Hotărârea nr. 157/2018

HOTARAREnr. 157 din 2018-03-28 PRIVIND DESEMNAREA AUTORITATII PENTRU SUPRAVEGHEREA SI PROTECTIA ANIMALELOR (A.S.P.A) IN VEDEREA IDENTIFICARII UNOR SPATII CU ALTA DESTINATIE PENTRU DESFASURAREA ACTIVITATI DE PROTECLIE SI ASIGURARE A BUNASTARII ANIMALELOR SI GESTIONAREA ANIMALELOR FARA STAPANprivind desemnarea Autorității pentru Supravegherea și Protecția Animalelor (A.S.P.A) în vederea identificării unor spații cu altă destinație pentru desfășurarea activității de

protecție și asigurare a bunăstării animalelor și gestionarea animalelor fără stăpân

Având în vedere expunerea de motive a consilierilor din cadrul Consiliului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției de Mediu

O și al Autorității pentru Supravegherea și Protecția Animalelor (A.S.P.A.) nr. 2244/22.03.2018;

Văzând raportul Comisiei de ecologie și protecția mediului nr. 16/26.03.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 157/27.03.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân;

- Hotărârii Guvernului nr. 1059/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân;

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 170/2017 privind "Strategia pentru protecția și bunăstarea animalelor în Municipiul București”;

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 331/2017 privind "înființarea unui hotel pentru câini și pisici, unui cimitir și a unui crematoriu pentru animale”;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 19 și art. 45 alin.

(5    0). din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu

modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se împuternicește Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor (A.S.P.A.) să inițieze procedurile privind identificarea unui spațiu cu o altă destinație, în vederea achiziționării de către Municipiul București, pentru desfășurarea activității de protecție și asigurare a bunăstării animalelor și gestionarea animalelor fără stăpân.

Art.2 Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor (A.S.P.A.) are obligația stabilirii metodologiei privind identificarea condițiilor pe care trebuie să le îndeplinească spațiul cu o altă destinație, studierii pieței și identificării spațiului/spațiilor

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Muncipiului București și Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor (A.S.P.A.) vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 28.03.2018.

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel,; 021305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2