Hotărârea nr. 155/2018

HOTARAREnr. 155 din 2018-03-28 PRIVIND APROBAREA DELEGARII SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PRIVIND ARCTIVITATILE DE PUBLICITATE STRADALA SI AFISAJ CATRE COMPANIA MUNICIPALA PUBLICITATE SI AFISAJConsiliul General al MuniciROMÂNIA


hotărâre

privind aprobarea delegării serviciului public de administrare a domeniului public și privat al Municipiului București privind activitățile de publicitate stradală și afișaj către Compania Municipală Publicitate și Afișaj

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Urbanism și Amenajarea Teritoriului și al Direcției Generale Economice nr. 1147/6/22.03.2018;

Văzând raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 23/23.03.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 155/27.03.2018;

în conformitate cu prevederile:

-    Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 100/2018 privind aprobarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de delegare a serviciului public și privat privind activitățile de publicitate stradală și afișaj din municipiul București și a Caietului de sarcini al serviciului public de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de publicitate stradală și afișaj din municipiul București;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 19 și art. 45 alin. (2), din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă delegarea serviciului public de administrare a domeniului public și privat al Municipiului București privind activitățile de publicitate stradală și afișaj către Compania Municipală Publicitate și Afișaj.

Art.2 Se aprobă încheierea contractului de delegare în forma prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Contractul de delegare va intra în vigoare la data de 01 iunie 2018.

Art.4 Lista mijloacelor de publicitate și amplasamentelor - anexa nr. 3 la contract va fi aprobată ulterior prin Hotărâre a Consiliului General al Municipiului București.

Art.5 Se împuternicește Primarul General să semneze contractul de delegare prevăzut la art. 2.

Art.6 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Muncipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 28.03.2018.    .

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


' 'A

V- LSjECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, . / y Georgiana Zamfir fMarian 0 ido Culea


București, 28.03.2018 Nr. 155'
B-dul Regina Elîsabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București România- tel; 021 305 55 00; www pmb.ro

Anexa 1Municipiul București, prin Consiliul General al Municipiului București, eu sediul in București. Bulevardul Regina lilisabeta. nr. -17. sector 5. cod unic de înregistrare . . eoni .. deschis la .... reprezentat de doamna Gabriela Firea în calitate de Primar General, denumit în eele ee urmează ..Delegatar". pe de o parte.

și

Societatea Compania Municipală Publicitate și Afișaj București S.A.. eu sediul în București.

strada Arislide Demetriade. nr. 2. etaj.........birou nr..............sector 1. înmatriculată la Oficiul

Registrului Comerțului de pe lângă tribunalul .. eu numărul ... cod unic de înregistrare .... cont

... deschis la .... reprezentată de ... având funcția de......denumită în cele ee urmează

..Delegat", pe de altă parte.

» • * *

Denumite în continuare împreună ..Părțile" și separat ..Partea".

AVÂND ÎN VEDERE:

(A) Dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 71'2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările ulterioare precum și prevederile Hotărârii Guvernului nr. 955 2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;

(B)    l'aptul că. în conformitate cu dispozițiile legale menționate la lit. (A) de mai sus. Delcgatarul are competențe exclusive în ceea ce privește înființarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea și controlul funcționării serviciilor de administrare a domeniului public și privat, iar activitățile privind organizarea publicității afișajului și reclamelor în locurile publice sunt parte componentă a serviciilor de administrare a domeniului public și privat de interes local:

(C)    Dispozițiile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 100 22.02,2018 prin care a fost stabilită gestiunea indirectă (sau delegată) prin intermediul unei societăți cu capital al Municipiului București ca formă de gestiune a Serviciului:

(D)


faptul că societatea Compania Municipală Publicitate și Afișai București S.A. a fost înființată de Municipiul București și organizată ca o întreprindere tipică, bine gestionată și dotată cu mijloacele corespunzătoare astfel încât să presteze Serviciul la cel mai scăzut cost pentru comunitate:

Dispozițiile Hotărârii Consiliului General al care s-a aprobat prezentul Contract.

Municipiului București nr > u


priiAu convenit încheierea prezentului Contract, ce urmează:

CAPITOLUL I. DEFINIȚII SI INTERPRETARE

ARTICOLUL 1 - DEFINIȚII Ș! INTERPRETARE

(1) în sensul prezentului Contract, termenii și expresiile scrise cu majusculă vor avea. cu excepția situației în care contextul reclamă altfel, sensul stabilit în prezentul Articol:

■’An Contractual'’ înseamnă o perioadă de timp începând la Data începerii Contractului si terminându-se la aceeași dală a anilor următori, până la data încetării duratei prezentului Contract;

’Wmpiasamcnt” orice suprafață de teren sau construcție din Aria Delegării, pe care se poate amplasa unul sau mai multe Mijloace de Publicitate, identificată de Delegat și aprobată de Delegalar;

„Aria Delegării” înseamnă aria teritorială corespunzătoare Amplasamentelor și Mijloacelor de Publicitate situate pe domeniul public și sau privat aliat in proprietatea Municipiul București și în administrarea Consiliului General al Municipiului București, astfel cum rezultă și vor rezulta acestea din Anexa nr. 3 la Prezentul Contract 'Lista Mijloacelor de Publicitate .>/ a Unplasanienielor”. Anexa nr. 3 la prezentul contract conține Amplasamentele și* Mijloacele de Publicitate identificatefinvenlariate la Dala Semnării și se completează în mod corespunzător cu Amplasamentele și Mijloacele de Publicitate identificate inventariate după Data Semnării, pe baza unor procese-verbale încheiate între Delegat și Delegalar:

„Autoritatea Competentă” înseamnă orice instanță judecătorească competentă și orice autoritate locală, națională sau organizație internațională, inspectorat, agenție, ministru, minister, persoană oficială sau funcționar public din cadrul Guvernului României, instituție publică:

„Autoritatea Municipală” înseamnă Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice din Municipiul București fAMRSP):

..Autorizații”


înseamnă toate autorizațiile, licențele, permisele, certificatele, avizele, aprobările etc., emise de Delegalar. de Autoritatea Municipală sau de altă Autoritate Competentă. în scopul prestării Serviciului:

"Contract” înseamnă prezentul Contract. împreună eu toate Anexele sale. așa eum pot II modificate acestea sau Contractul la un moment dat cu acordul Părților prin acte adiționale:

„Corpul Agcnților Constatatori” înseamnă totalitatea persoanelor fizice care se legitimează ea atare în baza unui act eliberat în acest sens de Primăria Municipiului București și care sunt împuternicite de Primăria Municipiului București să controleze modul în care Delegatul prestează Serviciul. în categoria persoanelor care au dreptul să controleze modul în care Delegatul gestionează Serv iciul intră și personalul angajat al Delegatțițxilui conform atribuțiilor stabilite de Delegalar prin fișa postului, indiferent dacă acesta are sau rufea li lalea de agent constatator în conformitate eu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2 2001 privind regimul juridic al contravențiilor;


CONFORM CU ORIGINALU"Utilizator” înseamnă persoana care uti

domeniului public și sau privat pentru


amplasarea unui Mijloc Publicitar:

“Data încetării” înseamnă data la care Contractul își încetează efectele între Pârli, fără a aduce atingere excepțiilor stipulate la Articolul 41 ("Menținerea unor prevederi după Dala încetării") din prezentul Contract:

“Data Semnării” înseamnă data când Contractul a fost semnat de către reprezentanții Delegatului și ai Delegatarului sau de către ultimul dintre aceștia în cazul în care Contractul nu este semnat în aceeași zi de ambele Părți :

”Daună” înseamnă orice prejudiciu, direct sau indirect, constând în pierderea efectivă suferită de creditorul obligației neîndeplinite de cealaltă Parte și beneficiul de care acesta este lipsit, la stabilirea prejudiciului ținându-se cont și de cheltuielile pe care Partea prejudiciată le-a realizat pentru limitarea sau evitarea prejudiciului și orice alte costuri și cheltuieli de orice natură și lip. angajate în vederea restabilirii situației care ar II trebuit să existe în lipsa respectivului prejudiciu:

Delegat” înseamnă societatea Compania Municipală Publicitate și Allșaj București S.A.. căreia i-a fost atribuit prezentul Contract:

"Durata Contractului” va avea înțelesul prevăzut la Articolul 3 din prezentul Contract:

..Garanția de Bună Execuție” înseamnă garanția de bună execuție a Contractului, constituită legal de Delegat, conform Articolului 15.J. („Garanția de Bună I xeeuție"). executabilă la pjima cerere a De legatarii lui. pentru a garanta in limita valorii sale:

a)    plata oricăror penalități care se pot înregistra în favoarea Delegatarului.

b)    plata oricăror sume către Delegatar conform prezentului Contract, inclusiv ea urmare a neîndeplinirii de către Delegat a obligațiilor asumate prin prezentul Contract:

“Indicatori de Performanță” înseamnă cerințele și standardele legale de eficiența Serviciului, care trebuie îndeplinite de Delegai, conform Regulamentului Serv icîului:

..Informații Confidențiale" înseamnă: (i) toate evidențele, rapoartele, conturile și alte documente și informații transmise sau puse la dispoziție (și marcate drept confidențiale) de o Parte celeilalte în legătură cu obiectul prezentului Contract (transmise în orice mod și indiferent de suportul pe care sunt stocate), inclusiv toate datele cu caracter personal în sensul Legii privind protecția datelor cu caracter personal: și (ii) informațiile sensibile din punct de vedere comercial care reprezintă acele informații a căror dezvăluire ar prejudicia sau ar putea prejudicia interesele comerciale ale oricărei persoane, secretele comerciale, drepturile de proprietate intelectuală și elementele de knovv-liovv ale oricărei Părți și caic sunt exceptate de la liberul acces la informații conform Legii:

..Lege"    înseamnă orice norme de drept aplicabile în România incluzând, dar Iară a sc

limita la acestea: tratate, legi. ordonanțe, hotărâri, regulamente, coduri, norme metodologice, ordine, decizii, decrete, directive, principii generale de drept și hotărâri judecătorești obligatorii-^ergo omnes. precum și reglementările obligatorii emise la mveluL;Uiiitihii Europene, precum și orice cerință sau recomandare a Autorități d(s Reglementare, ă.unei Xulorități Competente din România sau la nivelul ^Uniunii Europene? 'sau interpretare sau aplicare a oricăreia dintre cele de mai sus de către o Autoritate Competentă din România sau la nivelul Uniunii EftyopenV. In sensul prezentei definiții ..hoituiirUi^


pulecătoreșli obligatorii erga omneCjfZprcAnlu (i) hotărârile judecătorești definitive pronunțate in materia contetțuosuljiirâdminisiraliv prin care s-a anulat în tot sau în parte un act administrativ eu caracter normativ. (ii) deciziile Curții Constituționale prin care se constată neeonstituționalitatea unui act normativ (iii) recursurile în interesul legii pronunțate de înalta Curte de Casație și Justiție asupra problemelor de drept care au lost soluționate diferit de instanțele de judecată precum și (i\> hotărârile judecătorești pronunțate în acțiunile colective introduse de către o categorie anume de cetățeni si care beneficiază de efectele acesteia:

“Legea Achizițiilor" înseamnă legislația aplicabilă la un moment dat privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de serv ieii:

"Mijloace de Publicitate” înseamnă ansamblul de elemente constructive, folosite în scopul prezentării unei activități, produs, serviciu, eveniment, ș.a.. astfel cum sunt acestea descrise prin Regulamentul Serviciului, instalate pe sol, pe fațadele clădirilor sau pe orice alt lip de structură având un sistem propriu de susținere instalat la sol;

“Modificare Legislativă” înseamnă orice intrare în vigoare, modificare, completare.

suspendare, abrogare (totală sau parțială) a oricărei 1 egi astfel cum este definită mai sus sau orice alt eveniment eu efect similar, intervenit după Dala Semnării:

. “Perioada de .Monittyizare” înseamnă o perioadă specifică (respectiv o lună. un trimeslrq sau un an după frecvența eu care sunt monitorizate datele pe care Delegatul le raportează lunar, trimestrial sau anual) pe parcursul căreia Delegatarul sau Autoritatea Municipală monitorizează modul de prestare a Serviciului de către Delegat sau orice perioadă de timp pe parcursul căreia Delegatarul sau Autoritatea Municipală a decis să monitorizeze performanțele Delegatului prin inspecții inopinate;

“Regulamentul Serviciului” înseamnă Rtgulainenitil Serviciului priviutl organizarea public ilăjii, afișajuiui și reclamelor in locurile publice" (Snexâf-jîr<"l la prezentul Contract):

“Remunerația Delegatului” înseamnă un procent din valoarea chiriilor sau a laxelor încasate de Delegat, plătit Delegatului de către Delegatar pentru prestarea Serviciului conform ("Modul de remunerare a Delegatului"):

"Serviciul” înseamnă amenajarea, organizarea și exploatarea locurilor publice de afișaj și reclame și a panourilor publicitare;

„Zi"    înseamnă orice zi calendaristică, atunci când nu se face referire expresă ia „Zi

Lucrătoare":

„Zi Lite rât ou re” înseamnă orice zi în afara (i) zilelor de sâmbătă și duminică; (ii) oricărei zile de sărbători legale în România sau oricărei zile în care băncile sunt închise pentru tranzacții. în conformitate eu Legea îi) vigoare.

(2)    în cuprinsul prezentului Contract și sau în Anexele sale, termen ii. folosiți cu majuscule își vor păstra, indiferent de locul în care sunt folosiți în cuprinsul acestora.‘Jnțelesul dat în definiția aferentă. Formele cuvintelor la singular subînțeleg formele de plural și-invers.

(3)    împărțirea pc capitole și articole, precum și titlunije (lin Contract șutit introduse numai pentru

a ușura sistematizarea și nu va afecta interpretarea'prezentului ("ontrael și nu va servi interpretării intențiilor Părților.    \-j'    ~ q ~

(4)    (;iiice‘referire îâ. articole sau numere de articole va'm^nmi^ltica nu c*-le altlel specificah"o

ț k.,


■î V


CQMF°RM cu origina^.

referire la articolele prezentului Contract. Referirile la apAe vor l\considerate referiri la anexele prezentului Contract.

(5) Referirile la ..acest contract prezentul Contract" vor 11 interpretate ca referiri la acest document după cum este revizuit, modificat sau completat și în vigoare la anumite intervale de timp și va include referiri la orice document care îl revizuiește, modifică sau completează sau intră în v igoare. este încheiat ținând cont de sau in conformitate cu prevederile acestuia.

'arte


(6) Referirile la "Părți" desemnează părțile prezentului Contract, iar referirile la desemnează una dintre părțile prezentului Contract.

(7) lermenii utilizați și nedefiniți în prezentul Contract si care sunt definiți de actele normative aplicabile vor avea înțelesul prevăzut în definiția corespunzătoare din 1 ege.

CAPITOLUL II. OBIECTUL, DURATA ȘI DOCUMENTELE CONTRACTULUI

ARTICOLUL 2 - OBIECTUL CONTRAC11 LI I

(1)    Delegalarul acordă Delegatului, dreptul de a lua toate măsurile și de a întreprinde toate acțiunile și activitățile necesare, in măsura permisă și in condițiile stabilite de Lege. pentru a asigura prestarea în mod corespunzător a Serviciului, cu respectarea Regulamentului Serviciului (AnexauTirțSlîIa Contract), a Caietului de Sarcini al Serviciului (Anexa nr. 2 la Contract) și a Indicatorilor de Performanță (Anexanr. 4 la Contract).

(2)    Prin prezentul contract. Delegatarul mandatează Delegatul, care acceptă mandatul, ca in cadrul prestării Serviciului:

a)    să aprobe. în numele și pe seama Delegatarului instalarea Mijloacelor de Publicitate și executarea lucrărilor aferente pe Amplasamente, menținerea și desființarea Mijloacelor de Publicitate. în Aria Delegării

b)    să încheie în numele și pe seama Delegatarului contractele pentru închirierea Mijloacelor de Publicitate sau pentru ocuparea temporară a Amplasamentelor cu Mijloace de Publicitate:

e) să monitorizeze executarea și încetarea contractelor pentru închirierea Mijloacelor de Publicitate sau pentru ocuparea temporară a Amplasamentelor, așa cum sunt sau vor fi acestea prevăzute în Anexa nr. 3 la prezentul Contract:

d) să încaseze chiriile pentru închirierea Mijloacelor de Publicitate existente aflate în proprietatea Delegatului și/sau taxele pentru ocuparea Amplasamentelor, astfel cum au fost sau vor fi chiriile și taxele aprobate de Delegatar și să le vireze Delegatarului în contul de trezorerie comunicat de acesta:

e)    să urmărească încasarea chiriilor taxelor de la Utilizatori, și să întocmească documentele necesare pentru acționarea acestora în instanță. în numele și pe seama Delegatarului:

/ , / ■

f)    să efectueze demersurile necesare pentru rezilierea contractelor pienlionate la lit. a) în cazul Utilizatorilor rău platnici sau care lyi îtspeclâ prevederile contractelor, inclusiv desființarea Mijloacelor de Publicitate amplasate de.aceștia: '

Ltlz)


//

ARTICOLUL 3 - DURATA CONTRACTULUI

(1) Durata prezentului Contract este de 5 (cinci) ani de la Data S

(2) Părțile pot conveni asupra prelungirii Duratei Contractului ajutorul dc stat și a oricărei I egi aplicabile la data prelungirii, act adițional la Contract nu mai târziu de 12 (douăsprezece) luni înainte de data expirării Contractului.

ARTICOLUL 4 - CONTRACTUL ȘI DOCUMENTELE CONTRACTUALE

(1)    Prezentul Contract reprezintă întreaga înțelegere contractuală a părților cu privire la obiectul acestuia.

(2)    Se consideră că documentele care alcătuiesc Contractul se explică reciproc și se interpretează împreună. In eventualitatea oricăror neconcordanțe intre cuvinte, termeni, fraze sau abrevieri scrise cu majusculă și definite în cadrul unei Anexe. înțelesul stabilit de Articolul f (..Definiții și interpretare") al Contractului va prevala asupra înțelesului dîn Anexă, dacă contextul acestui Contract permite.

(3)    Prezentul Contract are următoarele anexe:

a)    Regulamentul Serviciului (Anexanr. 1);

b)    Caietul de Sarcini al Serviciului (Anexâ.-nKî):

e) Lista Mijloacelor de Publicitate și a Amplasamentelor (Anexa nr. 3):

d)    Indicatorii de Performanță (Anexa nr. 4);

e)    Asigurările (ț\nexa n$5):

Ij Alte anexe care se vor atașa pe Durata Contractului.

(4)    în cazul oricărui conflict sau neconcordanță între corpul principal al Contractului și orice Anexă, clauza din cuprinsul Contractului va prevala, eu excepția situației în care se specifică altfel în prezentul Contract.

CAPITOLUL III. DREPTURILE SI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

ARTICOLUL 5 - DREPTURILE DELEGATARULUI

Delcgalarul are următoare drepturi, pe care le va exercita insă în corelare cu regulamentele, programele și strategiile de dezvoltare adoptate dc Delegatar.

a)    să exercite toate competențele prevăzute de Lege și de prezentul Contract în legătură eu prestarea Serv iciului;

b)    să aprobe Remunerația Delegatului, la propunerea Delegatului, eu avizul prealabil al Autorității Municipale;

c)    să aprobe chiriile pentru utilizarea Mijloacelor de Publicitate și taxele pentru ocuparea Amplasamentelor:

d)    să solicite informații eu privire la nivelul și calitatea Serviciului furnizat prestat de Delegat:

e)    să monitorizeze îndeplinirea obligațiilor contractuale asumate de Delegat:    < ț A

v\a ohliuatiilor

f) să aplice penalități în caz de executare eu întârziere sau neexeeutare'i^T,obligațiilor


contractuale de către Detestai;


g)să sancționeze Delegatul în cazul săvârșirii contravențiilor prevăzute de legesatr-de Regulamentul Serviciului dtn Anexa nr. j la Contract:
ARTICOLUL 6 - DREPTURILE DELEGATULUI

Delegatul are următoarele drepturi:

a) să încaseze Remunerația Delegatului, astfel cum a fost aceasta aprobată de Delegalar.

b> să solicite recuperarea debitelor în instanță:

c) orice alte drepturi prevăzute de I ege sau de prezentul Contract

ARTICOLUL 7 - OBLIGAȚIILE DELEGATARULUI

Delegatarul are următoarele obligații:

a)    să actualizeze și să aprobe modificările la Regulamentul Seniciului. cuprins în Anexa nr. 1 la prezentul Contract. în baza regulamentelor cadru, conform I egii;

b)    să aprobe Remunerația Delegatului cu avizul prealabil al Autorității Municipale:

c)    să vcrillce periodic

I. calitatea Serv iciului prestat:

2 îndeplinirea Indicatorilor dc Performanță:

.3. menținerea echilibrului contractual:

4. gradul de îndeplinire a obligațiilor în sarcina Delegatului:

d)    să nu-l tulbure pe Delegai în exercițiul drepturilor sale ce rezultă din prezentul Contract;

e)    să asigure menținerea echilibrului contractual, stabilit prin prezentul Contract:

Ij alte obligații prevăzute de Lege. de Regulamentul Serviciului, dc Caietul de Sarcini al Serviciului sau de prezentul Contract.

ARTICOLUL 8 - OBLIGAȚIILE DELEGATULUI

(1) Delegatul are următoarele obligații generale:

a)    să asigure prestarea Serviciului conform prevederilor contractuale și cu respectarea Regulamentului Serviciului (&iexa or. J Ia {gpiUraci) și a Caietului dc Sarcini al Serviciului (;

b)    să inventarieze toate Mijloacele de Publicitate existente în Aria Delegării, inclusiv Mijloacele de Publicitate amplasate ilegal:

c)    să identifice și să propună Delegatarului stabilirea Amplasamentelor pentru derularea activităților de allșaj și publicitate astfel cum sunt sau vor 11 prevăzute aceste activități prin Regulamentul Serviciului sau prin Caietul dc Sarcini al Serv iciului:

d)    să propună Delegatarului tipul Mijloacelor de Publicitate care pot/11 instalate pc

Amplasamente:    /

e)    să monitorizeze starea tehnică a Mijloacelor de Publicitate:

Ij să gestioneze Mijloacele dc Publicitate existente aliate în proprieialt'/rDelegatariihii îiLcu

respectarea Legii și a condițiilor stabilite de Delegalar:

gȚsă gestioneze Amplasamentele în mod unitar cu respectarea I caii si a eondițiiîbf'slabihje de

Detegtțlar:

\ f'


r


z?

h)    să asigure un control strict privind protecția mediului natural și construit, proiecția monumentelor și siturilor istorice și arhitectonice, conservarea calității peisajului, respectarea reglementarilor priv ind calitatea în construcții:

i)    să gestioneze Serviciul pe criterii de competitivitate și eficiență economică:

j)    să dețină toate Autorizațiile necesare prestării Serviciului, prevăzute de legislația în vigoare, să obțină și să mențină valabile, pe cheltuiala sa proprie, toate aceste Autorizații:

k)    să asigure respectarea Indicatorilor de Performanță prevazuți în Regulamentul Serviciului și în AnexaȚnr. 4 (..Indicatorii de Performanță") la prezentul Contract, și să îmbunătățească în mod continuu calitatea Serv iciului prestat:

l)    să aplice metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurențiale impuse de I egea Achizițiilor în v igoare;

m)    să înregistreze toate reclamațiile și sesizările, care îi sunt adresate. într-ttn registru și să ia măsurile de rezolvare ce se impun. In registru se vor consemna numele, prenumele persoanei societății cure a reclamat, adresa reclamantului, data și ora reclamației. data și ora rezolvării, numărul de ordine al reclamației care va lî comunicat potentului, la sesizările scrise Delegatul are obligația să răspundă în termen de maximum 30 de /ile de la înregistrarea acestora:

n)    să furnizeze Autorităților Competente. Autorității Municipale și Delegalarului toate informațiile solicitate și* să asigure accesul persoanelor împuternicite de aceștia la toate informațiile, necesare verificării și evaluării funcționării și dezvoltării Serviciului, inclusiv pentru verificarea cantității și calității prestațiilor efectuate, în condițiile 1 egii și ale prezentului Contract:

o)    să țină evidențe tehnice, operative și economice și să raporteze periodic Delegalarului. Autorității Municipale și oricăror alte Autorități Competente dale și informații despre activitatea specifică conform chestionarului din anchetele statistice naționale, după caz. conform l egii în vigoare și prezentului Contract:

p)    să dețină și să păstreze pe întreaga Durată a Contractului documentația pusă la dispoziție de către Delegatar în legătură cu obiectul Contractului: în acest sens Delegatul își va organiza o arhivă tehnică și va actualiza periodic documentele prevăzute de Regulamentul Serviciului (SpgX^t^l’ la Contract):

q)    să furnizeze Delegatarului. Autorității Municipale, informații privind modul de realizare a Indicatorilor de Performanță, să aplice metodologia de comparare a Indicatorilor de Performanță prin raportare la operatorul cu cele mai bune performanțe și să asigure accesul la documentațiile și la actele individuale pe baza cărora furnizează prestează Serviciul, in condițiile Legii:

r)    să nu cesioneze sau transfere în vreun mod prezentul Contract sau orice parte din drepturile și obligațiile sale prevăzute în prezentul Contract, altfel decât în conformitate crf'condițiile. stipulate la ffliț^lyj 8 ("Sub-delegarea și cesiunea”), orice operație realizafe îți alte condiții fiind nulă de drept:

s) să contracteze și să mențină pe toată Durata Contractului toate asiț. ÎA*rticolu|Bl5 ("Asigurări") din prezentul Contract;


prevăzute la


JV O


■-A *


t) să asigure existența personalului necesar pentru prestarea Serviciului și să asigure conducerea operativă, mijloacele tehnice și personalul de intervenție în situații de urgență:
v )să plătească penalitățile contractuale in cuantumul prevăzut de prezentul Contract și Anexele corespunzătoare. în caz de nerespeetare a obligațiilor sale contractuale și a Indicatorilor de Performanță:

w >să dovedească in termen de 12 luni de la Dala Semnării Contractului că certificarea pe care o deține pentru Sistemul de Management al Calității (în conformitate cu standardul ISO900I sau cu un standard echivalent) a fost implementată pentru Aria Delegării:

\) să dovedească în termen de 12 luni de la Dala Semnării Contractului că certificarea pe care o deține pentru Sistemul de Management al Mediului (în confomiitate eu standardul ISO 14001 sau cu un standard echivalent)a fost implementată pentru Aria Delegării:

v) alte obligații prevăzute de lege. de Regulamentul Serviciului, de Caietul de Sarcini al Serviciului sau de prezentul Contract.

CAPITOLUL IV. EXECUTAREA CONTRACTULUI

ARTICOLUL 9 - .Modul de remunerare a Delegatului

(1) Pentru prestarea Serviciului conform prezentului Contract. Delegalarui va plăti Delegatului, lunar, echivalentul unui de procent de % din valoarea chiriilor pentru Mijloacelor de Publicitate existente aliate în proprietatea Delegatului si sau cuantumul laxelor pentru ocuparea Amplasamentelor cu aceste Mijloace de Publicitate încasate șî virate Delegatului eonlomi Alt. 3 alin. (3) lit. d).    *    *

(5) Sumele lunare de plată stabilite potrivit ari. I se facturează lunar de către Delegat Delegatarului. Delegalarui este obligat să achite suma reprezentând contravaloarea facturii emise în termen de 15 (cincisprezece) Zile 1 ucrăloare de la data primirii acestora (termenul de scadență privind plata facturii se ia în calcul începând eu data primirii facturii) în contul următor

(6) Neaehitarea facturii de către Delegalar în termen de 30 (treizeci) de Zile de la data scadenței atrage penalități de întârziere stabilite astfel:

a)    penalitățile se datorează începând eu prima zi după dala scadenței:

b)    penalitățile sunt egale eu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare;

c)    valoarea totală a penalităților nu va depăși valoarea facturii și se constituie venit al Delegatului.

(7) Soluționarea oricăror dispute în legătură eu modul de remunerare a Delegatului se face conform prevederilor Actichjpj.ții 4l (..Legea aplicabilă și soluționarea litigiilor") din pj.czc.nlu] Contract. Până la soluționare disputelor va 11 aplicată Remunerația Delegatului în vigoare. iar în urma soluționării disputei noua remunerație care va intra în vigoare în luna imediat urmțitoare. ARTICOLUL 10 -REDEVENȚA


Nici o Rcdevențft nu va fi plătită de Delegat conform prezentului Contract.

ARTICOLUL II -.MONITORIZAREA CONTRACTULUI

'îA*-


(1) Respectarea și îndeplinirea de către Delegat a Indicatorilor de Performanță, stabitrfi m Regulamentul Serv iciului ($ne.\a nr. î Ia Contract) ea Indicatori de Performanță generali și Indicatori de Performanță garantați, si a celor prevăzuți îti Anexa nr. 4 (..Indicatorii de I’grfoniianță") Ia Contract, și în general a tuturor obligațiilor stabilite prin prezentul Contract vor

fî monitorizate de Delegalar. prin Corpul Agenților Constatatori si prin \utorilatea Municipală, conform termenilor și condițiilor stipulate de prezentul Articol.

(2) Autoritatea Municipală are ca responsabilități și atribuții principale să monitorizeze respectarea de către Delegat a Indicatorilor de Performanță, calitatea și eficiența Serviciului prestat, corespunzător Indicatorilor de Performanță, in conformitate cu prevederile prezentului Contract. Regulamentului Serviciului (Atfejța la Contract) și Anexei îir.3 (..Indicatorii de Performanță"), iar în cazul nerespcctării de către Delegai a Indicatorilor de Performanță

a)    să informeze la timp Delegatul și Delegatartil în legătură cu această ncrespectare

b)    să comunice și sâ stabilească cu Delegatul, după caz. măsuri si termene de conformare

c)    să propună Delegatarului aplicarea penalităților contractuale.

(3)    Delcgatarul. prin Corpul Agenților Constatatori, va monitoriza respectarea de către Delegat a prevederilor prezentului Contract.

(4)    Delegatul trebuie să coopereze cu bună credință cu Autoritatea Municipală și cu Delcgatarul pentru a facilita monitorizarea Serviciului. în acest sens. Delegatul trebuie să ;

a)    pregătească și să transmită raportările prevăzute de prezentul Articol:

b)    să răspundă în maxim 30 (treizeci) de Zile solicitărilor de clarificare transmise de Delegalar Autoritatea Municipală, atunci când acest lucru este posibil sau să notifice Delcgatarul Autoritatea Municipală în legătură cu motivele pentru care nu este posibil sâ răspundă solicitărilor în termenul dat:

*****

c)    să respecte și să se conformeze deciziilor luate de Delegalar sau de Autoritatea Municipală polriv it atribuțiilor acestora;

d)    să informeze Delcgatarul,'Autoritatea Municipală în legătură cu laptele sau condițiile care ar putea facilita îndeplinirea funcțiilor sale;

e) să coopereze cu Delegatartil,'Autoritatea Municipală la orice anchetă pe caic ace(a)sta o poate desfășura în exercițiul atribuțiilor sale de monitorizare în baza prezentului Contract:

I) să permită Corpului Agenților Constatatori, reprezentanților Autorității Municipale sau altor persoane împuternicite de Delegalar în acest scop:

(i) accesul rezonabil la toate documentele necesare care privesc cantitățile și calitatea prestației efectuate, precum și la bunurile utilizate de către Delegat în legătură cu Serv iciul.

(ii) sâ inspecteze, să fotografieze sau să filmeze instalațiile și să cerceteze, să facă fotocopii și să scoată extrase din orice dosar sau registru ținut de către Delegat și să efectueze inspecții, măsurători sau teste.

(5)    Delegatarul/Autoritatea Municipală va informa în prealabil Delegatul asupra^jijțerițîerde a

verifica respectarea Indicatorilor de Performantă, sau de a efectua o inspecție pentrlț verificarea îndeplinirii obligațiilor contractuale și va stabili data cea mai bună pentru efecfuareaArnfieărilor. Aceasta nu va fi totuși înțeleasă însă ca o limitare a drepturilor /și capacității Delegatarului.Autorității Municipale de a-și aduce la îndeplinire îndatorinjg si/în particulat dreptul său de a efectua, din când în când. inspecții aleatorii și sau inonimile privind orice aspecte legate de Serv ieiu.    \

(6)    I a sfârșitul fiecărei Perioade de Monitorizare. Delegatartil Autoritatea Municîfrall^tOntj^rni un "Raport de monitorizare" pe care îl va transmite Delegatului. în termen de 30 (treizeci) de Zile de la încheierea Perioadei de Monitorizate. Acest raport va stabili măsurile de conformare pe care Delegatul trebuie să le adoptea)    explica măsurile pe care Delegatul intenționează să le ia pentru a-și îmbunătăți activitatea in scopul conformării cu Contractul, inclusiv cu nivelul Indicatorilor de Performanță:

b)    prevedea o dată până la care nivelul Indicatorului de Performanță va fi atins, atunci când obiectul măsurilor este un anumit Indicator de Performanță.

(8)    Delegatul va ține și va păstra în bună stare toate înregistrările rezultatelor, evenimentelor și incidentelor. în detaliu, care au legătură sau sunt necesare a fi colectate pentru Indicatorii de Performanță.

(9)    Toate bazele de date și tabelele centralizatoare trebuie păstrate în formal electronic și actualizate periodic. Copii in format electronic trebuie furnizate Delegatarului/Autorilății Municipale la cerere.

(10)    Delegatul va raporta anual Delegatarului și Autorității Municipale, până la sfârșitul primului trimestru al anului următor:


a) raportul privind gradul de îndeplinire a Indicatorilor de Performanță, motivând situațiile neeorespunzătoare apărute și măsurile luate pentru remedierea lor:


b) raportul anual de activ itate.

(11) De asemenea. Delegatul va prezenta. Ia începutul fiecărui An Contractual, Delegatarului dov ez.i:


a)    de plata a impozitelor, laxelor și contribuțiilor. precum și a primelor de asigurări:

b)    de deținere a tuturor Autorizațiilor valabile:

c)    de efectuare a auditului anual al sistemelor de management ISO 9001 (managementul calității), ISO 14001 (Managementul mediului).


ARTICOLUL 12-MĂSURILE 1)E SĂNĂTATE Șl SECURITATE ÎN MUNCĂ

(I) Delegatul va revizui planul său intern de sănătate și securitate în muncă, ori de câte ori va li necesar și va prezenta Delegatarului documentul revizuit.


(2) Delegatul va avea în vedere sănătatea și securitatea în muncă pentru toate persoanele implicate în prestarea Serviciului și va menține toate amplasamentele, clădirile, instalațiile, vehiculele și utilajele (în măsura în care acestea se află sub controlul său) într-o stare de funcționare corespunzătoare pentru evitarea pericolului, va întreține, pe cheltuială proprie, instalația de iluminare, elementele de protecție, semnele de avertizare și va urmări amplasarea și instalarea acestora ori de câte ori va fi necesar, sau la solicitarea Delegatarului sau la solicitarea oricărei Autorități Competente, in domeniul protecției, securității și sănătății populației.


ARTTCOLUL 13 - ASPECTE DE PROTECȚIA MEDIULUI, RESPONSABILITĂȚILOR DE MEDIU ÎNTRE PĂRȚI


ÎMPĂRȚIREA * /


(1) De la Data începerii. Deleuatitl va fi răspunzător de orice încălcare a prevețleFikyc.oricărei

v

- \ a£ti


I egi referitoare la mediul înconjurător, care apare sau a avut loc după această dală.V^,


(2) Delegatul nu va putea 11 ținut responsabil de nici un act. omisiune, fapt saurțctiyilaie Delegatarului, ale căror cauze sunt anterioare Datei începerii și au av ut ca rezultat o încălcaîeĂauJ nerespectare a prevederilor oricărei I egi privind mediul înconjurător. Dclegatarul se obligă să-l despăgubească pe Delegai pentru orice astfel de răspundere legală de mediul înconjurător.

ARI ICOI.I L 14 - GARANȚII

14.1. Garanția de bună execuție


14.1.1. Valoarea Garanției de Bună Execuție este fixată la suma de.................

14.1.2.    Garanția de Bună Execuție se \a constitui, de către Delegatar. prin rețineri succesive din sumele datorate și cuvenite Delegatului până la concurența valorii stabilite a Garanției de Bună Execuție.

14.1.3.    Pentru ev itarea oricărui dubiu, constituirea Garanției de Bună Execuție nu reduce și nu limitează în nieiun lei responsabilitatea Delegatului în legătură cu obligațiile eare-i revin conform Contractului și nu împiedică Delegatarul. în exercitarea atribuțiilor sale de monitorizare a executării Contractului și aplicare a penalităților) să ia orice altă măsură permisă de I egea în v igoare de clauzele Contractului în legătură cu încălcarea de către Delegat a obligațiilor sale.

14.1.4.    Garanția de Bună Execuție poale II executată de către Delegatar. în limita prejudiciului creat, pentru plata sumelor menționate la ArticoRil' 1 ("Definiții și interpretare") din prezentul Contract, numai după notificarea Delegatului în acest sens. cu cel puțin 5 (cinci) Zile înainte, precizând obligațiile care nu au fost respectate, precum și termenul acordat pentru remedierea acestora. Daca Delegatul nu remediază prejudiciul în termenul acordat. Delegatarul va executa Garanția de Bună Execuție. Iară nici o altă notilkare.

14.1.3. în cazul executării totale sau parțiale a Garanției de Bună I xeeuție. Garanția de Bună Execuție va fi reconstituită de eălre Delegatar. prin rețineri succesive din sumele datorate si cuvenite Delegatului până la concurența valorii stabilite a Garanției de Bună I xeeuție.

14.1.6. Delegatarul va relurna Delegatului Garanția de Bună Execuție în lermen de cel mult 14 (paisprezece) Zile de la dala încetării Contractului, dacă Delegatarul nu a ridicat până la acea dală pretenții asupra ei ca urmare a nerespeclării de către Delegat a unor obligații contractuale.

ARTICOLUL 15 - ASIGURĂRI

(I) I ară a aduce atingere altor sarcini, obligații și sau răspunderi ale Delegatului asumate în baza acestui Contract. Delegatul, pe proprie răspundere și cheltuială, va obține și va menține pe întreaga durala a Contractului polițele de asigurare cu acoperirea prevăzută de I ege și în special următoarele asigurări, după cum sunt detaliate în    nr^ 5 Ia prezentul Contract:

a)    Asigurarea de răspundere civilă generală:

b)    Asigurări auto acoperind parcul de mijloace de transport și utilaje folosite de Delegat in gestiunea Serv iciului:

(2)    Delegatul va II obligat să încheie orice alte asigurări prevăzute de Legea în vigoare la un moment dat pe Durata prezentului Contract,

(3)    Delegatul, la cererea Delegatarului. va furniza copii ale polițelor de asigurări prevăzute la

alin, (I) de mai sus.    /    \

(4)    Delegatul se va asigura că fiecare poliță de asigurare cerută prin prezentul Astiețffeare are drept obiect bunuri ce aparțin Delegatarului sau care privește răspunderea civilă )5e legatului:

a)    prevede eă orice acțiune de revendicare a Delegatarului împotriva asigilrgiorulbi va II acceptată de asigurător ca îndeplinind criteriile de revendicare, și

b)    conține prevederile prin care se solicită asigurătorului ea în termen de 30 (ireizeel)-d^jO stî' adreseze o notilkare Delegatarului înainte de orice anulare sau modificare senmifîcaliTă a poliței în cauză. Primirea de către Delegatar a acestor notificări nu va exonera Delegatul de nicîo obligație, responsabilitate sau răspundere contractuală sau legală.


12

(5)    Asigurarea de răspundere eiv ilă va include o clauză prin cafrQ5>siguray>rul acceptă că termenii asigurării se aplică Delegalarului și Delegatului, angajaților. agenților. funcționarilor acestora ca în cazul in care o asigurare separată ar 11 fost încheiată pentru fiecare dintre ei.

(6)    în cazul în care Delegatul nu încheie vreuna dintre asigurările prevăzute de prezentul Articol și detaliate în AijexgȚoL, 5 la Contract sau încheie o asigurare cu acoperire insuficientă. Delegalarui arc dreptul să dea un preaviz de maximum 15 (cincisprezece) /ile Delegatului, pentru a-și îndeplini această obligație, înainte de a rezilia Contractul conform Articolului 31 ("Rezilierea Contractului”).

(7) Delegatul va informa Delegalarui in legătură cu orice situație ce ar putea avea ca efect formularea unei solicitări de plata sau a unei cereri de despăgubiri oricărei polițe de asigurare de îndată ce este posibil și in termen de cel mult 10 (zece) /ile de la producerea evenimentului asigurat. în continuare. Delegatul va soluționa cererea direct cu asigurătorii respectiv i. va acționa în interesul ambelor Părți și va informa Delegalarui despre toate etapele privind soluționarea unor astfel de cereri.

(8)    Delegatul va utiliza toate sumele primite din asigurări pentru daunele sau pagubele bunurilor Contractului pentru a repara, reconstrui sau înlocui bunurile respective in scopul prestării fără întreruperea Serv iciuiui conform prevederilor prezentului Contract.

(9)    în cazul unei cereri de despăgubire formulată în baza oricărei polițe de asigurare încheiate de Delegat, acesta va 11 unic răspunzător pentru achitarea franși/ei Iară a prejudicia utilizarea despăgubirilor de risc acoperite de asigurări în baza Contractului.

(10)    Delegatul va furniza dovezi ale plăților periodice ale primelor de asigurare 1ără întârziere, la c e re rea De legatarii I u i.

ARTICOLUL 16- REGISTRE, EVIDENȚE CONTABILE Șl AUDI!

(1)    Delegatul va respecta standardele și principiile contabile și va menține registrele si înregistrările contabile necesare conform Legii aplicabile.

(2)    Delegatul va evidenția în contabilitate in mod separat, clar și distinct toate intrările și ieșirile contabile în legătură cu prezentul Contract. în conformitate cu dispozițiile legale. în măsura în care Delegatul nu va evidenția aceste intrări și ieșiri contabile în mod separat, atunci Delegalarui va putea rezilia Contractul în condițiile Î^tîcoluiui jQ ("Rezilierea Contractului").

(3)    Delegalarui poale, suportând costurile și cheltuielile, să efectueze un audil al evidențelor și registrelor contabile și al altor documente relevante pentru Contract ținute în condițiile prezentului Articol, inclusiv asupra evidențelor și registrelor lucrărilor și echipamentelor și a oricăror informații. înregistrări și documente contabile care pot 11 solicitate de Delegalar. Delegatul are obligația de a permite Delegalarului și altor persoane autorizate să verifice și să auditeze aceste documente, inclusiv să obțină copii de pe acestea. în orice moment pe Durata Contractului.

(-1) Toate registrele, evidențele. înregistrările și documente contabile ta care se face referire în prezentul Articol vor II păstrate de Delegat pe o perioadă de timp cerută de I ege. I a expirarea acestei perioade. Delegatul nu va arunca sau distruge registrele, evidențele. înregistrările și documentele contabile Iară a cere aprobarea Delegalarului priilll-o adresă scrisă trimisă cu cel puțin 30 (treizeci) de Zile înainte. în urma primirii adresef Delegalarui poate prelua pe cheltuială proprie registrele, evidențele. înregistrările și documente eooinbile. notificând intenția sa prinlr-c adresă trimisă Delegatului cu cel puțin 10 (zece) Ziley'înâinte de expirarea perioadei de 30


(treizeci) de Zile.


;\


ti(1)    Delegatul nu va acorda și nu va solicita nici unei persoane angajate de Delegalar sau de sub-contractanții sau mandatarii acestuia nici un fel de cadou sau plată sub orice formă, ca stimulare sau recompensă pentru a acționa, pentru că a acționai sau că s-a abținut să acționeze intr-un anume fel. pentru că s-a arătat in favoarea sau s-a abținui să se arate in defavoarea oricărei persoane. în legătură cu acest Contract. Orice nerespectare a prezentului articol va II considerată o încălcare gravă a Contractului ce poate duce la rezilierea acestuia conform Articolului 3Q ("Rezilierea Contractului”).

(2)    Delegatarul poate rezilia prezentul Contract, conform Ardcpluluî§30 ("Rezilierea Contractului”). în cazul în care Delegatul sau orice persoană angajată de acesta sau acționând în numele său:

a)    a oferit, a dat sau a fost de acord să ofere oricărei persoane orice cadou sau comision de orice natură drept stimulent sau recompensă pentru ca a realizat sau realizează ori s-a abținut sau se abține de la vreo faptă legală de prezentul Contract ori de orice altă relație contractuală cu Delegatarul:

b)    a realizat sau s-a abținui de la o acțiune pentru favorizarea sau defavorizarea oricărei persoane în relație cu prezentul Contract sau eu orice alt contract cu Delegatarul:

c)    a comis orice infracțiune de dare și. sau luare de mită ori corupție, potriv it 1 egii. privitor la prezentul Contract sau orice alt contract cu Delegatarul:

d)    a oferit orice onorariu saujecompensă. alta decât salariul. unui salariat al Delegatarului. la care acesta. în virtutea funcției sau poziției ocupate, nu avea dreptul.

ARTICOLUL 18-SUB-DELEGAREA ȘI CESIUNEA

(1)    Delegatul nu va putea subdelega gestiunea Serviciului, subroga, nova. transmite, ceda sau transfera în orice alt mod. totalitatea sau o parte din drepturile și obligațiile sale deriv ate din sau în legătură cu prezentul Contract, fie mod direct, fie indirect, decât dacă Legea în vigoare la dala respectivei operații permite o astfel de subdelegare. subrogare, novație. transmitere, cesiune sau transfer și doar cu acordul scris prealabil al Delegatarului. Nerespectarea condițiilor stipulate de prezentul alineat reprezintă o încălcare grav ă de către Delegat a obligațiilor sale și poate constitui o cauză de reziliere a Contractului conform Articolulțtj 3Q ("Rezilierea Contractului").

(2)    Dispozițiile alineatului precedent nu vor fi interpretate încât să împiedice utilizarea sau angajarea de către Delegat de furnizori, prestatori, antreprenori, mandatari pentru furnizarea de produse sau realizarea de lucrări ori prestarea de servicii cu condiția să nu se poată pretinde că o astfel dc utilizare sau angajare ar constitui o delegare, o cesiune sau o derogare de la oricare dintre drepturile sau obligațiile semnificative ale Delegatului în baza prezentului Contract.

ARTICOLUL 19-CONTRACTELE ÎNCHEIATE DE DELEGAT

Contractele de achiziție de produse, servicii sau lucrări ce vor fi încheiate de către Delegat în legătură cu obiectul prezentului Contract trebuie să respecte I egea Achizițiilor. /

V z' / /f


CAPITOLUL V. RĂSPUNDEREA CONTRACTUaLă \

l'


ARTICOLUL 2(1 - RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

(I) Nerespectarea dovedită de către oricare dintre Părțile contractante a obligațiilor contractuale ce-i incumbă în temeiul prezentului Contract atrage răspunderea contractuală a Părții în culpă.
14


■/


t-


C°NF0^CUn^Ar

(2)    In situația rezilierii Contractului din vina unei Părți, această Parte va datora despăgubiri celeilalte Părți, in cuantumul stabilit de Părți, de un expert independent, desemnat de acestea sau de către instanța judecătorească competentă.

(3)    încetarea prezentului Contract nu va avea ca efect degrevarea de obligații a Părților în cazul în care. prin natura lor. obligațiile respective rămân în vigoare și după Data încetării Contractului. De asemenea. Părțile rămân răspunzătoare pentru orice lapte acte întreprinse de către o Parte pe perioada desfășurării Contractului ale căror rezultate care s-ar ivi după încetarea efectelor Contractului și care ar avea efecte prejudiciabilc pentru cealaltă Parte.

ARTICOLUL 21 RĂSPUNDEREA, PENALI TAȚI ȘI DESPĂGUBIRI IN SARCINA DELEGATULUI

(1) Ncrcspeclarca de către Delegat a Indicatorilor de Performanță, stabiliți conform Regulamentului Serviciului (Anexa nr. î la Contract) și detaliați in Anexa nr. 4 ("Indicatorii de Performanța") la prezentul Contract, va atrage obligația Delegatului de a plăti penalitățile contractuale.

(2)    Delegatul este obligat la plata penalităților contractuale în caz de neîndepltnire a obligațiilor sale, inclusiv pentru următoarele obligații. în cuantumul stipulat în continuare |.se va completa de ta caz la cr/;| :

(3)    Penalitățile sunt aprobate de Dclegalar. la propunerea Autorității Municipale, a Corpului Agenților de Control sau a direcțiilor de speeialitate»din cadrul Primăriei Municipiului București « și sunt comunicate Delegatului Delegatul va 11 obligat la plata penalităților care au rămas definitiv e sau nu au fost contestate în termen de 15 (cincisprezece) zile de la primirea notificării..

(4)    Nercspeetarea gravă și repetată a Indicatorilor de Performanță poale determina rezilierea Contractului de către Dclegalar. conform Ărțicplului 3Q ("Rezilierea Contractului").

(5)    în plus față de orice alte despăgubiri, penalități sau sancțiuni prevăzute în acest Contract. Delegatul va despăgubi Delegatarul și pe mandatarii sau propușii acestuia în legătura eu orice pretenții sau prejudicii invocate de orice altă persoană decât Delegatarul. care pot 11 generale de. sau în cursul, sau în legătură cu neîndeplinirea de către Delegat a oricăror obligații în baza prezentului Contract.

(6)    Delegatul este de drept în întârziere începând eu ziua următoare scadenței. Iară punere formală în întârziere sau efectuarea vreunei alte formalități.

(7) Plata oricăror sume datorate de către Dclegalar Delegatului se efectuează după achitarea de către Delegat a penalităților de întârziere.

(8) Delegatul nu va datora penalități de întârziere conform alin. (2) lit b) și c) atunci când întârzierile s-au produs din culpa Delegatarului. în aceasta ipoteză termenul de execuție a Lucrărilor ee curge în defavoarea Delegatului va fi prelungit în mod corespunzălor-^după constatarea prealabilă de către reprezentanții Părților prin încheierea unui proces-verbal: ?

(9) Plata penalităților prevăzute de prezentul articol nu exonerează Delegatul de obligația sa dea finaliza Lucrările sau de alte sarcini, obligații sau responsabilități care kr-revin- conform

Contractului. Regulamentului Serv iciului și sau Caietului de Sarcini al Serviciuțțâ,

V-V?


ARTICOLUL 22 - RĂSPUNDEREA DELEGA TARULUI

(I) Delegatarul nu îi va tulbura pe Delegat in exercițiul drepturilor rezultate din/jiicMenUiL Contract.
consecință directă a:

a)    apariției unui 1 venimenl de forță Majoră:

b)    ncrespectării de către Delegat a propriilor sale obligații asumate prin prezentul Contract:

c)    acțiunii, inacțiunii sau faptelor unor terțe persoane pentru care Delegatarul nu este responsabil.

ARTICOLUL 23 - EXONERAREA DE RĂSPUNDERE A DELEGATULUI

(1)    I ară a aduce atingere pre\ederilor Articolului 2{ ("Răspunderea, penalități și despăgubiri în sarcina Delegatului") de mai sus privind răspunderea Delegatului, acesta nu va putea li ținut răspunzător pentru neîndeplinirea cretinei obligații ce-i rec ine în baza prezentului Contract dacă neîndeplinirea respectivei obligații este o consecință directă a situațiilor prevăzute la alineatele de mat jos din prezentul Articol.

(2)    Delegatul nu ca li obligat să îndeplinească obligațiile sale contractuale, inclusiv Indicatorii dc Performanță. în măsura în care acesta nu poale. în mod rezonabil, lie ți) să respecte termenele dc îndeplinire a obligațiilor contractuale în perioadele dc timp prevăzute. lie (ii) să continue să îndeplinească obligațiile contractuale, ca o consecință directă a:

a)    apariției unui I venimenl dc I orță Majoră:

b)    lipsei insuficienței fondurilor Delcgalarului pentru plata Remunerației Serviciului: .

a) ncrespectării dc către Dclcgatar a propriilor sale obligații asumate prin prezentul Contract:

e) acțiunii, inacțiunii sau faptelor unor terțe persoane pentru care Delegatul nu este responsabil.

(3)    în cazul în care Delegatul se află în imposibilitatea dc a presta Serviciul. total sau parțial, din orice motiv, sau consideră că anumite circumstanțe ar putea împiedica în mod substanțial prestarea Serviciului. atunci Delegatul va notifica imediat Delegatarul. în condițiile prevăzute dc prezentul Contract oferind în scris detalii cuprinzătoare asupra circumstanțelor. motivelor. durata posibilă a întreruperii și acțiunile avute în vedere pentru remedierea situației, precum și orice alte detalii pe care Delegatarul le solicită în mod rezonabil. Invocarea oricărui motiv care ar putea împiedica în mod substanțial prestarea Serviciului nu va atrage nicio modificare a vreunei clauze a acestui Contract și nu va elibera sau exonera în niciun Ici Delegatul dc obligația dc a presta Serviciul conform Contractului și Legii.

ARTICOLUL 24 - ÎNTINDEREA DESPĂGUBIRILOR

Despăgubirile datorate dc oricare dintre Părți conform prezentului Contract vor acoperi integrai Daunele suferite de Partea sau terțul prejudiciat. în înțelesul prezentului Contract și Articol în despăgubiri nu sunt incluse penalitățile ce pot fi datorate de o Parte conform prezentului Contract    * x

CAPITOLUL VI. EVENIMENTE NEPREVĂZUTE^

\ z,


ARTICOIT L 25 EORTA MAJORĂ


’/z


(1) ..f orța Majoră" înseamnă un eveniment mai presus de voința Părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, imprevizibil și care face imposibilă executarea și respectiv îndeplinirea Contractului. I \eminentele de torță majoră vor include următoarele. Iară a se limita la acestea:    ~    //


te


CONFORM CU ORIGINJU u

a)    Evenimente naturale de torță majoră cum ar fi;    7 v

i.    trăsnete, cutremure, uragane și alte condiții climaterice extraordinare ea dc exemplu

temperaturi anormal de scăzute:    k'-*———X

ii.    explozii, foc sau inundații (dacă nu sunt cauzale dc Partea respectivă sau orice altă persoană pentru care aceasta este responsabilă);

iii.    contaminări nucleare, chimice sau biologice (dacă nu sunt cauzate dc I’artea respectivă sau orice altă persoană pentru care aceasta este responsabilă):

iv.    bombe sau alte muniții neexplodate sau descoperiri de fosile sau relicve arheologice.

b)    Evenimente politice de forță majoră cum ar fi:

i.    război sau război civil (declarat sau nu) sau conflict armat, invazii sau acte ale inamicilor externi, blocade și embargouri:

ii.    acțiuni v iolente de stradă sau rebeliuni eiv ile:

iii.    orice act sau amenințare de terorism credibilă în mod rezonabil la adresa Părții respective:

iv.    greve sau alte mișcări revendicative la seara națională și motivate predominant politie.

c)    Evenimente nefavorabile de forță majoră cum ar fi:

i. refuzyl. Iară un motiv justificat, oricărei Autoritățj Competente dc a elibera orice aviz. permis, licență sau a oricăror autorizații necesare executării obligațiilor contractuale, retragerea acestora sau refuzul de a reînnoi aceste avize, permise, licențe sau autorizații sau orice acte sau omisiuni ale oricărei Autorități Competente având efecte similare:

ii.    orice acțiune reglementară neîntemeiată sau nerezonabilă dispusă de oricare Autoritate Competentă împotriva Delegatului (care poate include orice anulare sau revocare a oricăror permise, licențe sau autorizații existente. Iară un motiv întemeiat):

iii.    orice rechiziționare, expropriere, naționalizare sau confiscare de fado a oricărui bun sau drept semnificativ al Delegatului de către Guvernul României sau de către oricare Autoritate Competentă (alta decât ca rezultat al încălcării dc către Delegat a permiselor, licențelor, autorizațiilor sau a Legii):

iv.    orice acte din partea unor terți inclusiv a Dclcgalarului care afectează semnificativ prestarea Serviciului și care are drept consecință imposibilitatea Delegatului de a asigura prestarea Serv iciului sau continuitatea acestuia.

Forța Majoră nu va include: probleme financiare ale Părților, livrarea cu întârziere a materialelor sau executare cu întârziere/neexecutarea de către contraetanții acestora a obligațiilor! lor contractuale, condiții meteorologice normale în Municipiul București, insuficiența forței de muncă sau a echipamentelor sau a materialelor (dacă nu se datorează Forței Majore)T /

(2) în situația în care un eveniment de forță Majoră (condiție care va incluzi consecințele acestuia) împiedică una dintre Părți să își respecte sau întârzie respectarea obligd|iijpr.decurgând din prezentul Contract, se vor aplica următoarele măsuri:    \ x .

a) Partea va 11 scutită de respectarea și de răspunderea pentru nerespeclarea aceluifybliegții pe care nu le poate îndeplini ea o consecință a unui eveniment de I orță Majoradî)i’ai5 aduce prejudicii obligațiilor de încheiere a asigurărilor corespunzătoare, astfel cum este prevăzut în prezentul Contract.


17

b) Orice perioadă de limp acordată sau permisă în baza prezentului Contract pentru îndeplinirea oricărei obligații (inclusiv obligațiile legate de Indicatorii de Performanță și durata Contractului dacă forța Majoră a afectat integral executarea acestuia) va fi prelungită cu perioada de timp cât durează evenimentul de forță Majoră: cu condiția, totuși, ca Partea afectată să-și fi respectat obligațiile ce-i revin în baza alin. (4) și (5) ale prezentului Articol.

(3)    O Parte afectată de un eveniment de forță Majoră va informa cealaltă Parte, cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 3 (trei) Zile Lucrătoare după ce ia cunoștință de apariția unui eveniment de forță Majoră, furnizând detalii complete despre durata și efectele estimate ale acestuia. Dacă evenimentul de forță Majoră durează mai mult de o săptămână. Partea afectată va informa periodic cealaltă Parte, dar nu mai rar de o dată la două săptămâni despre derularea evenimentelor.

(4)    O Parte afectată de un eveniment de forță Majoră va depune toate eforturile pentru a-și relua îndeplinirea obligațiilor cât mat curând posibil, iar intre timp să diminueze efectele acestui eveniment, pentru a-și îndeplini obligațiile contractuale neafeelate de forța Majoră și va informa complet cealaltă Parte în legătură eu măsurile luate în acest sens. eu condiția ea acest lucru să nu presupună costuri nerezonabile pentru Partea afectată de evenimentul de forță Majoră.

(3) Dacă la expirarea unei perioade de cel puțin......................de la apariția unui eveniment de

forță Majoră, aeesl eveniment de forță Majoră (sau consecințele acestuia) continuă și afectează în mod semnificativ furnizarea Serviciului sau executarea obligațiilor contractuale, astfel încât majoritatea Indicatorilor de Performanță încă de atins nu poate fi îndeplinită și sau majoritatea acelor Indicatdri de Performanță atunCi când respectarea acestora a fost deja îndeplinită nu poale li menținută ea urmare a acelui eveniment de forță Majoră, atunci oricare dintre Părți va avea dreptul să notifice celeilalte Părți încetarea prezentul Contract. Iară ea vreuna dintre ele să pretindă daune-interese. în orice moment după expirarea acestei perioade, cu condiția ca evenimentul de I oiță Majoră să continue încă în momentul acestei notificări și eu un preaviz de 10 (zece) Zile

ARTICOLUL 26-MENȚINEREA ECH1L1BRULI I CONTRACTUAL

(1)    Părțile vor urmări în permanență menținerea echilibrului conlraetual/finaneiar al Contractului.

(2)    Delegatul nu va fi obligat să suporte creșterea sarcinilor legate de execuția obligațiilor sale. dacă această creștere rezultă în urma unui eveniment de forță Majoră, astfel cum este descris la Articolul 25 ("forța Majoră").

(3)    în situația în care. independent de Delegai și de voința sa. Modificări Legislative,

constrângeri tehnice, economice, financiare sau. în general, evenimente neprevăzute care nu constituie evenimente de forță Majoră astfel cum suni acestea definite de prezentul Contrați; datorate sau nu Delegatarului, alterează echilibrul eeonomieo-finaneiar al prezentului CpntractJjji dacă dezechilibrul rezultat nu poale fi remediat prin modillcarea Remunerației'Delegatului, Părțile se obligă să renegocie/e termenii și condițiile prezentului Contract. în scopul restabilirii echilibrul eeonomieo-finaneiar al Contractului.    !(z

(4)    Dacă. la expirarea unei perioade de cel puțin 60 (șaizeci) de Zile sau all lernnm slâbiljt de Părți, de la începerea negocierilor prevăzute la alineatul precedent, acestea eștieț^ă. afuliur oricare dintre Părți va avea dreptul să notifice celeilalte Părți încetarea prezentul Contraelș-jCarâlea vreuna dintre ele să pretindă daune-interese Delegatul va avea obligația de a presta Serviciului în continuare pe o durată de cel mult 90 (nouăzeci) de Zile. în vederea asigurării continuității Serv ic iu lui.

ÎS


(5) Oricare dintre Purii va putea cere modificarea Contractului, in \edenrff menținerii echilibrului contractual financiar în situația in care o Modificare I egislativâ face (ținu sjufinai multe clauze importante ale prezentului Contract sau toate drepturile și obligațiile Delegatului în baza prezentului Contract să devină ilegale sau imposibil de realizat

(6) Delegatarul nu va putea 11 obligai suporte creșterea sarcinilor legate de execuția obligațiilor sale dacă Delegatul nu mai beneficiază de folosința utilă și liniștită a Bunurilor Proprietate Publică;

(7) Prezentul Articol se va aplica și in situația in care. ca urmare a adoptării unor hotărâri sau a altor reglementări de către Delegatar (care nu sunt emise în vederea respectării de către Delegatar a oricărei Modillcări I egislalivc) va rezulta o creștere a costurilor Delegatului sau o majorare a obligațiilor Delegatului.

CAPITOLUL VII. MODIFICAREA CONTRACTULUI

ARTICOLUL 27 -MODIFICAREA CONTRACTULUI PRIN ACORDUL PĂRȚILOR

(1)    Modificarea prezentului Contract se face numai prin act adițional încheiat în scris între Părțile contractante. în condițiile permise de I ege.

(2)    Contractul nu poate II modificat în sensul introducerii în obiectul acestuia a unei activități care nu a lacul obiceiul delegării gestiunii, conform Legii.

• * » * ARTICOLUL 28 - MODIFICAREA UNILATERALĂ A PĂRȚII REGLEMENTARE A CONTRACTULUI DE CĂTRE DELEGATAR

Delegatarul poate modifica unilateral cerințele legale de modul de gestiune și de prestare a Serviciului care suni ptevăzute în Regulamentul Serviciului sau Caietul de Sarcini al Serviciului, atașate ca Ănexe'ie.nrs I și'nr. 2 la prezentul Contract, prin modificarea acestor documente și înlocuirea respectivelor anexe, prin aet adițional la Contract, cu noul Regulament al Serviciului șt sau noul Caiet de Sarcini al Serviciului după caz. In cazul in care aceste modificări afectează echilibrul contractual sc vor aplica prevederile Articolului 26 (“Menținerea echilibrului contractual”).

CAPITOLUL VIII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

ARTICOLUL 29- CAUZELE DE ÎNCETARE A CONTRACTULUI

(1) Prezentul Contract încetează în următoarele situații:

a)    la expirarea duratei pentru care a fost încheiat, daca Părțile nu convin. în scris. prelungireâlȚ acestuia conform prevederilor Articojuiuf 3 (“Durata Contractului"), și conform Legii uri

v igoare la data prelungirii;    / v .

b)    în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilateral» de către Delegatar. cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina Delegatarului:

c)    in cazul nerespcctării obligațiilor contractuale de către Părți, prin reziliereȘo^nloniu Articolului -W (“Rezilierea Contractului”), prin reziliere eu plata unei despăgubiri în\afîîina,^ Părții în culpă:

d)    în condițiile prevăzute la Articolul 25 (“I oița Majoră”). Iară plata unei despăgubiri:


e)    în situația în care. în urma parcurgerii procedurilor peciile prevăzute la (“Menținerea echilibrul^î^ontractual”) este permisă încetarea Contractului;

19


(2) în cazul încetării Contractului înainte de termen, se va acorda un preav iz de 30 (treizeci) de /ile. cu excepția cazurilor în care sunt prevăzute în mod expres in cuprinsul Contractului, alte termene pentru preav iz.

(3) Delegatul va coopera deplin pentru preluarea gestiunii Serviciului cu noul operator căruia i se va delega gestiunea Serviciului sau cu Dclcgatarul. după caz, în sensul următoarelor:

a)    să mențină legătura cu Dclcgatarul și sau noul operator, să furnizeze asistență și sprijin privind Serviciul și transferul lor către Delegatar sau noul operator:

b)    să furnizeze Delegatarului toate informațiile cu privire la prestarea Serviciului și amplasamentele Mijloacelor de Publicitate:

c)    în timpul Contractului sau după încetarea acestuia, să nu acționeze în niciun fel. direct sau indirect, care să prejudicieze, să împiedice sau să facă dificil transferul gestiunii Serviciului.

ARTICOLUL 3(1 - REZILIEREA CONTRACTULUI

30.1.    Rezilierea Contractului din culpa Delegatului

30.1.1.    Dclcgatarul va avea dreptul (dar nu și obligația) rezilieze prezentul Contract. în

momentul survenirii oricăruia dintre următoarele evenimente (..Oh/iyaiii incă/cnie"):

* » * * » a) o încălcare semnificativă, de către Delegat, a oricăreia dintre obligațiile sale. asumate în

baza prezentului Contract, care are un efect negativ semnificativ asupra drepturilor sau obligațiilor Delegalarului sau asupra capacității Delegatarului de a respecta orice prevedere Icuală în viitoare si a cărei încălcare nu a fost remediată de către Deleual. in conformitate

b)

c)

d)

e) 0

g)

h)

i)


nerespeetarea repetată și iiejuslificală a Indicatorilor de Performanță;

nerealizarea corespunzătoare sau la termenul prevăzut a lucrărilor care sunt în sarcina sa conform prezentului Conliaet. Regulamentului Serviciului sau Caietului de Sarcini: renunțarea la sau abandonarea culpabilă a Serviciului, de către Delegat;

nerespeetarea ArtLCPlu.hijîl:Ș ("Sub-delegarea și cesiunea") de către Delegat:

ne furnizarea sau ascunderea de informații semnificative, ce trebuie furnizate Delegatarului sau împiedicarea Delegatarului de a-și exercita drepturile de monitorizare in legătură eu executarea prezentului Contract, astfel cum sunt acestea stabilite de clauzele contractuale;

Delegatul nu a încheiat sau nu a menținut în vigoare asigurările prevăzute de prezentul^ Contract și ÎKneSîf.iî^ ("Asigurări") la Contract;    »

practici corupte ale Delegatului în conformitate eu wtjcolulsfj ("Clauza de/prevenire a corupției”):

alte încălcări semnificative ale obligațiilor contractuale care sunt prevă/ut^expres de prezentul Contract ea reprezentând cauze de reziliere a Contractului.

32.1.2. In cazul în care Dclcgatarul devine îndreptățit să rezilieze prezentul Conlraet iH bji^a

a) Dclcgatarul va trimite Delegatului. în scris, o notificare, menționând felul și întinderea

respectivei neîndepliniri a obligațiilor ("Notificare de încălcare"». Dacă o astfel de notificare ■Tăi

este transmisă. Delegatul va li îndreptățit să remedieze această încălcare în termen de 90


2(1
b) în cazul in care Delegatarul a transmis Notificarea de încălcare și dacă încălcarea nu este remediată in Perioada de Remediere. Delegatarul poale rezilia prezentul Contract, in conformitate cu prevederile lîr«e^g}^}r^erîtului^^a^QW2{

e) Munci când o Obligație încălcată nu poate 11 remediată în mod rezonabil in Perioada de Remediere menționată. Delegatul va lua toate măsurile necesare pentru remedierea încălcării respective în cea mai mare măsură posibilă în timpul Perioadei de Remediere și va face propuneri Delcgatarului. anterior expirării respectivei perioade, privind finalizarea remedierii respectivei Obligații încălcate.

d)    în cazul în care Delegatarul iui acceptă propunerile rezonabile de remediere ale Delegatului sau dacă. după acceptarea propunerilor respective. Delegatul nu remediază Obligația încălcată. în conformitate cu aceste propuneri. Delegatarul poale, printr-o notificare scrisă, adresată Delegatului, să rezilieze Contractul, iar Contractul va înceta începând cu data prevăzută în această notilieare.

e)    Delegatarul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul, printr-o notilieare scrisă adresată Delegatului. Iară nici o compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiția ca această denunțare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru Delegatar. în acest caz. Delegatul arc dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din Contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a

t contractului. ,

30.2 Rezilierea Contractului din culpa Delcgatarului

30.2.1.    Delegatul va avea dreptul (dar nu si obligația) să rezilieze prezentul Contract în caz de încălcare importanță, de către Delegatar. a oricăreia din obligațiile asumate în baza prezentului Contract, care arc un efect negativ semnificativ asupra drepturilor sau obligațiilor Delegatului, in baza prezentului Contract.

30.2.2.    în cazul în care Delegatul are dreptul să rezilieze prezentul Contract în baza Articolului 30K27Ț. se va aplica nniluli\ mttiainlis procedura prevăzută |q Articolul 30. Î.T.

CAPITOLUL IX ALTE CLAUZE

ARTICOLUL 31 - POLITICA PRIVIND FORȚA DE MUNCĂ

(1)    Delegatul va asigura forța de muncă necesară pentru furnizarea Serviciului, precum și formarea profesională a salariaților. Delegatul este răspunzător de angajarea în prestarea Serviciului a unui număr suficient de persoane cu abilitățile. îndemânările, cunoștințele, instruirea, calificările, autorizările și experiența necesare și adecvate unei bune desla.șiirSri a Serv teiului și se va asigura că are suficient personal de rezervă pentru prestarea în Jning-condiții a Serv ieiului. pe toată Durata Contractului.

4

(2)    Delegatul se va asigura că toți angajații sai implicați în prestarea ServicuiTiii vor fi inslruițî corespunzător cu:

a)    sarcina sau sarcinile pe care angajatul Ic va executa:    ’--

vi

b)    toate prevederile importante ale C ontractului, inclusiv Regulamentul Serv ieitilurși Caietul de Sarcini al Serviciului. anexe la prezentul Contract:

c)    toate procedurile si standapkIc convenite intre Părți la anumite interval de timp:

/

21    fL
CONFORM CU OR|i

d) toate procedurile, regulile, regulamentele și legile aplicabile 'neutru prestarea Serviciului, inclusiv regulile de sănătate și securitate în muncă, rjwțiljW-i-HCîmdiu șt prevederile în caz de incendiu:

(3)    Delegatul va furniza mijloace de identificare a personalului angajat și va solicita personalului să poarte și să aibă la vedere însemnele de identificare pe toată durata furnizării prestării Serv iciului

(4)    Delegatul se va asigura ca personalul propriu își îndeplinește îndatoririle în conformitate cu prezentul Contract.

(5)    Pe perioada executării prezentului Contract. Delegatul se va conforma politicilor referitoare la conduita personalului (inclusiv cele referitoare la măsurile de siguranță) existente în Regulamentul său intern. Delegatarul va avea dreptul să solicite Delegatului comunicarea Regulamentului intern și modificarea Regulamentului intern în măsura în care solicitarea de modificare este rezonabilă. în legătură cu dispoziții ale Regulamentului care afectează modul de prestare a Serviciului și în conformitate cu Legea aplicabilă, dispozițiile legale aplicabile. După aprobarea Regulamentului intern. Delegatul îl va afișa la loc vizibil și îl va aduce la cunoștință tuturor angajaților. făcând dovada acestei formalități către Delegalar prin prezentarea semnăturilor de luare la cunoștință. Delegatul va lua măsuri disciplinare corespunzătoare împotriva oricărei persoane angajate de acesta care nu respectă prevederile Regulamentului intern.

(6)    Delegatul este răspunzător în întregime de angajarea și de condițiile de lucru ale angajaților

(7)    Delegatul este răspunzător și va suporta toate costurile și cheltuielile legate de angajarea personalului, de transportul acestuia și achitarea la timp a salariilor.

(8)    în cazul încetării prezentului C ontract. Delegatul este de acord, iar Delegatarul se angajează să preia direct sau să asigure preluarea de către noul operator al Serviciului, in măsura in care va II posibil, a salariatilor Delegatului, care sunt afectați de către acesta furnizăriPprcstării Serviciului.

(9)    Personalul angajat al Delegatului beneficiază de toate drepturile prevăzute în contractul colectiv sau individual de muncă Delegatul va întocmi planuri anuale, pe categorii profesionale de angajați. în vederea perfecționării acestora, prin participarea lor la cursuri, seminarii. instruiri.

(10)    Numărul angajaților Delegatului va fi stabilii de acesta. în funcție de politicile proprii, dar să fie suficient pentru fumizarea/prestarea Serviciului.

(11)    Delegatul va lua toate măsurile necesare privind igiena, sănătatea, securitatea la locul de

muncă și normele de protecție a muncii. în conformitate eu l egea. Delegatul va aplica metode sigure de lucru pentru toate activitățile prestate în sensul Contractului sau orice alte activități care au legătură eu acesta, pentru a asigura securitatea șt sănătatea propriilor angajați, precunvși a reprezentanților Delcgatarului și a oricărei alte persoane care intra în incintele Delegatului. Principiile și metodele priv ind sănătatea și securitatea în muncă aplicate de DelegăT vorTLin conformitate cu l ceea.    -

12,

(12)    Delegatul preia personalul direct implicat în prestarea Serviciului , din cadrul

ARTICOLUL 32 - CONE1DEN1 IAU LATE

7.


(1) Părțile convin că prevederile prezentului Contract nu vor lî tratate ca Informații Confidențiale și pot fi dezvăluite Iară restricții.

(2) fiecare Parte va păstra confidențiale toate informațiile Confidențiale primite de la cealaltă' Parte in legătură cu prezenluU.'ontraci și va face toate eforturile pentru a împiedica salariații și


fț-i


alte persoane aliate în relații de subordonare să dezvăluie^xfs    (formații Confidențiale

v reunei persoane.

(3)    Alineatul (2) de mai sus nu se va aplica: Nici unei dezvăluiri de informații care este solicitata de către orice persoană care își îndeplinește obligațiile conform prezentului Contract. în scopul îndeplinirii acelor obligații:

a)    oricărei informații cu privire la care o Parte poale demonstra că este deja sau devine general disponibilă și în domeniul public, altfel decât în urma încălcării prezentului Articol;

b)    oricărei dezvăluiri eu scopul de a permite luarea unei decizii de către o Autoritate Competentă sau de către o instanță judecătorească ori tribunal arbitrai;

c)    oricărei dezvăluiri care este solicitată in temeiul oricărei cerințe prevăzute de I cge care are efecte asupra Părții care face dezvăluirea sau al regulilor oricărei burse de valori sau Autorități Competente, care are forță juridică obligatorie sau. dacă nu arc forță juridică obligatorie, conformarea față de aceasta constituie o practică generală a persoanelor supuse reglementărilor bursei de valori sau ale Autorității Competente respective;

d)    oricărei dezvăluiri de informații care sunt deja în mod legal în posesia Părții ca destinatar, înainte de dezvăluirea acestora de către Partea care face dezvăluirea;

c) oricărei furnizări de informații către consultanții profesionali ai Părților:

Ij oricărei dezvăluiri de către Delegatar a unor informații legale de Serviciu și oricărei alte informații care pot fi solicitate în scopul efectuării unui proces de audit. către un delegat ulterior eu privire la Serviciu, inclusiv către consultanții săi. în cazul iu care Deltgatarul decide organizarea unei noi proceduri pentru atribuirea gestiunii Serviciului:

g)    oricărei înregistrări sau ev idențe a Autorizațiilor și înregistrări de proprietate necesare: sau

h)    oricărei dezvăluiri lacute în scopul examinării și certificării conturilor uneia dintre Părți.

(4)    Când dezvăluirea este permisă în baza alineatului de mai sus. altfel decât conform literelor b)

d). e). g) și li) de mai sus. Partea care furnizează informațiile se va asigura că destinatarul informațiilor este supus acelorași obligații de confidențialitate ea și cele cuprinse în prezentul Contract.

(5)    Delegatul nu va utiliza prezentul Contract sau orice informații emise sau furnizate de sau în numele Delegatarului în legătură eu prezentul Contract altfel decât pentru scopurile prezentului Contract, decât cu acordul scris al Delegatarului.

(6)    La sau înainte de Data încetării. Delegatul se va asigura că toate documentele sau evidențele computerizate aflate în posesia, detenția sau sub controlul său. care conțin informații referitoare la Serviciu sunt transmise Deleuatarului.

ARTICOLUL 33 - PROPRIETATE INTELECTUALĂ Șl DREPTURI DE AUTOR »

/ c ___

Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate irrfcleetfTalâ ori industrială, dobândite în executarea Contractului vor 11 proprietatea exclusivă a Donatarului, care le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera așa cum va considera dc cjțiyjintă. Iară limitare geografică ori de altă natură, cu excepția situațiilor in care exista deja asemenea drepturi de proprietate intelectuala ori industrială.    x

\o

23


XRTICQLt'L 34- TAXEI oate obligațiile fiscale {laxe. impozite ele.) decurgând din prestarea Serviciului sau din activitatea proprie vor 11 suportate de către Partea căreia. în conformitate cu Legea. îi incumbă respectiva obligație fiscală.

ARTICOLUL 35- CONFLICTUL DE INTERESE

(1)    Delegatul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni sau îndepărta orice situație care are sau poale avea ca efect compromiterea executării prezentului Contract în mod obiectiv și imparțial. Astfel de situații pot apărea ca rezultat al intereselor economice, afinităților politice sau naționale, legăturilor de familie sau emoționale ori al altor legături sau interese comune Oricare ar 11 situația, apariția unui condici de interese trebuie notificată de către Delegat imediat De legatarului. în scris.

(2)    Delegatul va garanta că personalul său. inclusiv cel de conducere, nu se allă înlr-o situație care poate da naștere unui condici de interese. Delegatul va înlocui, imediat și Iară nici un fel de compensație din partea Delegalarului. orice membru al personalului său care se află înlr-o astfel de situație.

(3)    Delegatarul i.și rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate de Delegat în conformitate cu prevederile prezentului Articol sunt adecvate și de a solicita luarea de măsuri suplimentare dacă va considera acest lucru ca fiind necesar.

(4)    Delegatul se va abține de la orice legături și relații, comerciale sau de altă natură, care au sau pol avea*ca efect compromiterea independenței sale sau a personalului său.* în cazul în care Delegatul nu poale menține această independență. Delegatarul are dreptul de a rezilia Contractul, conform procedurii prevăzute de ArficoluL3Q (‘ Rezilierea Contractului") Iară a aduce atingere dreptului Delegatarului de a solicita despăgubiri pentru orice daune suferite ca urmare a acestei situații.

ARTICOLUL 36- COMUNICĂRI

(I) Orice comunicare între Părți, referitoare ia îndeplinirea prezentului Contract, trebuie să fie transmisă în scris, la următoarele adrese și în atenția următoarelor persoane: a) Pentru Delegat

In atenția: Manager de Contract. DI./D-na..........................

Adresa:....................

lax:.................................

L-mail:..................


b) Pentru Delegatar

în atenția: DI./D-na........................

Adresa:...............................

1 ax:..............................

I -mail:..........................

c) De asemenea, pentru Autoritatea Municipală

în atenția: Dl. D-na.....................

Adresa:.....................

L-inail:..............................(2)    Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și in momentul primirii.

(3)    Comunicările între părți se pot face și prin. lax sau e-mail sub condiția confirmării de primire.

(4)    Dacă notificarea este transmisă prin poștă, aceasta se va face prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și este considerată ca fiind primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal de destinație pe confirmarea de primire.

(5)    Dacă notificarea este transmisă prin lax sau e-mail. ea va considerată primită în prima /i Lucrătoare după data transmiterii.

(6)    Notificările orale nu vor fi luate în considerare drept comunicări de vreuna dintre Părți dacă nu sunt confirmate prin una dintre metodele prevăzute în alineatele de mai sus.

ARTICOLUL 37 - DREPTURILE TER I ILOR

Nici un element din prezentul Contract, fie expres, fie implicit, nu va conferi drepturi sau compensații conform sau în temeiul prezentului Contract vreunei alte persoane, alta decât Părțile și succesorii lor respectivi, nici nu va elibera sau exonera de obligații sau răspundere vreo altă persoană, terță față de vreuna dintre Părți, nici nu va conferi vreun drept de subrogare sau vreun drept de acțiune împotriva vreunei Părți din prezentul Contract.

ARTICOLUL38 - RENUNȚARE

(1)    Nicio renunțare nu va avea vreun efect juridic decât dacă este expres indicată ca fiind o renunțare și comunicată în scris celeilalte Părți, conform regulilor de comunicare dintre Părți stipulate la ^fftîcolul ;3Ș ("Comunicări") din Contract, și nicio altă acțiune, fapt sau omisiune iui va putea fi interpretată ea renunțare la vreun drept, termen sau prevedere a din prezentul Contract de către vreuna dintre Părți.

(2)    Nici o renunțare făcută de o Parte la orice termen sau condiție din prezentul Contract, o dală sau de mai multe ori. nu va lî considerată sau interpretată ea o renunțare viitoare la același sau la alte termene sau condiții din Contract

(3) Renunțarea unei Părți de a invoca încălcarea unei clauze contractuale sau a unei obligații de către cealaltă Parte nu va fi interpretată în nicio circumstanță ea renunțare la invocarea viitoarelor încălcări ale aceleași sau ale alte clauze contractuale ori ale aceleași sau ale alte obligații ce către aceeași Parte. Dacă oricare dintre Părți încalcă o obligație contractuală, renunțarea din partea Părții prejudiciate de a invoca dreptul său de a cere executarea obligației contractuale iui va fi interpretată ca o renunțare la dreptul însuși. Neexercitarea sau exercitarea cu întârziere de către? una dintre Părți a unui drept conferit de prezentul Contract nu poate fi interpretat ea o renunțare la dreptul respectiv,    y

ARTICOLUL 39    - NULITATEA

PREVEDERILOR SALE


,r

C'ONTRACTl LUI SI    1)1 VIZIBILITATEA

(1) Dacă în orice moment ulterior Dalei Semnării, orice Articol sau prevedere a pfuz^ntuliii Contract sunt declarate de orice instanță dc judecată competentă ca fiind nelegale, nule-hctli că . inaplicabile, conform Legii, respectivul Articol sau prevedere nu va avea forță juridică și efect juridic, dar ncîcgalitatea sau inaplicabilitatea lor iui va avea vreun efect asupra validității și aplicabilității oricăror alte prevederi ale prezentului Contract, care vor rămâne în contiiuijiro valide și aplicabile in măsura permisă de I egc.

(2) Nulitatea sau înaplicabilitale oricărui Articol sau oricărei prcvederTTh^ptiușm/ul Contract va fi stabilită în conformitate cu Articolul 41 (..I cuca aplicabilă si soluționarea litigiilor") din prezentul Contract. Părțile convin să depună toate eforturile pentru a negocia o modificare echitabilă a Articolelor sau prevederilor acestui Contract care sunt anulate sau inaplicabile, iar validitatea sau aplicabilitatea celorlalte prevederi ale Contractului nu vor fi afectate prin aceasta

ARTICOLUL 4(1-MENȚINEREA UNOR PREVEDERI DUPĂ DATA ÎNCETĂRII

Părțile convin ca la încetarea din orice cauze a Contractului, prevederile privind obligațiile Delegatului de menținere a continuității Serviciului pentru o perioadă de maxim 90 (nouăzeci) de /ile, precum și ArțîcQlțif 4) ("I egea aplicabilă si soluționarea litigiilor"). Articolul 21 (■Răspunderea. penalități și despăgubiri în sarcina Delegatului*'). Articolul 32 ("Confidențialitate"). ArticoJijfJJ.('Taxe"), vor rămâne în vigoare și iși vor produce efectele în legătură eu toate aspectele contractuale care pol apărea sau se pot menține in continuare după Data încetării Contractului.

ARTICOL! L 41 - LEGEA APLICABILĂ Șl SOLI ȚIONAREA LITIGIILOR

(1)    Părțile convin că acest Contract va 11 interpretat și executat conform legilor din România.

(2)    în cazul unei dispute sau neînțelegeri privind interpretarea sau executarea Contractului. Părțile vor face toate eforturile necesare pentru a soluționa pe cale amiabilă orice dispută în termen de 30 (treizeci) de /ile (sau o perioadă mai lungă dacă Părțile convin astfel) din momentul în care una dintre Părți a comunicat în scris celeilalte Părții existența unei dispute și obiceiul acesteia. Dacă disputa nu poate fi soluționată pe cale amiabilă, alunei oricare dintre Părți • poate notifica in scris despre imposibilitatea ajungerii la o soluție și în urma acestei notificări fie Parte care a trimis notificarea, fie Partea notificată poate supune spre soluționare disputa în fața instanțelor judecătorești competente din România.

Prezentul Contract esle încheiat în limba română. în .................. exemplare originale, câte

unul pentru fiecare.

DELEGATAR Primar .........

DELEGAI

Reprezentant

REGULAMENTUL

SER\ ICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE A DOMEMULl I PI BUC SI PRIN A l PRIVIND ACTIVITĂȚILE DE PI BLICITATE STRAI)NLĂ ȘI NITȘA.I DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI

aprobat prin IICG.MB nr. 99 / 22.02.2(1 ÎS

CAIETUL DE SARCINI

PENTRU SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT PRIVIND ACTIVITĂȚILE DE PUBLICITATE S I RADALA ȘI AEIȘA.I DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI aprobat prin IICGMB nr. 100 / 22.02.2(118

LISTA MIJLOACELOR DE PUBLICI I A I E ȘI A AMPLASAMENTELOR

Lista Mijloacelor de Publicitate si a Amplasamentelor \a fi completata prin act adițional după finalizarea acțiunii de imenlariere a tuturor mijloacelor de publicitate amplasate pe domeniul public si privit al Municipiului București


INDICA LORII DE PERFORMANȚĂ


‘«nform cu originalul
Anexa tir. A la

('(minutul de delegare a țțexiiunii activităților privind uratul foirea publii ini ții, ajișajutui și reclamelor în locurile publice

INDICATORII DE PERFORMANȚĂ Al SERA ICIl EL I DE ADMINISTRARE A DOMENULl I PI BUC Șl PRIVAT PRIUND ACTIVITĂȚILE DE l’t BUCI I A l E STRADALA Șl AFIȘAJ DIN MVMC IPIl I. BVC IRFȘTI

j N’r.crt.

Denumire indiciilor de nerformaniâ    l uitate de măsura

Grad de ocupare a amplasamentelor de publicitate și afișai contractate din totalul amplasamentelor de publicitate și afișaj aprobate

2-

Număr de reelainații și sesizări înregistrate privind siguranța sistemelor de prindere ale mijloacelor de publicitate și alîșaj

3.

Număr de reelainații și sesizări de la pct. 2 care s-au dovedit a fi justificate

4.

Număr de reelainații și sesizări de la pct. 3 rezolvate raportate la numărul de reelainații și sesizări justificate. Durata medie de rezolvare a cazurilor reclamate, justificate.

6.

Număr de reelainații privind poluarea vizuală din loialul reclamațiilor înregistrate.    »

7.

Număr de reclamați) privind poluarea vizuală care sunt justificate raportat la numărul total de reelainații privind poluarea vizuală.

8.

1

9.

Număr de reelainații justilicate. rezolvate raportat la numărul total de reelainații justilicate privind poluarea vizuală.

Durata medie de rezolvare a cazurilor de la pct S.

Număr de reelainații privind poluarea fonică din totalul reclamațiilor înregistrate.

[ II.

Număr de reelainații privitul poluarea fonică care sunt justificate.

- -

12.

Număr de reelainații privind poluarea Ionică justificate, rezolvate, raportat la numărul de reelainații justilicate.

13.

Durata medie de rezolvare a cazurilor privind poluarea fonică justilicate și rezolvate.

14.

1 împde tratare a reclamațiilor scrise

15.

1 imp de răspuns la reelainațiiIgJdfîfmice

16.

j imp de tratare spiitjiă^tfdTetifa

' CONFORM CU ORfGHUl

\W/țIA


ASIG LUĂRILE

Asigurările \or fi prezentate pana la Dala Intrării in Vigoare a Contractului