Hotărârea nr. 152/2018

HOTARAREnr. 152 din 2018-03-28 PRIVIND APROBAREA DELEGARII SERVICIULUI DE ADMINISTRARE A CIMITIRELOR SI CREMATORIILOR UMANE DIN COMPONENTA SERVICIILOR PUBLICE DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT DE INTERES LOCAL DIN MUNICIPIUL CATRE COMPANIA MUNICIPALA CIMITIRE BUCURESTI S.A.>4*-»


Consiliul General al Municipiului București


ROMANIA


HOTĂRÂRE

privind aprobarea delegării serviciului de administrare a cimitirelor și crematoriilor umane din componența serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local din Municipiul către Compania Municipală Cimitire București S.A.

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției de Mediu nr. 2191/22.03 2018, al Direcției Generale Economice nr. 3019/22.03.2018, al Direcției Patrimoniu nr. 4945/22.03.2018, al Direcției Juridic și al Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP);

Văzând raportul Comisiei de ecologie și protecția mediului nr. 13/26.03.2018, raportul Comisiei patrimoniu nr. 39/26.03.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 152/27.03.2018;

în conformitate cu prevederile:

-    Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 110/2018 privind aprobarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de delegare a gestiunii serviciului public de organizare, funcționare și administrare a cimitirelor și crematoriilor umane in municipiul București și a Caietului de sarcini al serviciului public de administrare a cimitirelor și crematoriilor umane din domeniul public și privat al municipiului București;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 19 și art, 45 aiin. (2), din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă delegarea serviciului de administrare a cimitirelor și crematoriilor umane din componența serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local din Municipiul către Compania Municipală Cimitire București S.A.

Art.2 Se aprobă încheierea contractului de delegare în forma prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Contractul de delegare va intra în vigoare la data de 01 iunie 2018.

Art.4 Lista Cimitirelor și a Crematoriilor - anexa nr. 3 și tarifele serviciului - anexa nr. 6 la contract va fi aprobate ulterior prin Hotărâre a Consiliului General al Municipiului București.

Art.5 Se împuternicește Primarul General să semneze contractul de delegare prevăzut la art. 2

Art.6 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Muncipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din dala de 28.03.2018.

PREȘEDINTE DE ȘE01NȚĂ, Marian OrlfindoVi|jlpa,

J V.

București, 28.03.2018    \ fi    v

Nr. 152'    \ X

\ SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,

Georgiana ZamfirB-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București. Rc mania; tel 021305 55 00; www.pmb.ro

CONFORM CU ORIGINALUL


Anexa 1CONTRACT DE DELEGAREMi


a gestiunii sen ieiului de administrare a cimitirelor și crematoriilor umane din componența serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes iocai din Municipiul București

Municipiul București, prin Consiliul General al Municipiului București, cu sediul in București. Bulevardul Regina Elisabeta. nr. -17, sector 5. cod unic de înregistrare .... cont ... deschis la .... reprezentat de doamna Gabriela Firea în calitate de Primar General, denumit în cele ce urmează ..Dclegatar". pe de o parte.

Și

Societatea Compania MunicipalâCimitirc BucurcștiS.A.. cu sediul în București, strada

Aristide Dcmctriade. nr. 2. etaj ......... birou nr.............. sector 1. înmatriculată la Oficiul

Registrului Comerțului de pe lângă tribunalul ... cu numărul .... cod unic de înregistrare .... cont

... deschis la .... reprezentată de .... având funcția de ........... denumită în cele ce urmează

..Delegat", pe de altă parte. •    •

Denumite în continuare împreună ..Părțile" și separai „Partea”.

AVÂND ÎN VEDERE:

(A) Dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, eu modificările ulterioare precum și prevederile Hotărârii Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglcmenlărilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 712002 privind organizarea și funcționarea serv iciîlor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;

(13) Faptul că, în conformitate cu dispozițiile legale menționate la lit. (A) de mai sus. Delcgatarul are competențe exclusive în ceea ce privește înființarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea și controlul funcționării serviciilor de administrare a domeniului public și privat, iar aelivitățileprivind organizarea publicității alîșajului și reclamelor în locurile publice sunt parte componentă a serviciilor de administrare a domeniului public și privat de interes local;

(C)


(D)


Dispozițiile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 1 10 22.02.2018, prin care a fost stabilită gestiunea irRlțfectă (sau delegată) prin intermediul unei societăți cu capital al Municipiului București ca formă de gestiune a Serviciului;

Faptul că societatea Compania Municipală Cimitire București S.A. a fost înființată de Municipiul București și organizată ea o întreprindere tipică, bine gestionată și dotată eu mijloacele eorespunzutoanklstiel încât să presteze Serviciu! la cel mai scăzut cost pentru comunitate:    \    \    ,    .. ’'ucurești nr......../....... prjrf

‘    A    1 Zv * v»

’^ORM CU ORIGINALUL

Au convenit încheierea prezentului Contract, conform termenilor și condițitloctrfipulale în cele ce urmează:    /    \

>2.....

CAPITOLUL I. DEFINIȚII ȘI INTERPRETARE

\Vr .»uî<u

ARTICOLUL I - DEFINIȚII ȘI INTERPRETARE

-Ți) AN'


(1) In sensul prezentului Contract, termenii și expresiile scrise cu majusculă vor avea. cu excepția situației în care contextul reclamă altfel, sensul stabilit în prezentul Articol:

”An Contractual” înseamnă o perioadă de timp începând la Data începerii Contractului și tcrminându-sc la aceeași dată a anilor următori, până la data încetării duratei prezentului Contract:

"Activități funerare”    va avea înțelesul ce rezultă din regulamentul Serv iciului:

„Aria Delegării” înseamnă aria teritorială corespunzătoare domeniului public și sau privat aflat în proprietatea Municipiul București și în administrarea Consiliului General al Municipiului București, pe care sunt amplasate cimitirele publice și crematoriile umane, astfel cum rezultă și va rezulta aceasta din Anexa nr. 3 la Prezentul Contract:

...Autoritatea Competentă”. înseamnă orice instanță judecătorească competentă șî orice autoritate locală, națională sau organizație internațională, inspectorat, agenție, ministru, minister, persoană oficială sau funcționar public din cadrul Guvernului României, instituție publică:

„Autoritatea Municipală” înseamnă Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice din Municipiul București (AMRSP):

..Autorizații" înseamnă toate autorizațiile, licențele, permisele, certificatele, av izele. aprobările ele., emise de Delegatar. de Autoritatea Municipală sau de altă Autoritate Competentă. în scopul prestării Serviciului:

"Bunuri Proprii” înseamnă acele bunuri care aparțin Delegatului și care rămân în proprietatea sa după Data încetării Contractului:

"Contract” înseamnă prezentul Contract. împreună cu toate Anexele sale. așa cum pol li modificate acestea sau Contractul la un moment dat eu acordul Părților prin acte adiționale:

„Corpul Agcnților Constatatori” înseamnă totalitatea persoanelor lizice care se legitimează ea atare în baza unui act eliberat în acest sens de Primăria Municipiului București și care sunt împuternicite de Primăria Municipiului București să controleze modul în care Delegatul prestează Serviciul. în categoria persoanelor care au dreptul să controleze modul în care Delegatul gestionează Serviciul intră și personalul angajat al Delegatarului conform atribuțiilor stabilite de Delegatar prin llșa postului, indifercnt-dacă aeeșta are sau nu calitatea de agent constatator in conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2'200l privind regimul juridic al contr#vej>țfîlor:

"Beneficiar” înseamnă persoana care beneficiază de Serviciile prestate de Delegatși sau de

atribuirea unui loc de veci;    <.'■

Z-    ... i

Data Intrării în Vigoare” înscamtiăjjaia Semnării C ol/raetuluî. mai jos definită, dată la c; Contractul va jnlra în vrgoăjre.
"Dala încetării” înseamnă data la care Contractul își încetează efectele între*

aduce atingere excepțiilor stipulate la Articolul 41 ("Menținerea unor n.    i

după Dala încetării ') din prezentul Contract:

"Data Semnării” înseamnă data când Contractul a fost semnat de cătr/KfHtzentanții Delegatului și ai Delegatarului sau de către ultimul dintre aceștia in cazul în care Contractul nu este semnat în aceeași zi de ambele Părți :

'Daună"


" Delegat"


"Delega Iar’


i.! pt.»

jumu.-A


înseamnă orice prejudiciu, direct sau indirect, constând în pierderea efectivă suferită de creditorul obligației neîndeplinile de cealaltă Parte și beneficiul    ' - ^7^

care acesta este lipsit, la stabilirea prejudiciului ținându-se cont și de cheltuielile pe care Partea prejudiciată le-a realizat pentru limitarea sau evitarea prejudiciului și orice alte costuri și cheltuieli de orice natură și tip. angajate în vederea restabilirii situației care ar II trebuit să existe în lipsa respectivului prejudiciu: '

înseamnă socictateaCompania MunicipalăCimitire București S.A.. căreia i-a fost atribuit prezentul Contract:

înseamnă Municipiul București prin Consiliul General al Municipiului București: "Durata Contractului” va avea înțelesul prevăzut la Articolul 3 din prezentul Contract:

"Cimitir" va avea înțelesul ce rezultă din Regulamentul serv iciului;

"Crematoriu uman” va avea înțelesul ce rezultă din Regulamentul Serviciului

..darnnția de Bună Execuție” înseamnă garanția de bună execuție a Contractului. constituita legal de Delegat, conform Articolului 15.1. (..Garanția de Bună Execuție"), executabilă la prima cerere a Delegatarului. pentru a garanta Î11 limita valorii sale:

a)    plata oricăror penalități care se pot înregistra in favoarea Delegatarului.

b)    plata oricăror sume către Delegalar conform prezentului Contract, inclusiv ca urmare a neîndeplinirii de către Delegat a obligațiilor asumate prin prezentul Contract:

"înhuma re/Des li u m a re/Rcîn li u ni a re/1 nci nc rn re” vor

avea înțelesul ce rezultă din


Reculamentul Serv iciului:

“Indicatoridc Performanță” înseamnă cerințele și standardele legate de eficiența Serviciului, care trebuie îndeplinite de Delegat, conform Regulamentului Serv iciului:

..Informații Confidențiale" înseamnă: (i) toate evidențele, rapoartele, conturile și alte documente și informații transmise sau puse la dispoziție (și marcate drept confidențiale) de o Parte celeilalte în legătură cu obiectul prezentului Contract (transmise în orice mod și indiferent de suportul pe care sunt stocate,, inclusiv toate datele cu caracter personal în sensul Legii privind protecția datelor cu caracter personal: și (ii) informațiile sensibile din punct de vedere comercial care reprezintă acele informații a .căror dezvăluire ar prejudicia sau ar putea prejudicia interesele comerciale ‘ale-oricărei persoane, secretele comerciale, drepturile de proprietate intejeetuală și elementele de know-hovv ale oricărei Părți și care sunt exceptate c|e In liberul acceș la informații conform I egii:

..Lege


înseamnă orice norme de drept aplicabile. țtj’lRomânia incluzând, dar Iară a se limita la acestea: tratațe^leui. ordonanțe.' Hotărâri. regulamente, coduri, norme metodologice, ordine. a^cî/ii>decrete'. directive. jj^^u^S^rale de drept hotărâri judecătorești dSljgțtopj -șt/iga- ow/utTg» proțjum (Hxvrgglemenlările'

v    ■>    i-    z.

V    tî-w \Ti

F A W / '


CONFORM CU ORIGINALUL

obligatorii emise la nivelul l niunii l.uropene. precui{f_sL>*fCe cerință sau recomandare a Autorități de Reglementare, a unei Autorități Competente din România sau la nivelul Lniunii I uropene. sau interpretare sau aplicare a oricăreia dintre cele de mai sus de către o Autoritate Competentă din România'' sau la nivelul Uniunii I uropene. în sensul prezentei definiții ..hotărârile, judecătorești oblii>aiorii erpa omnes" reprezintă (i) hotărârile judecătorești definitive pronunțate in materia contenciosului administrativ prin care s-a anulat în tot sau în parte un act administrativ cu caracter normativ, (ii) deciziile Curțtî Constituționale prin care se constată neconslilulionalitatea unui act normativ, (iii) recursurile în interesul legii pronunțate de înalta Curte de Casație și Justiție asupra problemelor de drept care au fost soluționate diferit de instanțele de judecată precum și (iv) hotărârile judecătorești pronunțate in acțiunile colective introduse de către o categorie anume de cetățeni si care beneficiază de efectele acesteia:

“Legea Achizițiilor” înseamnă legislația aplicabilă la un moment dat privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de serv icii:

’Loc de înhumare” va avea înțelesul ce rezultă din regulamentul Serv iciului:

"Lucrare funerară” va avea înțelesul ee rezultă din Regulamentul Serv iciului:

’Nișâ pentru depunerea urnelor cu cenușă” va avea înțelesul ee rezultă din regulamentul .Serviciului:    .

"Metodologia Tarifară” înseamnă Procedura de stabilire, ajustare și modificare a nivelului Tarifelor și de aprobare a acestora aprobată de Consiliul General ai Municipiului București:

“Modificare Legislativă” înseamnă orice intrare în vigoare, modificare, completare.

suspendare, abrogare (totală sau parțială) a oricărei I egi astfel cum este definită mai sus sau orice alt eveniment eu elcct similar, intervenit după Dala Intrării în Vigoare a Contractului:

„Perioada de Mobilizare” înseamnă perioada cuprinsă între Data Semnării și Data începerii a prezentului Contract:

“Perioada de Monitorizare” înseamnă o perioadă speeifieă(respeeliv o lună. un trimestru sau un an după frecvența eu care sunt monitorizate datele pe care Delegatul le raportează lunar, trimestrial sau anual) pe parcursul căreia Delegalarul sau Autoritatea Municipală monitorizează modul de prestare a Serviciului de către Delegat sau orice perioadă de timp pe parcursul căreia Delegalarul sau Autoritatea Municipală a decis să monitorizeze performanțele Delegatului prin inspecții inopinate:

„Redevențîi” înseamnă plățile datorate de Delegat către Delegatar în schimbul Gcștiuțjii Serviciului, astfel cum acestea pot fi modificate la un moment dat prin Act

Adițional la prezentul Contract și în conformitate eu Legea și prezentul CoiiJrtfeT;

/ V /

“Regulamentul Serviciului” înseamnă Regulamentul Serviciului Public de . liani/iiștrare a Cimitirelor și ('remcitoriilar L mane din Domeniul Public d-șdb ivut a! Municipiului A’ncnre)//’(Anexa‘nn>l la prezentul Contract):    \ y "

"'Serviciul” va avea înțelesul prevăzut la Articolul 2 "Obiectul Contractului":

“1 nrifele Serviciului” înseamnă tarifele prevăzute de Regulamentul Serviciului șrde-Caietul de Sarcini al Serviciului aprobate de Delegatar eu respectat Metodologiei/Tkrifare pe care Delegatul va uv^țrț^TîȚrRA să le încaseze pentru

.COHFOWCUOR^

prestarea Serviciului, în sensul prezentului Contract, prin IfiriluLSe?v iciukn se înțelege și laxa laxe lepre văzute de Regulamentul Serviciului și de Caietul de Sarcini al Serv iciului:

7i”


..Zi


înseamnă orice zi calendaristică, atunci când nu se face referire expresă la ..Zi I ucrăloare":

Lucrătoare


înseamnă orice zi în afara (i) zilelor de sâmbătă și duminică: (ii) oricărei zile de sărbători legale în România sau oricărei zile în care băncile sunt închise pentru tranzacții. în conformitate cu I egea in vigoare.


- /<' - .

(2)    ln cuprinsul prezentului Contract și sau în Anexele sale. termenii folosiți eu majuscule își v,or păstra, indiferent de locul în care sunt folosiți în cuprinsul acestora. înțelesul dat în definiția aferentă. formele cuv intelor la singular subînțeleg formele de plural și invers.

(3)    împărțirea pe capitole și articole, precum și titlurile din Contract sunt introduse numai pentru a ușura sistematizarea și nu va afecta interpretarea prezentului Contract și nu va servi interpretării intențiilor Părților.

(4) Orice referire la articole sau numere de articole va însemna, dacă nu este altfel specificat, o referire la articolele prezentului Contract. Referirile la anexe vor fi considerate referiri la anexele prezentului Contract.

(5) Referirile la ..acest contract prezentul Contract" vor fi interpretate ca referiri la acest document după cum este revizuit, modificat sau completat și în vigoare la anumite intervale de timp și va include referiri la orice document care il revizuiește, modifică sau completează sau intră în vigoare, este încheiat ținând cont de sau în conformitate cu prevederile acestuia.

(6) Referirile la "Părți" desemnează părțile prezentului Contract, iar referirile la "Parte desemnează una dintre părțile prezentului Contract.

(7) Termenii utilizați și nedefiniți în prezentul Contract și care sun! definiți de actele normative aplicabile vor avea înțelesul prevăzut în definiția corespunzătoare din Lege.

CAPITOLUL II. OBIECTUL, DURATA ȘI DOCUMENTELE CONTRACTULUI

ARTICOLUL 2 - OBIECTUL CONTRACTULUI

(1)    Delegatarul acordă Delegatului, dreptul de a lua toate măsurile și de a întreprinde toate acțiunile și activitățile necesare. în măsura permisă și în condițiile stabilite de lege. pentru a asigura prestarea în mod corespunzător a Serviciului, cu respectarea Regulamentului Serviciului tan^BlqtWnila Contract), a Caietului de Sarcini al Serviciului (ffinayaBoBB la Conlraet)și a Indicatorilor de Performanță (Aneiann 4 la Contract).

(2)    Delegatarul acordă Delegatului dreptul ca. în cadrul gestiunii Serviciului să presteze în principal următoarele activități astfel cum sunt sau vor fi acestea descrise de Regțilaijierpttt-Serviciului:

(IZ

imane din

C •

» 7'


a) Activități de amenajare și întreținere a Cimitirelor publice și a Crematoriilor Aria Delegării, incluzând:

amenajarea si întreținerea aleilor și căilor de acces: amenajarea și întreținerea instalațiilor interioare de alimentare cu apă instalațiilor de udat și canalizare:


montarea și întreținerea mobilierului urban (bănci, coșuri de gunoi): întreținerea și modernizarea clădirilor și anexelor necesare desfășurării activ ităților: paza și protecția:

b) .Activități funerare, precum.înhumare, deshumare, transport, ele.:

e) Realizarea de Lucrări funerare:

d) Activități de Incinerare în crematoriile umane, inclusiv activitățile premergătoare incinerării, depozitarea și conservarea urnelor cu cenușă precum și alte operațiuni legate de incinerare.

(3)    Prin prezentul contract. Delegatarul mandatează Delegatul, care acceptă mandatul, ea în cadrul prestării Sen iciului:

a)    să atribuie Locurile de înhumare și Nișele pentru depunerea urnelor cu cenușă cu respectarea condițiilor stabilite de Delegatar:

b)    să încheie contractele de concesiune a Locurilor de înhumare și a Nișelor pentru depunerea urnelor cu cenușă în numele și pe seama Delegalarului eu respectarea Regulamentului Sen iciului. a Caietului de Sarcini al Sen iciului și a Legii:

c)    să încaseze taxele pentru concesiunea Locurilor de înhumare și a Nișelor pentru depunerea urnelor cu cenușă, astfel cum au fost sau vor 11 acestea stabilite de Delegatar și să le vireze Delegalarului în contul de trezorerie comunicat de acesta:

d)    să emită avizele acordurile autorizațiile prevăzute de Regulamentul Serviciului sau de Lege. cu excepția emiterii Autorizațiilor de Constojirepenlru execuția lucrărilor funerare care se emil de către Delegatar.

(4)    Cu excepția taxelor pentru concesiunea Locurilor de înhumare și a Nișelor pentru depunerea urnelor eu cenușă care constituie venit la bugetul local al Delegatarului. Delegatul va avea dreptul să încaseze de la Beneficiari toate celelalte taxe/tarifepentru prestarea Serviciului prevăzute de Regulamentul Serviciului și de Caietul de Sarcini al Serviciului, astfel cum sunt sau vor 11 acestea aprobate de Delegatar. precum:

laxa/laxele de întreținere.

tarifele penlruineinerare. precum și pentru depozitare, depunerea și păstrarea urnelor eu cenușă:

larifelepentru prestarea de Activ ități funerare:


tarifele pentru execuția de Lucrări funerare:

taxa tariful de acces în Cimitire cu autoturisme mașini/eehipamenle

(?) Delegatul va avea dreptul și obligația ca în baza prezentului Contract:

a) să organizeze evidența tuturor Locurilor de înhumare, a inhumărilor-deshumăriîor. J* rcînhumărtlor. incinerărilor:     -*    —~

) să controleze modul cum sunt amenajate. întreținute și îngrijite I oeurilc de înhumare de

, către Beneficiari:    Ijz j'

■) să asigure comunicarea datelorși informațiilor de interes public cu priv ire ia actrviRitâa de administrare a Cimitirelor si a Crematoriilor umane:    \\ ,

d) să facă propuneri privind extinderea și înființarea de noi cimitire și să asigure ex'tțeQjia^ lucrărilor necesare în acest sens:    -21^-

(6) Prin grija Delegatului, terenul aparținând fiecărui Cimitir va fi topografiat. i se vor întocmi acte cadastrale și va 11 integrat într-un sistem informațional^gÂjâsșUjc complex bazat pe actuala dîv izare în pîțj'etle și rânduri.(7) In cazul înființării unor noi Cimitire. Delegatul va lua măsuri de asigurare a unei zone de proiecție sanitară, se va întocmi un plan de sistematizare în care vor fi indicate parcele, literele și numerele precum și căile dc acces, aleile dintre parcele, amplasarea capelei sau camerei mortuare, clopotniței, ele.Totodată. Delegatul va respecta cerințele stipulate în actele de reglementare emise de către autoritatea pentru protecția mediului Direcția de Sănătate Publică conform prevederilor legale în vigoare.

ARTICOLUL 3 - DURATA CONTRACTULUI

(1) Durata prezentului Contract este de 5 (cinci) ani de la Data Semnării.

ARTICOLUL 4 - CONTRACTUL Șl DOCUMENTELE CONTRACTUALE

(1)    Prezentul Contract reprezintă întreaga înțelegere contractuală a părților cu privire la obiectul acestuia.

(2)    Se consideră că documentele care alcătuiesc Contractul se explică reciproc și se interpretează împreună. In eventualitatea oricăror neeoncordanțe între cuvinte, termeni, fraze sau abrevieri scrise cu majusculă și definite în cadrul unei Anexe. înțelesul stabilit de Articolul 1 (..Definiții și interpretare") al Contractului va prevala asupra înțelesului din Anexă, dacă contextul acestui Contract permite.

(3)    Prezentul Contract are următoarele anexe:

a)    Regulamentul Serv ieiului (Șnex^nrrîî)]

b)    Caietul de Sarcini al Serviciului (^nexajir. 2): •

c)    I ista Cimitirelor și a Crematoriilor din Aria DelegăriifAnexa nr. 3):

d)    Indicatorii de Performanță (/mex^m^îj;

e)    Asigurările (§nexa nr. jj:

Ij Tarifele Serviciului la Dala începerii (ij?nexâffirjT6):

g) Metodologia 1 arifară (AnexJ$nr?£5): li) Alte anexe care se vor atașa pe Durata Contractului.

(4)    în cazul oricărui conflict sau neconcordanță înțxț/corpul principal al Contractului și orice

Anexă, clauza din cuprinsul Contractului va    cu gxcepția situației în care se specifică

altfel în prezentul Contract.

KONFORIW CU ORIGINALUL i

CAPITOLUL III. DREPTURILE ȘI OBLIGATUL]

ARTICOLUL 5- DREPTURILE DLLpXLATARULUI

Delegatarul arc următoare drepturi, pe care le va exercita însă în corelare cu regulamentele."f programele si strategiile de dezvoltare adoptate de Delegatar.    <

// V s"

a)    să exercite toate competențele prevăzute de l ege și dc prezentul Contract în legătură cu

prestarea Serv ic iu I ui:    Z i"

b)    să aprobe structura și ajuslarea/modificarca Tarifelor Serviciului, la propunerea Ilegalului.

conform legii in vigoare, a Metodologici larilărc și cu avizul prealabil al Autorității____

~.C .v V Z


Municipale:    • .

c)    să solicite informații eu priv ire la nivelul și calitatea Serv iciului furnizat prestat de Delegat.

d)    să monitorizeze îndeplinirea obligațiilor contractuale asumate de Delegat:


fi) să sancționeze Delegatul în cazul săvârșirii contrat cutiilor prevăzute de lege sau de Regulamentul Serviciului din Anexa nr. 1 la Contract:

g)    să rezilieze Contractul dacă Delegatul încalcă in mod grav sau repetat clauzele acestuia și nu respectă Indicatorii de Performanță:

h)    alte drepturi prevăzute de prezentul Contract sau de I ege.

ARTICOLUL 6 - DREPTURILE DELEGATULUI

Delegatul are următoarele drepturi:

a)    să încaseze taxele și Tarifele Seniciului. astfel cum au fost acestea aprobate de Delegalar;

b)    să solicite ajustarea și sau modificarea taxelor și larifelor Seniciului. fundamentat, cu respectarea Metodologiei Tarifare:

e) să solicite recuperarea debitelor în instanță:

d) orice alte drepturi prevăzute de Lege sau de prezentul Contract.

ARTICOLUL 7 - OBLIGAȚIILE DELEGATARULUI

Delegatarul are următoarele obligații:

a)    să actualizeze și să aprobe modificările la Regulamentul Seniciului. cuprins în Anexa nr. I la prezentul Contract. în baza regulamentelor cadru, conform 1 egii:


b)    să aprobe (inclusiv ajustările și modificările) farifele Senieiulin conform legii în vigoare, a Metodologiei larifare și Municipale:

c)    să verifice periodic:

1.    calitatea Serviciului prestat:

2.    îndeplinirea Indicatorilor de Performanță:

3.    menținerea echilibrului contractual;

4.    gradul de îndeplinire a obligațiilor în sarcina Delegatului

d)    să nu-l tulbure pe Delegat în exercițiul drepturilor sale ce rez/ltăcJȚnprezentul Contract:'

e)    să asigure menținerea echilibrului contractual, stabilit prin prezentul Contract:

I) alte obligații prevăzute de Lege. de Regulamentul Serviciului, de Caietul de Sarcini al Serviciului sau de prezentul Contract.

ARTICOLUL 8-OBLIGAȚIILE DELEGATULUI

(I) Delegatul arc următoarele obligații generale:

a)să asigure prestarea Serviciului conform prevederilor contractuale șî eu ftățiel’tarca Regulamentului Serviciului (Anexa înr, 1 la ’Contract) și a Caietului de Sarcini al Serviciului \ O >,


(Anexa tir. 2 la. Contract):

b)    să gestioneze Serviciul pe criterii de competitivitale și eficiență economică:

c)    să dețină toate Autorizațiile necesare prestării Serviciului, prevăzute de legislația in vigoare, să obțină și să mențină valabile, pe cheltuiala sa proprie, toate aceste Autorizații:

d)    să asigure respectarea Indicatorilor de Performanță prevăzuți în Regulamentul Serviciului si în Anexa hr. 4 (..Indicatorii de Performanță") la prezentul CențjatiKși să îmbunătățească în mod continuu calitatea Serviciului prestat:


7,


ORIGINALUL


e)să aplice metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor eoncurențiale impuse de I egea Achizițiilor în \ igoare:

fi) să înregistreze toate reclainațiile și sesizările, care îi sunt adresate, intr-un registru și să ia măsurile de rezolvare ce se impun. In registru se vor consemna numele, prenumele persoanei,societății care a reclamat, adresa reclamantului, dala și ora reclamației. data și ora rezolvării, numărul de ordine al reclamației care va fi comunicat potentului la sesizările scrise Delegatul are obligația să răspundă în termen de maximum 30 de Zile de la înregistrarea acestora:

g)    să furnizeze Autorităților Competente. Autorității Municipale și Delegatarului toate informațiile solicitate și să asigure accesul persoanelor împuternicite de aceștia la toate informațiile, necesare verificării și evaluării funcționării și dezvoltării Serviciului, inclusiv pentru verificarea cantității și calității prestațiilor efectuate. în condițiile l egii și ale prezentului Contract:

h)    să țină evidențe tehnice, operative și economice și să raporteze periodic Delegatarului. Autorității Municipale și oricăror alte Autorități Competente date și informații despre activitatea specifică conform chestionarului din anchetele statistice naționale, după caz. conform Legii în vigoare și prezentului Contract:

i)    să dețină și să păstreze pe întreaga Durată a Contractului documentația pusă la dispoziție de către Delegatar în legătură eu obiectul Contractului: în acest sens Delegatul își va organiza o arhivă tehnică ș[va actualiza periodic tloetimemele prevăzutele Regulamentul Servjeiului (Anexa nr. 1' la Contract);

j)    să furnizeze Delegatarului. Autorității Municipale, informații privind modul de realizare a Indicatorilor de Performanță, să aplice metodologia de comparare a Indicatorilor de Performanță prin raportare la operatorul cu cele mai bune performanțe și să asigure accesul Ia documentațiile și la actele individuale pe baza cărora furnizează prestează Serviciul. în condițiile I egii:


)să nu cesioneze sau transfere in vreun mod prezentul Contract sau orice parte din drepturile și obligațiile sale prevăzute în prezentul Contract, altfel decât în conformitate cu condițiile stipulate la jAjfițSluL'țl^ ("Sub-delegarea și cesiunea "), orice operație realizată în alte condiții fiind nulă de drept:

l)    să contracteze și să mențină pe țoală Durata Contractului toate asigurările prevăzute la Articolul! (j ("Asigurări") din prezentul Contract:

m)    să asigure existența personalului necesar pentru prestarea Serviciului și să asigure conducerea operativă, mijloacele tehnice și personalul de intervenție în situații de urgență:

iipCi asigure finanțarea pregătirii profesionale a propriilor salariați:

o)    să plătească penalitățile contractuale în cuantumul prevăzut de prezentul Contract și corespunzătoare, în caz. de nerespeelare a obligațiilor sale contractuale și a Inditmtwrilor. de Performanță;

p)    să plătească Redcvenla și orice alte sume datorate la valoarea prevăzută și kMermenele stabilite în prezentul Contract:

q)    să dovedească în termen de 12 luni de la Data Semnării Contractului că certificarea pexăreYS» deține pentru Sistemul de Management a! Calității (în conformitate eu standardul ISO90ÎT sau eu un standard echivaleiu}-a fost implementată pentru Aria Delegării:

/<?<-■ ■i | să dovedească în termen de 12 luni de la Data Semnării Contractului că certificarea pe care o deține pentru Sistemul de Management al Mediului (in conformitate eu standardul ISO 14001 sau eu un standard echivalent) a fost implementată pentru Via Delegării:

s)alle obligații prevăzute de Lege. de Regulamentul Serviciului, de Caietul de Sarcini al Serv iciului sau de prezentul Contract,

CAPITOLUL IV. EXECUTAREA CONTRACTULUI

ARTICOLUL 9 - Tarifele Serv iciului și modul de remunerare a Delegatului

(1)    Pentru prestarea Serviciului conform prezentului Contract. Delegatul va încasa de la Beneficiari Tarifele Serviciului prevăzute de Regulamentul Serviciului și de Caietul de Sarcini al Serviciului, aprobate de Delegalar. eu excepția taxei pentru concesiunea locurilor de înhumare și a nișelor pentru depunerea urnelor eu cenușă.

(2)    larîfele Serviciului se stabilesc se ajustează și se modifică cu respectarea Metodologiei larifare. laxele și larîfele Serviciului la Data începerii Contractului sunt cele prevăzute în Anexa nr. 6.

(3)    larîfele Serviciului trebuie să asigure atât viabilitatea economică a Delegatului, cât și in te rc sc Ic De le gata ru Iu i.

(4)    Delegatarul are competență exclusivă in aprobarea laxelor și I arifelor Serviciului

~ »

(7) Soluționarea oricăror dispute în legătură eu tarifele Serv iciului se face conform prevederilor Articolului 42 („I egea aplicabilă și soluționarea litigiilor") din prezentul Contract. Până la soluționare la stabilirea contravalorii Serviciului va fi aplicat lariful în vigoare, iar în urma soluționării disputei noul larii aprobat conform legii va intra în vigoare în luna imediat următoare.


Confo^cuoriginalul


ARTICOLUL 10 - REDEV l'NȚA

(J) Delegatul va plăti Delegatarului. o redevență de Delegatului.

(2)    Redevență va fi plătită anual. în termen de 30 (treizeci) de zile de la data depunerii de către Delegata situațiilor financiare aferente anului încheiat.

(3)    Pentru evitarea oricărui dubiu. Părțile confirmă eă Redevență va fi achitată prin raportare la cifra anuală de afaceri realizată de către Delegat înir-un an calendaristic, pc Durata Contractului, astfel încât Redevență va fi achitată atât pentru anul calendaristic în care intervine Data Intuirii în

Vigoare cât și pentru anul calendaristic în care interv ine încetarea sau rezilierea Contractului. ;

*

(4)    Plata cu întârziere a Redevențeî dă dreptul Delegatarului de a aplica majorări pe/fîSlarc zi de întârziere egale cu cele utilizate pentru neplata obligațiilor față de bugetul de stal. /,

n cazul în care întârzierea Delegatului în efectuarea plății Redevențeî se prelimgeșle pe o


din cifra anuală de afaceri a


trată care determină acumularea de penalități care depășesc suma datorată (respecW'red<vi;nța atorală pentru o lună). Delegatarul va fi îndreptățit să rezilieze Contractul conform

ARTICOLl L 11 - MONITORIZAREA COM RACII LUI

(I) Respectarea și îndeplinirea de către Delegat a Indicatorilor de Performanță, stabiliți în Regulamentul Serviciului (AncxațnrȚ^l la Contract) ca Indicatori de Performanță generali si Indicatori de Performanță garantați, și a celor pievăzuți în Anexa nr. 4 („Indicatorii de" 10O?


,<C''Performantă") ia C'ontraclși in general a tuturor obligațiilor stabilite prin prezentul Contract vor fi monitorizate de Delegatar. prin Corpul Agenlilor Constatatori și prin Autoritatea Municipală, conform termenilor și condițiilor stipulate de prezentul Articol.

(2) Autoritatea Municipală are ca responsabilități și atribuții principale să monitorizeze respectarea de către Delegat a Indicatorilor de Performanță, calitatea și eficiența Serviciului prestat, corespunzător Indicatorilor de Performanță.în conformitate cu prevederile prezentului Contract. Regulamentului Serviciului (Anexa nr. l la Contract) și Anexei nr. 4 (..Indicatorii de Performanță"), iar în cazul nerespectării de către Delegat a Indicatorilor de Performanță:

a)    să informeze la timp Delegatul și Delegatarul în legătură cu această nerespcctare

b)    să comunice și să stabilească cu Delegatul, după caz. măsuri și termene de conformare

c)    să propună Delegatarului aplicarea penalităților contractuale.

(3)    Delegatarul. prin Corpul Agenlilor Constatatori. va monitoriza respectarea de către Delegat a prevederilor prezentului Contract.

(4)    Delegatul trebuie să coopereze cu bună credință cu Autoritatea Municipală și cu Delegatarul pentru a facilita monitorizarea Serviciului. în acest sens. Delegatul trebuie să :

a)    pregătească șt să transmită raportările prevăzute de prezentul Articol:

b)    să răspundă în maxim 30 (treizeci) de Zile solicitărilor de clarificare transmise de Delegalar/Autoritatea Municipală, atunci când acest lucru este posibil sau să notifice Delegatarul Autoritatea Municipală în legătură cu motivele pentru care nu este posibil să răspundă solicitărilor în termenul dat:

c)    să respecte și să se conformeze deciziilor luate de Delegatar sau de Autoritatea Municipală potriv il atribuțiilor acestora;


d)    să informeze Delegatarul Autoritatea Municipală în legătură cu faptele sau condițiile care ar putea facilita îndeplinirea funcțiilor sale:

e)    să coopereze cu Delegatarul'Autoritatea Municipală la orice anchetă pe care ace(a)sta o poale desfășura in exercițiul atribuțiilor sale de monitorizare în baza prezentului Contract:

f)    să permită Corpului Agenților Constatatori, reprezentanților Autorității Municipale sau altor persoane împuternicite de Delegatar în acest scop:

(i)    accesul rezonabil la toate documentele necesare care privesc cantitățile și calitatea prestației efectuate, precum și la bunurile utilizate de către Delegat in legătură cu Serviciul.

(ii)    să inspecteze, să fotografieze sau să filmeze instalațiile și să cerceteze, să facă fotocopii și să scoată extrase din orice dosar sau registru ținut de către Delegat și să efectueze inspecții, măsurători sau Ieste

f // (5) Delegatarul/Autoritatea Municipală va informa în prealabil Delegatul asupra^nltSițijy-de a

// verifica respectarea Indicatorilor de Performanță, sau de a efectua o inspecție pentru verificarea /y /îndeplinirii obligațiilor contractuale și va stabili data cea mai bună pentru efectuare^vertficărilor. Aceasta nu va fi totuși înțeleasă însă ca o limitare a drepturilor «și, capacității Delegatarului Autorității Municipale de a-și aduce la îndeplinire îndatoririle șryn particular dreptul său de a efectua, din când în când. inspecții aleatorii și sau inopinate pilind orice Yf aspecte legate de Serv iciu.    ?' *

(fi) I a sfârșitul fiecărei Perioade de Monitorizare. Delegatarul/Autoritatea Municipală va întocmi un ‘Raport de monitorizare" pe care îl va transmite Delegatului. în termen de 30 (treizeci) de /ile de la încheierea Perioadei de Monitorizare. Acest raport va stabili măsurile de conformare pe care Delegatul trebuie să le adopte.a)    explica măsurile pe care Delegatul intenționează să le ia pentru a-și îmbunătăți activitatea in scopul conformării cu Contractul, inclusiv cu nivelul Indicatorilor de Performanță:

b)    prevedea o dată până la care nivelul Indicatorului de Performanță va fi atins, alunei când obiectul măsurilor este un anumit Indicator de Performanță.

(<S) Delegatul va ține și va păstra în bună stare toate înregistrările rezultatelor, evenimentelor și incidentelor, in detaliu, care au legătură sau sunt necesare a fi colectate pentru Indicatorii de Performanță.

(9)    foaie bazele de date și tabelele centralizatoare trebuie păstrate în formal electronic și actualizate periodic. Copii în formal electronic trebuie furnizate Delcgatarului/Autorității Municipalela cerere.

(10)    Delegatul va raporta anual Delegatarului și Autorității Municipale, până la sfârșitul primului trimestru al anului următor:

a)    raportul privind gradul de îndeplinire a Indicatorilor de Performanță, motivând situațiile necorespunzătoare apârule și măsurile luate pentru remedierea lor:

b)    raportul anual de activitate.

(11)    f)e asemenea. Delegatul va prezenta, la începutul fiecărui An Contractual. Delegatarului dovezi:

a)    de plata a impozitelor, laxelor și contribuțiilor, precum și a primelor de asigurări:

b)    de deținere a tuturor Autorizațiilor valabile:

c) de efectuare a auditului anual al sistemelor de management ISO 9001 (managementul calității). ISO 14001 (Managementul mediului).

ARTICOLUL 12-BUNURILE UTILIZATE ÎN DERULAREA CONTRACTULUI

Pentru prestarea Serviciului conform prez.enlului Contract, delegatul va utiliza Bunuri Proprii. Acestea aparțin Delegatului și iui vor II transferate Delegatarului la încetarea Contractului. Delegatul are drepturi depline de a dobândi. înstrăina, greva eu sarcini sau de a dispune în orice alt mod de Bunurile Proprii.


(2) Delegatul va avea in vedere sănătatea și securitatea in muncii pentru toate persoanele implicate în prestarea Sen ierului și va menține toate amplasamentele, clădirile, instalațiile, vehiculele și utilajele (în măsura in care acestea se allă sub controlul său) într-o stare de funcționare corespunzătoare pentru evitarea pericolului. va întreține, pe cheltuială proprie, instalația de iluminare, elementele de protecție, semnele de avertizare și va urmări amplasarea și instalarea acestora ori de câte ori va 11 necesar, sau la solicitarea Delegatarului sau la solicitarea oricărei Autorități Competente. în domeniul protecției, securității și sănătății populației.


ARTICOLUL 14 - ASPECTE DE PROTECȚIA MEDIULUI. ÎMPĂRȚIREA RESPONSABILITĂȚILOR DE MEDIU ÎNTRE PĂRȚI

(1)    De la Data începerii. Delegatul va fi răspunzător de orice încălcare a prevederilor oricărei Legi referitoare la mediul înconjurător, care apare sau a avut loc după această dată.

(2)    Delegatul nu va putea fi ținut responsabil de nici un act. omisiune, fapt sau activitate a Delegatarului. ale căror cauze sunt anterioare Datei începerii șt au avut ca rezultat o încălcare sau nerespeclare a prevederilor oricărei Legi privind mediul înconjurător. Delegatarul se obligă să-l despăgubească pe Delegat pentru orice astfel de răspundere legată de mediul înconjurător.

ARTICOLUL 15 - GARANȚII
15. l.Garatiția de bună execuție

15.1.1.    Valoarea Garanției de Bună I xecuție este fixată la suma de.................

15.1.2.    Garanția de Bună Execuție se va constitui. Jc către Delegatar. pria rețineri succesive din. sumele datorale și cuvenite Delegatului până la concurența valorii stabilite a Garanției de Bună Execuție,


15.1.3.    Pentru evitarea oricărui dubiu, constituirea Garanției de Bună Execuție nu reduce și nu limitează în nieiun fel responsabilitatea Delegatului în legătură eu obligațiile care-i revin conform Contractului și iui împiedică Delegatarul. în exercitarea atribuțiilor sale de monitorizare a executării Contractului și aplicare a penalităților) să ia orice altă măsură permisă de Legea în vigoare de clauzele Contractului în legătură cu încălcarea de către Delegai a obligațiilor sale

15.1.4.    Garanția de Bună Execuție poate fi executată de către Delegatar. în limita prejudiciului creat, pentru plata sumelor menționate la Ailicohil 1 ("Definiții și interpretare") din prezentul Contract, numai după notificarea Delegatului în acest sens, cu cel puțin 5 (cinci) Zile înainte, precizând obligațiile care nu au fost respectate, precum și termenul acordat pentru remedierea acestora. Daca Delegatul nu remediază prejudiciul în termenul acordat. Delegatarul va executa Garanția de Bună Execuție. Iară nici o altă notificare.


15.1.5.    în cazul executării totale sau parțiale a Garanției de Bună Execuție. Garanția de Bună' Execuție va fi reconstituită de către Delegatar. prin rețineri succesive din sumele da(șrate,șif cuvenite Delegatului până la concurența valorii stabilite a Garanției de Bună Execuție^'’

15.1.6.    Delegatarul va returna Delegatului Garanția de Bună I xecuție în termen dejliăîl mult 14 (paisprezece) Zile de la data încetării Contractului, dacă Delegatarul nu a ridicat rtâjță la acea dală prclenujAisypra ci ca urinare a nerespeelării de către Delegat a unor obligații contracturileCOKF°rmcuor,g,(MLUl

AR I ICOLl’L 16 - ASIGURĂRI

(1)    Fără a aduce atingere altor sarcini, obligații și sau răspunderi ale Delegatului asumate in baza acestui Contract, in Perioada de Mobili/are.Delegatul. pe proprie răspundere și cheltuială, va obține și va menține pe întreaga durata a Contractului polițele de asigurare cu acoperirea prevăzută de Lege și în special următoarele asigurări, după cum sunt detaliate în Anexa nr. 5 la prezentul Contract:

a)    Asigurarea de răspundere civilă generală;

b)    Asigurări auto acoperind parcul de mijloace de transport și utilaje folosite de Delegat în gestiunea Serviciului:

(2)    Delegatul va li obligat să încheie orice alte asigurări prevăzute de Legea în vigoare la un moment dat pe Durata prezentului Contract,

(3)    Delegatul, la cererea Delegalarului. va furniza copii ale polițelor de asigurări prevăzute la alin. (I) de mai sus.

CONFORM CU ORIGINALUL


(4)    Delegatul se va asigura că fiecare poliță de asigurare cerută prin prezentul Articol care are drept obiect bunuri ce aparțin Delegalarului sau care privește răspunderea civilă a Delegatului:

a)    prevede că orice acțiune de revendicare a Delegalarului împotriva asigurătorului va 11 acceptată de asigurător ca îndeplinind criteriile de revendicare, și

b)    conține prevederile prin care se solicită asigurătorului ca în termen de 30 (treiz.eci) de Zile să adreseze o notificare Delegalarului înainte de orice anulare sau modificare semnificativă a poliței în cauză. Primirea de către Delegatar a acestor notificări nu*va exonera Delegatul ele nicio obligație, responsabilitate sau răspundere contractuală sau legală.

(5)    Asigurarea de răspundere civ ilă va include o clauză prin care asigurătorul acceptă că termenii asigurării se aplică Delegalarului și Delegatului, angajaților. agenților. funcționarilor acestora ca în cazul în care o asigurare separată ar 11 fost încheiată pentru fiecare dintre ei.

(6)    în cazul în care Delegatul nu încheie vreuna dintre asigurările prevăzute de prezentul Articol și detaliate în Anexatnr. 5 la Contract sau încheie o asigurare eu acoperire insuficientă. Delegatarul are dreptul să dea un preaviz, de maximum 15 (cincisprezece) Zile Delegatului, pentru a-și îndeplini această obligație. înainte de a rezilia Contractul conform Articolului 31(' Rezilierea Contractului").

(7)    Delegatul va informa Delegatarul în legătură eu orice situație ce ar putea avea ca efect

formularea unei solicitări de plata sau a unei cereri de dcspăgubirioricărci polițe de asigurare de îndată ce este posibil și în termen de cel mult 10 (zece) Zile de la producerea evenimentului asigurat. In continuare. Delegatul va soluționa cererea direct cu asigurătorii respectivi, va acționa? în interesul ambelor Părți și va informa Delegatarul despre toate etapele privind soluționarea unor astfel de cereri.    /

(8)    Delegatul va utiliza toate sumele primite din asigurări pentru daunele sau pagubol^buriiirilor

ontraetului pentru a repara, reconstrui sau înlocui bunurile respective în scopul |ve*>tării fără itryfupere a Serviciului conform prevederilor prezentului Contract.    \

In cazul unei cereri de despăgubire lormulată în baza oricărei polițe de asigurare încheiase clegat. acesta va fi unic răspunzător pentru achitarea franșizei Iară a prejudicia utilizarea 'despăgubirilor de risc acoperite de asigurări în baza Contractului.

(10) Delegatul va furniza dovezi ale plăților periodice ale primelor de asigurare Iară întârziere, la cererea De lega taru lui.    țARI ICOLl’L 17- REGISTRE. E\ ID1 VI E CONTABILIZAT

14


(1)    Delcgatul va respecta standardele și principiile contabile și va menține registrele ți înregistrările contabile necesare conform I egii aplicabile.

(2)    Delegatul va evidenția în contabilitate în mod separat, clar și distinct toate intrările și ieșirile contabile în legătură cu prezentul Contract. în conformitate cu dispozițiile legale. în măsura in care Delegatul nu va evidenția aceste intrări și ieșiri contabile în mod separat, atunci Delegatarul va putea rezilia Contractul în condițiile Articolului 31, ("Rezilierea Contractului").

(3)    Delegatarul poate, suportând costurile și cheltuielile, să efectueze un audit al evidențelor și registrelor contabile și al altor documente relevante pentru Contract ținute în condițiile prezentului Articol, inclusiv asupra evidențelor și registrelor lucrărilor și echipamentelor și a oricăror informații. înregistrări și documente contabile care pot 11 solicitate de Delegalar. Delegatul are obligația de a permite Delegatanilui și altor persoane autorizate să verifice și să auditeze aceste documente, inclusiv să obțină copii de pe acestea. în orice moment pe Durata Contractului.

(4)    Toate registrele, evidentele. înregistrările și documente contabile la care se face referire în prezentul Articol vor II păstrate de Delegat pe o perioadă de timp cerută de Lege. La expirarea acestei perioade. Delegatul nu va arunca sau distruge registrele, evidențele. înregistrările și documentele contabile Iară a cere aprobarea Delegatanilui printr-o adresă scrisă trimisă cu cel puțin 30 (treizeci) de Zile înainte. în urma primirii adresei Delegatarul poate prelua pe cheltuială proprie registrele, evidențele. înregistrările și documente contabile, notificând intenția sa printr-o adresă trimisă Delegatului cu cel puțin 10 (zece) Zile înainte de expirarea perioadei de 30 (treizeci) de Zile

* * * * ARTICOLUL 18-CLAUZA DE PREVENIRE A CORUPȚIEI

(1) Delegatul nu va acorda și nu va solicita nici unei persoane angajate de Delegatar sau de sub-contractanții sau mandatarii acestuia nici un fel de cadou sau plată sub orice formă, ca stimulare sau recompensă pentru a acționa, pentru că a acționat sau că s-a abținut să acționeze într-un anume fel. pentru că s-a arătat în favoarea sau s-a abținui să se arate în defavoarea oricărei persoane. în legătură cu acest Contract. Orice nerespectare a prezentului articol va 11 considerată o încălcare gravă a Contractului ce poale duce la rezilierea acestuia conform Articolului F3Jj ("Rezilierea Contractului').

p) Delegatarul poate rezilia prezentul Contract, conform Articolului' 3T ("Rezilierea

Contractului"). în cazul în care Delegatul sau orice persoană angajată de acesta sau acționând în numele său:

a) a oferit, a dat sau a fost de acord să ofere oricărei persoane orice cadou sau comision de orice natură drept stimulent sau recompensă pentru ca a realizat sau realizează ori s-a abținut sau sc abține de la vreo faptă legată de prezentul Contract ori de orice altă relație contractuală cu Delegatarul:

b^a realizat sau s-a abținut de la o acțiune pentru favorizarea sau defavorizarea oricărei persoane în relație eu prezentul Contract sau cu orice alt contract cu DclegațarUl;

' '    . -    il f- -


d) a oferit orice onorariu sau recompensă, alta decât salariul, unui salariat aUEțglegatarului. la


a comis orice infracțiune de dare și sau luare de mită ori corupție. potriwitLegii. privitor la prezentul Contract sau orice alt contract cu Delegatarul: care acesta. în v irtutea funcției sau poziției ocupate, nu avea dreptul.

ARTICOLUL 19-SUB-DELEGAREA SI CESIUNEA

(1) Delegatul nu va putea subdelega gestiunea Serviciului, subroga, nova. transmite, ceda sau transfera în orice alt mod. totalitatea sau o parte din drepturile și otțl^^iiksale derivate din sau^" în leiiălură eu prezentul Contract. Ile mod direct, fie indirect. dedâFaaeă Icgîxt in viuoare la data

"    -    7/

bA. gb. //

% W4
respectivei operații permite o astfel de subdclegare. subiogare. novație. transmitere, cesiune sau transfer și doar eu acordul scris prealabil al Delegatarului. Nerespeetarea condițiilor stipulate de prezentul alineat reprezintă o încălcare cracă de către Delegat a obligațiilor sale și poate constitui o cauză de reziliere a Contractului conform Articolului 31 (“Rezilierea Contractului"),

(2) Dispozițiile alineatului precedent nu vor 11 interpretate încât să împiedice utilizarea sau angajarea de către Delegat de furnizori, prestatori, antreprenori, mandatari pentru furnizarea de produse sau realizarea de lucrări ort prestarea de servicii eu condiția să nu se poală pretinde că o astfel de utilizare sau angajare ar constitui o delegare, o cesiune sau o derogare de la oricare dintre drepturile sau obligațiile semnificative ale Delegatului in baza prezentului Contract ARTICOLUL 20-CONTRACTELE ÎNCHEIATE DE DELEGAT

Contractele de achiziție de produse, servicii sau lucrări ee vor fl încheiate de către Delegat în legătură cu obiectid prezentului Contract trebuie să respecte Legea Achizițiilor.

CAPITOLUL V. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

ARTICOLUL 21 - RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

(1)    Nerespeetarea dovedită de către oricare dintre Părțile contractante a obligațiilor contractuale ee-i incumbă în temeiul prezentului Contract atrage răspunderea contractuală a Părții in culpă.

(2)    în situația rezilierii Contractului din vina unei Părți.«această Parte va daloca despăgubiri celeilalte Părți. în cuantumul stabilit de Părți, de un expert independent, desemnat de acestea sau de către instanța judecătorească competentă.

(3)    încetarea prezentului Contract nu va avea ea efect degrevarea de obligații a Părților în cazul în care. prin natura lor. obligațiile respective rămân în vigoare și după Data încetării Contractului. De asemenea. Părțile rămân răspunzătoare pentru orice fapte/acte întreprinse de către o Parte pe perioada desfășurării Contractului ale căror rezultate care s-ar ivi după încetarea efectelor Contractului și care ar avea efecte prejudieiabile pentru cealaltă Parte.

CONFORM CU ORIGINALUL


ARTICOLUL 22 - RĂSPUNDEREA, PENALITĂȚI ȘI DESPĂGUBIRI IN SARCINA DELEGATULUI

(1) Nerespeetarea de către Delegat a Indicatorilor de Performanță, stabiliți conform Regulamentului Serv iciului {ĂneXa.(nn !■ la Contract) și detaliați în i&n'exa nr. 4 ('indicatorii de Performanță") la prezentul Contract, va atrage obligația Delegatului de a plăti penalitățile contractuale.    7 i

.    >* z

2) Delegatul esle obligai la plata penalităților contractuale în caz de neîndeplînirc îkobhgaȚînor "ț£, inclusiv pentru următoarele obligații. în cuantumul stipulat în continuare [.w 'Jt^coi/tplelcr'dă caz la caz    '.

(3)    Penalitățile suni aprobate de Delegatar. la propunerea Autorității Muiiieipa'ig^t Corpului Agenților de Control sau a direcțiilor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului BucureștT și sunt comunicate Delegatului. Delegatul va II obligai la plata penalităților careMu ,yȚmas definitive sau nu au fost contestate în termen de I 5 (cincisprezece) zile de la primirea noliîfirăi

(4)    Nerespeetarea gravă și repetată a Indicatorilor de Performanță poate determina rezilierea Contractului de către Delegatar. conform Articolului 3ț ("Rezilierea Contractului").

(5)    In plus față de orice alte despăgubiri, penalități sau sanețiuțjjj-pEgJuăzutc în acest Contract. Delegatul va despăgubi Delegatarul si pe mandatarii sau preptw^âcestuîijșin legătura eu oriceCONFORM CU ORIGINALUL


pretenții sau prejudicii invocate de orice altă persoană decât Delegalarul. care pol 11 generale de. sau în cursul, sau în legătură cu ncîndeplinirea de către Delegat a oricăror obligații în baza prezentului C ontract

(6)    Delegatul este de drept în întârziere începând cu ziua următoare scadenței. Iară punere formală în întârziere sau efectuarea vreunei alte formalități.

(7)    Plata oricăror sume datorate de către Delegatar Delegatului se efectuează după achitarea de către Delegat a penalităților de întârziere,

(fî) Delegatul nu va datora penalități dc întârziere conform alin (2) lit b) și c) atunci când întârzierile s-au produs din culpa Delegatarului. în aceasta ipoteză termenul de execuție a Lucrărilor ce curge în defavoarea Delegatului va (1 prelungit în mod corespunzător după constatarea prealabilă de către reprezentanții Părților prin încheierea unui proces-verbal:

(9) Plata penalităților prevăzute de prezentul articol nu exonerează Delegatul de obligația sa dc a finaliza Lucrările sau de alte sarcini, obligații sau responsabilități care îi revin conform Contractului. Regulamentului Serviciului și/sau Caietului de Sarcini al Serv iciului.

ARTICOLUL 23- RĂSPUNDEREA DELEGATARULUI

(1)    Delegalarul nu îl va tulbura pe Delegat în exercițiul drepturilor rezultate din prezentul Contract.

(2)    în nieiun caz Delegalarul nu va 11 răspunzător față de Delegat de vreo Daună ori Daună indirectă știu cheltuială de orice natură pe care Delegatul le-ar putea suporta sau înregistra ca o consecință directă a:

a)    apariției unui Eveniment de l’orță Majoră:

b)    nerespectării de către Delegat a propriilor sale obligații asumate prin prezentul Contract:

c)    acțiunii, inacțiunii sau faptelor unor terțe persoane pentru care Delegalarul nu este responsabil.

ARTICOLUL 24-EXONERAREA DE RĂSPUNDERE A DELEGATULUI

(1)    Eără a aduce atingere prevederilor Articolului 22 ("Răspunderea, penalități și despăgubiri în sarcina Delegatului") de mai sus privind răspunderea Delegatului, acesta nu va putea 11 ținut răspunzător pentru ncîndeplinirea vreunei obligații ce-i revine în baza prezentului Contract dacă ncîndeplinirea respectivei obligații este o consecință directă a situațiilor prevăzute la alineatele de mai jos din prezentul Articol.

(2)    Delegatul nu va 11 obligat să îndeplinească obligațiile sale contractuale, inclusiv Indicatorii de Performanță. în măsura în care acesta nu poate. în mod rezonabil, fie (i) să respecte Icpncqeic de îndeplinire a obligațiilor contractuale în perioadele de timp prevăzute, fie (ii) să^L'outinucCsă'


îndeplinească obligațiile contractuale, ca o consecință directă a:

Apariției unui Eveniment de forță Majoră:

) lipsei insuficientei fondurilor Deleuatarului pentru plata I arifelor Serviciului: \*Z-


a) nerespectării de către Delegatar a propriilor sale obligații asumate prin prezentul Cbijtrdjrț;

e) acțiunii, inacțiunii sau faptelor unor terțe persoane pentru care Delegatul nu este responsabili

(3) în cazul în care Delegatul se află în imposibilitatea de a presta Serv iciul. total sau parțial, din orice motiv, sau consideră că anumite circumstanțe ar putea împiedica în mod substanțial prestarea Serviciului, atunci Delegatul va notifica imediat Delegalarul. în condițiile prevăzute de prezentul Contract oferind în scris detalii cuprinzătoare asupra circutițînjfjțeitșr. motivelor, durata pcpribilă a întreruperi si acțiunile avute in vedere pentru re med ie ret?situației, firheum și(orice altef
CONFORM CU ORIGINALUL


detalii pe care Delegataru! Ic solicită in mod rezonabil Invocarea oricărui motiv care ar putea împiedica în mod substanțial prestarea Serviciului nu va atrage nieio modificare a vreunei clauze a acestui Contract și nu va elibera sau exonera în nicitin lei Delegatul de obligația de a presta Serviciul conform Contractului și l egii.

ARTICOLUL 25 - ÎNTINDEREA DESPĂGUBIRILOR

Despăgubirile datorate de oricare dintre Părți conform prezentului Contract vor acoperi integral Daunele suferite de Partea sau terțul prejudicial. în înțelesul prezentului Contract și Articol în despăgubiri nu sunt incluse penalitățile ce pot fi datorate de o Parte conform prezentului Contract.


CAPITOLUL VI. EVENIMENTE NEPREVĂZUTE

ARTICOLUL 26-EORȚA MAJORĂ

(I) ..forța Majoră" înseamnă un eveniment mai presus de voința Părților, care nu se dalorează greșelii sau vinei acestora, imprevizibil și care face imposibilă executarea și respectiv îndeplinirea Contractului. Evenimentele de forță majoră vor include următoarele. Iară a se limita la acestea:

a)    Evenimente naturale de forță majoră cum ar fi:

* * * . * . * *

i.    trăsnete, cutremure, uragane și alte condiții climaterice extraordinare ca de exemplu temperaturi anormal de scăzute:

ii.    explozii foc sau inundații (dacă nu sunt cauzate de Partea respectivă sau orice altă persoană pentru care aceasta este responsabilă):

contaminări nucleare, chimice sau biologice (dacă nu sunt cauzate de Partea respectivă sau orice altă persoană pentru care aceasta este responsabilă): bombe sau alte muniții neexplodate sau descoperiri de losile sau relicve arheologice


ui.


b)    Evenimente politice de forță majoră cum ar Ir

i. război sau război civil (declarat sau nu) sau condici armat, invazii sau acte ale inamicilor externi, blocade și embargouri:


ii. acțiuni v iolente de stradă sau rebeliuni civile:


iii, orice act sau amenințare de terorism credibilă în mod rezonabil la adrestf Părții,

*    Z Ă    —-'respective:

greve sau alte mișcări revendicative la seara națională și motivate»predominant politic.    jr< 1

c) Evenimente nefavorabile de forță majoră cum ar fi:

\ O '--

i reluzul. Iară un motiv justificat, oricărei Autorități Competente de a eliberatyyrice aviz. permis, licență sau a oricăror autorizații necesare executării obligațiilor contractuale, retragerea acestora sau refuzul dea reînnoi aceste avize, permise, licențe sau autorizații sau orice acte sau omisiuni ale oricărei Autorități Competente având efecte similare:

orice acțiune reglementară neîntemeiată sau nerezonabilă dispusă de oricare \uloritatc Competentă împotriva Delegatului (care poate include orice anulare sau revocare a oricăror permise, licențe sau autorizații c^f^i^^’țfi un motiv iptem^jaf):


IS


VW / / /


/q


r-i


iii.    orice rechiziționare, expropriere, naționalizare sau confiscare Je fado a oricărui hun sau drept semnificație al Delegatului de către Guvernul României sau de către oricare Autoritate Competentă (alta decât ca rezultat al încălcării de către Delegat a permiselor, licențelor, autorizațiilor sau a I egii):

iv.    orice acte din partea unor terți inclusiv a Delegalarului care afectează semnificativ prestarea Serviciului și care are drept consecință imposibilitatea Delegatului de a asigura prestarea Serviciului sau continuitatea acestuia.

forța Majoră nu va include: probleme financiare ale Părților, livrarea cu întârziere a materialelor sau executare cu întârziere neexeeularea de către eontractanții acestora a obligațiilor lor contractuale, condiții meteorologice posibile în condițiile climatice din Aria Delegării, insuficiența forței de muncă sau a echipamentelor sau a materialelor (dacă nu se datorează f orței Majore).

(2) în situația în care un eveniment de l orță Majoră (condiție care va include consecințele acestuia) împiedică una dintre Părți să își respecte sau întârzie respectarea obligațiilor decurgând din prezenlul Contract, se vor aplica următoarele măsuri:

a)    Partea va fi scutită de respectarea și de răspunderea pentru nerespcctarea acelor obligații pe care nu le poate îndeplini ea o consecință a unui eveniment de forță Majoră, Iară a aduce prejudicii obligațiilor de încheiere a asigurărilor corespunzătoare, astfel cum este prevăzut în prezentul Contract.

b)    Orice perioadă de timp acordată sau permisă in baza prezentului Contract pentru

* îndeplinirea oricărei obligații (inclusiv obligațiile legate de Indicatorii de Performanță și * durata Conlraclului dacă forța Majoră a afectat integral executarea acestuia) va II prelungită eu perioada de timp cât durează evenimentul de forță Majoră: eu condiția, totuși, ca Partea afectată să-și fi respectat obligațiile ce-i revin în baza alin. (4) și (5) ale prezentului Articol.

(3) O Parte afectată de un eveniment de forță Majoră va informa cealaltă Parte, cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 3 (trei) Zile Lucrătoare după ce ia cunoștință de apariția unui eveniment de forță Majoră, furnizând detalii complete despre durata și efectele estimate ale acestuia. Dacă evenimentul de l orță Majoră durează mai mult de o săptămână. Partea afectată va informa periodic cealaltă Parte, dar nu mai rar de o dală la două săptămâni despre derularea evenimentelor.

CONFORM CU ORIGINALUL


(4)    O Parte afectată de un eveniment de forță Majoră va depune țoale eforturile pentru a-și relua îndeplinirea obligațiilor cât mai curând posibil, iar între timp să diminueze efectele acestui eveniment, pentru a-și îndeplini obligațiile contractuale nealectate de forța Majoră și va informa complet cealaltă Parte în legătură cu măsurile luate în acest sens. eu condiția ea acest lucru safitf/ presupună costuri nerezonabile pentru Partea afectată de evenimentul de forță Majoră, .*

(5)    Dacă la expirarea unei perioade de cel puțin...................... de la apariția unui dvcnitrienl de


forță Majoră, acest eveniment de forță Majoră (sau consecințele acestuia) continuă'și afectează în mod semnificativ furnizarea Serviciului sau executarea obligațiilor conlraclualeț'fistlel încât majoritatea Indicatorilor de Performanță încă de atins nu poale fi îndeplinită și sau, ajaj ori laica acelor Indicatori de Performanță alunei când respectarea acestora a fost deja îndeplinită,ipj poale li/meiiținiită ca urmare a acelui eveniment de l orță Majoră, atunci oricare dintre Părți va freptul să notifice celeilalte Părți încetarea prezentul Contract. Iară ca vreuna dintre ele să ^pretindă daune-interesc. în orice moment după expirarea acestei perioade, eu condiția ea evenimentul de 1 orță Majoră să continue încă în momentul acestei notificări și eu un preaviz de 10 (zccc) Zile.

19
ARTICOLUL 27 MENȚINEREA ECHILIBRULUI CONTRACTL AL

(1)    Părțile vor urmări în permanență menținerea echilibrului eonlraetual financiar al Contractului.

(2)    Delegatul nu va fi obligat să suporte creșterea sarcinilor legale de execuția obligațiilor sale. dacă această creștere rezultă în urma unui eveniment de forță Majoră, astfel cum este descris la Articolulfiâ ("forța Majoră”).

(3)    în situația în care. independent de Delegat și de voința sa. Modificări Legislative, constrângeri tehnice, economice, financiare sau. în general, evenimente neprevăzute care nu constituie evenimente de forță Majoră astfel cum sunt acestea definite de prezentul Contract, datorate sau nu De lega tarului, alterează echilibrul economico-financiar al prezentului Contract, și dacă dezechilibrul rezultat nu poate fi remediat prin modificările ajustările Tarifelor Serviciului. Părțile se obligă să renegocicze termenii și condițiile prezentului Contract. în scopul restabilirii echilibrul economico-financiar al Contractului.

(4)    Dacă. la expirarea unei perioade de cel puțin 60 (șaizeci) de Zile sau alt termen stabilit de Părți, de la începerea negocierilor prevăzute la alineatul precedent, acestea eșuează, atunci oricare dintre Părți va avea dreptul să notifice celeilalte Părți încetarea prezentul Contract. Iară ca vreuna dintre ele să pretindă datine-inlerese. Delegatul va avea obligația de a presta Serviciului in continuare pe o durată de cel mult 90 (nouăzeci) de Zile. în vederea asigurării continuității Serv iciului.

(5, Oricare dintre Părți va putea eere modificarea Contractului. în vederea menținerii echilibrului * contractual financiar în situația în care o Modificare Legislativă face una sau mai multe*clauze importante ale prezentului Contract sau toate drepturile și obligațiile Delegatului în baza

prezentului Contract să devină ilegale sau imposibil de realizat.

(6)    Delegatarul nu va putea lî obligat să suporte creșterea sarcinilor legate de execuția obligațiilor sale dacă Delegatul nu mai beneficiază de folosința utilă și liniștită a Bunurilor Proprietate Publică:

(7)    Prezentul Articol se va aplica și în situația în care. ca urmare a adoptării unor hotărâri sau a altor reglementări de către Dclegatar (care nu sunt emise în vederea respectării de către Delegatar a oricărei Modificări Legislative) va rezulta o creștere a costurilor Delegatului sau o majorare a obligațiilor Delegatului


CONFORM CU ORIGINALUL


CAPITOLUL VIL MODIFICAREA CONTRACTULUI

ARTICOLUL 28-MODIFICAREA CONTRACTULUI PRIN ACORDUL PĂRȚILOR (I) Modificarea prezentului Contract se face numai prin act adițional încheiat jn^scTiȘxântre


7>


Părțile contractante. în condițiile permise de I ege.

(2) Contractul nu poate fi modificat în sensul introducerii in obiectul ea;/nu a lacul obiectul delegării gestiunii, conform Legii.


acestuia a unei activități

V ' '


\v


RTICOLUL 29 - MODIFICAREA UNILATERALA A PĂRȚII REGLEMENTARE A ONTRACTULUI DE CĂTRE DEI.EGATAR    '*

Delegatarul poate modifica unilateral cerințele legate de modul de gestiune și de prestare a Serviciului care sunt prevăzute în Regulamentul Serviciului sau Caietul de Sarcini al Serviciului, atașate ea Anexele nr. 1 și nr. 2 la prezentul Conlracl.prin modificarea acestor documente și înlocuirea respectivelor anexe, prin act adițional la Contract, cu mjjtUiggulament al Serviciului si sau noul Caiet de Sarcini al Serviciului după caz. In cazul    acest^biodilicări afectează,


echilibrul contractual se vor aplica prevederile Articolului 27 ("Menținerea echilibrului contractual").CAPITOLUL VIII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

ARTICOLUL 3(1- CAUZELE DE ÎNCETARE A CONTRACTULUI

(1)    Prezentul Contract încetează în următoarele situații:

a)    la expirarea duratei pentru care a Post încheiat, daca Părțile nu convin. în scris, prelungirea acestuia conform prevederilor Articolului 3 ("Durata Contractului. Perioada de Mobilizare și Data începerii" ), și conform 1 egii în vigoare la data prelungirii:

b)    în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către Dclegatar. cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina Delegatarului:

e) în cazul nerespeclării obligațiilor contractuale de către Părți, prin reziliere, conform ArticoluIuEȘjl ( Rezilierea Contractului”), prin reziliere cu plata unei despăgubiri în sarcina Părții în culpă:

d)    în condițiile prevăzute la Articolul 26("l orța Majoră"). Iară plata unei despăgubiri:

e)    in situația în care. în urma parcurgerii procedurilor speciale prevăzute la Articolul 27 ("Menținerea echilibrului eon trac luai"), este permisă încetarea Contractului;

f)    în cazul falimentului Delegatului:

g)    dacă Părțile convin încetarea Contractului, prin act adițional la acesta, respectând legea aplicabilă, in vigoare la acea dată.

(2)    în cazul încetării Contractului înainte de termen, se va acorda un preaviz de 30 (treizeci) de Zile. eu excepția cazurilor în care sunt prevăzute în mod expres în cuprinsul Contractului, alte termene pentru preav iz.

(3)    Delegatul va coopera deplin pentru preluarea gestiunii Serviciului cu noul operator căruia i se va delega gestiunea Serviciului sau cu Delegalarul, după caz. în sensul următoarelor:

;) să mențină legătura cu Delegalarul și /sau noul operator, să furnizeze asistență și sprijin priv ind Serv ieiul și transferul lor către Dclegatar sau noul operator:

) să furnizeze Delegatarului toate informațiile cu privire la prestarea Serviciului șiamplasarnentele Mijloacelor de Publicitate:

) în timpul Contractului sau după încetarea acestuia, să nu acționeze în nieiun fel. dirr^l sau indirect, care să prejudicieze, să împiedice sau să facă dificil transferul gestiunii Șew’icUrftîî-

A "

A tTICOLUL 31 - REZILIEREA CONTRACTULUI    Ik

3LJJyRe;pilierea Contractului din culpa Delegatului    \

Delegalarul va avea dreptul (dar nu și obligația) să rezilieze prezentul CtytlractT'în' ntul survenirii oricăruia dintre următoarele evenimente (..Obligații îiicâlcale"):

o încălcare semnificativă, de către Delegat, a oricăreia dintre obligațiile sale. asumate în baza prezentului Contract, care are un efect negativ semnificativ asupra drepturilor sau obligațiilor Delegatarului sau asupra capacității Delegatarului de a respeeta orice prevedere legală în vigoare și a cărei încălcare nu a fost remediată de către Delegat. în conformitate ed Ocolul 3

/wi’erfoțjnanțâtA

| M.#' /

* A , i i .'/b) nerespoetarea repetată și nejustifieată a Indicatorilor

a

e) nereali/area corespunzătoare sau la termenul prevăzut a lucrărilor care sunt în sarcina sa conform prezentului Contract. Regulamentului Serviciului sau Caietului de Sarcini:

d)    renunțarea la sau abandonarea culpabilă a Serviciului. de către Delegat.

e)    nerespeelarea Articolului fȘ ("Sub-delegarea și cesiunea") de către Delegat:

f)    nefurnizarea sau ascunderea de informații semnificative, ce trebuie furnizate Delegatarului sau împiedicarea Delegatarului de a-și exercita drepturile de monitorizare în legătură eu executarea prezentului Contract, astfel cum sunt acestea stabilite de clauzele contractuale'.

g)    Delegatul nu a încheiat sau nu a menținui în vigoare asigurările prevăzute de prezentul Contract .și Anexă, nr#-5 ("Asigurări") la Contract:

li) practici corupte ale Delegatului în conformitate cu Articolul 18 ("Clauza de prevenire a corupției"):

i) alte încălcări semnificative ale obligațiilor contractuale care sunt prevăzute expres dc prezentul Contract ca reprezentând cauze de reziliere a Contractului.

32.1.2. In cazul în care Delegalarul devine îndreptățit să rezilieze prezentul Contract în baza Articolului 31.1.1:


CONFORM CU ORIGINALUL


a)    Delegalarul va trimite Delegatului. în scris, o notificare, menționând felul și întinderea respectivei neîndepliniri a obligațiilor ("Notificare de încălcare"). Dacă o astfel de notificare este transmisă. Delegatul va fi îndreptățit să remedieze această încălcare în termen de 90 (nouăzeci) de /ile de la data primirii de către Delegat a acestei notificări ("Perioada de Remediere').

b)    în cazul în care Delegalarul a transmis Notificarea de încălcare și dacă încălcarea nu este remediată în Perioada de Remediere. Delegatarul poate rezilia prezentul Contract. în conformitate cu prevederile iitereîlfd^țțiyz^atului Afij^Iț^îțîfej

e) Atunci când o Obligație încălcată nu poate fi remediată în mod rezonabil în Perioada de Remediere menționată. Delegatul va lua toate măsurile necesare pentru remedierea încălcării respective în cea mai mare măsură posibilă în timpul Perioadei de Remediere și va laee propuneri Delegatarului. anterior expirării respectivei perioade, privind finalizarea remedierii respectivei Obligații încălcate.

d) în cazul în care Delegatarul nu acceptă propunerile rezonabile dc remediere ale Delegatului sau dacă. după acceptarea propunerilor respective. Delegatul nu remediază Obligația încălcată. în conformitate eu aceste propuneri. Delegatarul poate, prinlr-o notificare scrisă, adresată Delegatului, să rezilieze Contractul, iar Contractul va înceta începând cu data prevăzută în această notificare.


Delegatarul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată Delegatului, fără nici o compensație, dacă acesta din urmă dă faliment cu condiția ,ea această denunțare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau'xîespăgiibire pentru Delegatar. în acest caz. Delegatul are dreptul de a pretinde S^rfimiai plata cprespunzătoare pentru partea din Contract îndeplinită până la dala denunțărilywnilhleraîe a

contractului.    \ r, ---

V .V

.2 Rezilierea Contractului din culpa Delegatarului

31.2.1. Delegatul va avea dreptul (dar nu și obligația) să rezilieze prezentul Contract în caz de încălcare importantă, de către Delegatar. a oricăreia din obligațiile asumate în baza prezentului Contract, care are un efect negativ semnificativ asupra drepturilor sau obligațiilor Delegatului. în baza prezentului Contract.


-s?
I îi


31.2.2 In cazul în care Delegatul are dreptul să rezilieze prezentul Contract în baza Articolului 31.2.1. se v a apl ica inițialiv intiuindis procedura prcv ăzutăla Articolul 31.1.1.

CAPITOLUL IX ALTE CLAUZE

ARTICOLUL 32- POLITICA PRIVIM) FORȚA DL MUNCĂ

(1)    Delegatul va asigura forța de muncă necesară pentru furnizarea Serviciului. precum și formarea profesională a salariaților. Delegatul este răspunzător de angajarea în prestarea Serviciului a unui număr suficient de persoane cu abilitățile. îndemânările, cunoștințele, instruirea, calificările, autorizările și experiența necesare și adecvate unei bune desfășurări a Serviciului și se va asigura că are suficient personal de rezervă pentru prestarea în bune condiții a Serv iciului. pe toată Durata Contractului.

(2)    Delegatul se va asigura că toți angajații săi implicați în prestarea Serviciului vor ti instruiți corespunzător cu:

a)    sarcina sau sarcinile pe care angajatul le va executa:

b)    toate prevederile importante ale Contractului, inclusiv Regulamentul Serviciului și Caietul de Sarcini al Serviciului, anexe la prezentul Contract:

c)    toate procedurile și standardele convenite între Părți la anumite interval de timp:

d)    toate procedurile, regulile, regulamentele și legile aplicabile pentru prestarea Serviciului, inclusiv regulile de sănătate și securitate în muncă, riscul de incendiu și prevederile în caz de incendiu:

(3)    Delegatul va furniza mijloace de identificare a personalului angajat și va solicita personalului să poarte și să aibă la vedere însemnele de identificare pe toată durata furnizării prestării Serviciului.

(4)    Delegatul se va asigura ca personalul propriu își îndeplinește îndatoririle în conformitate cu prezentul Contract

(5)    Pe perioada executării prezentului Contract. Delegatul se va conforma politicilor referitoare la conduita personalului {inclusiv cele referitoare la măsurile de siguranță) existente în Regulamentul său intern. Delegatarul va avea dreptul să solicite Delegatului comunicarea Regulamentului intern și modificarea Regulamentului intern în măsura în care solicitarea de modificare este rezonabilă. în legătură cu dispoziții ale Regulamentului care afectează modul de prestare a Serviciului și în conformitate cu I egea aplicabilă, dispozițiile legale aplicabile. După aprobarea Regulamentului intern. Delegatul îl va afișa la loe vizibil și îl va aduce la cunoștință tuturor angajalilor. lăeând dovada acestei formalități către Delegalar prin prezentarea


mpotriva oricărei persoane angajate de acesta care nu respectă prevederile ReguJ^imentului ntern.

Ț>) Delegatul este răspunzător în întregime de angajarea și de condițiile de luerJ/aJe aileajatilor

sâi- '    '    L

(7) Delegatul este răspunzător și va suporta toate costurile și cheltuielile legale\dg angajarea p^somrfului. de transportul acestuia și achitarea la timp a salariilor.    q.

cazul încetării prezentului Contract. Delegatul este de acord, iar Delegatarul semtgajcază :ia direct sau să asigure preluarea de către noul operatorul Serviciului. în măsura în care va


emnălurîlor de luare la cunoștință Delegatul va lua măsuri disciplinare corespunzătoare posibil, a salariaților Delegatului, care sunt afectați de către acesta furnizării prestării Serv iciului.tr t


I

(9)Personalul angajat ol Delegatului beneficiază de toate drepturile prevăzute în contractul colectiv sau individual de muncă. Delegatul va întocmi planuri anuale, pe categorii profesionale de angajați. în vederea perfecționării acestora, prin participarea lor la cursuri, seminarii. instruiri.

(]())Numărul angajaților Delegatului va 11 stabilit de acesta, in funcție de politicile proprii, dar să fie suficient pentru furnizarea prestarea Serviciului.

(11)    Delegatul va lua toate măsurile necesare privind igiena, sănătatea, securitatea la locul de muncă și normele de protecție a muncii, in conformitate cu Legea. Delegatul va aplica metode sigure de lucru pentru toate activitățile prestate in sensul Contractului sau orice alte activități care au legătură cu acesta, pentru a asigura securitatea și sănătatea propriilor angajați, precum și a reprezentanților Delegatarului și a oricărei alte persoane care intra în incintele Delegatului. Principiile și metodele privind sănătatea și securitatea in muncă aplicate de Delegat vor II în conformitate cu Legea,

(12)    Delegatul preia personalul direct implicat în prestarea Serviciului din cadrul

ARTICOLUL 33 - CONFIDENȚIALITATE

(1)    Părțile convin eă prevederile prezentului Contract nu vor 11 tratate ca Informații Confidențiale și pol 11 dezvăluite Iară restricții

(2)    Fiecare Parte va păstra confidențiale toate Informațiile Confidențiale primite de la cealaltă Parte în legătură cu prezentul Contract și va face toate eforturile pentru a împiedica salariații și alte persoane aliate în relații de subordonare să dezvăluie astfel de Informații Confidențiale v retinei persoane.

(3) Alineatul (2) de mai sus nu se va aplica: Nici unei dezvăluiri de informații care este solicitată de către orice persoană care își îndeplinește obligațiile conform prezentului Contract. în scopul îndeplinirii acelor obligații:

a)    oricărei informații cu privire la care o Parte poate demonstra că este deja sau devine general disponibilă și în domeniul public, altfel decât în urma încălcării prezentului Articol:

b)    oricărei dezvăluiri cu scopul de a permite luarea unei decizii de către o Autoritate Competentă sau de către o instanță judecătorească ori tribunal arbitrai:


CONFORM CU ORIGINALUL


e) oricărei dezvăluiri care este solicitată în temeiul oricărei cerințe prevăzute de Lege care arc efecte asupra Părții care face dezvăluirea sau al regulilor oricărei burse de valori sau Autorități Competente, care are forță juridică obligatorie sau. dacă nu are forță juridică obligatorie, conformarea fată de aceasta constituie o practică generală a persoanelor supuse reglementărilor bursei de v a lori sau ale Autorității Competente respective:

d)    oricărei dezvăluiri de informații care sunt deja in mod legal în posesia Părții ca deștinatar,

înainte de dezvăluirea acestora de către Partea care lâee dezvăluirea:    ,/-4 x"

ZA ' z

e)    oricărei lurnizări de informații către consultanții profesionali ai Părților:

oricărei dezvăluiri de către Delegatar a unor informații legate de Serviim șî oricărei alte informații care pot fi solicitate în scopul efectuării unui proces de audîVcâtre un delegat ulterior cu privire la Serviciu, inclusiv către consultanții săi. în cazul în Wi/e pdegalarul decide organizarea unei noi proceduri pentru atribuirea gestiunii Serviciului:    '’î'


g)    oricărei înregistrări sau evidențe a Autorizațiilor și înregistrări de proprietate necesare: sau

h)    oricărei dezvăluiri făcute in scopul examinării și certificării conturilor uneia dintre Părți.

(4) Când dezvăluirea este permisă în baza alineatului de mai sus. altfel decât conform literelor b). d). e). g) și li) de mai sus. Partea care furnizează inform^jO^^Șva asigura că/ destinatarii //^°    " fi '

A    fs    ■

‘o 4.24
informațiilor este supus acelorași obligații de confidenlialilale ea și cele cuprinse în prezentul Contract.

(5)    Delegatul nu va utiliza prezentul Contract sau orice informații emise sau furnizate de sau în numele Delegatarului în legătură cu prezentul Contract altfel decât pentru scopurile prezentului Contract, decât cu acordul scris al Delegatarului.

(6)    La sau înainte de Data încetării. Delegatul se va asigura că toate documentele sau evidențele computerizate aliate în posesia, detenția sau sub controlul său. care conțin informații referitoare la Serviciu sunt transmise Delegatarului.

ARTICOLUL 34 - PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI DREPTURI I)E AUTOR

Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală ori industrială, dobândite în executarea Contractului vor 11 proprietatea exclusivă a Delegatarului. care le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera așa cum va considera de cuviință, fără limitare geografică ori de altă natură, cu excepția situațiilor în care exista deja asemenea drepturi de proprietate intelectuala ori industrială.

J

ARTICOLUL 35-TAXE

Toate obligațiile fiscale (taxe. impozite etc.) decurgând din prestarea Serviciului sau din activitatea proprie vor 11 suportate de către Partea căreia. în conformitate cu Legea. îi incumbă respectiva obligație llseală.

ARTICOLUL 36 - CONFLICTUL DE INTERESE

(1)    Delegatul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni sau îndepărta orice situație care are sau poate avea ca efect compromiterea executării prezentului Contract în mod obiectiv și imparțial. Astfel de situații pot apărea ca rez.ullal al intereselor economice, afinităților politice sau naționale, legăturilor de familie sau emoționale ori al altor legături sau interese comune Oricare ar II situația, apariția unui conflict de interese trebuie notificată de către Delegat imediat Delegatarului. în scris.

(2)    Delegatul va garanții că personalul său. inclusiv cel de conducere, nu se află într-o situație care poate da naștere unui conflict de interese. Delegatul va înlocui, imediat și tară nici un fel de compensație din partea Delegatarului. orice membru al personalului său care se află într-o astfel de situație,

CONFORM CU ORIGINA!


(3)    Delegatarul își rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate de Delegat în conformitate cu prevederile prezentului Articol sunt adecvate și de a solicita luarea de măsuri suplimentare dacă va considera acest lucru ea fiind necesar.

(4)    Delegatul se va abține de la orice legături și relații, comerciale sau de altă natură, care au sau pol avea ea efect compromiterea independenței sale sau a personalului său. în cazul în circ


E gatul nu poate menține această independență. Delegatarul are dreptul de a rezilia Contnietnl, orm procedurii prevăzute de coiul 311 ("Rezilierea Contractului") Iară a adulte atingere , [ului Delegatarului de a solicita despăgubiri pentru orice daune suferite ca urmare a acestei tuatii.    I'Z.

V

ARTICOLUL 37 - COMUNICĂRI

(I)Orice comunicare între Părți, referitoare la îndeplinirea prezentului Contract. trebuie^ fie transmisă în scris, la următoarele adrese și în atenția următoarelor persoane: a) Pentru Deleeat


In alentia: Manasier de Contract. |)l./D-na.................Ajf-'.',


.. r

Adresa:.............

I ax: ............... ....... ..

E-mail:............

b) Pentru Delegatar

în atenția: Dl. D-na.......................

Adresa:.............................

Fax:...................... ......

F-mail:...........................

e) De asemenea, pentru Autoritatea Municipala

în atenția: Dl. D-na.......................

Adresa:...............................

Fax:..............................

E-mail:............................

(2)    Orice document scris trebuie înregistrat atât in momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

(3)    Comunicările intre părți se pot face și prin. fax sau e-mail sub condiția confirmării de

primire.    .    .    .    .

(4)    Dacă notificarea este transmisă prin poștă, aceasta se va face prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și este considerată ca llind primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal de destinație pe confirmarea de primire.

(5)    Dacă notificarea este transmisă prin fax sau e-mail. ea va considerată primită în prima Zi Lucrătoare după data transmiterii.

(6)    Notificările orale nu vor fi luate în considerare drept comunicări de vreuna dintre Părți dacă nu sunt confirmate prin una dintre metodele prevăzute în alineatele de mai sus.


CONFORM CU ORIGINALUL


ARTICOLUL 38- DREPTURILE TERȚILOR

Nici un element din prezentul Contract, fie expres, fie implicit, nu va conferi drepturi sau compensații conform sau in temeiul prezentului Contract vreunei alte persoane, alta decât Părțile și succesorii lor respectivi, nici nu va elibera sau exonera de obligații sau răspundere vreo altă persoană, terță față de vreuna dintre Părți, nici nu va conferi vreun drept de subrogare sau vretirț drept de acțiune împotriva vreunei Părți din prezentul Contract.    1


ARTICOLUL 39 - RENUNȚARE

(1) Nicio renunțare nu va avea vreun efect juridic decât dacă este expres indicală'.igi fiind o are și comunicată în scris celeilalte Părți, conform regulilor de comunicare dftiHrc'Părti ilc la {Articolul 17 {“Comunicări ') din Contract, și nicio altă acțiune, fapt sau omtșii^ie nti putea 11 interpretată ca renunțare la vreun drept, termen sau prevedere a din prezentul Cbiyrăjt >ț


către vreuna dintre Părți.


(2) Nici o renunțare făcută de o Parte la orice termen sau condiție din prezentul Contract, o dală sau de mai multe ori. nu va 11 considerată sau interpretată ca o renunțare v iitoare la același sau la alte termene sau condiții din Contract.


(3) Renunțarea unei Părți de a invoca încălcarea unei clauze conlr către cealaltă Parte nu va 11 interpretată în nicio circumstanță ca renunțare ta


a unei obliealti.de—


■stocarea viitoarelor \\ n


//


26încălcări ale aceleași sau ale alte clauze contractuale ori ale aceleași sau ale alte obligații ce către aceeași Parte. Dacă oricare dintre Părți încalcă o obligație contractuală, renunțarea din partea Părții prejudiciate de a invoca dreptul său de a cere executarea obligației contractuale nu \a fi interpretată ca o renunțare la dreptul însuși. Neexercitarea sau exercitarea cu întârziere de către una dintre Părți a unui drept conferit de prezentul Contract nu poate II interpretat ca o renunțare la dreptul respectiv.

ARTICOLUL 40    - NULITATEA CONTRACTULUI ȘI DIVIZIIÎILITATEA
PREVEDERILOR SALE

(1) Dacă în orice moment ulterior Dalei Semnării, orice Articol sau prevedere a prezentului Contract sunt declarate de orice instanță de judecată competentă ca fiind nelegale, nule sau că inaplicabile, conform Legii, respectiv ul Articol sau prevedere nu va avea forță juridică și efect juridic, dar nclegalilatea sau inaplicabîlitatea lor nu va avea vreun efect asupra validității și aplicabilității oricăror alte prevederi ale prezentului Contract, care vor rămâne în continuare valide și aplicabile in măsura permisă de Lege.

(2) Nulitatea sau inaplicabilitale oricărui Articol sau oricărei prevederi din prezentul Contract va fi stabilită în conformitate cu Articolul 42 (..Legea aplicabilă și soluționarea litigiilor”) din prezentul Contract. Părțile convin să depună toate eforturile pentru a negocia o modificare echitabilă a Articolelor sau prevederilor acestui Contract care sunt anulate sau inaplicabile, iar validitatea sau aplicabilitatea celorlalte prevederi ale Contractului nu vor fi afectate prin aceasta,

ARTICOLUL 41 - MENȚINEREA UNOR PREVEDERI DUPĂ DATA ÎNCETĂRII » * * *

Părțile convin ca la încetarea din orice cauze a Contractului, prevederile privind obligațiile

Delegatului de menținere a continuității Serviciului pentru o perioadă de maxim 90 (nouăzeci) de

Zile. precum și Articolul 42("Lcgea aplicabilă și soluționarea litigiilor"). Articolul

22(”Răspunderea. penalități și despăgubiri


in


sarcina Delegatului").


33("Confiidențialitate"). ijffiicolul 35("T a.xe"). vor rămâne în v igoare și iși vor produce efectele în legătură cu toate aspectele contractuale care pot apărea sau sc pol menține în continuare după Data încetării Contractului.

ARTICOLUL 42 - LEGEA APLICABILĂ ȘI SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

(1)    Părțile convin că acest Contract va fi interpretat și executat conform legilor din România.

(2)    în cazul unei dispute sau neînțelegeri privind interpretarea sau executarea Contractului. Părțile

vor face toate eforturile necesare pentru a soluționa pe cale amiabilă orice dispută în termen de 30 (treizeci) de Zile (sau o perioadă mai lungă dacă Părțile convin astfel) din momentul în care una dintre Părți a comunicat în scris celeilalte Părții existența unei dispute și obiectul acesteia. Dacă disputa nu poate fi soluționată pe cale amiabilă, atunci oricare dintre Părți poate notifica în scris despre imposibilitatea ajungerii la o soluție și în urma acestei notificări fie Parte carejj trimis notificarea, fie Partea notificată poate supune spre soluționare disputa în fața iflstanțel2»( judecătorești competente din România.    /1 x"" -


Prezentul Contract este încheiat în limba română. în ................. exemplar/5triginalc. câte

unul pentru fiecare.    I '

•J.EGATAR    DELEGAI’
REGULAMENTUL
SERVICIULUI PUBLIC DE. ADM1N1STRARE A CIMITIRELOR SI CREMATORIILOR UMANE DIN DOMENIUL PUBLIC SI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
aprobai prin HCGMB nr. 109/22.02.2018
CAIETl L DE SARCINI AL
SERVICIULUI PI BUC DE ADMINISTRARE A CIMITIRELOR SI CREMATORIILOR UMANE DIN DOMENIUL PUBLIC SI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
aprobat prin IICGMB nr. 110 / 22.02.2018
LISTA CIMITIRELOR Șl A CREMATORIILOR DIN ARIA DELEGĂRII

Lista Cimitirelor si a Crematoriilor din Aria Delegării va fi prezentata pana la Data Intrării in Vigoare a Contractului.
INDICATORII DE PERKORMANIA


INDICATORII DE PERFORMANTA

AI SERVICII LI I DE ADMINISTRARE A CIMITIRELOR ȘI CREMATORIILOR UMANE DIN COMPONENȚA SERVICIILOR PUBLICE DE ADMIMSI RARE A DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT DE INTERES LOCAL DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTIC°NfORm


Nr.

Cri

INDICATORI DE PERFORMANTA

Valori propuse

Valori aprobate

1.

Numărul de reclamatii (scrise si telefonice) înregistrate la nivelul operatorului privind serviciul de administrare a cimitirelor, raportat la numărul de concesionari.

X

X

2.

Numărul de reclamatii care s-a dov edil a 11 justificate, raportat la numărul total de reclamatii.

X

X

3.

Numărul de reclamații justificate rezolvate, raportat la numărul total de reclamații justificate.

X

X

4.

Numărul de reclamatii de Ih pcl.3 rezolvate in 48    *

orc.

X

'    X

5.

Procentul de reclamatii de la pct. 3 care au fost rezolvate in 15 zile lucratoare.

X

X

fi.

Numărul total de reclamatii scrise raportat la numărul total de reclamatii înregistrate la operator.

X

X

7

Numărul de reclamatii scrise care s-au dovedit justificate raportat la numărul de reclamatii scrise inregistrate la operator.

a.

Numărul de reclamatii scrise la care s-a răspuns în termen legal, raportat la numărul total de reclamatii inregistrate.

X

- -

X

9.

Numărul abaterilor constatate si sancționate de către instituțiile abilitate ca urmare a nerespectării unor prevederi legale privind asigurarea condițiilor de desfășurare a serviciului, din totalul notelor de constatare încheiate.

X

X

1».

Numărul de utilizatori care au primit despăgubiri datorate culpei personalului serviciului sau din cauza nerespectării condițiilor corespunzătoare de prestare a activitalii.

l    Ai-

! ■

*/-

x /

X;l

X

f

II.

Gradul de realizare a lucrărilor de intretinere curente planificate si prevăzute in bugetul alocat.

1*

12.

Gradul de realizare a lucrărilor de reabilitarea și modernizare a cimitirelor, conform planului anual de lucrări și a BVC .aprobat.

l^X

V

V ■'

X

13.

Grj,Ldvd:'Te achițafe ă datorîtlbrcatre bugetul de stat. ''Ipdîfsi fonduri speciale.

]

X

X
-1 nexa nr. 5 la

Contractul de delegare a gestiunii serviciului de administrare a cimitirelor și crematoriilor umane din componența serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de

interes local din Municipiul Hucurești

ASIGVRARII.E

Asigurările \or II prezentate pana la Data Intrării in Vigoare a Contractului.TARIFELE SERVICIULUI LA DATA ÎNCEPERII

Tarifele Serviciului Contractului.


la Data începerii vor II prezentate pana la Data Intrării


in Vigoare a. J nexn nr. 7 la

Contractul de delegare


a gestiunii serviciului de administrare a cimitirelor și crematoriilor umane din componenta serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local din Municipiul București

METODOLOGIA I AR1FAKÂ

Metodologia tarifara \a li elaborata de AMRSP si \a li supusa aprobării Consiliului General al Municipiului București in luna Mai 2018