Hotărârea nr. 158/2018

HOTARAREnr. 158 din 2018-03-28 PRIVIND ACORDUL DE PRINCIPIU PENTRU ACHIZITIONAREA IMOBILULUI MONUMENT ISTORIC SITUAT IN PIATA PACHE PROTOPOPESCU NR. 9, SECTORUL 2, CU DESTINATIA DE SPATIU CULTURAL
Consiliul General al Municipiului Bucureșli


ROMÂNIA


HOTÂ’r are

privind acordul de principiu pentru achiziționarea imobilului monument istoric situat în Piața Pache Protopopescu nr. 9, Sectorul 2, cu destinația de spațiu cultural

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Cultură, învățământ, Turism nr. 1535/05.03.2018;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 42/26.03.2018, raportul Comisiei cultură și culte nr. 9/26.03.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 158/27.03.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de Nota de Fundamentare a Comisiei de analiză a solicitărilor privind exercitarea dreptului de preemțiune nr. 976/12.02.2018;

Cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (4) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (9) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă de principiu achiziționarea imobilului monument istoric situat în Piața Pache Protopopescu nr. 9, Sectorul 2, cod LMI B-ll-m-B-19486, grupa B, având datele de identificare conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu destinația de spațiu cultural.

Art.2 Primarul General al Municipiului București va numi o comisie de negociere a valorii de achiziție a imobilului.

Art.3 Sumele necesare pentru realizarea achiziției vor fi prevăzute în bugetul local al Municipiului București.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost aprobată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 28.03.2018.

PREȘEDINȚIE ȘEDI^Ț^A    SECRETAR GENERAL

O    AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,

Marian <J>rtan\Jo Culea ,    \    Georgiana Zamfir

București, 28.03.2018 Nr. 158’

B-duI Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro

Anexa 11


Datele de identificare ale imobilului situat în PI A


PIAȚA PACHE PROTOPOPESCU nr. 9, sectorul 2, Municipiul București

Teren în suprafață 585 mp și construcții: Corp

A - clădire S+P+ETAJ 1+ETAJ 2+ETAJ 3 , identificată cu număr cadastral 218212-C1: subsol - suprafața utilă de 224,32 mp, parter -suprafața utilă de 315,18 mp, etaj 1 -suprafața utilă de 319,44 mp, etaj 2 -suprafața utilă de 258,95 mp și etaj 3 -suprafața utilă de 255,37; înscrisă în cartea funciară cu nr. 218212, București sectorul 2, monument istoric Cod LMI B-ll-m-B-19486

V

UKAS

bwMrjwvr

btow

rto soli • rtO 1sooi

001 |