Hotărârea nr. 16/2018

HOTARAREnr. 16 din 2018-01-17 PRIVIND PRELUAREA IN ADMINISTRAREA DIRECTA A CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A IMOBILULUI DIN STRADA DONIZETTI NR. 8 - 10, SECTOR 2, IN VEDEREA REALIZARII UNEI PARCARIHOTĂRÂRE

privind preluarea în administrarea directă a Consiliului General al Municipiului București a imobilului din strada Donizetti nr. 8-10, sector 2, în vederea realizării unei parcări

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Generale Dezvoltare si Investiții si Direcției Patrimoniu nr. 17/11.01.2018;


Văzând raportul Comisiei de patrimoniu nr. 2/16.01.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 18/16.01.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de adresa Regiei Autonome de Transport București nr. 110236/11.01.2018 în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (3) și art. 123 alin (1) din Legea nr.

215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se preia din administrarea Regiei Autonome de Transport București în administrarea directă a Consiliului General al Municipiului București, imobilul situat în strada Donizetti nr 8-10, sector 2, în vederea realizării unei parcări.

Art.2 Imobilul se identifică conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Se aprobă relocarea Autobazei Regiei Autonome de Transport București pe bază de proces - verbal, în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, la alte amplasamente care vor fi identificate ulterior.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Regia Autonomă de Transport București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 17.01.2018.B-dul Regina Efeabeta nr. 47, cod poștal 50013, sector 5, București, România

Tel. 021505.55.00

http:www.pmb.ro

O

«fe

V

y

u 5,*s

UKAS

rMvumțtfwni

HkWOWWI

001

001

Anexa 1)    'ANEXA NR. 1.35 la'regulament

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

SCARA 1:1000

Nr. Cadastral ~

Suprafața măsuratâ(mp)

Adresa imobilului:

19580

Mun. București, Strada Donizetti, nr. 8-10. -

Cartea funciară numărul:.

-

U.A.T.    Sector 2

S3Prezentul document urmea; art.23 și art.29 alin. (1) Directorului General al î 700/2014.


;!ii> Crdir. AMC'PI nr.


329600


A. Data referitoare la teren

Nr. Parcelă

Categoria de folosința

Suprafata(mp)

Mențiuni

1

Cc

19580

• Imobil împrejmuit cu gard de beton,delimitat de

proprietăți private si artere vecine.

TOTAL

-

19580

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinație

Suprafața construita la sol(mp)

Mențiuni

CI

CIE

7757

Hala+Vulcanizare, regim inaltime P, suprafața construita desfasurata 7757mp.

C2

că—“

39S

Spălătorie,regim inaltime P+l,suprafața construita desfasurata 1192 mp

C3

CA

22

Magazie, regim inaltime P, suprafața construita desfasurata 22 mp.

C4

CA

18

Cabina poarta, regim inaltime P, suprafața construita desfasurata 18 mp.

C5

CA

25

Cabina poarta, regim inaltime P, suprafața construita desfasurata 25 mp.

C6

CIE

14

Statie pompe, regim inaltime P, suprafața construita desfasurata 14 mp

C7

CA

12

Cămin gaze, regim inaltime P, suprafața construita desfasurata 12 mp

CIE

76

Remiza PSI,regim inaltime P,suprafața construita desfasurata 76 mp

C9

CA

28

Magazie, regim inaltime P, suprafața construita desfasurata 28 mp

TOTAL

8348

Total supratata construita desfasurata = 9144 mp.    '    ’    ■ .    .■


Suprafața totala masurata a imobilului = 19580 mp Suprafața totala din act = 19541 mp


Executai-^?'" ing. Stroescy'Jyragos


Inspector

Confirm introducerea imobilului în baza