Hotărârea nr. 151/2018

HOTARAREnr. 151 din 2018-03-28 PRIVIND APROBAREA DELEGARII SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT PRIVIND ACTIVITATILE DE AMENAJARE SI INTRETINERE A PARCURILOR SI GRADINILOR DIN MUNICIPIUL BUCURESTI CATRE COMPANIA MUNICIPALA PARCURI SI GRADINI BUCURESTI S.A.Consiliul General al MuniciHOTĂRÂRE

privind aprobarea delegării serviciului public de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de amenajare și întreținere a parcurilor și grădinilor din municipiul București către Compania Municipală

Parcuri si Grădini București S.A,

3    1

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției de Mediu nr. 2192/22.03.2018, al Direcției Generale Economice nr. 3018/22.03.2018, al Direcției Juridic, al Direcției Patrimoniu nr. 4944/22.03.2018 și al Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice;

Văzând raportul Comisiei de ecologie și protecția mediului nr. 12/26.03.2018, raportul Comisiei patrimoniu nr. 38/26.03.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 150/27.03.2018;

în conformitate cu prevederile:

-    Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 106/2018 privind aprobarea Studiului de Oportunitate privind modalitatea de delegare a serviciului de administrare a parcurilor și grădinilor din Municipiul București și a Caietului de Sarcini pentru serviciul de administrare a parcurilor și grădinilor;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 19 și art. 45 alin. (2), din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Delegarea serviciului public de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de amenajare și întreținere a parcurilor și grădinilor din municipiul București către Compania Municipală Parcuri și Grădini București S.A.

I

Art.2 Se aprobă încheierea contractului de delegare în forma prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Contractul de delegare va intra în vigoare la data de 01 iunie 2018.

Art.4 Inventarul bunurilor de retur - anexa nr. 3 si tarifele serviciului - anexa

1

nr. 9 la contract vor fi aprobate ulterior prin Hotărâre a Consiliului General al Municipiului București.

Art.5 Se împuternicește Primarul General al Municipului București să semneze contractul de delegare prevăzut la art. 2.

Art.6 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 28.03.2018.

PREȘEDINTE DDȘEDINȚĂ, Marian Orlando Cu\ea

București, 28.03.2018 Nr. 151 ’
B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România: tel.: 021 305 55 00: www.pmb ro

Pag 2

Anexa 1CONTRACT DE DELEGARE A GESTIUNII

Serviciului public tic administrare a domeniului și public și privat privind activitățile de amenajare și întreținere a parcurilor și grădinilor din municipiul București

Municipiul București, prin Consiliul General al Municipiului București, eu sediul în București. Bulevardul Regina IJisabela. nr. 47. sector 5. cod unic de înregistrare .... cont ... deschis la .... reprezentat de doamna Gabriela I îrea in calitate de Primar General, denumit în cele ce urinează „Dclegatar". pe de o parte.

și

Societatea Compania Municipală Parcuri și Grădini București S.A., cu sediul in București.

strada Aristîde Demclriadc. nr. 2. etaj ......... birou nr..............sector I. înmatriculată la Oficiul

Registrului Comerțului de pe lângă tribunalul ... cu numărul . cod unic de înregistrare .... cont ... deschis la .... reprezentată de .... având funcția de ........... denumită


..Delegat", pe de altă parte.

Denumite în continuare împreună ..Părțile" șt seț

A VÂND IN VEDERE:

(A) Dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările ulterioare precum și prevederile Hotărârii Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea rcglementârilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;

(B)    Dispozițiile Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intrav ilanul localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

(C)    Faptul că. in conformitate cu dispozițiile legale menționate la lit. (A) de mai sus. Delegatari.il are competențe exclusive în ceea ce privește înființarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea și controlul funcționării serviciilor de administrare a domeniului public și privat, iar activitățile privind amenajarea și întreținerea parcurilor și grădinilor publice sunt parte componentă a serviciilor de administrare a domeniului public și priv at de interes local, aceste activități putând 11 gestionate de către o societate cu capital al Municipiului București, în baza unui contract atribuit direct:

(D)    Dispozițiile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 106 / 22.02.20IS, prin care a fost stabilită gestiunea indirectă (sau delegată) prin intermediul unei societăți cu capital al Municipiului București ca formă de gestiune a Serviciului;

(F) I aptul că societatea Compania Municipală Parcuri și Grădini București S.A. a fost înființată de Municipiul București și organizată ca o întreprindere tipică, bine gestionată și dotată cu mijloacele corespunzătoare astfel încât să presteze Serviciul la cel mai scăzut

(I } Dispozițiile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr    prin

care s-a aprobat prezentul Contract.

Au convenit încheierea prezentului Contract, conform termenilor si condițiilor stipulate în cele ce urmează:

CAPITOLUL I. DEFINIȚII SI INTERPRE

ARTICOLL L I - DEFINIȚII SI INTERI


(I) In sensul prezentului Contract, termenii și expresiile excepția situației în care contextul reclamă altfel, sensul slabimajusculă vor avea. cu fezcnlul Articol:


’An Contractual'


înseamnă o perioadă de timp începând la Data începerii Contractului și lerminându-se la aceeași dată a anilor următori, până la data încetării duratei prezentului Contract;


„Aria Delegării” înseamnă aria teritorială corespunzătoare Parcurilor și Grădinilor aflate . in proprietatea Municipiul București și Jn administrarea Conciliului

General al Municipiului București;

„Autoritatea Competentă” înseamnă orice instanță judecătorească competentă și orice autoritate locală, națională sau organizație internațională, inspectorat, agenție, ministru, minister, persoană oficială sau funcționar public din cadrul Guvernului României, instituție publică;

„Autoritatea Municipală” înseamnă Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice din Municipiul București (AMRSP):

..Autorizații"    înseamnă toate autorizațiile, licențele, permisele, certificatele.

avizele. aprobările ele., emise de Autoritatea de Reglementarea sau altă Autoritate Competentă, în scopul furnizării/prestării și gestiunii Serviciului:

”Bunc Practici Comerciale” înseamnă toate acțiunile, faptele, metodele și practicile relevante aplicabile în general in \ederea gestionării Serviciului care. la un anumit moment dat. în termeni rezonabili și în condițiile legii, pot asigura rezultatul dorit pentru gestiunea Serviciului. Pentru scopul Serviciului care face obiectul prezentului Contract, Bunele Practici Comerciale includ:

(A) disponibilitatea necesarului de echipamente, utilaje, vehicule, materiale, instalații și stații, resurse adecvate, inclusiv a utilităților necesare astfel încât aceste elemente ante-menționate să funcționeze la capacitate maximă atât în condiții normale de operare, cât și în condiții excepționale de operare ce pot II prevăzute în limite rezonabile:

(B) suficient personal de exploatare cu experiență și instruire adecvate în operarea corectă și eficientă a elementelor menționate la litera (A) de mai sus. ținând cont de specificațiile și normele de fabricație: totodată, acest personal trebuie să fie capabil să lucreze și în condiții neobișnuite ee pol 11 prevăzute în limite rezonabile:
(C)    operațiile de întreținere și reparații prexenlixe ori de rutină, executate într-un mod care asigură exploatarea și operarea in siguranță și pe termen lung. ținând cont de recomandările fabricantului: de asemenea, operațiunile de întreținere și reparații ante* menționate \or ti executate de personal instruit și cu experiență, care deține know* how-ul. tehnica, uneltele și echipamentele adccxate:

(D)    xerilicări și controale inopinate și adccxate pentru a asigura funcționarea la parametri optimi a echipamentelor și utilajelor folosite in gestiunea Serxiciului conform, atât în condiții normale, cât și în condiții neobișnuite (ce pot 11 prexăzutc in limite rezonabile): și

(E) operarea echipamentelor și utilajelor folosite in gestiunea Serxiciului în condiții de siguranță deplină pentru personalul manexrant. alțî angajați, populație, mediul înconjurător, precum și pentru alte instalații conexe:

"Bunuri de Preluare”


înseamnă acele bunuri care la Pata încetării Contractului pot rexeni Dcicgatarului. în măsura în care acesta din urmă își manifesta intenția de a prelua bunurile respeclixe în schimbul plății unei compensații. în condițiile Legii și ale prezentului Contract:

”Btinuri Proprietate


Publică” înseamnă bunurile ce compun Infrastructura I dilitar Urbană aferentă Serxiciului concesionate Delegatului în baza prezentului Contract:

"Bunuri Noi” înseamnă toate bunurile finanțate, dobândite, construite, puse în funcțiune.

* instalate sau create de Delegai sau de Delegatar pe Durata Contractului, care

^•^■"computi Infrastructura Edilitar Urbană aferentă Serxiciului:

1Bunuri<țltJRelur” înseamnă Bunurile Proprietate Publică și Bunurile Noi care. la Data actului, rexin sau intră în proprietatea Dcicgatarului. de graiui>--Tfi bună stare, exploatabile și libere de orice sarcini, au garanții ori obligații similare;

iin£K acele bunuri care aparțin Delegatului și care rămân în lalea sa după Dala încetării Contractului:

iți de Serviciu Public” înseamnă orice beneficiu. în special tcordal Delegatului de către Delegatar pe Durata Contractului

Iicrea în aplicare a unei unor obligații de serviciu public sau în i perioada rcspcctixă. pentru acoperirea costurilor nete aferente îndeplinirii unei obligații dc serviciu public, inclusiv un profit rezonabil:

”Contriiet”    înseamnă prezentul Contract. împreună cu toate /Anexele sale. așa cum pot

(1 modificate acestea sau Contractul la un moment dat cu acordul Părților prin acte adiționale:

„Corpul Agenților Constatatori” înseamnă totalitatea persoanelor fizice care se legitimează ca atare în baza unui act eliberat în acest sens dc Primăria Municipiului București și care sunt împuternicite dc Primăria Municipiului București să controleze modul în care operatorul gestionează Serviciul. în categoria persoanelor care au dreptul să controleze modul în care Delegatul gestionează Serxiciul intră și personalul angajat al Dcicgatarului conform atribuțiilor stabilite dc Delegatar prin fișa postului, indiferent dacă acesta are sau nu calitatea de agent constatator în conformitate cu prevederile Ordonanțeiz

”Bunuri Prtf!


”I)nta începerii'’


”Data încetării”


”Data Semnării”


Guvernului nr. 2 2001 privind regimul juridic al contravențiilor:

înseamnă dala semnării de către l’ărli a procesului verbal de predare-primire (care va deveni Anexa, ari 4 la prezentul Contraci) a bunurilor puse la dispoziția Delegatului de către Deiegatar. care fac parte din Infrastructura Edilitar Urbană aferentă Serviciului, după îndeplinirea cerințelor prevăzute la ArticQlu.il 3 ("Durata Contractului. Perioada de Mobilizare și Dala începerii") din prezentul Contract pentru Perioada de Mobilizare:

"Dala Intrării în Vigoare”


înseamnă Data Semnării Contractului, mai jos definită, dată la care Contractul va intra în vigoare.

înseamnă data la care Contractul î.și încetează efectele între Părți, (ară a aduce atingere excepțiilor stipulate la Articolul 42 ("Menținerea unor prevederi după Dala încetării") din prezentul Contract:

înseamnă data când Contractul a fost semnat de către reprezentanții Delegatului și ai Delegatarului sau de către ultimul dintre aceștia în cazul în care Contractul nu este semnat în aceeași zi de ambele Părți:

”Daună”


"Delegat”„Grădină”


înseamnă orice prejudiciu, direct sau indirect, constând în pierderea efectivă suferită de creditorul obligației neîndeplinite de cealaltă Parte și beneficiul de care acesta este lipsit, ia stabilirea prejudiciului linându-se cont și de cheltuielile pe care Partea prejudiciată ie-a realizafpentru limitarea sau evitarea prejudiciului și orice alte costuri și cheltuieli de orice natură și tip. angajate în vederea restabilirii situației care ar fi trebuit să existe în lipsa respectivului prejudiciu:

înseamnă sogâjjatea Compania Municipală Parcuri și Grădini București S.A.. căreia i^Hî!>ratribuij4țrezeiiluI Contract:

a avea înțelesul prevăzut la Articolul 3 din prezentul Contract:


.vyfcujie” înseamnă garanția de bună execuție a Contractului. constituită legal de Delegat, conform Articolului 1(5 (..Garanția de Bună Execuție"). executabilă la prima cerere a Delegatarului, pentru a garanta în limita

plata oricăror penalități care se pot înregistra în favoarea tarul ui.

b) plata oricăror sume către Deiegatar conform prezentului Contract, inclusiv' ca urmare a neîndeplinirii de către Delegat a obligațiilor asumate prin prezentul Contraci:

înseamnă un teren cultivat cu fiori, copaci și arbuști ornamentali care este folosit pentru agrement și recreere. fiind deschis publicului;

‘Indicatori de Performanță” înseamnă cerințele și standardele legate de eficiența Serviciului, care trebuie îndeplinite de Delegat, conform Regulamentului Serv iciului:

'Infrastructura Edilitar Urbană” înseamnă ansamblul bunurilor mobile și imobile, dobândite potrivit legii, constând din clădiri, construcții și instalații tehnologice, echipamente funcționale, dotări specifice și mobilier urban, inclusiv terenurile aferente, destinate realizării Serviciului: Infrastructura I dil
privai al Delegatarului și este supusă regimului juridic al proprietății publice sau private. potrivit legii:

..Informații Confidențiale" înseamnă: (i) toate evidențele. rapoartele, conturile și alte documente și informații transmise sau puse la dispoziție (și marcate drept confidențiale) de o Parte celeilalte în legătură cu obiectul prezentului Contract (transmise în orice mod și indiferent de suportul pe care sunt stocate), inclusiv toate datele eu caracter personal în sensul I egii privind protecția datelor eu caracter personal: și (ii) informațiile sensibile din punct de vedere comercial care reprezintă acele informații a căror dezvăluire ar prejudicia sau ar putea prejudicia interesele comerciale ale oricărei persoane, secretele comerciale, drepturile de proprietate intelectuală și elementele de knovv-hovv ale oricărei Părți și care sunt exceptate de la liberul acces la informații conform Legii:

.Investiții”


înseamnă alocarea unor resurse financiare și sau a altor mijloace materiale de către Delegat sau de către Delegatar. pentru crearea de noi Bunuri Noi și sau pentru extinderea Bunurilor Proprietate Publică ce i-au fost concesionate Delegatului în scopul extinderii/modernizării/îmbunătățirii Serviciului. conform Programului de Investiții prevăzut în Anexa nr-. 6 la prezentul Contract:

,4 e«vînseamnă orice norme de drept aplicabile în România incluzând, dar Iară a se limita la acestea: tratate, legi. ordonanțe, hotărâri, regulamente, coduri, norme metodologice, ordine, decizii, decrete, directive, principii generale de drept și hotărâri judecătorești obligatorii ergrAwwe.v. precum și reglementările obligatorii emise la nivelul Uniunii Europene, precum și orice cerință sau recomandare a Autorități de Reglementare, a unei Autorități Competente din România sau la Uniunii huKj^ne. sau interpretare sau aplicare a oricăreia dintre cele de fritate Competentă din România sau la nivelul Uniunii prezentei definiții ..hotărârile judecătorești obligatorii erga întă (i) hotărârile judecătorești definitive pronunțate in materia administrativ prin care s-a anulat în lot sau în parte un act fistrativ cu caracter normativ, (ii) deciziile Curții Constituționale prin care se neconstituționalitatea unui act normativ. (iii) recursurile în interesul legii tfunțale de înalta Curte de Casație și Justiție asupra problemelor de drept care 'fiu fost soluționate diferit de instanțele de judecată precum și (iv) hotărârile judecătorești pronunțate în acțiunile colective introduse de către o categorie anume de cetățeni si care beneficiază de efectele acesteia:

“Legea Achizițiilor” înseamnă legislația aplicabilă la un moment dat privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii:

"Metodologia Tarifară” înseamnă Procedura de stabilire, ajustare și modificare a nivelului farifelor și de aprobare a acestora aprobată de Consiliul General al M u n i c i pi u 1 u i Buc u re ști:

“Modificare Legislativă” înseamnă orice intrare în vigoare, modificare, completare.

suspendare, abrogare (totală sau parțială) a oricărei Legi astfel cum este definită mai sus sau orice alt eveniment cu efect similar, intervenit după Data Intrării în Vigoare a Contractului:

"Obligația de Serviciu Public” înseamnă o cerință definită sau stabilită de către Delegatar în legătură eu prestarea Serviciului pe care un alt operator dacă ar ține seanițude=efonrii!e sale interese comercKrîoroîPskle-ar

CONFORM CU ORIGINALUL

asuma sau nu si le-ar condiții Iară a 11 retribuit:

in aceleași


„Parc"


înseamnă un spațiu verde formal dinlr-un cadru ve cuprinzând dotări și educative, sportive sau


cu


ța de minimum un hectar, iile și din zone construite, destinate activităților cuilural-tive pentru populație:


„Perioada de Mobilizare"'


înseamnă perioada cuprinsă între Data Semnării și Dala începerii a prezentului Contract;

“Perioada de Monitorizare"’ înseamnă o perioadă specifică (respectiv o lună. un trimestru sau lui an după frecvența cu care sunt monitorizate datele pe care Delegatul le raportează lunar, trimestrial sau anual) pe parcursul căreia Delegatarul sau Autoritatea Municipală monitorizează modul de prestare a Serviciului de către Delegai sau orice perioadă de timp pe parcursul căreia Delegatarul sau Autoritatea Municipală a decis să monitorizeze performanțele Delegatului prin inspecții inopinate:

“Regulamentul Serviciului” înseamnă "Regulamentul serviciufui public de administrare a domeniul iu pithlii și privat privind activilâfiie de amenajare și intre jinere a părem dor și grădinilor din Municipiul București' (Ane,\anr. 1 la prezentul C ontract):

“Serv ieiul”


“Tarife"

Zi”


înseamnă activitățile de amenajare și întreținere a Parcurilor și Grădinilor din’ Municipiul București, din componența serviciului de administrare a domeniului public și privat aliat sub responsabilitatea Delegatarului. astfel cum sunt acestea prevăzute la Articolul 2 ("Obiectul Contractului") și descrise în Regulamentul Serviciului:

înseamnă tarifele aprobate de Delegalar eu respectarea Metodologiei larifare:

înseamnă orice zi calendaristică, atunci când nu se face referire expresă la ,,/i I nerătoare”:

..Zi Lucră ton re”


înseamnă orice zi în afara (i) zilelor de sâmbătă și duminică: (ii) oricărei zile de sărbători legale în România sau oricărei zile în care băncile sunt închise pentru tranzacții. în conformitate cu I egea în vigoare.

(2) în cuprinsul prezentului Contract și/sau în Anexele sale. termenii folosiți cu majuscule își vor păstra, indiferent de locul în care sunt folosiți în cuprinsul acestora. înțelesul dat în definiția aferentă. Formele cuv inlelor la singular subînțeleg formele de plural și invers.

(3) împărțirea pe capitole și articole, precum și titlurile din Contract sunt introduse numai pentru a ușura sistematizarea și nu va afecta interpretarea prezentului Contract și nu \a servi interpretării intențiilor Părților.

(4) Orice referire la articole sau numere de articole va însemna, dacă nu este altfel specificat, o referire la articolele prezentului Contract. Referirile la anexe vor 11 considerate referiri la anexele prezentului Contract.

(5) Referirile la ..acest contract prezentul Contract" vor 11 interpretate ea referiri la acest document după cum este revizuit, modificat sau completat și iu vigoare la anumite intervale de timp și va include referiri Ia orice document care îl revizuiește, modifică sau completează sau intră în vigoare. este încheiat ținând cont de sau în conformitate eu prevederile acestuia.


(7, lermenii utilizați si nedefiniți în prezentui Contract și care suni definiți de actele normative aplicabile vor avea înțelesul prevăzut în definiția corespunzătoare din Lege.

CAPITOLUL II. OBIECTUL, DURATA ȘI DOCUMENTELE CONTRACTULUI

CONFORM CU ORIGIIț

ARTICOLl L 2 - OBIECTUL COXTRACWttt

(1)    Prin prezentul Contract Delegatarul acordă Delegatului care aepdptă gestiunea Serv iciului în conformitate cu prevederile prezentului Contract, pe Durata Coni/actuLwL Delegatul are obligația de a presta Serviciul, cu respectarea Regulamentului ServiciuluptAnexa. nr. I la Contract), a Caietului de Sarcini al Serviciului (Anexa nr. 2 la Contract) și a Indicatorilor de Performanță (Anexa nr. 7 la Contract).

(2)    Prin acordarea Gestiunii Serviciului. Delegatarul acordă Delegatului, ca parte integrantă a

acesteia, dreptul de a lua țoale măsurile și de a întreprinde toate acțiunile și activitățile necesare, în măsura permisă și în condițiile stabilite de I ege. pentru a asigura funcționarea în mod corespunzător a Serviciului, inclusiv de a efectua lucrările prevăzute în programele anuale de lucrări propuse de acesta și aprobate de către Delegatar. in scopul prestării Serviciului Public și af reparării. îmbunătățirii'și sau înlocuirii Bunurilor de Retur.    *

(3) Principalele activități ale Delegatului necesare prestării Serviciului Public sunt următoarele;

a)    Activ itatea de pregătire a terenului pentru realizarea spațiilor verzi peisagistice:

b)    Activ itatea de amenajare si întreținere a spațiilor verzi acoperite cu gazon:

e) Activitatea de amenajare și întreținere a spațiilor verzi cu arbori și arbuști din Parcuri și Grădini:

d)    Activitatea de plantare și întreținere de fiori, plante perene și bulbi:

e)    Activ itatea de plantare și întreținere a gardului viu:

f)    Activitatea de producere și comercializare a materialului dendrologic și fioricol necesar amenajării Parcurilor și Grădinilor:

g)    Activitatea de cultivare a fiorilor anuale: li) Activ itatea de cultivare a (lorilor bienale:

i)    Activ itatea de cultiv are a plantelor la ghivece:

j)    Activ itatea de cultivare a arborilor și arbuștilor în pepinieră:

k)    Activ itatea de amenajare și întreținere a aleilor și căilor de acces in Parcuri și Grădini:

l)    Activitatea de amenajare și întreținere a instalațiilor interioare de alimentare cu apă potabilă, a instalațiilor de udat și canalizarea din incinta Parcurilor și Grădinilor.

hi) Activitatea de administrare si exploatare a WC-urilor publice din Parcuri și Grădini:


*)p)

q)

r)

s)

O

u)

V)


CONFORM CU ORIGINAI

Activitatea de montare și întreținere a mobilierului m-barr Parcuri si Grădini:

Activ itatea de întreținere a ceasurilor din Parcuri și Gră

Afinitatea de operare. întreținere și modernizareXmnV din Parcuri si Grădini:

Activitatea de întreținere a monumentelor si a statuilor din patrimoniul municipiului București, aliate în Parcuri și Grădini:

Activitatea de întreținere și modernizare a clădirilor și anexelor necesare deslășurării activ ităților din cadrul Serv iciului :

Activitatea de amenajare și întreținere a spațiilor pentru animale în Parcuri și Grădini: Activitatea de amenajare a zonelor pentru picnic în Parcuri și Grădini.

(4)    Pentru realizarea, modernizarea și întreținerea iluminatului public și ornamental în Parcuri și Grădini. Delegatul va încheia un contract cu operatorul serviciului de iluminat public.

(5)    Delegatul va asigura paza și proiecția Parcurilor și Grădinilor în conformitate cu prevederile Regulamentului Serv iciului.

(6) Parcurile și Grădinile care fac obiectul prezentului Contract. din Aria Delegării, sunt cele cuprinse ca Bunuri de Retur în Anexq nr. 3 la prezentul Contract și în alte anexe care se vor atașa după caz. pe Durata Contractului pentru Bunurile Noi.

* * * » »

ARTICOLUL 3 - Dl RATA CONTRACTULUI, PERIOADA DE MOBILIZARE ȘI DATA ÎNCEPERII

(1)    Durata prezentului Contract este de 5 (cinci) ani de la Data începerii

(2)    Dala începerii este ulterioară Datei Intrării în Vigoare, astfel cum sunt definite ambele la Articolul î (..Definiții și interpretare”) din prezentul Contract.

(3)    Părțile pol conveni asupra prelungirii Duratei Contractului cu respectarea regulilor privind ajutorul de stat și a oricărei I egi aplicabile la data prelungirii. Prelungirea va fi convenită prin act adițional la Contract nu mai târziu de 12 (douăsprezece) luni înainte dc data expirării Contractului.

(4)    între Data Semnării și Dala începerii, se întinde Perioada de Mobilizare.

(5)    în Perioada de Mobilizare, care nu poate fii mai lungă de 90 (nouăzeci) de Zile de la Data Semnării (dacă Părțile nu convin prelungirea acestui termen prin acord încheiat de reprezentanții legali ai acestora). Delegatul va prezenta Delegatarului dovezile care confirmă:

(i)    încheierea tuturor polițelor de asigurare solicitate la Articolul (“Asigurări”) din prezentul Contract:

(ii)    obținerea licențelor/autorizațiilor și sau a altor documente prevăzute de Lege pentru prestarea Serviciului:

(6) Doar după prezentarea tuturor acestor dovezi și documente. Părțile vor încheia Proccsul-Verbal de predare-primire a bunurilor puse la dispoziție de către Delcgatar în vederea prestării Scrviciuhu. a cărui semnare marchează Data începerii, astfel cum este

Articolul I. ("Definiții(7) Pe durata Perioadei de Mobilizare. Părțile:

a)    iși vor asuma toate obligațiile necesare și vor depune toate diligentele pentru ea prestarea Serviciului să poată începe, conform celor prevăzute in Caietul de Sarcini al Serviciului (Anexă. nr. 2 la Contract) si

b)    vor furniza una alteia toate informațiile și datele necesare care le sunt solicitate prin prevederile acestui Contract, ale Caietului de Sarcini al Serviciului (Anexa nr. 2 la Contract) și ale anexelor acestora, după caz.

ARTICOLUL 4 - CONTRACTUL Șl DOCUMENTELE C ONTRACTUALE

(1) Prezentul Contract reprezintă întreaga înțelegere contractuală a părților cu privire la obiectul acestuia.

(2) Se consideră eă documentele care alcătuiesc Contractul se explică reciproc și se interpretează împreună, in eventualitatea oricăror neconeordanțe între cuvinte, termeni, fraze sau abrevieri scrise eu majusculă și definite în cadru! unei Anexe. înțelesul stabilit de Articolul 1 (..Definiții și interpretare'') al Contractului va prevala asupra înțelesuTuf din vnexil. dacă ijmtextul acestui Contract permite.

CONFORM CU ORIGINALUL

——


(3) Prezentul Contract are următoarele anexe:


a)    Regulamentul Serviciului (Anexa nr. 1):

b)    Caietul de Sarcini al Serv ieiului (Anexa nr. 2):    *

e) Inventarul Bunurilor de Retur la Dala îneeperii(Ane.\a nr. 3)

d)    Procesul verbal de predare-preluare a bunurilor prevăzute în

e)    Lista indicaiivă a Bunurilor de Preluare (Anexa nr. 5):

1) Programul de Im -stiții (AnțxaȚtr. <$) g) Indicatorii de Performanță (ÎAn'exâ nf’: 7) li) Asigurările (Anexa nr. 8)

i)    I arifele Serv ieiului la Data începerii (Anexa nr. 9)

j)    Metodologia fanfară (/Sm^pr^IO)

k)    Alte anexe care se vor atașa pe Durata Contractului.

(4) în cazul oricărui eonlliel sau neeoneordanță între Contract și orice Anexă, clauza din cuprinsul Contractului va prevala, tu excepția situației in care se specifică altfel în prezentul Contract,

CAPITOLUL III. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

ARTICOLUL 5- DREPTURILE DELEGATARULUI

Delegaiarul are următoare drepturi, pe care le va exercita însă în corelare eu regulamentele, programele și strategiile de dezvoltare adoptate de Delegalar.

a)să exercite toate competențele prevăzute de I ege și de prezentul Contract în legătură cu Serviciul Public:


c) să aprobe structura și ajustarea modificarea tarifelor Serviciului, la propunerea Delegatului, conform Legii în vigoare, a Metodologiei fanfare și cu avizul prealabil al Autorității M unieipale:

d)    su solicite informații eu privire la nivelul și calitatea Serviciului furnizat prestat de Delegat și eu privire la modul de întreținere, exploatare și administrare a Bunurilor de Retur.

e)    să monitorizeze îndeplinirea obligațiilor contractuale asumate de Delegat:

f)    să aplice penalități în caz de executare eu întârziere sau nee.xecutare a obligațiilor contractuale de către Delegat:

g)    să sancționeze Delegatul în cazul săvârșirii contravențiilor prevăzute de l ege sau de Regulamentul Serviciului din Anexa nr. I la Contract:

h)    să-și exprime intenția de a dobândi Bunurile de Preluare și să solicite Delegatului să semneze contractul de vânzare-eumparare a acestor bunuri, la încetarea prezentului Contract:

i)    să rezilieze Contractul daca Delegatul încalcă în mod grav sau repetat clauzele acestuia si nu respectă Indicatorii de Performanță:

j)    alte drepturi prevăzute de prezentul Contract sau de 1 ege.

CONFORM CU ORIGINALUL


ARTICOLUL 6- DREPTURILE DELEGAȚIEI I

fc    *    *

Delegatul are următoarele drepturi:

V

vale de Deleeatar:


a) să încaseze Tarifele Seiv iciului. astfel cum au fost acesteJ

b) să solicite ajustarea și sau modificarea laril'elor Serviciului, fundamentat, cu respectarea \ 1 elodolouie ilari fa re:

c)    să beneficieze de exclusivitatea prestării Serviciului în Aria Delegării, acordată în baza prezentului Contract de Delegare, Nici o altă entitate (societate, consorțiu, serviciu public) iui va putea presta activitățile care fac obiectul prezentului Contract. în Aria Delegării:

d)    să solicite recuperarea debitelor in instanță:

e)    orice alte drepturi prevăzute de Lege sau de prezentul Contract.

ARTICOLUL 7 - OBLIGAȚIILE DELEGATARULUI

Delegatarul arc următoarele obligații:

a)    să actualizeze și să aprobe modificările la Regulamentul Serviciului, cuprins in Anexa nr. 1 la prezentul Contract. în baza regulamentelor cadru, conform Legii:

b)    să plătească Delegatului I arifele Serviciului prestat, conform prevederilor prezentului Contract:


Ib


2.    îndeplinirea Indicatorilor de Performanță.

3.    menținerea echilibrului contractual:

4.    gradul de îndeplinire a obligațiilor în sarcina Delegatului:

e) să iiu-l tulbure pe Delegai în exercițiul drepturilor sale ce rezultă din prezentul (. onlraet.

I) să asigure menținerea echilibrului contractual, stabilit prin prezentul Contract:

gțulle obligații prevăzute de lege. de Regulamentul Serviciului. de Caietul de Sarcini al Serviciului sau de prezentul Contract.

ARTICOLUL N - OBLIGAȚIILE DELE

(1) Delegatul are următoarele obligații generale:

a)să asigure prestarea Serviciului conform prevederilorZconma<îuale șt cu respectarea Regulamentului Serviciului (Anexa nr< 1 la Contract) și Q_C>rtetiilui de Sarcini al Serviciului (Anexa nr.-2?la Contract), a prescripțiilor, normelor și normativelor tehnice în vigoare. într-o manieră eficientă. în conformitate cu Leuca si Bunele Practici Comerciale:

b)    să gestioneze Serviciul pe criterii de competitiv itate și eficiență economică:

c)    sâ depună toate diligentele, necesare pentru conservarea integrității Bunurilor de Retur pe toată Durata Contractului:

d)să nu înstrăineze sau închirieze nici un Bun de Retur:

e)să transmită Delegatarului modificările de patrimoniu apărute in cursul anului, precum și situația patrimoniului public (cantitativ și valoric) la data de 31 decembrie a fiecărui an pentru înregistrarea în contabilitatea acestuia:

f)    să predea Delegatarului. la încetarea din orice motive a Contractului, toate Bunurile de Retur, conform condițiilor stipulate la ArtîcqltJÎFlQ^n (..Bunurile de Retur"). în stare tehnică corespunzătoare duratei lor normale de funcționare, precum și toată documentația tehnică aferentă, inclusiv cărțile construcțiilor, cărțile tehnice ele., pe bază de proces verbal de predare-primire;

g)    să dețină toate Autorizațiile necesare prestării Serviciului, prevăzute de legislația în vigoare, să obțină și să mențină valabile, pe cheltuiala sa proprie, toate aceste Autorizații:

li)să asigure respectarea Indicatorilor de Performanță prevăzuți în Regulamentul Serviciului și în AiWX3'*(îr?7 (..Indicatorii de Performanță") la prezentul Contract, și să îmbunătățească în mod continuu calitatea Serviciului prestat;

i) să aplice metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor eoneurențiale impuse de I egea Achizițiilor în vigoare;

i) să înregistreze toate reelamațiile și sesizările, care îi sunt adresate. într-un registru și să ia măsurile de rezolvare ee se impun. în registru se vor consemna numele, prenumele persoanei societății care a reclamat, adresa reclamantului, data și ora rceiamației. dala și ora rezolvării, numărul de ordine al rceiamației care va II comunicat peteiiluliii. I a sesizările scrise Delegatul are obligația să răspundă in termen de maximum 30 de /iie de la înregistra te a aeeslo i a:

k)să furnizeze Autorităților Competente. \utoiitățn^Mymeipale și De legatarii Ipr informațiile solicitate si să asigure accesul petsoîțnȘFdr m^utetnicite de acestjn lainformațiile, necesare verificării și exaluării funcționării și de/ pentru xerificarea cantității și calității prestațiilor efectuat prezentului Contract:

I) să țină evidențe tehnice, opcratixe și economice și să raporteze periodic De lega tarului. Autorității Municipale și oricăror alte Autorități Competente date și informații despre activitatea specifică conform chestionarului din anchetele statistice naționale, după caz. conform Legii în \igoare și prezentului Contract:

m)    să asigure existenta, completarea corectă și păstrarea documentațiilor tehnice conform prevederilor Regulamentului Sen iciului (Anexa riri I la Contract):

n)    sâ dețină și să păstreze pe întreaga Durată a Contractului documentația pusă la dispoziție de către Delegatar în legătură eu obiectul Contractului; în acest sens Delegatul își va organiza o arhivă tehnică și xa actualiza periodic documentele prevăzute de Regulamentul Sen iciului (Anexa nr. 1 la Contract):

o)să furnizeze Delegalarului. Autorității Municipale, respectix Autorității de Reglementare informații prixind modul de realizare a Indicatorilor dc Performanță, să aplice metodologia de comparare a Indicatorilor de Performanță prin raportare la operatorul cu cele mai bune performanțe și să asigure accesul la documentațiile și la actele individuale pe baza cărora furnizează prestează Serxiciul, în condițiile I egii:

p)să nu cesioneze sau transfere in xreun mod prezentul Contract sau orice parte din drepturile și obligațiile sale prexăzule în prezentul Contract, altfel decât în conformitate cu condițiile stipulate la Articdtul 20 ("Sub-delegarea ți cesiunea"), orice operație realizată în alte condiții fiind nulă de drept:

q)    sâ contracteze și să mențină pe toată Durata Contractului toate asigurările prexăzule la ArtîcQlukÎ7 ("Asigurări') din prezentul Contract:

r)    să asigure existența personalului necesar pentru prcslarca Serx iciului și să asigure conducerea operativă, mijloacele tehnice și personalul de interxenție în situații de urgență:

s)    să asigure finanțarea pregătirii profesionale a propriilor salariați:

t)    să plătească penalitățile contractuale în cuantumul prevăzut dc prezentul Contract și Anexele corespunzătoare. în caz de ncrespeclare a obligațiilor sale contractuale și a Indicatorilor de Performanță:

u)    să dovedească în termen de 12 luni de la Data Semnării Contractului că certificarea pe care o deține pentru Sistemul de Management al Calității (în conformitate cu standardul ISO9001 sau cu un standard echivalent) a fost implementată pentru Aria Delegării:

v)    să dovedească în termen de 12 luni de la Data Semnării Contractului că certificarea pe care o deține pentru Sistemul de Management al Mediului (în conformitate cu standardul ISO 14001 sau cu un standard echivalent) a fost implementată pentru Aria Delegării:

x\) alte obligații prexăzule de Lege. de Regulamentul Serx iciului. de Caietul de Sarcini al Serviciului sau de prezentul Contract.

(2) Delegatul prestează toate activitățile ce sunt cuprinse în programul anual dc lucrări, ce a fost propus de acesta. însoțit de fișele de fundamentare și memoriile tehnico-cconomice justificalixe și aprobat de Delegatar.
(1)    Larilele Serviciului se stabilesc se ajustează și se modifică cu respectarea Metodologiei I arifarc. larilele Sen ieiului la Data începerii Contractului sunt cele prevăzute în Anexa nr. 9.

(2)    I'aril’ele Sen ieiului trebuie să asigure atât viabilitatea economică a Delegatului, cât și i n terese le De legata r u I u i.

(3)    Delegalarul are competență exclusivă în aprobarea laril’elor Serviciului.

(4)    larilele Serviciului se facturează lunar de către Delegat Delegatarului. factura fiind însoțită de situațiile lunare de lucrări aprobate de către Delegatar. întocmite în funcție de cantitățile de lucrări executate și confirmate prin procesele verbale de recepție și conforme cu programul anual de lucrări aprobat.

(5) Factura se emite de Delegat după aprobarea de către Delegatar a situațiilor lunare de lucrări, iar data emiterii se înscrie pe factură. Delegalarul este obligat să achite suma reprezentând contravaloarea facturii emise în termen de 15 (cincisprezece) Zile I ucrăloare de la data primirii acestora (termenul de scadentă privind plata facturii se ia în calcul începând cu data primirii facturii) în contul următor................

(6)    Ncachitarea facturii de către Delegatar în termen de 30 (treizeci) de Zile de la dala scadenței

» atrage penalități dei'ntârziere stabilite astfel:    •    »

a)    penalitățile se datorează începând eu prima zi după dala scadenței:

b)    penalitățile sunt egale eu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare:

e) valoarea totală a penalităților nu va depăși valoarea faetuiii și se constituie venit ai Delegatului

(7)    Soluționarea oricăror dispute în legătură cu larilele Serviciului și sau plata acesteia se face conform prevedenlor Âflîcpiujut^3 („I egea aplicabilă și soluționarea litigiilor") din prezentul Contract. Până la soluționare la stabilirea contravalorii Serviciului va fi aplicat fariful în vigoare, iar în urma soluționării disputei noul larif aprobat conform 1 egii va intra în vigoare în luna imediat următoare.

ARTICOLUL 1(1 - REDEVEN ȚA

Nici o Redevenjă nu va fi plătită de Delegat conform prezentului Contract.

ARTICOLUL II - MONITORIZAREA CONTRACTULUI

I) Respectarea și îndeplinirea de către Delegat a Indicatorilor de Performanță, stabiliți în

Regulamentul Serviciului (Anexa nr. I la Contract) ea Indicatori de Performanță generali și Indicatori de Performanță garantați, și a celor prevă/uți în z\nexa nr: 7 (..Indicatorii de Performanță") la Contract și în general a tuturor obligațiilor stabilite prin prezentul Contract vor fi monitorizate de Delegatar. prin Corpul Agenților Constatatori și prin \iitoritalea Municipală, conform termenilor și condițiilor stipulate de prezentul Articol.prestat, corespunzător Indicatorilor de Performanță. in conlbrmilale eu ppXederile prezentului Contract. Regulamentului Serviciului (Anexa nr. 1 la Contract) șiQliieSei nr. 7 (..Indicatorii de

Performanță''), iar în cazul nerespeetării de către Delegat a Indicatorilor de Performanță:


a)    să informeze la timp Delegatul și Delegatarul în legătură eu această nerespeetare

b)    să comunice și să stabilească cu Delegatul, după caz. măsuri si termene de conformare

c)    să propună Delegatarului aplicarea penalităților contractuale.

(3)    Delegatarul. prin Corpul Agenților Constatatori. va monitoriza respectarea de către Delegat a prevederilor prezentului Contract.

(4)    Delegatul trebuie să coopereze eu bună credință eu Autoritatea Municipală si cu Delegatarul pentru a facilita monitorizarea Serviciului. în acest sens. Delegatul trebuie să :

a)    pregătească și să transmită raportările prevăzute de prezentul Articol:

b)    să răspundă în maxim 30 (treizeci) de Zile solicitărilor de clarificare transmise de Delegatar Autoritatea Municipală, atunci când acest lucru este posibil sau să notifice Delegatarul/Autoritaiea Municipală în legătură eu motivele pentru care nu este posibil să răspundă solicitărilor în termenul dat:

c)    să respecte și să se conformeze deciziilor luate de Delegatar sau de Autoritatea Municipală potriv it atribuțiilor acestora:

d)    să informeze Delegaiarul/Auloritatea Municipală în legătură cu laptele sau condițiile care ar

putea facilita. îndeplinirea funcțiilor sale:    «    .

e)    să coopereze eu Delegatarul/Autoritaiea Municipală la orice anchetă pe care aee(a)sla o poale desfășură în exercițiul atribuțiilor sale de monitorizare în baza prezentului Contract:

f)    să permită Corpului Agenților Constatatori, reprezentanților Autorității Municipale sau altor persoane împuternicite de Delegatar în acest scop:

(i)    accesul rezonabil ia toate documentele necesare care privesc cantitățile și calitatea prestației efectuate, precum șî la bunurile utilizate de către Delegat în legătură eu Serviciul.

(ii)    să inspecteze, să fotografieze sau să filmeze instalațiile și să cerceteze, să facă fotocopii și să scoată extrase din orice dosar sau registru ținut de către Delegat și să efectueze inspecții, măsurători sau teste.

(5)    Delegatarul,'Autoritatea Municipală va informa în prealabil Delegatul asupra intenției de a verifica respectarea Indicatorilor de Performanță sau de a efectua o inspecție pentru verificarea îndeplinirii obligațiilor contractuale și va stabili data cea mai bună pentru efectuarea verificărilor. Aceasta nu va 11 lotuși înțeleasă însă ea o limitare a drepturilor și capacității Delegatarului/Autorilății Municipale de a-și aduce la îndeplinire îndatoririle și în particular dreptul său de a efectua, din când în când. inspecții aleatorii și/sau inopinate privind orice aspecte legate de Serv iciu,

(6)    l.a sfârșitul fiecărei Perioade de Monitorizare. Delegatarul/Autoritaiea Municipală va întocmi un "Raport de monitorizare" pe care îl va transmite Delegatului. în termen de 30 (treizeci) de Zile de la încheierea Perioadei de Monitorizare. Acest raport va stabili măsurile de conformare pe care Delegatul trebuie să le adopte.

(7)    După primirea Raportului de monitorizare. Delegatul poate prezenta Delegatarului/Autorilății Municipale propunerile sale de îmbunătățire a activității pentru a se conforma Contractului, inclusiv Indicatorilor de Performanță, transmițând aceste propuneri în termen de 10 (zece) Zile de la data primirii Raportului de monitorizare. Propunerile de îmbunătățire a activității vor:b) prevedea o dală până la tare nivelul Indicatorului de Performanță va fi atins, atunci când obiectul măsurilor este un anumit Indicator de Performanță.

(S) Delegatul va ține și va păstra în bună stare toate înregistrările rezultatelor, evenimentelor și incidentelor. în detaliu, care au legătură sau sunt necesare a fi colectate pentru Indicatorii de Performanță.

(9)    Poale bazele de date și tabelele centralizatoare trebuie păstrate în format electronic și actualizate periodic. Copii in format electronic trebuie furnizate Delegatarului Autorității Municipale la cerere.

(10)    Măsurarea prestației Serviciului Public se efectuează si se centralizează de către Delegat, într-o situație de lucrări prin care se justifică cheltuielile cu munca vie. cheltuielile curente de întreținere și exploatare, cheltuielile materiale, etc. Delegatul va transmite Delegatarului situația lunară de lucrări realizate până în ziua a cincea a lunii următoare sau în prima /i 1 ucrătoare după această dală. dacă ziua a cincea a lunii respective cade într-o zi nelucrătoare.

Delegatarul va verifica situația de lucrări și va transmite Delegatului eventualele observații în termen de 5 zile de la primirea acesteia. Delegatul va avea obligația de a lua țoale măsurile pentru clarificarea observațiilor formulale de Delegat și de a modifica completa siluația de lucrări în mod corespunzător în termen de 5 zile de la dala primirii observațiilor formulale de către Delegatar. In cazul în care Delegatarul nu formulează observații in termenul anterior prevăzut, siluația de lucrări se consideră aprobată și poate fi utilizat pentru facturarea valorii serv ieiuhii conform Articolului 9 (..Tarifele Serviciului”) din prezentul Contract.

(11)    Situațiile de lucrări se întocmesc conform programului anual de lucrări ^aprobat de Delegatar și pe baza verificărilor și confirmărilor cantitative și calitative a lucrărilor de către Delegatar. la înștiințarea Delegatului (proeese-verbale de recepție).

(12)    Delegatul va raporta anual Delegatarului și Autorității Municipale, până Ia sfârșitul primului trimestru a! anului următor

a)    un raportul privind gradul de îndeplinire a Indicatorilor de Performanță, motivând situațiile necorespunzătoare apărute și măsurile luate pentru remedierea lor;

b)    raportul anual de activitate.

(13) De asemenea. Delegatul va prezenta, la începutul fiecărui An Contractual. Delegatarului dovezi;

a)    de plata a impozitelor, taxelor și contribuțiilor, precum și a primelor de asigurări;


b)    de deținere a tuturor Autorizațiilor valabile;

e) de efectuare a audilului anual al sistemelor de managem calității). ISO 14001 (Managementul mediului).

ARTICOLUL 12 - INVESTIȚII

(1)    Investițiile, sunt prevăzute în Programul de Investiții (Anexa nr. 6 la Contract).

(2)    în cazul Investițiilor realizate de către Delegat, ea Obligație de Serv ieiu Public se vor aplica următoarele reguli;2 Calculul Compensației pentru Obligația de Serviciu Public se stabilește după formula:

c~c/; h- r.

unde.

C    reprezintă Compensația

CE    reprezintă cheltuielile de exploatare eligibile

Pr    reprezintă profitul rezonabil al operatorului, calculat la total cheltuieli eligibile si

care nu poate depăși procentul de 3% din valoarea acestora.

V    reprezintă totalitatea veniturilor obținute de operator în legătură cu prestarea

Serv ic iu lui

Cheltuielile de exploatare eligibile reprezintă cheltuielile Delegatului legale de prestarea Serviciului și includ, dar Iară a se limita la acestea, costurile eu personalul, costuri cu amortizarea, costurile de întreținere, mentenanță si reparații, costurile materiale și de servicii efectuate de terți care au legătură cu Serviciul. Acestea vor fi audilale de Delegatar.

3. Sumele transferate de către Delegatar nu vor depăși sumele necesare acoperirii costurilor pentru realizarea Investițiilor, calculate conform literei b) de mai sus:

I Delegatul va atribui contractele de lucrări sau de servicii pentru realizarea Investițiilor numai cu respectarea I egii Achizițiilor:

5. Delegatarul va controla realizarea Investițiilor și în situația în care va constata că a transferat Delegatului sume mai mari decât cele efectiv necesare acoperirii costurilor pentru realizarea Investițiilor. Delegatul va fi obligat să restituie sumele transferate în plus la care se va adăuga dobânda legală pentru această sumă excedentară, calculată de la data decontării până la data restituirii.

(3) In cazul în care Delegatarul realizează în mod direct Investiții în Bunuri Noi acestea vor fi date în administrare și exploatare Delegatului, fiind Bunuri de Retur. Proeesele-verbale de predare primire a acestor bunuri vor constitui Anexe la Contract, ce vor completa inventarul Bunurilor de Retur

ARTICOLUL 13 - BUNURILE UTILIZATE IN DERULAREA CONTRACTULUI

Categoriile de următoarele:


bunuri ee vor li utilizate de către Delegat 'în CONFORMI CU ORIGINAL13.1. Bunurile de Retur

13.LI. Acestea sunt:

a)    Bunurile Proprietate Publică, astfel eum sunt prevăzuyZîn Proptfsul-verbal de predare-

primire din    la Contract, pe întreaga DiiratflaCpnîractului. în scopul prestării

Serviciului. Acestea sunt și rămân în proprietatea Pefegatan.ilui pe întreaga Durată a Contractului. Delegatul primește posesia și dreptul de folosință asupra acestor bunuri, pe întreaga durată a Contractului.

b)    Bunuri Noi. care înseamnă toate bunurile finanțate, dobândite, construite, puse în funcțiune, instalate sau create după Data începerii, care fac parte din Infrastructura Edilitar Urbană aferente Serviciului și care potrivit Legii și prezentului Contract constituie Bunuri de Retur. Bunurile Noi sunt incluse în jcs
NN


-i


/fi


conform I egii. De la acest moment, clauzele prezentului Contract referitoare la exploatarea, întreținerea ți înlocuirea Bunurilor de Retur sunt aplicabile în mod corespunzător și Bunurilor Noi.

13.1.2.    Inventarul Bunurilor de Retur la Data Semnării Contractului este prevăzut în Anexa tir. 3 la prezentul Contract. Pentru Bunurile de Retur prevăzute la Articolul 13Jj’£lrt. a) de mai sus se încheie un proces-verbal de predare-primire între Delegat și Delegatar. care constituie AnexiCnr; 4 la prezentul Contract. în situația în care pe parcursul executării Contractului Delegatarul investește în bunuri noi definite la ArtlColuli*Î3^1ch Ht. b). de mai sus acestea vor fi puse la dispoziția Delegatului în condițiile prevăzute la Articolul 12 alin. (3) de mai sus.

13.1.3.    loate Bunurile de Retur revin de drept Delegatarului. la încetarea Contractului din orice cauză, libere de orice sarcini și gratuit.

13.1.4.    Delegatul nu va folosi nieio parte a unui bun sau a spațiilor de lucru pentru care a fost acordat dreptul de concesiune. în alt scop decât prestarea Serviciului. Iară aprobarea scrisă și prealabilă a Delegatarului care este proprietarul respectivului bun spațiu.

13.1.5.    Delegatului îi este interzis să constituie garanții reale asupra oricărui Bun de Retur.

13.1.6.    Delegatul nu poate închiria sau ceda. sub nieio formă juridică, folosința Bunurilor de Retur și elementelor lor componente.

13.1.7.    Delegatul este obligat să exploateze și să întrețină Bunurilor de Retur, cu diligența unui bun proprietar.

I3»1.8, Delegatul va transmite eel puțin o dată pe an Delegatarului lista Bunurilor de Retur pe care acesta nu le mai folosește. în conformitate cu prevederile prezentului Contract, în termen de 90 (nouăzeci) de zile de la primirea cererii scrise din partea Delegatului. Delegatarul va emite o hotărâre prin care

a)    va declara bunurile pioprietate publică din lista transmisă ea fiind bunuri proprietate privată

b)    va aproba scoaterea tuturor bunurilor din lista transmisă din inventarul din Arfexn nr?3 la Contract.

în termen de 30 de zile de la adoptarea hotărârii de către Delegatar. Delegatul va preda aceste bunuri Delegatarului pe bază de pioees-verbal de predare primire care se va anexa la Contract,


Este stabilit în mod expres ea aceste bunuri nu v

13.2. Bunuri de Preluare, a căror listă indie prezentul Contract.

13.2.1.    La încetarea prezentul Contract din Bunurile de Preluare, eu plata unei sume de bani egală cu valoarea contabila actualizată a acestora.

13.2.2.    în termen de eel mult 15 (cincisprezece) Zile de la Dala încetării. Delegatarul va notifica Delegatului care sunt Bunurile de Preluare pe care dorește să le dobândească.

13.2.3.    Delegatul va transfera proprietatea și posesia asupra Bunurilor de Preluare către Delegatar după primirea plății valorii acestora stabilită conform Articpiului 13,2.1 dc mai sus.


13.3. Bunuri Proprii care aparțin Delegatului și nu vor fi transferate Delegatarului ia încetarea Contractului. Delegatul are drepturi depline de a dobândi. înstrăina. greva eu sarcini sau de a dispune în orice alt mod de Bunurile Proprii.

ARTICOLUL 14 - MĂSURILE DE SĂNĂTATE SI SECURITATE IN MUNCĂ

(1)    Delegatul va revizui pianul său intern de sănătate și securitate în muncă, ori de câte ori va li necesar și ori de câte ori se vor face schimbări ale practicilor de exploatare, se vor introduce utilaje și echipamente noi. ele. și va prezenta Delegatarului documentul rev izuit.

(2)    Delegatul va avea în vedere sănătatea și securitatea în muncă pentru toate persoanele implicate în prestarea Serviciului și va menține toate amplasamentele, clădirile, instalațiile, vehiculele și utilajele (in măsura în care acestea se află sub controlul său) într-o stare de funcționare corespunzătoare pentru evitarea pericolului, va întreține, pe cheltuială proprie, instalația de iluminare, elementele de protecție, semnele de avertizare și va urmări amplasarea și instalarea acestora ori de câte ori va 11 necesar, sau la solicitarea Delegatarului sau la solicitarea oricărei Autorități Competente, in domeniul protecției, securității și sănătății populației.

ARTICOLUL 15 - ASPECTE DE PROIECȚIA MEDIULUI. ÎMPĂRȚIREA RESPONSABILITĂȚILOR DE MEDIU ÎNTRE PĂRȚI

(1)    De la Data începerii. Delegatul va (1 răspunzător de orice încălcare a prevederilor oricărei Legi referitoare la mediul înconjurător, care apare sau a avut loc după această dată.

(2)    Delegatul nu va putea il ținut responsabil de nici un act. omisiune, fapt sau activitate a Delegatarului. ale căror cauze sunt anterioare Datei începerii și au av ut ca rezultat o încălcare sau nerespectare a prevederilor oricărei i egi privind mediul înconjurător. Dclegatarul se obligă să-l despăgubească pe Delegai pentru orice astfel de răspundere legală de mediul înconjurător.


ARTICOLUL 16-GARANȚIA DE BUNĂ EXECl

(1)    Valoarea Garanției de Bună Execuție este fixată la suma de valoarea facturilor lunare.

(2)    Garanția de Bună Execuție se va constitui, de către Delegatar.

sumele datorate și cuvenite Delegatului până la concurența valorii sta Execuție.

(3)    Pentru evitarea oricărui dubiu, constituirea Garanției de Bună Execuție nu reduce și nu limitează în nieiun fel responsabilitatea Delegatului în legătură cu obligațiile care-i revin conform Contractului și nu împiedică Dclegatarul. în exercitarea atribuțiilor sale de monitorizare a executării Contractului și aplicare a penalităților) să ia orice altă măsură permisă de I egea în v igoare de clauzele Contractului în legătură cu încălcarea de către Delegai a obligațiilor sale.

(4)    Garanția de Bună Execuție poale 11executată de către Delegatar. în limita prejudiciului creat,

pentru plata sumelor menționate la z\rticQluI C ("Definiții și interpretare7') din prezentul Contract, numai după notificarea Delegatului în acest sens. cu cel puțin    Zile înainte, precizând

obligațiile care nu au fost respectate, precum și termenul ac/^tîtspent^i';.remcdierea acestora

//S>    -1    7 .
Daca Delegatul nu remediază prejudiciul în termenul acordat. Delegatarul va executa Garanția de Bună I xeeuție. fără nici o altă notificare.

(5)    în cazul executării totale sau parțiale a Garanției de Bună Execuție. Garanția de Bună Execuție va 11 reconstituită de către Delegatar. prin rețineri succesive din sumele datorate și cuvenite Delegatului până la concurența valorii stabilite a Garanției de Bună I xeeuție.

(6)    Delegatarul va returna Operatorului Garanția de Bună I xeeuție in termen de cel mult 14 (paisprezece) /ile de la data semnării procesului-verhal de predare-primire a Bunurilor de Retur care sunt restituite Delegatarului odată cu încetarea Contractului, dacă Delegatarul nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei ca urmare a nerespectării dc către Delegat a unor obligații contractuale.

ARTICOl l L 17-ASIGURĂRI

(1) l'ără a aduce atingere altor sarcini, obligații și sau răspunderi ale Delegatului asumate în baza acestui Contract. în Perioada de Mobilizare. Delegatul, pe proprie răspundere și cheltuială. va obține și va menține pe întreaga durata a Contractului polițele de asigurare cu acoperirea prevăzută de Lege și Bunele Practici Comerciale și in special următoarele asigurări, după cum sunt detaliate in Anexa nr. 8 la prezentul Contract:

a) Asigurarea dc bunuri, ce va acoperi țoale riscurile cu privire la pierderi fizice sau daune aduse infrastructurii aferente Serviciului:

b) /Ysigurări auto acoperind parcul dc mijloace de transport și utilaje folosite dc Delegat în gestiunea Serviciului:


e) Asigurarea dc răspundere civilă generală.

(2)    Delegatul va fi obligat să încheie orice alic moment dat pe Durata prezentului (’ontract.

(3)    Delegatul, la cererea Delegatarului. va furnb alin. (I) de mai sus.

(4)    Delegatul se va asigura că fiecare poliță de ii drept obiect bunuri ce aparțin Delegatarului sau e;

a)    prevede că orice acțiune dc revendicare a Delegatarului împotriva asigurătorului va 11 acceptată de asigurător ca îndeplinind criteriile de revendicare, și

b)    conține prevederile prin care se solicită asigurătorului ca în termen de 30 (treizeci) de Zile să adreseze o notificare Delegatarului înainte de orice anulare sau modificare semnificativă a poliței in cauză. Primirea dc către Delegatar a acestor notificări nu va exonera Delegatul de nieio obligație, responsabilitate sau răspundere contractuală sau legală.

(5)    Asigurarea dc răspundere civilă va include o clauză prin care asigurătorul acceptă că termenii asigurării se aplică Delegatarului și Delegatului, angajaților. agenților. funcționarilor acestora ca în cazul în care o asigurare separată ar fi Ibst încheiată pentru fiecare dintre ei.(6) în cazul în care Delegalul nu încheie vreuna dintre asigurările prevăzute de prezentul Articol și detaliate în Anexa nr. 8 la Contract sau încheie o asigurare cu acoperire insuficientă. Delegatarul are dreptul să dea un preav iz de maximum 15 (cincisprezece) Zile Delegatului, pentru a-și îndeplini această obligație. înainte de a rezilia Contractul conform Articolului 32 ("Rezilierea Contractului").

(7) Delegatul va inlbrma Delegatarul în legătură cu orice situație ce ar putea avea ca efect formularea unei solicitări de plata sau a unei cereri de despăgubiri oricărei polițe de asigurare de îndată ce este posibil și in termen de cel mult 10 (zece) Zile de la producerea evenimentului asigurat. In continuare. Delegând va soluționa cererea direct eu asigurătorii respectivi. va acționa în interesul ambelor Părți și va informa Delegatarul despre toate etapele privind soluționarea unor astfel de cereri.

(fi) Delegatul va utiliza toate sumele primite din asigurări pentru daunele sau pagubele bunurilor Contractului pentru a repara, reconstrui sau înlocui bunurile respective în scopul prestării fără întrerupere a Serviciului conform prevederilor prezentului Contract.

(9) In cazul unei cereri de despăgubire formulată în baza oricărei polițe de asigurare încheiate de Delegat, acesta va I) unic răspunzător pentru achitarea franșizei Iară a prejudicia utilizarea despăgubirilor de risc acoperite de asigurări în baza Contractului.

(10) Delegatul va furniza dovezi ale plăților peri^lirr ale ptiim lnr-do asigurare Iară întârziere, la ce re re a De le ca t a ru I u i.


ARTICOLUL 18-REGISTRE, EVIDENȚE CONTABILE ȘTĂUfirf

(1)    Delegatul va respecta standardele și principiile eonlabileyZî x menține registrele și înregistrările contabile necesare conform I egii aplicabile.

(2)    Delegatul va evidenția în contabilitate în mod separat. clarVTdi.stinct toate intrările și ieșirile contabile în legătură cu prezentul Contract. în conformitate cu dispozițiile legale, in măsura în care Delegatul nu va evidenția aceste intrări și ieșiri contabile în mod separat, atunci Delegatarul va putea rezilia Contractul în condițiile ^fH'cQlulijți'32 ("Rezilierea Contractului").

(3) Delegatarul poale, suportând costurile și cheltuielile, să efectueze un audil al evidențelor și registrelor contabile și al altor documente relevante pentru Contract ținute în condițiile prezentului Articol, inclusiv asupra evidențelor și registrelor lucrărilor și echipamentelor și a oricăror informații. înregistrări și documente contabile care pot II solicitate de Delegatar. Delegatul are obligația de a permite Delegatarului și altor persoane autorizate să verifice și să auditeze aceste documente, inclusiv să obțină copii de pe acestea. în orice moment pe Durata Contractului,

(4) Toate registrele, evidențele. înregistrările și documente contabile la care se face referire în prezentul Articol vor fi păstrate de Delegat pe o perioadă de timp cerută de Lege. La expirarea acestei perioade. Delegatul nu va arunca sau distruge registrele, evidențele. înregistrările și documentele contabile tară a cere aprobarea Delegatarului printr-o adresă scrisă trimisă cu cel puțin 30 (treizeci) de Zile înainte. în urma primirii adresei Delegatarul poate prelua pe cheltuială proprie registrele, evidențele, înregistrările și documente contabile, notificând intenția sa printr-o adresă trimisă Delegatului cu cel puțin 10 (zece) Zile înainte de expirarea perioadei de 30 (treizeci) de Zile.    (
ARTICOLl L 19 - CLAUZA DE PREVENIRE A CORI l’ȚIEl

(1)    Delegatul nu va acorda și nu va solicita nici unei persoane angajate de Delegatar sau de sub-contractanții sau mandatarii acestuia nici un lei de cadou sau plată sub orice formă, ca stimulare sau recompensă pentru a acționa, pentru că a acționat sau că s-a abținui să acționeze intr-un anume fel. pentru că s-a arătat în favoarea sau s-a abținui să se arate în defavoarea oricărei persoane. în legătură cu acest Contract Orice nerespectare a prezentului articol va (1 considerată o încălcare gravă a Contractului ce poate duce la rezilierea acestuia conform Articolului 32 ("Rezilierea Contractului").

(2)    Delegatarul poate rezilia prezentul Contract, conform Articolului 32 ("Rezilierea Contractului"), în cazul în care Delegatul sau orice persoană angajată de acesta sau acționând în numele său:

a)    a oferit, a dat sau a fost de acord să ofere oricărei persoane orice cadou sau comision de orice natură drept stimulent sau recompensă pentru ea a realizat sau realizează ori s-a abținut sau se abține de la vreo faptă legată de prezentul Contract ori de orice altă relație contractuală cu Delegatarul:

b)    a realizat sau s-a abținut de la o acțiune pentru favorizarea sau defavorizarea oricărei persoane în relație cu prezentul C ontract sau cu orice alt contract cu Delegatarul:

c)    a comis orice infracțiune de dare și sau luare de milă ori corupție, potrivit I egii, privitor la prezentul Contract sau orice alt contract cu Delegatarul:(1)    Delegatul nu va putea subdelega gestiunea Serviciului, subroga, nova. transmite. cCda sirîf transfera în orice alt mod. totalitatea sau o parte din drepturile și obligațiile sale derivate din sau în legătură cu prezentul Contract, fie mod direct, fie indirect, decât dacă Legea în vigoare la dala respectivei operații permite o astfel de subdelegare. subrogate, novație. transmitere, cesiune sau transfer și doar cu acordul scris prealabil al Delegatarului. Nerespeetarea condițiilor stipulate de prezentul alineat reprezintă o încălcare gravă de către Delegat a obligațiilor sale .și poate constitui o cauză de reziliere a Contractului conform Ârtîcottțlui*32 ("Rezilierea Contractului").

(2)    Dispozițiile alineatului precedent nu vor fi interpretate încât să împiedice utilizarea sau angajarea de către Delegat de furnizori, prestatori, antreprenori, mandatari pentru furnizarea de produse sau realizarea de lucrări ori prestarea de servicii cu condiția să nu se poată pretinde că o astfel de utilizare sau angajare ar constitui o delegare, o cesiune sau o derogare de la oricare dintre drepturile sau obligațiile semnificative ale Delegatului în baza prezentului Contract.

ARTICOLUL 21 - CONTRACTELE ÎNCHEIATE DE DELEGAT

Contractele de achiziție de produse, servicii sau lucrări ce vor 11 încheiate de către Delegat in legătură cu obiectul prezentului Contract trebuie să respecte I egea Achizițiilor.CAPITOLUL V. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

ARTICOLUL 22 - RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

(1)    Nerespectarea dovedită de către oricare dintre Părțile contractante a obligațiilor contractuale ee-i incumbă în temeiul prezentului Contract atrage răspunderea contractuală a Părții în culpă.

(2)    In situația rezilierii Contractului din vina unei Părți, această Parte va datora despăgubiri celeilalte Părți. în cuantumul stabilit de Părți, de un expert independent, desemnat de acestea sau de către instanța judecătorească competentă.

(3)    încetarea prezentului Contract nu va avea ca efect degrevarea de obligații a Părților în cazul în care. prin natura lor. obligațiile respective rămân în vigoare și după Dala încetării Contractului. De asemenea. Părțile rămân răspunzătoare pentru orice fapte acte întreprinse de către o Parte pe perioada deslâșurării Contractului ale căror rezultate care s-ar ivi după încetarea efectelor Contractului și care ar avea efecte prejudicialele pentru cealaltă Parte.

ARTICOLUL 23 - RĂSPUNDEREA, PENALITĂȚI ȘI DESPĂGUBIRI IN SARCINA DELEGATULUI

(1) Nerespectarea de către Delegat a Indicatorilor de Performanță, stabiliți conform Regulamentului Serviciului (Anexa nr. 1 la Contract) și delaliați în Anexa nr. 7 ("Indicatorii de Performanță") la prezentul Contract. va atrage obligația Delegatului de^u-gjâti j>mîTitălile contractuale.


(2) Delegatul este obligat la plata penalităților contractuale în sale, inclusiv pentru următoarele obl la caz la coz):

'feîndeplinire a obligațiilor n continuare | ve tw completa de


a)

b) în cazul în care au trecut trei zile consecutiv Iară precipitații și temperaturi de peste .... CC operatorul nu a efectuat o operație completă de udare a {lorilor anuale, se va percepe o

penalizare al cărui cuantum va fi de ............... fără ca plata penalității să-l exonereze pe

Delegat de obligația de a va înlocui pe cheltuială proprie florile care s-au uscat din cauza udării insuficiente sau defectuoase;

e) în cazul în care operatorul nu a ridicat în decurs de 24 ore deșetirile vegetale rezultate din activitatea întreținere a spațiilor verzi din Parcuri și Grădini, se va percepe o penalizare al cărui cuantum va fi de.............::

d)    în caz de neîndeplînire a unei obligații contractuale din culpa Delegatului, acesta va plăti penalități de 2,5% din valoarea prestației neefectuaie sau penalități de ..../zi de întârziere dacă prestația a fost realizate eu întârziere dar nu au fost respectate termenele prevăzute de prezentul Contract și sau de Anexele safe:

e)    netransmiterea informațiilor solicitate către Delegatar. Autoritatea Municipală sau ailor

entități în conformitate cu Contractul -................:

(3) Penalitățile sunt aprobate de Delegatar. la propunerea Autorității Municipale, a Corpului

Xgenților de Control sau a direcțiilor de specialitate din cadrul Primăriei Xliinieipiukdjiye-ttreșli

'A


■■ > ol -


•kiv. •

\S, o.

J- >

și sunt comunicate Delegatului. Delegatul va 11 obligat la plata penalităților care au rămas definitive sau nu au fost contestate în termen de 15 (cincisprezece) zile de la primirea notificării

(-1) Nerespectarea gravă și repetată a Indicatorilor de Performantă poate determina rezilierea Contractului de către De legatar, conform Ârtîcdiqîuî 32 ("Rezilierea Contractului").

(5) In plus față de orice alte despăgubiri, penalități sau sancțiuni prevăzute în acest Contract. Delegatul va despăgubi Delegatarul și pe mandatarii sau prepușii acestuia în legătura eu orice pretenții sau prejudicii invocate de orice altă persoană decât Delegatarul. care pol 11 generate de. sau în cursul, sau în legătură cu neîndeplinirea de către Delegat a oricăror obligații în baza prezentului Contract.

ARTICOLUL 24 - RĂSPUNDEREA DELEGA TARULUI

(1)    Delegatarul nu îl va tulbura pe Delegai în exercițiul drepturilor rezultate din prezentul Contract,

(2)    în niciun caz Delegatarul nu va II răspunzător față de Delegat de vreo Daună ori Daună indirectă sau cheltuială de orice natură pe care Delegatul le-ar putea suporta sau înregistra ca o consecință directă a:

a)    apariției unui Eveniment de f orță Majoră.

b)    nerespectării *de către Delegat a propriilor sale obligații asumate prin prezentul ContYaet: e) acțiunii, inacțiunii sau faptelor unor terțe persoane pentru

responsabil.

ARTICOLUL 25 - EXONERARE,\ DE RĂSPUNDERE


(1) Eără a aduce atingere prevederilor cgluluî 23 ("Răspunderea, penalități și despăgubiri în sarcina Delegatului") de mai sus privind răspunderea Delegatului, acesta nu va putea 11 ținut răspunzător pentru neîndeplinirea vreunei obligații ce-î rev ine în baza prezentului Contract dacă neîndeplinirea respectivei obligații este o consecință directă a situațiilor prevăzute la alineatele de mai jos din prezentul Articol.

(2) Delegatul nu va 11 obligat să îndeplinească obligațiile sale contractuale, inclusiv Indicatorii de Performanță. în măsura în care acesta nu poale, în mod rezonabil, fie (i) să respecte termenele de îndeplinire a obligațiilor contractuale în perioadele de timp prevăzute, fie (ii) să continue să îndeplinească obligațiile contractuale, ca o consecință directă a:

a)    apariției unui Eveniment de l-orță Majoră:

b)    nerespectării de către Delegatara propriilor sale obligații asumate prin prezentul Contract:

c)    acțiunii, inacțiunii sau faptelor unor terțe persoane pentru care Delegatul nu este responsabil.

(3) în cazul în care Delegatul se află în imposibilitatea de a presta Serviciul, total sau parțial, din orice motiv, sau consideră că anumite circumstanțe ar putea împiedica în mod substanțial prestarea Serviciului, atunci Delegatul va notifica imediat Delegatarul. în condițiile prevăzute de prezentul Contract oferind în scris detalii cuprinzătoare asupra circumstanțelor, motivelor, d


23
detalii pe care Delegalarul le solicită în mod rezonabil. Invocarea oricărui motiv care ar putea împiedica in mod substanțial prestarea Serviciului nu va atrage nîcio modificare a vreunei clauze a acestui Contract și nu va elibera sau exonera în nieiun fel Delegatul de obligația de a presta Serv iciul conform Contractului și I egii.


ARTICOLUL 26 - ÎNTINDEREA DESPĂGUBIRILOR


Despăgubirile datorate de oricare dintre Părți conform prezentului Contract vor acoperi integral Daunele suferite de Partea sau terțul prejudicial. în înțelesul prezentului Contract și Articol în despăgubiri nu sunt incluse penalitățile ce pol fi datorate de o Parte conform prezentului Contract.


CAPITOLUL VI. EVENIMENTE NEPREVĂZUTE


J oiiirci!*

-.2    »">■.« "C, i

•51


•.-JU


V.ARTICOLUL 27- FORȚA MAJORĂ

(I) „lorța Majoră” înseamnă un eveniment mai presus de voința Părțîkfr. eare>di se datorează greșelii* sau vinei acestora, imprevizibil și care litee imposibil/ exeptriarea și respectiv îndeplinirea Contractului. I vcnimcnlelc de forță majoră vor include următoarele, fără a se limita la acestea:

a)    I venimente naturale de forță majoră cum ar fi:

i. trăsnete, cutremure, uragane și alte condiții climaterice extraordinare ca de exemplu temperaturi anormal de scăzute:

ii.    exploz.ii. foc sau inundații (dacă nu sunt cauzale de Partea respectivă sau orice altă persoană pentru care aceasta este responsabilă):

iii.    contaminări nucleare, chimice sau biologice (dacă nu sunt cauzate de Partea respectivă sau orice altă persoană pentru care aceasta este responsabilă):

îv. bombe sau alte muniții neexplodate sau descoperiri de fosile sau relicve arheologice.

b)    Ev enimente politice de forță majoră cum ar fi:

i.    război sau război civil (declarat sau nu) sau conflict armat, invazii sau acte ale inamicilor externi, blocade și embargouri;

ii.    acțiuni v iolente de stradă sau rebeliuni eiv ile;

iii.    orice act sau amenințare de terorism credibilă în mod rezonabil la adresa Părții respective sau privind bunurile de infrastructură aferente Serviciului:

îv. greve sau alic mișcări revendicative la scara națională și motivate predominant politie.

c)    1 venimente nefavorabile de forță majoră cum ar fi:

i. refuzul. Iară un motiv justificat, oricărei Autorități Competente de a elibera orice aviz. permis, licență sau a oricăror autorizații necesare executării obligațiilor contractuale, retragerea acestora sau refuzul de a reînnoi aceste avize, permise, licențe


efecte similare:

CONFORM CU ORIGINALUL

ii.    orice acțiune reglementară neîntemeiată sau nere/onamfă gi^pusă/iie oricare Autoritate Competentă împotriva Delegatului (care poate inel/» fi Axe anulare sau revocare a oricăror permise, licențe sau autorizații existente, lîfră/in motiv întemeiat):

iii.    orice rechiziționare, expropriere, naționalizare sau eonllșcitx/f/e /«c7o a oricărui hun sau drept semnilleativ al Delegatului de către Guvernul/României sau de către oricare Autoritate Competentă (alia decât ca rezultat al iwaleării de către Delegat a permiselor, licențelor, autorizațiilor sau a I egii):

iv.    orice acte din partea unor terți inclusiv a Delegatarului care afectează semnilleativ prestarea Serviciului si care are drept consecință imposibilitatea Delegatului de a asigura prestarea Serv iciului sau continuitatea acestuia.

forța Majoră nu va include: probleme financiare ale Părților, livrarea cu întârziere a materialelor sau executare eu întârziere neexecutarea de către contraetanții acestora a obligațiilor lor contractuale, condiții meteorologice posibile în condițiile climatice din Aria Delegării, insuficiența forței de muncă sau a echipamentelor sau a materialelor (dacă nu se datorează forței Majore).

(2)    In situația in care un eveniment de forță Majoră (condiție care va include consecințele acestuia) împiedică una dintre Părți să își respecte sau întârzie respectarea obligațiilor decurgând din prezentul Contract, se vor aplica următoarele măsuri:

a)    Partea va ti scutită de respectarea și de răspunderea pentru nerespeetarea acelor obligații pe care nu le poate îndeplini ca o consecință a unui eveniment de forță Majoră. Iară a

‘ aduce prejudicii obligațiilor de încheiere a asigurărilor corespunzătoare, astfel cum este * prevăzut în prezentul Contract.

b)    Orice perioadă de timp acordată sau permisă în baza prezentului Contract pentru îndeplinirea oricărei obligații (inclusiv obligațiile legale de Indicatorii de Performanță și durata Conliaeluliii dacă forța Majoră a afectat integral executarea acestuia) va li prelungită cu perioada de timp cât durează evenimentul de forță Majoră: eu condiția, lotuși, ca Partea afectată să-și li respectai obligațiile ee-i revin în baza alin. (4) și (5) ale prezentului Articol.

(3)    O Parte afectată de un eveniment de forță Majoră va informa cealaltă Parte, cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 3 (trei) Zile Lucrătoare după ce ia cunoștință de apariția unui eveniment de forță Majoră, furnizând detalii complete despre durata și efectele estimate ale acestuia. Dacă evenimentul de forță Majoră durează mai mult de o săptămână. Partea afectată va informa periodic cealaltă Parte, dar nu mai rar de o dală la două săptămâni despre derularea evenimentelor.

(4)    O Parte afectată de un eveniment de forță Majoră va depune țoale eforturile pentru a-și relua îndeplinirea obligațiilor cât mai curând posibil, iar între timp să diminueze efectele acestui eveniment, pentru a-.și îndeplini obligațiile contractuale neafectate de forța Majoră și va informa complet cealaltă Parte în legătură eu măsurile luate in acest sens. cu condiția ca acest lucru să nu presupună costuri nerezonabile pentru Partea afectată de evenimentul de forță Majoră.

(5)    Dacă la expirarea unei perioade de cel puțin......................de la apariția unui eveniment de

forță Majoră, acest eveniment de forță Majoră (sau consecințele acestui t) continuă și afectează în mod semnilleativ furnizarea Serviciului sau executarea obligațiilor contractuale, astfel încât majoritatea Indicatorilor de Performanță încă de atins iui poate li îndeplinită și sau majoritatea acelor Indicatori de Performanță atunci când respectarea acestora a Ibsl deja îndeplinită nu poate li menținută ca urmare a acelui eveniment de l orlă Majoră, atunci oricare dintre Părți va avea dreptul să notifice celeilalte Părți încetarea prezentul Contract. Iară ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese. în orice moment după expirarea acestei perioade, cu condiția ca evenimentul de I urlă Majoră să continue încă in momentul acestei notificări și cu un preaviz de 10 (zece) Zile./)


ARTICOLUL 28 - MENI INEREA ECHILIBRULUI COVI RAC I I AL

(1) Părțile vor urmări în permanență menținerea echilibrului contractual financiar al Contractului.

(2)    Delegatul nu va II obligat să suporte creșterea sarcinilor legate de execuția obligațiilor sale dacă această creștere rezultă în urma unui eveniment de Forță Majoră, astfel cum este descris la Articolul^? ("I oria Majoră”).

(3)    în situația în care. independent de Delegat și de voința sa. Modificări Legislative, constrângeri tehnice, economice, financiare sau. în general, evenimente neprevăzute care nu constituie evenimente de I orță Majoră astfel cum sunt acestea definite de prezentul Contract, datorate sau nu Delegataruluî. alterează echilibrul economico-financiar al prezentului Contract, și dacă dezechilibrul rezultat nu poate fi remediat prin modificările ajustările Tarifelor Serviciului. Părțile se obligă să renegociezc termenii și condițiile prezentului Contract, în scopul restabilirii echilibrul economico-financiar al Contractului.

(4) Dacă. la expirarea unei perioade de cel puțin 60 (șaizeci) de Zile sau alt termen stabilit de Părți, de la începerea negocierilor prevăzute la alineatul precedent, acestea eșuează, atunci oricare dintre Părți va avea*dreptul să notifice celeilalte Părți încetarea prezentul Contract. Iară ca* vreuna dintre ele să pretindă daune-interese. Delegatul va avea obligația de a presta Serviciului în continuare pe o durată de cel mult 90 (nouăzeci) de Zile. în vederea asigurării continuității Serviciului.

(5) Oricare dintre Părți va putea cere modificarea Contractului. în vederea menținerii echilibrului eontraclual/finaneiar în situația în care o Modificare I cgislativă face una sau mai multe clauze importante ale prezentului Contract sau toate drepturile și obligațiile Delegatului în baza prezentului Contract să devină ilegale sau imposibil de realizat.

(6) Delegalarul nu va putea fi obligai să suporte creșterea sarcinilor legate de execuția obligațiilor sale dacă Delegatul nu mai beneficiază de, folosința utilă și liniștită a Bunurilor Proprietate Publică:


(7) Prezentul Articol se altor reglementări de către a oricărei Modificări Le obligațiilor Delegatului


care. ca urmare a adoptării unor hotărâri sau a emise în vederea respectării de către Delegatar creștere a costurilor Delegatului sau o majorare a

CAPITOLUL VIL MODIFICAREA CONTRACTULUI

ARTICOLUL 29-MODIFICAREA COM RAC I I LL I PRIN ACORDl L PÂRTILOR

(1)    Modificarea prezentului Contract se face numai prin act adițional încheiat în scris intre Părțile contractante. în condițiile permise de Lege.

(2)    Contractul nu poate fi modificat în sensul introducerii în obiectul acestuia a unei activități care nu a lăcut obiectul delegării gestiunii, conform I egii

ARTICOLUL 3(» - MODIFICAREA UNILATERALĂ A PĂRȚII REGLEMENTARE A CONTRACTULUI DE CĂTRE DELEGATAR

Delegatarul poate modifica unilateral cerințele legate de modul de gestiune și de prestare a Serviciului care sunt prevăzute în Regulamentul Sen teiului sau Caietul de Sarcini al Serviciului, atașate ca Anexele nr. 1 și nr. 2 la prezentul Contract, prin modificarea acestor documente si înlocuirea respecta clor anexe, prin act adițional la Contract, cu noul Regulament al Serviciului și/sau noul Caiet de Sarcini al Seniciului după caz. In cazul în care aceste modificări afectează echilibrul contractual te vor aplica prevederile Articolului 28 (."Menținerea echilibrului contractual'').


CAPITOLUL VIII. ÎNCETAREA CONTRACj

ARTICOLUL 31 - CAUZELE DE ÎNCETARE A CON TRACTl LI I

(I) Prezentul Contract încetează în următoarele situații:

a)    la expirarea duratei pentru care a fost încheiat, daca Părțile nu convin. în scris, prelungirea acestuia conform prevederilor ÎNr{igoluluî^3 ("Durata Contractului. Perioada de Mobilizare și Data începerii"), și conform Legii în vigoare la dala prelungirii:

b)    în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către Delegatar. cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina Delegatarului:

c)    în cazul nerespectărîi obligațiilor contractuale de către Părți, prin reziliere, conform Acticflliiiuj,33 ("Rezilierea Contractului"), prin reziliere cu plata unei despăgubiri în sarcina Părții în culpă:

d)    in condițiile prevăzute Ia ĂrtiQglulS7("l;orla Majoră"). Iară plata unei despăgubiri:

e)    în situația în care. în urma parcurgerii procedurilor speciale prevăzute la Articolul. 28 ("Menținerea echilibrului contractual"), este permisă încetarea Contractului:

f)    în cazul falimentului Dclceatului:

aplicabilă. în v ignare la acea dală.

(2)    In ca/ul încetării Contractului înainte de termen, se va acorda un preaviz de 30 (treizeci) de Zile. cu excepția cazurilor în care sunt prevăzute în mod expres în cuprinsul Contractului, alte termene pentru preav iz.

(3)    Delegatul va coopera deplin pentru preluarea gestiunii Serviciului eu noul operator căruia i se va delega gestiunea Serviciului sau cu Delegatarul. după caz. în sensul următoarelor.

a)    să mențină legătura eu Delegatarul si sau noul operator, să furnizeze asistentă si sprijin priv ind Serv iciul și transferul lor către Delegatar sau noul operator:

b)    să furnizeze Delegatarului și noului operator toate informațiile privind Bunurile de Retur, inclusiv' amplasamentele aferente, precum și serviciile necesare funcționării și prestării acestora:

c) în timpul Contractului sau după încetarea acestuia, să nu acționeze în nieiun lei. diree! sau indirect, care să prejudicieze, să împiedice sau să facă dificil transferul gestiunii Serviciului.

(4) La încetarea Contractului, din orice cauză, bunurile care au fost utilizate de Delegat în derularea Contractului vor li repartizate după cum urmează:

a)    Bunurile de Retur vor rev eni Delegatarului de plin drept, gratuit și libere de orice sarcini.

b)    Bunurile de Preluare vor putea să revină Delegatarului. in măsura in care acesta își va exprima intenția de a prelua aceste bunuri. în schimbul plății, către Delegat, a contravalorii acestora, stabilită conform Articolului 13.2 din prezentul Contract,

e) Bunurile Proprii, eu excepția Bunurilor de preluare, vor rămâne proprietatea Deleualului.

* *■ * * *■"

(5) la dala încetării Contractului sati la data convenită pentru predare (..Data de Predare"). Delegatul va transfera. Iară nieiun drept de retenție. fără costuri și cheltuieli pentru Delegatar. toate drepturile, titlurile de proprietate și garanțiile legate de Bunurile de Retur, incluzând, eu condiția să facă parte sau să fie utilizate în prestarea Serviciului, toate drepturile, titlurile și garanțiile Delegalului privind Bunurile de Preluare pentru care Delegatarul și-a exprimai intenția de pteluare și a plătii contravaloarea lor până la acea dată.

(6) La Data de Predare. Delegatul va informa Delegatarul despre starea activelor, inclusiv o listă completă a tuturor defecțiunilor ee afectează sau ar putea afecta funcționarea în condiții de siguranță a acestora. Părțile vor încheia un proces-verbal de predare-primire a tuturor Bunurilor de Retur și a acelor Bunuri de Preluare pe care Delegatarul ie pieis.--

CONFORM CU ORIGINALUL

ARTICOLUL 32 - REZILIEREA CONTRACTULUI

32.1.    Rezilierea Contractului din culpa Delegatului

32.1.1.    Delegatarul va avea dreptul (dar nu și obligația) s:/m/ilieze prezentul Contract. în momentul survenirii oricăruia dintre următoarele evenimente (^Obligații îinâfcate"}:

a)    o încălcare semnificativă, de către Delegat, a oricăreia dintre obligațiile sale. asumate în baza prezentului Contract, care are un efect negativ semnificativ asupra drepturilor sau obligațiilor Delegatarului sau asupra capacității Delegatarului de a respecta orice prevedere legală în v igoare și a cărei încălcare nu a fost remediată de căite Delegat. în conformitate cu

b)    nerespectarea repetată și nejustificată a Indicatorilor de Performanță:    //

e) nerealizarca corespunzătoare sau la termenul prevăzut a lucrărilor care suni în sarcina sa conform prezentului Contract. Regulamentului Serv ieiului sau Caietului de Sarcini:

d)    renunțarea la sau abandonarea culpabilă a Sen ieiului. de către Delegat:

e)    nerespectarea Articolului 2f) ("Sub-delegarea și cesiunea") din prezentul Contract sau subeoncesionarea bunurilor ce compun Infrastructura I dilitar Urbană, de către Delegat:

f)    ncfurnizarea sau ascunderea de informații semnificative. ce trebuie furnizate Delegatarului sau împiedicarea Delegatarului de a-și exercita drepturile de monitorizare în legătură cu executarea prezentului Contract, astfel cum sunt acestea stabilite de clauzele contractuale:

g)    orice constituire de garanții sau grevare eu sarcini a unuia sau mai multor Bunuri de Retur:

h)    Delegatul nu a încheiat sau nu a menținut în vigoare asigurările prevăzute de prezentul Contract și Anexa-nr. 3 ("Asigurări"') la Contract:

i)    practici corupte ale Delegatului in conformitate eu Articolul î§ ("Clauza de prevenire a corupției"*):

j)    alte încălcări semnificative ale obligațiilor contractuale care sunt prevăzute expres prezentul Contract ca reprezentând cauze de reziliere a Contractului.


32.1.2. In cazul în care Delcgatarul devine îndreptățit să rezilieze prezei Articolului 32.1,1:

a)    Delcgatarul va trimite Delegatului, in scris, o notificare, menționând 1 respectivei neîndepliniri a obligațiilor ("Notificare de încălcare’’). Pacă/fașjĂTl de nniir»^ este transmisă. Delegatul va fi îndreptățit să remedieze aeeislă incpfcajZîn termen de (nouăzeci) de Zile de la data primirii de către Delegat a

Rcincdierc").

L-

b)    In cazul în care Delcgatarul a transmis Notificarea de încălcare și dacă încălcarea nu este remediată în Perioada de Remedicre. Delcgatarul poate rezilia prezentul Contract. în conformitate eu prevederile literei (d) a prezentului ®îcoT3.2,1*3

c) Atunci când o Obligație încălcată nu poate fi remediată în mod rezonabil în Perioada de Remediere menționată. Delegatul va lua toate măsurile necesare pentru remedierea încălcării respective în cea mai mare măsură posibilă în timpul Perioadei de Remediere și va laee propuneri Delegatarului. anterior expirării respectivei perioade, privind finalizarea remedierii respectivei Obligații încălcate.

d) în cazul în care Delcgatarul nu acceptă propunerile rezonabile de remediere ale Delegatului sau dacă. după acceptarea propunerilor respective. Delegatul nu remediază Obligația încălcată, în conformitate cu aceste propuneri. Delcgatarul poate, printr-o notificare scrisă, adresată Delegatului, să rezilieze Contractul, iar Contractul va înceta începând eu data prevăzută în această notificare.

e) Delcgatarul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată Delegatului, Iară nici o compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, eu condiția ca această denunțare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru Delegatar. în acest caz. Delegatul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din Contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

32.2 Rezilierea Contractului din culpa Delegatarului

32.2.1. Delegatul va avea dreptul (dar nu șî obligația) să rezilieze prezentul Contract in caz de încălcare importantă, de către Delegatar. a oricăreia din obligațiile asumate în baza prezentiiltfîT
Contract. care arc un clcct negativ semnificativ asupra drepturilor sau obligațiilor Delegatului. în ba/a prezentului Contract.

32.2.2.    în cazul în care Delegatul are dreptul să rezilieze prezentul Contract în baza Ârțîajlylyi

32.2.    f. se va aplica mniaiis mirtaudi* procedura prevăzută ia;ArțicplîjJ,3,2,l.I.


CAPITOLUL IX ALTE CLA4-2-E

ARTICOLUL 33 - POLITICA PRIVIM) FORȚA DL MUXCĂ-

(I) Delegatul va asigura forța de muncă necesară pentru furnizarea Serviciului precum și formarea profesională a salarialilor. Delegatul este răspunzător de angajarea în prestarea Serviciului a unui număr suficient de persoane cu abilitățile. îndemânările, cunoștințele, instruirea, calificările, autorizările și experiența necesare și adecvate unei bune dcslașurări a Serviciului și se va asigura că are suficient personal de rezervă pentru prestarea in bune condiții a Serviciului, pe toată Durata Contractului.

(2) Delegatul se va asigura că toți angajații săi implicați in prestarea Serviciului vor fi instruiți corespunzător cu:    »

a)    sarcina sau sarcinile pe care angajatul le va executa:

b)    toate prevederile importante ale Contractului, inclusiv Regulamentul Serviciului și Caietul de Sarcini al Serviciului, anexe la prezentul Contract:

c)    toate procedurile și standardele convenite între Părți la anumite interval de timp;

d)    toate procedurile, regulile, regulamentele și legile aplicabile pentru prestarea Serviciului, inclusiv regulile de sănătate și securitate în muncă, riscul de incendiu și prevederile în caz de incendiu:

(3)    Delegatul se va asigura că exploatarea. întreținerea și reparația bunurilor ce fac parte din Infrastructura Edilitar Urbană prin care este prestat Serviciul se realizează cu personal autorizat în funcție de complexitatea instalației și specificul locului de muncă.

(4)    Delegatul va furniza mijloace de identificare a personalului angajat și va solicita personalului să poarte și să aibă la vedere însemnele de identificare pe toată durata furnizării/prestării Serviciului.

(5)    Delegatul se va asigura ca personalul propriu își îndeplinește îndatoririle în conformitate cu prezentul Contract.

(fi) Pe perioada executării prezentului Contract. Delegatul se va conforma politicilor referitoare la conduita personalului (inclusiv cele referitoare Ia măsurile de siguranță) existente in Regulamentul său intern. Delegatarul va avea dreptul să solicite Delegatului comunicarea Regulamentului intern și modificarea Regulamentului intern în măsura în care solicitarea de modificare este rezonabilă, in legătură cu dispoziții ale Regulamentului care afectează modul de prestare a Serviciului și în conformitate cu l egea aplicabilă, dispozițiile legale aplicabile. După aprobarea Regulamentului intern. Delegatul îl va afișa la loc vizibil și il va aduce la cunoștință tuturor angajaților. lâcând dovada acestei formalități către Delegalar prin prezentarea semnăturilor de luare la cunoștință. Delegatul va lua măsuri disciplinare coresnunzătoam
împotriva oricărei persoane angajate de acesta care nu respectă prevederile Regulamentului intern.

(7) Delegatul este răspunzător în întregime de angajarea și de condițiile de lucru ale angajaților săi.

(R) Delegatul este răspunzător șî va suporta toate costurile și cheltuielile legate de angajarea personalului, de transportul acestuia și achitarea la timp a salariilor.

(9) în cazul încetării prezentului Contract. Delegatul este de acord, iar Delegatarul se angajează să preta direct sau să asigure preluarea de către noul operator al Serviciului, in măsura în care va fi posibil, a salariaților Delegatului, care sunt afectați de către acesta furnizării prestării Serviciului.

(10)    Personalul angajat al Delegatului beneficiază de toate drepturile prevăzute în contractul colectiv sau individual de muncă. Delegatul va întocmi planuri anuale, pe categorii profesionale de angajați. în vederea perfecționării acestora, prin participarea lor la cursuri, seminalii, instruiri.

(11)    Numărul angajaților Delegatului va fi stabilit de acesta, in funcție de politicile proprii, dar să fie suficient pentru furnizarea prestarea Serv ieiului.

(12)    Delegatul va lua toate măsurile necesare privind igiena, sănătatea, securitatea la locul de muncă și normele de protecție a muncii. în conformitate cu Legea. Delegatul va aplica metode sigure de lucru pentru toate activitățile prestate în sensul Contractului sau orice alte activități care au legătură cu acesta, pentru a asigura securitatea și sănătatea propriilor angajați, precum .și a reprezentanților Dclcgatarului și a oricărei alte persoane care intra în incintele Delegatului. Principiile și metodele privind sănătatea și securitatea în muncă aplicate de Dek*gat>*rjPîn conformitate cu Legea.

(13)    Delegatul preia personalul direct implicai în prestarea Serv icitwrfoi^adrgl<\^tlnii>t5ffatiei Lacuri Parcuri și Agrement (Al PAB).

AR I ICOLUL 34 - f OM- IDEA I LALITATE    / CONFORM CU ORIGINALUL

(1) Părțile convin că prevederile prezentului Contract nu vor fi tratate ca Informații Confidențiale și pol fi dezvăluite iară restricții.

(2) fiecare Parte va păstra confidențiale (oale Informațiile Confidențiale primite de la cealaltă Parte în legătură cu prezentul Contract și va face toate eforturile pentru a împiedica salarialii și alte persoane aliate în relații de subordonare să dezvăluie astfel de Informații Confidențiale vreunei persoane.

(3) Alineatul (2) de mai sus nu se va aplica:

a)    Nici unei dezvăluiri de informații care este solicitată de către orice persoană care își îndeplinește obligațiile conform prezentului Contract. în scopul îndeplinirii acelor obligații:

b)    oricărei informații cu priv ire la care o Parte poate demonstra că este deja sau dev ine general disponibilă și în domeniul public, altfel decât în urma încălcării prezentului Articol:

c)    oricărei dezvăluiri cu scopul de a permite luarea unei decizii de către o Autoritate C ompetentă sau de către o instanță judecătorească ori tribunal arbitrai:

obligatorie, conformarea fală de aceasta constituie o practică generală a persoanelor supuse reglementărilor bursei de valori sau ale Autorității Competente respective:

e)    oricărei dezvăluiri de informații care sunt deja in mod legal în posesia Părții ca destinatar, înainte de dezvăluirea acestora de către Partea care face dezvăluirea:

f)    oricărei furnizări de informații către consultanții profesionali ai Părților:

g) oricărei dezvăluiri de către Delegatar a unor informații legate de Serviciu și oricărei alte informații care pol fi solicitate în scopul efectuării unui proces de audit. către un delegat ulterior cu privire la Serviciu, inclusiv către consultanții săi. în cazul în care Delegatarul decide organizarea unei noi proceduri pentru atribuirea gestiunii Serviciului:

li) oricărei înregistrări sau evidențe a Autorizațiilor și înregistrări de proprietate necesare: sau

i) oricărei dezvăluiri făcute în scopul examinării și certificării conturilor uneia dintre Părți.

(4) Când dezvăluirea este permisă în baza alineatului de mai sus. altfel decât conform literelor b).

d). c). g) și li) de mai sus. Partea care furnizează informațiile se va asigura că destinatarul informațiilor este supus acelorași obligații de confidențialitate ca si cele cuprinse în prezentul Contract.

(5) Delegatul nu va utiliza prezentul Contract sau orice informații emise sau furnizate de sau în numele Delegatarului în legătură cu prezentul Contract altfel decât pentru scopurile prezentului Contract, decât cu acordul scris al Delegatarului.

(6) La sau înainte de Dala încetării. Delegatul se va asigura că toate documentele sau evidențele computerizate aliate "in posesia, detenția sau*sub controlul său. care*conțin informații referitoare la Serviciu sunt transmise Delegatarului.

ARTICOLUL 35 - PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI DREPTURI DE AUTOR

Desenele, planurile, specificațiile, instrucțiunile, manualele și alte documente create, produse sau comandate de către Delegat și care se raportează la furnizarea/prestarea Serviciului și drepturile de autor care sunt legate de acesta, precum și toate drepturile de qrijprielate intelectuală ale Delcaatului vor li transferate siraluit Delegatarului la încetați


ARTICOLUL 36- TAXE


foate obligațiile fiscale (laxe. impozite ele activitatea proprie vor fi suportate de către P:: respectiva obligație fiscală.

gând din prestarea Serviciului sau din căreia. în conformitate cu Lenea. îi incumbă


ARTICOLUL 37-CONFLICTUL DE INTERESE

(I) Delegatul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni sau îndepărta orice situație care are sau poate avea ca efect compromiterea executării prezentului Contract în mod obiectiv și imparțial. Astfel de situații pot apărea ca rezultat al intereselor economice, afinităților politice sau naționalCyleț^turilor de familie sau emoționale ori al altor Jjțgăluci sau inteiyse comun/-?•


Oricare ar fi situația, apariția unui conflict ele interese trebuie notificată tle către Delegat imediat Delegatarului. în scris.

(2)    Delegatul va garanta că personalul său. inclusiv cel de conducere, nu se află într-o situație care poate da naștere unui condici de interese. Delegatul va înlocui, imediat și Iară nici un fel de compensație din partea Delegatarului. orice membru al personalului său care se află intr-o astfel de situație

(3)    Delegatarul își rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate de Delegai în conformitate cu prevederile prezentului Articol suni adecvate și de a solicita luarea de măsuri suplimentare dacă va considera acest lucru ea fiind necesar.

(4)    Delegatul se va abține de la orice legături și relații, comerciale sau de altă natură, care au sau pot avea ca efect compromiterea independenței sale sau a personalului său. In cazul în care Delegatul nu poale menține această independență. Delegatarul are dreptul de a rezilia Contractul, conform procedurii prevăzute de Arlicoluif32 ("Rezilierea Contractului”) fără a aduce atingere dreptului Delegatarului de a solicita despăgubiri pentru orice daune suferite ca urmare a acestei situații.

AR I ICOLl L 38 - COMUNICĂRI

(1) Orice comunicare intre Părți, referitoare la îndeplinirea prezentului Contract, trebuie să fie transmisă în scris. Ia următoarele adrese și'în atenția următoarelor persoane:

a)    Pentru Delegat

în atenția. Manager vie Contract. Dl. D-na...........................

Adresa:.....................

fax"..........................:.

f-mail..................


b)    Pentru Delegatar

în atenția: Dl./D-na.......................

Adresa:...............................

fax:..............................

f-maîl:.............................

c)    De asemenea, pentru Autoritatea Municipală

in atenția: Dl.D-na........................

Adresa:...............................

fax: .............................

f-maîl: .............................

(2)    Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

(3)    Comunicările între părți se pot face șî prin. fax sau e-mail sub condiția confirmării de

(4)    Dacă notificarea este transmisă prin poștă, aceasta se va face prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și este considerată ca fiind primită de destinatar la dala menționată de oficiul poștal de destinație pe confirmarea de primire.

(5)    Dacă notificarea este transmisă prin fax sau e-mail. ea va considerată primită în prima Zi Lucrătoare după dala transmiterii.

(6)    Notificările orale nu vor fi luate în considerare drept comunicări de vreuna dintre Părți dacă nu sunt confirmate prin una dintre metodele prevăzute în alineatele de mai sus.

.ARTICOLUL 39 - DREPTURILE TERȚILOR

Nici un element din prezentul Contract, fie expres, fie implicit, nu va conferi drepturi sau compensații conform sau în temeiul prezentului Contract vreunei alte persoane, alta decât Părțile și succesorii lor respectivi. nici nu va elibera sau exonera de obligații sau răspundere vreo altă persoană, terță față de vreuna dintre Părți, nici nu va conferi vreun drept de subrogare sau vreun drept de acțiune împotriva vreunei Părți din prezentul Contract.

.ARTICOLUL 4(1 - RENUNȚARE


(I) Nicio renunțare nu va avea vreun efect juridic decât dacă este iXpres/indicată ca fiind o renunțare și comunicată în scris celeilalte Părți, conform regulilofae comunicare dintre Părți stipulate la ^rtțcplți.1^38 ("Comunicări") din Contract, și nicio :iKa aetjirlje. fapt sau omisiune nu va putea fi interpretată ca renunțare la vreun drept, termen sau țuevtftîere a din prezentul Contract de către vreuna dintre Părți.

(2) Nici o renunțare făcută de o Parte la orice termen sau condiție din prezentul Contract, o dată sau de mai multe ori. nu va fi considerată sau interpretată ca o renunțare viitoare la același sau la alte termene sau condiții din Contract.

(3) Renunțarea unei Părți de a invoca încălcarea unei clauze contractuale sau a unei obligații de către cealaltă Parte nu va fi interpretată în nicio circumstanță ca renunțare ia invocarea viitoarelor încălcări ale aceleași sau ale alte clauze contractuale ori ale aceleași sau ale alte obligații ce către aceeași Parte. Dacă oricare dintre Părți încalcă o obligație contractuală, renunțarea din partea Părții prejudiciate de a invoca dreptul său de a cere executarea obligației contractuale nu va fi interpretată ca o renunțare la dreptul însuși. Nee.xereilarea sau exercitarea eu întârziere de către una dintre Părți a unui drept conferit de prezentul Contract nu poate II interpretat ca o renunțare la dreptul respectiv.

ARTICOLUL 41    - NULITATEA CONTRACTULUI ȘI D1VIZ1BILITATEA

PREVEDERILOR SALE

(I) Dacă în orice moment ulterior Datei Semnării, orice Articol sau prevedere a prezentului Contract sunt declarate de orice instanță de judecată competentă ea fiind nelegale, nule sau eă inaplicabile, conform Legii, respectivul Articol sau prevedere nu va avea forță juridică și efect juridic, dar nclegalitatca sau inaplicabiiitalca lor nu va avea vreun efect asupra validității si


TIaplicabilității oricăror alte prevederi ale prezentului Contract, care vor rămâne in continuare valide și aplicabile în măsura permisă de I ege.

(2) Nulitatea sau inaplicabilitate oricărui Articol sau oricărei prevederi din prezentul Contract va fi stabilită în conformitate cu    (-1 egea aplicabilă și soluționarea litigiilor**) din

prezentul Contract. Părțile convin să depună toate eforturile pentru a negocia o modificare echitabilă a Articolelor sau prevederilor acestui Contract care sunt anulate sau inaplicabile, iar validitatea sau aplicabilitatea celorlalte prevederi ale Contractului nu vor fi afectate prin aceasta.

ARTICOLUL 42 - MENȚINEREA UNOR PREVEDERI DUPĂ DATA ÎNCETĂRII

Părțile convin ca la încetarea din orice cauze a Contractului, prevederile privind obligațiile Delegatului de menținerea continuității Serviciului pentru o perioadă de maxim 90 (nouăzeci) de Zile. precum si Ărțicglul 43 (“I egea aplicabilă și soluționarea litigiilor *). Ărltccdui 23 ("Răspunderea, penalități șidespăgubiri în sarcina Delegatului"). Articolul 34 (‘‘Confidențialitate’*). X’rțicolul^3^1("Iaxe"), vor rămâne în vigoare și își vor produce efectele în legătură cu toate aspectele contractuale care pot apărea sau se pot menține în continuare după Dala încetării Contractului,

ARTICOLUL 43 - LEGEA APLICABILĂ SI SOLUȚIONAREA LITIGIILOR»

(1)    Părțile convin că acest Contract va li interpretat și executat conform legilor din România.

(2)    în cazul unei dispute sau neînțelegeri privind interpretarea sau executarea Contractului. Părțile vor face toate efortul ile necesare pentru a soluționa pe cale amiabilă orice dispută în termen de 30 (treizeci) de Zile (sau o perioadă mai lungă dacă Părțile convin astfel) din momentul în care una dintre Părți a comunicat în scris celeilalte Părții existența unei dispute și obiectul acesteia. Dacă disputa nu poate fi soluționată pe cale amiabilă, atunci oricare dintre Părți poate notifica în scris despre imposibilitatea ajungerii la o soluție și in urma acestei notificări fie Parte care a trimis notificarea, fie Partea notificată poate supune spre soluționare disputa în fața instanțelor judecătorești competente din România.


REGULAMENTl L

SERVICIULL I PUBLIC DE ADMINISl RARE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT PRIVIND ACTIVITATII.E DE AMENAJARE SI IN I REȚINERE A PARCURILOR SI GRĂDINILOR DIN MUNICIPII L BUCUREȘTI aprobat prin IICGMB nr. 105 / 22.02.2018
CAI E l UL DE SARCINI

PENTRU SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE \ DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT PRIVIND ACTIVITATILE DE AMENAJARE SI IN I REȚINERE A PARCURILOR SI GRĂDINILOR DIN Ml NICIPIUL BUCUREȘTI

«probat prin IICGMB nr. 106/22.02.2018

INVENTARUL BLN'l KILOR DE RETUR LA DATA ÎNCEPERII


Imenlarul bunurilor de retur \a l"i prezentat pana la Data Intrării in \ igoare a Contractului
l’KOCESl L \ ERBAL DF PRED\RE-PRI l.l ARE A ULM RILOR PREVĂZl I E ÎN Anexa nr.3

Procesul Verbal de Predare Preluare a bunurilor preuizuie in \ne\a nr. 3 \a fi prezentat pana la Dala Intrării in Vigoare a Contractului

bl


LISTA INDICATIVĂ A Bl M RILOR DE l’REI.l ARE

Lista indiealha a bunurilor de preluare \a li pre/entata pana la Data Intrării in Vigoare a Contractului.

l’KOGKAMl 1. DE INVESTIȚII

Programul de Investiții va 11 prezentat pana la Dala Intrării in Vigoare a Contractului.

INDICATORII DE PERFORMANTA
LISTA INDICATORILOR DE PERFORMANTA \l SI R\ ICIULUI PUBLIC DE ADMINISI RARE A DOMENIULLI PUBLIC SI PRIV AT PRI\INI) AC I IVITA I ILE DE AMENAJ ARE SI ÎNTREȚINERE A PARCURILOR SI GRĂDINILOR DIN ML NICIPIl L BUCI RESTI

Indica lori de calitate____________

1 Timp de intervenție pentru degajarea cailor de circulație in cazul blocării acestora cu arbori cazuti sau crengi


Indicatori tehnici

*

Gradul de realizare a lucrărilor planificate de amei ajare a spatiilor verzi din parcuri si grădinii0o realizări din totalul planificat)

Gradul de realizare a lucrărilor planificate de întreținere a spatiilor verzi din parcuri si grădini (uo realizări din totalul planificat)

-

Gradul de realizare a programului de toaletare arbori din parcuri si grădini (% procent realizări din total)

-

Gradul de realizare a programului de înlocuire arbori din parcuri si grădini    procent realizări din

total)

-

Gradul de realizare a programului de intretinere fântâni arteziene si ornamenmtale <% procent realizări din total)

-

Gradul de realizare a curățeniei aleilor, cailor de acces si apatiilor verzi

-

Număr de lucrări de intretinere spatii verzi si aliniamente executate fala de obligațiile din buget

Număr de solicitări de reamenajare a spatiilor verzi si a aliniamentelor, justificate si rezolvate raportate numărul total de solicitări

- _ Timp de intervenție pentru solicitări de reainenajare a spatiilor verzi. justificate_

i Timp de intervettție pentru solicitări de intervenție pentru refacerea împrejmuirilor spatiilor verzi

I imp de intervenție pentru la solicitări de toalelare arbori_ _

Timp de intervenție pentru soluționarea avariilor la instalațiilor de apa pentru irigații din incinta parcului si grădinii

Timp de intervenție pentru soluționarea infundarilor canalizării interioare din parcuri si grădini

Timp de intervenție pentru repunerea in funcțiune a alimentarii cu apa a fântânilor arteziene _

Timp de intervenție pentru repunerea in funcțiune a cișmelelor publice diitjggrșțtfl^giadiflT'T? Timp de ințerventie pentru repunerea in funcțiune a WC-urilor public^


_ I imp de intervenție pentru repararea aleilor si a cailor de acces____

I imp de intervenție pentru repararea mobilierului urban si ornamental dyfpțip    _=

I I imp de intervenție pentru refacerea iluminatului inclusiv acelui omanfcwffiaifltectural _

^MF0RM CU originalul

■    - Ai jF .

Tratarea sesizărilor si a reclaniiitiilor

, Numărul de notificări, sesizări si reclamatii înregistrate laStfwfator privind calitatea si cantitatea Iserv iciilor prestate

Numărul de notificări, sesizări si reclamatii înregistrate la operator care se dovedesc justificate raportate la numărul lotaMe reclamatii


Numărul de notificări, sesizări si reclamatii justificate, rezolvate raportate la numărul total reclamatii justill cate
XSIGL'RĂRILE


Asigurările \or H prezentate pana la Bata Intrării in Vigoare a ContractuluiTARIFELE SERVICII LI I LA BA I A ÎNCEPERII

lari fele Senjeiului Contractului


la Dala începerii \or 11 prezentate pana la Data Intrării in Vigoare a

CONFORM CU ORIGINALULM ETODO LOG IA TA III EA UĂ

Metodologia tarifara \a li elaborata de AMRSP si \a ti supusa aprobării Consiliului General al Municipiului București in luna Mai 2018