Hotărârea nr. 153/2018

HOTARAREnr. 153 din 2018-03-28 PRIVIND APROBAREA DELEGARII SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT DE INTERES LOCAL AFLAT SUB RESPONSABILITATEA MUNICIPIULUI BUCURESTI PRIVIND ACTIVITATILE DE AMENAJAREA, INTRETINEREA SI EXPLOATAREA LACURILOR, A STRANDURILOR SI A BAZELOR DE ODIHNA SI TRATAMENT, INFIINTAREA, ORGANIZAREA SI EXPLOATAREA BAILOR PUBLICE CATRE COMPANIA MUNICIPALA AGREMENT BUCURESTI S.A.
Consiliul General al Municipiului BucureștiHOTAR ARE privind aprobarea delegării serviciului public de administrare a domeniului public și privat de interes local aflat sub responsabilitatea municipiului București privind activitățile de amenajarea, întreținerea și exploatarea lacurilor, a ștrandurilor și a

bazelor de odihnă și tratament, înființarea, organizarea și exploatarea băilor publice către Compania Municipală Agrement București S.A.

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Patrimoniu nr. 4946/22.03.2018, al Direcției Generale Economice nr. 3017/22.03.2018, al Direcției de Mediu nr. 2193/22.03.2018 al Direcției Juridic și al Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP);

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 40/26.03.2018, raportul Comisiei de ecologie și protecția mediului nr. 14/26.03.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 153/27.03.2018;

în conformitate cu prevederile:

-    Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 96/2018 privind aprobarea Studiului de Oportunitate privind modalitatea de gestiune a Serviciului de administrare și exploatare a parcărilor din municipiul București și a Caietului de Sarcini al serviciului public de administrare a parcajelor aparținând domeniului public și privat al municipiului București;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 19 și art. 45 alin. (2), din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE;

Art.1 Se aprobă delegarea serviciului public de administrare a domeniului public și privat de interes local aflat sub responsabilitatea municipiului București privind activitățile de amenajarea, întreținerea și exploatarea lacurilor, a ștrandurilor și a bazelor de odihnă și tratament, înființarea, organizarea și exploatarea băilor publice către Compania Municipală Agrement S.A.

Art.2 Se aprobă încheierea contra ode et^aare în forma prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta/hotârârer-. î*


Art.4 Inventarul bunurilor de retur - anexa nr. 3 și tarifele serviciului - anexa nr. 9 la contract va fi aprobate ulterior prin Hotărâre a Consiliului General al Municipiului

București.

*

Art.5 Se împuternicește Primarul General să semneze contractul de delegare prevăzut la art. 2.

Art.6 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Muncipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată m ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 28SECRETAR GENERAL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir


B-dul Regina Elisabeta nr. 47. cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel,; 021 305 55 00; www.pmb.ro Pag 2

Anexa 1CONTRACT DE DELEGARE A GESTIUNII

activităților privind amenajarea, întreținerea și exploatarea lacurilor, a ștrandurilor și a bazelor de odihnă și tratament, înființarea, organizarea și exploatarea băilor publice din componența Serviciului de Administrare a Domeniului Public și Privat de Interes Local aflat sub responsabilitatea Municipiul București

Municipiul București, prin Consiliul General al Municipiului București, cu sediul in București. Bulevardul Regina Elisabeta. nr. 47. sector 5. cod unic de înregistrare ..., cont ... deschis la ..., reprezentat de doamna Gabricla Firea în calitate de Primar General, denumit în cele ce urmează „Dclcgatar". pe de o parte, și

Societatea Compania Municipală Agrement București S.A.. cu sediul în București, strada

Aristide Demetriade. nr. 2. etaj .........birou nr.............. sector I, înmatriculată la Oficiul

Registrului Comerțului de pe lângă tribunalul ... cu numărul .... cod unic de înregistrare .... cont

... deschis la .... reprezentată de .... având funcția de ...........


„Delegat", pe de altă parte.

Denumite în continuare împreună „Părțile" și separat „Partea".

AVÂND ÎN VEDERE:

(A) Dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind

serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările ulterioare precum și prevederile Hotărârii Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglemcntărilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;

(B)


(C)


Faptul că, în conformitate cu dispozițiile legale menționate la lit. (A) de mai sus, Delegatarul are competențe exclusive în ceea ce privește înființarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea și controlul funcționării serviciilor de administrare a domeniului public și privat, iar activitățile privind amenajarea. întreținerea și exploatarea lacurilor, a ștrandurilor și a bazelor de odihnă și tratament, înființarea, organizarea și exploatarea băilor publice sunt parte componentă a serviciilor de administrare a domeniului public și privat de interes local, acestea activitate putând fi gestionate de către o societate cu capital al Municipiului București. în baza unui contract atribuit direct;

Dispozițiile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr.94 / 22.02.2018. cu modificările și completările ulterioare, prin care a fost stabilită gestiunea indirectă (sau delegată) prin intermediul unei societăți cu capital al Municipiului București ca formă de gestiune a Serviciului;

(D) Faptul că societatea Compania Municipală Agrement București S.A. a fost înființată de Municipiul B^țp^fișsi organizată ca o întreprindere tipică, bine gestionată și doti


z/F X 1n)mcj-3a c-A


mijloacele corespunzătoare astfel încât să preș comunitate;

(E) Dispozițiile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr .. sa aprobat prezentul Contract.

Au convenit încheierea prezentului Contract, conform termenilor și condițiilor stipulate în cele ce urmează:

CAPITOLUL I. DEFINIȚII SI INTERPRETARE

ARTICOLUL 1 - DEFINIȚII ȘI INTERPRETARE


(1) In sensul prezentului Contract, termenii și expresiile scrise cu majusculă vor avea. cu excepția situației în care contextul reclamă altfel, sensul stabilit în prezentul Articol:

”ALPAB”    înseamnă Administrația Lacuri Parcuri și Agrement București din

subordinea Delegatarului;

"An Contractual” .înseamnă o perioadă de timp începând la Dala începerii Contractului și lerminându-se la aceeași dată a anilor următori, până la data încetării duratei prezentului Contract:

„Aria Delegării” înseamnă raza teritorială a Municipiului București pe care se află Bunurile dc Retur;

„Autoritatea Competentă” înseamnă orice instanță judecătorească competentă și orice autoritate locală, națională sau organizație internațională, inspectorat, agenție, ministru, minister, persoană oficială sau funcționar public din cadrul Guvernului României, instituție publică:

„Autoritatea Municipală” înseamnă Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice din Municipiul București (AMRSP);

„Autorizații”    înseamnă toate autorizațiile, licențele, permisele, certificatele,

avizele, aprobările etc., emise de o Autoritate Competentă, în scopul furnizării/prestării și gestiunii Serviciului;

„Beneficiar (sau Utilizator)” înseamnă persoana fizică sau juridică care beneficiază de Serviciile prestate de Delegat și care achită contravaloarea acestora sub forma unui bilet, a unui tarif (de intrare), a unui abonament, sau în oricare altă modalitate prevăzută de Delegat cu acordul Delegatarului;

”Bunc Practici Comerciale” înseamnă toate acțiunile, laptele, metodele și practicile relevante aplicabile în general in vederea gestionării Serviciului care. la un anumit moment dat. în termeni rezonabili și în condițiile legii, pot asigura rezultatul dorit pentru gestiunea Serviciului. Pentru scopul Serviciului care face obiectul prezentului Contract. Bunele Practici Comerciale includ:

om an vii aiuni

(A)    disponibilitatea necesarului de echipamente, utilaje. vehîculeȘ instalații și stații, resurse adecvate, inclusiv a utilităților necesare astfel încaTâceste elemente ante-mențîonate să funcționeze la capacitate maximă atât în condiții normale de operare, cât și în condiții excepționale de operare ce pot fi prevăzute în limite rezonabile;

(B)    suficient personal de exploatare cu experiență și instruire adecvate în operarea corectă și eficientă a elementelor menționate la litera (A) de mai sus, ținând cont de specificațiile și normele de fabricație; totodată, acest personal trebuie să fie capabil să lucreze și în condiții neobișnuite ce pol fi prevăzute în limite rezonabile;

(C)    operațiile de întreținere și reparații preventive ori de rutină, executate într-un niod care asigură exploatarea șî operarea în siguranță și pe termen lung. ținând cont de recomandările fabricantului; de asemenea, operațiunile de întreținere și reparații antemenționatc vor fi executate de personal instruit și cu experiență, care deține knovvhovv-ul. tehnica, uneltele și echipamentele adecvate:

(D)    verificări și controale inopinate și adecvate pentru a asigura funcționarea la parametri optimi a echipamentelor șî utilajelor folosite în gestiunea Serviciului conform, atât în condiții normale, cât și în condiții neobișnuite (ce pot fi prevăzute în limite rezonabile); și

(E)    operarea echipamentelor și utilajelor folosite în gestiunea Serviciului în

*    condiții de .siguranță deplină pentru personalul manevram, alți angajați, populație.

mediul înconjurător, precum și pentru alte instalații conexe;

"Bunuri de Preluare” înseamnă acele bunuri care la Data încetării Contractului pot reveni Delegatarului, în măsura în care acesta din urmă își manifesta intenția de a prelua bunurile respective în schimbul plății unei compensații. în condițiile Legii și ale prezentului Contract;

"Bunuri Proprietate Publică” înseamnă bunurile ce compun Infrastructura Edilitar Urbană aferentă Serviciului, concesionate Delegatului în baza prezentului Contract;

"Bunuri Noi” înseamnă toate bunurile finanțate, dobândite, construite, puse în^^W^S^T instalate sau create de Delegat sau de Dclegatar pe DurataXojițraetii)uî;\ care compun Infrastructura Edilitar Urbană aferentă Scrviciimîî;

"Bunuri de Retur” înseamnă Bunurile Proprietate Publică și Bunurile Noi care,

încetării Contractului, revin sau intră în proprietatea Dcte tarUurrc plin drept, gratuit. în bună stare, exploatabile și libere de o^e^șaretnu

ipoteci, gajuri sau garanții ori obligații similare;

înseamnă acele bunuri care aparțin Delegatului și care proprietatea sa după Data încetării Contractului;


"Bunuri Proprii’


raman in


"Bunuri Administrate de Terți" înseamnă Bunurile Proprietate Publică administrate de terțe persoane fizice sau persoane juridice în baza unor contracte încheiate înainte de Data Semnării prezentului Contract care rămân în administrarea respectivelor persoane conform contractelor încheiate cu acestea:

"Compensația pentruxjAbfigafiiv de Serviciu Public” înseamnă orice beneficiu. în special z^nanciar, ilcd'^iat Delegatului de către Dclegatar pe DuratajConti

nmii vtzaautu

pentru punerea în aplicare a uncî/unor obligații legătură eu perioada respectivă, pentru acoperirea colturilor nete aferente îndeplinirii unei obligații de serviciu public, inchjsbrtîn profit rezonabil:

"Contract” înseamnă prezentul Contract. împreună cu touTe'Ancxele sale. așa cum pot fi modificate acestea sau Contractul la un moment dat cu acordul Părților prin acte adiționale:

„Corpul Agcnților Constatatori” înseamnă totalitatea persoanelor fizice care se legitimează ca atare în baza unui act eliberat în acest sens de Primăria Municipiului București și care au dreptul să controleze modul în care operatorul gestionează Serviciul. în categoria persoanelor care au dreptul să controleze modul în care administrează și gestionează Serviciu! intră și persoanele angajate în cadrul Direcției Utilități Publice din cadrul Primăriei Generale a Municipiului București indiferent dacă aceștia au sau nu calitatea de agenți constatatori în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.

2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor:

"Data începerii” înseamnă data semnării de către Părți a procesului verbal de predareprimire (care va deveni Anexa nr. 4 la prezentul Contract) a bunurilor puse la dispoziția Delegatului de către Delegalar, care fac parte din”Infrastructura Edilitar Urbană aferentă Serviciului, după îndeplinirea cerințelor prevăzute la Articolul 3 ("Durata Contractului, Perioada de Mobilizare și Data de începere”) din prezentul Contract pentru Perioada de Mobilizare:

"Data Intrării în Vigoare”

care contractul va mira in vigoare

înseamnă Data Semnării Contractului, mai jos definită.^^^r^y,, ire Contractul va intra în vigoare.


'Data încetării’


înseamnă data la care Contractul își încetează efectele Între/Pârț aduce atingere excepțiilor stipulate la Articolul 42 ("Menținerea tjin prevederi după Data încetării") din prezentul Contract:

înseamnă data când Contractul a fost semnat de către repfezfcntânțu— Delegatului și ai Delegatarului sau de către ultimul dintre aefeșna \rn cazul în care Contractul nu este semnat în aceeași zi de ambele Părți ; înseamnă orice prejudiciu, direct sau indirect, constând în pierderea efectivă suferită de creditorul obligației neîndepiinite de cealaltă Parte și beneficiul de care acesta este lipsit, la stabilirea prejudiciului ținându-se cont și de cheltuielile pe care Partea prejudiciată Ic-a realizat pentru limitarea sau evitarea prejudiciului și orice alte costuri și cheltuieli de orice natură și tip, angajate în vederea restabilirii situației care ar fi trebuit să existe în lipsa respectivului prejudiciu;

înseamnă societatea Compania Municipală Agrement București S.A., căreia i-a fost atribuit prezentul Contract;

"Durata Contractului” va avea înțelesul prevăzut la Articolul'3 din prezentul Contract: “Indicatori de Performanță” înseamnă cerințele șt standardele legale de eficiența Serviciului.


’Data Semnării”


"Daună”


"Delegat’


'Infrastructura Edilitar


Informații Confidențiale


Urbană” înseamnă ansamblul bunuril dobândite potrivit legii, constând


in, construcții și

instalații tehnologice. cchipamenhzYuncțjonaîe: dotări specifice și mobilier urban, inclusiv terenurile-aferente, destinate realizării Serviciului. Infrastructura Edilitar Urbană face parte din domeniul public sau privat al Dclegatarului și este supusă regimului juridic al proprietății publice sau private, potrivit legii:

înseamnă: (i) toate evidențele, rapoartele, conturile și alte

Investiții’


Lege'


documente și informații transmise sau puse la dispoziție (și marcate drept confidențiale) de o Parte celeilalte în legătură eu obiectul prezentului Contract (transmise în orice mod și indiferent de suportul pe care sunt stocate), inclusiv toate datele cu caracter personal în sensul Legii privind proiecția dalelor cu caracter personal: și (ii) informațiile sensibile din punct de vedere comercial care reprezintă acele informații a căror dezvăluire ar prejudicia sau ar putea prejudicia interesele comerciale ale oricărei persoane, secretele comerciale, drepturile de proprietate intelectuală și elementele de know-how ale oricărei Părți și care sunt exceptate de la liberul acces la informații conform Legii:

înseamnă alocarea unor resurse financiare și/sau a altor mijloace materiale de către Delegat sau de către Delegalar, pentru crearea de noi Bunuri Noi și/sau pentru extindere*» Bunurilor Proprietate Publică ce i-au fost concesionate Delegatului în scopul exlinderîi/modernizăriirimbunătățirii Serviciului, conform Programului de Investiții prevăzut în Anexa nr. 6 la prezentul Contract:

înseamnă orice norme de drept aplicabile în România incluzând, dar (ară a sc limita la acestea: tratate, legi, ordonanțe, hotărâri, regulamente, coduri, norme metodologice, ordine, decizii, decrete, directive, principii generale de drept și hotărâri judecătorești obligatorii e/j

obligatorii emise la nivelul Uniunii

recomandare a Autorități de Reglementare, a unei Autorități Comp^Sîtfe^ România sau la nivelul Uniunii Europene, sau interpretare sau oricăreia dintre cele de mai sus de către o Autoritate Competentă din Kqmar sau la nivelul Uniunii Europene. în sensul prezentei definiții judecâtorești obligatorii erga omnes" reprezintă (i) hotărârile jui

fiul

rga omnes, precum și rcglcmentăijle___^ Europene, precum și orice ceri^Sj.'s^


definitive pronunțate in materia contenciosului administrativ prin care în tot sau în parte un act administrativ cu caracter normativ, (ii) deciziile CurțTT Constituționale prin care se constată neconstituționalitalea unuî act normativ,

(iii) recursurile în interesul legii pronunțate de înalta Curte de Casație și Justiții/ \ asupra problemelor de drept care au fost soluționate diferit de instanțele du \ judecată precum și (iv) hotărârile judecătorești pronunțate în acțiunile colectivă introduse de către o categorie anume de cetățeni si care beneficiază de efeclelcX \ acesteia:    \ V

înseamnă legislația aplicabilă la un moment dat privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de ^J.ticcări publice și a contractelor de concesiune de servicii:


Legea Achizițiilor”1

1

1

1

1

1

1

1


CONFORM CU ORK'Metodologia Tarifară’


înseamnă Procedura de stabilire, ajustare și Tarifelor și de aprobare a acestora aproba Municipiului București:

“Modificare Legislativă” înseamnă orice intrare în vigoare, mc

suspendare, abrogare (totală sau parțială) a oricărei Legi astfel cum este definită mai sus sau orice alt eveniment cu efect similar, intervenit după Dala Intrării în Vigoare a Contractului:

"Obligația de Serviciu Public” înseamnă o cerință definită sau stabilită de către Dclegatar în legătură cu prestarea Serviciului pe care un alt operator dacă ar ține seama de propriile sale interese comerciale, nu și le-ar asuma sau nu și Ic-ar asuma în aceeași măsură sau în aceleași condiții Iară a li retribuit;

"Perioada de Mobilizare” înseamnă perioada cuprinsă între Data Semnării și Data începerii a prezentului Contract:

“Perioada de Monitorizare” înseamnă o perioadă specifică (respectiv o lună, un trimestru sau un an după frecvența cu care sunt monitorizate datele pe care Delegatul le raportează lunar, trimestrial sau anual) pe parcursul căreia Dclegatarul sau Autoritatea Municipală monitorizează modul de prestare a Serviciului de către Delegat sau orice

,    perioadă de timp pe parcursul căreia Dclegatarul sau Autoritatea

Municipală a decis să monitorizeze performanțele Delegatului prin inspecții inopinate;

“Regulamentul Serviciului” înseamnă "Regulamentul serviciului public de administrare a domeniului public si privat privind activitățile de amenajare, exploatare, reparare, protejare și întreținere a lacurilor, ștrandurilor, complexelor de sănătate și băilor publice din municipiul București” (Anexa nr. I la prezentul Contract);

"Serviciul” înseamnă activitățile privind amenajarea. întreținerea și exploatarea ștrandurilor și a bazelor de odihnă și tratament. înființarea, or exploatarea băilor publice din componența Serviciului de Admmisrrațe Domeniului Public și Privat dc Interes Local aliat sub responsabili Delcgatarului, astfel cum sunt acestea descrise în Regulamentul Se înseamnă tarifele aprobate de Dclegatar cu respectarea Metodologiei înseamnă orice z.i calendaristică, atunci când nu se face referire expresă Lucrătoare

„Zi Lucrătoare” înseamnă orice zi în afara (i) zilelor dc sâmbătă și duminică; (ii) oricărei zile de sărbători legale în România sau oricărei zile în care băncile sunt închise pentru tranzacții, în conformitate cu Legea în vigoare.

(2)    în cuprinsul prezentului Contract și/sau în Anexele sale. termenii folosiți cu majuscule îșî vor păstra, indiferent de locul în care sunt folosiți în cuprinsul acestora, înțelesul dat în definiția aferentă. Formele cuvintelor la singular subînțeleg formele de plural și invers.

(3)    împărțirea pe capitole și articole, precum și titlurile din Contract sunt introduse numai pentru a ușura sistematizarea și nu va afecta interpretarea prezentului Contract și nu va servi interpretării intențiilor Părților.


“Tarife"

„Zi”


(4) Orice referire la articole sau numere de articole \a însemna, dacă n o referire la articolele prezentului Contract. Referirile la anexe vocxff consi anexele prezentului Contract.

(5) Referirile la ..acest contract/prczenlul Contract” vor fi interpretate ca referiri la acest document după cum este revizuit, modificat sau completat și în vigoare la anumite intervale de timp și va include referiri la orice document care îl revizuiește, modifică sau completează sau intră în vigoare, este încheiat ținând cont de sau în conformitate cu pre\edcrile acestuia.

(6) Referirile la "Părți” desemnează părțile prezentului Contract, iar referirile la "Parte” desemnează una dintre părțile prezentului Contract.

(7) Termenii utilizați și nedefiniți în prezentul Contract și care sunt definiți de actele normative aplicabile vor avea înțelesul prevăzut în definiția corespunzătoare din Lege.

CAPITOLUL II. OBIECTUL, DURATA ȘI DOCUMENTELE CONTRACTULUI

ARTICOLUL 2 - OBIECTUL CONTRACTULUI

* * * * »

(1)    Prin prezentul Contract Delegatarul acordă Delegatului care acceptă gestiunea Serviciului în conformitate cu prevederile prezentului Contract, pe Durata Contractului. Delegatul are obligația de a presta Serviciul, cu respectarea Regulamentului Serviciului (Anexa nr. 1 la Contract), a Caietului de Sarcini al Serviciului (Anexa nr. 2 la Contract) și a Indicatorilor de Performanță (Anexa nr. 7 Ia Contract).

(2)    Prin acordarea Gestiunii Serviciului. Delegatarul acordă Delegatului, ca parte integrantă a acesteia, dreptul de a lua toate măsurile și de a întreprinde toate acțiunile și actmtăjQ^TTo’^-^ necesare, în măsura permisă și în condițiile stabilite de Lege, pentru a asigura funcționahxtîn—LÎ,'; mod corespunzător a Serviciului, inclusiv de a efectua lucrări, de a instala sau îndepă

echipamente sau conducte, în scopul prestării Serviciului Public și al reparării. înfl și/sau înlocuirii Bunurilor de Retur;    II

(3)    Delegatarul acordă Delegatului dreptul de a încasa de la Beneficiari, Tariful £ sub forma bilelelor/tarifelor de inlrarc/abonamcntelor sau în oricare altă modalitate de Delegat cu acordul Delegatarului;


(4)    Delegatul va gestiona Serviciul cu respectarea Regulamentului Serviciului (Anexa nr. I la Contract) și Caietului de Sarcini al Serviciului (Anexa nr. 2 la Contract), a prescripțiilor, normelor și normativelor tehnice în vigoare. într-o manieră eficientă, în conformitate cu Legea și Bunele Practici Comerciale:

(5)    In baza prezentului Contract, Delegatul va gestiona Bunurile de Retur prevăzute în Anexa nr. 3 "Inventarul Bunurilor de Retur", eu excepția Bunurilor Administrate de Terți prevăzute în Anexa nr. 11 la prezentul Contract.


(6) Delegatul va prelua gestiunea Bunurilor Administrate de Terți după încetarea contractelor în baza cărora acestea sunt administrate la Data Semnării prezentului Contract, Preluarea Bunurilor Admitâslpfe eSlerți, în condițiile anterior menționate se va face prin modificareir

corespunzătoare a Anexei nr. 3 "Inventarul Bunurilor de Retur "prin act Delegatar și semnat de ambele Părți. După preluare. Bunurile Admi^dstratcyde Bunuri de Retur și urmează regimul juridic al acestora.

(7) Până la preluarea Bunurilor Administrate de Ierți. Delegatul va avea dreptul să monitorizeze contractele încheiate pentru administrarea acestor bunuri, iar Delegatarul va încasa chiriile/redcvențclc/sau oricare alte sume de bani prevăzute de respectivele contracte.

ARTICOLUL 3 - DURATA CONTRACTULUI, PERIOADA DE MOBILIZARE ȘI DATA ÎNCEPERII

(1)    Durata prezentului Contract este de 5 (cinci) ani de la Data începerii.

(2)    Data începerii este ulterioară Datei Intrării în Vigoare, astfel cum sunt definite ambele la ArticolulT (..Definiții și interpretare") din prezentul Contract.

(3)    Părțile pot conveni asupra prelungirii Duratei Contractului cu respectarea regulilor privind ajutorul de stat și a oricărei Legi aplicabile Ia data prelungirii. Prelungirea va lî convenită prin act adițional la Contract nu mai târziu de 12 (douăsprezece) luni înainte de data expirării Contractului.

(4)    între Data Semnării și Data începerii, se întinde Perioada de Mobilizare.

(5)    în Perioada de Mobilizare, care nu poate II mai lungă de 90 (nouăzeci) de Zile de la Data Semnării (dacă Părțile nu convin prelungirea acestui termen prin acord încheiat de reprezentanții legali ai acestora). Delegatul va prezenta Dclegatarului dovezile care confirmă:

(i) încheierea tuturor polițelor de asigurare solicitate la Articolul 17 ("Asigurări") din prezentul Contract;

ri


(ii) obținerea licențclor/autorizațiilor și sau a altor documente prevăzute de Lege pentru prestarea Serviciului:

(6) Doar după prezentarea tuturor acestor dovezi și documente, Părțile vor încheia ProcesulVerbal de predare-primire a bunurilor puse la dispoziție de către Delegatar în vederea prestării Serviciului, a cărui semnare marchează Dala începerii, astfel cum este aceasta definită la Articolul T| ("Definiții și interpretare") din prezentul Contract.

(7) Pe durata Perioadei de Mobilizare. Părțile:

a)    își vor asuma toate obligațiile necesare și Serviciului să poală începe, conform celor, ( Anexa nr. â la Contract) și

b)    vor furniza una alteia toate informații!


^pdhiȚ^te'diligențele pentru ca prestarea


prevederile acestui Contract, ale Caicti Contract) și ale anexelor acestora, după ca
ARTICOLUL 4 - CONTRACTUL ȘI DOCUMENTELE CONTRACTUALE

(1)    Prezentul Contract reprezintă întreaga înțelegere contractuală a obiectul acestuia.

(2)    Se consideră că documentele care alcătuiesc Contractul sjz" explică/reciproc și se interpretează împreună. în eventualitatea oricăror neconcordimțc_Jntrccuvinte, termeni, fraze sau abrevieri scrise eu majusculă și definite în cadrul unei Anexe. înțelesul stabilit de Articolul £ (..Definiții și interpretare") al Contractului va prevala asupra înțelesului din Anexă, dacă contextul acestui Contract pcnnite.

(3) Prezentul Contract are unnătoarelc anexe:

a)    Regulamentul Serviciului (Anexa-nr. 1}:

b)    Caietul de Sarcini al Serviciului (An'exa ntw): _

c)    Inventarul Bunurilor de Retur la Data începerii(Anexa nr. 3)

d)    Procesul verbal de predăre-preluarc a bunurilor prevăzute în Anexa nr. 3 (Anexa nr. 4)

c) Lista indicativă a Bunurilor de Preluare (Anexa nr. 5):

QProgramul de Investiții (Anexanr. 6);

g) Indicatorii de Performanță (Anexa nr. 7) li) Asigurările (Ânexij nr. 8)

i)    Tarifelc Serviciului la Data începerii (Anexa nr. 9)

j)    Metodologia Tarifară (Anexa nr. 10)

k)    Bunurile Administrate de Terți (Anexa nr. 11)

l)    Alte ancxe*necesare pentru dcrulatea Contractului care sd vor atașa pe Durata *

Contractului. în condițiile stabilite de Părți.

(4) în cazul oricărui conflict sau neconcordanță între corpul principal al Contractului și orice Anexă, clauza din cuprinsul Contractului va prevala, cu excepția situației în care se specifică altfel în prezentul Contract.

CAPITOLUL III. DREPTURILE ȘI OBLIGAT!

■)ARTICOLUL 5 - DREPTURILE DELEGATARULUI

Dclegatarul are următoare drepturi, pe care le va exercita programele și strategiile de dezvoltare adoptate de Delegatar.

a)    să exercite toate competențele prevăzute de Lege și de prezentul Contract în legătură cu Serviciul Public;

b)    să inspecteze Bunurile de Retur, respectarea clauzelor de administrare, întreținere și predare a acestora

c)    să aprobe structura și ajustarca/modificarea Tarifelor Serviciului, la propunerea Delegatului, conform Legii în vigoare:


, CONFORM CU ORIGINALULcu privire la modul dc întreținere, exploatare și administrare a Bunurilorj

e)să monitorizeze îndeplinirea obligațiilor contractuale asumate de

I) să aplice penalități în caz de executare cu întârziere sa^r necsefulare a obligațiilor contractuale dc către Delegat:

g)    să sancționeze Delegatul în cazul săvârșirii contravențiilor prevăzute de Lege sau de Regulamentul Serviciului dîn Anexa nr. 1 la Contract;

h)    să-și exprime intenția de a dobândi Bunurile de Preluare și să solicite Delegatului să semneze contractul de vânzarc-cumpărare a acestor bunuri, la încetarea prezentului Contract;

i)    să rezilieze Contractul dacă Delegatul încalcă în mod grav sau repetat clauzele acestuia și nu respectă Indicatorii de Performanță;

j)    alte drepturi prevăzute de prezentul Contract sau de Lege.

ARTICOLUL 6 - DREPTURILE DELEGATULUI

Delegatul are următoarele drepturi:

a)    să gestioneze Serviciul pe riscul și răspunderea sa exclusivă, conform prevederilor contractuale și cu respectarea Regulamentului Serviciului (Anexa nf. 1 laîContract) și Caietului dc Sarcini ale Serviciului (Anexa nr. 2 la ©ontract), a prescripțiilor, normelor și normativelor tehnice în vigoare. într-o manieră eficientă, în conformitate cu Legea și Bunele Practici Comerciale;

b)    să încaseze Tariful Serviciului;

c)    să asigure tipărirea biletelor, delictelor, abonamentelor, bonurilor cu valoare fixă. ele. prin care va încasa Tariful Serviciului;

d)    să solicite ajustarea șî/sau modificarea Tarifelor Serviciului cu respectarea Metodologiei

Tarifare;

e)    să beneficieze de exclusivitatea prestării Serviciului în Aria Delegării, acordată în ba/a prezentului Contract dc Delegare. Nici o altă entitate (societate, consorțiu, serviciu public) nu va putea presta activitățile care fac obiectul prezentului Contract, în Aria Delegării;

0 să solicite recuperarea debitelor în instanță:

g) orice alte drepturi prevăzute de Lege sau de pr^?^ttif ^dfrti^et,

ARTICOLUL 7 - OBLIGAȚIILE DELEGATARUI JlT


Dclegatarul are următoarele obligații:

a) să actualizeze și să aprobe modificările la Regulamentul Serviciului, cuprins în Anexa nr. 1 la prezentul Contract. în ba/itiegidamcnlelor cadru, conform Legii:


țo r.mî'i --e ț.j vizoaum


10
2.

3.

4.


b)    să aprobe (inclusiv ajustările și modificările) Tarifele Serviciului propuse dg Legii în vigoare;

c)    să verifice periodic:

I. calitatea Serviciului prestat;

îndeplinirea Indicatorilor de Performanță; menținerea echilibrului contractual: gradul de îndeplinire a obligațiilor în sarcina Delegatului:

d)    să nu-I tulbure pe Delegat în exercițiul drepturilor sale ce rezultă din prezentul Contract: c) să asigure menținerea echilibrului contractual, stabilit prin prezentul Contract;

f)    să asigure plata acelor activități prestate exclusiv în beneficiul Delegatarului. după caz. achitând Delegatului Tariful Serviciului;

g)    alte obligații prevăzute de Lege. de Regulamentul Serviciului, de Caietul de Sarcini al Serviciului sau de prezentul Contract.

ARTICOLUL 8 - OBLIGA I IILE DELEGATULUI

Delegatul afe următoarele obligațipgencrale:    ‘    ‘

a) să gestioneze Serviciul pe riscul și răspunderea sa exclusivă, conform prevederilor contractuale și cu respectarea Regulamentului Serviciului (Anexa nr. 1 la Contract) și a Caietului de Sarcini al Serviciului (Anexa nr. 2 la Contract), a prescripțiilor, normelor și normativelor tehnice în vigoare. într-o manieră eficientă, în conformitate cu l egea și Bunele

Practici Comerciale;

b)    să gestioneze Serviciul pe criterii de competitivitate și eficiență economică

c)    să depună toate diligcnțcle necesare pentru conservarea integrității Bunurilo toată Durata Contractului;

d)    să nu înstrăineze sau închirieze nici un Bun de Retur;


e)    să transmită Delegatarului modificările de patrimoniu apărute în cursul ari situația patrimoniului public (cantitativ și valoric) la data de 31 decembrie' pentru înregistrarea în contabilitatea acestuia;

f)    să predea Delegatarului, la încetarea din orice motive a Contractului, toate Bunurile de Retur, conform condițiilor stipulate la ĂrticoluF W. 1, (..Bunurile de Retur"), în stare tehnică corespunzătoare duratei lor normale de funcționare, precum și toată documentația tehnică aferentă, inclusiv cărțile construcțiilor, cărțile tehnice ctc.. pe bază de proces verbal de predare-primire;

g)    să dețină toate Autorizațiile necesare prestării Serviciului, prevăzute de legislația în vigoare, să obțină și să mențină valabile, toate aceste Autorizații;

h) să asigure respectarea Indicatorilor de Performanță prevăzuți în Regulamentul Serviciului și în Anexa nr. 7 (..Indicatorii de Performanță") la prezentul Contract, și să îmbunătățească în mod continuu calitatea Serviciului prestat:

VIXO’ÎKtO
i)    să aplice metode performante de management care să conducă la operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurențiale impuse de, vigoare;

j)    să înregistreze toate reclamați! le și sesizările, care îi sunt adrpSatgZînlr-un registru și să ia măsurile de rezolvare ce se impun. în registru se vor consemna numele, prenumele persoanei/societății care a reclamat, adresa reclamantului, data și ora reclamatei, data și ora rezolvării, numărul de ordine al reclainației care va li comunicat potentului. La sesizările scrise Delegatul are obligația să răspundă în termen de maximum 30 de Zile de la înregistrarea acestora;

k) să furnizeze Autorităților Competente, Autorității Municipale și Delegatarului toate informațiile solicitate și să asigure accesul persoanelor împuternicite de aceștia la toate informațiile, necesare verificării și evaluării funcționării și dezvoltării Serviciului, inclusiv pentru verificarea cantității și calității prestațiilor efectuate. în condițiile Legii și ale prezentului Contract;

l)    să țină evidențe tehnice, operative și economice și să raporteze periodic Delegatarului. Autorității Municipale și oricăror alte Autorități Competente date și informații despre activitatea specifică conform chestionarului din anchetele statistice naționale, după caz. conform Legii în vigoare și prezentului Contract;

m)    să asigure existența, completarea corectă și păstrarea documentațiilor tehnice conform . prevederilor Regulamentului Serviciului (Aăexa nr.’t la Contract):»

n)    să dețină și să păstreze pe întreaga Durată a Contractului documentația pusă la dispoziție de către Delegatar în legătură cu obiectul Contractului; în acest sens Delegatul își va organiza o arhivă tehnică și va actualiza periodic documentele prevăzute de Regulamentul Serviciului

(Atexa.ni?. 1 la Contract);


o) să furnizeze Delegatarului. Autorității Municipale, respectiv Autorității de Reglementare informații privind modul de realizare a Indicatorilor de Performanță, să aplice metodologia de comparare a Indicatorilor de Performanță prin raportare la operatorul cu cele mai^huițe performanțe și să asigure accesul la documentațiile și la actele individuale pe .JyâzB^âVâraT?-


furnizează/prestează Serviciul, în condițiile Legii;

p)    să nu cesioneze sau transfere în vreun mod prezentul Contract sau

drepturile și obligațiile sale prevăzute în prezentul Contract, altfel decât în condițiile stipulate la jArtieoluî 2Q ("Sub-delegarca și Cesiune"), orice operant reții alte condiții fiind nulă de drept:    V/-

■    n "A*

q)    să contracteze și să mențină pe toată Durata Contractului toate asigurările prcvăzutedaLL^ Articolul f? (“Asigurări") din prezentul Contract;

r)    să asigure existența personalului necesar pentru prestarea Serviciului și să asigure conducerea operativă, mijloacele tehnice și personalul de intervenție în situații de urgență;

s)    să asigure pregătirea profesionala a propriilor salariați:

t)    să plătească penalitățile contractuale în cuantumul prevăzut de prezentul Contract și Anexele corespunzătoare, în caz de ncrespeclare a obligațiilor sale contractuale și a Indicatorilor de

Performanță:
u)    să dovedească în termen de 12 luni de la Data Semnării Contractului căi o deține pentru Sistemul de Management al Calității (în conluf’rhltatej fu standaî ISO9001 sau cu un standard echivalent) a fost implementată pentru Aria Delegării;

v)    să dovedească în termen de 12 luni de la Data Semnării Contraetxdurcă certificarea pe care o deține pentru Sistemul de Management al Mediului (în conformitate cu standardul ISO 14001 sau cu un standard echivalent) a fost implementată pentru Aria Delegării;

vv)alte obligații prevăzute de Lege, de Regulamentul Serviciului, de Caietul de Sarcini al Serviciului sau de prezentul Contract.

CAPITOLUL IV. EXECUTAREA CONTRACTULUI

ARTICOLUL 9 Tarifele Serviciului

0

■)

]

]


(1) Tariful Serviciului la Data de începere a Contractului este prevăzut în Anexa nr. 9. "(2) Structura și nivelul tarifelor vor fi stabilite*astfel încât:

a)    să acopere costul efectiv al Prestării Serviciului;

b)    să acopere cel puțin sumele investite și cheltuielile curente de întreținere și exploatare:

c)    să încurajeze prestarea eficientă a Serviciului și protecția mediului;

d)    să încurajeze investițiile de capital;

e)    să respecte autonomia financiară a Delegatului.

(3) Nivelul Tarifului trebuie să asigure atât viabilitatea economică a Delegatului, cat și interesele Delegalarului. Valoarea Serviciului se fundamentează, se ajustează sau se modifică conform metodologiei aprobate de Delegat

(4)    Delcgatarul are competență exclusivă în aprobarea Tarifelor Serviciului, a modificărilor și ajustărilor acestora, în conformitate cu Metodologia Tarifară, cu avizul prealabil al Autorității Municipale.

(5)    Aplicarea de către Delegat a Tarifului Serviciului aprobat de Delegatar est^bli^îeTÎe.^/^X

(6)    Sumele încasate de Delegat din Tarife, constituie venituri ale Delegatului* '    x

(7)    Soluționarea oricăror dispute în legătură cu Tarifele Serviciului și/sau pl conform prevederilor Ariicoitilur 43 (. ,Legea aplicabilă și soluționare IttțgtHnj?') zlin prezentul Contract. Până la soluționare la stabilirea contravalorii ScrvicmW va'TrapJkat/' Tariful în vigoare, iar în urma soluționării disputei noul Tarif aprobat conform iRr intra în viuoare în luna imediat următoare.


(1) De la dala obținerii de profil din prestarea serviciului. Delegatul va avea ob Delegatarului o Redevența anuală reprezentanți 40% din profitul anual al1

')

o

'] ) 'I

i

!

;]

V

3

]

1

j

.]

1


Pentru evitarea oricărui dubiu. Părțile confirmă că Redevența va fi aciuiată prin raportare la profitul realizat de către Delegat într-un an calendaristic, pe Durata Contractului, astfel încât Redevența va fi achitată atât pentru anul calendaristic în care intervine Data Intrării în Vigoare cât și pentru anul calendaristic în care interv ine încetarea sau rezilierea Contractului.


(3)    Plata cu întârziere a Redevenței dă dreptul Delegatarului de a aplica majorări pe fiecare zi de întârziere egale cu cele utilizate pentru neplata obligațiilor față de bugetul de stat.

(4)    în cazul în care întârzierea Delegatului în efectuarea plății Redevenței se prelungește pe o durată care determină acumularea de penalități care depășesc suma datorată (respectiv redevența datorată pentru o lună). Dclcgatarul va fi îndreptățit să rezilieze Contractul conform Articolului 32 ("Rezilierea Contractului").


ARTICOLUL 11 - MONITORIZAREA CONTRACTULUI


(I) Respectarea și îndeplinirea de către Delegat a Indicatorilor de Performanță, stabiliți în Regulamentul Serviciului (Anexa nr. t la Contract) ca Indicatori de Performanță generali și Indicatori de Performanță garantați, și a celor prevăzuți în Anexa nr. 7 (..Indicatorii de Performanță”) la Contract și în general a tuturor obligațiilor stabilite prin prezentul Contract vor fi monitorizate de Delegatar. prin Corpul Agenților Constatatori și prin Autoritatea Municipală, conform termenilor și condițiilor stipulate de prezentul Articol.


(2) Autoritatea Municipală are ca responsabilități și atribuții principale să monitorizeze respectarea de către Delegat a Indicatorilor de Perfonnanță, calitatea și eficiența Serviciului prestat, corespunzător Indicatorilor de Performanță, în conformitate cu prevederile prezentului Contract. Regulamentului Serviciului (Anexa nr. L Ia Contract) șt Anexei nr. 7 (..Indicatorii de Performanță”), iar în cazul nerespectării de către Delegat a Indicatorilor de Performanță:


a)    să informeze la timp Delegatul și Dclcgatarul în legătură cu această nerespeclare

b)    să comunice și să stabilească cu Delegatul, după caz, măsuri și termene d^ponfori

c)    să propună Delegatarului aplicarea penalităților contractuale.

(3)    Dclcgatarul, prin Corpul Agenților Constatatori, va monitori#a^re^peetârcă" 'jrătre

Delegat a prevederilor prezentului Contract.    [(—    Vz

țj \ \ Vr v I -

(4)    Delegatul trebuie să coopereze cu bună credință cu Autorii Delegatarul pentru a facilita monitorizarea Serviciului. în acest sens. Dcfl

a)    pregătească și să transmită raportările prevăzute de prezentul Articol;

b)    să răspundă în maxim 30 (treizeci) de Zile solicitărilor de clarificare transmise de Dclegatar/Autoritatea Municipală, atunci când acest lucru este posibil sau să notifice DelegataruPAutoritatca Municipală în legătură cu motivele pentru care nu este posibil să răspundă solicitărilor în termenul dat:

c)    să respecte și să se conformeze deciziilor luate de Delegatar sau de Autoritatea Municipală potrivit atribuțiilor acestora:

A
!■>


nmw na VI L3UÎJIO

d) să informeze Delcgataru [/Autoritatea Municipală in legătură eu fapt* ar putea facilita îndeplinirea funcțiilor sale;

c) să coopereze cu Delegalarul/Auloritalea Municipală la orice ylclitfâ pe care ace(a)sta o poate desfășura în exercițiul atribuțiilor sale de monitorizare în î-xr/a prezentului Contract:

I) să permită Corpului Agenților Constatatori, reprezentanților Autorității Municipale sau altor persoane împuternicite de Dclcgatar în acest scop:

(i)    accesul rezonabil la toate documentele necesare care privesc cantitățile și calitatea prestației efectuate, precum și la bunurile utilizate de către Delegat în legătură cu Sen iciul.

(ii)    să inspecteze, să fotografieze sau să filmeze instalațiile și să cerceteze, să Iacă fotocopii și să scoată extrase din orice dosar sau registru ținut de către Delegat șî să efectueze inspecții, măsurători sau teste.

(5)    Delcgatarul/Auloritatea Municipală va informa în prealabil Delegatul asupra intenției de a verifica respectarea Indicatorilor de Performanță sau de a efectua o inspecție pentru verificarea îndeplinirii obligațiilor contractuale și va stabili data cea mai bună pentru efectuarea verificărilor. Aceasta nu va fi totuși înțeleasă însă ca o limitare a drepturilor și capacității Delegatarului/Autoritâții Municipale de a-și aduce la îndeplinire îndatoririle și în particular dreptul său de a efectua, din când în când. inspecții aleatorii și/sau inopinate privind orice aspecte legate de Serv iciu.

*    fc    «    «

(6)    La sfârșitul fiecărei Perioade de Monitorizare. Delegalarul/Autorilatca Municipală va întocmi un “Raport de monitorizare" pe care îl va transmite Delegatului, în termen de 30 (treizeci) dc Zile de la încheierea Perioadei de Monitorizare, Acest raport va stabili măsurile dc conformare pe care Delegatul trebuie să le adopte.

(7)    După primirea Raportului dc monitorizare. Delegatul poate prezenta Delegatarului/Autoritâții Municipale propunerile sale de îmbunătățire a activității pentru a se conforma Contractului, inclusiv Indicatorilor de Performanță, transmițând aceste propuneri în termen de 10 (zece) Zile de la data primirii Raportului dc monitorizare. Propunerile de îmbunătățire a activității vor:

a)    explica măsurile pe care Delegatul intenționează să Ic ia pentru a-și îrrmurîăi


in scopul conformării cu Contractul, inclusiv cu nivelul Indicatorilor d/^erlofirfanță

it- I \    #    '

b)    prevedea o dată până la care nivelul Indicatorului de Performanță va’TizatmsVâtunci..câncl obiectul măsurilor este un anumit Indicator de Performanță.

Delegatul va ține și va păstra în bună stare toate înregistrările rezullatcloi\fe^Qiiijjgntelo C incidentelor, în detaliu, care au legătură sau sunt necesare a fi colectate pentrifTbdîcatorii de Performanță.

Toate bazele dc date și tabelele centralizatoare trebuie păstrate în format electronic și /A actualizate periodic. Copii în format electronic trebuie furnizate Delegatarului/Autoritâții Municipale la cerere.

(10) Delegatul va transmite lunar Delcgatarului și Autorității Municipale un raport complet al activității desfășurate, structural pe categorii de lucrări realizate. în sensul prezentului alineat “lunar" va fi interpretat prin aceea că Delegatul trebuie să furnizeze până în ziua a


(8)


(»)1

1

1

1

r-i

n

i ?

n

i

]

]

i ’

j

i

i

i

i


,'c°«formCUowg


)BÎ’j    w

,' «<r tlintCTlA


(II) Delegatul va raporta trimestrial Delcgatarului și Autorității Municipale:!

a)    performanța realizată în ceea ee privește respectarea Indicatorilor deTerfi/irmanță:

b)    toate incidentele și incidentele care au avut loc. concluziile arializgkfr și măsurilor care s-au luat:

c) situația centralizatoare privind întreruperile sau limitările, conform formularului propus de Delegat și avizat de Dclcgatar.

în sensul prezentului alineat "trimestrial" va fi interpretat prin aceea că Delegatul trebuie să furnizeze înainte de sfârșitul primei luni din trimestru (perioada de trei luni) informațiile referitoare la trimestrul precedent, cu excepția raportării de la Iii. c) pentru care termenul este dala de 10 a lunii unnătoare trimestrului pentru care se face raportarea, conform Regulamentului Serviciului.

(12)    Delegatul va raporta anual Delcgatarului și

Autorității    Municipalei! ziua a zecea a lunii ianuarie pentru anul

raportul anual de activitate, a această dată. dacă ziua a zecea a lunii Acest raport tehnic va 11

transmis până calendaristic precedent sau în prima Zi Lucrătoare dup ianuarie din anul respectiv cade într-o zi nelucrătoare.

(13)    De asemenea. Delegatul \a prezenta, ia începutul fiecărui An Contractual. Delcgatarului dovezi:

* * * *

a)    de plata a impozitelor, taxelor și contribuțiilor, precum și a primelor de asigurări:

b)    de deținere a tuturor Autorizațiilor valabile;

c)    de efectuare a audilului anual al sistemelor de management ISO 9001 (managementul calității). ISO 14001 (Managementul mediului).

ARTICOLUL 12 - INVESTI III

12.1.    Investițiile, sunt prevăzute în Programul de Investiții (Anexa nr. 6 la

12.2.    Părțile pot conveni, prin Act Adițional la prezentul Contract, ca unele


să fie realizate de către Delegat, din fonduri transferate în acest sens de către obligație de serviciu public. în acest caz:

a) Delegatarul va transfera Delegatului sumele necesare realizării Investițiilor, aceste sume

reprezentând compensație pentru efectuarea obligației de serviciu public;

Calculul compensației pentru efectuarea obligației de serviciu public se stabilcșl după formula;

C=C7f + Pr

CE reprezintă cheltuielile de exploatare eligibile

Pr reprezintă profitul rezonabil al operatorului, calculat la și care nu poate depăși procentul de 3% din valoarea acestor^

V reprezintă totalitatea veniturilor obținute de operai Serviciului.

Cheltuielile de exploatare eligibile reprezintă cheltuielile operatorului legate de prestarea Serviciului și includ, dar Iară a se limita la acestea, costurile cu personalul, costuri cu amortizarea, costurile de întreținere, mentenanță și reparații, costurile materiale și de servicii efectuate de terți care au legătură cu Serviciul. Acestea vor fi nuditate de Delegatar.

b)    sumele transferate de către Delegatar nu vor depăși sumele necesare acoperirii costurilor pentru realizarea Investițiilor, calculate conform literei b) de mai sus:

c)    Delegatul va atribui contractele de lucrări sau de servicii pentru realizarea Investițiilor numai cu respectarea Legii Achizițiilor:

d)    Dcldgatarul va controla italizarea Investițiilor*și în situația în cârd va constata că a * transferat Delegatului sume mai mari decât cele efectiv necesare acoperirii costurilor pentru realizarea Investițiilor, Delegatul va fi obligat să restituie sumele transferate în plus la care se va adăuga dobânda legală pentru această sumă excedentară, calculată de la data decontării până la dala restituirii.

12.3. Investițiile realizate de Delegat din fondurile transferate în acest sens de către Delegatar nu se amortizează prin Tariful Serviciului.

ARTICOLUL 13-BUNURILE UTILIZATE IN DERULAREA CONTRACTULUI

T v'

Categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de către Delegat înzoerulaiiea'/.Cphtractului sunt următoarele:    /V

13.1.    Bunurile de Retur    [[ " > ■ *^>5 î‘\' -•!

II z    ,>    HL7-'

13.1.1.    Acestea sunt

a) Bunurile Proprietate Publică, astfel cum sunt prevăzute'WproCesuKerb^âc predare-f\ primire din Anexa fir. 4. la Contract, pe întreaga Durată a CoftțjjSaLțjjqj.Jr^s^opuI prestării Serviciului. Acestea sunt și rămân în proprietatea Delegatarului pe întreaga Durată al Contractului. Delegatul primește posesia și dreptul de folosință asupra acestor bunuri, pe y | întreaga durată a Contractului.de Retur. Bunurile Noi sunt incluse în gestiunea Serviciului ce sunt conform Legii. De la acest moment, clauzele prezentului țxnt icf referitoare la exploatarea. întreținerea și înlocuirea Bunurilor de ReturZsunl Micabile în mod corespunzător și Bunurilor Noi

13.1.2.    Inventarul Bunurilor de Retur la Data Semnării Contractatuf este prevăzut în Anexa nt g la prezentul Contract, Pentru Bunurile de Retur prevăzute la Articolul 13.1.1. lit. a) de mai sus se încheie un proces-verbal de predare-primire între Delegat și Delegatar, care constituie Anexa nr. 4 la prezentul Contract, In situația. în. care-pe parcursul executării Contractului Delegalarul investește în bunuri noi definite la Articolul 13.LU lit.b), de mai sus acestea vor li puse la dispoziția Delegatului în condițiile prevăzute la Articolul 1-2 alin. (3) de mai sus.

13.1.3.    Toate Bunurile de Retur revin de drept Dclegatarului, la încetarea Contractului din orice cauză, libere de orice sarcini și gratuit.

13.1.4.    Delegatul nu va folosi nicio parte a unui bun sau a spațiilor de lucru pentru care a fost acordat dreptul de concesiune. în alt scop decât prestarea Serviciului. Iară aprobarea scrisă și prealabilă a Dclegatarului care este proprietarul respectix ului bun/spațiu.

13.1.5.    Delegatului îi este interzis să constituie garanții reale asupra oricărui Bun de Retur.

13.1.6.    Delegatul nu poate închiria sau ceda. sub nicio formă juridică, folosința Bunurilor de Retur și clementelor lor componente.

13.1.7.    Delegatul este obligai să exploateze și să întrețină Bunurilor de Retur, cu diligența unui bun proprietar.

13.1.8.    Delegatul va transmite cel puțin o dată pe an Delcgatarulut lista Bunurilor de Retur pe care acesta nu le mai folosește. în conformitate cu prevederile prezentului Contract. în termen de 90 (nouăzeci) de zile de la primirea cererii scrise din partea Delegatului. Delegalarul va emite o hotărâre prin care

a)    va declara bunurile proprietate publică din lista transmisă ca fiind bunuri proprietate privată

b)    va aproba scoaterea tuturor bunurilor din lista transmisă din inventarul din Anexa nr-. 3 la Contract.

în termen de 30 de zile de la adoptarea hotărârii de către Delegatar, Relegatul va preda aceste bunuri Dclegatarului pc bază de proces-verbal de predare primire pullTseT'S^nexa Ia prezentul Contract.    # *

Este stabilit în mod expres ca aceste bunuri nu vor mai constițĂrBu^uffâe^^ur,, --12

/

îtT


nr. 5 la/’


13.2. Bunuri dc Preluare, a căror listă indicativă (generică) ■ prezentul Contract.    \ g

fcxa


13.2.1.    La încetarea prezentul Contract din orice cauză. Dele’gâWuT arc dreptul de dobândi Bunurile de Preluare, cu plata uneî sume de bani egală cu valoarea contabila^ actualizată a acestora.

13.2.2.    în termen dc cel mult 15 (cincisprezece) Zile de la Data încetării, Delegalarul va notifica Delegatului care sunt Bunurile de Preluare pc care dorește să le dobândească.

13.2.3.    Delegatul va transfera proprietatea și posesia asupra Bunurilor de Preluare către* Delegatar după primirea plății \alorii aeestepi stabilită conform Articolului 13.2.1 de mai sus/*
13.3. Bunuri Proprii care aparțin Delegatului și nu vor fi transferate Deleg Contractului. Delegatul arc drepturi depline de a dobândi. înstrăina. gțe<a dispune în orice alt mod de Bunurile Proprii.i Ta încetarea arcini sau de a


ARTICOLUL 14-MĂSURILE DE SĂNĂTATE ȘI SECURITATE ÎN MUNCĂ


(1)    Delegatul va revizui planul său intern de sănătate și securitate în muncă, ori de câte ori va fi necesar și ori de câte ori se vor face schimbări ale practicilor de exploatare, se vor introduce utilaje și echipamente noi. etc. și va prezenta Delegatarului documentul revizuit.

(2)    Delegatul va avea în vedere sănătatea și securitatea în muncă pentru toate persoanele implicate în prestarea Serviciului și va menține toate amplasamentele, clădirile, instalațiile, vehiculele și utilajele (în măsura în care acestea se află sub controlul său) într-o stare de funcționare corespunzătoare pentru evitarea pericolului, va întreține, pe cheltuială proprie, instalația de iluminare, elementele de protecție, semnele de avertizare și va urmări amplasarea și instalarea acestora ori de câte ori va 11 necesar, sau la solicitarea Delegatarului sau la solicitarea oricărei Autorități Competente. în domeniul protecției, securității și sănătății populației.

ARTICOLUL 15-ASPECTE DE PROTECflA MEDIULUI, ÎMPĂRȚIREA

RESPONSABILITĂȚILOR DE MEDIU ÎNTRE PĂRȚI


(1) De la Data începerii, Delegatul va fi răspunzător de orice încălcare a prevederilor oricărei Legi referitoare la mediul înconjurător, care apare sau a avut loc după această dată.


(2) Delegatul nu va putea 11 ținut responsabil de nici un act, omisiune, fapt sau activitate a Delegatarului, ale căror cauze sunt anterioare Datei începerii și au avut ca rezultat o încălcare sau nerespcctarc a prevederilor oricărei Legi privind mediul înconjurător. Delcgatarul se obligă să-l despăgubească pe Delegat pentru orice astfel de răspundere Icgală-deT^diul înconjurător.


ARTICOLUL 16 - ASIGURĂRI(I) Fără a aduce atingere altor sarcini, obligații și/sau răspunderi^j^Pelegțțtmui asumate în baza acestui Contract, în Perioada de Mobilizare, Delegatul, pe proprîe~raspundere, va obține ș va menține pe întreaga durata a Contractului polițele de asigurare cu acoperirea prevăzută d Lege și Bunele Practici Comerciale și în special următoarele asigurări, după cum sunt detaliateîn J^nexanr-. 8 la prezentul Contract:

a) Asigurarea de bunuri, ce va acoperi toate riscurile cu privire la pierderi fizice sau daune aduse infrastructurii aferente Serviciului:

(2)    Delegatul va fi obligat să încheie orice alte asigurări prevăzute de Lc moment dat pe Durata prezentului Contract.

(3)    Delegatul, la cererea Delegatarului, va furniza copii ale polițeloj; alin. (I) de mai sus.

(4)    Delegatul se va asigura că fiecare poliță de asigurare cerută prin prezentul articol care are drept obiect bunuri ce aparțin Delegatarului sau care privește răspunderea civilă a Delegatului:


a)    prevede eă orice acțiune de revendicare a Delegatarului împotriva asigurătorului va lî acceptată de asigurător ca îndeplinind criteriile de revendicare, și

b)    conține prevederile prin care se solicită asigurătorului ca în termen de 30 (treizeci) de Zîlc să adreseze o notificare Delegatarului înainte dc orice anulare sau modificare semnificativă a poliței în cauză. Primirea de către Delegatara acestor notificări nu va exonera Delegatul de nicio obligație, responsabilitate sau răspundere contractuală sau legală.

(5) Asigurarea de răspundere civilă va include o clauză prin care asigurătorul acceptă că termenii asigurării se aplică Delegatarului și Delegatului, angajaților, agenților. funcționarilor acestora ca în cazul în care o asigurare separată ar fi fost încheiată pentru fiecare dintre ei.

(6) în cazul în care Delegatul nu încheie vreuna dintre asigurările prevăzute de prezentul articol și detaliate în Anexa nr. 9 la Contract sau încheie o asigurare cu acoperire insuficientă. Delcgataruktrc dreptul să dea un preaviz de maximum 1^ (cincisprezece) Zile Delegatului, pentru a-și îndeplini această obligație, înainte de a rezilia Contractul conform Articolului 32 ("Rezilierea Contractului”).

(7) Delegatul va informa Delegatarul în legătură cu orice situație ce ar putea avea ca efect formularea unei solicitări de plata sau a unei cereri dc despăgubiri oricărei polițe dc asigurare de îndată ce este posibil și în termen de cel mult 10 (zece) Zile de la producerea evenimentului asigurat. In continuare, Delegatul va soluționa cererea direct cu asigurătorii respectivi, va acționa în interesul ambelor Părți și va informa Delegatarul despre toate etapele privind soluționarea unor astfel de cereri.

(8) Delegatul va utiliza toate sumele primite din asigurări pentru daunele sau pagubele bunurilor

Contractului pentru a repara, reconstrui sau înlocui bunurile respective în scopul prestării Iară întrerupere a Serviciului conform prevederilor prezentului Contract.

(9)    în cazul unei cereri de despăgubire formulată în baza oricărei polițe dc asigurare încheiate dc Delegat, acesta va fi unic răspunzător pentru achitarea franșizei Iară a prejudicia utilizarea despăgubirilor de risc acoperite de asigurări în bazaȚJpalratțului.

(10)    Delegatul va furniza dovezi ale plăților periodice ale prinjelor dcfâ’si^ilrțîre fără întârzieri^

la cererea Delegatarului.    / V

1

I

J

I


ARTICOLUL 17 - REGISTRE, EVIDENȚE CONTA(I) Delegatul va respecta standardele și principiile contabi înregistrările contabile necesare conform Legii aplicabile.măsura în care Delegatul nu va evidenția aceste intrări șî ieșiri contabile Delegatarul va putea rezilia Contractul în condițiile Articolului 32 ("Rezili

(3) Delegatarul poate, suportând costurile și cheltuielile, să efectueze un audît al evidențelor și registrelor contabile și al altor documente relevante pentru C<Sntraerpnute în condițiile prezentului Articol, inclusiv asupra evidențelor și registrelor lucrărilor și echipamentelor și a oricăror informații, înregistrări și documente contabile care pot fi solicitate de Delcgalar. Delegatul arc obligația de a permite Dclegatarului și altor persoane autorizate să verifice și să auditeze aceste documente, inclusiv să obțină copii de pe acestea. în orice moment pe Durata Contractului.


(4) Toate registrele, evidențele, înregistrările și documente contabile la care se lace referire în prezentul Articol vor fi păstrate de Delegat pe o perioadă de timp cerută de Lege. La expirarea acestei perioade. Delegatul nu va arunca sau distruge registrele, evidențele, înregistrările și documentele contabile (ară a cere aprobarea Dclegatarului prinlr-o adresă scrisă trimisă cu cel puțin 30 (treizeci) de Zîlc înainte. în urma primirii adresei Delegatarul poate prelua pe cheltuială proprie registrele, evidențele. înregistrările și documente contabile, notificând intenția sa printr-o adresă trimisă Delegatului cu cel puțin 10 (zece) Zile înainte de expirarea perioadei de 30 (treizeci) de Zile.

ARTICOLUL 18 - CLAUZA DE PREVENIRE A CORUPȚIEI

(1) Delegatul nu va acorda și nu va solicita nici unei persoane angajate de Delegatar sau de subcontractanțîi sau mandatarii acestuia nici un fel de cadou sau plată sub orice formă, ca stimulare sau recompensă pentru a acționa, pentru că a acționat sau că s-a abținut să acționeze într-un anume fel. pentru că s-a arătat în favoarea sau s-a abținut să se arate în defavoarea oricărei persoane, în legătură cu acest Contract. Orice nerespcctarc a prezentului articol va fi considerată o încălcare gravă a Contractului ce poate duce la rezilierea acestuia conform Articolului.32 ("Rezilierea Contractului"').

(2) Delegatarul poale rezilia prezentul Contract, conform Ai

("Rezilierea


Contractului"). în cazul în care Delegatul sau orice persoană angajată de acesta sau acționând în numele său:

a) a oferit, a dat sau a fost de acord să ofere oricărei persoane orice cadou sau comision de orice natură drept stimulent sau recompensă pentru ca a realizat sau realizează ori s-a abținut sau se abține de la vreo faptă legată de prezentul Contract ori de orice altă relație contractuală cu Delegatarul;

b)    a realizat sau s-a abținut de la o acțiune pentru favorizarea sau defavorizarea oricărei persoane în relație cu prezentul Contract sau cu orice alt cpntfac^j^Delegatarul;

c)    a comis orice infracțiune de dare și/sau luare de mită o&orupțiernidtrîtitxLegii, privitor la

prezentul Contract sau orice alt contract cu Delegatarul;    "

d)    a oferit orice onorariu sau recompensă, alta decât salâHuL tțnui salarji^ ăl^P care acesta. în virtutea funcției sau poziției ocupate, iwzâvfe (Jreptul.

X ,!?
']

1

0

1ARTICOLUL 19 - SUB-DELEGAREA ȘI CESIUNEA

(1)    Delegatul nu va putea subdelcga gestiunea Serviciului, subroga, ndva. trjimîmile. ceda sau transfera în orice alt mod. totalitatea sau o parte din drepturile și obiîgațîîîe sale derivate din sau în legătură cu prezentul Contract, fie mod direct, fie indirect, decât dacă Legea în vigoare la data respectivei operații permite o astfel de subdclegarc. subrogarc. novație. transmitere, cesiune sau transfer și doar cu acordul scris prealabil al Delegatarului. Ncrespeclarea condițiilor stipulate de prezentul alineat reprezintă o încălcare gravă de către Delegat a obligațiilor sale și poate constitui o cauză de reziliere a Contractului conform Articolului 32 ("Rezilierea Contractului").

(2)    Dispozițiile alineatului precedent nu vor fî interpretate încât să împiedice utilizarea sau angajarea de către Delegat de furnizori, prestatori, antreprenori, mandatari pentru furnizarea de produse sau realizarea de lucrări orî prestarea de serv icii cu condiția să nu se poată pretinde că o astfel de utilizare sau angajare ar constitui o delegare, o cesiune sau o derogare de la oricare dintre drepturile sau obligațiile semnificative ale Delegatului în baza prezentului Contract.

ARTICOLUL 2(1- CONTRACTELE ÎNCHEIATE DE DELEGAT

Contractele de achiziție de produsd. servicii sau lucrări ce* vor 11 încheiate de calfe Delegat în legătură cu obiectul prezentului Contract trebuie să respecte regulile din domeniul achizițiilor publice.

CAPITOLUL V. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

ARTICOLUL 21 - RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

1

J

)

I

J

J


(I) Nerespectarea dovedită de către oricare dintre Părțile contractante a obligațiilor contractuale ce-i incumbă în temeiul prezentului Contract atrage răspunderea contractuală a Părții în culpă.

(2) în situația rezilierii Contractului din vina unei Părți, această Parte va datora despăgubiri celeilalte Părți, în cuantumul stabilit de Părți, de un expert independent, desemnat de acestea sau de către instanța judecătorească competentă.

(3) încetarea prezentului Contract nu va avea ca efcctjlggrevarca de obligații a Părților cazul în care, prin natura lor, obligațiile rcspectiv^zfamâ^^rtvv'rgoare și după Data încetă Contractului. De asemenea. Părțile rămân răspunZ^an>pcntrtJfofipfe fapte/actc întreprinse către o Parte pe perioada desfășurării ContraAuIuPal r^cârdr repliate care s-ar ivi du încetarea efectelor Contractului și care ar avea cflt^le(pejudiciabljc pențru cealaltă Parte.
I

1

1

]

]

1

1A 1

]

]

]

■](2)    Delegatul este obligat la plata penalităților contractuale în caz de ncîndcplinirc a obligațiilor sale. inclusiv pentru următoarele obligații. în cuantumul stipulat în continuare f.ve va completa de la caz la caz] :

a)    ......-................;

b)    în caz de neîndcplinire a unei obligații contractuale din culpa Delegatului, acesta \a plăti penalități de 2.5% din valoarea prestației ncefectuate sau penalități de ..../zi de întârziere dacă prestația a fost realizate cu întârziere dar nu au fost respectate termenele prevăzute de prezentul Contract și/sau de Anexele sale;

c)    netransmilerea informațiilor solicitate către Delegatar. Autoritatea Municipală sau ailor

entități în conformitate cu Contractul -................:

(3)    Penalitățile sunt aprobate de Delegatar. la propunerea Autorității Municipale, a Corpului Agenților de Control sau a direcțiilor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București și sunt comunicate Delegatului. Delegatul va fi obligat la plata penalităților care au rămas definitive sau nu au fost contestate în termen dc 15 (cincisprezece) zile de la primirea notificării,.

(4)    Nerespeclarca gravă și repetată a Indicatorilor de Performanță poate determina rezilierea Contractului de către Delegatar, conform Articolului 32 ("Rezilierea Contractului”).

(5)    In plus față de orice alte despăgubiri, penalități sau sancțiuni prevăzute în acest Contract. Delegatul va despăgubi Delcgatarul și pe mandatarii sau prepușii acestuia în legătura cu orice pretenții sau prejudicii invocate dc orice altă persoană decât Delegatarul. care pot fi generate de, sau în cursul, sau în legătură cu neîndeplinirea de către Delegat a oricăror obligații în baza prezentului Contract.

ARTICOLUL 23 - RĂSPUNDEREA DELEGATARULUI

(1)    Delegatarul nu îl va tulbura pe Delegat în exercițiul drepturilor rezultate din prezentul Contract.

- •    X*

(2)    In niciun caz Delegatarul nu va fi răspunzător ^ață/dtTDșkgatzcfe vreo Daună ori Daună indirectă sau cheltuială dc orice natură pe care D /egatmje^ar putea sti'porta sau înregistra ca o

consecință directa a-    l \    > < i £ 2*1

consecință directă a:    Ijz

a)    nerespectării dc către Delegat a propriilor sale’

b)    acțiunii, inacțiunii sau faptelor unor terțe p&i


prezentul Contract: entru cârc Delegatarul nu este


responsabil.


>‘t t
ARTICOLUL 24 - EXONERAREA DE RĂSPUNDERE A DELEGATUI,

(1) Fără a aduce atingere prevederilor Articolului 23 ("Răspunderea. rienalitățpȚi despăgubiri în sarcina Delegatului") de mai sus privind răspunderea Delegatului, actstîrnu va putea 11 ținut răspunzător pentru ncîndeplînirea vreunei obligații ce-i revine în baza prezentului Contract dacă neîndeplinirca respectivei obligații este o consecință directă a situațiilor prevăzute la alineatele de mai jos din prezentul Articol.

(2) Delegatul nu va fl obligat să îndeplinească obligațiile sale contractuale, inclusiv Indicatorii de Performanță. în măsura în care acesta nu poale. în mod rezonabil, fie (i) să respecte termenele de îndeplinire a obligațiilor contractuale în perioadele de timp prevăzute. fie

(ii) să continue să îndeplinească obligațiile contractuale, ca o consecință directă a:

a) apariției unui Eveniment de Forță Majoră:

b)    nercspectării de către Delegatar a propriilor sale obligații asumate prin prezentul Contract:

c)    acțiunii, inacțiunii sau faptelor unor terțe persoane pentru care Delegatul nu este responsabil.

(3) în cazul în care Delegatul se află în imposibilitatea de a presta Serviciul, total sau parțial, din orice motiv, sau consideră că anumite circumstanțe ar putea împiedica în mod substanțial prestarea Serviciului, atunci Delegatul va notifica imediat Delegatarul. în condițiile prevăzute %dc prezentul Contract^oferind în scris detaln cuprinzătoare asupra circumstanțelor, motivelor, durata posibilă a întreruperii și acțiunile avute în vedere pentru remedierea situației, precum și orice alte detalii pe care Delegatarul Ic solicită în mod rezonabil. Invocarea oricărui motiv care ar putea împiedica în mod substanțial prestarea Serviciului nu va atrage nicio modificare a vreunei clauze a acestui Contract și nu va elibera sau exonera în niciun fel Delegatul de obligația de a presta Serviciul conform Contractului și Legii.

ARTICOLUL 25-ÎNTINDEREA DESPĂGUBIRILOR

Despăgubirile datorate de oricare dintre Părți conform prezentului Contract vor acoperi integral Daunele suferite de Partea sau terțul prejudiciat. în înțelesul prezentului Contract și articol în despăgubiri nu sunt incluse penalitățile ce pot fi datorate de o Parte conform prezentului Contract.

PREVĂZUTE


CAPITOLUL VI. EVEN1ME

u

(1) ..Forța Majora* înseamnă un eveniment ma datorează greșelii sau vinei acestora, imprevizibil șT^care^Tace imposibilă executarea și respectiv îndeplinirea Contractului, Evenimentele de forță majoră vor include următoarele, fără

IC'

J    ‘    24


ARTICOLUL 26 - FORȚA MAJORĂtesus dgCjToînța Părților, caic nu seV/
a)    Evenimente naturale de forță majoră cum ar Ii:

i.    trăsnete, cutremure, uragane și alte condiții climaterice c.xtraordjfl»c ch/dcnexemplu

temperaturi anormal de scăzute:    \

ii.    explozii, Toc sau inundații (dacă nu sunt cauzale de Partda respectivă sau orice altă persoană pentru care aceasta este responsabilă):

iii.    contaminări nucleare, chimice sau biologice (dacă nu sunt cauzale de Partea respectivă sau orice altă persoană pentru care aceasta este responsabilă):

iv.    bombe sau alte muniții nccxplodale sau descoperiri de fosile sau relicve arheologice.

b)    Evenimente politice de forță majoră cum ar fi:

i.    război sau război civil (declarat sau nu) sau conflict anual, invazii sau acte ale inamicilor externi, blocade și embargouri:

ii.    acțiuni violente de stradă sau rebeliuni civile:

iii.    orice act sau amenințare de terorism credibilă în mod rezonabil la adresa Părții respective sau privind bunurile de infrastructură aferente Serviciului:

iv.    greve sau alic mișcări revendicative la scara națională și motivate predominant politic.

c)    Evenimente nefavorabile de forță majoră cum ar fi:

i.    refuzul, fără un motiv justificat, oricărei Autorități Competente de a elibera orice aviz, permis, licență sau a oricăror autorizații necesare executării obligațiilor contractuale, retragerea acestora sau refuzul de a reînnoi aceste avize, permise, licențe sau autorizații sau orice acte sau omisiuni ale oricărei Autorități Competente având efecte similare;

ii.    orice acțiune reglementară neîntemeiată sau ncrezonabilă dispusă de oricare Autoritate Competentă împotriva Delegatului (care poate include orice anulare sau revocare a oricăror permise, licențe sau autorizații existente, fără un motiv întemeiat);

iii.    orice rechiziționare, expropriere, naționalizare sau confiscare de fado a oricărui bun sau drept semnificativ al Delegatului de către Guvernul României sau de către oricare Autoritate Competentă (alta decât ca rezultat al încălcării de către Delegat a permiselor, licențelor, autorizațiilor sau a Legii);

iv.    orice acte din partea unor terți inclusiv a Dclegatarului care afectează semnificativ prestarea Serviciului și care are drept consecință imposibilitatea Delegatului de a asigura prestarea Serviciului sau continuitatea acestuia.

v.    întreruperea alimentării cu energic electrică de către furnizor.
I

1

)

1

1

](2) In situația în care un eveniment de Forță Majoră (condiție care acestuia) împiedică una dintre Părți să își respecte sau întârzie respe decurgând din prezentul Contract, se vor aplica următoarele măsuri:

a) Partea va fi scutită de respectarea și de răspunderea pentru nereSpectarpîfacelor obligații pe care nu le poate îndeplini ca o consecință a unui cveniment-de-Torță Majoră, fără a aduce prejudicii obligațiilor de încheiere a asigurărilor corespunzătoare, astfel cum este prevăzut în prezentul Contract.

b) Orice perioadă de timp acordată sau permisă în baza prezentului Contract pentru îndeplinirea oricărei obligații (inclusiv obligațiile legate de Indicatorii de Performanță și durata Contractului dacă Forța Majoră a afectat integral executarea acestuia) va fi prelungită cu perioada de timp cât durează evenimentul de Forță Majoră; cu condiția, totuși, ca Partea afectată să-și fi respectat obligațiile cc-i revin în baza alin. (4) și (5) ale prezentului articol.

(3) O Parte afectată de un eveniment de Forță Majoră va informa cealaltă Parte, cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 3 (trei) Zile Lucrătoare după ce ia cunoștință de apariția unui eveniment de Forță Majoră, furnizând detalii complete despre durata și efectele estimate ale acestuia. Dacă evenimentul de Forță Majoră durează mai mult de o săptămână. Partea afectată va informa periodic cealaltă Parte, dar nu mai rar de o dată la două săptămâni despre derularea evenimentelor.

(4)    O Parte afectată de un eveniment de Forță Majoră va depune toate eforturile pentru a-și relua îndeplinirea obligațiilor cât mai curând posibil, iar intre timp să diminueze efectele acestui eveniment, pentru a-și îndeplini obligațiile contractuale neafectate de Forța Majoră și va informa complet cealaltă Parte în legătură cu măsurile luate în acest sens, cu condiția ca acest lucru să nu presupună costuri ncrezonabile pentru Partea afectată de evenimentul de Forță Majoră.

(5)    Dacă la expirarea unei perioade de cel puțin......................de la apariția unui eveniment

de Forță Majoră, acest eveniment de Forță Majoră (sau consecințele acestuia) continuă și afectează în mod semnificativ furnizarea Serviciului sau executarea obligațiilor contractuale, astfel încât majoritatea Indicatorilor de Performanță încă de atins nu poate fi îndeplinită și/sau majoritatea acelor Indicatori de Performanță atunci când respectarea acestora a fost deja îndeplinită nu poate fi menținută ca urmare a acelui eveniment de Forță Majoră, atunci oricare dintre Părți va avea dreptul să notifice celeilalte Părți încetarea prezentul Contract, Iară ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese. în orice moment după expirarea acestei perioade, cu condiția ca evenimentul de Forță Majoră să continue încă în momentul acestei notificări și cu un preaviz de 10 (zece) Zile.

ARTICOLUL 27 - MENȚINEREA ECHILIBRULUI CONTRACTUAL

(1)    Părțile vor urmări în permanență mjțmhne;

Contractului.

(2)    Delegatul nu va fi obligat să suporte creștere ^arcînîlâr) [etjiyte de execuția obligațiilor sale, dacă această creștere rezultă în urma um e\eiiinicnt-d^Forță Majoră, astfel cum este descris la Articolul 2(7 ("Foița Majoră").

(3) In situația în caic. independent de Delegat și de voința sa. ModJpy^rjt^dîslaT constrângeri tehnice, economice, financiare sau. în general, evenimenlezfHjprcrazute care nu constituie evenimente de Forță Majoră astfel cum sunt acestea definiție de prezentul Contract, datorate sau nu Delegatarului. alterează echilibrul economico-financiarjiPprezentului Contract, și dacă dezechilibrul rezultat nu poale fi remediat prîn modificările/ajustârile Tarifelor Serviciului, Părțile se obligă să renegociczc termenii și condițiile prezentului Contract. în scopul restabilirii echilibrul economico-financiar al Contractului.

(4) Dacă, la expirarea unei perioade de cel puțin 60 (șaizeci) de Zile sau alt termen stabilit de Părți, de la începerea negocierilor prevăzute la alineatul precedent, acestea eșuează, atunci oricare dintre Părți va avea dreptul să notifice celeilalte Părți încetarea prezentul Contract, Iară ca vreuna dintre ele să pretindă daunc-inleresc. Delegatul va avea obligația de a presta Serviciului în continuare pe o durată de cel mult 90 (nouăzeci) de Zile. în vederea asigurării continuității Serviciului.

(5)    Oricare dintre Părți va putea cerc modificarea Contractului, în vederea menținerii echilibrului contractual/financiar în situația în care o Modificare l egislativă face una sau mai multe clauze importante ale prezentului Contract sau toate drepturile și obligațiile Delegatului în baza prezentului Contract să devină ilegale sau imposibil de realizat.

(6)    Delegatarul nu va putea fi obligat să suporte creșterea sarcinilor legate de execuția obligațiilor sale dacă Delegatul nu mai beneficiază de folosința utilă și liniștită a Bunurilor Proprietate Publică:

» » » »

(7)    Prezentul articol se va aplica și în situația în care. ca urmare a adoptării unor hotărâri sau a altor reglementări de către Dclegatar (care nu sunt emise în vederea respectării de către Delegatar a oricărei Modificări Legislative) va rezulta o creștere a costurilor Delegatului sau o majorare a obligațiilor Delegatului.

CAPITOLUL VIL MODIFICAREA CONTRACTULUI

ARTICOLUL 28 MODIFICAREA CONTRACTULUI PRIN ACORDUL PĂR I ILOR

(1)    Modificarea prezentului Contract se face numai prin act adițional încheiat în scris între Părțile contractante, în condițiile permise de Lege.

(2)    Contractul nu poale fi modificat în sensul introducerii în obiectul acestuia a unei activități care nu a făcut obiectul delegării gestiunii, conform Legii.


ARTICOLUL 29 - MODIFICAREA UNILATERAL ‘ĂJÎĂRȚlt REGLEMENTARE A CONTRACTULUI DE CĂTRE DELEGATAR ,

Delegatarul poate modifica unilateral cerințele legWC desfioduLdo gestiune și de prestare a Serviciului care sunt prevăzute în Regulamenlur^crvîtrufui'Xsau^Caietul de Sarcini al

Serviciului, atașate ca Anexele nr. 1 șî nr. 2 la prezcbi^Contrfi^^prin modificarea acestor documente și înlocuirea respecfivclor anexe. prin act adițîonalTaContract. cu noul Regulament al Serviciului și/sau noGf'Eaietcd& Sarcini al Serviciului după caz. In cazul în care

ARTICOLUL 30 - CAUZELE DE ÎNCETARE A CONTRACTULUI


(1)    Prezentul Contract încetează în următoarele situații:

a)    la expirarea duratei pentru care a fost încheiat, daca Părțile nu convin. în scris, prelungirea acestuia conform prevederilor Articolului 3 (‘'Durata Contractului. Perioada de Mobilizare

Data începerii"), și conform Legii în vigoare la data prelungirii;

b)    în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către Delegatar. cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina Delegalarului:

c)    în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către Părți, prin reziliere, conform Articolului 32 (“Rezilierea Contractului"), prin reziliere cu plata rinei despăgubiri în sarcina

Părții în culpă:

d)    în condițiile prevăzute la Articolul 27("Forța Majoră"), fără plata unei despăgubiri:

e)    în situația în care, in urma parcurgerii procedurilor speciale prevăzute la Articolul 28 (“Menținerea echilibrului contractual"), este permisă încetarea Contractului;

Ij în cazul falimentului Delegatului;

g) dacă Părțile convin încetarea Contractului, prin act adițional la acesta, respectând Legea aplicabilă, în vigoare la acea dată.

(2)    în cazul încetării Contractului înainte de termen, se va acorda un preaviz de 30 (treizeci) de Zile, cu excepția cazurilor în care sunt prevăzute în mod expres în cuprinsul Contractului, alte termene pentru preaviz.

(3)    Delegatul va coopera deplin pentru preluarea gestiunii Serviciului cu noul operator căruia i se va delega gestiunea Serviciului sau cu Delegatarul. după caz, în sensul următoarelor:

a)    să mențină legătura cu Delegatarul și Zsau noul operator, să furnizeze asistență și sprijin privind Serviciul și transferul lor către Delegatar sau nouL

b)    să furnizeze Delegalarului și noului operator toate inlmua(ukrpfr\'i)id Bunurile de Retur, / \ inclusiv amplasamentele aferente, precum și scrvic^H£ pe esafc^fin^tționorii și prestării I


acestora:    II ' [ A'

c) în timpul Contractului sau după încetarea acestuia, simpli acționeze în nicîîin ă l^p^difidjl'jfails


indirect, care să prejudicieze, împiedice sau Serviciului.


Ici. direct sau sferul gestiunii


(4) La încetarea Contractului, din orice cauză, bunurile care au fost utilizate de Delegat în derularea Contractului \0TÎi repartizate după cum urmează:


a)    Bunurile de Retur vor reveni Dclegatarului de plin drept, gratuit și

b)    Bunurile de Preluare vor putea să revină Dclegatarului. în măsura exprima intenția de a prelua aceste bunuri. în schimbul plății, cătp acestora, stabilită conform Articolului 13.2 din prezentul Contr

c)    Bunurile Proprii, cu excepția Bunurilor de preluare, vor rămâne proprietatea Delegatului.

(5) La data încetării Contractului sau la data convenită pentru predare (..Data de Predare”). Delegatul va transfera, fără niciun drept de relcnție. fără costuri și cheltuieli pentru Delegalar. toate drepturile, titlurile de proprietate și garanțiile legate de Bunurile de Retur, incluzând, cu condiția să facă parte sau să fie utilizate în prestarea Serviciului, toate drepturile, titlurile și garanțiile Delegatului privind Bunurile de Preluare pentru care Delegatarul și-a exprimat intenția de preluare și a plătit contravaloarea lor până la acea dală.

(6) La Data de Predare. Delegatul va informa Delegatarul despre starea activelor, inclusiv o lista completă a tuturor defecțiunilor ce afectează sau ar putea afecta funcționarea în condiții de siguranță a acestora. Părțile vor încheia un proces-verbal de predare-primire a tuturor Bunurilor de Retur și a acelor Bunuri de Preluare pe care Delegatarul le preia.

ARTICOLUL 31 - REZILIEREA CONTRACTULUI

* * •

31.1.    Rezilierea Contractului din culpa Delegatului

31.1.1.    Delegatarul va avea dreptul (dar nu și obligația) să rezilieze prezentul Contract, în momentul survenirii oricăruia dintre următoarele evenimente (..Obligații încălcate'):

a)


b)

c)

d)

e)

0


o încălcare semnificativă, de către Delegat, a oricăreia dintre obligațiile sale. asumate în baza prezentului Contract, care are un efect negativ semnificativ asupra drepturilor sau obligațiilor Dclegatarului sau asupra capacității Delegatarului de a respecta orice prevedere legală în vigoare și a cărei încălcare nu a fost remediată de către Delegat. în conformitate cu Articolul32.1.f;

nerespectarea repetată și nejustificată a Indicatorilor de Performanță:

nerealîzarea corespunzătoare sau la termenul prevăzut a lucrărilor care sunt în sarcina sa conform prezentului Contract, Regulamentului Serviciului sau Caietului de Sarcini;


renunțarea la sau abandonarea culpabilă a Serviciului, de către Delegat:

nerespectarea Articolului 20 ("Sub-de legarea și transfer") din prezentul Contract sau subconcesionarea bunurilor ce compun Infrastructura Edilitar Urbană, de către Delegat:


nefurnizarea sau ascunderea de informații set


trebuie furnizate


Delegatarului sau împiedicarea Dclegatarului de exprciîirdr^pt^Țil^ de monitorizări “ legătură cu executarea prezentului Contract/StfelfȚum^^mt^acPstea stabilite d

i r//»l/*    rn/*l nnl/*’    I '    1    I


S)

h)


tn

clauzele contractuale;

orice constituire de garanții sau grevare cu sarci\fPa unuia sau rnărmiiltor Bunuri de


Retur:

Delegatul nu a încheiat sau nu a menținut în vigoare asP^f Contract și Anexa nr. S^ĂsigurȘii”) la Contract;


zazutc de prezentul
i)    practici corupte ale Delegatului în conformitate cu Articolul 19 ("Clau corupției"):

j)    alte încălcări semnificative ale obligațiilor contractuale care sy prezentul Contract ca reprezentând cauze de reziliere a Contract

31.1.2. In cazul în care Delegatarul devine îndreptățit să rezilieze prezentul Contract în baza Articolului 32.1.1:

a) Delegatarul va trimite Delegatului. în scris, o notificare, menționând felul și întinderea respectivei ncîndepliniri a obligațiilor ("Notificare de încălcare"). Dacă o astfel de notificare este transmisă. Delegatul \a fi îndreptățit să remedieze această încălcare în termen de 90 (nouăzeci) de Zile de la dala primirii de către Delegat a acestei notificări ("Perioada de Remediere").

b) în cazul în care Delegatarul a transmis Notificarea de încălcare și dacă încălcarea nu este remediată în Perioada de Remediere. Delegatarul poate rezilia prezentul Contract. în conformitate cu prevederile literei (d) a prezentului Articol 32.1.2.

c) Atunci când o Obligație încălcată nu poate fi remediată în mod rezonabil în Perioada de Remediere menționată. Delegatul va lua toate măsurile necesare pentru remedierea încălcării respective în cea mai mare măsură posibilă în timpul Perioadei de Remediere și va face propuneri Dclcgatarului. anterior expirării respectivei perioade, privind finalizarea remedierii respectivei Obligații încălcate.

d) în cazul în care Delegatarul nu acceptă propunerile rezonabile de remediere ale Delegatului sau dacă, după acceptarea propunerilor respective. Delegatul nu remediază Obligația încălcată, în conformitate cu aceste propuneri. Delegatarul poate, printr-o notificare scrisă, adresata Delegatului, să rezilieze Contractul, iar Contractul va înceta începând cu dala prevăzută în această notificare.

e) Delegatarul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată Delegatului, Iară nici o compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiția ca această denunțare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru Delegalar. în acest caz, Delegatul arc dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din Contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

31.2 Rezilierea Contractului din culpa Dclcgatarului

31.2.1. Delegatul va avea dreptul (dar nu și obligația) să rezilieze prezentul Contract în caz de încălcare importantă, de către Delegalar, a oricăreia din obligațiile asumate în baza prezentului Contract, care arc un efect negativ semnificativ asupra drepturilor sau obligațiilor Delegatului, în baza prezentului Contract.


1

1

1

1


CAPITOLUL IX ALTE CLAUZEARTICOLUL 32 - POLITICA PRIVIND FORȚA DE MUNCA

(1)    Delegatul va asigura Torța dc muncă necesară pentru furniztfcetrScrviciului, precum și formarea profesională a salariaților. Delegatul este răspunzător de angajarea în prestarea Serviciului a unui număr suficient de persoane cu abilitățile. îndemânările, cunoștințele, instruirea, calificările, autorizările și experiența necesare și adecvate unei bune desfășurări a Serviciului și se va asigura că are suficient personal de rezervă pentru prestarea în bune condiții a Serviciului, pe toată Durata Contractului.

(2)    Delegatul se va asigura că toți angajații săi implicați în prestarea Serviciului vor fi instruițî corespunzător cu:

a)    sarcina sau sarcinile pe care angajatul le va executa;

b)    toate prevederile importante ale Contractului, inclusiv Regulamentul Serviciului și Caietul de

Sarcini al Serviciului, anexe la prezentul Contract;

c)    toate procedurile și standardele convenite între Părți la anumite interval de timp:

'd) toate procedurile, regulile, regulamentele șî legile aplicabile pentru prestarea Serviciului, inclusiv regulile de sănătate și securitate în muncă, riscul dc incendiu și prevederile în caz de incendiu;

(3)    Delegatul se va asigura că exploatarea, întreținerea și reparația instalațiilor ce fac parte din Infrastructura Edilitar Urbană prin care este prestat Serviciul se realizează cu personal autorizat în funcție de complexitatea instalației și specificul locului de muncă.

(4)    Delegatul va furniza mijloace dc identificare a personalului angajat și va solicita personalului sa poarte și să aibă la vedere însemnele de identificare pe toată durata furnizării/prestării Serviciului.

(5)    Delegatul se va asigura ca personalul propriu își îndeplinește îndatoririle în conformitate cu prezentul Contract.

(6)    Pe perioada executării prezentului Contract, Delegatul se va conforma politicilor referitoare la conduita personalului (inclusiv cele referitoare la măsurile de siguranța) existente în Regulamentul său intern. Delegatarul va avea dreptul să solicite Delegatului comunicarea Regulamentului intern și modificarea Regulamentului intern în măsura în care solicitarea de modificare este rezonabilă. în legătură cu dispoziții ale Regulamentului care afectează modul de prestare a Serviciului și în conformitate cu Legea aplicabila, dispozițiile legale aplicabile. După aprobarea RegulamenluJțitmteFnș^elegatul îl va afișa

dovada acestei

la loc vizibil și îl va aduce la cunoștință tuturor formalități către Delegatar prin prezentarea semnături va lua măsuri disciplinare corespunzătoare împotriva care nu respectă prevederile Regulamentului intern.

(7) Delegatul este răspunzător în întregime de} angajaților săi.Ănojtință. Delegatul ilngajatc de acesta


J'c

V[COWFORM CU ORIGIN*LU

i_____    XX

(8)    Delegatul este răspunzător de angajarea personalului, de transportul acc'im

timp a salariilor.    /,(9)    în cazul încetării prezentului Contract. Delegatul este de acora. ian Delegalarul se angajează să preia direct sau să asigure preluarea de către noul /peratofal Serviciului. în măsura în care va fi posibil, a salariaților Delegatului, care sunt afectați de către acesta furnizării/prestării Serviciului.

(10)    Personalul angajat al Delegatului beneficiază de toate drepturile prevăzute în contractul colectiv sau individual de muncă. Delegatul va întocmi planuri anuale, pe categorii profesionale de angajați. în vederea perfecționării acestora, prin participarea lor la cursuri, seminar», instruiri.

(11)    Numărul angajaților Delegatului va fi stabilit de acesta. în funcție de politicile proprii, dar să fie suficient pentru furnizarea/prestarea Serviciului.

(12)    Delegatul va lua toate măsurile necesare privind igiena, sănătatea, securitatea la locul de muncă și normele de protecție a muncii. în conformitate cu Legea. Delegatul va aplica metode sigure de lucru pentru toate activitățile prestate în sensul Contractului sau orîcc alte activități care au legătură cu acesta, pentru a asigura securitatea și sănătatea propriilor angajați, precum și a reprezentanților Delegatarului și a oricărei alte persoane care intra în incintele Delegatului. Principiile și metodele privind sănătatea și securitatea în muncă aplicate de Delegat vor li în conformitate cu Legea.


(13) Dclegaftil poale sa preia personalul direct implicat* în prestarea Serviciului din cadrul ALPAB.


ARTICOLUL 33 - CONFIDENȚIALITATE


(1)    Părțile convin că prevederile prezentului Contract nu vor fi tratate ca Informații Confidențiale și pol fi dezvăluite Iară restricții.

(2)    Fiecare Parte va păstra confidențiale toate Informațiile Confidențiale primite de Ia cealaltă Parte în legătură cu prezentul Contract și va face toate eforturile pentru a împiedica salariații și alte persoane aflate în relații de subordonare să dezvăluie astfel de Informații Confidențiale vreunei persoane.

(3)    Alineatul (2) dc mai sus nu se va aplica:


a)    Nici unei dezvăluiri de informații care este solicitată de către orice persoană care își îndeplinește obligațiile conform prezentului Contract, în scopul îndeplinirii acelor obligații;

b)    oricărei informații cu privire la care o Parte poataricîcitfbnstra c^stc deja sau devi

general disponibilă și în domeniul public, altferâccâ Cin ur fă- încălcării prezentplui Articol;    fX /


c) oricărei dezvăluiri cu scopul de a permite luarea


eizii de călt^xQ


Jtoritatc


Competentă sau de către o instanță judecătorească wtnhunaf arbitrai?d) oricărei dezvăluiri care este solicitată în temeiul oricăt^eerinț^pfcyăzute de Lege care are efecte asupra Părții care face dezvăluirea sau al reguli cărei burse de valori sau Autorități CompctepțS^ca.rQ.arc forță juridică obligatorie sau. dacă nu are forță

aZ" •    ' 'J. i'. \\

32Vf_'


obligatorie, conformarea față de aceasta constituie o practică generală a reglementărilor bursei de valori sau ale Autorității Competente respectj

e) oricărei dezvăluiri de informații care sunt deja în mod legal în pos înainte de dezvăluirea acestora de către Partea care face dezvăluiri

n

3.?


Ij oricărei furnizări de informații către consultanții profesionali ai Părților:

g)    oricărei dezvăluiri de către Dclegatar a unor informații legate de Serviciu și oricărei alte informații care pot fi solicitate în scopul efectuării unui proces de audil. către un delegat ulterior cu privire la Serviciu, inclusiv către consultanții săi. în cazul în care Delcgalarul decide organizarea unei noi proceduri pentru atribuirea gestiunii Serviciului;

h)    oricărei înregistrări sau evidențe a Autorizațiilor și înregistrări de proprietate necesare; sau

i)    oricărei dezvăluiri lăcute în scopul examinării și certificării conturilor uneia dintre Părți.

(4)    Când dezvăluirea este permisă în baza alineatului de mai sus. altfel decât conform literelor b), d). e), g) și li) de mai sus, Partea care furnizează informațiile se va asigura că destinatarul informațiilor este supus acelorași obligații de confidențialitate ca și cele cuprinse în prezentul Contract.

(5)    Delegatul nu va utiliza prezentul Contract sau orice informații emise sau furnizate de sau în numele Delegataruluî în legătură cu prezentul Contract altfel decât pentru scopurile prezentului Contract, decât cu acordul scris al Delcgalarului,

(6)    La sau înainte de Dala încetării, Delegatul se va asigura că toate documentele sau ev idențele computerizate aliate în posesia, detenția sau sub controlul său. care conțin informații referitoare la Serviciu sunt transmise Delcgalarului.

']


ARTICOLUL 34 - PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI DREPTURI DE AUTOR

Desenele, planurile, specificațiile, instrucțiunile, manualele șî alte documente create, produse sau comandate de către Delegat și care se raportează la furnizarea/prestarea Serviciului și drepturile de autor care sunt legate de acesta, precum și toate drepturile de proprietate intelectuală ale Delegatului vor 11 transferate gratuit Delcgalarului la încetarea Contractului. ARTICOLUL 35 - TAXE

Toate obligațiile fiscale (taxe. impozite etc.) decurgând din prestarea Serviciului sau din activitatea proprie vor fi suportate de către Partea căreia. în corțfoț^late'c Legea, îi incumbă respectiva obligație fiscală.    //^.    z<\

ARTICOLUL 36 - CONFLICTUL DE INTERESED

n

o

ii

îb

o

'i

i

]

1

. ■) j■

j

j

j

]

iOricare ar fi situația, apariția unui conflict de interese trebuie notifi imediat Dclegatarului, în scris.

(2) Delegatul va garanta că personalul său. inclusiv cel de conducere^rfu se aNă într-o situație care poate da naștere unui conflict de interese. Delegatul va înlocui/nrți^kft și Iară nici un fel de compensație din partea Dclegatarului. orice membru al personalului său care se alia într-o astfel de situație.

(3)    Dclcgatarul își rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate de Delegat în conformitate cu prevederile prezentului Articol sunt adecvate și de a solicita luarea de măsuri suplimentare dacă va considera acest lucru ca fiind necesar.

(4)    Delegatul se va abține de la orice legături și relații, comerciale sau de altă natură, care au sau pol avea ca efect compromiterea independenței sale sau a personalului său. în cazul în care Delegatul nu poale menține această independență, Delegatarul are dreptul dc a rezilia Contractul, conform procedurii prevăzute de Articolul 32 ("Rezilierea Contractului") Iară a aduce atingere dreptului Delegatarului de a solicita despăgubiri pentru orice daune suferite ca urmare a acestei situații.

ARTICOLUL 37 - COMUNICĂRI

(1) Orice comunicare între Părți, referitoare la îndeplinirea prezentului Contract, trebuie să lie transmisă în scris, la următoarele adrese și în atenția următoarelor persoane: a) Pentru Delegat în atenția: Manager de Contract. Dl./D-na ...........................

Adresa:.......... ..........

Fax: ................................. E-

mail:..................

b)    Pentru Delegatar

în atenția: Dl./D-na.........................

Adresa:...............................

Fax:..............................

E-mail:..............................


c)    De asemenea, pentru Autoritatea Municipală în atenția: Dl./D-na.

........................Adresa: ...............................

Fax:..............................

E-mail:..............................

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul primirii.


CONFORM CU ORIGINALUL


• HfLLliu

AUI a T* TCnwi


’W

s ftijr


(4)    Dacă notificarea este transmisă prin poștă, aceasta se va face prin scrisMf^e&nxfandata cu confirmare de primire și este considerată ca fiind primită de destinatar Ițtxfqla jnenționată de oficiul poștal de destinație pe confirmarea de primire.

(5)    Dacă notificarea este transmisă prin fax sau e-mail. ea va coj^derajâ^rimită în prima Zi Lucrătoare după data transmiterii.

(6)    Notificările orale nu vor fi luate în considerare drept comunicări de vreuna dintre Părți dacă nu sunt confirmate prin una dintre metodele prevăzute in alineatele de mai sus.

ARTICOLUL 38 - DREPTURILE TERȚILOR

Nici un element din prezentul Contract, fie expres, fie implicit, nu va conferi drepturi sau compensații conform sau în temeiul prezentului Contract vreunei alte persoane, alta decât Părțile și succesorii lor respectivi, nici nu va elibera sau exonera de obligații sau răspundere vreo altă persoană, terță față de vreuna dintre Părți, nici nu va conferi vreun drept de subrogare sau vreun drept de acțiune împotriva vreunei Părți din prezentul Contract.

ARTICOLUL 39 - RENUNȚARE

(1)    Nicio renunțare nu va avea vreun efect juridic decât dacă este expres indicată ca fiind o renunțare și comunicată în scris celeilalte Părți, conform regulilor de comunicare dintre Părți stipulate la Articolul 37 ("Comunicări") din Contract, și nicio altă acțiune, fapt sau omisiune nu va putea fi interpretată ca renunțare la vreun drept, termen sau prevedere a din prezentul Contract de către vreuna dintre Părți.

(2)    Nici o renunțare făcută de o Parte la orice termen sau condiție din prezentul Contract, o dată sau de mai multe ori, nu va 11 considerată sau interpretată ca o renunțare viitoare Ia același sau la alte termene sau condiții din Contract.

(3)    Renunțarea unei Părți de a invoca încălcarea unei clauze contractuale sau a unei obligații de către cealaltă Parte nu va fi interpretată în nicio circumstanță ca renunțare la invocarea viitoarelor încălcări ale aceleași sau ale alte clauze contractuale ori ale aceleași sau ale alte obligații ce către aceeași Parte. Dacă oricare dintre Părți încalcă o obligație contractuală, renunțarea din partea Părții prejudiciate de a invoca dreptul său de a cere executarea obligației contractuale nu va fi interpretată ca o renunțare Ia dreptul însuși. Neexcrcitarea sau exercitarea cu întârziere de către una dintre Părți a unui drept conferit de prezentul Contract nu poate fi interpretat ca o renunțare la dreptul respectiv.

A*


ARTICOLUL 40 - NULITATEA CONTRACTULUI( PREVEDERILOR SALE    \\O


IVIZIBILIT/VITJa


(l) Dacă în orice moment ulterior Datei Semnării, orice a Contract sunt declarate de orice instanță de judecată competentă ca fiind nelegale, nule sau că inaplicabile, conform Legilî'țespecliv ul articol sau prevedere nu va avea forță juridică și efj


irCvedere a prezentului


//?

V,


Oft.

v.'ia


•\

juridic, dar nelegaiitaiea sau inaplicabilitatca lor nu va "avea vreun aplicabilității oricăror alte prevederi ale prezentului Contract, care vor valide și aplicabile în măsura permisă de Lege.

(2) Nulitatea sau inaplicabilitate oricărui articol sau oricărei prcvedtTrîIni prezentul Contract va fi stabilită în conformitate cu Articolul 42 (..Legea aplicabilă și soluționarea litigiilor**) din prezentul Contract. Părțile convin să depună toate eforturile pentru a negocia o modificare echitabilă a articolelor sau prevederilor acestui Contract care sunt anulate sau inaplicabile, iar validitatea sau aplicabilitatea celorlalte prevederi ale Contractului nu vor fi afectate prin aceasta.

ARTICOLUL 41 - MENȚINEREA UNOR PREVEDERI DUPĂ DATA ÎNCETĂRII

Părțile convin ca la încetarea din orice cauze a Contractului, prevederile privind obligațiile Delegatului de menținere a continuității Serviciului pentru o perioadă de maxim 90. (nouăzeci) de Zile. precum și Articolul 42 ("Legea aplicabilă și soluționarea litigiilor*'). Articolul 22 (“Răspunderea, penalități și despăgubiri în sarcina Delegatului**). Articolul -35 ("Confidențialitate"). Articolul 35 ("Taxe”), vor rămâne în vigoare și își vor produce efectele în legătură cu toate aspectele contractuale care pot apărea sau se pot menține în continuare după Data încetării Contractului.

* 1 » * * »

ARTICOLUL 42-LEGEA APLICABILĂ ȘI SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

(1)    Părțile convin că acest Contract va li interpretat și executat conform legilor din România.

(2)    în cazul unei dispute sau neînțelegeri privind interpretarea sau executarea Contractului. Părțile vor face toate eforturile necesare pentru a soluționa pe cale amiabilă orice dispută în termen de 30 (treizeci) de Zile (sau o perioadă mai lungă dacă Părțile convin astfel) din momentul în care una dintre Părți a comunicat în scris celeilalte Părții existența unei dispute și obiectul acesteia. Dacă disputa nu poate fi soluționată pe cale amiabilă, atunci oricare dintre Părți poate notifica în scris despre imposibilitatea ajungerii la o soluție și în urma acestei notificări fie Parte care a trimis notificarea, fie Partea notificată poate supune spre soluționare disputa în fața instanțelor judeeJ^o/vțtico^fBctente din România.

Prezentul Contract este încheiat în limba /omâ ’ in >.    .......exemplare originale, câte

unul pentru fiecare.


DELEGATAR Primar..........


/.<*

r

UnContractul de delegare a gestiunii activităților privind amenajarea Întreținerea ți exi loatafCaftocufiror, a ștrandurilor și a bazelor de odihnă și tratament, înființarea, organizarea și exploutar ^Cpiidrțnfidice din componența Serviciului de Administrare a Domeniului Public și Privat de In eres local aflat sub responsahiiitațfa ,1 Jpnicipiul Itucurești

REGULAMENTUL

SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT PRIVIND ACTIVITATILE DE AMENAJARE, EXPLOATARE, REPARARE, PROTEJARE SI ÎNTREȚINERE A LACURILOR, ȘTRANDURILOR, COMPLEXELOR DE SANATATE SI BĂILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI aprobat prin HCGMB nr. 93 / 22.02.2018'-i

sContractul de delegare a gestiunii activităților privind amenajarea, ștrandurilor și a bazelor de odihnă și tratament, înființarea, organizi componența Sen'icittlui de Administrare a Domeniului Pu

foxploatarelrmamtftr, a fyoaturea băilor publice din *rivat de Interes Local aflat sub dfinsabilitatea Municipiul ilucurești


CAIETUL DE SARCINI

PENTRU SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT PRIVIND ACTIVITATILE DE AMENAJARE, EXPLOATARE, REPARARE, PROTEJARE SI ÎNTREȚINERE A LACURILOR, ȘTRANDURILOR, COMPLEXELOR

DE SANATATE SI BĂILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI aprobat prin IICGMB nr. 94 122.02.2018
.......1''

Anexa nr. 3 ta

Contractul de delegare a gestiunii activităților privind amenajarea, înti țnteretpft exploatarea tacurilor, a .ștrandurilor și a bazelor de odihnă și tratament, înflințareu, organizar i și exnldatarea băilor publice din componența Serviciului de Administrare a Domeniului Public LPpivnt de Interes Local aflat sub wabUitatea Municipiul București

INVENTARUL BUNURILOR DE RETUR LA DATA ÎNCEPERII
------ l ZIHC.VM HTt J la

Caii tractai de delegare a gestiunii activităfi/or privind amenajarea, intrefincnxfși exploatarea lacurilor, a ștrandurilor și a bazelor de odihnă și tratament, înflin furca, organizareajfle.';plovitura băilor publice din co nipon cn fa Serviciului de Administrare a Doinea ia lui Public șrf'nvat de Interes Loca! aflat sub responsabilitatea Municipiul București

INVENTARUL BUNURILOR DE RETUR LA DATA ÎNCEPERII

Inventarul bunurilor de retur va 11 prezentat pana la Data Intrării in Vigoare a Contractului.Anexa nr. 4 Iu

Contractul de delegare a gestiunii act irita ților privind amenajarea, întrcțiupfctCși exploatarea lacurilor, a ștrandurilor si a bazelor de odihnă și tratament, înființarea, argunizarep'și exploatarea băilor publice din componența Serviciului de Administrare a Domeniului Public șrPrțvat de Interes Loca! aflat sub responsabilitatea Municipiul București

PROCESUL VERBAL DE PREDAREl’RELUARE A BUNURILOR PREVĂZUTE ÎN Anexa nr. 3

Procesul Verbal de Predare Preluare a bunurilor prevăzute in Anexa nr. 3 va fi prezentat pana la Data Intrării in Vigoare a Contractului.

Anexa nr. 5 la

Contractul tic delegare a gestiunii activităților privind amenajarea, întrefinejxfa și exploatarea lacurilor, a ștrandurilor și a bazelor de odihnă și tratament, injiințarca, organizarea stexploatarea băilor publice din componența Serviciului de Administrare a Domeniului Public șhPrrVatdc Interes Local aflut sub responsabilitatea Municipiul București

LISTA INDICATIVĂ A BUNURILOR DE PRELUARE

Lista indicativa a bunurilor de preluare va fi prezentata pana la Dala Intrării in Vigoare a Contractului.
Anexa nr. 6 la

Contractul de delegare a gest iu tt ii activităților privind amenajarea, intrefjmmtșiexploatarea lacurilor, a ștrandurilor ți a bazelor de odihnă și tratament, în/iințarea, organizațiașiexpktatarca băilor publice din componența Serviciului de Administrare a Domeniului Public șt Privat de Interes Local aflat sub responsabilitatea Municipiul București

PROGRAMUL DE INVESTIȚII

Programul dc Investiții va fi prezentat pana la Data Intrării in Vigoare a Contractuluitexa nr. 7 la

Contractul de delegare a gestiunii act ivită (Hor privind amenajarea, întreținereayfTexploatp^ea lacurilor, a ștrandurilor și a bazelor de odihnă și tratament, in/iinfarea, organizarea și exploatapuCoăilor publice din componența Serviciului de Administrare a Domeniului Public și Priwtfeinteres Local aflat sub responsabilitatea Municipiul București

INDICATORII DE PERFORMANTA


I

]

]

1

1

o

1

1

']

1

]?xa nr. 7 la furea lacurilor, a băilor publice din


Contractul de delegare a gestiunii activităților pricind atnenajurea, întrefinSrrjTși fixam ștrandurilor și a bazelor de odihnă și tratament, înființarea, organizarea și eppfdatitțeu '

componența Serviciului de Administrare a Domeniului Public și Privat de Interes Local aflat sub respmisabilitaftîdMunicipiul București


LISTA INDICATORILOR DE PERFORMANTA Al SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT PRIVIND ACTIVITAT1LE DE AMENAJARE, EXPLOATARE, REPARARE, PROTEJARE SI ÎNTREȚINERE A LACURILOR, ȘTRANDURILOR, COMPLEXELOR DE SANATATE SI BĂILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI


INDICATORI GARANTAȚI: Pentru fiecare ștrand in parte:

-

Număr ștranduri autorizate pentru funcționare raportat la numărul de ștranduri existente

-

Număr bazine in funcțiune din totalul celor existente

-

Calitatea apei din bazine

-

Număr cabine si/sau vestiare in funcțiune din totalul celor existente

-

Număr dusuri in funcțiune din totalul celor existente

-

Număr xvc-uri in funcțiune din numărul total celor existente

Duratele de rezolvare a notificărilor referitoare la:

-    mobilierul urban (banei, coșuri de gunoi)

-    vestiare, cabine, dusuri, wc

-    rețeaua inlertia de apa potabila si de canalizare    *    *

-    rețeaua interioara de iluminat

-    dezinscctie si deratizare

-    calitatea apei din bazin


Pentru fiecare lac in parte:___

Număr lacuri rimenite la termen din totalul existent_

Număr stavilare si eclu/e in Funcțiune din numărul total existent_

-    Număr osturi de rimajulorjn funcțiune fata de numărul total necesar

Numărul de ambarcațiuni in funcțiune raportat la_numarul_total ^ambarcațiunilor

-    Număr de ambarcațiuni dotate conform normelor legale din numărul total al ambarcațiunilor

Număr ambarcațiuni expertizate in termenul legal ra orlat la numărul total de ambarcațiuni

Gradul de asigurare a nivelului minim al apei pe timpul iernii_

Duratele de rezolvare a notificărilor referitoare la:

-    curatare luciu apa

-    indepartarea plutitorilor dîn zona stavilarclor, ecluzelor -de ja’area ■onoaielor din zona malurilor

Pentru fiecare complex tle sanatate si baie publica in artcț_

-    Numărul de complexe de sanatate si bai publice autorizate pentru fu

acestora_

Număr de lucrări de intretinerc, reparații curente si reparații capitale fala de obli ’atiile legalefu ndăm cnlate in" bugeu


tis


Număr de lucrări de intretinerc, reparații curente si reparații capitale executate la a“3e obligațiile din buget


Tratarea sesizărilor si rcclamatiilor


Numărul de notificări, sesizări si reclamatii înregistrate la operator prixind calitatea si cantitatea serviciilor prestate_

Numărul de notificări, sesizări si reclamatii înregistrate la operator care se doxedesc justificate raportate la numărul total de reclamatii


Nuinartil de notificări, scgizmisureclamatii justificate, rezolvate raportate la recjpmatii justificate//^^*Ol


• o//numărul total
Numărul de notificări, sesizări reclamatii justificate, rezolvate in teprien i

zile; 20 zile; 30 zile din loialul reclainatiilor justificate    _

Numărul de reclamatii si sesizări care au primii răspuns irHepmenuTjegai de răspuns raportat la numărul total de sesizări si reclamatii inregistrate

Numărul de constatări ale autoritatii administrației publice locale privind calitatea serviciului prestat notificate operatorului


Valoarea penalităților de nerespectare a calitatii serviuiui prestat si notificat operatorului dc către autoritățile administratiei publice locale___________

"1Anexa nr. 8 la

Contractul de delegare a gestiunii act ivită/ilor privind amenajarea, întreținereași exploatarea lacurilor, a ștrandurilor și a bazelor de odihnă ți tratament, înființarea, organizarea xfevploutdfea băilor publice din componența Serviciului de Administrare a Domeniului Public țrPnvat de Interes Local aflat sub responsabilitatea Municipiul București

ASIGURĂRILE

Asigurările vor fi prezentate pana la Data Intrării in Vigoare a Contractului
'Anexa nr. 9 la

Contractul de delegare a gestiunii activităților privind amenajarea, intrefinereirxfexplootarea lacurilor, a ștrandurilor și a bazelor de odihnă și tratament, înființarea, organizarea șiatfyloatawa băilor publice din componența Serviciului de Administrare a Domeniului Public șDrrivat dejtiteres Local aflat sub respuuxaMtttalea Municipiul București

TARIFELE SERVICIULUI LA DATA ÎNCEPERII

Tarifele Serviciului Contractului


la Data începerii vor fi prezentate pana la


Data Intrării in Vigoare a
xa nr. IO la

Contractul de dtfegure a gestiunii activităților privind amenajarea, întreținerea și qîploattnxa lacurilor, a ștrandurilor și a bazelor de odihnă și tratament, în/iințarea, organizarea și exploatareabăilor publice din componența Serviciului de Administrare a Domeniului Public și Privahle-friferes Local ajlat sub responsabilitatea Municipiul llucurești

METODOLOGIA TARIFARĂ

Metodologia Tarifara va fi elaborata de AMRSP si va fi supusa aprobării Consiliului General al Municipiului București in luna Mai 2018Contractul de delegare a gestiunii activităților privind amenajarea, întrefi/tdreasi^Xplootarea lacurilor, ștrandurilor și a bazelor de odihnă și tratament, înființarea, organizare&șpPxploatureu băilor publice din

componența Serviciului de Administrare a Domeniului Public și Privat de Interes Loca! aflut sub responsabilitatea Municipiul București

BUNURILE ADMINISTRATE DE TERȚI

Bunurile administrate de terti vor fi prezentate pana la Data Intrării in Vigoare a Contractului.