Hotărârea nr. 159/2018

HOTARAREnr. 159 din 2018-03-28 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE URBANISM PLAN URBANISTIC ZONAL B-DUL ENERGETICIENILOR NR. 13-15, SECTORUL 3, BUCURESTIHOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal B-dul Energeticienilornr. 13-15, Sectorul 3, București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 19/23.03.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 159/27.03.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de raportul informării și consultării publicului redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 136/2012;

Văzând documentele emise de:

-    Primăria Sectorului 3 - Certificat de urbanism nr. 566/08.02.2017;

-    Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: aviz de oportunitate nr. 37/04.07.2017;

-    Agenția pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare nr. 28/06.11.2017;

-    Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului București: aviz nr. 1567919/10,11.2017;

-    Comisia Tehnică de Circulație - aviz de principiu nr. 1529835/11705/08.09.2017;

-    Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București - Ilfov - aviz nr. 337973/19.10.2017;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

-    Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000, cu valabilitate prelungită prin Hotărârea C.G.M.B. nr.324/2010, Hotărârea C.G.M.B. nr. 241/2011, Hotărârea C.G.M.B. nr. 232/2012 și 224/15.12.2015;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

în temeiul prevederilor art. 36 alin, {£} lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e), din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă documentația de urbanism Planul Urbanistic Zonal B-dul Energeticienilor nr. 13-15, Sectorul 3, București, în conformitate cu anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 3, părți componente ale documentației de urbanism (avizul Arhitectului Șef nr. 33/04.12.2017 prevăzut în anexa nr. 1, planul de reglementări urbanistice - vizat spre neschimbare prezentat în anexa nr. 2 și Regulamentul Local de Urbanism reprezentând anexa nr. 3), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la emiterea autorizației de construire.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 28.03.2018.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


SECRETAR GENERAL


Marian Oaian


Culea


AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana ZamfirBucurești, 28.03.2018 Nr. 159

CONFORM CU ORIGINALUL


B-dul Regina Elisabeta nr. 47. cod poștal 050013. sector 5 București. România: tel.: 021305 55 00: www.pmb.ro

Pag 2


Anexa 1PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Dezvoltare Urbană Direcția Urbanism

Ca urmare a solicitării și completărilor transmise Primăriei Municipiului București de către S.C. DACRA STUDIO S.R.L. - URB RUR DAN TUDOR, cu sediul în București. Sectorul 2. sir. Argetoaia nr. 5. telefon fax. 0724976964 (în calitate de elaborator și reprezentant al inițiatorului documentației de urbanism S.C. AGAM DEVELOPMENT S.R.L ). înregistrate la Rcgistratura-P.M.B. cu nr.1580414 28.11.2017, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:


PUZ-B-DUL ENERGETICIENILOR NR. 13-15, SECTORUL 3, BUCUREȘTI”

Generat de imobilul : situat în B-dul Energeticienilor nr. 13-15, sectorul 3. în suprafață de 68931,1 lmp, conform Certificatului de urbanism nr. 566 08.02.2017 eliberat de Primarul Sectorului 3, București.

Inițiator : S.C. AGAM DEVELOPMENT S.R.L.

Proiectant: S.C. DACRA STUDIO S.R.L,

Specialist cn drept de semnă turtă RUR: DAN TU DOR

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în PUZ:

Zona studiată prin PUZ se află în intravilanul Municipiului București. în Zona de Est a Municipiului București, și este delimitată astfel: la Nord-str. Nîcolac Pascu. Ia Sud-B-dul Energeticienilor, Ia Est-proprietate privată, Ia Vest-str. Fizicienilor.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. /PUZ/PUD aprobate anterior:

Conform Certificatului de urbanism nr. 566/08.02.2017 eliberat de Primarul Sectorului 3, București, amplasamentul care face obiectul studiului urbanistic se încadrează in P.U.G. M.B. aprobai cu H.C.G M B. nr. 269 2000. cu completările ulterioare, in Unitatea Teritorială de Referință U.T.R. A2b -Subzona unităților industriale și de servicii, caracterizată dc următorii indicatori urbanistici:

-    POTmax=SO%;

-    CUTmaxvolumetric =15 mc mpteren.

-    Hmax-20,00m

PREVEDERI P.U.Z. - RLU PROPUSE:


U.T.R. 2:FUNCȚIUNI - ZONA MIXT A - comcrt/servicii/depozitare POT = 50%;

CUTmax= 2,0 mpADC/nipteren

Rmaxll = P+4E

U.T.R. 3:FUNCT1UNI - ZONA MIXTA - comcrt/servicii/depozitare POT = 60%;

CUTmax= 1,3 mpADC/mpteren Rmaxll = P+2E


U.T.R. 4:FUNCT1UNI : ZONA MIXTA - comcrt/servicii/depozitare POT ~ 50%;

CUTmnx= 2,0 mpADC/nipteren Rmaxll = P+4E

U.T.R. 5: FUNCȚIUNI : circulații, parcaje, spatii verzi POT =15%;

CUTmax= 0,2 mpADC/mpteren Rmaxll = PARTER

CIRCULAȚII, ACCESE: parcarea și gararca autovehiculelor și profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta Normele privind asigurarea numărului minim de Jocuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin IICGMB nr, 66/2006.

Echipare telinico-edilitară: Rețelele edilitare aferente imobilului propus, se vor racorda la rețelele publice de alimentare cu apă. canalizare, energie electrica, gaze. ete.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.Z. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.Z. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.Z.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.Z. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.


'l?/CG/Wi> «? ■ /Rt M3

l nr

te

lffi

I nSl


.rt


U.T.R 1 S=3097S mp Zona comerciala

P.O T max =60%

C.U T max =1 3 Rh max= P*2

U.T.R. 2 S=4955 mp Zona mixta - comert/servicii/U*p

POT max =50%

C U T max =2

Rh max= P+4    J M CONFORM CU ORIGÎNALU J

U.T.R- 3 S=3431 mp

Zona mixta - comert/ș^rvicjtf depozita re

POT max =60%

C UT max =1.3

Rh max= P+2    //

U.T.R. 4 S=19507 mp    t *T u

Zona mixta - comert/servicii/depozitâpp,

POT max =50%

C U T max =2 Rh max= P+4

U.T.R, 5 S=9815 mp

Zona circulații, parcaje si spatii    ț,.

P.O T max =15%

C.U T max =0 2 Rh max= P

pi .'91 , •'J'3

b?-13. n

•:-i - • ■ ’ j : ■

n’î

|    -'ii

£ V    j ț r    x '

i

(3233"'•

3- i

■5 - 1

32 530 ‘ îi

£92154 911

t

31351 < .3*3

59. ■ 15.2-

■ 7= i!

323609.£€4

532063,027

9

' li

323793.501

552072.6’1*

d “

323769.136

592102.272

+ t

323703,435

592362.653

nv

.53-*

323671.412

592460.154

iu

3%

323667.750

591470.052

19

. '5

323655.315

552157.126

r

z,l

323654.033

592432.751

323647.510

592500.620

17

. 696 1

323634.433

592512.734

ii

. m ]

323624.930

592519.250

ii

.626

323614.493

£92524.521

.153

3235S6.360

592533.657

2

. - 29

323583.666

592534.722

. . 3

323572.574

592536.336

ii

H

323549.076

522537.110

C

i j

323543.CIO

592537.316

.nii

323617.107

592543.450

. £3 4

323633.331

592543.£66

5

. C 1 î

323510.643

592539.036

15

. - i

323613.321

592522.603

32

. - 9 £

323663.526

592495.115

1 15

. 4 :

323671.727

592476.565

CA

. S u

323639.600

592420.S55

2

. *t a

323633.741

592415,323

i

323701.261

592416.321

l

.074

323700.423

592417.766

2

. £• 1

323633.433

592416.495

t

.4 = 4

32.3637.255

592415.670

2

.01 9

323635.573

592414.553

104

. i 3    -

323728.351

592315.701

L9

323737.534

592297.376

59

.63'-

323769.436

592247.502

2?,

.Oth

323767.078

592230.431

26

. Vt

323759.973

592220.316

132

.57'';

323736."75

592104.644

45

32331 3.330

592062.074

£1

. 91'

323623.322

532012.653

3 7

.4 75

323641.165

591377.12’

?

.411

323349.333

591961.637

6$

.253

523S77.707

591893.263

0

.054

323377.734

591895.185

73

.347

323007.597

591876.755

<2 2

.371

323785.143

£91863.603

1

.224

323733.927

591963.676

1

.710

323 732.397

591663.420

4

.7 73

323777.637

591863.945

z

.023

323776.103

591876.623

5

.4 32

323776.237

591632.313

3

. *5 6c

323779.112

591634.264

5

.273

323775.441

591833.055

2

.136j


14


Piofil transversal A-A1 existent strada Fizicienilor

Coordonate stereo 70 extrase din , documentația cadastrala executata de ino

cadastrist Mila» 'istanto

Parcela (Lot4) CC

Hr.

?Ct.

CGcrdcsate pct.de car.tur

Lunci"; biter !

0(., . t i, 1

X £ tr.'

Y Iff.)

86

323733.562

591875.511

!1 9.25C

97

323620.387

591337.567

-9.0X5i

33

323602.243

59.532.173

9, X 8 • i

39

323604.357

591824 422

1.636j

90

323606.439

591324.354

13. 35r i

91

323610.513

591312 404

44.1 U

92

323652.423

591326.365

*. 1. ~ J 1

93

323673.090

59.333.239

1 .C-1‘*

377

323675.430

591632.279

4.

336

323577.330

591333.724

4.2'j-'

397

323681.533

591334.997

?.ni

385

323639.524

591337.295

-7.5 7 £ |

339

323669.224

591336. ''60

<•4.075 |

390

323712.036

591344.;1

1.061 {

391

32371 3. 1 22

591344.621

' 9.304 j

392

323731.113

55'- 35 ..7=3

5.113

333

323736.054

591355.0’. 6

5 „ ~ 7 i

394

323739.303

59:355.2 £

S(Lot4)=2992.

P=319.41

5, J


■ t O-Vfc'J Sf»l


3 U Z - S'v Energetc erele' r>- 'T 1 -

REGLEMENTARI URBANISTICEi*3


IU


ELASCRA’

NLME

RRLlcC’AÎ

..rr, 1-n.\.c*2rc.c>?...

PRSlECTAT

irf,    -7 •*■<**;’
REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

AFERENT

PLAN URBANISTIC ZONAL

Bulevardul Energeticienilor nr. 13-15

SECTOR 3 BUCUREȘTI

CONȚINUT:

TITLUL I - DISPOZIȚII GENERALE

TITLUL II - REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE AL TERENULUI

TITLUL III - ZONIFICARE FUNCȚIONALA TITLUL IV - PREVEDERI LA NIVELUL UNITATILO FUNCȚIONALE

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM


Bulevardul Energeticienilor nr.

SECTOR 3 BUCUREȘTI

TITLUL I - DISPOZIȚII

1. Rolul RLU

Regulamentul local de urbanism este o piesa de baza in aplicarea Planului Urbanistic Zonal, intareste si detaliaza sub forma de prescriptii(permisiuni si restricții), reglementările din piesele desenate.

2. Baza legala a elaborării

Regulamentul local de urbanism se elaborează in baza prevederilor Regulamentului General de Urbanism, cu adaptare Ia problematica zonei si reglementările din PUG.

Documentele care au stat Ia baza eliberării Regulamentului Local de Urbanism pentru Bulevardul Energeticienilor nr. 13-15 sector 3, București sunt următoarele :

-Regulamentul General de Urbanism aprobat prin HCGMB nr. 525/1996

-Planul Urbanistic General al Municipiului București impreuna cu Regulamentul Local de Urbanism, aprobate prin HCGMB nr. 269/2000

-Metodologia de elaborare si conținutul cadru al Planului Urbanistic Zonal GM-010-2000.

-Codul Civil actualizat

3. Domeniul de aplicare

Prezentul regulament se aplica terenului din sectorul 3, Bulevardul Energeticienilor nr. 13-15 ce are o suprafața totala de 68.689 mp conform măsurătorilor cadastrale, facand referire si la teritoriile învecinate.


S.C. DACRA STUDIO SRL

Str Arcel^aia Xr 5-Sac[nr2. Eucuresti


Ierenul este proprietatea AGAM DEVEI,OPMFNT SRI conform acte de proprietate si are următoarele vecinătăți;

•    ta NORD - strada Nicolae Pascu si imobile proprietate privata;

•    Ia EST - imobile proprietate privata;

•    la SUD - imobile proprietate privata str Fizicienilor

ta VEST - strada Fizicienilor


TITLUL II - REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUP. TERENURILOR    /

4.    Reguli cu privire la pastrarea integrității mediului si protejarea patrimoniului

natural si construit

Planul urbanstic respecta prevederile OUG 195/2005 si I egii 265/2006 si precizările avizului de mediu al APMB.

Planul urbanistic zonal nu are efecte semnificative asupra mediului.

5.    Reguli cu privire la siguranța construcțiilor si la apararea interesului public

La proiectarea, autorizarea si executarea construcțiilor se vor respecta prescripțiile actelor normative în vigoare.

-    Legea nr 10/1995 - privind calitatea în construcții

■ Legea nr. 572/2005 privind performanta energetica a clădirilor

* Normath ul PI 18 * Normativul de siguranța la foc a construcțiilor

-    Legea nr. 50 /1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții

Amenajarea terenului reglementat nu afecteaza clădirile învecinate

6.    Reguli de amplasare si utilizări admise

instituții, servicii și echipamente publice de nivel supramunicipal, municipal, de sector și de cartier;

sedii ale unor companii și firme, servicii pentru întreprinderi, proiectare, cercetare, expertizare, consultanță în diferite domenii și alte servicii profesionale,

j P.U.Z. B-dul. Energeticienilor nr. 13-15 SECTOR 3-BUCUREȘTI.
1 v!: 0724 976 964


servicii sociale, colective și personale;

sedii ale unor organizații politice, profesionale etc.; lăcașuri de cult; comerț

activități manufacturiere; depozitare mic-gros; hoteluri, pensiuni, agenții de turism; restaurante, baruri, cofetării, cafenele etc.; sport și recreere în spații acoperite; parcaje la sol și multietajate; spații libere pietonale, pasaje pietonale acoperite; spații plantate - scuaruri; locuințe cu partiu obișnuit;locuințe cu partiu special care includ spații pentru profl

7. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii, a parcarillor

Se propun trei accese in incinta, doua din strada din strada Fizicienilor si unul din Bulevardul Energeticienilor, pe un drum de servitute.

-    staționarea autovehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulațiilor publice;

-    locurile de parcare se dimensionează conform H.C.G.M.B. nr.66 din 06.04.2006. și se dispun în construcții supraterane

8. Reguli cu privire la forma si dimensiunile terenurilor pentru construcții

In cazul construcțiilor publice dispuse izolat, terenul minim este de 1000 mp, cu un front la stradă de minim 30.00 metri;

Pentru celelalte categorii de funcțiuni, se recomandă lotizarea terenului in parcele având minim 500 mp și un front la stradă de minim 12.00 metri, în cazul construcțiilor înșiruite dintre două calcane laterale și de minim 18.00 metri în cazul construcțiilor cuplate Ia un calcan lateral sau independente; în funcție de necesități vor putea fi concesionate sau cumpărate una sau mai multe parcele adiacente.

10. Reguli cu privire la amplasarea de spatii verzi si împrejmuiri

Terenul care nu este acoperit cu construcții, platforme și circulații va fi acoperit cu gazon și plantat cu un arbore Ia fiecare 100 mp;


Se recomandă ca minim 75% clin terasele neutilizabile și 10% din terasele utilizabile ale construcțiilor să fie amenajate ca spații verzi pentru ameliorarea microclimatului și a imaginii oferite către clădirile învecinate;    /v

Parcajele vor fi plantate cu un arbore la fiecare 4 locuri de parcakoșrvot fi' ' * înconjurate cu un gard viu de 1,20 metri înălțime;

In zona cu terenuri contractile se vor evita speciile care prin tipul de rădăcină pot mări sensibilitatea la umiditate a terenului de fundare.

Se va evita impermeabiiizarea inutila a terenului; suprafețele betonate vdr fi doar cele strict necesare pentru funcționarea investiției.

TITLUL III - ZONIFICARE

11. Unitati si subunități funcționale

Pe terenul ce face obiectul Planului Energeticienilor nr.13-15" vor fi reglementate 5 U

Zonal PUZ "B-dul. toriale de Referința.


Elemente de compoziție urbana, care au stat Ia baza modificării UTR-uIui sunt:

A)    Silul studiat este un teren cu o funcțiune ce nu aduce nici un beneficiu zonei. Dezvoltarea unei zone comerciale pe situl studiat va reprezenta un motor de dezvoltare pentru zona si va desen! locuințele comerciale aflate adicacent silului.

B)    In zona studiata se remarca o tendința de reconversie a funcțiunilor industriale, aflate in estul străzii Fizicienilor, in spatii de comerț si servicii. Astfel, pentru o imagine urbana coerenta, se propune amplasarea unor funcțiuni ce tin cont de tranziția prin care trece zona studiata

Teritoriul studiat in P.U.Z. a fost impartit in următoarele unitati teritoriale de referința:

U.T.R. 1 - Zona comerciala 5=30.975 mp

P.O.T max =60% C.U.T max =1.3 Rh ma.x= P+2EU.T.R. 3 - Zona mixta ( comerf/servicii/locuinte de serviciu/depozitare) S=3431 mp

P.O.T max =60% C.U.T max =1.3 Rh max= P+2E

U.T.R. 4 - Zona mixta ( comert/servicii/locuinte de serviciu/depozitare) S=19.507 mp

P.O.T max =50% C.U.T max =2 Rh max= P+4E


U.T.R. 5 - Zona circulații, parcaje si spatii verzi S=9815 mp

P.O.T max =15%

C.U.T max =0.2

Rh max= P

TITLUL IV - PREVEDERI LA NIVELUL UNITĂȚILOR SI SUBUNITĂȚILOR TERITORIALE

Pe terenul B-duI. Energeticienilor nr.13-15, teren ce face obiectul Planului Urbanistic Zonal, se afla in prezent o serie de construcții (conform PLANȘA nr. 4 = SITUAȚIA EXISTENTA (scara 1:1000)

In funcție de dorințele beneficiarului, o parte din construcții vor fi demolate si a parte vor ramane pe teren. Investiția propusa prin P.U.Z. va avea mai multe stadii de dezvoltare.


ti


| Str. Areeloaia Nr. 5 Sector2. București_ Tel.: 1)724 976 964

Prin prezentul PLAN URBANISTIC ZONAL, se propune CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI aprobarea unui Regulament de Construire pentru realizarea unor construcții cu caracter definiții în imobilul din B-dul. Fnergeticienilor nr.13-15.

Viitoarele construcții din B-dul. Energeticienilor nr.13-15 , imobil cu o suprafață totala de 68.689 mp conform măsurătorilor cadastrale, se va inscrie intr-un edificabil maxim determinat de următoarele retrageri si alinieri conform PLANȘA nr. 5 = REGLEMENTARI URBANISTICE (scara 1:1000)