Hotărârea nr. 150/2018

HOTARAREnr. 150 din 2018-03-28 PRIVIND APROBAREA DELEGARII SERVICIULUI DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT PRIVIND ACTIVITATILE DE INTRETINERE A ARBORILOR SI SPATIILOR VERZI IN MUNICIPIUL BUCURESTI CATRE COMPANIA MUNICIPALA INTRETINEREA ARBORILOR SI SPATIULUI VERDE BUCURESTI S.A.Consiliul General al MunicipiulHOTĂRÂRE

privind aprobarea delegării serviciului de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de întreținere a arborilor și spațiilor verzi în Municipiul

București către Compania Municipală întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București S.A.

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției de Mediu nr. 2190/22.03.2018, al Direcției Generale Economice nr. 3016/22.03.2018, al Direcției Juridic, al Direcției Patrimoniu nr, 4943/22.03.2018 și al Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice;

Văzând raportul Comisiei de ecologie și protecția mediului nr. 11/26.03.2018, raportul Comisiei patrimoniu nr. 37/26.03.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 150/27.03.2018;

în conformitate cu prevederile:

-    Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 108/2018 privind aprobarea Studiului de Oportunitate privind modalitatea de delegare a serviciului de întreținere arbori și spații verzi în Municipiul București și a Caietului de Sarcini pentru serviciul public de administrare a domeniului public și privat al Municipiului București privind activitățile de întreținere a arborilor și a spațiilor verzi;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 19 și art. 45 alin. (2), din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Delegarea serviciului de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de întreținere a arborilor și spațiilor verzi în Municipiul București către Compania Municipală întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București S.A.

Art.2 Se aprobă încheierea contî&ctuluT de delegare în forma prevăzută în anexa care face parte integrantă dip prezenta hotărâre.

Art.3 Contractul de delegară Va./intra în vigoare la data de 01 iunie 2018.

V-x \\..—-f-
Municipiului București.

Art.5 Se împuternicește Primarul General să semneze contractul de delegare prevăzut la art. 2.

Art.6 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 28.03.2018.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ./' >' ‘ 7 ;; SECRETAR GENERAL

-'ML IVIUINIUir(ULUI dJCUREȘTI, Georgiana ZamfirBucurești, 28.03.2018 Nr. 150

B-tful Regina Elisabeta nr. 47. cod poștal 050013. sector 5 București, România: tel.: 021 305 55 00: www.pmb.ro Pag 2

Anexa 1Municipiul București, prin Consiliul General al Municipiului București, cir sediul în București. Bulevardul Regina Elisabeta. nr. 47. sector 5, cod unic dc înregistrare .... cont ... deschis la ... reprezentat de doamna Gabriela l i rea în calitate de Primar General, denumit în cele ce urmează ..Delegata r". pe de o parte.

Și

Societatea Compania Municipală întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București S.A..

eu sediul în București, strada Arislide Demelriade. nr. 2. etaj ......... birou nr.............. sector I.

înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă tribunalul ... eu numărul . .. cod linie

de înregistrare . .. eoni ... deschis la .... reprezentată de ... având funcția de...........denumită în

cele ce urmează ..Delegat”, pe de altă parte.

Denumite în continuare împreună ..Părțile * și separat ..Partea".

A VÂND IN VEDERE

(A)


Dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 712002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările ulterioare precum și prevederile Hotărârii Guvernului nr. 955/200CjMțntrgv>-aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr 7I/20Q2 pf/yînd organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public șl-pnval de interes local:    .< 1

(B)


Dispozițiile intravilanul localii


(C)


(D)


Legii nr. 24 2007 privind reglementarea și administrarea spațițler vțcr/.i din ocalitătilor. republicată, eu modificările și completările iilierioare.V/- \ ’x \ /-

l aptul că. în conformitate eu dispozițiile legale menționate la lît. (A) dexțjjiajySiis. Delcgatarul arc competențe exclusive în ceea ce privește înființarea, organteasati coordonarea, monitorizarea și controlul funcționării serviciilor dc administrare a domeniului public și privat, iar activitățile privind întreținerea arborilor și spațiilor verzi sunt parte componentă a serv ieiilor de administrare a domeniului public și privat de interes local, aceste activități putând fi gestionate de către o societate cu capital al Municipiului București, în baza unui contract atribuit direct;

Dispozițiile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr........../......... prin

care a fost stabilită gestiunea indirectă (sau delegată) prin intermediul unei societăți ițvi capital al Municipiului București ca formă de gestiune a Serv iciului:
.•are s-a aprobat prezentul Contract.


Au convenit încheierea prezentului Contract, conform termenilor și condițiilor stipulate în cele ce urmează:

CAPITOLUL I. DEFINIȚII SI INTERPRETARE

ARTICOLUL 1 - DEFINIȚII SI INTERPRETARE

„An Contnictiial'


(I) în sensul prezentului Contract, termenii și expresiile scrise cu majusculă vor avea. cu excepția situației în care contextul reclamă altfel, sensul stabilit în prezentul Articol

„Alinia meni”    înseamnă plantațiile de-a lungul bulevardelor, a altor căi de circulație

sau a râului Dâmbov ița, cu rol estetic șî de protecție, pentru ameliorarea climatului și calității aerului in Municipiul București:

înseamnă o perioadă de timp începând la Data începerii Contractului și lerininându-se la aceeași dată a anilor următori, până, ia data încetării duratei prezentului Contract;

.Aria Delegării'


înseamnă aria teritorială corespunzătoare Spațiilor Verzi aliate in proprietatea Municipiului București și în administrarea Consiliului General al Municipiului București;

.Autoritatea Competent!)” înseamnă orice instanță judecătorească competentă și orice autoritate locală, națională sau organizație internațională, inspectorat, agenție, ministru, minister, persoană oficială sau funcționar public din cadrul Guvernului României, instituție publică;

„Autoritatea Municipală'

..Autorizații"


înseamnă Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice din Municipiul București (AMRSP):

înseamnă toate autorizațiile, licențele, permisele, certificatele, avizele, aprobările ctc.. emise de Autoritatea de Reglementarea sau altă Autoritate Competentă. în scopul furnizării prestării și gestiunii Serv iciultti;

,Btine Practici Comerciale” înseamnă toate acțiunile, faptele, metodele și practicile relevante aplicabile in general in vederea gestionării Serviciului care. la un anumit moment dat> în termeni rezonabili și în condițiile legii, pol asigura, rezultatul dorit pentru gestiunea Serviciului Pentru scopul Serviciului care |hce obtcchtf'pjre/entului Contract. Bunqle Practici Comerciale includ:

( \) disponibilitatea necesarului de echipamente, utilaje, vc^ule. materiale, instalații șî stații, resurse adecvate, inclusiv a yljlitaților necesare, asTlel incât aceste elemente ante-menționate să funcționeze la capacitate maximă 'atât/în condiții normale de operare, cât și în condiții excepțional^,țle 'operate c<^*p6t fi prevăzute în limite rezonabile;    .    \    .

(B)    sufieient personal de exploatare eu experiență și instruire Ztlee corectă și eficientă a elementelor menționate la litera ( \) de iiixa specificațiile și normele de fabricație: totodată, acest perse jaftreh ut i lucreze și în condiții neobișnuite ce pot fi prevăzute în liițme rezonați

(C)    operațiile de întreținere și reparații preventive ori de rutină, executate intr-un mod care asigură exploatarea și operarea în siguranță și pe termen lung. ținând cont de recomandările fabricantului: de asemenea, operațiunile de întreținere și reparații anle-menționate vor fi executate de personal instruit și cu experiență, care deține knovv-ho\v-ul, tehnica, uneltele și echipamentele adecvate:

(I)) verificări și controale inopinate și adecvate pentru a asigura funcționarea la parametri optimi a echipamentelor și utilajelor folosite în gestiunea Serviciului conform, atât în condiții normale, cât și in condiții neobișnuite (ce pol fi prevăzute în limite rezonabile): și (E) operarea echipamentelor și utilajelor folosite în gestiunea Serviciului în condiții de siguranță deplină pentru personalul manevram, alți angajați, populație, mediul înconjurător, precum și pentru alte instalații conexe:

„Bunuri de Preluare"


înseamnă acele bunuri care la Dala încetării Contractului pot reveni Delegatarului. în măsura în care acesta din urmă iși manifesta intenția de a prelua bunurile respective în schimbul plății unei compensații. în condițiile l.egii șt ale prezentului Contract:

„Bunuri Proprietate Publicăv înseamnă bunurile ce compun Infrastructura Edilitar Urbană aferentă Serviciului concesionate Delegatului in baza prezentului Contract:

„Bunuri Noi" înseamnă toate bunurile finanțate, dobândite, construite, puse în funcțiune.

instalate sau create de Delegat sau de Delegatar pe Durata Contractului, care compun Infrastructura Edilitar Urbană aferentă Serv ieiului:

„Bunuri de Retur" înseamnă Bunurile Proprietate Publică și Bunurile Noi care. la Data încetării Contractului, revin sau intră în proprietatea Delegatarului. de plin drept, gratuit. în bună stare, exploatabile și libere de orice sarcini, ipoteci, gajuri sau garanții ori obligații similare:

„Bunuri Proprii" înseamnă acele bunuri care aparțin Delegatului și care rămân în proprietatea sa după Data încetării Contractului:

„Compensația pentru Obligația de Serviciu Public" înseamnă orice beneficiu. în special financiar, acordat Delegatului de către Delegatar pe Durata Contractului pentru punerea în aplicare a unei unor obligații de serviciu public sau în legătură cu perioada respectivă, pentru acoperirea costurilor nete aferente îndeplinirii unei obligații de serviciu public, inclusiv un profit rezonabil:

.Contract'


înseamnă prezentul Contract. împreună cu-toate Anexele sale. așa cum p fi modificate acestea sau ContraeUtțjîa un liiomtnt dat eu acordul Părții prin acte adiționale:


.Corpul Agoniilor Constatatori" înseamnă totalitatea persoanelor ffefe&eare se legitimează ea atare iu bazai lînui act eliberat ,în acest sens de Primăria Municipiului fțueufeștk .și ean/ sunt împuternicite de Primăria MtiniciWWtii Siiicdre^lî să/eontroleze modul în care operatorul gesh^rta^ SqvîÎ^hE


„Data începerii’


„Dala încetării”


„Data Semnării"


îndeamnă dala semnării de către Părți a proeesuluirv>art^/cj/rpreUareprimire (care va deveni Anexa nr. 4 la prezentul Copirae/fy/ Imnurilor puse' la dispoziția Delegatului de către Delegptrtr. caiy iac parte din Infrastructura 1 dilitar Urbană aferentă >S^rvicjlikir după îndeplinirea cerințelor prevăzute la Articolul 3 ("DnrnTțrConlractului. Perioada de Mobilizare și Data începerii* ) din prezentul Contract pentru Perioada tic Mobilizare:

.Data Intrării în Vigoare'


înseamnă Data Semnării Contractului, mai jos dellnită, dată la care Contractul va intra în vigoare.

înseamnă dala la care Contractul iși încetează efectele între Părți, iară a aduce atingere excepțiilor stipulate la Articolul 42 ("Menținerea unor prevederi după Dala încetării”) din prezentul Contract:

înseamnă dala când Contractul a fost semnat de către reprezentanții Delegatului și ai Delegatarului sau de către ultimul dintre aceștia în cazul în care Contractul nu este semnat în aceeași zi de ambele Părți:

„Daună"


„Delegat"


înseamnă orice prejudiciu, direct sau indirect, constând în pierderea efectivă suferită de creditorul obligației neîndeplinite de cealaltă Parte și benelleiul de care acesta este lipsit, la stabilirea prejudiciului ținându-se eoni și de cheltuielile pe care Partea prejudiciată le-a realizat pentru limitarea sau evitarea prejudiciului și orice alte costuri și cheltuieli de orice natură și tip. angajate în vederea restabilirii sijuațici care ar lî trebuittfsă existe în lipsa respeejiv ului prejudiciu:

înseamnă societatea Compania Municipală întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București S.A.. căreia i-a fost atribuit prezentul Contract:

„Durata Contractului”


va avea înțelesul prevăzut la ferficolulfo din prezentul Contract;

„Garanția de Bună Execuție" înseamnă garanția de bună execuție a Contractului, constituită legal de Delegat, conform ftfii col ului Jj6 („Garanția de Bună Execuție”,.

executabilă la prima cerere a Delegatarului, pentru a garanta în limita valorii sale:

a)    plata oricăror penalități care se pot înregistra în favoarea Delegatarului.

b)    plata oricăror sume către Delegatar conform prezentului Contract, inclusiv ca urmare a neindeplinirii de către Delegat a obligațiilor asumate prin prezentul Contract;

„Indicatori de Performanță" înseamnă cerințele și standardele legate de eficienta Serviciului, care trebuie îndeplinite de Delegat, conform Regulamentului Serv ieiului:

.Infrastructura Edilitar Urbană" înseamnă ansamblul bunurilor mobile și imobile, dobândite potrivit legii, constând din..elădicj. construcții și instalații/ tehnologice, echipamente liirțfțibnale'. dotări specifice și mobilier urban, inclusiv terenurile/alerente; destinate realizării Serviciului:

infrastructura I dilitar Urban^lâce parte din domeniul public sauy 1 f juridic al xjw'


privat al DelegataruIii< ș( este supusă- Regimului proprietății publice saum-va'te. potrivit îe^ÎK'-f

..Informații Confidențiale” înseamnă: (i) toate eWcnțîde, rapoartele. conturile și alte doctinjente și informații transmisrrsțfu pțtseJa iMpfjziiie (și marcate drept confidențiale) de o Parte celeilalte ifHoșffHra eu obiectul prezentului Contract (transmise în orice mod si indiferent de suportul pe care sunt / ' / ; ’ 4


stocate), inclusiv toate datele eu caracter personal în sens protecția datelor cu caracter personal: și (ii) inforniamtf/Sen.Wile din punct de vedere comercial care reprezintă acekxmd'oripații a căror dezvăluire ar prejudicia sau ar putea prejudicia J4tereselț>coniereiale ale oricărei persoane, secretele comerciale. tfrrptrrrîlc de proprietate intelectuală și elementele de knovv-liow ale oricărei Părți și care sunt exceptate de la liberul acces la informații conform Legii;

„Investiții"


înseamnă alocarea unor resurse financiare și sau a altor mijloace materiale de către Delegat sau de către Delegatar. pentru crearea de noi Bunuri Noi și sau pentru extinderea Bunurilor Proprietate Publică ce i-au fost concesionate Delegatului în scopul exlinderii/inodernizârii îmbunătățirii Serviciului, conform Programului de Investiții prevăzut în Ânexanr.j.6 la prezentul Contract:

„Lege”    înseamnă orice norme de drept aplicabile in România incluzând, dar Iară a se

limita ia acestea: tratate, legi. ordonanțe, hotărâri, regulamente, coduri, norme metodologice, ordine, decizii, decrete, directive, principii generale de drept și hotărâri judecătorești obligatorii ei^a oinne.\. precum și reglementările obligatorii emise la nivelul Uniunii Luropene. precum și orice cerință sau recomandare a Autorități de Reglementare, a unei .Autorități Competente din România sau la nivelul Uniunii I uropene. sau interpretare sau aplicare a oricăreia dintre cele de mai sus de către o Autoritate Competentă din România sau la nivelul Uniunii I uropene. în sensul prezentei definiții Jiolârurile ftulecăloreșli obligatorii erga oinne'i" reprezintă (i) hotărârile judecătorești definitive pronunțate in.materia contenciosului administrativ prin care s-a anulat in tot sau în parte un act administrativ cu caracter normativ, (ii) deciziile Curții Constituționale prin care se constată neconstitulionalitaiea unui act normativ, (iii) recursurile în interesul legii pronunțate de înalta Curte de Casație și Justiție asupra problemelor de drept care au Ibst soluționate diferit de instanțele de judecată precum și (iv) hotărârile judecătorești pronunțate în acțiunile colective introduse de către o categorie anume de cetățeni si care beneficiază de efectele acesteia;

„Legea Achizițiilor” înseamnă legislația aplicabilă la un moment dat privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii;

„Metodologia Tarifară”


înseamnă Procedura de stabilire, ajustare și modificare a nivelului Tarifelor și de aprobare a acestora aprobată de Consiliul General al M ti n i e i p i u I u i 13 ue ureșl i:

„Modifici»re Legislativă” înseamnă orice intrare în vigoare, modificare, completare.

suspendare, abrogare (totală sau parțială) a oricărei Legi astfel cum este definită mai sus sau orice alt eveniment cu efect similar, intervenit după Data Intrării în Vigoare a Contractului:

„Obligația tle Serviciu Public” înseamnă o cerință defmS^Isati stabilită de către Delegatar în legătură eu prestarem^erv Teiului pe care un alt operator dacă ar ține seama de projjriilCsale interese comerciale, nu și le-ar asuma sau nu și le-IîirCtisjima în aceeași măsură sau în aceleași condiții Iară a fi reiribuit?.'    ~ £ 1

„Perioada de Mobilizare” înseamnă perioada cupriiraHntre f)ața.Scmnării și Data începerii a prezentului Contract.    'A*,Z

.Perioada de Monitorizarțșfrînseamnă o perioadă specifică (respectiv o lună. un trimestru sau f tîn an dupâ frecvența cu care suni monitorizate datele pe care


Delegatul le raportează hiiikr inm-.iy,.n'.il jSir căreia Delegatarul sau Autoritatea Municipală monl de prestare a Serviciului de către Delegat sau rfe (fVrioadă de timp pe parcursul căreia Delegatarul sau .Aubxît ?a>tlunieipală a decis să monitorizeze performanțele Dtjkîgatp prin inspecții inopinate:

„Registrul Local al Spațiilor Verzi" înseamnă sistemul informațional care cuprinde datele tehnice ale Spațiilor Verzi:

„Regulamentul Serviciului" înseamnă "Regulamentul serviciului public de administrare a domeniului public și privat al Municipiului liticurești privind activitățile de întreținere a arborilor și a spațiilor verzi ’ (Anexa nr. 1 la prezentul Contract):

„Scuar”    înseamnă Spațiul Verde, eu suprafața mai mică de un hectar, amplasat în cadrul

ansamblurilor de locuit. în jurul unor dotări publice. în incintele unităților economice, soeial-culturale, de învățământ, amenajărilor sportive, de agrement pentru copii și tineret sau în alte locuri:

„Serviciul" înseamnă activitățile de întreținere a arborilor și Spațiilor Verzi din componența serviciului de administrare a domeniului public și privat aliat sub responsabilitatea Delegalarului. astfel cum sunt acestea prevăzute la Articolul 2 ("Obiectul C ontractului") și descrise in Regulamentul Serviciului. în special (tunătoarele componente:

a)    amenajarea. întreținerea și înfrumusețarea Spațiilor Verzi:

b)    conservarea, protejarea și extinderea fondului vegetal existent:

e) producerea materialului dendrolloricol necesar amenajării, decorării și înfrumusețării Spațiilor Verzi adiacente tramei stradale și a locurilor de

„Spații Verzi” înseamnă următoarele terenuri aliate in intrav ilanul Municipiului București

a)    Aliniamente (sau fâșii plantate):

b)    Scuaruri:

c)    Spații verzi de folosință specializată, numai în măsura in care intră in obiectul prezentului ('antract fiind incluse in Anexele la acesta ca Hunuri de Retur:

(i)    parcuri expoziționale. zone ambientale și de agrement pentru animalele dresate în spectacolele de circ:

(ii)    cete aferente dotărilor publice: creșe. grădinițe, școli, unități sanitare sau de protecție socială, instituții, edificii de cult. cimitire:

(iii)    spații verzi pentru protecția lacurilor și cursurilor de apă:

(iv)    culoare de protecție față de infrastructura tehnică:

(v)    pepiniere și sere.    z V    ' ?

„Tarife" înseamnă tarifele aprobate de Delegatarcu respectarea Metodologici farifarc:

* t    - ,Y "

„Zi"    înseamnă orice zi calendaristică, aluneicând nu se facțMrțltrire expresă la ..Zi

lucrătoare":    ți~-    j j'ț

„Zi Lucrătoare" înseamnă orice zi in afara (i) zt^foj de„sâriibătă și duminică: (ii) oricărei zile de sărbători legale în Romăintt^w.țfOțțyăli^zfie in care băncile sunt închise pentru tranzacții în conlormitafEFTîtH^gea în vigoare.

(2) In cuprinsul prezentului Contract șiAâu in \nexele sale. termenii folosiți eu majuscule iși vor
ic


'ityjSî»,

,7jr_v    ".>\V

7* J    r OY

5* GO,tCTIA x,Cl [?-* AiUMLMA Uxj I j A r i unu*» kii i nți

păstra, indiferent de locul în care sunt folosiți în cuprinsul acestora. Mffcefd dat aferentă I ormele cuvintelor la singular subînțeleg formele de plural și invers/

(3) împărțirea pe capitole și articole, precum și titlurile din Contract sunixflrodiHe numai pentru a ușura sistematizarea și nu va afecta interpretarea pre/entuIujXoninny/și nu va servi interpretării intențiilor Părților.

(4) Orice referire la articole sau numere de articole va însemna, dacă nu este altfel specificat, o referire la articolele prezentului Contract. Referirile la anexe vor II considerate referiri la anexele prezentului Contract.

(5)    Referirile la ..acest contract prezentul Contract" vor fi interpretate ea referiri la acest document după cum este revizuit, modificat sau completat și iu vigoare la anumite intervale de timp și va include referiri la orice document care îl revizuiește, modifică sau completează sau intră în vigoare, este încheiat ținând cont de sau în conformitate eu prevederile acestuia.

(6)    Referirile la "Părți" desemnează părțile prezentului Contract, iar referirile la "Parte" desemnează una dintre părțile prezentului Contract.

(7)    Termenii utilizați și nedefiniți în prezentul Contract și care sunt definiți de adele normative aplicabile vor avea înțelesul prevăzut în definiția corespunzătoare din l.ege.

CAPITOLUL II. OBIECTUL, DURATA ȘI DOCUMENTELE CONTRACTULUI.

ARTICOLUL 2 - OBIECTUL CON I RACTULVI

(1)    Prin prezentul Contract Delegalarul acordă Delegatului care acceptă gestiunea Serviciului în conformitate cu prevederile prezentului Contract, pe Durata Contractului. Delegatul are obligația de a presta Serviciul, cu respectarea Regulamentului Serviciului (Ahexă pr. 1 da Contract), a Caietului ele Sarcini al Serviciului (Knfcxa ar.*2 la Contract) și a Indicatorilor de Performanța (AnbxdXnr. 7 la Contract).

(2)    Prin acordarea Gestiunii Serviciului. Delegatarul acordă Delegatului, ea parte integrantă a acesteia, dreptul de a lua loate măsurile și de a întreprinde toate acțiunile și activ itățile necesare, în măsura permisă și în condițiile stabilite de Lege. pentru a asigura funcționarea în mod corespunzător a Serviciului și administrarea, exploatarea. întreținerea și protejarea Spațiilor Verzi, precum și altor bunuri conexe acestor obiective, inclusiv de a efectua lucrările prevăzute in programele anuale de lucrări proptise de acesta și aprobate de eălre Delegatar. în scopul prestării Serviciului Public și al reparării. îmbunătățirii și/sau înlocuirii Bunurilor de Retur.

(3) Principalele activități ale Delegatului necesare prestării Serviciului Public sunt următoarele.


a)    Activitatea de amenajare și întreținere a SpațiilortVer/i

b)    Activ italea de producere a materialului sădifor penfnTamenajarea Spatiilor Verzi;

c)    Activitatea de producere a plantelor cultivâtcslajghiveci:    z

d)    Activitatea de tăiere și toaletare a arbori Ioride^pe domeniul public.

(3) Spațiile Verzi, precum și celelalte bunuri cfșn/xc'âccsro'r obiective care fac obiectul prezentului Contract, din Aria Delegării. stmCcejy cțîprt^se. ea Bunuri de Retur, in &tiexa)rif?$ la prezentul Contract și în alte anexe care s<Tv or atașa după caz pe Durata Contractului pentru Bunurile Noi    ,\RIICO1.1L 3 Dl RA I A COVI'RAC 1TLVI. PrTÎÎOADA OA I A INC EI’ERII

(1)    Durata prezentului C ontract este ele 5 (cinci) ani de la Data începerii.

(2)    Data începerii este ulterioară Dalei Intrării în Vigoare, astfel Articolul 1 (..Definiții și interpretare'') din prezentul Contract

(3) Părțile pot conveni asupra prelungirii Duratei (. ontractului eu respectarea regulilor privind ajutorul de stat și a oricărei I egi aplicabile la data prelungirii. Prelungirea va fi convenita prin act adițional la Contract nu mai târziu de 12 (douăsprezece) luni înainte de data expirării Contractului.

(-1) între Data Semnării și Data începerii, se întinde Perioada de Mobilizare.

(5) în Perioada de Mobilizare, care nu poate 11 mai lungă de 90 (nouăzeci) de Zile de la Data Semnării (dacă Părțile nu convin prelungirea acestui termen prin acord încheiat de reprezentanții legali ai acestora). Delegatul va prezenta Delegataruliii dovezile care confirmă:

(i) încheierea tuturor polițelor de asigurare solicitate la Articolul 17 ("Asigurări") din prezentul Contract.

(ii) obținerea licențelor autorizațiilor și sau a altor documente prevăzute de I ege pentru prestarea Serv ieiului:

(6) Doar după prezentarea tuturor-aeestor dovezi și documente. Părțile vor încheia Procesul-Verbal de predare-primire a bunurilor puse la dispoziție de către Delegalar în vederea prestării Serviciului, a cărui semnare marchează Dala începerii, astfel cum este aceasta definită la Articolul,!, ("Definiții și interpretare") din prezentul Contract.

(7) Pe durata Perioadei de Mobilizare. Părțile:

a)    își vor asuma toate obligațiile necesare și vor depune toate diligentele pentru ca prestarea Serviciului să poată începe conform celor prevăzute în Caietul de Sarcini al Serviciului (/ynBxa fir/2 la Contract) și

b)    vor furniza una alteia toate informațiile și datele necesare care le sunt solicitate prin prevederile acestui Contract, ale Caietului de Sarcini al Serviciului (Ănexaljnrr1^ la Contract) și ale anexelor acestora, după caz.

ARTICOLl'L 4-CONTRACTUL SI DOCUMENTELE CONTRACTUALE

(1)    Prezentul Contract reprezintă întreaga înțelegere contractuală a părților cu privire la obiectul acestuia.

(2)    Se consideră că documentele care alcătuiesc Contractul se explică reciproc și se interpretează împreună. în eventualitatea oricăror neeoncordanțe întrcXuvinle... termeni, fraze sau abrevieri scrise cu majusculă și definite în cadrul unei Anexe. întddsul stabilit de ferBcoJiilpl (..Definiții și

interpretare") al Contractului va prevala asupra înțelesuluf dtri Anexa. zjfațcă contextul acestui Contract permite.    *    {

(3) Prezentul Contract arc următoarele anexe:    "

a)    Regulamentul Serv ieiului (/ȚnexâSffi9BjL x/p

b)    Caietul de Sarcini al Serv iciului (jfrncxa.nr.f ):    O

c)    Inventarul Bunurilor de Retur la Data începeri HflîSȘxa

d)    Procesul verbal de predare-prejuare a bunurilor prevăzute în Anexa nr

e)    Lista indicativă a Bunurilor de Preluare (Anexa nr.5):

8

I') Programul de Investiții (Anexa nr. 6)

g) Indicatorii de Performanță (Anexa nr. 7) li) Asigurările (Anexa nr. 8)

i)    I arilele Serviciului ia Data începerii (Anexa nr.

j)    Metodologia Tarifară (Anexa nn JO)

k)    Personal preluat de la ALPAB (Anexa nr. 11)

l)    Alte anexe care se vor atașa pe Durata Contractului.


(4) în cazul oricărui conflict sau neconcordantă între corpul principal al Contractului și orice


Anexă, clauza din cuprinsul Contractului va prevala, cu excepția situației în care se specifică altfel în prezentul Contract.

CAPITOLUL III. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

ARTICOLUL 5 - DREPTURILE DELEGATARULUI

t

Dclegatarul are următoare drepturi, pe care le va exercita insă în corelare cu regulamentele, programele și strategiile de dezvoltare adoptate de Delegalar.

a)    să exercite toate competențele prevăzute de I ege și de prezentul Contract in legătură eu Serviciul Public:

b)    să inspecteze Bunurile de Retur, respectarea clauzelor de administrare. întreținere și predare a acestora

c)    să aprobe structura și ajustarea modificarea Tarifelor Serviciului, la propunerea Delegatului, conform Legii in vigoare, a Metodologiei larifare și cu avizul prealabil al Autorității Municipale;

d)    să solicite informații cu priv ire la nivelul și calitatea Serviciului furni/al'prestat de Delegat și eu privire la modul de întreținere, exploatare și administrare a Bunurilor de Retur:

e)    să monitorizeze îndeplinirea obligațiilor contractuale asumate de Delegat:

f)    să aplice penalități în caz de executare eu întârziere sau neexeeutare a obligațiilor contractuale de către Delegat:

g)    să sancționeze Delegatul în cazul săvârșirii contravențiilor prevăzute de l ege sau de Regulamentul Serv iciului din Șfncxa Jir, la Contract:

h)    să-și exprime intenția de a dobândi Bunurile de Preluare și să solicite Delegatului să semneze contractul de vânzare-cumpărare a acestor bunuri, la încetarea prezentului Contract;
I I.

a)    să încaseze 1 arifele Serviciului, astfel cum au fost a

b)    să solicite ajustarea și sau modificarea Tarifelor 5 Metodologiei Tarifare;

e) să solicite recuperarea debitelor iu instanță;

d) orice alte drepturi prevăzute de I ege sau de prezentul Contract.

ARTICOLUL 7 - OBLIGAȚIILE DELEG ATARlLUI

Delegatarul are următoarele obligații;

a)    să actualizeze și să aprobe modificările la Regulamentul Serviciului, cuprins în Anexa nr. 1 la prezentul Contract. în baza regulamentelor cadru, conform Legii;

b)    să plătească Delegatului Tarifele Serviciului prestat, conform prevederilor prezentului Contract:

c)    să aprobe (inclusiv ajustările și modificările) larifele Serviciului propuse de Delegat conform Legii în vigoare, a Metodologiei tarifare și cu avizul prealabil al Autorității Municipale:

d)    să verifice periodic;

* • * • *

I. calitatea Serv iciului prestat:

I

2 îndeplinirea Indicatorilor de Performanță:

3. menținerea echilibrului contractual:

-I. gradul de îndeplinire a obligațiilor în sarcina Delegatului;

e)    să nu-l tulbure pe Delegat în exercițiul drepturilor sale ce rezultă din prezentul Contract:

f)    să asigure menținerea echilibrului contractual, stabilit prin prezentul Contract:

g)    alte obligații prevăzute de Lege. de Regulamentul Serviciului, de Caietul de Sarcini al Serviciului sau de prezentul Contract.


ARTICOLUL 8 - OBLIGAȚIILE DELEGATULUI

(I) Delegatul are următoarele obligații generale:

a)    să asigure prestarea Serviciului conform prevederilor contractuale și eu respectarea Regulamentului Serviciului (Anexa ren T la Contract) si a Caietului de Sarcini al Serviciului ( Anexa nn 2 la Contract), a prescripțiilor, normelor și normativelor tehnice în vigoare. înlr-o manieră eficientă. în conformitate cu Legea și Bunele Prăvăli) Comerciale;

b)    să gestioneze Serv iciul pe criterii de competitiv itate șț dfieiefjță economică;

c)    sâ depună toate diligentele necesare pentru conservarea integrității Bunt^dor de Retur pe

toată Durata Contractului: d)sâ nu însirâine/e sau închirie/e nici un Bun de Retur; V »


c)să transmit;! Pe Ic ga larii lui modificările de patrimoniu apărute în cursul situația patrimoniului public (cantitativ și valoric) la data de 31 dej pentru înregistrarea in contabilitatea acestuia;

f)    să predea Delegatarului. ia încetarea din orice motive a C onlractSikm-ttVate Bunurile de Retur, conform condițiilor stipulate la Articolul 13.1. {..Bunurile de Retur"). în stare tehnică corespunzătoare duratei lor normale de funcționare, precum și toată documentația tehnică aferentă, inclusiv cărțile construcțiilor, cărțile tehnice ele., pe bază de proces verbal de predarc-primire:

g)    să dețină toate Autorizațiile necesare prestării Sen teiului, prevăzute de legislația in vigoare, să obțină și să mențină valabile. pe cheltuiala sa proprie, toate aceste Autorizații;

h)    să asigure respectarea Indicatorilor de Performanță prevâzuți în Regulamentul Serviciului și in Aftexa nr. 7 (..Indicatorii de Performanță") la prezentul Contract. și să îmbunătățească în mod continuu calitatea Sen ieiului prestat;

i)    să aplice metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor dc operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurențialc impuse de Legea Achizițiilor în v igoare:

jlsă înregistreze toate reclaniațitlc și sesizările, care ii sunt adresate. într-un registru și să ia măsurile de rezolvare ce se impun în registru se vor consemna numele, prenumele persoanei societății care a reclamat, adresa reclamantului, data și ora reclamației. data și ora rezolvării, numărul de ordine al reclamației care va fi comunicai pctentului l a sesizările scrise Delegatul 'arc obligația să răspundă in termen dc maximum 30 dc Zile de la înregistrarea acestora;

k)    să furnizeze Autorităților Competente. Autorității Municipale și Delegatarului toate informațiile solicitate și să asigure accesul persoanelor împuternicite de aceștia la toate informațiile, necesare verificării și evaluării funcționării și dezvoltării Serviciului, inclusiv pentru verificarea cantității și calității prestațiilor efectuate, în condițiile I egii și ale prezentului Contract:

l)    să țină evidențe tehnice, operative și economice și să raporteze periodic Delegatarului. Autorității Municipale și oricăror alte Autorități Competente date și informații despre activitatea specifică conform chcslionaruhti din anchetele statistice naționale, după caz. conform I egii in vigoare și prezentului Contract;

ni)să asigure existența, completarea corectă și păstrarea documentațiilor tehnice conform prevederilor Regulamentului Serviciului (Anexa nr. 1 la Contract);

n)    să dețină și să păstreze pe întreaga Durată a Contractului documentația pusă la dispoziție de către Delcgatar în legătură cu obiectul Contractului: în acest sens Delegatul î.și va organiza o arhivă tehnică și va actualiza periodic documentele prevăzute dc Regulamentul Serviciului (Apexa .nr; ] la Contract):

o)    să furnizeze Delegatarului. Autorității Municipale, reșp^țijv Autorității de Reglementare informații privind modul dc realizare a Indicatorilor de Performanță, să aplice metodologia de comparare a Indicatorilor de Performanță prin raportare la operatorul cu cele mai bune performanțe și să asigure accesul ia documentați iluj șț fj actele indiv iduale pe baza cărora furnizează prestează Serviciul. în condițiile I egii: li —

p)    nu cesioneze sau transfere in vreun mod prezentul e^fitravlsaupjiee parte din drepturile și obligațiile șale prevăzute în prezentul Contract, altfekgCejț^. în c^țUbmiilate cu condițiile stipulate la AfiiStȘltîlESO {"Sub-delegarea șt cesiunea"). oricd'apț^ue'redlizată în alte condiții fiind nulă de drept:


11


—I 1


q)    să contracteze și să mențină pe toată Durata Contractului toate Articolul 17 ("Asigurări") din prezentul Contract:

r)    să asigure existența personalului necesar pentru prestarea Serviciului operativă, mijloacele tehnice și personalul de intervenție în situații

s)    să asigure finanțarea pregătirii profesionale a propriilor salariați:

t) să plătească penalitățile contractuale în cuantumul prevăzut de prezentul Contract și Anexele corespunzătoare, in caz de nerespectare a obligațiilor sale contractuale și a Indicatorilor de Performanță:

ti)să dovedească în termen de 12 luni de la Dala Semnării Contractului că certificarea pe care o deține pentru Sistemul de Management al Calității (în conformitate cu standardul ISO900I sau cu un standard echivalent) a fost implementată pentru Aria Delegării:

v) să dovedească în termen de 12 luni de la Data Semnării Contractului că certificarea pe care o deține pentru Sistemul de Management al Mediului (în conformitate cu standardul ISC) 14001 sau cu un standard echivalent) a fost implementată pentru Aria Delegării:

vv)alte obligații prevăzute de Lege. de Regulamentul Serviciului, de Caietul de Sarcini al Serv ieiului sau de prezentul Contract.

(2) Delegatul prestează toate activitățile ce sunt cuprinse în programul anual de lucrări, ce a fost propus de acesta. însoțit de fișele de fundamentare și memoriile tehnieo-ceonomice justificative și aprobat de Delegalar.

CAPITOLUL IV. EXECUTAREA CONTRACTULUI

ARTICOLUL 9 - Tarifele Serviciului

(1)    Tarifele Serviciului se stabilesc se ajustează și se modifică cu respectarea Metodologiei Tarifare. Tarifele Serviciului la Data începerii Contractului sunt cele prevăzute în ^neîâjah.A

(2)    Tarifele Serviciului trebuie să asigure atât viabilitatea economică a Delegatului, cât și in te rese le De le gata ru lui.

(3)    Delegalarul are competență exclusivă în aprobarea I arifelor Serv ieiului.

(4)    Tarifele Serviciului se facturează lunar de către Delegat Delegatarului. factura fiind însoțită de situațiile lunare de lucrări aprobate de către Dclcgatar, întocmite în funcție de cantitățile de lucrări executate și confinnatcprin procesele verbale de recepție și conforme cu programuf anual de/lucrărijaprobat.c) valoarea totalii a penalităților nu va depăși valoarea Facturii șr< Delegatului.

(7) Soluționarea oricăror dispute în legătură eu Tarifele Serviciului și sau plata alteia se face conform prevederilor Apicolului 43 (. Legea aplicabilă și soluționarea ItftgijM) din prezentul Contract. Până la soluționare la stabilirea contravalorii Serviciului va fi aptrfal Tariful în vigoare, iar in urma soluționării disputei noul Tarif aprobai conform I egii va intra in vigoare în luna imediat următoare.

ARTICOLUL 10- REDEVENȚĂ

Nici o Redevență nu va fi plătită dc Delegat conform prezentului Contract.

ARTICOLUL 11 - MONITORIZAREA CONTRACTULUI

(1)    Respectarea și îndeplinirea de către Delegat a Indicatorilor de Performanță, stabiliți în Regulamentul Serviciului (Anexa nr. T la Contract) ea Indicatori de Performanță generali și Indicatori de Performanță garantați, și a celor prevuz.uți în Anexa nr. 7 (..Indicatorii de Performanță") la Contract și în general a tuturor obligațiilor stabilite prin prezentul Contract vor fi monitorizate de Delegatar, prin Corpul Agenților Constatatori și prin Autoritatea Municipală, conform termenilor și condițiilor stipulate de prezentul Articol.

(2)    Autoritatea Municipală are ca responsabilități $i atribuții principale ’să monitorizeze respectarea de către Delegat a Indicatorilor de Performanță, calitatea și eficiența Serviciului prestat, corespunzător Indicatorilor de Performanță. în conformitate cu prevederile prezentului Contract. Regulamentului Serviciului (Anexa nr.LÎ la Contract) și Ancxeivnr. 7 („Indicatorii dc Performanță"), iar în cazul nerespeclării de către Delegat a Indicatorilor de Performanță:

a)    să informeze la timp Delegatul și Delegatarul în legătură eu această nerespeetare

b)    să comunice și să stabilească cu Delegatul, după caz. măsuri și termene de conformare

c)    să propună Delegatarului aplicarea penalităților contractuale.

<3) Delegatarul. prin Corpul Agenților Constatatori, va monitoriza respectarea de către Delegat a prevederilor prezentului Contract.

(4) Delegatul trebuie să coopereze cu bună credință cu Autoritatea Municipală și cu Delegatarul pentru a facilita monitorizarea Serviciului. în acest sens. Delegatul trebuie să :

a)    pregătească și să transmită raportările prevăzute de prezentul Articol:

b)    să răspundă în maxim 30 (treizeci) dc Zile solicitărilor de clarificare transmise de

Delegatar Autoritatea Municipală, alunei când acest lucru este posibil sau să notifice Delegatarul Autoritatea Municipală în legătură eu motivele pentru care nu este posibil să răspundă solicitărilor în termenul dat:    /

c)    să respecte și să se conformeze deciziilor luate de Delpgîfțar sau dc Autoritatea Mtinieip: potriv it atribuțiilor acestora:

d)    să informeze Delegatarul Autoritatea Municipală în legătdră eu laptele sau condițiile care :\r

putea facilita îndeplinirea funcțiilor sale:    |    1t

e)    să coopereze cu Delegatarul Autoritatea Municipală^ orice anebefă pe care ace(a)sta poale deslâșura în exercițiul atribuțiilor sale de monilOKjz/tre fn*ba/a prezentului Contract:

f)    să permită Corpului \genților Constatatori. reprezentanțufîJ^ĂiiSMâ persoane împuternicite de Delegatar în acest scop:

13talii Municipale sau altor(i)    accesul rezonabil la toate documentele necesare care privesc canlitrllle prestației efectuate, precum și la bunurile utilizate de către Delegat în IcgălutB'ciifyiv iciul.

(ii)    să inspecteze, să fotografieze sau să filmeze instalațiile și să eereete/C smktcă fotocopii și să scoată extrase din orice dosar sau registru ținut de către DejegXși să efectueze inspecții, măsurători sau teste.

(5)    Delegatarul Autoritatea Municipală va informa în prealabil Delegatul asupra intenției de a verifica respectarea Indicatorilor de Performanță sau de a efectua o inspecție pentru verificarea îndeplinirii obligațiilor contractuale și va stabili data cea mai bună pentru efectuarea verificărilor. Aceasta nu va fi totuși înțeleasă însă ca o limitare a drepturilor și capacității Delegalarului Autorilății Municipale de a-și aduce la îndeplinire îndatoririle și în particular dreptul său de a efectua, din când în când. inspecții aleatorii și sau inopinate privind orice aspecte legale de Serv iciu.

(6)    La sfârșitul fiecărei Perioade de Monitorizare. Delegatarul Autoritatea Municipală va întocmi un "Raport de monitorizare" pe care îl va transmite Delegatului. în termen de 30 (treizeci) de Zile de la încheierea Perioadei de Monitorizare. Acest raport va stabili măsurile de conformare pe care Delegatul trebuie să le adopte.

(7)    După primirea Raportului de monitorizare. Delegatul poale prezenta Delegatariilui'Autorilății Municipale propunerile sale de îmbunătățire a activității pentru a se conforma Contractului, inclusiv Indicatorilor de Performanță, transmițând aceste propuneri în termen de 10 (zece) Zile de la data primirii Raportului de monitorizare. Propunerile de îmbunătățire a activității vor:

a)    explica măsurile pe care Delegatul intenționează să le ia pentru a-și îmbunătăți activitatea in scopul conformării cu Contractul, inclusiv cu nivelul Indicatorilor de Performanță:

b)    prevedea o dată până la care nivelul Indicatorului de Performanță va 11 atins, alunei când obiceiul măsurilor este un anumit Indicator de Performanță.

(8)    Delegatul va ține și va păstra în bună stare toate înregistrările rezultatelor, evenimentelor și incidentelor. în detaliu, care au legătură sau sunt necesare a 11 colectate pentru Indicatorii de Performanță,

(9)    Toate bazele de date și tabelele centralizatoare trebuie păstrate în format electronic și actualizate periodic. Copii in formal electronic trebuie furnizate Delegalarului Autorității Municipale la cerere.

(10)    Măsurarea prestației Serviciului Public se efectuează și se centralizează de către Delegat, într-o situație de lucrări prin care se justifică cheltuielile cu munca vie. cheltuielile curente dc întreținere și exploatare, cheltuielile materiale, ete. Delegatul va transmite Delegalarului situația lunară de lucrări realizate până în ziua a cincea a lunii următoare sau în prima Zi Lucrătoare după această dată. dacă ziua a cinccaa lunii respective cade într-o zi ne lucrătoare.

Delegatarul va verifica situația dc lucrări și va transmite Delegatului eventualele observații în termen de 5 zile de la primirea acesteia. Delegatul va avea obligația de a lua toate măsurile pentru clarificarea observațiilor formulate de Dclcgatar și de a modifica completa situația dcy^X lucrări in mod corespunzător în termen de 5 zile dc la data gjjmîrii observațiilor formulate dZ \ către Dclcgatar. în cazul în care Delegatarul nu formulcjiză%bServațîi în termenul anterior ' prevăzut, situația dc lucrări se consideră aprobată și poale fl rrfilizălt pentru.facturarea valoriț serviciului conform Articol tfluv9 (..'tarifele Serviciului") diți pye/entul Contrâcf .

(11)    Situațiile dc lucrări se întocmesc conform programului anual dc; literari aprob...__

Dclcgatar și pe baza verificărilor și confirmărilor cantitatiye și^ciilitaiiys/a lucrărilor dc către Dclcgatar. la înștiințarea Delegatului (procese-verbale dc recțmfie). .

— "■    /v O 2^

(12)    Delegatul va raporta anuaLRelcgalaru.lui și Autorității Munîcipafc^țfSnă la sfârșitul primului trimestru al anului următor:

valorii

jal dc VJ"'a)    un raportul privind gradul de îndeplinire a Indicatorilor de Pcrforinan neeorespun/ătoare apărute și măsurile luate pentru remedierea lor:

b)    raportul anual de activ itate.

(13) De asemenea. Delegatul va prezenta la începutul fiecărui An t/mtract dovezi:

a)    de plata a impozitelor, taxelor și contribuțiilor, precum și a primelor de asigurări:

b)    de deținere a tuturor Autorizațiilor valabile:

c)    de efectuare a audiluliii anual al sistemelor de management ISO 9001 (managementul calității). ISO 14001 (managementul mediului).

ARTICOLUL 12 - INVESTIȚII

(1)    Investițiile, sunt prevăzute în Programul de Investiții (Anexa nr. 6 la Contract).

(2)    In cazul Investițiilor realizate de către Delegat, ca Obligație de Serviciu Public se vor aplica următoarele reguli:

l

a)    Delegatarul va transfera Delegatului sumele necesare realizării Investițiilor, aceste sume i'cprezentâiid Compensație pentru Obligația de Serviciu Public.

b)    Calculul Compensației pentru Obligația de Serviciu Public sc stabilește după formula:

C=C£ Pr V. unde:

C    reprezintă Compensația

CI    reprezintă cheltuielile de exploatare eligibile

Pr    reprezintă profitul rezonabil al operatorului, calculat la total cheltuieli eligibile și

care nu poate depăși procentul de 3% din valoarea acestora,

V    reprezintă totalitatea veniturilor obținute de operator in legătură cu prestarea

Serviciului.

Cheltuielile de exploatare eligibile reprezintă cheltuielile Delegatului legate de prestarea Serviciului și includ, dar fără a se limita la acestea, costurile cu personalul, costuri cu amortizarea, costurile de întreținere, mentenanță și reparații, costurile materiale și de servicii efectuate de terți care au legătură cu Serviciul. Acestea vor 11 ariditate de Delegatar.

e) Sumele transferate de către Delegatar nu vor depăși sumele necesare acoperirii costurilor pentru realizarea Investițiilor, calculate conform literei b) de mai sus;

X'

d) Delegatul va atribui contractele de lucrări sau de servieiU5entril-rca.lj-zarca Investițiilor numai

eu respectarea Lcttii Achizițiilor:    ■    / ,

'    I * j    ' '

I < I

e) Delegatarul va controla realizarea Investițiilor și în sitiliiția nț cârc va constatarea a transferat Delegatului sume mai mari decât cele efectiv necesare aw/perhiicostirtalor pentru realizarea Investițiilor. Delegatul va II obligat să restituie sumele Ti^nsjSțra^ îî^*pliis la care se va adăuga dobânda legală pentru această sumă excedentară calcmaRTBeTa dala decontării până la data restituirii.


CONFORM CU ORIGINALUL ifs


(3) în cazul în care Delegatarul reali/ca/â in mod direct Investiții în Bunuri Noi date în administrare și exploatare Delegatului. fiind Bunuri de Retur. Proce predare primire a acestor bunuri tor constitui Anexe la Contract, ce tor coi Bunurilor de Retur.

ARTICOLUL 13 - BUNURILE UTILIZATE IN DERULAREA CONTR \CTl IA I

Categoriile de bunuri ce tor fi utilizate de către Delegat în derularea Contractului sunt următoarele:

13.1. Bunurile de Retur

13.1.1.    Acestea sunt:

a)    Bunurile Proprietate Publică, astfel cum sunt prevăzute în Procesul-v crbal de predare-primire din &nfexa mr, 4 la Contract, pe întreaga Durată a Contractului. în scopul prestării Serviciului. Acestea sunt și rămân în proprietatea Delegatarului pe întreaga Durată a Contractului. Delegatul primește posesia și dreptul de folosință asupra acestor bunuri, pe întreaga durată a Contractului.

b)    Bunuri Noi. care înseamnă toate bunurile finanțate, dobândite, construite, puse în funcțiune, instalate sau create după Data începerii, care fac parte din Infrastructura I dililar Urbană

. aferente Serviciului șlcare potrivit I egii și prezentului Contract constituie Bunuri de Retur. Bunurile Noi sunt incluse în gestiunea Serviciului imediat ce sunt gata de exploatare, conform Legii. Dc la acest moment, clauzele prezentului Contract referitoare la exploatarea, întreținerea și înlocuirea Bunurilor de Retur sunt aplicabile în mod corespunzător și Bunurilor Noi.

13.1.2.    Inventarul Bunurilor de Retur la Data Semnării Contractului este prevăzut în ?Vnexăîhrj.3 la prezentul Contract. Pentru Bunurile de Retur prevăzute la &TtidpluIAj3;1yî.JiVă) dc mai sus se încheie un proces-serbal de predare-primtre între Delegat și Delegatar. care constituie j^&xâțjnir.

| la prezentul Contract în situația în care pe parcursul executării Contractului Delegatarul investește în bunuri noi definite la jffifcpjul Î5^X.1. jKț de mai sus acestea vor 11 puse la dispoziția Delegatului în condițiile prevăzute la Articolul Oyțlini de mai sus,

13.1.3.    Toate Bunurile de Retur revin de drept Delegatarului. la încetarea Contractului din orice cauză, libere dc orice sarcini și gratuit.

13.1.4.    Delegatul nu va folosi nicio parte a unui bun sau a spațiilor dc lucru pentru care a fost acordat dreptul de concesiune. în alt scop decât prestarea Serviciului. Iară aprobarea scrisă și prealabilă a Delegatarului care este proprietarul respectivului bun spațiu.

13.1.5.    Delegatului îi este interzis să constituie garanții reale asupra oricărui Bun de Retur.

13.1.6.    Delegatul nu poate închiria sau ceda. sub nicio formă jiyidică. folosința Bunurilor de Retur și elementelor lor componente.

13.1.7.    Delegatul este obligat să exploateze și să întrețină Bunurilor de Retur, cu diligența unui

bun proprietar.    C ț

13.1.8.    Delegatul va transmite cel puțin o dată pc an Deleaataruhii lista BuițuriîTy de Retur pe care acesta nu le mai folosește în conformitate cu prevederiIWrezentului Contraeî. în termen de 90 (nouăzeci) dc zile de la primirea cererii scrise din partea rz^dkatjdui. D^ygatarul va emite o hotărâre prin care


a) va declara bunurile proprietate publică din lista transmisă ea fiind bunuri proprietate privată

,/
J.

jt muica st


b) va aproba scoaterea tuturor bunurilor din lista transmisa din inventarul C ontract.

In termen de 30 de zile de la adoptarea hotărârii de către Delegntar, bunuri Delegatarului pe bază de proces-verbal de predare priminj/ui Contract.

1 sie stabilit în mod expres ca aceste bunuri nu vor mai constitui Bunuri de Retur.

13.2. Bunuri de Preluare, a căror listă indicativă (generică) este prevăzuta în AnexaJir.^5 la prezentul Contract.

13.2.1.    La încetarea prezentul Contract din orice cauză. Delegatarul arc dreptul de a dobândi Bunurile de Preluare, cu plata unei sume de bani egală cu valoarea contabila actualizată a acestora.

13.2.2.    în termen de cel mult 15 (cincisprezece) Zile de la Data încetării. Delegatarul va notifica Delegatului care sunt Bunurile de Preluare pe care dorește să Ic dobândească.

13.2.3.    Delegatul va transfera proprietatea și posesia asupra Bunurilor de Preluare către Delegatar după primirea plății \alorii acestora stabilită conform Articolului 13?2.1 de mai sus

13.3. Bunuri Proprii care aparțin Delegatului și nu vor li transferate Delegatarului la încetarea Contractului. Delegatul arc drepturi depline de a dobândi. înstrăina, greva cu sarcini sau de a dispune în orice alt mod de Bunurile Proprii.

ARTICOLUL 14- MASURILE DE SĂNĂTATE ȘI SECURITATE IN MUNCĂ

(1)    Delegatul va revizui planul său intern de sănătate și securitate in muncă, ori de câte ori va li necesar și ori de câte ort se vor face schimbări ale practicilor de exploatare, se vor introduce utilaje și echipamente noi. etc. și va prezenta Delcgalarului documentul revizuit.

(2)    Delegatul va avea in vedere sănătatea și securitatea in muncă pentru toate persoanele implicate în prestarea Serviciului și va menține toate amplasamentele, clădirile, instalațiile, vehiculele și utilajele (în măsura în care acestea se află sub controlul său) într-o stare de funcționare corespunzătoare pentru evitarea pericolului, va întreține, pe cheltuială proprie, instalația de iluminare, elementele de protecție, semnele de avertizare și va urmări amplasarea și instalarea acestora ori de câte ori va 11 necesar, sau la solicitarea Delegatarului sau la solicitarea oricărei Autorități Competente. în domeniul protecției, securității și sănătății populației.

ARTICOLUL 15 - ASPECTE DE PROTECFlA^ÂlEDIULUL ÎMPĂRȚIREA RESPONSABILITĂȚILOR DE MEDIU ÎNTRE PARII "    ,, A


(1)    De la Dala începerii. Delegatul va fi răspun/ăl^r^c orice încălcare a prevederilor oricărei Legi referitoare la mediul înconjurător, care apare saiiVîiviil loc după aefcaMă dată.

(2)    Delegatul nu va putea 11 ținut responsabil de nici lin aetnonlisiunc. lapl sau activitate a Delegatarului. ale căror cauze sunt anterioare Datei începerii și ău avut ca rezultat o încălcare sau nerespeelare a prevederilor oricărei Legi privind mediul înconjurător. Delegatarul se obligă să-l despăgubească pe Delegat pentru,orice astfel de răspundere legată de mediul înconjurător.


17AR I ICOLl L 16-GARAVI IA DE BUN \ EXECl I II

(1)    \ aloarea Garanției de Buna I xccuție este fixată la suma de.......

(2)    Garanția de Bună Execuție se va constitui, de către Delegata


sumele datorate și cuvenite Delegatului până la concurența valorii stabilite a Garanției de Bună I xccuție.

(3)    Pentru evitarea oricărui dubiu, constituirea Garanției de Bună Execuție nu reduce și nu limitează în niciun fel responsabilitatea Delegatului în legătură cu obligațiile care-i revin conform Contractului și nu împiedică Delegatarul. în exercitarea atribuțiilor sale de monitorizare a executării Contractului și aplicare a penalităților) să ia orice altă măsură permisă de l egea în vigoare de clauzele Contractului în legătură cu încălcarea de către Delegat a obligațiilor sale.

(4)    Garanția de Bună I xccuție poate fi executată de către Delegatar. în limita prejudiciului creat, pentru plata suinelor menționate la Articolul 1 ("Definiții și interpretare") din prezentul Contract, numai după notificarea Delegatului în acest sens. cu cel puțin 5 (cinci) Zile înainte, precizând obligațiile care nu au fost respectate, precum și termenul acordat pentru remedierea acestora. Dacă Delegatul nu remediază prejudiciul în termenul acordat. Delegatarul va executa Garanția de Bună I xccuție. Iară nici o altă notificare

(5)    în cazul executării totale sau parțiale a Garanției de Bună i xccuție. Garanția de Bună Execuție va fi reconstituită de către»Delegatar. prin rețineri succesive din sumele datorate și cuvenite Delegatului până la concurența valorii stabilite a Garanției de Bună lAccuție.

(6)    Delegatarul va returna Operatorului Garanția de Bună Execuție în termen de cel mult 14 (paisprezece) Zile de la data semnării procesului-vcrbal de predare-primire a Bunurilor de Retur care sunt restituite Delcgalarului odată cu încetarea Contractului, dacă Delegatarul nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei ea urmare a nerespeetării de către Delegat a unor obligații contractuale

ARTICOLUL 17 - ASIGURĂRI

(1) Fără a aduce atingere altor sarcini, obligații și sau răspunderi ale Delegatului asumate în baza acestui Contract. în Perioada de Mobilizare. Delegatul, pe proprie răspundere și cheltuială, va obține și va menține pe întreaga durata a Contractului polițele de asigurare cu acoperirea prevăzută de Lege și Bunele Practici Comerciale și în special următoarele asigurări, după cum sunt detaliate in    la prezentul Contract:(2)    Delegatul va fi obligat să încheie orice alte asigurări prevăzute de moment dat pe Durata prezentului Contract.

(3)    Delegatul. Ia cererea Delegatarului. va furniza copii ale polițelor de asigHfariWevă/uie l:i

alin. (I) de mai sus.    /

(4)    Delegatul se va asigura că fiecare poliță de asigurare cerută prin p&xmul Articol care arc drept obiect bunuri ce aparțin Delegatarului sau care privește răspunderea civilă a Delegatului:

a)    prevede că orice acțiune de revendicare a Delegatarului împotriva asigurătorului va II acceptată de asigurător ca îndeplinind criteriile de revendicare, și

b)    conține prevederile prin care se solicită asigurătorului ca în termen de 30 (treizeci) de Zile să adreseze o notificare Delegatarului înainte de orice anulare sau modificare semnificativă a poliței în cauză. Primirea de către Delcgatar a acestor notificări nu va exonera Delegatul de nieio obligație, responsabilitate sau răspundere contractuală sau legală.

(3) Asigurarea de răspundere civilă va include o clauză prin care asigurătorul acceptă că termenii asigurării se aplică Delegatarului și Delegatului, angajaților. agenților. funcționarilor acestora ca în cazul în care o asigurare separată ar fi fost încheiată pentru fiecare dintre ei.

(6)    în cazul in care Delegatul iui încheie vreuna dintre asigurările prevăzute de prezentul Articol și detaliate în Anexa nr, t_8 la Contract sau încheie o asigurare eu acoperire insuficientă. Delegatarul arc dreptul să dea un preaviz dc maximum 15 (cincisprezece) Zile Delegatului, pentru a-și îndeplini această obligație. înainte de a rezilia Contractul conform Articolului 32 ("Rezilierea Contractului")

* » » •

(7)    Delegatul va informa Delegatarul în legătură cu orice situație ce ar puica avea ca efect formularea unei solicitări dc plata sau a unei cereri dc despăgubiri oricărei polițe dc asigurare dc îndată cc este posibil și in termen dc cel mult 10 (zece) Zile dc la producerea evenimentului asigurat. In continuare. Delegatul va soluționa cererea direct cu asigurătorii respectivi, va acționa în interesul ambelor Părți și va informa Delegatarul despre toate etapele privind soluționarea unor astfel dc cereri.

(8)    Delegatul va utiliza toate sumele primite din asigurări pentru daunele sau pagubele bunurilor Contractului pentru a repara, reconstrui sau înlocui bunurile respective în scopul prestării Iară întrerupere a Serviciului conform prevederilor prezentului Contract.

(9)    In cazul unei cereri de despăgubire formulată în baza oricărei polițe de asigurare încheiate de Delegat, acesta va II unic răspunzător pentru achitarea franșizei fără a prejudicia utilizarea despăgubirilor de risc acoperite de asigurări în baza Contractului.

(10)    Delegatul va furniza dovezi ale plăților periodice ale primelor de asigurare Iară întârziere, la cererea Delegatarului.

ARTICOLl'L 18 - REGISTRE, EVIDENTE CONTABILE STAUD1T A*

(I) Delegatul va respecta standardele și principiile /mntabilc și va' înregistrările contabile necesare conform Legii aplicabile.


(2)    Delegatul va evidenția in contabilitate in mod separât. ylar și distinct toate intrările și ieșirile contabile in legătură cu prezentul Contract. în conformi Uite cir dispozițiile legale. în măsura în care Delegatul nu va evidenția aceste intrări și ieșineontabile în niod separat, atunci Delegatarul va putea rezilia Contractul în condițiile Articolulut^g (■Reziliereik&iitractului").

(3)    Delegatarul poale, suportând costurile și cheltuielile, să efectueze un audit al evidentelor și registrelor contabile și al altor d>ieumente relevante pentru Contract ținute în condițiile

• 19


CONFORM CU ORIGINALUL


prezentului \rticol. inclusiv asupra ev idențelor și registrelor lucrărilor oricăror informații. înregistrări și documente contabile care pot fi solicit Delegatul are obligația de a permite Delegalarului și altor persoane auto audite/e aceste documente, inclusiv să obțină copii de pe acestea, inyfncfixtrtCîincnt Contractului.

(4) Toate registrele, evidențele. înregistrările și documente contabile la care se face referire în prezentul Articol cor fi păstrate de Delegat pe o perioadă de timp cerută de I ege l a expirarea acestei perioade. Delegatul nu va arunca sau distruge registrele, evidentele. înregistrările și documentele contabile fără a cere aprobarea Delegalarului printr-o adresă scrisă trimisă cu cel puțin 30 (treizeci) de Zile înainte. în urma primirii adresei Delegatarul poate prelua pe cheltuială proprie registrele, evidențele. înregistrările și documente contabile, notificând intenția sa printr-o adresă trimisă Delegatului eu cel puțin 10 (zccc) Zile înainte de expirarea perioadei de 30 (treizeci) de Zile.

ARTICOLUL 19-CLAUZA 1)E PREVENIRE A CORUPȚIEI

(1)    Delegatul nu va acorda și nu va solicita nici unei persoane angajate de Delegatar sau de sub-eontractanții sau mandatarii acestuia nici un fel de cadou sau plată sub orice formă, ea stimulare sau recompensă pentru a acționa, pentru eă a acționat sau că s-a abținut să acționeze intr-un anume fek pentru că s-a arătat în favoarea sau s-a abpmil să se arate in defavoarea oricărei persoane. în legătură eu acest Contract Orice nerespeetare a prezentului articol va fi considerată o încălcare gravă a Contractului ce poate duce la rezilierea acestuia conform Articolului 32 ("Rezilierea C ontractului")

(2)    Delegatarul poale rezilia prezentul Contract, conform Â'fîicoiyluilfe2 ("Rezilierea Contractului”), în cazul în care Delegatul sau orice persoană angajată de acesta sau acționând in numele său:

a)    a oferit, a dat sau a Ibsl de acord să ofere oricărei persoane orice cadou sau comision de orice natură drept stimulent sau recompensă pentru ca a realizat sau realizează ori s-a abținut sau se abține de la vreo faptă iegată de prezentul Contract ori de orice altă relație contractuală cu Delegatarul:

b)    a realizat sau s-a abținui de la o acțiune pentru favorizarea sau defavorizarea oricărei persoane în relație eu prezentul Contract sau cu orice alt contract cu Delegatarul;

e) a comis orice infracțiune de dare și sau luare de milă ori corupție, potrivit Legii, privitor la prezentul Contract sau orice alt contract cu Delegatarul:

d) a oferit orice onorariu sau recompensă, alta decât salariul, unui salariat al Delegatarului. la care acesta. în virtutea funcției sau poziției ocupate. nu aveiyUepiul.

A*


ARTICOLUL 20- SUB-DELEGAREA ȘI CESIUNI te /


(I) Delegatul nu va puica subdelega gestiunea Servieiuldt. sbbroga. nova. Transmite. ceda sau transfera în orice alt mod. totalitatea sau o parte din drepturile și Obligațiile sale derivate din sau în legătură cu prezentul Contract, fie mod direct, fie indirect. deJbjjncă Legea în vigoare la data respectivei operații permite o astfel de subdelegare. subrogare. novație. transmitere, cesiune sau transfer și doar cu acordul scris prealabil al Delegatarului Nerespectarca condițiilor stipulate deprezentul alineat reprezintă o încălcare gravă de către Delegat a obligațiilor sâî o cauză de reziliere a Contractului conform Articolului 32 (“Rezilierea Contractul^

(2) Dispozițiile alineatului precedent nu vor f't interpretate încât să îmnx'dicc ujj+tZarca sau angajarea de către Delegat de furnizori, prestatori, antreprenori mandatafrpcTlTru furnizarea de produse sau realizarea de lucrări ori prestarea de serv icii cu condiția să nu sc poată pretinde că o astfel de utilizare sau angajare ar constitui o delegare, o cesiune sau o derogare de la oricare dintre drepturile sau obligațiile semnificative ale Delegatului în baza prezentului Contract

ARTICOLUL 21 -CONTRACTELE ÎNCHEIATE DE DELEGAT

Contractele de achiziție de produse, servicii sau lucrări ce vor fi încheiate de către Delegat în legătură cu obiectul prezentului Contract trebuie să respecte Legea Achizițiilor.

CAPITOLUL V. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

ARTICOLUL 22 RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

(1)    Nerespeetarea dovedită de către oricare dintre Părțile contractante a obligațiilor contractuale ce-i incumbă în temeiul prezentului Contract atrage răspunderea contractuală a Părții în culpă.

(2)    în situația rezilierii Contractului din vina unei Părți, această Parte va datora despăgubiri celeilalte Părți. în cuantumul stabilit de Părți, de un expert independent, desemnat de acestea sau de către instanța judecătorească competentă

(3)    încetarea prezentului Contract nu va avea ca efect degrevarea de obligații a Părților în cazul în care. prin natura lor. obligațiile respective rămân în vigoare și după Data încetării Contractului. De asemenea. Părțile rămân răspunzătoare pentru orice fapte acte întreprinse de către o Parte pe perioada desfășurării Contractului ale căror rezultate care s-ar ivi după încetarea efectelor Contractului și care ar avea efecte prejudieiabile pentru cealaltă Parte.

I

ARTICOLUL 23 - RĂSPUNDEREA, PENALITĂȚI ȘI DESPĂGUBIRI IN SARCINA DELEGATULUI

(1)    Nerespeetarea de către Delegat a Indicatorilor de Performanță, stabiliți conform

Regulamentului Serviciului (&nfe£ă jir. 3- la Contract) și detailați în fflBMfarrjfZ ("Indicatorii de Performanță") la prezentul Contract, va atrage obligația Delegatului de a plăti penalitățile contractuale.    \

/X 1 A X

(2)    Delegatul este obligat la plata penalităților contractuale m-țcaz de-neîndephmre a obligațiilor sale. inclusiv pentru următoarele obligații. în cuantumul stimdat în ebniinitak’Tffi^’o completa de


1

Sc va indica.cuiț.

'ca raz procent

Zîetasrfbr!;

v. .

212-3b) în cazul in care au trecut trei zile consecutiv Iară precipitații și temperai

operatorul nu a efectuat o operație completă de udare a florilor anuakC \a percepe o

penalizare al cărui cuantum va fi de ............... Iară ca plata penalității sădjyDonereze pe

Delegat de obligația de a va înlocui pe cheltuială proprie flori le Caw—Ffluuseat din cauza udării insuficiente sau defectuoase.

e) în cazul în care operatorul nu a ridicat în decurs de 24 ore deșeurilc vegetale rezultate din activitatea întreținere a Spațiilor Verzi, se va percepe o penalizare al cărui cuantum va fi de

d)    în caz de neîndeplinire a unei obligații contractuale din culpa Delegatului, acesta va plăti penalități calculate, pe zi de întârziere, ca procent, egal cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare, din valoarea prestației neeleetuate sau realizate cu întârziere față de termenele prevăzute de prezentul Contract și sau de Anexele sale:

e)    netransmiterea informațiilor solicitate către Delegatar. Autoritatea Municipală sau altor

entități în conformitate cu Contractul - .................

(3)    Penalitățile sunt aprobate de Delegatar. la propunerea Autorității Municipale, a Corpului Agenților de Control sau a direcțiilor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București și sunt comunicate Delegatului Delegatul va fi obligat la plata penalităților care au rămas definitive sau miau fost contestate în termen de 15 (cincisprezece)zile de la primirea notificării..

(4)    Nerespeelarea gravă și repetată o Indicatorilor de Performanță poate determina rezilierea Contractului de către Delegatar. conform ÂTticoluîui 32 ("Rezilierea Contractului").

* * * . *■ * *

(5)    In plus față de orice alte despăgubiri, penalități sau sancțiuni prevăzute în acest Contract. Delegatul va despăgubi Delegatarul și pe mandatarii sau prepușii acestuia în legătura eu orice pretenții sau prejudicii invocate de orice altă persoană decât Delegatarul. care pol 11 generate de. sau în cursul, sau în legătură eu neîndeplinirea de către Delegat a oricăror obligații în baza prezentului Contract.

ARTICOLUL 24- RĂSPUNDEREA DELEGAIARULl I

(1)    Delegatarul nu îl va tulbura pe Delegat în exercițiul drepturilor rezultate din prezentul Contract

(2)    în nieiun caz Delegatarul nu va 11 răspunzător față de Delegat de vreo Daună ori Daună indirectă sau cheltuială de orice natură pe care Delegatul le-ar puica suporta sau înregistra ea o consecință directă a.

a)    apariției unui I veniment de forță Majoră:

b)    nerespeetării de către Delegat a propriilor sale obligații asumate prin prezentul Contract:

e) acțiunii, inacțiunii sau faptelor unor terțe persoane pentru care Delegatarul nu este responsabil

,    ' \ A*

ARTICOLUL 25 EXONERAREA DE R ĂSPl iWERE Â l)ELEG.\Tl LI 1

HO    ' J


(1)1 ără a aduce atingere prevederilor Ărtfcglului(^Răspunderea. penalități și despăgubiri în sarcina Delegatului") de mai sus privind^răspunderea Delegatului, acesta nu va putea 11 ținut răspunzător pentru neîndeplinirea Arvunei obligații ee-i revină în’bâza prezentului t ontraet dacă


neîndeplinirea respectivei obligații este o consecință directă a situațiilor previi de mai jos din prezentul Articol

(2) Delegatul nu va fi obligat sâ îndeplinească obligațiile sale contraetualp/încliisik Indicatorii de Performanță. în măsura în care acesta nu poate. în mod rezonabil, fie tn să resp>xc termenele de îndeplinire a obligațiilor contractuale în perioadele de timp prevă/atcrTiefii) să continue să îndeplinească obligațiile contractuale, ea o consecință directă a.

a) apariției unui Eveniment de I orță Majoră:

b)    nerespectării de către Delegatar a propriilor sale obligații asumate prin prezentul Contract:

c)    acțiunii, inacțiunii sau faptelor unor terțe persoane pentru care Delegatul nu este responsabil.

(3) în cazul în care Delegatul se allă în imposibilitatea de a presta Serviciul. tolal sau parțial, din orice motiv sau consideră că anumite circumstanțe ar putea împiedica în mod substanțial prestarea Serviciului, atunci Delegatul va notifica imediat Delegatarttl. în condițiile prevăzute de prezentul Contract oferind în scris detalii cuprinzătoare asupra circumstanțe lor. motivelor, durata posibilă a întreruperii și acțiunile avute in vedere pentru remedierea situației, precum și orice alte detalii pe care Delegatarul Ic solicită în mod rezonabil. Invocarea oricărui motiv care ar putea împiedica în mod substanțial prestarea Serviciului nu va atrage nicio modificare a vreunei clauze a acestui Contract și nu va elibera sau exonera in nieiun fel Delegatul de obligația de a presta Serviciul conform Contractului și I egii.

ARTICOLUL 26 - ÎN TINDEREA DFSf'ĂGUBIRILOR

Despăgubirile datorale de oricare dintre Părți conform prezentului Contract vor acoperi integral Daunele suferite de Partea sau terțul prejudicial. în înțelesul prezentului Contract și Articol în despăgubiri nu sunt incluse penalitățile ce pot fi datorate de o Parte conform prezentului Contract.

CAPITOLUL VI. EVENIMENTE NEPREVĂZUTE

ARTICOLUL 27 - FORȚA MAJORĂ

(1) „Forța Majoră ' înseamnă un eveniment mai presus de voința Părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, imprevizibil și care face imposibilă executarea și respectiv îndeplinirea Contractului. Evenimentele de forță majoră vor include următoarele. Iară a se limita la acestea:

a) I venimente naturale de forță majoră cum ar fi:

i. trăsnete, cutremure, uragane și alte condiții dmiiiienee extraordinare ea de exemplu


temperaturi anormal de scăzute:


ii.


ii:.


explozii, foc sau inundații (dacă nu suni eguzăte de Partea respectivă s:: persoană pentru care aceasta este responsabilă);    / ... I

contaminări nucleare, chimice sau biologjce (dacă iui sunt cauzate de Partearespectivă sau orice allă persoană pentru eaftjteeastă oslv! responsabilă):


iv. bombe sau alte muniții neexplodale sau descopenn-dcHțfsile sau relicve arheologice
b) I venimente politice de forța majoră cum ar fi.

i război sau război civil (declarat sau iui) sau con inamicilor externi, blocade si embargouri:

ii

iii


acțiuni v iolente de stradă sau rebeliuni civile

iv


orice act sau amenințare de terorism credibilă în mod rezonabil la adresa Părții respective sau privind bunurile de infrastructură aferente Sen teiului:

greve sau alte mișcări revendicative la scara națională și motivate predominant politie.

c) Ev enimente nefav orabile de forță majoră cum ar fi:

i.    refuzul. Iară un motiv justificat, oricărei Autorități Competente de a elibera orice aviz. permis, licență sau a oricăror autorizații necesare executării obligațiilor contractuale, retragerea acestora sau refuzul de a reînnoi aceste avize, permise, licențe sau autorizații sau orice acte sau omisiuni ale oricărei Autorități Competente având efecte similare:

ii.    orice acțiune reglementară neîntemeiată sau nerezonabilă dispusă de oricare Autoritate Competentă împotriva Delegatului (care poate include orice anulare sau revocare a oricăror permise, licențe sau autorizații existente. Iară un motiv întemeiat):

iii.    orice rechiziționare, expropriere, naționalizare sau confiscare de fado a oricărui bun sau drept semnificativ al Delegatului de către Guvernul României sau de către oricare Autoritate Competentă (alta* decât ca rezultat al* încălcării de către I*>elegal a permiselor, licențelor, autorizațiilor sau a l egii):

iv.    orice acte din partea unor terți inclusiv a Delegatarului care afectează semnificativ prestarea Serviciului și care are drept consecință imposibilitatea Delegatului de a asigura prestarea Serviciului sau continuitatea acestuia.

I'orța Majoră nu va include: probleme financiare ale Părților, livrarea eu întârziere a materialelor sau executare cu înlârziere/neexecutarea de către contractanții acestora a obligațiilor lor contractuale, condiții meteorologice posibile în condițiile climatice din Aria Delegării, insuficiența forței de muncă sau a echipamentelor sau a materialelor (dacă nu se datorează f orței Majore).

(2) în situația în care un eveniment de forță Majoră (condiție care va include consecințele acestuia) împiedică una dintre Părți să își respecte sau întârzie respectarea obligațiilor decurgând din prezentul Contract, se vor aplica următoarele măsuri:

a)    Partea va fi scutită de respectarea și de răspunderea pentru ncrespeetarea acelor obligații pe care nu le poate îndeplini ca o consecință a unui eveniment de forță Majoră. Iară a aduce prejudicii obligațiilor de încheiere a asigurărilor corespunzătoare, astfel cum este prevăzut în prezentul Contract.

b)    Orice perioadă de timp acordată sau permisă in baza prezentului Contract pentru îndeplinirea oricărei obligații (inclusiv obligațiile legate de Indicatorii de Performanță și durata Contractului dacă forța Majoră a afectat integral Executarea acestuia) va fi prelungită cu perioada de timp cât durează eveninrtn’TOIde-forță Njajoră: eu condiția, totuși, ca Partea afectată să-și 11 respectat obligați iJeve-i revin îpbazaȘilin. (4) și (5) ale

prezentului Articol.


(3) O Parte afectată de un eveniment de forță Majoră vațliBforma cealaltă Parte/ eât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 3 (trei) Zile Lucrătoare dăp^J, e'e-ja cunoștință, de apariția unui eveniment de forță Majoră, furnizând detalii complete dbspre durata și efectele estimate ale acestuia. Dacă evenimentul de Forja Majoră durează mai muthdc jr^ptămână. Partea afectată- 24

.....

f < BUtfCriA r L1 i1 <r a    t* 3,1

1 5 u ASlSlt.'.IA 2 XI ■ Z JlîMNIC* SS

•^4 UHI OtC^-"^T

o

va informa periodic cealaltă Parte, dar nu mai rar de o dală la două săptîWianflde'

evenimentelor.

(4) O Parte afectată de un eveniment de I orță Majoră va depune toate ejjprfurilehientru a-și relua îndeplinirea obligațiilor cât mai curând posibil, iar între timp să ^tfntitniL>w^efectele acestui eveniment, pentru a-și îndeplini obligațiile contractuale neafeetate de forța Majoră și va informa complet cealaltă Parte în legătură cit măsurile luate în acest sens. cu condiția ca acest lucru să rut presupună costuri nerezonabile pentru Partea afectată de evenimentul de forță Majoră,

(5) Dacă la expirarea unei perioade de cel puțin ......................de la apariția unui eveniment de

I orță Majoră, acest eveniment de I orță Majoră (sau consecințele acestuia) continuă și afectează în mod semnificativ furnizarea Serviciului sau executarea obligațiilor contractuale, astfel încât majoritatea Indicatorilor de Performanță încă de atins nu poate fi îndeplinită și sau majoritatea acelor Indicatori de Performanță atunci când respectarea acestora a fost deja îndeplinită nu poale fi menținută ca urmare a acelui eveniment de forță Majoră, atunci oricare dintre Părți va avea dreptul să notifice celeilalte Părți încetarea prezentul Contract. Iară ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese. în orice moment după expirarea acestei perioade, eu condiția ca evenimentul de forță Majoră să continue încă în momentul acestei notificări și eu un preaviz de 10 (zece) Zile.

ARTICOLUL 28- (MENȚINEREA ECHILIBRULUI CONTRACTUAL

(1)    Părțile vor urmări în permanență menținerea echilibrului contractual financiar al Contractului.

(2)    Delegatul nu va fi obligat să suporte creșterea sarcinilor legale de execuția obligațiilor sale. dacă această creștere rezultă în urma unui eveniment de forță Majoră, astfel cum este descris la

( 'forța Majoră").

(3)    în situația în care. independent de Delegat și de voința sa. Modificări Legislative, constrângeri tehnice, economice, financiare sau. în general, evenimente neprevăzute care nu constituie evenimente de forță Majoră astfel cum sunt aeeslea definite de prezentul Contract, datorate sau nu Delegalanilui. alterează echilibrul eeonomieo-financiar al prezentului Contract, și dacă dezechilibrul rezultat nu poate fi remediat prin modiflcările/ajustărilc farifelor Serviciului. Părțile se obligă să renegoeieze termenii și condițiile prezentului Contract. în scopul restabilirii echilibrul econom ico-financ iar al Contractului.

(4)    Dacă. la expirarea unei perioade de cel puțin 60 (șaizeci) de Zile sau alt termen stabilii de

Părți, dc la începerea negocierilor prevăzute la alineatul precedent, acestea eșuează, atunci oricare dintre Părți va avea dreptul să notifice celeilalte Părți încetarea prezentul Contract. Iară ea vreuna dintre ele să pretindă daune-interese. Delegatul va avea obligația de a presta Serviciului în continuare pe o durată de eel mult 90 (nouăzeci)îu vederea asigurării continuității Serviciului,    /A ‘


(5)    Oricare dintre Părți va putea cere modifieareiuCîințracfuliii, în vedefea menținerii echilibrului contractual financiar în situația în care o Modifimre Legislativa face upa sau mai multe clauze importante ale prezentului Contract sau toatql drepturile și obligațiile Delegatului în baAt prezentului Contract să devină ilegale sau imposiajf de realizat.

x ..

(6)    Detegalarul nu va putea li obligat să supoțft creșterea sarcinilor legate de execuția obligațiilor sale dacă Delegatul nu mai bcneficiazăsdeJjoiJ.<iihța utilă si liniștită a Bunurilor Proprietate Publică:
(7) Prezentul Articol se va aplica și in situația in care. ca urmare a a altor reglementări de către Delegatar (care nu sunt emise în vederea a oricărei Modificări Legislative) va rezulta o creștere a costurilo obligațiilor Delegatului.

CAPITOLUL VIL MODIFICAREA CONTRACTULUI

ARTICOLUL 29-MODIFICAREA CONTRACTULUI PRIN ACORDUL PĂRȚILOR

(1)    Modificarea prezentului Contract se lace numai prin act adițional încheiat în scris intre Părțile contractante. în condițiile permise de Lege.

(2)    Contractul nu poate II modificat în sensul introducerii în obiectul acestuia a unei activități care nu a lacut obiectul delegării gestiunii, conform Legii,

ARTICOLUL 3(1 - MODIFICAREA UNILATERALĂ A PĂRȚII REGLEMENTARE A CONTRACTULUI DE CĂTREDELEGATAR

Dclegatarul poate modifica unilateral cerințele legale de modul de gestiune și de prestare a Serviciului care sunȚprevăzuțc în Regulamentul Serviciului sau Caietul de Sarcini al Serviciului atașate ca ffî^xeleriir^il^șijtnf^2 la prezentul Contract, prin modificarea acestor documente și înlocuirea respectivelor anexe, prin act adițional la Contract, cu noul Regulament al Serviciului și/sau noul Caiet de Sarcini al Serviciului după caz. In cazul in care aceste modificări afectează echilibrul contractual se vor aplica prevederile @icolului 28 ("Menținerea echilibrului contractual").

CAPITOLUL VIII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

ARTICOLUL 31 - CAUZELE DE ÎNCETARE A CONTRACTULUI

(1) Prezentul Contract încetează în următoarele situații:

a)    la expirarea duratei pentru care a fost încheiat, daca l^rdlr^mrponv in. în scris, prelungirea

acestuia conform prevederilor ĂrftcoIultiIȘ ("Durat^ontractulm. piîrjoada de Mobilizare și Data începerii"), și conform Legii în vigoare la dațaj>re|ungiriîi?2\ 7    /\

b)    în cazul în care interesul național sau local o ir/pune. prin dcriunțprealunilaterală de către |    \

Delegatar. eu plata unei despăgubiri juste și prealnbîle'în sarcina Delegatariilui:    1 I

c)    in cazul nerespectării obligațiilor contractuale Mi, 'către Părți, prin reziliere, conform \ tț Articolului,5S ("Rezilierea Contractului"), prin re/uterc cu plata unei despăgubiri în sarcina \ 1 Părții în culpă;

d) în condițiile prevăzute la ?


(("l orța Majoră"). Iară plata unei despăgubiri:e)    în situația in care. în urina parcurgerii procedurilor speciale prevjj.

("Menținerea echilibrului contractual"), este permisă încetarea Ce

f)    în cazul falimentului Delegatului:

g)    dacă Părțile convin încetarea Contractului, prin act adițional la acesta, respectând I egea aplicabilă. în v ignare la acea dată.

(2) în cazul încetării Contractului înainte de termen, se va acorda un preaviz de 30 (treizeci) de Zile. cu excepția cazurilor în care sunt prevăzute în mod expres în cuprinsul Contractului, alte termene pentru preav iz.

(3) Delegatul va coopera deplin pentru preluarea gestiunii Serviciului eu noul operator căruia i se va delega gestiunea Serviciului sau eu Dclcgatarul. după caz. in sensul următoarelor:

a)    să mențină legătura eu Dclcgatarul și 'sau noul operator, să furnizeze asistență și sprijin privind Serviciul și transferul lor către Delegatar sau noul operator:

b)    să furnizeze Delegalarului și noului operator toate informațiile privind Bunurile de Retur, inclusiv amplasamentele aferente, precum și serviciile necesare funcționării și prestării acestora:

c) în timpul Contractului sau după încetarea acestuia, să nu acționeze în nieiun fel. direct sau indirect, care să prejudicieze, să împiedice sau să Iacă dificil transferul gestiunii Serviciului.

(4)    La încetarea C onlraelului. din orice cauză, bunurile care au fost utilizate de Delegat în derularea Contractului vor li repartizate după cum urmează:

»    »    »    »    k

a)    Bunurile de Retur vor reveni Delegalarului de plin drept, gratuit și libere de orice sarcini

b)    Bunurile de Preluare vor putea să revină Delegalarului. în măsura in care acesta își va exprima intenția de a prelua aceste bunuri. în schimbul plății, către Delegat, a contravalorii acestora, stabilită conform Articolului 23.2 din prezentul Contract

c)    Bunurile Proprii, cu excepția Bunurilor de preluare, vor rămâne proprietatea Delegatului.

(5)    La data încetării Contractului sau la dala convenită pentru predare (..Data de Predare"), Delegatul va transfera, fără nieiun drept de retențic. Iară costuri și cheltuieli pentru Delegatar. toate drepturile, titlurile de proprietate și garanțiile legate de Bunurile de Retur, incluzând, eu condiția să facă parte sau să fie utilizate in prestarea Serviciului, toate drepturile, titlurile și garanțiile Delegatului privind Bunurile de Preluare pentru care Dclcgatarul și-a exprimat intenția de preluare și a plătit contravaloarea lor până ia acea dată.

(6)    La Data de Predare. Delegatul va informa Dclcgatarul despre starea activelor, inclusiv o listă completă a tuturor defecțiunilor ce afectează sau ar putea afecta funcționarea in condiții de siguranță a acestora. Părțile vor încheia un proces-verbal de predore-primire a tuturor Bunurilor de Retur și a acelor Bunuri de Preluare pe care Dclcgatarul le preia.

ARTICOLUL 32 REZILIEREA CONTRACTULUI

32.1.    Rezilierea Contractului din culpa Delegatului *-•

32.1.1.    Dclcgatarul va avea dreptul (dar nu și obligația) momentul survenirii oricăruia dintre următoarele evenimentea) o încălcare semnificativă. de către Delegat, a oricăreia dintre obligațiile sale. asumate în baza prezentului Contract, care are un efect negativ semnificativ asupra drepturilor sau obligațiilor Delegalarului sau asupra capacității Delegalarului de a respecta orice prevedereb)

c)

d) c)

Olegalii in vigoare și a cărei inculcare nu a lost remediată tle către Delegat cu Articolulj'32?l ,2:

ncrespcclarca repetată și nejustilleată a Indicatorilor de Performanți

nerealizarea corespunzătoare sau la termenul prevăzut a lucrârifiy><are sunt in sarcina sa conform prezentului Contract. Regulamentului Serviciului sau Caietului de Sarcini:


renunțarea la sau abandonarea culpabilă a Serviciului, de către Delegat;

nerespeetarea A'rtiCpJuiui 20 ("Sub-dclegarea și cesiunea") din prezentul Contract sau subconcesionarea bunurilor ce compun Infrastructura I dilitar Urbană, de către Delegat:

nefurnizarea sau ascunderea de informații semnificative, ce trebuie furnizate Delegatarului sau împiedicarea Delegatarului de a-și exercita drepturile de monitorizare in legătură cu executarea prezentului Contract, astfel cum sunt acestea stabilite de clauzele contractuale:g)

h)

i)

j)


orice constituire de garanții sau grevare cu sarcini a unuia sau mai multor Bunuri de Retur:

Delegatul nu a încheiat sau nu a menținut în vigoare asigurările prevăzute de prezentul Contract și KrfexăȚnr%8 ("Asigurări") la Contract;

practici corupte ale Delegatului in conformitate cu Articolul 19 ("Clauza de prevenire a corupției"):

alte încălcări semnificative ale obligațiilor contractuale care sunt prevăzute expres de prezentul Contract ca reprezentând cauze de reziliere a Contractului.


32.1.2. In cazul în care* Delegatarul devine îndreptățit să rezilieze prezentul Contract în baza Articolului 32.1?1:

a)    Delegatarul va trimite Delegatului, in scris, o notificare, menționând felul și întinderea respectivei ncindepliniri a obligațiilor ("Notificare de încălcare"). Dacă o astfel de notificare este transmisă. Delegatul va fi îndreptățit să remedieze această încălcare în termen de 90 (nouăzeci)/de Zile de Ia data primirii de către Delegat a acestei notificări ("Perioada de Remediere").

b)    în cazul în care Delegatarul a transmis Notificarea de încălcare și dacă încălcarea nu este remediată în Perioada de Remediere. Delegatarul poate rezilia prezentul Contract. în conformitate cu prevederile Itlebej (d) a prezentulm A?tî&olr

B2.,1^2i

c)    Atunci când o Obligație încălcată nu poale II remediată în mod rezonabil în Perioada de Remediere menționată. Delegatul va lua toate măsurile necesare pentru remedierea încălcării respective in cea mai mare măsură posibilă în timpul Perioadei de Remediere și va laee propuneri Delegatarului. anterior expirării respectivei perioade, privind finalizarea remedierii respectivei Obligații încălcate.

d)    în cazul în care Delegatarul nu acceptă propunerile rezonabile de remediere ale Delegatului

sau dacă. după acceptarea propunerilor respective. Delegatul nu remediază Obligația încălcată. în conformitate eu aceste propuneri. Delegatarul n^ater=pEyUr-o notificare scrisă, adresată Delegatului, să rezilieze Contractul, iar ContractulQa1 wegpî^neepând eu data prevăzută în această notificare.    //e) Delegatarul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul. portir-tTnotificare scrisă adresată Delegatului, fără nici o compensație, dacă atȚSjâ'dtn urmă dă falirtjenl. eu condiția ca această denunțare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acți/ne sau despăgubire pentru Delegalar. în acest caz. Delegatul are dreptul de tv pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din Contract îndeplinită până la daltț de^ânțării unilaterale a eon trac tu luj.■V>o32.2 Rezilierea Contractului din culpa Delegaturuhii

32.2.1. Delegatul va avea dreptul (dar nu și obligația) să rezilieze pre/cnlrtîComatei în caz de încălcare importantă, de către Delegatar. a oricăreia din obligațiile as-tfnaie><na/a prezentului Contract, care are un efect negativ semnificativ asupra drepturilor sau oKfigațiilor Delegatului. în baza prezentului Contract.

32.2.2. în cazul in care Delegatul are dreptul să rezilieze prezentul Contract în baza Articolului 32;2.i. se va aplica miuatis miitaudi.s procedura prevăzută la Articolul 32.1.1.

CAPITOLUL IX ALTE CLAUZE

ARTICOLUL 33 - POLITICA PRIVIM) FORȚA DE MUNCĂ

(1)    Delegatul va asigura forța de muncă necesară pentru furnizarea Serviciului. precum și formarea profesională a salariaților. Delegatul este răspunzător de angajarea în prestarea Serviciului a unui număr suficient de persoane cu abilitățile. îndemânările, cunoștințele, instruirea, calificările, autorizările și experiența necesare și adecvate unei bune desfășurări a Serviciului și se va asigura că are suficient personal de rezervă pentru prestarea în bune condiții a Serviciului, pe toată Durata Contractului.

(2)    Delegatul se va asigura că toți angajații săi implicați în prestarea Serviciului vor li instruiți corespunzător cu:

a)    sarcina sau sarcinile pe care angajatul le va executa:

b)    toate prevederile importante ale Contractului, inclusiv Regulamentul Serviciului și Caietul de Sarcini al Serviciului, anexe la prezentul Contract:

c)    toate procedurile și standardele convenite între Părți la anumite interval de timp;

d)    toate procedurile, regulile, regulamentele și legile aplicabile pentru prestarea Serviciului, inclusiv regulile de sănătate și securitate în muncă, riscul de incendiu și prevederile în caz de incendiu:

(3) Delegatul se va asigura că exploatarea. întreținerea și reparația bunurilor ce fac parte din Infrastructura Edilitar l rbană prin care este prestat Serviciul sc realizează cu personal autorizat în funcție de complexitatea instalației și specificul locului de muncă.

(4)    Delegatul va furniza mijloace de identificare a personalului angajat și va solicita personalului să poarte și să aibă la vedere însemnele de identificare pe toată durata furnizării'prestărît Serviciului.

(5)    Delegatul se va asigura ea personalul propriu își îndepfțfțeștejndatorirțjc în conformitate cu

prezentul Contract.    /    "

(6) Pe perioada executării prezentului Contract. Delegaixd se va confortna^pdjiticilor referitoare la conduita personalului (inclusiv cele referitoare la-măsurile de siguranță) existente în Regulamentul său intern. Delegatarul va avea dreptuE'să solicite Deiegaltilui comunicarea Regulamentului intern și modificarea Regulamentului intern în măsura Țțl care solicitarea de modificare este rezonabilă. în legătură eu dispoziții ale Regtilanientiilqi care afectează modul de prestare a Serviciului și în conformitate cu Legea aplicabilă, dispozițiile legale aplicabile. După aprobarea Regulamentului intern. DelegaîțîPÎI va afișa la loc vizibil și îl va aduce la cunoștință


CONFORM CU ORIGINALUL


tuturor angajaților. făcând dovada acestei formalități către semnăturilor de luare ia cunoștință. Delegatul va lua măsuri împotrivi oricărei persoane angajate de acesta care nu respectă intern.

(7) Delegatul este răspunzător în întregime de angajarea și de cont săi.


(fî) Delegatul este răspunzător și va suporta toate costurile și cheltuielile legale de angajarea personalului, de transportul acestuia și achitarea la timp a salariilor.

(9)    în cazul încetării prezentului Contract, Delegatul este de acord, iar Delegatarui se angajează să preia direct sau să asigure preluarea de către noul operator al Serviciului. în măsura în care va 11 posibil, a salariaților Delegatului, care sunt afectați de către acesta furnizării prestării Serviciului.

(10)    Personalul angajat al Delegatului beneficiază de toate drepturile prevăzute în contractul colectiv sau individual de muncă. Delegatul va întocmi planuri anuale, pe categorii profesionale de angajați, in vederea perfecționării acestora, prin participarea lor la cursuri, seminarii. instruiri.

(11)    Numărul angajaților Delegatului va fl stabilit de acesta. în funcție de politicile proprii, dar să fie suficient pentru furnizarea prestarea Serviciului,

(12)    Delegatul va lua toate măsurile necesare priv ind igiena, sănătatea, securitatea la locul de muncă și normele de protecție a muncii. în conformitate cu I egea. Delegatul va aplica metode sigure de lucru pentru toate activitățile prestate in sensul*Contractului sau orice alte activități care au legătură cu acesta, pentru a asigura securitatea și sănătatea propriilor angajați, precum și a reprezentanților Delegatarului și a oricărei alte persoane care intra în incintele Delegatului. Principiile și metodele privitul sănătatea și securitatea în muncă aplicate de Delegat vor fi în conformitate cu Legea.

(13)    Delegatul preia personalul direct implicat in prestarea Serviciului din cadrul Administrației Lacuri Parcuri șt Agrement (Al PAB). conform A’ne'xeifnrsql 1, la Contract, care cuprinde numărul de persoane și funcțiile ocupate de acestea în cadrul AI PAB.

ARTICOLUL 34 - CONFIDENȚIALITATE

(1)    Părțile convin că prevederile prezentului Contract nu vor fi tratate ea Informații Confidențiale și pot fi dezvăluite fără restricții.a)    \ici unei dezvăluiri de informații care este solicitată de către orice/ îndeplinește obligațiile conform prezentului Contract. în scopul îndepfi

b)    oricărei informații cu privire la care o Parte poate demonstra că esttLii^Sau devine general disponibilă și in domeniul public, altfel decât în urma încălcării prezentului Articol:

c)    oricărei dezvăluiri eu scopul de a permite luarea unei decizii de către o Autoritate Competentă sau de către o instanță judecătorească ori tribunal arbitrai:

d) oricărei dezvăluiri care este solicitată în temeiul oricărei cerințe prevăzute de l egc care are efecte asupra Părții care face dezvăluirea sau al regulilor oricărei burse de valori sau Autorități Competente, care are forță juridică obligatorie sau. dacă nu are lortă juridică obligatorie, conformarea lată de aceasta constituie o practică generală a persoanelor supuse reglementărilor bursei de valori sau ale Autorității Competente respective:

e) oricărei dezvăluiri de informații care sunt deja în mod legal în posesia Pârtii ea destinatar, înainte de dezvăluirea acestora de eătre Partea care face dezvăluirea;

f) oricărei furnizări de informații către consultanții profesionali ai Părților:

g) oricărei dezvăluiri de către Delegatar a unor informații legale de Serviciu și oricărei alte informații care pot 11 solicitate în scopul efectuării unui proces de audit. eătre un delegat ulterior cu privire la Serviciu, inclusiv către consultanții săi. in cazul în care Delegatarul decide organizarea unei noi proceduri pentru atribuirea gestiunii Serviciului:

h)    oricărei înregistrări sau evidențe a Autorizațiilor și înregistrări de proprietate necesare: sau

i)    oricărei dezvăluiri făcute în s'coptil examinării și certificării conturilor uncia'dintrc Părți.

(4) Când dezvăluirea este permisă în baza alineatului de mai sus. altfel decât conform literelor b).

d). e). g) și h) de mai sus. Partea care furnizează informațiile se va asigura eă destinatarul informațiilor este supus acelorași obligații de confidențialitate ea șt cele cuprinse în prezentul Contract.

(5)    Delegatul nu va utiliza prezentul Contract sau orice informații emise sau furnizate de sau în numele Delegatarului în legătură eu prezentul Contract altfel decât pentru scopurile prezentului Contract, decât cu acordul scris al Delegatarului.

(6)    La sau înainte de Data încetării. Delegatul se va asigura eă toate documentele sau evidențele computerizate aliate în posesia, detenția sau sub controlul său. care conțin informații referitoare la Serviciu sunt transmise Delegatarului.

ARTICOLUL 35 - PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI DREPTURI DE AUTOR

Desenele, planurile, specificațiile, instrucțiunile, manualele și alte docunițaiiiij^etite. produse sau comandate de eătre Delegat și care se raportează la furnizarea prespțrcaCSeA'țciqfeLsi drepturile de autor care sunt legate de acesta, precum și toate drepturile^? proprietate irfîcîeetuală ale

r,JL.....ayf

Delegatului vor 11 transferate gratuit Delegatarului la încetarea Cpnlraefului.    '
AR I IC Obl i. 36- TAXI


loale obligațiile fiscale (taxe. impozite ele.) decurgând din pre activitatea proprie vor fi suportate de către Partea căreia, in confi respectiva obligație fiscală.

ARTICOLUL 37 - C OM'LIC IT L DE INTERESE

(1)    Delegatul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni sau îndepărta orice situație care are sau poate avea ca efect compromiterea executării prezentului Contract în mod obiectiv și imparțial. Astfel de situații pot apărea ca rezultat al intereselor economice, afinităților politice sau naționale, legăturilor de familie sau emoționale ori al altor legături sau interese comune Oricare ar fi situația, apariția unui conflict de interese trebuie notificată de către Delegat imediat De lega tarul ui. în scris.

(2)    Delegatul va garanta că personalul său. inclusiv cel de conducere, nu se află într-o situație care poate da naștere unui conflict de interese. Delegatul va înlocui, imediat și fără nici un fel de compensație din partea Delegatarului. orice membru al personalului său care se alia într-o astfel de situație.

(3)    Delegatarul își rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate de Delegauîn conformitate eu prevederile prezentului Articol sunt adecvate și de a solicita luarea de măsuri suplimentare dacă va considera acest lucru ca fiind necesar.

(4)    Delegatul se va abține de la orice legături și relații, comerciale sau de altă natură, care au sau pot avea ea cfccl compromiterea independenței sale sau a personalului său. în cazul în care Delegatul nu poate menține această independență. Delegatarul arc dreptul de a rezilia Contractul, conform procedurii prevăzute de Articolul 32 ("Rezilierea Contractului") Iară a aduce atingere dreptului Delegatarului de a solicita despăgubiri pentru orice daune suferite ea urmare a acestei situații.

ARTICOLUL 38 - COMUNICĂRI

(I) Orice comunicare intre Părți, referitoare la îndeplinirea prezentului Contract, trebuie să fie transmisă în scris, la următoarele adrese și în atenția următoarelor persoane:(2)    Orice document scris trebuie înregistrat atât in momentul transmiterii, cât și in momentul primirii.

(3)    Comunicările între pârli se pol lace și prin. Iâ\ sau e-mail sub condiția confirmării de primire.

(4)    Dacă notificarea este transmisă prin poștă, aceasta se va face prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și este considerată ca fiind primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal de destinație pe confirmarea de primire.

(?) Dacă notificarea este transmisă prin fax sau e-mail. ea va considerată primită în prima /i Lucrătoare după data transmiterii.

(6) Notificările orale nu vor 11 luate în considerare drept comunicări de vreuna dintre Părți dacă nu sunt confirmate prin una dintre metodele prevăzute în alineatele de mai sus.


ARTIC OLUL 39 - DREPTURILE 1 ERȚILOR


Nici un element din prezentul Contract. Ilc expres, fie implicit, nu va conferi drepturi sau compensații conform sau în temeiul prezentului Contract vreunei alte persoane, alta decât Părțile și succesorii lor respectivi, nici nu va elibera sau exonera de obligații sau răspundere vreo altă persoană, terță față dc vreuna dintre Părți, nici nu va conferi vreun drept de subrogarc sau vreun drept de acțiune împotriva vreunei Părți din prezentul Contract.


ARTICOLUL 40 - RENUNȚARE(1)    Nicio renunțare nu va avea vreun efect juridic decât dacă este expres indicată ca fiind o renunțare și comunicată în scris celeilalte Părți, conform regulilor dc comunicare dintre Părți stipulate la c. T 1 38 {"Comunicări") din C’ontracl. și nicio altă acțiune. Țapi sau dmișHtnc nu va putea fi interpretată ca renunțare la vreun drept, termen sau prevedere a dinȚîre/entuJ Contract dc către vreuna dintre Părți

(2)    Nici o renunțare făcută de o Parte la orice termen sau condiție din prezentul Contract, o dată sau dc mai multe ori. nu va 11 considerată sau interpretată ca o renunțare viitoare kt același sau la alte termene sau condiții din Contract

(3)    Renunțarea linei Părți dc a invoca încălcarea unei clauze contractuale sau a unei obligații de către cealaltă Parte nu va II interpretată în nicio circumstanță ca renunțare la invocarea viitoarelor încălcări ale aceleași sau ale alte clauze contractuale ori ale aceleași sau ale alte obligații ce către aceeași Parte. Dacă oricare dintre Părți încalcă o obligație contractuală, renunțarea din partea Părții prejudiciate dc a invoca drepttțLSău dc a cere executarea obligației contractuale nu va 11 interpretată ca o renunțare kt dreptul însuși Nccxercitarca sau exercitarea cu întârziere dc către33

(I) Dacă in orice moment ulterior Datei Semnării, orice Articol sau prevedere a prezentului Contract sunt declarate de orice instanță de judecată competentă ca fiind nelegale, nule sau că inaplicabile, conform Legii, respectivul Articol sau prevedere nu va avea forță juridică și efect juridic, dar nelegalitatea sau inaplicabililatea lor nu va avea vreun efect asupra validității și aplicabilității oricăror alte prevederi ale prezentului Contract, care vor rămâne în continuare valide și aplicabile in măsura permisă de Lege.

(2) Nulitatea sau inaplieabilitate oricărui Articol sau oricărei prevederi din prezentul Contract va fi stabilită în conformitate eu Articol ui 43 („Legea aplicabilă și soluționarea litigiilor”) din prezentul Contract Părțile convin să depună toate eforturile pentru a negocia o modificare echitabilă a Articolelor sau prevederilor acestui Contract care sunt anulate sau inaplicabile, iar validitatea sau aplicabilitatea celorlalte prevederi ale Contractului nu vor fi afectate prin aceasta.

’ ARTICOLUL 42 - MENȚINEREA UNOR PREVEDERI DUPĂ DATA ÎNCETĂRII

Părțile convin ea la încetarea din orice cauze a Contractului, prevederile privind obligațiile Delegatului de menținere a continuității Serviciului pentru o perioadă de maxim 90 (nouăzeci) de Zile. precum și KrfiȘSKil %3FÎ(" Legea aplicabilă și soluționarea litigiilor"). Artîcolu 23 ("Răspunderea, penalități și despăgubiri în sarcina Delegatului"). Articoltfl' 34 ("Confidențialitate"). KȘicoJul^.6l("Taxe"). vor rămâne în vigoare și îșr vor produce efectele în legătură cu toate aspectele contractuale care pot apărea sau se pol menține în continuare după Data încetării Contractului.

X" O M

ARTICOLUL 43 - LEGEA APLICABILĂ SI SOLUȚIONAREA LITIGIILOR^A

■ ■ (

(1)    Părțile convin că acest Contract va fi interpretat și executat conform legilor di ii Român ia.

* * , ■’* ,f

(2)    In cazul unei dispute sau neînțelegeri privind interpretarea sau executarea ‘Contractului. Părțile vor face toate eforturile necesare pentru a soluționa pe cale amiabilă orice .dispută în termen de 30 (treizeci) de Zile (sau o perioadă mai lungă dacă Părțile convin asltel-L-din momentul în care una dintre Părți a comunicat în scris celeilalte Părții existența unei dispute și obiectul acesteia. Dacă disputa nu poate fi soluționată pe cale amiabilă, atunci oricare dintre Părți poate notifica în scris despre imposibilitatea ajungerii la o soluție și în urma acestei notificări fie Parte care a trimis notificarea, fie Partea notificată poale supune spre soluționare disputa în fața instanțelor judecătorești competente d in România.

Prezentul Contract este încheiat în limba română. în .................. exemplare originale, câte

unul pentru fiecare.

DELEGATAR Primar General


34
REGULAMENTUL

SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PRIVIND ACT1VITATILE DE INTRE IINERE A ARBORILOR SI A SPATIILOR VERZI

aprobat prin IICGMB nr. 107/22.02.2018

CAIETUL DE SARCINI

AL SERVICIULUI PI BUC DE ADMINISTRARE A DOMENII LUI PUBLIC SI PRIVA I AL Ml NIC IPIULL I BUCUREȘTI PRIVIND ACTIVITATILE DE ÎNTREȚINERE A ARBORILOR SI A SPATIILOR VERZI

aprobai prin HCGMB ar. 108 /22.02.2(118INVENTARUL BUMRILOR DE RF.TV R LA DATA ÎNCEPERII Irnentarul bunurilor ele retur va fi prezentat pana la Dala Intrării in Vigoare a Contractului.PROCESUL VERBAL DE l’REDARE-PRELUARE A BL NURILOR PREVĂZl TE ÎN Anexa nr. 3


Procesul Verbal de Predare Preluare a bunurilor prevăzute iu Anexa nr. 3 va fi prezentat pana la Data Intrării in Vigoare a Contractului.
LISTA INDICATIVĂ A HI NURILOR DE I’RELl'ARE


Lista indicativa a bunurilor de preluare va 11 prezentata pana la Data Intrării in Vigoare a Contractului.

Anexa nr. 6 In : și public și privat 'Teizi în municipiul lîucnrești

I’ROGRAMl I. DE INVESTIȚII

Programul dc Imeslilii \a fi prezentat pana la Data Intrării in Vigoare a ContractuluiTinexahl. ~irr

Nunțiului și public și privat i municipiul ilucu i ești

INDICATORI! DE PERFORMANTALISTA INDICATORILOR DE PERFORMANTA AI SERVICII LUI PUBLIC DE ADMINISTRARE A DOMENII LUI PUBLIC SI PRIVA I AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PRIVIND ACTIVITATILE DE ÎNTREȚINERE A ARBORILOR SI A SPATIILOR VERZI


INDICATORI TEHNICI

-

Gradul de realizare a lucrărilor planificate de amenajare a spatiilor verzi si aliniamente (% realizări din totalul planificat)

-

Gradul de realizare a lucrărilor planificate de întreținere a spatiilor verzi si aliniamente (“o realizări din totalul planificat)

-

Gradul de realizare a programului dc toaletare arbori (% procent realizări din total)

-

Gradul de realizare a programului de înlocuire arbori (% procent realizări din total)

-

Număr de lucrări de intretinerc spatii verzi si aliniamente executate fata de obligațiile din buget

-

Număr de solicitări dc reamenajare a spatiilor verzi si a aliniamentelor, justificate si rezolvate raportate numărul total de solicitări

Duratele de rezolvare a notificărilor referitoare la:

-    intervenție ia solicitări de toaletare arbori pe domeniul public

-    interventip pentru degajarea cailor dc circulație in cazul blocării acestora cu arbori cazpti sau crengi

-    intervenție pentru soluționarea avariilor la instalațiilor de apa de irigafii din incinta spatiilor verzi

-    solicitări de iutei ventie pentru refacerea împrejmuirilor spatiilor verzi si a aliniamentelor stradale

-    solicitări dc reamenajare a spatiilor verzi si a aliniamentelor, justificate.

Tratarea sesizărilor si a redamatiilor

Numărul de notificări, sesizări si reclamați! înregistrate la operator privind calitatea si cantitatea serviciilor prestate

-

Numărul de notificări, sesizări si reclamatii înregistrate la operator care se dovedesc justificate raportate la numărul total de reclamatii

-

Numărul de notificări, sesizări si reclamatii justificate, rezolvate raportate la numărul total reclamatii justificate

Numărul de notificări, sesizări reclamatii justificate, rezolvate in termen de 48 ore: 5 zile: 10 zile: 20 zile: 30 zile din totalul reelamatiilor justificate

Numărul de reclamatii si sesizări care au primit răspuns in termenul legal de răspuns raportat la numărul total de sesizări si reclamatii 'înregistrate

r

Numărul de constatări ale auloritatii administrației publice locale privind cțrfît^tta serv ici/liij,prestat notificate operatorului    /(?    ' „    *

L_

Valoarea penalităților de nerespectare a calitatii serviului prestat si notificat operatorului de gatre autoritatea administrației publice locale    | *


\’    .lnexa nr. fi m

Contractul de delegare a gestiunii Serviciului public de adnnbtyț^va domeniului și public și privat privind activitățile de întreținere a arborilor și sfmțiilorpr^rzi în municipiul llucurești

ASIGL RĂRI Li;

Asigurările vor fi prezentate pana la Dala Intrării in Vigoare a Contractului.1 ARIPELE SERVICII LI I LA BA I A ÎNCEPERII


Tarifele Serviciului la Data începerii vor fi prezentate pana la Data Intrării in Vigoare a Contractului
METODOLOGIA TARIFARĂ

Metodologia larilara va fi elaborata de WIRSP si va fi supusa aprobării Consiliului General al Municipiului București in luna Mai 20IS