Hotărârea nr. 156/2018

HOTARAREnr. 156 din 2018-03-28 PRIVIND STERILIZAREA GRATUITA A CAINILOR SI PISICILOR FARA PEDIGREE, CU DETINATOR, DE PE RAZA MUNICIPIULUI BUCURESTI
liul General al Municipiului București
HOTĂRÂRE

privind sterilizarea gratuită a câinilor și pisicilor fără pedigree, cu deținător, de pe raza Municipiului București

Având în vedere expunerea de motive a consilierilor din cadrul Consiliului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției de Mediu și al Autorității pentru Supravegherea și Protecția Animalelor (A.S.P.A.) nr. 2186/21.03.2018;

Văzând raportul Comisiei de ecologie și protecția mediului nr. 15/26.03.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 156/27.03.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

In conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 258/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân;

-    Art. 41 din Hotărârea Guvernului nr. 1059/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân;

; Art. 7 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016 a achizițiilor publice;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 19 și art. 45 alin. (2), din

Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se împuternicește Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor (A.S.P.A.) să organizeze o procedură internă, în temeiul art. 7 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016 a achizițiilor publice, având ca obiect încheierea unui acord cadru de prestări servicii medical-veterinare cu data de finalizare 31.12.2018.

Art.2 Obiectul acordului cadru îl constituie sterilizarea gratuită a unui număr maxim de 3600 câini și a unui număr maxim de 3600 pisici fără pedigree, cu deținător, aflați în proprietatea persoanelor fizice, cetățeni ai Municipiului București, urmând ca serviciile prestate să fie plătite de către Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor (A.S.P.A.).

Art.3 Valoarea estimată a sterilizării câinilor este de 235 lei fără TVA/femelă și 190 lei fără TVA/mascul și valoarea estimată a sterilizării pisicilor este de 150 lei fără TVA/femelă și 130 lei fără TVA/mascul.

Art.4 Prin program va fi subvenționată sterilizarea unui număr maxim de 2 animale de companie (câini sau pisici), pentru fiecare^posesor de animale de companie, cetățeni ai

/ x    ''4


}

_ ► >/

tal050013,sector 5 București, România;tel.; 021305 5500fWwwjmb.ro Li    ’

Municipiului București, în limita plafonului stabilit, respectiv 3600 câini și 3600 pisici, după principiul primul venit primul servit.

Art.5 Achiziția serviciilor de sterilizare va fi organizată în baza art. 7 alin. (1) lit. c) din Legea 98/2016 a achizițiilor publice, prin organizarea unei proceduri interne de către Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor (A.S.P.A.), ulterior adoptării prezentei hotărâri și asigurării sursei de finanțare.

Art.6 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Muncipiului București și Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor (A.S.P.A.) vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 28.03.2018.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,,


' T"--. SECRETAR GENERAL

A yV .......‘"CIPIULUI BUCUREȘTI,

ieorgiana Zamfir


București, 28.03.2018 Nr. 156’
B-duI Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2