Hotărârea nr. 154/2018

HOTARAREnr. 154 din 2018-03-28 PRIVIND APROBAREA DELEGARII SERVICIULUI DE INTRETINERE, REPARATII CURENTE SI ADMINISTRARE A FONDULUI IMOBILIAR AFLAT IN PROPRIETATEA MUNICIPIULUI BUCURESTI SI/SAU ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI (DOMENIUL PRIVAT AL STATULUI) CATRE COMPANIA MUNICIPALA LMOBILIARA BUCURESTI S.A.HOTĂRÂRE

privind aprobarea delegării serviciului de întreținere, reparații curente și administrare a fondului imobiliar aflat în proprietatea Municipiului București și/sau administrarea Consiliului General al Municipiului București {domeniul privat al statului) către Compania Municipală Imobiliara București S.A.

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Patrimoniu, al Direcției Generale Economice, Direcției Juridic și al Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP) nr. 4526/16.03.2018;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 41/26.03.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 154/27.03.2018;

în conformitate cu prevederile:

-    Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 96/2018 privind aprobarea Studiului de Oportunitate privind modalitatea de gestiune a Serviciului de administrare și exploatare a parcărilor din municipiul București și a Caietului de Sarcini al serviciului public de administrare a parcajelor aparținând domeniului public și privat al municipiului București;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 19 și art. 45 alin. (2), din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă delegarea serviciului de înreținere, reparații curente și administrare a bunului imobiliar aflat în proprietatea municipiului București și/sau administrarea Consiliului General al Municipiului București {domeniul privat al statului) către Compania Municipală Imobiliara București S.A.

Art.2 Se aprobă încheierea contractului de delegare în forma prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Contractul de delegare va intra în vigoare la data de 01 iunie 2018.

Art.4 Lista bunurilor imobile propr^tejpppiqș privată a Municipiului București și a bunurilor imobile (domeniul privaț/aPstatulLJi)^aîfate în administrarea Consiliului General al Municipiului București - anexa/nrrȘ<,șț1is^ țarifelor serviciului - anexa nr. 4 la contract vor fi aprobate ulterior pf?n.-,notărâr'e'â\ Consiliului General al Municipiului București.    '


Art.5 Se împuternicește Primarul General să seț ejsbntractul de delegare prevăzut la art. 2.

Art,6 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Muncipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 28.03.2018.


B-dul Regina Elisabeta nr. 47. cod poștal 050013, sector 5 București. România: tel.: 021 305 55 00; www pmb ro

Pag 2

Anexa 1CONTRACT DE DELEG

a gestiunii serviciilor de întreținere, reparații curente, reabilitare, și acbhinistrare a fondului imobiliar aflat în proprietatea Municipiului București și/sauTiwdrrriTnstrarea Consiliului General al Municipiului București (domeniul privat al statului)

Municipiu] București, prin Consiliul General al Municipiului București, cu sediul în București, Bulevardul Regina Elisabeta. nr. 47. sector 5, cod unic de înregistrare cont ... deschis la .... reprezentat de doamna Gabriela Firea în calitate de Primar General, denumit în cele ce urmează „Delegatar". pe de o parte.

Și

Societatea Compania Municipală Imobiliara București S.A., cu sediul în București, strada

Aristide Demetriade. nr. 2, etaj ......... birou nr..........„., sector I, înmatriculată la Oficiu!

Registrului Comerțului de pe lângă tribunalul ... cu numărul cod unic de înregistrare ..., cont ... deschis la reprezentată de .... având funcția de .........

„Delegat", pe de altă parte.

Denumite în continuare împreună „Părțile" și separat „Partea",

AVÂND ÎN VEDERE:


(A) Dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările ulterioare precum și prevederile Hotărârii Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;

(B) Faptul că, în conformitate cu dispozițiile legale menționate la lit. (A) de mai sus. Delegatarul are competențe exclusive în ceea ce privește înființarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea și controlul funcționării serviciilor de administrare a domeniului public și privat, iar activitățile de întreținere, reparații curente, reabilitare, și administrare a fondului imobiliar aliat în proprietatea Municipiului București și/sau în administrarea Consiliului General al Municipiului București (domeniul privat al stalului) sunt parte componentă a serviciilor de administrare a domeniului public și privat de interes local;

(C)    Dispozițiile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 102 / 22.02.2018, prin care a fost stabilită gestiunea indirectă (sau delegată) prin intermediul unei societăți cu capital al Municipiului București ca formă de gestiune a Serviciului;

(D)    Faptul că societatea Compania Municipală Imobiliara București S.A. a fost înființată de

Municipiul București și organizată ca o întreprindere tipică, bine gestionată și dotată cu mijloacele corespunzătoare astfel încât să presteze Serv iciul la cel marscăzut cost pentru comunitate:    t \    ,    /?

(E) Dispozițiile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr .........Z.......... prin

care s-a aprobat prezentul Contract.


Au convenit încheierea prezentului Contract, conform termenilor și ce urmează:

CONFOR

CAPITOLUL I. DEFINIȚII ȘI INTER;

ARTICOLUL 1 - DEFINIȚII ȘI INTERPRETARE

(1) în sensul prezentului Contract, termenii și expresiile scrise cu majusculă vor avea. cu excepția situației în care contextul reclamă altfel, sensul stabilit în prezentul Articol:

”An Contractual” înseamnă o perioadă de timp începând la Data începerii Contractului și terminându-se la aceeași dată a anilor următori, până la data încetării duratei prezentului Contract;

,,Autoritatea Competentă” înseamnă orice instanță judecătorească competentă și orice autoritate locală, națională sau organizație internațională, inspectorat, agenție, ministru, minister, persoană oficială sau funcționar public din cadrul Guvernului României, instituție publică;

„Autoritatea Municipală” înseamnă Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice din Municipiul București (AMRSP);

„Autorizații" înseamnă toate autorizațiile, licențele, permisele, certificatele, avizele, aprobările ctc., emise de Delegatar, de Autoritatea Municipală sau de altă Autoritate Competentă, în scopul prestării Serviciului;

”Contract” înseamnă prezentul Contract, împreună cu toate Anexele sale, așa cum pot fi modificate acestea sau Contractul Ia un moment dat cu acordul Părților prin acte adiționale:

„Corpul Agenților Constatatori” înseamnă totalitatea persoanelor fizice care se legitimează ca atare în baza unui act eliberat în acest sens de Primăria Municipiului București și care sunt împuternicite de Primăria Municipiului București să controleze modul în care operatorul prestează Serviciul. în categoria persoanelor care au dreptul să controleze modul în care administrează și gestionează Serviciul intră și persoanele angajate în cadrul Direcției Utilități Publice din cadrul Primăriei Generale a Municipiului București indiferent dacă aceștia au sau nu calitatea de agenți constatatori în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2Z2OO1 privind regimul juridic al contravențiilor:

"Titular de Contract” însemnă persoana care posedă un Imobil care face parte din fondul imobiliar al Delegatului prevăzut în Anexa nr. 3, în baza unui contract de închiriere/de \ ânzare/de^gQflcgsiune încheiat cu Delegatarul sau cu Delegatul în numele și pe seama^Ieg&aiQl^după caz;

”Data încetării” înseamnă tmp^lazc^^vbUti,îAil își încetează efectele între Părți, fără a aduce atingere efo^uilor slipuțate ^Viticolul 40 ("Menținerea unor prevederi după Data încetării”) din prezepth) Contract:

"Data Semnării” înseamnă data când jîprftrițptol a fost semnat de către reprezentanții Delegatului și ai Defcgatârului sau de către ultimul dintre aceștia în cazul îp care Contractul nu este semnat Waeeeasi zi de ambele Părți:

'■Daună”


înseamnă orice prejudiciu, direct sau it suferită de creditorul obligației neîndepl care acesta este lipsit, la stabilirea preiud ciului tinânclu-pe care Partea prejudicială Ie-a realizat pentru limitarea sau ev și orice alte costuri și cheltuieli de orice natură și tip, an restabilirii situației care ar fi trebuit să existe în lipsa respectiyf


direct, constând în pierd,\ ederea fcjudiciu:


"Delegat”


înseamnă societatea Compania Municipală Imobiliara București S.A., căreia i-a fost atribuit prezentul Contract;


"Documentația Tehnică” înseamnă calcule, planșe, manuale, modele, studii de fezabilitate.

proiecte tehnice, detalii de execuție și alte documente tehnice necesare pentru execuția Lucrărilor, corespunzător categoriei de Lucrări, gradului de detaliere, specificului și aniplorii Lucrărilor, inclusiv documentația necesară obținerii autorizațiilor de construire. Elaborarea Documentației Tehnice se va face pentru Lucrările prevăzute de Regulamentul Serviciului;

"Durata Contractului” va avea înțelesul prevăzut la Articolul 3 din prezentul Contract;

„Garanția de Bună Execuție” înseamnă garanția de bună execuție a Contractului, constituită legal de Delegat, conform Articolului 14.1. („Garanția de Bună Execuție"), executabilă la prima cerere a Delega,arului, pentru a garanta în limita valorii sale:

a)    plata oricăror penalități care se pot înregistra în favoarea Delegatarului,

b)    plata oricăror sume către Delegatar conform prezentului Contract, inclusiv ca urmare a neîndeplinirii de către Delegat a obligațiilor asumate prin prezentul Contract;

"Imobile” înseamnă locuința, spațiul cu altă destinație, precum și terenurile aferente, după caz, care fac parte din fondul imobiliar al Delegatarului astfel cum este identificat acesta în Anexa nr. 3;

“Indicatori de Performanță” înseamnă cerințele și standardele legate de eficiența Serviciului, care trebuie îndeplinite de Delegat, conform Regulamentului Serviciului;

„Informații Confidențiale" înseamnă: (i) toate evidențele, rapoartele, conturile și alte documente și informații transmise sau puse la dispoziție (și marcate drept confidențiale) de o Parte celeilalte în legătură eu obiectul prezentului Contract (transmise în orice mod și indiferent de suportul pe care sunt stocate), inclusiv toate datele eu caracter personal în sensul Legii privind protecția datelor cu caracter personal; și (ii) informațiile sensibile din punct de vedere comercial care reprezintă acele informații a căror dezvăluire ar prejudicia sau ar putea prejudicia interesele comerciale ale oricărei persoane, secretele comerciale, drepturile de proprietate intelectuală și elementele de know-how ale oricărei Părți și care sunt exceptate de la liberul acces Ia informații conform Legii:

Lege"


înseamnă orice norme de drept aplicabile în România incluzând, dar fără a se limita la acestea: iralațg—lcgi, ordonanțe, hotărâri, regulamente, coduri, norme metodologice, ortUrt^TflR:i^i?^^:rete. directive, principii generale de drept și hotărâri judeeă^rcșK^otjEgatorik erga omnes. precum și reglementările obligatorii em^.-tțfjiiVelul ■,'ta’nKimi Europene, precum și orice cerință sau recomandare a ^Autdntăți de'Regimentare, a unei Autorități Competente din România sau Va. nivelul Dniunii^uropene. sau interpretare sau aplicare a oricăreia dintre\ele de,‘ ntai_.sus 'către o Autoritate Competentă din România sau/Sți nivelul Dnîuhir Europene. în sensul prezentei definiții „hotă ry ii le

IXTIA AMSll >«’ A

judecâlorești obligatorii erga omneV' reprezintă (i) ... definitive pronunțate in materia contei în lot sau în parte un act ndminisirnti\[cu caracter nor


fojftMSFeșțj

irC-'


teci


Constituționale prin care se constată ncconstituționalitafea^unu>afkt><mati\. (iii) recursurile în interesul legii pronunțate de înalta CurtepeJt a^fițic și Justiție asupra problemelor de drept care au fost soluționaUxwerit] de instanțele de judecată precum și (iv) hotărârile judecătorești prtyrfînțute îiyacțiunile colectisc introduse de către o categorie anume de cetățcnpsi cajxHîeneficiază de efectele acesteia;

“Legea Achizițiilor” înseamnă legislația aplicabilă la un moment dat privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii;

“Lucrări” însemnă lucrările de întreținere, reparații curente și reabilitare a Imobilelor care conform Legii cad în sarcina Delegatarului, executate de Delegat în cadrul prestării Serviciului, în conformitate cu Regulamentul Serviciului și Caietul de Sarcini al Serviciului;

“Materiale” înseamnă produsele de orice tip care vor fi utilizate pentru execuția Lucrărilor, cu excepția, utilajelor, uneltelor, echipamentelor;

“Modificare Legislativă” înseamnă orice intrare în vigoare, modificare, completare.

suspendare, abrogare (totală sau parțială) a oricărei Legi astfel cum este definită mai sus sau orice alt eveniment cu efect similar, intervenit după Data Semnării;

“Perioada de Monitorizare” înseamnă o perioadă specifică (respectiv o lună, un trimestru sau un an după frecvența cu care sunt monitorizate dalele pe care Delegatul le raportează lunar, trimestrial sau anual) pe parcursul căreia Delegatarul sau Autoritatea Municipală monitorizează modul de prestare a Serviciului de către Delegat sau orice perioadă de timp pe parcursul căreia Delegatarul sau Autoritatea Municipală a decis să monitorizeze performanțele Delegatului prin inspecții inopinate;

„Proiectarea” înseamnă întocmirea Documentației Tehnice necesară pentru execuția Lucrărilor, atunci când conform Legii aceasta este necesară:

“Regulamentul Serviciului”    înseamnă "Regulamentul Serviciului de administrare a

fondului imobiliar și a spațiilor cu alta destinație ajlate în domeniul public și privat al Municipiului București și în domeniul privat al statului" (Anexa nr. 1 la prezentul Contract):

“Remunerația Delegatului” înseamnă un procent din valoarea chiriilor încasate de Delegat, plătit Delegatului de către Delcgatar pentru prestarea Serviciului conform art. 9 ("Modul de remunerare a Delegatului");

“Serviciul” înseamnă administrarea, închirierea, întreținerea, repararea și reabilitarea fondului imobiliar aflat în proprietatea unităților administrativ-teritoriale;

“Șantier” înseamnă perimetrul delimitat pentru execuția Lucrărilor;

„Zi”    înseamnă orice zi CifîorplaiCXt^j^aiunci când nu se face referire expresă la ..Zi

Lucrătoare";

„Zi Lucrătoare” înseamnă^itZzLm ațăra\(ielelor de sâmbătă și duminică: (ii) oricărei zile de sărbătorrdegiâî'e în Roțh'ânkr-său oricărei zile în care băncile sunt închise pentru tranzacțiu-jn conformitate/câ-Lesea în \ieoarc.

„    \ Z

(2) In cuprinsul prezentului Contfăeicsi/saii'în Anexele sale. termenii folosiți cu majuscule își \or păstra, indiferent de locțil în care sunf.foloviți în cuprinsul acestora. înțelesul dat în definiția 4
fiaferentă. Formele cuvintelor Ia sinaular subînțeles fon tele de plural si invers.

CONFORM CU ORIGINALUL

{3) Împărțirea pe capitole și articole, precum și titlurile din Contract simwnw a ușura sistematizarea și nu va afecta interpretarea prczcmulul*— interpretării intențiilor Părților.

(4) Orice referire la articole sau numere de articole va însemna, dacă nu, referire la articolele prezentului Contract. Referirile la anexe vor fi cc prezentului Contract.

(5)    Referirile la „acest contract/prczcntul Contract" vor fi interpretate ca referiri la acest document după cum este revizuit, modificat sau completat și în vigoare la anumite intervale de timp și va include referiri la orice document care îl revizuiește, modifică sau completează sau intră în v igoarc, este încheiat ținând cont de sau în conformitate cu prevederile acestuia.

(6)    Referirile la ‘ Părți" desemnează părțile prezentului Contract, iar referirile la "Parte" desemnează una dintre părțile prezentului Contract.

(7) Termenii utilizați și nedefiniți în prezentul Contract și care sunt definiți de actele normative aplicabile vor avea înțelesul prevăzut în definiția corespunzătoare din Lege.

CAPITOLUL II. OBIECTUL, DURATA ȘI DOCUMENTELE CONTRACTULUI

ARTICOLUL 2 - OBIECTUL CONTRACTULUI

(1)    Delegatarul acordă Delegatului dreptul ca, în baza prezentului Contract, să presteze Serviciul, cu respectarea Regulamentului Serviciului (Anexa nr. I la Contract), a Caietului de Sarcini al Serviciului (Anexa nr. 2 la Contract) și a Indicatorilor de Performanță (Anexa nr. 6 la Contract), pe baza Instrucțiunilor Delegatarului.

(2)    Delegatarul acordă Delegatului, dreptul de a lua toate măsurile și de a întreprinde toate acțiunile și activitățile necesare, în măsura permisă și în condițiile stabilite de Lege, pentru a asigura prestarea în mod corespunzător a Serviciului.

(3)    Prin prezentul contract, Delegatarul mandatează Delegatul, care acceptă mandatul, ca în cadrul prestării Serviciului:

a)    să asigure încheierea contractelor de închiriere/de vanzare/de concesionare.pentru folosința Imobilelor prevăzute în Anexa nr. 3, cu respectarea condițiilor impuse de Delegatar, a chiriilor aprobate de Delegatar și pe baza hotărârilor de atribuire emise de Delegatar, în numele și pe seama acestuia:

b)    să monitorizeze executarea și încetarea contractelor de închiriere/de vânzare în rate/de concesionare a Imobilelor:

e) să încaseze chiriile/ratele/taxelc de concesionare pentru folosința Imobilelor, astfel cum au fost sau vor fi aceste chirii/ratc/taxe de concesionare prevăzute în contractele de înehiriere/vânzare/concesiunCjjsși^s^k^vireze Delegatarului în contul de trezorerie comunicat de acesta. NiveUHchiriiloivral^țțr/laxelor de concesionare pentru Imobile va fi


d)


să urmărească încasară# ehiriilor/rateloi'/t


r/t^dilor de concesionare de la Titularii de Contract, și să întocmească documentele neclare pentru acționarea acestora în instanță, în numele și pe seama DeJdgatan.il uf/    71

e) să efectueze demersurile n‘ecesi|re .pentru rezilierea contractelor de închiriere în cazul Titularilor de/Qontract rău plâthîcr^au care nu respectă prevederile, contractelor de

închiriere în care au calitatea de parte, inclusiv Titularilor de Contract care ocupă fără drept orie

f)    sa asigure securitatea documentelor aflate in acesteia in condițiile prevăzute de legislația Naționale nr. 16/1996, cu modificările ulterioare

g)    Delegatul poate accesa fonduri nerambursal prevăzute in prezentul contract,

(4)    Pentru asigurarea nevoilor de locuințc/spații cu altă


mandatează Delegatul, care acceptă mandatul, ca în numele și pe seama Delcgatarului. să achiziționeze Imobile din fondurile cc-i \or fi transferate în acest scop de către Delegatar. cu respectarea procedurilor de achiziție aprobate de către Delegatar.

(5)    Dreptul de proprietate asupra Imobilelor achiziționate potrivit alin. (4) aparține Delcgatarului.

(6)    Delegatul poate accesa fonduri nerambursabile in vederea realizării obiectivelor prevăzute in prezentul contract.

ARTICOLUL 3 - DURATA CONTRACTULUI,

(1)    Durata prezentului Contract este de 5 (cinci) ani de la Data Semnării.

(2)    Părțile pot conveni asupra prelungirii Duratei Contractului cu respectarea regulilor privind ajutorul de stat și a oricărei Legi aplicabile la data prelungirii. Prelungirea va fi convenită prin act adițional la Contract nu mai târziu de 12 (douăsprezece) luni înainte de data expirării Contractului.

ARTICOLUL 4 - CONTRACTUL ȘI DOCUMENTELE CONTRACTUALE

(1) Prezentul Contract reprezintă întreaga înțelegere contractuală a părților cu privire la obiectul acestuia.

(2)    Se consideră că documentele care alcătuiesc Contractul se explică reciproc și se interpretează împreună. în eventualitatea oricăror neconcordanțc între cuvinte, termeni, fraze sau abrevieri scrise cu majusculă și definite în cadrul unei Anexe. înțelesul stabilit de Articolul 1 („Definiții și interpretare") al Contractului va prevala asupra înțelesului din Anexă, dacă contextul acestui Contract permite.

(3)    Prezentul Contract arc următoarele anexe:

a)    Regulamentul Serviciului (Anexa nr. 1);

b)    Caietul de Sarcini al Serviciului (Anexa nr. 2):

c)    Lista Imobilelor din domeniul public si domeniul privat al Municipiului București si domeniu! privat al statului (Anexa nr. 3):

d)    Tarifele Serviciului la Data începerii (Anexa nr. 4):    *R

c) Programul de Lucrărif Anexa nr. 5); (nota: se va anexa duB$inyprtari^ca/^'dentificarca

lucrărilor necesare).    "

f)    Indicatorii de Performanță (Anexa nr. 6);    f '' f 1 '    *\ ' •

g)    Asigurările (Anexa nr. 7);

hj Alte anexe care se \or atașa pe Durata Contractului \ r

\'Z    -k

(4) în cazul oricărui conflict sau neconcordanță între corpul principalnitContractulLii și orice Anexă, clauza din cuprinsul Contractului va prevala, cu excepția situației în care se specifică altfel în prezentul Contract.
CAPITOLUL III. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚII! F PĂfîW


ARTICOLUL 5 - DREPTURILE DELEGATARULUI CONFORM CU ORIGINALUL

Dclegatarul are următoare drepturi, pe care le va exercita in.u în cOȚ programele și strategiile de dezvoltare adoptate de Delegatar.

a)    să exercite toate competențele prevăzute de Lege și de prezentul Con prestarea Serviciului;

b)    să aprobe Remunerația Delegatului, la propunerea DclegatijKu. Autorității Municipale:

c)    să solicite informații cu privire la niv elul și calitatea Serviciului furnizat/prestat de Delegat:

d)    să monitorizeze îndeplinirea obligațiilor contractuale asumate de Delegat:

c)să aplice penalități în caz de executare cu întârziere sau neexccutare a obligațiilor contractuale de către Delegat, in contextul dovedirii culpei delegatului;

f) să sancționeze Delegatul în cazul săvârșirii contrav ențiilor prevăzute de Lege sau de Regulamentul Serv iciului din Anexa nr. I Ia Contract;

g)    să rezilieze Contractul dacă Delegatul încalcă în mod grav sau repetat clauzele acestuia și nu respectă Indicatorii de Performanță;

h)    să aprobe chiriilc/ratcle/ taxele de concesiune ce vor fi încasate de la Titularii de Contract:

i) să transfere Delegatului fondurile necesare achiziției de Imobile potrivit art. 2 alin, (4). exclusiv în limita achiziției/achizițiilor respective, care va include după caz și taxele notariale aferente;

j)    să aprobe procedurile/criteriile/regulile pentru închirierea Imobilelor, precum și pentru achiziția Imobilelor.

k)    alte drepturi prevăzute de prezentul Contract sau de Lege.

ARTICOLUL 6 - DREPTURILE DELEGATULUI

Delegatul are următoarele drepturi:

a)    să încaseze Remunerația Delegatului, astfel cum a fost aceasta aprobată de Delegatar;

b)    să solicite recuperarea debitelor în instanță;

c)    să aeecadă în Imobile, în prezența Titularului dc Contract sau a unui reprezentant al acestuia, pentru monitorizarea stării tehnice a Imobilelor, pentru verificarea îndeplinirii obligațiilor stabilite în contractele de închiriere și pentru execuția Lucrărilor;

d) orice alte drepturi prevăzute de Lege sau dc prezentul Contract.

ARTICOLUL 7 - OBLIGAȚIILE DELEGATARULUI

Dclegatarul are următoarele obligații:


a)    să actualizeze și să aprobe modificările la Regulamentul Scrvt^iy^cpprilîsîq, Af^exa nr. I la prezentul Contract. în baza regulamentelor cadru, conform Legi i;

b)    să aprobe Remunerația Delegatului, eu avizul prealabil al Autorității Municipale:

e)sâ plătească Delegatului Remunerația Delegatului, conform prevederilor prezentului Contract:
2,

3.

4.


calitatea Serviciului prestat; îndeplinirea Indicatorilor de Performanță; menținerea echilibrului contractual;


gradul de îndeplinire a obligațiilor în sarcina Delegatului;

e)    să nu-1 tulbure pe Delegat în exercițiul drepturilor sale ce rezultă i

f)    să asigure menținerea echilibrului contractual, stabilit prin prezentul

g)    alte obligații prevăzute de Lege, de Regulamentul Serviciului, de Caietul de Sarcini al Serviciului sau de prezentul Contract.

ARTICOLUL 8 - OBLIGAȚIILE DELEGATULUI

(I) Delegatul va avea obligația ca în baza prezentului Contract;

a)    să asigure prestarea Serviciului conform prevederilor contractuale și cu respectarea Regulamentului Serviciului (Anexa nr. 1 la Contract) și a Caietului de Sarcini al Serviciului (Anexa nr. 2 la Contract). Pe lângă obligațiile stabilite prin prezentul Contract, pentru execuția Lucrărilor, Delegatului îi revin obligațiile prevăzute de Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, atunci când Lucrările se încadrează în prevederile acestei Legi;

b)    să monitorizeze starea tehnică a Imobilelor și să propună Delegatarului Lucrările necesare în cadrul unui Program anual de Lucrări, inclusiv ordinea de prioritate a acestor Lucrări;

c)    sâ întocmească Programul anual de Lucrări pe care să îl prezinte spre aprobare Delegatarului;

d)    să realizeze Proiectarea în condițiile prevăzute de Regulamentul Serv teiului;

e)    să execute Lucrările conform Programului de Lucrări aprobat,

f)    să răspundă pentru conformitatea, stabilitatea și siguranța tuturor Lucrărilor precum și pentru procedeele de execuție utilizate, cu respectarea prevederilor și reglementărilor legale din domeniul construcțiilor;

g)    să gestioneze Serviciul pe criterii de competitivitate și eficiență economică;

h)    să dețină toate Autorizațiile necesare prestării Serviciului, prevăzute de legislația în vigoare, să obțină și să mențină valabile, pe cheltuiala sa proprie, toate aceste Aulorizații;-

i)    să asigure respectarea Indicatorilor de Performanță prevăzuți în Regulamentul Serviciului și în Anexa nr.6 („Indicatorii de Performanță”) la prezentul Contract, și să îmbunătățească în mod continuu calitatea Serviciului prestat;

j)    să aplice metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurențiale impuse de Legea Achizițiilor în vigoare;

k)să înregistreze toate rcclamațiile și sesizările, care îi sunt adresate. într-un registru și să ia măsurile de rezolvare ce se impuru^-RT mustru sc vor consemna numele, prenumele persoanci/societății care a reclama^^rcsa^eclaQi^jlui. data reclamației. data rezolvării.

----.1.    -------^-^^â^e^'a^dî^cotnunicat potentului. La sesizările scrise

lă-în termen dcîmrfximum 30 de Zile de la înregistrarea

numărul de ordine al reclamațic Delegatul are obligația să răspur acestora;


lisă furnizeze Autorităților Competente,C,AyXor1t^țiȚ/Municipale și Delegatarului toate informațiile solicjuite și să asigure afccsip persoanelor împuternicite de aceștia la toate informațiile. neqesake verificării și evaluafrrfQhctionăni si dezvoltării Serviciului, inclusiv

QIRICJIÂ ’*' C\

șin-ttle^ ș«|

TF.MNtr.ASI


pentru verificarea cantității și calității prestațiilor efectuate, în condițiile L|)gg prezentului Contract:    i

m) să țină evidențe tehnice, operative și economice ș^saNrapSMJ?y Autorității Municipale și oricăror alte Autorități Căpetenie <Cii^ șf injAp activitatea specifică conform chestionarului din anchetele statisiicjC^jiijî’fî^lc.jkfpă caz, conform Legii în vigoare și prezentului Contract;

nisă asigure existența, completarea corectă și păstrarea Documentațiikj^t^hlA/e conform prevederilor Regulamentului Serviciului (Anexa nr. 1 Ia Contract):

o)sâ dețină și să păstreze pe întreaga Durată a Contractului documcntafkt-ptisâ la dispoziție de către Delcgatar în legătură cu obiectul Contractului; în acest sens Delegatul își va organiza o arhivă tehnică și va actualiza periodic documentele prevăzute de Regulamentul Serviciului (Anexa nr. I Ia Contract);

JUHtOCA C-r>/7


p)să furnizeze Delegatarului, Autorității Municipale, informații privind modul de realizare a Indicatorilor de Performanță, să aplice metodologia de comparare a Indicatorilor de Performanță prin raportare la operatorul cu cele mai bune performanțe și să asigure accesul Ia documentațiile și la actele individuale pe baza cărora furnizează/prestează Serviciul. în condițiile Legii;

cț)să nu cesioneze sau transfere în vreun mod prezentul Contract sau orice parte din drepturile și obligațiile sale prevăzute în prezentul Contract, altfel decât în conformitate cu condițiile stipulate la Articolul 18 (“Sub-dclegarea și cesiunea"), orice operație realizată în alte condiții fiind nulă de drept:

r)    să contracteze și să mențină pe toată Durata Contractului toate asigurările prevăzute la Articolul 15 (“Asigurări") din prezentul Contract; să asigure existența personalului necesar pentru prestarea Serviciului și să asigure conducerea operativă, mijloacele tehnice și personalul de intervenție în situații de urgență;

s)    să asigure finanțarea pregătirii profesionale a propriilor salariați;

t)    să plătească penalitățile contractuale în cuantumul prevăzut de prezentul Contract și Anexele corespunzătoare. în caz de nerespectare a obligațiilor sale contractuale și a Indicatorilor de Performanță, in caz de culpa dovedita;

u)    să dovedească în termen de 12 luni de la Data Semnării Contractului că este în curs de implementare a certificării pentru Sistemul de Management al Calității (în conformitate cu standardul ISO9001 sau cu un standard echivalent) a fost implementată;

v)    să dovedească în termen de 12 luni de la Data Semnării Contractului că este în curs de implementarea a certificării pentru Sistemul de Management al Mediului (în conformitate cu standardul ISO 14001 sau cu un standard echivalent) a fost implementată:

\v)alte obligații prevăzute de Lege, de Regulamentul Serviciului, de Caietul de Sarcini al Ser\ teiului sau de prezentul Contract.    C

(2)    Delegatul prestează toate activitățile ce sunt cuprinse în progrâjțîul arruâTîlesLti^âri. ce a

fost propus de acesta, și aprobat de Delcgatar.    /-J

(3)    Pe durata execuției Lucrărilor, al remedierii viciilor ascunse sau-deficiențelorA.'da^/ate în cadrul perioadei de garanție. Delegatul are obligația:

a)    de a asigura securitatea persoanelor a căror prezență pe Șantier cste'aulpriz.atâ:*

b)    de a procura și de a întreține pe cheltuiala sa toate dispozilbelc de iluminare, protecție, îngrădire, alarmă și pază. în cazul în care sunt necesare sau au fost solicitate de către

Delegatar sau de către altă Autoritate compete asiaitrărti confortului riveranilor:

c)


i CONFORM CU _

de a lua toate măsurile pentru protecția mediului in conformita emis, pe și în afara Șantierului și pentru a evita otice pagnfra'


persoanelor, proprietăților publice sau altora, rezultat din poluare, z generați de metodele sale de lucru;

d) de a asigura calitatea corespunzătoare a tuturor Materialelor

Documentația Tehnică și de a nu modifica soluțiile tehnice sau tehnologice, ori de a înlocui materiale și echipamente cu altele de o calitate diferită față de cele prevăzute prin Documentația Tehnică;

e)    de a nu stânjeni inutil sau abuziv accesul si confortul riveranilor si de a nu restricționa utilizarea căilor de acces prin folosirea și ocuparea drumurilor și a trecerilor publice sau private care deservesc proprietățile aflate în posesia sau proprietatea Dclcgatarului sau a oricărei alte persoane, cu excepția zonei prevăzute pentru organizare de Șantier;

f)    de a evita acumularea de obstacole inutile pe Șantier:

g)    de a retrage orice utilaje, echipamente, instalații și Materiale aflate în surplus:

h)    de a aduna și de a îndepărta de pe Șantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel. care nu mai sunt necesare:

i)    de a înștiința anterior și imediat Achizitorul asupra iminentei depășiri a termenelor convenite, oricare ar fi cauza respectivei întârzieri;

j)    de a respecta legislația referitoare la vestigii, monede, artefacte, obiecte de valoare sau antichități, monumente istorice, orice alte articole de interes arheologic;

k)    Delegatul va obține toate autorizațiile și certificatele necesare și va asigura supravegherea din punct de vedere arheologic a lucrărilor, atunci când conform Legii acestea sunt necesare.

(4) Delegatul răspunde de îndeplinirea următoarelor obligații principale referitoare la calitatea Lucrărilor:

a) precizarea prin Documentația Tehnică a categoriei de importanță a Lucrării și a garanției ce trebuie acordată Lucrării, atunci când conform Legii este necesară întocmirea Documentației Tehnice:

b) asigurarea prin proiecte si detalii de execuție a nivelului de calitate corespunzător, cu respectarea reglementarilor tehnice si a clauzelor contractuale;

c) prezentarea Documentației Tehnice sau doar a unor părți a acesteia, după caz, în fața specialiștilor verificatori de proiecte atestați, precum și soluționarea neconformilăților și neconcordanțelor semnalate de acești;

d)


e)


stabilirea fazelor de execuție si participarea pc șantier la verificării Lucrărilor;

stabilirea modului de remediere a neconformitaților apărute în faza de execuție.

(5) Delegatul asigură Proiectarea aferentă Lucrărilor prin personal propriu saifprin ațribuÎF&l unor contracte de servicii cu respectarea dispozițiilor Ordonanței de Urgența a.GuVCmpfuîTtr. 26/2012 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea hiscipliricTTînaiît’iarc si de modificare si completare a unor acte normative.    '''-LL-r—

(6) Stabilirea Lucrărilor pentru care Delegatul trebuie să asigure Proiectarea se va face pe baza programului anuaLde Lucrări, conform ordinii de prioritate aprobate de Delegatar ținând cont de prevederile Leâii\r. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

(7) Delegatul este singur și deplin responsabil pentru

de cereri de modificare a prețului, generale de îndreptnrea. i_>rorilor ik pa

......'"M

DIUFCTIA r ammima FCIINICA SI

IfUMCA CvA


executării Lucrărilor nu vor putea fi admise, cu excepția situațiilor in care aceste jpiodj. au putut fi prevăzute.

Clin iu


(8) Orice modificare a programului anual de Lucrări, in măsură in care oiKflelUc modificare este permisa conform Legii aplicabile. va li aprobată de catrc Dclegaiar. Modificarea efectivă a programului dc Lucrări sc va lace prin Act Xdițional la prezentul Contract, semnat de către ambele Părți,

(9) Delegatul va utiliza sumele transferate de către Delegalar pentru achiziția de Imobile exclusiv în acest scopul și în limita în care au fost acestea transferate,

CAPITOLUL IV. EXECUTAREA CONTRACTULUI

ARTICOLUL 9 -Modul tic remunerare a Delegatului

(1)    Pentru prestarea Serviciului conform prezentului Contract. Delegatarul va plăti Delegatului, lunar, echivalentul unui procent de 50°o din valoarea chiriilor încasate si virate Delegatarului conform Art. 2 alin (3) Iii. c). la care se va adauga un comision de 10% din încasarea ratelor din vanzarea imobilelor taxelor de concesiune din contractele incheiate, 50% din recuperarea debilelor la contractele de închiriere.

(2)    Sumele de plată stabilite potrivit art. 1 se facturează lunar de către Delegat Delegatarului.

Delegatarul este obligat să achite suma reprezentând contravaloarea facturii emise în termen de 15 (cincisprezece) Zile Lucrătoare de la data primirii acestora (termenul de scadență privind plata facturii se ia in calcul începând eu dala primirii facturii) în contul următor................

(3)    Neachitarea facturii de către Delegalar în termen de 30 (treizeci) de Zile de la dala scadenței atrage penalități de întârziere stabilite astfel:

a)    penalitățile se datorează începând cu prima zi după data scadenței:

b)    penalitățile sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare:

e) valoarea totală a penalităților nu va depăși valoarea facturii și se constituie venit al Delegatului.

(4) Soluționarea oricăror dispute în legătură eu modul de remunerare a Delegatului se face conform prevederilor    („Legea aplicabilă și soluționarea litigiilor”) din prezentul

Contract. Până la soluționare disputelor va fi aplicată Remunerația Delegatului in vigoare, urma soluționării disputei noua remunerație care va intra în v igoare în luna imediat urffiatoart/^'

ARTICOLUL 10 -REDEVENȚA

Nici o Rcdcvență nu va fi plătită de Delegat conform prezentului Contract.

ARTICOLUL II - MONITORIZAREA CONTRACTULUI


(1) Respectarea și îndeplinirea de către Delegat a Indicatorilor de Performanță, stabiliți în* Regulamentul Serviciului (Anexa nr. 1 la Contract) ca Indicatori dc Performanță gcneralr și Indicatori dc Performanță garantați, și a celor prevă/uți în /\nexa‘ nr. 6 (..Indicatorii dc Performanță") la Contract, a programului anual dc I ucrări și în general a tuturor obligațiilor stabilite prin prezentul Contract vor fi monitorizate dc Delegalar. prin Corpul Constatatori și prin Autoritatea Municipală, conform termenilor si condițiilor ^t^ujatc dc%=' prezentul Articol.........

(2) Autoritatea Municipală are ca responsabilități respectarea dc către Delegat a Indicatorilor de PerfoUiianță. calâak>


mQ&iUW


Ut,TiA    i'

s n f, i a    ~


flu.b


prestat, corespunzător Indicatorilor de Performanță, programului conformitate cu prevederile prezentului Contract. Regulamentului Servicii Contract) și Anexei nr. 6 {..Indicatorii de Performanță”), iar în cazupfr Delegat a Indicatorilor de Performanță, a programului anual de Lucră


a nr. I la 'pectării de către


a)    să informeze la timp Delegatul și Delegatarul în legătură cu aclcașiâjreTespeciare

b)    să comunice și să stabilească cu Delegatul, după caz, măsuri și termene de conformare

c)    să propună De legatarul ut aplicarea penalităților contractuale.

(3) Delegatarul, prin Corpul Agcnților Constatatori, va monitoriza respectarea de către Delegat a prevederilor prezentului Contract.

(4) Delegatul trebuie să coopereze cu bună credință cu Autoritatea Municipală și cu Delegatarul pentru a facilita monitorizarea Serviciului. în acest sens, Delegatul trebuie să :

a)    pregătească și să transmită raportările prevăzute de prezentul Articol;

b)    să răspundă în maxim 30 (treizeci) dc Zile solicitărilor dc clarificare transmise de Dclegatar/Autoritalea Municipală, atunci când acest lucru este posibil sau să notifice Delegatarul/Autoritatea Municipală în legătură cu motivele pentru care nu este posibil să răspundă solicitărilor în termenul dat;

c)


să respecte și să se conformeze deciziilor luate de Delcgatar sau de Autoritatea Municipală potrivit atribuțiilor acestora;

d) să informeze Delcgatarul/Autoritatea Municipală în legătură cu faptele sau condițiile care ar putea facilita îndeplinirea funcțiilor sale;

c) să coopereze cu Delcgatarul/Autoritatea Municipală la orice anchetă pe care ace(a)sta o poate desfășura în exercițiul atribuțiilor sale de monitorizare în baza prezentului Contract:

f) să permită Corpului Agcnților Constatatori, reprezentanților Autorității Municipale sau altor persoane împuternicite de Delcgatar în acest scop:

(i)    accesul rezonabil la toate documentele necesare care privesc cantitățile și calitatea prestației efectuate, precum și la bunurile utilizate de către Delegat în legătură cu Serviciul.

(ii)    să inspecteze, să fotografieze sau să filmeze instalațiile și să cerceteze, să facă fotocopii și să scoată extrase din orice dosar sau registru linul de către Delegai și să efectueze inspecții, măsurători sau teste.

(5)    Delcgatarul/Autoritatea Municipală va informa în prealabil Delegatul asupra intenției de a verifica respectarea Indicatorilor de Performanță, a modului de administrare a imobilelor, a programului anual de Lucrări, și/sau a ordinii de prioritate a Lucrărilor sau de a efectua o inspecție pentru verificarea îndeplinirii obligațiilor contractuale și va stabili dala cea mai bună pentru efectuarea verificărilor. Aceasta nu va fi totuși înțeleasă însă ca o limitare a drepturilor și capacității Dclcgatarului/Autorității Mu^eîmlti-Je a-și aduce la îndeplinire îndatoririle și în particular dreptul său de a efectua, din când m inspecții aleatorii și/sau inopinate privind orice aspecte legate de Serviciu.

(6)    La sfârșitul fiecărei Perioade d^lan^drizafe} un "Raport de monitorizare" pe căre i ț (

Itarul/Autoritatea Municipală va întocmi '(legatului. în termen de 30 (treizeci) de aport \a stabili măsurile de conformare


Zile de la încheierea Perioadei de MofulOHsfttf pe care Delegatul trebuie să le adoptă/

•r

(7)    După primirea Importului de monitorizare?7Delegatul poate prezenta Delegalarului/Autorității Municipale propu/lerile sale de îmbunătățire a activității pentru a se conforma Contractului.


inclusiv Indicatorilor de Performanță. transmițând

de la dala primirii Raportului de monitorizare. Propunerile de îinbupătălBtfa activ

*■ I II I , J

a)    explica măsurile pe care Delegatul intenționează să Ic ia pentru a-și îmbunătăți activi scopul conformării cu Contractul, inclusiv cu nivelul Indicatorilor de Performanță,

b)    prevedea o dată până la care nivelul Indicatorului de Performanță va fi atins, atunci când obiectul măsurilor este un anumit Indicator de Performantă.

(8) Delegatul va ține și va păstra în bună stare toate înregistrările rezultatelor, evenimentelor și incidentelor. în detaliu, care au legătură sau sunt necesare a Pi colectate pentru Indicatorii de Performanță.

(9)    Toate bazele de dale și tabelele centralizatoare trebuie păstrate în format electronic și actualizate periodic. Copii în formai electronic trebuie furnizate Delegatarului/Autoritâții Municipale la cerere.

(10)    Măsurarea prestației Serviciului Public se efectuează și se centralizează de către Delegat, înlr-o situație lunară de Lucrări prin care se justifică cheltuielile cu munca vie, cheltuielile curente de întreținere și exploatare, cheltuielile materiale, ele. Delegatul va transmite Dclegatarului situația lunară de lucrări realizate până în ziua a cincea a lunii următoare sau în prima Zi Lucrătoare după această dată. dacă ziua a cincea a lunii respecțiv cade într-o zi nelucrătoare.

(II) Dclegalan.il va verifica situația lunară de Lucrări și va transmite Delegatului eventualele observații în termen de 5 zile de la primirea acesteia. Delegatul va avea obligația de a lua toate măsurile pentru clarificarea observațiilor formulate de Delegat și de a modifica/cotnplcta situația de lucrări în mod corespunzător în termen de 5 zile de la data primirii observațiilor formulate de către Delegatar. în cazul în care Dclegatarul nu formulează observații în termenul anterior prevăzut, situația de lucrări se consideră aprobată și poale fi utilizat pentru facturarea serviciului conform Articolului 9 („Modul de remunerare a Delegatului”) din prezentul Contract.

(11)    Situațiile lunare de Lucrări se întocmesc conform programului anual de Lucrări aprobat de Delegatar și pe baza verificărilor și confirmărilor cantitative și calitative a Lucrărilor de către Delegatar, la înștiințarea Delegatului (procese-verbale de recepție).

(12)    Delegatul va raporta anual Dclegatarului și Autorității Municipale, până la sfârșitul primului trimestru al anului următor:

a)    raportul privind gradul de îndeplinire a Indicatorilor de Performanță, motivând situațiile necorespunzătoare apărute și măsurile luate pentru remedierea lor:

b)    raportul anual de activitate.

(13) De asemenea, Delegatul va prezenta. Ia începutul fiecărui An Contractual, Dclegatarului dovezi:


a)    de plata a impozitelor, taxelor și contribuțiilor, precum și a primelor de asi

b)    de deținere a tuturor Autorizațiilor valabile;

c)    de efectuare a auditului anual al sistemelor de management ISO 900P/fTîianage «pitiri calității), ISO 14001 (Managementul mediului).

ARTICOLUL 12- MĂSURILE DE SĂNĂTATE ȘI SECURITATE ÎN MUNCĂ -

' ■/' u

(1) Delegatul va revizui planul său intern de sănătate și securitate în muncă, ori deeaic ori va li necesar și ori de câte ori se vor face schimbări ale practicilor de exploatare, se vor introduce utilaje și echipamente noi. ctc. și va prezenta Dclegatarului documentul revizuit.j omm r.TiA

Z ^crwanvle


(2) Delegatul \a a\ea în vedere sănătatea și secuiitatt^fiP^M./HUîDțJlfiiNALULi implicate în prestarea Serviciului și va menține toate jamplasamenielp<C _ vehiculele și utilajele (în măsura în care acestea se află sub controiuT^ap) in. funcționare corespunzătoare pentru evitarea pericolului, va întreține, instalația de iluminare, elementele de protecție, semnele de avertizare șiytfliri^ări'amplasarea și instalarea acestora ori de câte ori va fi necesar, sau la solicitarea DeZ^ataniluLZau Ia solicitarea oricărei Autorități Competente, în domeniul protecției, securității și sănătății populației.

ARTICOLUL 13 - ASPECTE DE PROTECȚIA MEDIULUI, ÎMPĂRȚIREA RESPONSABILITĂȚILOR DE MEDIU ÎNTRE PĂRȚI

(1)    De la Data începerii, Delegatul va fi răspunzător de orice încălcare a prevederilor oricărei Legi referitoare la mediul înconjurător, care apare sau a avut loc după această dată.

(2)    Delegatul nu va putea fi ținut responsabil de nici un act. omisiune, fapt sau activitate a Delcgatarului, ale căror cauze sunt anterioare Datei începerii și au avut ca rezultat o încălcare sau ncrespectare a prevederilor oricărei Legi privind mediul înconjurător. Dclegatarul se obligă să-l despăgubească pe Delegat pentru orice astfel de răspundere legată de mediul înconjurător.

ARTICOLUL 14 - GARANȚII

14.1.    Garanția de bună execuție

14.1.1.    Valoarea Garanției de Bună Execuție a contractului se stabilește în procent de ..0.01....% din valoarea facturilor lunare emise de Delegat pentru plata Serviciului.

14.1.2.    Pentru evitarea oricărui dubiu, constituirea Garanției de Bună Execuție nu reduce și nu limitează în niciun fel responsabilitatea Delegatului în legătură cu obligațiile care-i revin conform Contractului și nu împiedică Dclegatarul, în exercitarea atribuțiilor sale de monitorizare a executării Contractului și aplicare a penalităților) să ia orice altă măsură permisă de Legea în vigoare de clauzele Contractului în legătură cu încălcarea de către Delegat a obligațiilor sale.

14.1.3.    Garanția de Bună Execuție poate fi executată de către Delegatar, în limita prejudiciului creat, pentru plata sumelor menționate la Articolul 1 ("Definiții și interpretare”) din prezentul Contract, numai după notificarea Delegatului în acest sens, cu cel puțin 5 (cinci) Zile înainte, precizând obligațiile care nu au fost respectate, precum și termenul acordat pentru remedierea acestora. Daca Delegatul nu remediază prejudiciul în termenul acordat, Dclegatarul va executa Garanția de Bună Execuție, fără nici o altă notificare.

14.1.4.    în cazul executării totale sau parțiale a Garanției de Bună Execuție. Garanția de Bună Execuție va fi reconstituită de către Delegatar. prin rețineri succesive din sumele datorate și cuvenite Delegatului până la concurența valorii stabilite a Garanției de Bună Execuție.

dată pretenții asupra ci ca urmare a nerespectării de către Delegtțt^unor 14.2. Garanția Lucrărilor    /t^-Z

14.2.1. Delegatul are obligația legală de garantare a caljțSțîi Materialelor, "și]} a Lucrărilor executate.


14.1.5. Delegatarul va returna Delegatului Garanția de Bună Execuție în termen de cel mult 14 (paisprezece) Zile de la data încetării Contractului, dacă Dclcgataryisâiuaij'idicat până Ia acea contractuale.

14.2.2.    Perioada de garanție curge de la dala recepției la termjnareâ'JuefnYîlot. până la recepția finală și corespunde categoriei de importanță a Lucrărilor. 'i j

14.2.3.    în perioada de garanție. Delegatul are obligația, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucție și remediere a viciilor și altor defecte a Lucrărilor datorate culpei Delegatului cu excepția celor produse din culpa Titularului de Contract, a propușilor |ăi sau a persoanelor pentru carcȚîeesta este ținut să răspundă.14.2.4. Remedierea defectelor va fi urmată, obligatoriu, c CONFORMiCRQRIfiyNAbUji lucrărilor. va fi consemnată înlr-un proces vcrbal/notă de constatare încheia*

14.2.5. Intervențiile efectuate in perioada de garanție, aliate în sarcina Delegații pe cheltuiala acestuia, în cazul în care ele sunt necesare ca urmare a:

i) utilizării de materiale, instalații sau a unei manopere neconforme ufțprevederile Contractului. Regulamentului Serviciului, Caietului de Sarcini ifLSGwrrîflui, Documentației Tehnice;

ii)    unui viciu de concepție;

iii)    neglijenței sau neîndeplinirii de către Delegat a oricăreia dintre obligațiile explicite sau implicite care îi revin în baza Contractului.

14.2.6. în cazul în care Delegatul nu remediază defectele Lucrărilor conform prezentului an. 14.2., Delegatul uQTeste liber să contracteze cu terți executanți, conform legislației achizițiilor, execuția acestor lucrări, urmând ca prețul lor sa fie recuperat de către Dclcgatar de la Delegat sau reținut din sumele cuvenite acestuia sau din garanția de buna execuție.

ARTICOLUL 15 - ASIGURĂRI

(1)    Fără a aduce atingere altor sarcini, obligații și/sau răspunderi ale Delegatului asumate în baza acestui Contract. în Perioada de Mobilizare, Delegatul, pe proprie răspundere și cheltuială, va obține și va menține pe întreaga durata a Contractului polițele de asigurare cu acoperirea prevăzută dc Lege și în special următoarele asigurări, după cum sunt detaliate în Anexa nr. 7 la prezentul Contract:

a)    Asigurările obligatorii pentru locuințe, conform Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor;

b)    Asigurarea de răspundere civilă generală;

c)    Asigurări auto acoperind parcul dc mijloace de transport și utilaje folosite de Delegat în gestiunea Serviciului;

(2)    Delegatul va fi obligat să încheie orice alte asigurări prevăzute de Legea în vigoare la un moment dat pe Durata prezentului Contract.

(3)    Delegatul, la cererea Delegatarului, va furniza copii ale polițelor de asigurări prevăzute la alin. (1) de mai sus.

(4)    Delegatul se va asigura că fiecare poliță de asigurare cerută prin prezentul Articol care are drept obiect bunuri ce aparțin Delegatarului sau care privește răspunderea civilă a Delegatului:

a)    prevede că orice acțiune de revendicare a Delegatarului împotriva asigurătorului va fi acceptată de asigurător ca îndeplinind criteriile de revendicare, și

b)    conține prevederile prin care se solicită asigurătorului ca în termen dc 30 (treizeci) dc Zile să adreseze o notificare Delegatarului înainte de orice anulare sau modificare semnificativă a poliței în cauză. Primirea de către Delegatar a acestor notificări nu va exonera Delegatul de nicio obligație, responsabilitat^-sațgFăsgundere contractuală sau legală.

-    •    ** O țSx

(5)    Asigurarea de răspunderey& ilăvyjncj^dd^clauză prin care asigurătorul acceptă că termenii asigurării se aplică Delegatamîț.irșfpelȘgat'tilui/arigajaților, agenților, funcționarilor acestora ca în cazul în care o asigurare s|pafată;ar fi fost ițicMatâ pentru fiecare dintre ei.

(6)    în cazul în care DelegalulnO încheie vrcyna'djnire asigurările prev ăzute de prezentul Articol și detaliate în Anexa nr.7 tâ, Contract. sâu;incheie o asigurare cu acoperire insuficientă. Dclegatarul are dreptul să detrun preaviz de maximum 15 (cincisprezece) Zile Delegatului.

pentru u-și îndeplini aceasta obligație, înainte de a    i-.w^l Ltîw'i.'

(“Rezilierea Contractului").

(7) Delegatul va informa Delegatarul în legătură cu orice situație ce ar putij formularea unei solicitări de plata sau a unei cereri de despăgubiri oricărei îndată ce este posibil și în termen de cel mult 10 (zece) Zile de la pmducercaJVvenimcntului asigurat. în continuare. Delegatul va soluționa cererea direct cu asiguratouLfesțiectivi, va acționa în interesul ambelor Părți și va informa Delegatarul despre toate etapele privind soluționarea unor astfel de cereri.

rare de


(8)    Delegatul va utili/a toate sumele primite din asigurări pentru daunele sau pagubele bunurilor Contractului pentru a repara, reconstrui sau înlocui bunurile respective în scopul prestării fără întrerupere a Serviciului conform prevederilor prezentului Contract.

(9)    în cazul unei cereri de despăgubire formulată în baza oricărei polițe de asigurare încheiate de Delegat, acesta va fi unic răspunzător pentru achitarea franșizei fără a prejudicia utilizarea despăgubirilor de risc acoperite de asigurări în baza Contractului.

(10)    Delegatul va furniza dovezi ale plăților periodice ale primelor de asigurare fără întârziere, la cererea Dclegatarului.

ARTICOLUL 16- REGISTRE, EVIDENȚE CONTABILE ȘI AUDIT

(1)    Delegatul va respecta standardele și principiile contabile și va menține registrele și înregistrările contabile necesare conform Legii aplicabile.

(2)    Delegatul va evidenția în contabilitate în mod separat, clar și distinct toate intrările și ieșirile contabile în legătură cu prezentul Contract, în conformitate cu dispozițiile legale. în măsura în care Delegatul nu va esidenția aceste intrări și ieșiri contabile în mod separat, atunci Delegatarul va putea rezilia Contractul în condițiile Articolului 30 (“Rezilierea Contractului").

(3)    Delegatarul poate, suportând costurile și cheltuielile, să efectueze un audit al evidențelor și registrelor contabile și al altor documente relevante pentru Contract ținute în condițiile prezentului Articol, inclusiv asupra evidențelor și registrelor lucrărilor și echipamentelor și a oricăror informații, înregistrări și documente contabile care pot fi solicitate de Delegatar. Delegatul are obligația de a permite Dclegatarului și altor persoane autorizate să verifice și să auditeze aceste documente, inclusiv să obțină copii de pe acestea. în orice moment pe Durata Contractului.

(4) Toate registrele, evidențele, înregistrările și documente contabile la care se face referire în prezentul Articol vor fi păstrate de Delegat pe o perioadă de timp cerută de Lege. La expirarea acestei perioade. Delegatul nu va arunca sau distruge registrele, evidențele, înregistrările și documentele contabile fără a cere aprobarea Dclegatarului printr-o adresă scrisă trimisă cu ccl puțin 30 (treizeci) de Zile înainte. în urma primirii adresei Delegatarul poate prelua pe cheltuială proprie registrele, evidențele. înregistrările și documente contabile, notificând intenția sa printr-o adresă trimisă Delegatului cu cel puțin 10 (zece) Zile înainte de exnjrăî^^^țradet de 30 (treizeci) de Zile.    /o3;. _--...

- ■ *’/Z '•

ARTICOLUL 17 - CLAUZA DE PREVENIRE A CORUPȚIEI fc ’/J

(I) Delegatul nu va acorda și nu va solicita nici unei persoane angajate)de Dclcgaiar^au^afl sub contraclanții sau mandatarii acestuia nici un fel de cadou sau plată suKjbricisîoniîâ^C'^ Stimulare sau recompensă pentru a acționa, pentru că a acționat sau că s-a abțîn'uț* șjj acționez într-un anume fel. pentru că s-a arătat în favoarea sau s-a abținut să se arate în^defavoarea oricărei persoane. în legătură eu acest Contract. Orice nerespectare a prezentului articol va fi considerată o încălcare gravă a Contractului ce poate duce la rezilierea acestuia conform Articolului 30 (“Rezilierea Contractai").CONFORM

(2) Delcgatarul poale rezilia prezentul Contract. conform Articolului Contractului"). în cazul în care Delegatul sau orice persoană^ingaja numele său:

a)    a oferit, a dat sau a fost de acord să ofere oricărei persoane orice ca do# sAu Comision de orice natură drept stimulent sau recompensă pentru ca a realizat sau jzâlizeazâjiri s-a abținut sau se abține de la vreo faptă legată de prezentul Contract ori iL^dfice altă relație contractuală cu Delcgatarul;

b)    a realizat sau s-a abținut de la o acțiune pentru favorizarea sau defavorizarea oricărei persoane în relație cu prezentul Contract sau cu orice alt contract cu Delcgatarul;

c)    a comis orice infracțiune de dare și/sau luare de mită ori corupție, potrivit Legii, privitor la prezentul Contract sau orice alt contract cu Delcgatarul:

d)    a oferit orice onorariu sau recompensă, alta decât salariul, unui salariat al Delcgatarului, la care acesta. în virtutea funcției sau poziției ocupate, nu avea dreptul.

ARTICOLUL 18 -SUB-DELEGAREA ȘI CESIUNEA

(1)    Delegatul nu va putea subdelega gestiunea Serviciului, subroga, nova. transmite, ceda sau transfera în orice alt mod, totalitatea sau o parte din drepturile și obligațiile sale derivate din sau în legătură cu prezentul Contract, fie mod direct, fie indirect, decât dacă Legea în vigoare la data respectivei operații permite o astfel de subdelegare, subrogare, novație, transmitere, cesiune sau transfer și doar cu acordul scris prealabil al Delcgatarului. Ncrcspectarea condițiilor stipulate de prezentul alineat reprezintă o încălcare gravă de către Delegat a obligațiilor sale și poate constitui o cauză de reziliere a Contractului conform Articolului 30 (‘'Rezilierea Contractului"),

(2)    Dispozițiile alineatului precedent nu vor fi interpretate încât să împiedice utilizarea sau angajarea de către Delegat de furnizori, prestatori, antreprenori, mandatari pentru furnizarea de produse sau realizarea de lucrări ori prestarea de servicii cu condiția să nu se poată pretinde că o astfel de utilizare sau angajare ar constitui o delegare, o cesiune sau o derogare de la oricare dintre drepturile sau obligațiile semnificative ale Delegatului în baza prezentului Contract. ARTICOLUL 19 - CONTRACTELE ÎNCHEIATE DE DELEGAT

Contractele de achiziție de produse, servicii sau lucrări ce vor fi încheiate de către Delegat în legătură cu obiectul prezentului Contract trebuie să respecte Legea Achizițiilor.

CAPITOLUL V. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

ARTICOLUL 20 - RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

(1)    Nerespeclarea dovedită de către oricare dintre Părțile contractante a obligațiilppfGhtrăi ee-i incumbă în temeiul prezentului Contract atrage răspunderea contractuală a R^Hjnjnilga. CL

*    Z’—A

(2)    In situația rezilierii Contractului din vina unei Părți, această Parte va ditttîra despăgubiri"^

celeilalte Părți, în cuantumul stabilit de Părți, de Lin expert independent, deseifeal de. acestea \saSu de către instanța judecătorească competentă.    ■,,

(3)    Încetarea prezentului Contract nu va avea ca efect degrevarea de obligații a PărțifOr'trrvaițiil în care. prin natura lor, obligațiile respective rămân în vigoare și după Dala încetării Contractului. De asemenea. Părțile rămân răspunzătoare pentru orice fapte/acte întreprinse de către o Parte pe perioada desfășurării Contractului ale căror rezultate care s-ar ivi după încetarea efectelor Contraetuldișj care ar avea efecte prcjudieiabile pentru cealaltă Parte.

ARTICOLUL 21 - RĂSPUNDEREA, PENALITĂȚI DELEGATULUI

(1) Nercspcctarea de către Delegat a Indicatorilor de Performanță' Regulamentului Serviciului (Anexa nr. 1 la Contract) și detaliați în Anexa Performanță'', la prezentul Contract, va atrage obligația Delegatului dj contractuale.

(2) Delegatul este obligat la plata penalităților contractuale în caz de neîndeplinire culpabilă a obligațiilor sale, inclusiv pentru următoarele obligații, în cuantumul stipulat în continuare:

a) 0.01% din facturile emise și încasate anual de Delegat pentru plata Serviciului..........[.ve

indica cuantumul penalităților, fe ca o sumă, fie ca un procent din veniturile anuale ale Delegatului] pentru neîndeplinirea Indicatorilor de Performanță:

b). 0,01%/ zi din valoarea Lucrărilor necxeculate, (dar nu mai puțin de cuantumul stabilit prin art.3 alin 21 din OG nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, cu modificările și completările ulterioare până la data îndeplinirii efective a obligației de finalizare a Lucrărilor, cu excepția situației în care Delegatul nu dispune de fondurile necesare pentru plata tuturor Lucrărilor prevăzute în programul anual de Lucrări:

c) netransmiterea informațiilor solicitate către Delegatar, Autoritatea Municipală sau alte

entități în conformitate cu Contractul - ......0,01% din valoarea facturii emise de Delegat

pentru plata Serviciului in luna constatării abaterii.

(3)    Penalitățile sunt aprobate de Delegatar, la propunerea Autorității Municipale, a Corpului Agenților de Control sau a direcțiilor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București și sunt comunicate Delegatului. Delegatul va fi obligat la plata penalităților care au rămas definitive sau nu au fost contestate în termen de 15 (cincisprezece) zile de la primirea notificării,.

(4)    Nercspcctarea grasă și repetată a Indicatorilor de Performanță poate determina rezilierea Contractului de către Delegatar, conform Articolului 30 ("Rezilierea Contractului").

(5)    în plus față de orice alte despăgubiri, penalități sau sancțiuni prevăzute în acest Contract. Delegatul va despăgubi Delegatarul și pe mandatarii sau prepușii acestuia în legătura cu orice pretenții sau prejudicii invocate de orice altă persoană decât Delegatarul, care pol fi generate de. sau în cursul, sau în legătură cu neîndeplinirea de către Delegat a oricăror obligații în baza prezentului Contract.

(6) Delegatul este de drept în întârziere începând cu ziua următoare scadenței, fără punere formală în întârziere sau efectuarea vreunei alte formalități.;^;

(7) Plata oricăror sume datorate de către Delegatar Delegatului se efectuează după achitarea de către Delegat a penalităților de întârziere.

(8)    Delegatul nu va datora penalități de întârziere conform alin. (2) lit b) și c) atunci când întârzierile s-au produs din culpa Delegatarului. în aceasta ipoteză termenul de execuție a Lucrărilor ce curge în defavoarea DeIegatiiJ«iî:T»^7t^eIungit în mod corespunzător după constatarea prealabilă de către reprezenlanțU^rpjorLprinin^icierea unui proces-verbal;

in sarcina fiecăreia:


(9)    Atunci când se constata ca intarziertf^S'-î^p'rSduș afațAin culpa Delegatarului cal si a Delegatului, penalitățile, precum si daunețpZvor fi suportalcjdc^Jitre parti in limita culpei stabilite (9) Plata penalităților prevăzute de prezentdflirticdȚntTexc^rcază Delegatul de obligația sa de a finaliza Lucrările sau de alte sarcini, obligații iau responsabilități care îi revin conform Contractului. Regulamentului Senicittlui și/.sau Caietului de Sarcini al Serviciului.


CONFORM CU ORIGINALUL

ARTICOLUL 22- RĂSPUNDEREA DELEGATARULUI

(1)    Delegatarul nu îl va tulbura pe Delegat în exercițiul dreptumtir Contract.

(2)    în niciun caz Delegatarul nu va fi răspunzător față de Delegat indirectă sau cheltuială de orice natură pe care Delegatul le-ar put consecință directă a:

humă ori Daună sau înregistra ca o


a) apariției unui Eveniment de Forță Majoră;

b)    nerespeclării de către Delegat a propriilor sale obligații asumate prin prezentul Contract;

c)    acțiunii, inacțiunii sau faptelor unor terțe persoane pentru care Delegatarul nu este responsabil.

ARTICOLUL 23 - EXONERAREA DE RĂSPUNDERE A DELEGATULUI

(1)    Fără a aduce atingere prevederilor Articolului 21 (“Răspunderea, penalități și despăgubiri în sarcina Delegatului*') de mai sus privind răspunderea Delegatului, acesta nu va putea fi ținut răspunzător pentru neîndeplinirea vreunei obligații ce-i revine în baza prezentului Contract dacă neîndeplinirea respectivei obligații este o consecință directă a situațiilor prevăzute la alineatele de mai jos din prezentul Articol.

(2)    Delegatul nu va fi obligat să îndeplinească obligațiile sale contractuale, inclusiv Indicatorii de Performanță, în măsura în care acesta nu poate, în mod rezonabil, fie (i) să respecte termenele de îndeplinire a obligațiilor contractuale în perioadele de timp prevăzute, fie (ii) să continue să îndeplinească obligațiile contractuale, ca o consecință directă a:

a)    apariției unui Eveniment dc Forță Majoră;

b)    lipsci/insuficienței fondurilor Dclegatarului pentru plata Remunerației Delegatului;

b)    nerespeclării de către Delegatar a propriilor sale obligații asumate prin prezentul Contract;

c)    acțiunii, inacțiunii sau faptelor unor terțe persoane pentru care Delegatul nu este responsabil.

(3)    în cazul în care Delegatul se află în imposibilitatea de a presta Serviciul, total sau parțial, din orice motiv, sau consideră că anumite circumstanțe ar putea împiedica în mod substanțial prestarea Serviciului, atunci Delegatul va notifica imediat Delegatarul. în condițiile prevăzute de prezentul Contract oferind în scris detalii cuprinzătoare asupra circumstanțelor, motivelor, durata posibilă a întreruperii și acțiunile avute în vedere pentru remedierea situației, precum și orice alte detalii pe care Delegatarul Ic solicită în mod rezonabil. Invocarea oricărui motiv care ar putea împiedica în mod substanțial prestarea Serviciului nu va atrage nicio modificare a vreunei clauze a acestui Contract și nu va elibera sau exonera în niciun fel Delegatul de obligația de a presta Serviciul conform Contractului și Legii.

ARTICOLUL 24 - ÎNTINDEREA

Despăgubirile datorate de oricare dj Daunele suferite dc Partea sau ter despăgubiri nu sunt incluse pen Contract.
ț) prezentului Contract vor acoperi integral telcsul prezentului Contract și Articol în fee pot Ii Țrcjțorate de o Parte conform prezentului

-i /    . a

-vjiCAPITOLUL VI. EVENIMENW^^MtSVRlGlftAllR

ARTICOLUL 25 - FORȚA MAJORA

(I) ..Forța Majoră" înseamnă un eveniment mai presus de voința Părțilpr<âfîr? nu"se datorează greșelii sau vinci acestora, imprevizibil și care face impostoRS exceptarea și respectiv îndeplinirea Contractului. Evenimentele de forță majoră vor incjdde urpwfoarcle, fără a sc limita la acestea:

a)    Evenimente naturale de forță majoră cum ar fi:

i.    trăsnete, cutremure, uragane și alte condiții climaterice extraordinare ca de exemplu temperaturi anormal de scăzute:

ii.    explozii, foc sau inundații (dacă nu sunt cauzate de Partea respectivă sau orice altă persoană pentru care aceasta este responsabilă):

iii.    contaminări nucleare, chimice sau biologice (dacă nu sunt cauzate de Partea respectivă sau orice altă persoană pentru care aceasta este responsabilă):

iv.    bombe sau alte muniții neexplodate sau descoperiri de fosile sau relicve arheologice.

b)    Evenimente politice de forță majoră cum ar fi:

i.    război sau război civil (declarat sau nu) sau conflict armat, invazii sau acte ale inamicilor externi, blocade și embargouri:

ii.    acțiuni violente de stradă sau rebeliuni civile:

iii.    orice act sau amenințare de terorism credibilă în mod rezonabil la adresa Părții respective:

iv. greve sau alte mișcări revendicative la scara națională și motivate predominant politic,

c) Evenimente nefavorabile de forță majoră cum ar fi:

i.    refuzul, fără un motiv justificat, oricărei Autorități Competente de a elibera orice aviz, permis, licență sau a oricăror autorizații necesare executării obligațiilor contractuale, retragerea acestora sau refuzul de a reînnoi aceste avize, permise, licențe sau autorizații sau orice acte sau omisiuni ale oricărei Autorități Competente având efecte similare;

ii.    orice acțiune reglementară neîntemeiată sau ncrezonabilă dispusă de oricare Autoritate Competentă împotriva Delegatului (care poate include orice anulare sau revocare a oricăror permise, licențe sau autorizații existente, fără un motiv întemeiat):

iii.    orice rechiziționare, expropriere, naționalizare sau confiscare de J'acto a oricărui bun sau drept semnificativ al Delegatului de către Guvernul României sau de către oricare Autoritate Competentă (alta decât ca rezultat a] încălcării de către Delegat a permiselor. licențel^autc^fta^iqr sau a Legii);

iv.    orice acte din p,«Șcr,urîorjerți il&Vsiv a Delegatarului care afectează semnificativ prestarea Serviciului și care.urc djxspt consecință imposibilitatea Delegatului de a asigura prestareerServiciului sa\t ^ogimuiiateu acestuia.

(2) Forța Majoră nu va rneIude;.-|5rSbbme^(nanciare ale Părților, livrarea cu întârziere a materialelor sau executare cioîniârziefe/nceifeeutarea de către contractanții acestora a obligațiilor
CONFORM CU ORJGiNALU,

*m:» 11 *<IA ICKUtUA SI


lor contractuale, condiții meteorologice normale în Municipiul București^jnisin muncă sau a echipamentelor sau a materialelor (dacă nu se datorează fr

(3) în situația în care un eveniment de Forță Majoră (condiție care va Wclu

acestuia) împiedică una dintre Părți să își respecte sau întârzie respectarea o

din prezentul Contract, se vor aplica următoarele măsuri:

a) Partea va fi scutită de respectarea și de răspunderea pentru nofespcgtdfea acelor obligații pe care nu le poate îndeplini ca o consecință a unui eveninwn+<le Forță Majoră, fără a aduce prejudicii obligațiilor de încheiere a asigurărilor corespunzătoare, astfel cum este prevăzut în prezentul Contract.

b) Otice perioadă de timp acordată sau permisă în baza prezentului Contract pentru îndeplinirea oricărei obligații (inclusiv obligațiile legale de Indicatorii de Performanță și durata Contractului dacă Forța Majoră a afectat integral executarea acestuia) va Fi prelungită cu perioada dc timp cât durează evenimentul de Forță Majoră; cu condiția, totuși, ca Partea afectată să-și H respectat obligațiile ce-i revin în baza alin. (5) și (6) ale prezentului Articol.

(4) O Parte afectată dc un eveniment de Forță Majoră va informa cealaltă Parte, cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 5 (cinci) Zile Lucrătoare după ce ia cunoștință de apariția unui eveniment de Forță Majoră, furnizând detalii complete despre durata și efectele estimate ale acestuia. Dacă evenimentul de Forță Majoră durează mai mult de o săptămână. Partea afectată va informa periodic cealaltă Parte, dar nu mai rar de o dată la două săptămâni despre derularea evenimentelor.

(5)    O Parte afectată de un eveniment de Forță Majoră va depune toate eforturile pentru a-și relua îndeplinirea obligațiilor cât mai curând posibil, iar între timp să diminueze efectele acestui eveniment, pentru a-și îndeplini obligațiile contractuale neafectate de Forța Majoră și va informa complet cealaltă Parte în legătură cu măsurile luate în acest sens, cu condiția ca acest lucru să nu presupună costuri nerezonabilc pentru Partea afectată dc evenimentul de Forță Majoră.

(6)    Dacă la expirarea unei perioade de cel puțin 5 Zile lucratoare dc la apariția unui eveniment de Forță Majoră, acest eveniment de Forță Majoră (sau consecințele acestuia) continuă și afectează în mod semnificativ furnizarea Serviciului sau executarea obligațiilor contractuale, astfel încât majoritatea Indicatorilor de Performanță încă dc atins nu poate fi îndeplinită și/sau majoritatea acelor Indicatori de Performanță atunci când respectarea acestora a fost deja îndeplinită nu poate fi menținută ca urmare a acelui eveniment de Forță Majoră, atunci oricare dintre Părți va avea dreptul să notifice celeilalte Părți încetarea prezentul Contract, Iară ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese, în orice moment după expirarea acestei perioade, eu condiția ca evenimentul de Forță Majoră să continue încă în momentul acestei notificări și cu un preaviz de 10 (zece) Zile.

ARTICOLUL 26-MENȚINEREA ECHILIBRULUI CONTRACTUAL

(1)    Părțile vor urmări în permanență menținerea echilibrului contractual/financiar al Contractului.

(2)    Delegatul nu va fi obligat să suport^’^Te^R: r^^rcinilor legate de execuția obligațiilor sale.

dacă această creștere rezultă în urn^Qnupevcniqiet^e Forță Majoră, astfel cum este descris la Articolul 25 ("Forța Majoră").    ""

(3)    în situația în care. independent 'de Delegat, ș?|de voința sa. Modificări Legislative, constrângeri tehnice, economice, financiare>sau.Jn “general, evenimente neprevăzute care nu constituie evenimente de Forță Majtjră astfel-eum £unt acestea definite de prezentul Contract, datorate sau nu Delegatarului, altereazâ cchiJvbruȚeconomico-financiar al prezentului Contract, și dacă dezechilibrul rcztHtat nu poate fi Tenie di it prirt modificări le/ajuslănler Remunerației


Delegatului se obligă să renegocicze termenii și    COORIGI RALUL

restabilirii echilibrul ceonomico-fînanciar al Contractului

(4) Dacă. la expirarea unei perioade de cel puțin 60 (șaizeci) de ZiltPșăys^fTtermct:

Părți, de la începerea negocierilor prevăzute Ia alineatul precedent, ac^iea^gșjftea^, atunci oricare dintre Părți va avea dreptul să notifice celeilalte Părți încetarea pre^ntulfiântract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese. Delegatul va avea obligația de ajpresta Serviciului în continuare pe o durată de cel mult 90 (nouăzeci) de Zile, în vqjfergg^flfigurării continuității Serviciului.

(5)    Oricare dintre Părți va putea cere modificarea Contractului. în vederea menținerii echilibrului contractual/financiar în situația în care o Modificare Legislativă face una sau mai multe clauze importante ale prezentului Contract sau toate drepturile și obligațiile Delegatului în baza prezentului Contract să devină ilegale sau imposibil de realizat.

(6)    Delegatarul nu va putea 11 obligat să suporte creșterea sarcinilor legale de execuția obligațiilor sale dacă Delegatul nu mai beneficiază de folosința utilă și liniștită a Bunurilor Proprietate Publică;

(7)    Prezentul Articol se va aplica și în situația în care. ca urmare a adoptării unor hotărâri sau a altor reglementări de către Dclegatar (care nu sunt emise în vederea respectării de către Delegatar a oricărei Modificări Legislative) va rezulta o creștere a costurilor Delegatului sau o majorare a obligațiilor Delegatului.

CAPITOLUL VIL MODIFICAREA CONTRACTULUI

ARTICOLUL 27 -MODIFICAREA CONTRACTULUI PRIN ACORDUL PĂRȚILOR

(1)    Modificarea prezentului Contract se face numai prin act adițional încheiat în scris între Părțile contractante, în condițiile permise de Lege.

(2)    Contractul nu poate fi modificat în sensul introducerii în obiectul acestuia a unei activități caic nu a făcut obiectul delegării gestiunii, conform Legii.

ARTICOLUL 28 - MODIFICAREA UNILATERALĂ A PĂRȚII REGLEMENTARE A CONTRACTULUI DE CĂTRE DELEGATAR

Delegatarul poate modifica unilateral cerințele legate de modul de gestiune și de prestare a Serviciului care sunt prevăzute în Regulamentul Serviciului sau Caietul de Sarcini al Serviciului, atașate ea Anexele nr. 1 și nr. 2 la prezentul Contract, prin modificarea acestor documente și înlocuirea respectivelor anexe, prin act adițional la Contract, cu noul Regulament al Serviciului și/sau noul Caiet de Sarcini al Serviciului după caz. In cazul în care aceste modificări afectează echilibrul contractual se vor aplica prevederile Articolului 26 (“Menținerea echilibrului contractual").

CAPITOLUL VIII. ÎNCETAW^CONTRACTULUI


A?


ARTICOLUL 29 - CAUZELE DE ÎNCLfĂRE A (^ONȚRACTULUI

ile-si


(1) Prezentul Contract încetează în urmatîLtre

situații: f


la expirarea duratei pentru care a fosrîncherațȚ^d^ca Țărțije nu convin. în scris, prelungirea acestuia conform prevederilor Articoluldiș3,(“Durata*Contractului. Perioada de Mobilizare și Data începerii"), șrsonform Legii în vigoâîci/adara prelungirii.

/S- W

CONFORM CU ORIGINALUL! 'ijJ Jj»“ Js)

b)    în cazul în care interesul național sau local o impune, prin Delegatur. cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina Dck

c)    în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către Părți, prh>#ețfl//re. conform Articolului 30 (‘'Rezilierea Contractului"), prin reziliere cu plata ujjefaeîjpâgubiri în sarcina Părții în culpă;

d)    în condițiile prevăzute la Articolul 25 ("Forța Majoră"), fără plata unei despăgubiri:

e)    în situația în care. în urma parcurgerii procedurilor speciale prevăzute Ia Articolul 26 (‘‘Menținerea echilibrului contractual"), este permisă încetarea Contractului;

f)    în cazul falimentului Delegatului;

g) dacă Părțile convin încetarea Contractului, prin act adițional la acesta, respectând Legea aplicabilă, în vigoare la acea dată.

(2) în cazul încetării Contractului înainte de termen, se va acorda un preaviz de 30 (treizeci) de Zile, cu excepția cazurilor în care sunt prevăzute în mod expres în cuprinsul Contractului, alte termene pentru preaviz.

(3)    Delegatul va coopera deplin pentru preluarea gestiunii Serviciului cu noul operator căruia i se va delega gestiunea Serviciului sau cu Delegatarul, după caz, în sensul următoarelor:

a)    să mențină legătura cu Delegatarul și /sau noul operator, să furnizeze asistență și sprijin privind Serviciul și transferul lor către Delegatarsau noul operator;

b)    să furnizeze Delegalarului și noului operator toate informațiile privind Imobilele;

e) în timpul Contractului sau după încetarea acestuia, să nu acționeze în niciun fel, direct sau indirect, care să prejudicieze, să împiedice sau să facă dificil transferul gestiunii Serviciului.

(4)    Pentru evitarea oricărui dubiu, Părțile confirmă că încetarea prezentului Contract, indiferent de motivul încetării:

a)    nu va elibera nicio Parte de vreo răspundere sau obligație legată de \reo acțiune sau omisiune care revine unei astfel de Părți până la Dala încetării;

b)    nu va afecta obligațiile Părților care sunt prevăzute de prezentul Contract în legătură cu încetarea și oricare alte prevederi ale prezentului Contract care sunt formulate pentru a rămâne în vigoare după Data încetării.

ARTICOLUL 30 - REZILIEREA CONTRACTULUI

31.1.    Rezilierea Contractului din culpa Delegatului

30.1.1.    Delegatarul va avea dreptul (dar nu și obligația) să rezilieze prezentul Contract. în momentul survenirii oricăruia dintre următoarclexvcnimente {„Obligafii încălcate"):


a)


o încălcare semnificativă, de cătn^elciiaî, P baza prezentului Contract, car a?e. utCcfecț '


obligațiilor Delegalarului sau asupra capacității legală în vigoare și a cărei încăftcâre nu a fost feb cu Articolul 30.1.2;


âreia dintre obligațiile sale, asumate în nc^illV semnificativ asupra drepturilor sau Mărului de a respecta orice prevedere Bată de către Dclesat. în conformitate


b)

e)


nerespectarea repetată și nejusttftcatâa Indicatorilor de Performanță:


nerealizarea corcsjuinzătoare sau la terfncnul prevăzut a lucrărilor care sunt în sarcina sa


conform prezen


uluflContract. Regulamentului Serviciului sau Caietului de Sarcini:

4.6

renunțarea la sau abandonarea culpabila a Sen idttiluh-dc t ăuAți ncrcspeclarea Articolului 18 ("Sub-delegarea și cesiunea") dinfifcz/atf)    ncfurnizarea sau ascunderea de informații semnificative, ce trehirte furnizate Delegatarului sau împiedicarea Delegatarului de a-și exercita drepturilertC moijiwrizare în legătură cu executarea prezentului Contract, astfel cum sunt acestea ^fabiXÎJe clauzele contractuale:

g)    orice constituire de garanții sau grevare cu sarcini a unuia sau mai multor Imobile:

h)    Delegatul nu a încheiat sau nu a menținui în vigoare asigurările prevăzute de prezentul Contract și Anexa nr. 7 (“Asigurări”) la Contract;

i)    practici corupte ale Delegatului în conformitate cu Articolul 17 ("Clauza de prevenire a

corupției"):


j) alte încălcări semnificative ale obligațiilor contractuale care sunt prevăzute expres de prezentul Contract ca reprezentând cauze de reziliere a Contractului.

30.1.2. In cazul în care Delegatarul devine îndreptățit să rezilieze prezentul Contract în baza Articolului 30.1.1:

a)    Delegatarul va trimite Delegatului, în scris, o notificare, menționând felul și întinderea respectivei neîndepliniri a obligațiilor ("Notificare de încălcare"). Dacă o astfel de notificare este transmisă. Delegatul va fi îndreptățit să remedieze această încălcare în termen de 90 (nouăzeci) de Zile de la data primirii de către Delegat a acestei notificări ("Perioada de Remediere").

b)    In cazul in care se constata printr-o evaluare agreata de ambele parti ca perioada de remediere necesita un termen mai mare de 90 Zile, părțile vor conveni in scris prelungirea perioadei de remediere, insa tiu mai mult de 30 de Zile Lucratoare.

c)    în cazul în care Delegatarul a transmis Notificarea de încălcare și dacă încălcarea nu este remediată în Perioada de Remediere, Delegatarul poale rezilia prezentul Contract. în conformitate cu prevederile literei (d) a prezentului Articol 30.1.2.

d)    Atunci când o Obligație încălcată nu poate fi remediată în mod rezonabil în Perioada de Remediere menționată, Delegatul va lua toate măsurile necesare pentru remedierea încălcării respective în cea mai mare măsurii posibilă în timpul Perioadei de Remediere și va face propuneri Delegatarului. anterior expirării respectivei perioade, privind finalizarea remedierii respectivei Obligații încălcate.

c) în cazul în care Delegatarul nu acceptă propunerile rezonabile de remediere, conform legislației in vigoare, ale Delegatului sau dacă, după acceptarea propunerilor respective. Delegatul nu remediază Obligația Legala încălcată, în conformitate cu aceste propuneri, Delegatarul poate, printr-o notificare scrisă, adresată Delegatului, să rezilieze Contractul, iar Contractul va înceta, in termen de 90 de zile dc la prima notificare in acest sens.începând cuContract, care are un efect negativ semnificativ dei IGGWWițțUPQÎ Delegatului, în baza prezentului Contract

30.2.2. în cazul în care Delegatul are dreptul să rezilieze prezentul Contra 30.2.1. se va aplica niiiiiitis iiiiitandis procedura prevăzută la Articolul 3

CAPITOLUL IX ALTE CLAUZE

ARTICOLUL 31 - POLITICA PRIVIND FORȚA DE MUNCĂ

(1)    Delegatul va asigura forța de muncă necesară pentru furnizarea Serviciului, precum și formarea profesională a salariaților, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si in limita Bugetului de venituri si cheltuieli aprobat. Delegatul este răspunzător de angajarea în prestarea Serviciului a unui număr suficient de persoane , in limita bugetului aprobat, cu abilitățile, îndemânările, cunoștințele, instruirea, calificările, autorizările și experiența necesare și adecvate unei bune desfășurări a Serviciului, pe toată Durata Contractului.

(2)    Delegatul se va asigura că toți angajații săi implicați în prestarea Serviciului vor fi instruiți corespunzător cu:

a)    sarcina sau sarcinile pe care angajatul te va executa:

b)    toate prevederile importante ale Contractului, inclusiv Regulamentul Serviciului și Caietul de Sarcini al Serviciului, anexe la prezentul Contract;

c)    toate procedurile și standardele conv enite între Părți la anumite interval de timp;

d)    toate procedurile, regulile, regulamentele și legile aplicabile pentru prestarea Serviciului, inclusiv regulile de sănătate și securitate în muncă, riscul de incendiu și prevederile în caz de incendiu;

(3)    Delegatul se va asigura că execuția Lucrărilor precum și exploatarea, întreținerea și reparația Imobilelor se realizează cu personal autorizat în funcție de complexitatea Lucrărilor și specificul locului de muncă.

(4)    Delegatul va furniza mijloace de identificare a personalului angajat și va solicita personalului să poarte și să aibă la vedere însemnele de identificare pe toată durata furnizării/prestării Serviciului.

(5)    Delegatul se va asigura ca personalul propriu își îndeplinește îndatoririle în conformitate cu prezentul Contract.

(6)    Pe perioada executării prezentului Contract. Delegatul se va conforma politicilor referitoare la conduita personalului (inclusiv cele referitoare la măsurile de siguranță) existente în Regulamentul său intern. Delegata^if-v^uxea dreptul să solicite Delegatului comunicarea Regulamentului intern și modifip^â'Re^ulamfentului intern în măsura în care solicitarea de modificare este rezonabilă, in legătură cu dîspoziwvale Regulamentului care afectează modul de prestare a Serviciului și în conformitate cu Legeaafllicabilă. dispozițiile legale aplicabile. După aprobarea Regulamentului inttrm Delegatul îi vrRfiîșa pe stte-ul companiei și îl va aduce la cunoștință tuturor angajaților. făcând dovada adesS*/formalități către Delegatar prin prezentarea semnăturilor de luare la cunoștință'. -Delegatul! Jva lua măsuri disciplinare corespunzătoare împotriva oricărei persoane angajatele țe^feare nu respectă prevederile Regulamentului intern.

(7)    Delegatul este răspunzător în întregime de angaja

săi.    i

(8)    Delegatul este răspunzător și va suporta toate costurile și cheltuielii personalului, și achitarea la timp a salariilor.

(9)    în cazul încetării prezentului Contract. Delegatul este de acord,^kfr să preia direct sau să asigure preluarea de către noul operator al S fi posibil, a salariaților Delegatului, care sunt afectați de ca Serviciului.

tarul se angajează in măsura în care va acesta furnizării/prestârii


(10)    Personalul angajat al Delegatului beneficiază dc toate drepturile prevăzute in contractul colectiv sau individual dc munca. Delegatul va intoemi planuri anuale, pe categorii profesionale de angajați, in vederea perfecționării acestora, prin participarea lor Ia cursuri, seminarii. instruiri in limita Bugetului de Venituri si Cheltuieli aprobat.

(11)    Numărul angajaților Delegatului va fi stabilit dc acesta. în funcție de politicile proprii, dar să fie suficient pentru furnizarea/prestarea Serviciului.

(12)    Delegatul va lua toate măsurile necesare privind igiena, sănătatea, securitatea la locul de muncă și normele dc protecție a muncii, în conformitate cu Legea. Delegatul va aplica metode sigure de lucru pentru toate activitățile prestate în sensul Contractului sau orice alte activități care au legătură cu acesta, pentru a asigura securitatea și sănătatea propriilor angajați, precum și a reprezentanților Delegatarului și a oricărei alte persoane care intra în incintele Delegatului. Principiile și metodele privind sănătatea și securitatea în muncă aplicate de Delegat vor fi în conformitate cu Legea.

(13)    Delegatul preia personalul direct implicat în prestarea Serviciului din cadrul Administrației Fondului Imobiliar.

ARTICOLUL 32 - CONFIDENȚIALITATE

(1)    Părțile convin că prevederile prezentului Contract nu vor fi tratate ca Informații Confidențiale și pot fi dezvăluite fără restricții.

(2)    Fiecare Parte va păstra confidențiale toate Informațiile Confidențiale primite dc la cealaltă Parte în legătură cu prezentul Contract și va face toate eforturile pentru a împiedica salariații și alte persoane aflate în relații dc subordonare să dezvăluie astfel dc Informații Confidențiale vreunei persoane.

(3) Alineatul (2) de mai sus nu se va aplica: Nici unei dezvăluiri de informații care este solicitată dc către orice persoană care își îndeplinește obligațiile conform prezentului Contract, în scopul îndeplinirii acelor obligații;

a)    oricărei informații cu privire la care o Parte poale demonstra că este deja sau devine general disponibilă și în domeniul public, altfel decât în urma încălcării prezentului Articol;

b)    oricărei dezvăluiri cu scopul dc a permite luarea unei decizii de către Q^utOrhate Competentă sau de către o instanță judecătorească ori tribunal arbitrai;

c)    oricărei dezvăluiri care este solicitată în temeiul oricărei cerințe țMvâ&hJe aeȚcge cart are

efecte asupra Părții care face dezvăluirea sau al regulilor oricărei buțșcCdSpiyalori sîlfi AtSJrități Competente, cure are forță juridică obligatorie sau. dacă nu are    ciblfeâtoric.

conformarea față dc aceasta constituie o practică generală a persoanelbt<sujmse-rcglctt)emărilor bursei de valori sau ale Autorității Competente respective;

di oricărei dezvăluiri de informații care sunt deja în mod legal în posesia Părții ca destinatar, înainte dc dezvăluirea acestora de către Partea care face dezvăluirea;

e) oricărei furnizări de informații către consultanții profesionali ai Părților.

\ \ 26 __f) oricărei dezvăluiri de către Delegatar a unor informa informații care pol fi solicitate în scopul efectuării unui pr


CONFORM CU ORIGINALUL

ii legate de Scj^iciu și, jces de andil.


Ic legafi^tf/ăor

cu privire la Serviciu, inclusiv către consultanții săi. în cazul în care D/legaru^l organizarea unei noi proceduri pentru atribuirea gestiunii Serviciului;

g)    oricărei înregistrări sau evidențe a Autorizațiilor și înregistrări de proprietate nAcesare; sau

h)    oricărei dezvăluiri făcute în scopul examinării și certificării conturilor uneia dintre Părți.

(4) Când dezvăluirea este permisă în baza alineatului de mai sus, altfel decât conform literelor b).

d), e), g) și h) de mai sus, Partea care furnizează informațiile se va asigura că destinatarul informațiilor este supus acelorași obligații de confidențialitate ca și cele cuprinse în prezentul Contract.

(5)    Delegatul nu va utiliza prezentul Contract sau orice informații emise sau furnizate de sau în numele Delegatarului în legătură eu prezentul Contract altfel decât pentru scopurile prezentului Contract, decât cu acordul scris al Delegatarului.

(6)    La sau înainte de Dala încetării. Delegatul se va asigura că toate documentele sau evidențele computerizate aflate în posesia, detenția sau sub controlul său, care conțin informații referitoare la Serviciu sunt transmise Delegatarului.

ARTICOLUL 33 - PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI DREPTURI DE AUTOR

(1)    în relația dintre Părți. Delegatul își va păstra dreptul de autor și alte drepturi de proprietate intelcctuală/industrială asupra Documentației Tehnice și a altor documente de proiectare elaborate de către acesta, până la aprobarea acestor documente de către Delegatar, dată de la care devin proprietatea sa.

(2)    Anterior aprobării menționate la alin. (I) Delegatul, prin semnarea Contractului, autorizează Delcgatarul să copieze, să folosească și să transmită Documentația Tehnică și alte documente de proiectare elaborate de către Delegat, inclusiv modificările aduse acestora.

(3) Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală ori industrială, dobândite in executarea contractului de servicii vor fi proprietatea exclusivă a Delegatarului, care le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera așa cum va considera de cuviință, fără limitare geografică ori de altă natură, cu excepția situațiilor în care exista deja asemenea drepturi de proprietate intelectuala ori industrială.

ARTICOLUL 34 - TAXE


Toate obligațiile fiscale (taxe. impozite etc.) decurgând din presfarea Serviciului activitatea proprie vor fi suportate de către Partea căreia, în eonformjtate cu respectiva obligație fiscală.

ARTICOLUL 35- CONFLICTUL DE INTERESE

11) Delegatul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni sau îndepărta orice situație care are sau poate a\ea ca efect compromiterea executării prezentului Contract în mod obiectiv și imparțial. Astfel de situații pot apărea ca rezultat al intereselor economice, afinităților politice sau naționale, legăturilor de familie sau emoționale ori al altor legături sau interese comune Oricare ar fi situația, apariția unui conflict de interese trebuie notificată de către Delegat imediat Delegatarului. în scris (2) Delegatul se va asigura că personalul său. inclusiv cel de conducere, nu se află într-o situație care poate da naștere unui conflict de interese. In cazul în care se constată existența unui conflict de interese. Deleiîatul vadua masuri imediate de iniaturare a conflictului de interese constatat.
CONFORM CU ORIGINALUL

(3)    Delegatarul își rezervă dreptul de a verifica dară [măsuri le prevederile prezentului Articol sunt adecvate și de a solicita luarea de va considera acest lucru ca fiind necesar.

(4)    Delegatul se va abține de la orice legături și relații, comerc^rîe sau de altă natură, care au sau pot avea ca efect compromiterea independenței sale sau a pcrsonuIrrTui său. în cazul în care Delegatul nu poate menține această independență. Delegatarul are dreptul de a rezilia Contractul, conform procedurii prevăzute de Articolul 30 ("Rezilierea Contractului”) fără a aduce atingere dreptului Delegatarului de a solicita despăgubiri pentru orice daune suferite ca urmare a acestei situații.

ARTICOLUL 36 - COMUNICĂRI

(1) Orice comunicare între Părți, referitoare la îndeplinirea prezentului Contract, trebuie să fie transmisă Ia următoarele adrese, cu confirmare de primire și în atenția următoarelor persoane: a) Pentru Delegat

în atenția: Manager de Contract, Dl.ZD-na...........................

Adresa:.....................

Fax:.................................

E-mail:.................. b) Pentru Delegatar

în atenția: Dl./D-na.........................

Adresa:...............................

Fax:

E-mail:..............................

c) De asemenea, pentru Autoritatea Municipală

în atenția: DI./D-na.........................

Adresa:...............................

Fax:..............................

E-mail:..............................

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât primirii.momentul transmiterii, cât și în momentul


(3) Comunicările între părți se pot face și prin, fax sau e-mail sub condiția confirmării de primire.

(4)    Dacă notificarea este transmisă prin poștă, aceasta se va face prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și este considerată ca fiind primită de destinatar la dala menționată de oficiul poștal de destinație pe confirmarea de primire.

(5)    Dacă notificarea este transmisă prin fax sau e-mail, ea va considerată primită în prima Zi Lucrătoare după data transmiterii.

(6) Notificările orale nu vor fi luate în considerare drept comunicări de \reuna dintre Părți dacă nu sunt confirmate prin una dintre metodele prevăzute în alineatele de mai sus.


alte perso. ligații sau n drept


ARTICOLUL 37 - DREPTURILE TERȚILOR | CONFORM

Nici un element din prezentul Contract fie expres. Tic, implic compensații conform sau în temeiul prezentului Contract \reunei și succesorii lor respectivi, nici nu va elibera sau exonera de obl persoana, terța față de vreuna dintre Părți, nici nu va conferi vreu drept de acțiune împotriva vreunei Părți din prezentul Contract,

ARTICOLUL 38 - RENUNȚARE

(1)    Nicio renunțare nu va avea vreun efect juridic decât dacă este expres indicată ca fiind o renunțare și comunicată în scris celeilalte Părți, conform regulilor de comunicare dintre Părți stipulate la Articolul 36 ("Comunicări") din Contract, și nicio altă acțiune, fapt sau omisiune nu va putea fi interpretată ca renunțare la vreun drept, termen sau prevedere a din prezentul Contract de către \ reuna dintre Părți.

(2)    Nici o renunțare făcută de o Parte la orice termen sau condiție din prezentul Contract, o dată sau de mai multe ori, nu va fi considerată sau interpretată ca o renunțare viitoare la același sau la alte termene sau condiții din Contract.

(3)    Renunțarea unei Părți de a invoca încălcarea unei clauze contractuale sau a unei obligații de către cealaltă Parte nu va fi interpretată în nicio circumstanță ca renunțare la invocarea viitoarelor încălcări ale aceleași sau ale alte clauze contractuale ori ale aceleași sau ale alte obligații ce către aceeași Parte. Dacă oricare dintre Părți încalcă o obligație contractuală, renunțarea din partea Părții prejudiciate de a im oca dreptul său de a cere executarea obligației contractuale nu va fi interpretată ca o renunțare la dreptul însuși, Necxercitarea sau exercitarea cu întârziere de către una dintre Părți a unui drept conferit de prezentul Contract nu poate fi interpretat ca o renunțare la dreptul respectiv.

ARTICOLUL 39    - NULITATEA CONTRACTULUI ȘI DIVIZIBILITATEA

PREVEDERILOR SALE

(I) Dacă în orice moment ulterior Datei Semnării, orice Articol sau prevedere a prezentului Contract sunt declarate de orice instanță de judecată competentă, printr-o hotarare definitivă ca fiind nelegale, nule sau că inaplicabile, conform Legii, respectivul Articol sau prevedere nu va avea forță juridică și efect juridic, dar nclegalitatca sau inaplicabilitatea lor nu sa avea vreun efect asupra validității și aplicabilității oricăror alte prevederi ale prezentului Contract, care vor rămâne în continuare valide și aplicabile în măsura permisă de Lege.

(2) Nulitatea sau inaplicabilitate oricărui Articol sau oricărei prevederi din prezentul Contract \a fi stabilită în conformitate cu Articolul 41 (..Legea aplicabilă și soluționarea litigiilor") din prezentul Contract. Părțile convin să depună toate eforturile pentru a negocia o modificare echitabilă a Articolelor sau prevederilor acestui Contract care sunt anulate sau inaplicabile, iar validitatea sau aplicabilitatea celorlalte prevederi ale Contractului nu vor fi afectate prin aceasta.

ARTICOLUL40-MENȚINEREA UNOR PREVEDERI DUPĂ DATA ÎNCETĂRII

Părțile convin ca la încetarea din orice cauze a Contractului, prevederile privind obligațiile Delegatului de menținere a continuițăyiServiciului pentru o perioadă de maxim 90 (nouăzeci) de Zile, precum și Articolul 41 J^Țe^a apîîfcabilă și soluționarea litigiilor"), Articolul 21 ("Răspunderea, penalități despăgubirii\n sarcina Delegatului”), Articolul 32 ("Confidențialitate"), Articoluî'34 ("Taxe"), VprtBffnâne în vigoare și își vor produce efectele în legătură cu toate aspectele c^ntracțuafc care1 pot^inăren sau se pot menține în continuare după Data încetării Contractului. ’

C. "    ...    -•’ /
cutat conform legilor rorctarea sau exe


ARTICOLUL 41 - LEGEA APLICABILĂ ȘI SOLU1

(1)    Părțile corn in că acest Contract \a fi interpretai și cxe

(2)    în cazul unei dispute sau neînțelegeri privind inie Părțile vor face toate eforturile necesare pentru a soluționa pe cale arfnabilă <\ice dispută în

termen de 30 (treizeci) de Zile (sau o perioadă mai lungă dacă Păn+k^Convin astfel) din momentul în care una dintre Părți a comunicat în scris celeilalte Părții existența unei dispute și obiectul acesteia Dacă disputa nu poate fi soluționată pe cale amiabilă, atunci oricare dintre Părți poate notifica în scris despre imposibilitatea ajungerii la o soluție și în urma acestei notificări fie Parte care a trimis notificarea, fie Partea notificată poate supune spre soluționare disputa în fața instanțelor judecătorești competente din România.

Prezentul Contract este încheiat în limba română, în .................. exemplare originale, câte

unul pentru fiecare.

DELEGATAR Primar.........

DELEGAT

Reprezentant
REGULAMENTUL SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINIȘTRAJil^A FONDULUI IMOBILIAR AFLAT ÎN DOMENIUL PUBLIC ȘI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI SI IN DOMENIUL PRIVAT AL STATULUI

aprobat prin HCGMB nr. 101 / 22.02.2018


CAIETUL DE SARCINI PRIVIND SERVICIUL PUBLJO0E ADMINISTRARE A FONDULUI IMOBILIAR SI A SPATIILOR CU ALTA^DESTINATIE AFLATE IN DOMENIUL PUBLIC SI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI SI IN DOMENIUL PRIVAT AL STATULUI

aprobat prin IICGM1Î nr. 102/22.02.2018

LISTA IMOBILELOR DIN DOMENIUL l’U MUNICIPIULUI BUCUREȘTI SI DON

:iCSJ4HÎMENIUL PRIVAT AL ^PRIVAT AL STATULUI


I ista imobilelor din domeniul public si domeniul prixat al Municipiului București si domeniul prixat al statului xa fi prezentata pana la Data Intrării in Vigoarea Contractului.-V

VțA

'.Ț UttOCriA ?


r.f1

I ARIPELE SERVICIULl'l LA DATA ÎNCEPERII

larilelc Serviciului In Dala începerii vor fi prezentate pana ta Dala__Wlrarii in Vigoare a

ContractuluiPROGRAMUL DE LUCRAProgramul dc lucrări va fi prezentai pana la Data Intrării in Vigoare a Contractului.


f~


if1 nexu nr. 6 Iu

Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de întreținere, repanfffîcurentțb reabilitare, și administrare a fondului locativ aflat ia proprietatea M indcipiufrfTB,ocărești și/sau în administrarea Consiliului Genera! a! Municipiului București

INDICATORII DE PERFORMANȚĂ Șl DE CALITATE Al SERVICIULUI PUBLIC PI BUC DE ADMINISTRARE A FONDULUI IMOBILIAR AFLAT ÎN DOMENIUL PUBLIC Șl PRIV AT AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI SI IN DOMENII L PRIVAT AL STATULUINr.

Cri.

Indicatori de calitate si de performanta

Valori Propuse

Valori aprobate

0

I

2

3

1.

Numărul de sesizări și reclamații privind serv iciile prestate pe tipuri de activități și categorii de utilizatori

- administrare fond locativ

- administrare spații cu altă destinație decât cea de locuința

2.

Ponderea din numărul de reclantații de la pct. 1 care s-au dovedit justificate

3.

Procentul de reclantații de kt pct. 2 care au fost rezolvate

4.

Numărul de reclantații justificate rezolvate în -18 de ore. raportat la numărul total de reclantații justificate rezolvate pe tipuri de activ ități:

- administrare fond locativ    »    »

*

- administrare spații cu altă destinație decât cea de locuința

5.

Numărul de reclantații justificate rezolvate in 15 zile. raportat la n.imârul total de reclantații justificate rezolvate pe tipuri de activități.

- administrare fond locativ

- administrare spații cu altă destinație decât cea de locuința

fi.

Numărul de reclamații justificate rezolvate în 30 zile. raportat la numărul total de reclamații justolicate rezolvate pe tipuri de activ ități:

-administrare fond locativ

- administrare spații cu altă destinație decât cea de locuința

7.

Numărul de reclamații rezolvate privind calitatea activității prestate, raportat la numărul total de reclamații privind calitatea activității prestate

8.

Ponderea din numărul de reclamații de la pct. 7 care s-au dovedit justificate

9.

Ponderea din numărul de reclamații dc la pct. 8 care s-au rezolvat

10.

Numărul de reclamații scrise la care s-a răspuns în termen legal, raportat la numărul total de reclamații scrise, pe tipuri de activități:

- administrare fond locativ

» ; r..

- administrare spații cu aită destinație decât cea de locuința

II.

Numărul de sesizări din partea Agenției de Mediu. Direcției de Sănătate Publică. Inspectoratul de Stal în Construcții, rezolvate, raportate la total sesizări primite

-

1 i

n

12.

Numărul de utilizatori care au primit despăgubiri datorate culpei operatorului sau din cauza ncrespeetării condițiilor corespunzătoare dc prestare a activ ității

!_• VS

13. Gradul de realizare a îuerârilor de iulreiinere a imobilelor I aparținând fondului imobiliar, conform planului anual de lucrări și a bugetului de venituri și cheltuieli (UVC) aprobat

14.

1

Gradul de realizare a literarilor de reparații curente a imobilelor din fondul imobiliar conform planului anual și a bugetului de venituri și cheltuieli.

15.

Gradul de realizare a reparațiilor capital în conformitate cu programele anuale, pe tipuri de activități:

- administrare fond locativ

- administrare spații cu altă destinație decât cea de locuință

16.

L...

Gradul de achitare a datoriilor către bugetul de stal, local și fonduri speciale

[ 17.

Gradul de colectare a chiriilor pe tipuri de activ ilăți:

- administrare fond locativ

- administrare spații cu altă destinație decât cea de locuințaty/OAsigurările \or fi prezentate pana Ia Dala Intrării in Vigoare a Contractului.