să împiedice sau să facă dificil transferul gestiunii Serviciului.

(-1) I.a încetarea Contractului, din orice cauză, bunurile care au fost utilizate de Delegat în derularea Contractului vor II repartizate după cum urmează:

a)    Bunurile de Retur vor reveni Delcgatarului de plin drept, gratuit și libere de orice sarcini.

b)    Bunurile de Preluare vor putea să revină Delcgatarului. in măsura în care acesta își va exprima intenția de a prelua aceste bunuri, in schimbul plății, către Delegat, a contravalorii acestora, stabilită conform Articolului j?l3?2 din prezentul Contract.

c)    Bunurile Proprii, eu excepția Bunurilor de preluare, vor rămâne proprietatea Debitatului.

*    *    fc    *

(5) I.a dala încetării Contractului sau la dala convenită pentru predare (..Data de Predare"). Delegatul va transfera, fără niciun drept de retenție. Iară costuri și cheltuieli pentru Delcgatar. toate drepturile, titlurile de proprietate și garanțiile legate de Bunurile de Retur, incluzând, eu condiția să facă parte sau să fie utilizate în prestarea Serviciului, toate drepturile, titlurile și garanțiile Delegatului privind Bunurile de Preluare pentru care Delegatarul și-a exprimat intenția de preluare și a plătit contravaloarea lor până la acea dată.

(6) I a Data de Predare, Delegatul va informa Delegatarul despre starea activelor, inclusiv o listă completă a tuturor defecțiunilor ce afectează sau ar putea afecta funcționarea în condiții de siguranță a acestora. Părțile vor încheia un proees-verbal de predare-primire a tuturor Bunurilor de Retur și a acelor Bunuri de Preluare pe care Delegatarul le picia.-


ARTICOLUL 32 - REZILIEREA CONTRACTULUI

32.1. Rezilierea Contractului din culpa Delegatului

32 l.l. Delegatarul va avea dreptul (dar nu și obligația) să rezilieze prezentul Contract, in momentul survenirii oricăruia dintre următoarele evenimente (..Obligații încălcate"):

a) o încălcare semnificativă, de către Delegai, a oricăreia dintre obligațiile sale. asumate în baza prezentului Contract, care are un efect negativ semnificativ asupra drepturilor sau obligațiilor Delcgatarului sau asupra capacității Delcgatarului de a respecta orice prevedere legală în vigoare și a cărei încălcare nu a fost remediată de către Debitat. in conformitate cu


%Vi


c)

d)

e)

O

g)

li)

>)

j)


n crea ii ai ren eorespun/ătoare sau la termenul prevăzut a lucrărilor care sunt in sarcina sa conform prezentului Contract. Regulamentului Serviciului sau Caietului de Sarcini: renunțarea la sau abandonarea culpabilă a Serviciului, de către Delegat:

nerespectarea Articolului 20 ("Sub-delegarea și cesiunea”) din prezentul Contract sau subconeesionarea Bunurilor de Retur, de către Delegat:

nelurtiizarea sau ascunderea de informații semnificative, ce trebuie furnizate Delegatarului sau împiedicarea Delegatarului de a-și exercita drepturile de monitorizare în legătură cu executarea prezentului Contract, astfel cum sunt acestea stabilite de clauzele contractuale: orice constituire de garanții sau grevare cu sarcini a unuia sau i tai multor Bunuri de Retur:

Delegatul nu a încheiat sau nu a menținut în vigoare asigur;

Contract și Anexalor. 8 ("Asigurări") la Contract:

practici corupte ale Delegatului în conformitate cu Articolul 19 ("Clauz corupției”);

alte încălcări semnificative ale obligațiilor contractuale care sunt prevâZi prezentul Contract ca reprezentând cauze de reziliere a Contractului.

32.1.2. In cazul în care Delcgalarul devine îndreptățit să rezilieze preze Articolului 32$ 1:

/t\\n|esjde

Contrau. Bzi =‘,

v;?»......

xC.'.or,'


a)    Delcgalarul va trimite Delegatului. în scris, o notificare, menționând felul și întinderea * respectivei neîndcplinjri a obligațiilor ("Notificare de încălcare") Dacă o astfel de notificare

este transmisă. Delegatul va li îndreptățit să remedieze această încălcare în termen de 90 (nouăzeci) de Zile de la data primirii de către Delegat a acestei notificări ("Perioada de Remediere").

b)    în cazul în care Delcgalarul a transmis Notificarea de încălcare și dacă încălcarea nu este remediată în Perioada de Remediere. Pelegataru£ poale rezilia prezentul Contract. în conformitate cu prevederile literei (d) a prezentuivii^Vfiîcol 32.1.5.

c)    Alunei când o Obligație încălcată nu poale li remediată în mod rezonabil în Perioada de Remediere menționată. Delegatul va lua toate măsurile necesare pentru remedierea încălcării respective în cea mai mare măsură posibilă în timpul Perioadei de Remediere și va face propuneri Delegatarului. anterior expirării respectivei perioade, privind finalizarea remedierii respectivei Obligații încălcate.

d)    în cazul în care Delcgalarul nu acceptă propunerile rezonabile de remediere ale Delegatului sau dacă, după acceptarea propunerilor respective. Delegatul nu remediază Obligația încălcată. în conformitate eu aceste propuneri. Delcgalarul poale, printr-o notificare scrisă, adresată Delegatului, să rezilieze Contractul, iar Contractul va înceta începând eu data prevăzută în această notificare.

e)    Delcgalarul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată Delegatului, fără nici o compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, eu condiția ea această denunțare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru Delegatar în acest caz. Delegatul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din Contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

32.2 Rezilierea Contractului din culpa Delegatarului

32.2 I Delegatul va avea dreptul (dar nu și obligația) să rezilieze prezentul Contract în caz de încălcare importantă, de către Delegatar. a oricăreia din obligațiile asumate’ in baza prezentului-




€ ontract. care are un efect negativ semnificativ asupra drepturilor sau obligațiilor Delegatului. în baza prezentului C ontract.

32.2.2 In cazul în care Delegatul are dreptul să rezilieze prezentul Contract în baza Articolului 32.2.1. se va aplica inutalis iniiia)ich\ procedura prevăzută la Articolul32.1.1.

CAPITOLUL IX ALTE CLAUZE



ARTICOLUL 33 - POLITICA PRIVIM) TORȚA DE MUNCĂ

(I) Delegatul va asigura forța de muncă necesară pentru furnizarea Serviciului, precum și formarea profesională a salariaților. Delegatul este răspunzător de angajarea în prestarea Serviciului a unui număr suficient de persoane eu abilitățile. îndemânările, cunoștințele, instruirea, calificările, autorizările și experiența necesare și adecvate unei bune desfășurări a Serviciului și se va asigura că are suficient personal de rezervă pentru prestarea în bune condiții a Sen ieiului. pe toată Durata Contractului.

(2) Delegatul se va asigura că toți angajații să* implicați în prestarea Serviciului vor fi instriuți corespunzător eu: a) sarcina sau sarcinile pe care angajatul le va executa:

b) toate prevederile importante ale Contractului, inclusiv Regulamentul Serviciului și Caietul de Sarcini al Serviciului, anexe la prezentul Contract:

e) toate procedurile ș> standardele convenite între Părți la anumite interval de timp:

dj toate procedurile, regulile, regulamentele și legile aplicabile pentru prestarea Serviciului, inclusiv' regulile de sănătate și securitate în muncă, riscul de incendiu și prevederile în caz de incendiu:

(3)    Delegatul se va asigura că execuția Lucrărilor precum și exploatarea. întreținerea și reparația Bunurilor de Retur se realizează cu personal autorizat în funcție de complexitatea instalației și specificul locului de muncă.

(4)    Delegatul va furniza mijloace de identificare a personalului angajat și va solicita personalului să poarte și să aibă la vedere însemnele de identificare pe toată durata furnizării prestării Serviciului.

(5)    Delegatul se va asigura ea personalul propriu își îndeplinește îndatoririle în conformitate eu prezentul Contract.

(6) Pe perioada executării prezentului Contract. Delegatul se va conforma politicilor referitoare la conduita personalului (inclusiv cele referitoare la măsurile de siguranță) existente in Regulamentul său intern. Delegatarul va avea dreptul să solicite Delegatului comunicarea Regulamentului intern și modificarea Regulamentului intern în măsura în care solicitarea de modificare este rezonabilă. în legătură eu dispoziții ale Regulamentului care afectează modul de prestare a Serviciului și în conformitate cu I egea aplicabilă, dispozițiile legale aplicabile. După aprobarea Regulamentului intern. Delegatul îl va afișa la loc vizibil și îi va aduce la cunoștință tuturor angajaților. făcând dovada acestei formalități către Delegatar prin prezentarea.

semnăturilor de luare la cunoștință. Delegatul va lua măsuri disciplinare ^jvre&punzătonfe

L



împotriva oricărei persoane angajate de acesta care iui respectă prevederile Regulamentului intern.

(7) Delegatul este răspunzător în întregime de angajarea și de condițiile de lucru ale angajaților săi.

(K) Delegatul este răspunzător și va suporta toate costurile și cheltuielile legate de angajarea personalului, de transportul acestuia și achitarea la timp a salariilor.

(9) în cazul încetării prezentului Contract. Delegatul este de acord, iar Dclegalarul sc angajează să preia direct sau să asigure preluarea de către noul operator al Serviciului. în măsura în care va fi posibil, a salariaților Delegatului care sunt afectați de către acesta furnizării prestării Serviciului.

(10)    Personalul angajat al Delegatului beneficiază de toate drepturile prevăzute în contractul colectiv sau individual de muncă. Delegatul va întocmi planuri anuale, pe categorii profesionale dc angajați. în vederea perfecționării acestora, prin participarea lor la cursuri, seminarii. instruiri

(11)    Numărul angajaților Delegatului va fi stabilit de acesta. în funcție de politicile proprii, dar să fie suficient pentru furnizarea/prestarca Serv ierului.

(12) Delegatul va lua toate măsurile necesare privind igiena, sănătatea, securitatea la locul de muncă și normele de protecție a muncii. în conformitate eu I egea. Delegatul va aplica metode sigure de lucru pentru toate activitățile prestate în sensul Contractului sau orice alte activități care au legătură cu acesta, pentru a asigura securitatea și sănătatea propriilor angajați, precum și a reprezentanților Delegatarului și a oricărei alte persoane care intra în incintele Delegatului Principiile și metodele privind sănătatea și securitatea în muncă aplicate de Delegat vor fi în eonfoimitale cu Legea.


(13) Delegatul preia personalul direct implicat în prestarea Serviciului din cadrul Adminisi Străzilor.

ARTICOLUL 3-1 - CONFIDENȚIALITATE

(1) Părțile convin că prevederile prezentului Contract nu vor fi tratate ca Ini și pol fi dezvăluite Iară restricții

(2) Fiecare Parte va păstra confidențiale toate Informațiile Confidențiale primite de la cealaltă Parte in legătură eu prezentul Contract și va face toate eforturile pentru a împiedica salariații și alte persoane aliate în relații de subordonare să dezvăluie astfel de Informații Confidențiale vreunei persoane.

(3) Alineatul (2) de mai sus nu se va aplica: Nici unei dezvăluiri de informații care este solieitală de către orice persoană care își îndeplinește obligațiile conform prezentului Contract. în scopul îndeplinirii acelor obligații:

a)    oricărei informații cu privire la care o Parte poate demonstra că este deja sau devine general disponibilă și în domeniul public, altfel decât în urma încălcării prezentului Articol:

b)    oricărei dezvăluiri eu scopul de a permite luarea unei decizii de către o Autoritate Competentă sau de către o instanță judecătorească ori tribunal arbitrai:


obligatorie, conformarea față de aceasta constituie o practică generală a persoanelor .supuse reglementărilor bursei de valori sau ale Autorității Competente respective:

d) oricărei dezvăluiri de informații care sunt deja în mod legal in posesia Părții ea destinatar, înainte de dezvăluirea acestora de către Partea care face dezvăluirea:

e)    oricărei furnizări de informații către consultanții profesionali ai Părților:

f)    oricărei dezvăluiri de către Delegatar a unor informații legate de Serviciu și oricărei alte informații care pot fi solicitate in scopul efectuării unui proces de audil. către un delegat ulterior cu privire la Serviciu, inclusiv către consultanții săi. în cazul in care Delegatarul decide organizarea unei noi proceduri pentru atribuirea gestiunii Serviciului:

g)    oricărei înregistrări sau ev idențe a Autorizațiilor și înregistrări de proprietate necesare: sau

h)    oricărei dezvăluiri făcute in scopul examinării și certificării conturilor uneia dintre Părți.

(4)    Când dezvăluirea este permisă în baza alineatului de mai sus. altfel decât conform literelor b).

d). e). g) și hi de mai sus. Partea care furnizează informațiile se va asigura că destinatarul informațiilor este supus acelorași obligații de confidențialitate ca și cele cuprinse în prezentul Contract.

(5)    Delegatul nu va utiliza prezentul Contract sau orice informații emise


numele Delegatarului în legătură eu prezentul Contract altfel decât pentru Contract, decât eu acordul scris al Delegatarului.

(6)    La sau înainte de Data încetării. Delegatul se va asigura că toate doc computerizau* aliate în posesia, detenția sau sub cpiHmlulVtu. care conțin/i/U la Serviciu sunt transmise Delcuatarului.

CONFORM CU ORIGINALUL


ARTICOLUL 35- PROPRIETATE INTELECTUALĂ SI DREP

(1) în relația dintre Părți. Delegatul își va păstra dreptul de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală industrială asupra Documentației Tehnice și a altor documente de proiectare elaborate de către acesta, până la aprobarea acestor documente de către Delegatar. dală de la care devin proprietatea sa

(2)    Anterior aprobării menționate la alin (I) Delegatul, prin semnarea Contractului, autorizează Delegatarul să copieze, să folosească și să transmită Documentația Tehnică și alte documente de proiectare elaborate de către Delegat, inclusiv modificările aduse acestora.

(3)    Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală ori industrială, dobândite în executarea contractului de servicii vor fi proprietatea exclusivă a Delegatarului. care le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera așa cum va considera de cuviință. Iară limitare geografică ori dc altă natură, cu excepția situațiilor în care exista deja asemenea drepturi de proprietate intelectuala ori industrială.

ARTICOLUL 36-TAXE

Toate obligațiile fiscale (laxe. impozite ele) decurgând din prestarea Serviciului sau din activitatea proprie vor fi suportate de către Partea căreia. în conformitate cu Legea. îi incumbă respectiva obligație fiscală




ARTICOLUL 3“-CONFLICT l'l. DE IVI LRLSL

(1)    Delegatul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni sau îndepărta orice situație care are sau poate avea ea efect compromiterea executării prezentului Contract în mod obiectiv și imparțial. Astfel de situații pol apărea ca rezultat al intereselor economice, afinităților politice sau naționale, legăturilor de familie sau emoționale ori al altor legături sau interese comune Oricare ar fi situația, apariția unui conflict de interese trebuie notificată de către Delegat imediat De legatarii lui. în scris.

(2)    Delegatul va garanta că personalul său. inclusiv cel de conducere, nu se alia intr-o situație care poate da naștere unui conflict de interese. Delegatul va înlocui, imediat și fără nici un fel de compensație din partea Delegatarului. orice membru al personalului său care se află înlr-o astfel de situație.

(3)    Delegatarul își rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate de Delegat in conformitate eu prevederile prezentului Articol sunt adecvate și de a solicita luarea de măsuri suplimentare dacă va considera acest lucru ea fiind necesar.

(4)    Delegatul se va abține de la orice legături și relații, comerciale sau de altă natură, care au sau

pot avea ca efect compromiterea independenței sale sau a personalului său. în cazul in care Delegatul nu poate menține această independență Delegatarul are dreptul de a rezilia Contractul, conform procedurii prevăzute de Articolul 32 (“Rezilierea Contractului") Iară a aduce atingere dreptului Delegatarului de a solicita despăgubiri pentru orice daune suferite ca urmare a acestei situații, *    *    *    *

ARTICOLUL 38 - COMUNICĂRI


(1) Orice comunicare între Părți referitoare la îndeplinirea prezentului Contract transmisă în scris, la următoarele adrese și in atenția următoarelor persoane^

a)    Pentru Delegat

în atenția: Manager de Contract. DI./D-na

Adresa:.....................

Pax:.................................

E-mail:..................

b)    Pentru Delegatar

în atenția: DI./D-na........................

Adresa:............................... l-ax: ....

L-mail:



(2)    Orice document scris trebuie înregistrai atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

(3)    Comunicările între pârli se pot face și prin, lax sau e-mail sub condiția confirmării de primire.

(4)    Dacă notificarea este transmisă prin poștă, aceasta se va face prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și este considerată ca fiind primită de destinatar la dala menționată de oficiul poștal de destinație pe confirmarea de primire.

(3) Dacă notificarea este transmisă prin fax sau e-mail, ea va considerată primită în prima Zi Lucrătoare după dala transmiterii.

(6) Notificările orale nu vor li luate în considerare drept comunicări de vreuna dintre Părți dacă nu suni confirmate prin una dintre metodele prevăzute în alineatele de mai sus.

ARTICOLUL 39 - DREPTURILE TERȚILOR

Nici un element din prezentul Contract, fie expres, lie implicit, nu va conferi drepturi sau compensații conform sau în temeiul prezentului Contract vreunei alte persoane, alta decât Părțile și succesorii lor respectivi, nici nu va elibera sau exonera de obligații sau răspundere vreo altă persoană, terță față de vreuna dintre Părți, nici nu va conferi vreun drept de subrogare sau vreun drept da acțiune împotriva vreunei Părți din prezentul Contract    .


ARTICOLUL 4» - RENUN I ARE

(1) Nicio renunțare nu va avea vreun efect juridic decât dacă este exprCs iridicată ca fiind o renunțare și comunicată în scris celeilalte Părți, conform regulilor d/e o înmii ca re dintre Părți stipulate la ftirîiSoiuȚ^S ("Conninicări") din Contract, și nicio altă a/țiun*< lapl sau omisiune nu va putea fi interpretată ca renunțare la vreun drepl. termen sau prevct^X a din prezentul Contract de către vreuna dintre Părți (2) Nici o renunțare făcută de o Parte la orice termen sau condiție din prezentul Contract, o dată sau de mai multe ori. nu va ft considerată sau interpretată ca o renunțare v iitoare la același sau la alte termene sau condiții din Contract.

(3) Renunțarea unei Părți de a invoca încălcarea unei clauze contractuale sau a unei obligații dc către cealaltă Parte rui va 11 interpretată în nicio circumstanță ea renunțare la invocarea v iitoarelor încălcări ale aceleași sau ale alte clauze contractuale ori ale aceleași sau ale alte obligații ce călre aceeași Parte. Dacă oricare dintre Părți încalcă o obligație contractuală, renunțarea din partea Părții prejudiciate de a invoca dreptul său de a cere executarea obligației contractuale nu va II interpretată ca o renunțare la dreptul însuși. Necxereitarea sau exercitarea cu întârziere de către una dintre Părți a unui drepl conferit de prezentul Contract nu poate II interpretat ea o renunțare la dreptul respectiv.


(1) Dacă în orice moment ulterior Datei Semnării, orice Articol sau prevedere a prezentului Contract sunt declarate de orice instanță de judecată competentă ca fiind nelegale, nule sau că inaplicabile, eonlorm Legii, respectivul Articol sau prevedere nu va avea forță juridică și efect juridic, dar nelegalitatea sau inaplicabilitatea lor nu va avea vreun efect asupra validității și aplicabilității oricăror alte prevederi ale prezentului Contract, care vor rămâne în continuare valide și aplicabile în măsura permisă de Lege

(2) Nulitatea sau inaplieabilitate oricărui Articol sau oricărei prevederi din prezentul Contract va fi stabilită în conformitate cu Articolul 43 (..Legea aplicabilă și soluționarea litigiilor") din prezentul Contract. Părțile convin să depună toate eforturile pentru a negocia o modificare echitabilă a Articolelor sau prevederilor acestui Contract care sunt anulate sau inaplicabile, iar validitatea sau aplicabilitatea celorlalte prevederi ale Contractului nu vor li afectate prin aceasta.

ARTICOLUL 42-MENȚINEREA UNOR PREVEDERI DUPĂ DATA ÎNCETĂRII

Părțile convin ca la încetarea din orice cauze a Contractului, prevederile privind obligațiile Delegatului de menținerea contniuilății Serviciului pentru o perioadă de maxim 90 (nouăzeci) de Zile. precum si Articolul, ,4Ț$("I cgea aplicabilă și soluționarea litigiilor"). îîrlico.iul 23 ("Răspunderea, penalități și despăgubiri în sarcina Delegatului").

("Confidențialitate"). ^rț,i£pluIx3iȘ/"Taxe"). vor rămâne în vigoare și își legătură cu toate aspectele contractuale care pol apărea sau se pot merf Dala încetării C ontractului.


CONFORM CU ORIGINAL^

ARTICOLUL 43 - LEGEA APLICABILĂ SI SOLUȚION AREA

(1)    Părțile convin că acest Contract va 11 interpretat și executat eoni

(2)    In cazul unei dispute sau neînțelegeri privind interprclarea'sau executarea Contractului Părțile vor face toate eforturile necesare pentru a soluționa pe cale amiabilă orice dispută în termen de 30 (treizeci) de Zile (sau o perioadă mai lungă dacă Părțile convin astfel) din momentul în eare una dintre Părți a comunicat în scris celeilalte Părții existența unei dispute și obiectul acesteia Dacă disputa nu poate 11 soluționată pe cale amiabilă, atunci oricare dintre Părți poate notifica îii scris despre imposibilitatea ajungerii la o soluție și în urma acestei notificări fie Parte eare a trimis notificarea, fie Partea notificată poate supune spre soluționare disputa în fața instanțelor judecătorești competente din România.

Prezentul Contract este încheiat în limba română. în .................. exemplare originale, câte

unul pentru flecare.

DELEGATAR

DELEGAT


Primar...............


REGULAM EMUL

SERVICIULUI PUBLIC 1)E ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT PRIVIND ACTIVITATILE DE CONSTRUIRE. MODERNIZARE, REPARARE ȘI ÎNTREȚINERE A REȚELEI STRADALE SI LUCRĂRILOR DE ARTĂ DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI, INCLUSIV ECHIPAREA TRAMEI STRADALE CU ELEMENTE DE MOBILIER URBAN

aprobat prin IIC’GMB nr. 103 t22.02.201 fi


CAIETUL DE SARCINI

AL SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT PRIVIND ACTIVITAT1LE DE CONSTRUIRE, MODERNIZARE, REPARARE Șl ÎNTREȚINERE A REȚELEI STRADALE SI LUCRĂRILOR DE ARTĂ DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI, INCLUSIV ECHIPAREA TRAMEI STRADALE CI ELEMENTE DE MOBILIER URBAN

uprohal prin IICGMB nr. 104 1 22,02.2018



INVENTARUL BUNURILOR DE RETUR LA DATA ÎNCEPERII


Inventarul bunurilor tic retur va fi prezentat pana la Oala Intrării in Vigoare a Contractului.



PROCESl L VERBAL DE PREDARE-l’RELl ARE A BUNURILOR PREVĂZUTE IN Anexa nr. 3

Procesul Verbal de Predare - Preluare a bunurilor prexazute in Anexa nr. 3 \a fi prezentat pana la Data Intrării in Vigoare a Contractului.

MS I A INDICATIVĂ A BUM UI LOR DE PRELUARE


Lista indicativa a bunurilor tic preluare va fi prezentata pana la Dala Intrării in Vigoare a Contractului.




hl


PROGRAMUL RE INVESTIȚII

Programul de Investiții va 11 prezentat pana la Dala Intrării in Vigoare a Contractului.




INDICATORII 1)1 PI •RI’ORMANȚĂ



INDICATORII Dl- PERFORMANȚA Șl DE CALITATE Al SERVICIULUI DE ADMINISTRAREA. ÎNTREȚINEREA Șl REPARAREA DRl Ml RILOR PUBLICI DF INTERES LOCAL DIN MUNICIPII L BUCUREȘTI


Nr.ert.

„ ....... 1

RIMESTRIAL

TOTAL

AN

DllUlIhif C+l IhOitiltuI 111II1    j

II

III

IV

1

2    3

4

5

7

I. Indicatori dc performanță generală

1.

Calitatea serviciului

a)

numărul de redamații (scrise și telefonice) privind j degradările în carosabil, trotuare șî lucrări de artă

numărul de redamații de la punctul a) care s-au dovedit a fi justificate, raportat la numărul total de redamații

J%1    _ ___ ____


b)

c)

d)

O

2.


numărul de redamații justificate rezolvate, raportat la numărul de reclamați justificate |“o|


numărul (k redamații de la punctul c). rezolvate în 2-1 ore; 48 ore; 5 zile; 7 zile; 10 zile: 30 zile. raportat la jvtimăritl total de redamații rezolvate ("oj

durata medie de rezolvare a cazurilor de la punctul c). măsurată între data constatării și dala rezolvării [orej


Răspunsuri la solicitările, sesizările și rcclamuțiile scrise

administrației publiceJncule__

numărul solicitărilor, sesizărilor sau redamațiilor scrise (scrisori, c-mail. stns). la care s-a răspuns în termenul legal, raportat la numărul total de notificări |%[.



Gradul de îndeplinire a planului de lucrări aprobat (fizic șî_v aloric)

a)    Totalul fondurilor alocate aprobat prin BVC’

b)    Valoare lucrări realizate

c)    Raportul dintre b) și a)

d)    Numărul de lucrări realizate raportat la numărul lucrărilor aprobate prin BVC

e)    Respectarea termenelor prevăzute de realizare a lucrărilor

f)    Procent de încadrare a lucrărilor în termenele de realizare prevăzute pentru fiecare lucrare


1_

_


Se cuantifică conform clauzelor contractuale


4.

.Pi.

b)


Gradul de asumare a calității lucrărilor executate


intervalul minim între două lucrări de întreținere realizate pe același tronson de drum; 2 ani


c)

d)


intervalul minim intre doua lucrări de reparații curente realizate pe același tronson ide

drum: 3 ani_____    /fee

intervalul minim între două lucrări de reparații capitale și/sau modernizări resfirate pe același tronson de drum: 10 ani ______

B in*'


intervalul minim între două lucrări de întreținere realizate pe același pod: 2 ani


e)


intervalul minim între două lucrări de consolidare realizate pe același pod: 1(1 ani


a)


b)

6.


I Gr a d ti I de îndep lini re a terni e n e I or de cx ccnție durata minimă de execuție pentru lucrările de întreținere străzi (plombe locale, badijonun I fisuri): minim 100(1 mp/z.i ______

durata minimă de execuție pentru lucrările de reparații curente, la străzi (covor asfnltic 2 istraluri + rep. locale infrastructură): IOOOmp/zi IGradul de respectare a lucrărilor în termenul de garanție


a) Itermenul ihuhtu dc garanție pentru lucrările de întreținere, la străzi (plombe localei, hadtjionăr;





fisuri): I (an)

termenul minim de garanție pctilru lucrările de reparații curente .rep.locale infra-ăr); 2 (ani)

la străzi (covor asfaltic 2 straiuri

c)

termenul minim de garanție pentru lucrările de reparații capitale și sau modernizări, la străzi (covor asfaltic refacerea infrastructurii): 3 (ani)

d)

termenul minim de garanție pentru lucrările de întreținere la guri de scurgere, liidroizolație șt rosturi de dilalațte): 1 (an)

noduri (reparații locale la parapete.

e)

termenul minim de garanție pentru lucrările de consolidare la poduri:3 (ani)

0

termenul minim de garanție pentru echipamente de mobilier urban: 3 (ani).

II. Indicatori de performanță garantați

a)

numărul de utilizatori care au primit despăgubiri datorate culpei operatorului sau dacă s-au îmbolnăvit accidentat din cauza ncrespectării condițiilor corespunzătoare de prestare a activității

b)

valoarea despăgubirilor acordate de către operator pentru situațiile de la punctul a) raportată la valoarea totală facturată, aferentă activ ită|ii [ lei J

2L

numărul de încălcări ale obligațiilor operatorului constatate de autoritatea locală de reglementare și sau ca urmare a analizelor și controalelor Autorităților Publice Locale_

ASIGURĂRILE


Asigurările vor fi prezentate pana la Data Intrării in Vigoare a Contractului.





TARIFELE SERVICIULl I LA DATA ÎNCEPERII

Tarifele Serviciului la Data începerii vor fi prezentate pana la Data Intrării in Vigoare a Contractului

M ETO D OLO GIA TA R1FA R Ă


Metodologia Tarifara \a fi elaborata de AMRSP si \a II supusa aprobării Consiliului General al Municipiului București in luna Mai 2018



LISTA S I IU C i l RILOR RUTIERE


1 ista structurilor rutiere \a li prezentata pana la Data Intrării în Vigoare a Contractului.



Cțh