Hotărârea nr. 15/2018

HOTARAREnr. 15 din 2018-01-17 PRIVIND TRANSMITEREA TEMPORARA A DREPTULUI DE FOLOSINTA CU TITLU GRATUIT A 5 AUTOBUZE MARCA MERCEDES CITARO CATRE S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. - TULCEA
Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE    ,

privind transmiterea temporară a dreptului de folosință cu titlu gratuit a 5 autobuze marca Mercedes Citaro către S.C. Transport Pilblic S.A. - Tulcea

, • ' *

Având în vedere expunerea de motive a Primarului Generai al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Transporturi Drumuri, Sistematizarea Circulației nr. 984/17.01.2018;

Văzând raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 05/16.01.2018 și Comisia juridică și de disciplină nr. 30/17.01.2018 din cadrul Consil]ulul General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 14 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5), lit. a), art. 123 alin. (1) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă transmiterea dreptului de folosință cu titlu gratuit a 5 autobuze marca Mercedes Citaro, aflate în administrarea Regiei Autonome de Transport București, pe o perioadă de 6 luni, cu posibilitatea de prelungire, către S.C. Transport Public S.A.-Tulcea.

Art.2 Se aprobă încheierea unui contract de comoda/, pe o perioada de 6 luni, cu posibilitatea de prelungire, între Regia Autonomă de Transport București și S.C. Transport Public S.A. - Tulcea, având ca obiect transmiterea dreptului de folosință gratuită a 5 autobuze marca Mercedes Citaro. (

Art.3 Regia Autonomă de Transport București va urmări derularea contractului.

Art.4 Se împuternicește Directorul general al Regiei Autonome de Transport București pentru încheierea contractului de comodat.Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate Municipiului București și Regia Autonomă de Transport București vor îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Generai al Municipiului București din data de 17.0.1.2018.


PREȘEDINTELE ȘEDINȚĂ, Marian' <CuleaSECRETAR AL MUNICIPIULUI XS-W'-'/SS Georgia^; mflr

București, 17.01.2018 Nr. 15

B-dul Regina Elhabeta nr. 47, cod poștal 50013, sector 5, București, România

Tel 021.205.55.00

OU

httpnvww.pmb.ro

Pag 2

UKAS

V

UKAS

(MWMHfMN*

UtWOttM

001

001

9