Hotărârea nr. 160/2018

HOTARAREnr. 160 din 2018-03-28 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE URBANISM PLAN URBANISTIC ZONAL SOSEAUA VITAN BARZESTI NR. 22, SECTORUL 4, BUCURESTI ,,AREST CENTRAL SUPRATERAN"
Consiliul General al Municipiului BucureștiHOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal Șoseaua Vitan Bârzești nr. 22, Sectorul 4, București „Arest Central Suprateran”

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București;


Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 18/23.03.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 160/27.03.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de raportul informării și consultării publicului redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 136/2012;

Văzând documentele emise de:

-    Primăria Sectorului 4 - Certificat de urbanism nr. 223/4181/16.03.2015;

-    Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: aviz de oportunitate nr. 4/11.01.2017;

-    Agenția pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare nr. 34/07.12.2017;

-    Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului București: aviz nr. 1546628/01.09.2017;

-    Comisia Tehnică de Circulație - aviz de principiu nr. 1546629/13397/09.05.2016;

-    Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii" București - Ilfov - aviz nr. 323462 /08.09.2017;


-    Ministerul Afacerilor Interne - Direcția Generală Logistică - aviz nr. 4.288.317/19.10.2017;

-    Ministerul Apărării Naționale - Direcția Generală de Poliție a Municipiului București -aviz nr. DT/5371 /13.10.2017;

-    Ministerul Afacerilor Interne - Serviciul Român de Informații - aviz nr.


48.096/14.09.2017; în conformitate cu prevederile:

Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

Planului Urbanistic General al MunicipiuIuLȘucurești aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000, cu valabilitate^preltingțtă^prin Hotărârea C.G.M.B. nr.324/2010,

Hotărârea C.G.M.B. nr. 241/201 N^tărâreaC.G.M.B. nr. 232/2012 și 224/15.12.2015;

/A- x,---\ -y A    Y


B-duI Regina Elisabeta nr. 47, cod poșt 013lisect< 5iBucureșt(

' V ~ A H-.y V- ~/mânia; tel.


Cu respectarea prevederilor Legii nr7~5272OO3~privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e), din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă documentația de urbanism Planul Urbanistic Zonal Șoseaua Vitan Bârzești nr. 22, Sectorul 4, București „Arest Central Suprateran", în conformitate cu anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 3, părți componente ale documentației de urbanism (avizul Arhitectului Șef nr. 36/28.12.2017 prevăzut în anexa nr. 1, planul de reglementări urbanistice - vizat spre neschimbare prezentat în anexa nr. 2 și Regulamentul Local de Urbanism reprezentând anexa nr. 3), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la emiterea autorizației de construire.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 28.03.2018.
București, 28.03.2018 Nr. 160

Mul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2Anexa 1PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Dezvoltare Urbană Direcția Urbanism f'jWc/o. i/f *J_

Ca urmare a solicitării și completărilor transmise Primăriei Municipiului București de către S.C. RAUMPLAN DESIGN S.R.L. reprezentantă a DIRECȚIEI GENERALE DE POLIȚIE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI cu sediul în București, Calea Victoriei nr. 19, sectorul 3, telefon 021/3136161, înregistrate la Registratura-P.M.B. prin adresa nr. 1586632/22.12.2017, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:


AVIZ ARHITPUZ - ȘOSEAUA VITAN BARZEȘ FI NRT 2: SECTORUL 4, BUCUREȘTI” “AREST CENTRAL SUPRATERAN’


Generat de imobilul : situat în București, Șoseaua Vitan Bârzești nr. 22, Sectorul 4, București, în suprafață de 32659,98 mp (teren domeniu public al statului, aflat în folosință conform Protocolului privind transmiterea din administrarea Direcției Generale Logistice, în administrarea Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, conform Certificatului de urbanism nr. 223/4181/16.03.2015 emis de Primăria Sectorului 4, București).

Inițiator: DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


Proiectant: S.C. RAUMPLAN DESIGN S.R.L.

Specialist cu drept de semnătură RUR: MĂDĂLINA MOȚCANU-DUMITRESCU Amplasare, delimitare, suprafață zonă studiată în PUZ:

Zona studiată prin PUZ se află în Sectorul 4 al Municipiului București, în intravilanul Municipiului București, delimitată astfel: la Sud - Unitate Militară; Ia Nord - zonă rezidențială; la Vest - Instituție publică; Ia Est - Șoseaua Vitan Bârzești.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. /PUZ/PUD aprobate anterior:

Conform prevederilor Certificatului de urbanism nr. nr. 223/4181/16.03.2015 emis de Primăria Sectorului 4, București, amplasamentul care face obiectul studiului se încadrează în P.U.G. -M.B. aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000 (cu completările ulterioare) în Unitatea Teritorială de Referință (UTR) L3a - subzona locuințelor colective medii cu P+3 - P+5 niveluri formând ansambluri preponderent rezidențiale situate în afara zonei protejate, caracterizată de următorii indicatori urbanistici:

POTmax =30%; CUTmax = l,0mpADC/mpteren;PREVEDERI P.U.Z. - RLU PROPUSE : U.T.R. SI - subzona cu destinație specială Funcțiuni: AREST CENTRAL SUPRATERAN. Indicatori urbanistici obligatorii:

POT = max.38%;

CUT = max. 1,8 mpADC/mpteren;

Rh = 2SP+3E - Hmax - 16,00m.


CIRCULAȚII, ACCESE: parcarea și gararea autovehiculelor și profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentiu noile construcțirși amenajări Autorizate pe teritonullvlunicipiului bucurești și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.

Echipare tehnico-edilitarâ: Rețelele edilitare aferente imobilului propus, se vor racorda la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrica, gaze, etc.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.Z. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.Z. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit n) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.Z.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.Z. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.


CONFORM CU ORIGIN


zori cernu

i_    ■ Zor a nktMUM aantoi oamntsl 0 c» sTdcm

Zor* pcttjr wt«M priwfcal.

Zero wwțwifcr putfl» nwnWpato «I taownirfcfca!* cUoenato/Zora iurtcjuiicrpu&eatenMi (fcxx/toronw reotfonBi WH Zor a da «MM nMi- icMOfl «merdeto aswca fwo DOdc. wi aa

sfotahnaia, aoMdi ahefta «I twaomta,    f«w», trtcâ oroOicf<

kKukitaatft

ZivAbu^dUuuj^n nmJI(P*9,4)vl*«*«(|mbPH> r'j.- 2ir ■ twbfcrpt* uurjiw tic vlHMuart*. urnl-dlvi» bun wbm pwvatiil

Zona tottlrjitor coaava Kc |l hdkdjated 11*58** m

I Zona ENMuOarcM aohw Pata dawrium il'dgfcBdh 1 Zona a fjncțbri O’tțtanntflt ramai* t Zona a Ln$un rd^talR asrddl d denota»

I Zer* a dajtReța apoasa

I Zona d» taraf*. dattev>0*orvtt flW« Ddcasaore tt pwwpu » om tetfkrtiM ai-rtnfrtnrtv)

PROIECT


Bârzești, nr. 22, sector 4

BENEFICIAR

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE - DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

PROIECTANT

GENERAL

S.C. RAUtoPLAN DESIGN S.R.L.

PROIECTANȚI DE SPECIALITATE

S.C. GEODETIC SYS S.R.L. S.C. ROCKWARE UTILITIES S.R.L.

P.F.A. CĂIȚĂ CRISTIAN    S.C. EURO ENVIROTECH S.R.L.

TITLUL PLÂNSEI

»

REGLEMENTAR URBANISTICE

ZONIFICARE FUNCȚIONALA PROPUSA

J40/15405/2008    CUI; RO 24446613

Eucuresli. Sector 3, Sii. Iroion Pcpovici, Nr '28 ADRFSÂ DE CORESPONDENTA Mun. Sibiu, Slrodo Oiluz, nr.12. bloc 12, sc.l, el 2.

Tel;0744612245 0740155225 raumplandesignoHice9gmail.com www.raumplandesignwebs.com


DIRECȚIA URBANISM REGULAMENT LflC^LDgJJRBAț


MIZNR..........

| VIZAT SPRE NESCHIMBAȘ


PLAN'UKBanis IIL Zunal • Arest central suprateran ia nivelul Direcției Generate de Poliție a Municipiului bucurești

București, Șos. Vitan Bârzești, nr. 22, sector 4 MUNICIPIUL BUCUREȘTI

REGULAMENTUL LOCAL DE


U.RBANISM S' 1

aV

^6PLAN URBANISTIC ZONAL

AREST CENTRAL SUPRATERAN LA NIVELUL DIRECȚIEI GENERALE DE POLITIE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, ÎN BUCUREȘTI, ȘOS.

' VITAN BÂRZEȘTI, NR. 22, SECTOR 4V    r î "6" ’ f•iMTJ' 47Q ,.

i-yJ    iej c»REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM


RAUMPlAN OESIGN august 2017llraumplandesign

DIRECȚIA URBANISM regulament local d^urbanism

J40/ 15405/2009    CUP RO 24446613

București. Sector 3, Str. Iraiofi Popovici, tir 128 ADRESĂ DE CORESPONDENTA

Mun. Sibiu. Strada Oituz. nr.12, bloc 12, sc.l. et.2.

AVIZ NR...........

VIZAT SPRE N^SCHIMBARef

'----

laumplandeslgnotflc e'â'gmaît.com www raumplandeilgn webi.com

PLAN uRBANIblic zONaL • Arest centrai suprateran la nivelul Direcției Generale de Poltție a Municipiului bucurșșft, in

București, Șos. Vitan Bârzești, nr. 22, sector 4 MUNICIPIUL BUCUREȘTI

REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM

CONȚINUTUL DOCUMENTAȚIEI

REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM


SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALĂ.

ARTICOLUL 1

ARTICOLUL 2

ARTICOLUL 3

SECȚIUNEA II


UTILIZĂRI ADMISE.

-    UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI.

-    UTILIZĂRI INTERZISE.

-    CONDIȚII DE AMPLASARE. ECHIPARE Șl CONEa


ARTICOLUL 4 • CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI).

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT.

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE Șl POSTERIOARE ALE PARCELELOR. ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ.

ARTICOLUL 8 - CIRCULAȚII Șl ACCESE.

ARTICOLUL 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR.

ARTICOLUL 10 - ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR.

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR.

ARTICOLUL 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ.

ARTICOLUL 13 - SPAȚII LIBERE Șl SPAȚII PLANTATE, DESIGN URBAN

ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI.

SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE Șl UTILIZARE A TERENULUI.

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

GLOSAR DE TERMENIR AUMPt AM DESIGN -august 2017


J40/ 15405/2TO3    CU. RO 744466,3

Bucuic'ti. Sectoi3. Str. IroianPopovxi Ut. 128 ADRESĂ DE CORESPOl'IDENÎA Mvn Sibiu. Strada Oiluz.nr.12, bloc 12 sc.l. el.2.

Tel; 07446,2245    0740,55225


REGul1u53'A UrbaNISM

Regulament-locaitdeurbănism


raumplandeslgnotflceigmalt.com www raunTplandejlgn.webs.com


ut urban,s

AVI2NR...........

VIZAT SPRE NE&CHlMRflj


PLAN UktlANlSI Ic zonal - Arest centrai suprateran la nivelul Direcției Generale de Politie a Municipiului București,

București, Șos. Vitan Bârzeștf, nr. 22, sector 4 MUNICIPIUL BUCUREȘTI

REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM


REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM


S - ZONA CU DESTINAȚIE SPECIALA S1 - SUBZONA CU DESTINAȚIE SPECIALA CU CARACTER URBAN


în vecinătatea amplasamentului Arest Central la nivelul DGPMB se instituie o zonificare funcțională în corelare cu prevederile PUG-MB și ale documentațiilor PUZ aprobate anterior, după cum urmează:

CB1 - subzona serviciilor publice dispersate în afara zonelor protejate

G1 - subzona construcțiilor și amenajărilor pentru gospodărie comunala

L3a - subzona locuințelor colective medii cuP+3-P+4 niveluri formând ansambluri preponderent rezidențiale situate în afara zonei protejate

Definitivarea soluțiilor de dotare cu utilitari a zonei studiate in PUZ se va face la faza PT+DDE.

PI 4 URBANISTIC ZONAL - Arest central tpraiwar nivelul Din Generale de PaH||ț AunlriPlutU Bucura», in l am 1. ?«. V)tar Irreitl. n 12, secta t    POSIBILITĂȚI DE ILUSTRARE URBANISTICĂ

(CATARI [ZZOHĂOE


_L"-BpAJH!Nt$!RATJîiAtfCeTțWNC(PA(.

r.’îlTF !iuJolf'fioALÂCEt?CTUnA( SALĂ JFOftî) GĂBlHeTB MFtJjt/LC

CgnpjTțMihiai

RAUMPlANDESIGN august 2017


R.L.U. P.U.Z. AREST CENTRAL


3 'J-


DIRECȚIA URBANISM

J40 / 15405 / 200B    CUI.RO 74-1466!3

Bucuiesli, Sector 3 Str liaian Popovici. fir I7B ADRESĂ DE CORFSPONDENTA Mijii Sibiu, Strada Oituz, nr.l 2, bloc I2,sc l.et.2. Tel; 0744612245 O74OI55225


REGUtAME^tOCArDElSji

aviznr...........


VIZAT SPRE NESCHIMBA

raumplandesignoHice@gmaH.com www.raurnplandesign.webj.com HLAN ItKdANli i i<_ LdNAL • Arest central suprateran la ntvelut Direcției Generale de poliție a Municipiului bucureș

București, Șos. Vitan Bârzești, nr. 22, sector 4 MUNICIPIUL BUCUREȘTI

REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM
R.L.U. P.U.Z. AREST CENTRALio


Nr.crt

Denumire corp de clădire

Suprafață

construită propusă (mpj

Suprafață desfășurată propusă (mp.)

H.max.

1

CORP A1 - Corp Administrativ 1 isoatii administrative) acces princioal securizat

3682,04 mp.

14728,16 mp.

P+3(16m.)

2

CORP A1 - Corp Administrativ 2 (spații administrative) acces secundar securizat

607,60 mp.

2430,40 mp.

P+3

3

CORP B - Corp activități conexe

1655,94 mp.

6623,76 mp.

P+3

4

CORP C - Corp birouri personal

1924,94 mp.

7699,76 mp.

P+3

5

CORP D - Spații de detenție

2751,11 mp.

11004,44 mp.

P+3

6

Corpuri de legătură - culoare de trecere securizate și spații birouri

928,99 mp.

2786,97 mp.

P+2

TOTAL

11550,42 mp.

45273,49 mp.

2S+P+3E

J40/ 15405/2008    CUI, RO?<(446613

București SeCtoi 3. Str TfaiaitPopovic; fir. 128 ADRESĂ DE CORESPONDENTA Mun Sibiu. Slradn Oiluz, nr 12. bloc 17 sc 1 et2.

Tel:0744612245    0740155225

DIRECȚIA URBANISM -REGULAMENT LOC^LDEURBANISM

aviz nr...............

VIZAT SPRE NESCHIMBAT


roumplandeslgnolflceGigmail.com www.iaumplandeslgn.webj.com

HLaN URBaNISi'IL ZUNAL- Arest central supraterăn la nivelul Direcției Generale de Poliție a Municipiului Bucureșpcn

București, Șos. Vitan Bârzești, nr. 22, sector 4    /

MUNICIPIUL BUCUREȘTI    /

REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM

ZONA CU DESTINAȚIE SPECIALA

SUBZONA CU DESTINAȚIE SPECIALA CU CARACTER URBAN Arest Central Suprateran Ia nivelul DGPMB

UTR S1

DEFINIREA C A R A C T E R U L U I Z O N ET ™    ,

în zona cu destinație specială cu caracter urban studiată se dorește realizarea unei construcții sau ansamblu de corpuri de clădire ce vor avea destinația de centru de detenție, denumit Arest Central Suprateran la nivelul D.G.P.M.B.. Terenul este încadrat în această zonă funcțională deoarece obiectivul menționat anterior face parte din obiectivele destinate apărării țării, ordinii publice și siguranței naționale.


CONDIȚIONĂRI PRIMARE

Pentru schimbarea utilizării funcționale a parcelei, s-a elaborat prezentul PUZ care trebuie să respecte următoarele condiții:

1. delimitarea unui teritoriu suficient de mare pentru a fi relevant în evaluarea impactului urbanistic și funcțional al intervenției. S-a considerat ca teritoriu minim de reglementat, teritoriul adiacent căilor majore de circulație care deservesc pe cel puțin două laturi zona studiată. Este interzisă în zona studiată limitarea teritoriului PUZ ta parcela care a generat PUZ;

Z. s-au inclus servituțile stabilite prin PUG precum și cele apărute ulterior sau a căror necesitate a reieșit din intervenția ce a generat PUZ;

3.    Intervențiile importante propuse în afara incintei Arest Central se vor realiza pe baza unui studiu care privește o întreagă incintă / parcelă în înțeles urban;

4.    s-au inclus reglementările PUG și ale altor documentații PUZ pentru zona în cauză spre a fi preluate și detaliate de PUZ Arest Central la nivelul DGPMB.


SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALĂ.

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE.

UTR S1 - SUBZONA CU DESTINAȚIE SPECIALA CU CARACTER URBAN * utilizări permise conform PUG-, AB

—    unități militare;


—    unități aparținând serviciilor speciale;

—    penitenciare;

—    unități de protecție civilă și de pază con


— unități de poliție.


utilizări permise conform PUZ/ACSDGPMB

— arest central cu spații de/detenției (a i
?'■!/    / M \raumplan design)


VIZAT SPRE NESCHiMaAPt


J.10/ 15405 / 2008    cur: FÎOÎ-1446613

Bucuroșii. Sector 3 Slr Ircurin Popovic', tir 128 | AVIZNR ADRESĂ DE CORESPONDENTA

Mun Sibiu. Strada Oiluz, nr.12. bloc 12, sc 1,el.2 Tel. 0744612245    0740(55225

raumplaiidesIgnofflce'Sgnrall.com wwwraumplaiideslgn.webi.com


TLSN URBANIbllL zUNAL - Arest centrai suprateran ia nivelul Direcției benerale de Politie a Municipiului Bucureș

tn


București, Șos. Vitan Bârzeștf, nr. 22, sector 4 MUNICIPIUL BUCUREȘTI

REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM

Activitati cu caracter special si funcțiunile — locuire de serviciu


—    comerț, servicii

—    accese pietonale si carosabile, parcaj

—    rețele tehnico - edilitare si construcții aferente

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI.

UTR S1 - SUBZONA CU DESTINAȚIE SPECIALA CU CARACTER URBAN

Conform Ordinului MLPAT, MapN, Ml, Ministerul Justiției, SRI, SIE, STS, 5PP nr. 3376/MC/M3.556/2102/667/C1/4093/2012/14083/D-821 din 1996 pentru aprobarea condițiilor de autorizare a construcțiilor cu caracter militar.

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE.

UTR S1 • SUBZONA CU DESTINAȚIE SPECIALA CU CARACTER URBAN

Conform Ordinului MLPAT, MapN, Ml, Ministerul Justiției, SRI, SIE, STS, SPP nr. 3376/MC/M3.556/2102/667/C1/4093/2012/14083/D-821 din 1996 pentru aprobarea condițiilor de autorizare a construcțiilor cu caracter militar.

în perimetrul delimitat de UTR S1 sunt interzise orice funcțiuni, clădiri si amenajari care produc diminuarea valorii peisagistice si ecologice si deci a atractivitatii zonei prin agresarea peisajului, prin provocarea de intense aglomerări, poluări si circulații, prin diminuarea vegetației si distrugerea habitatului, faunei locale si contravin normelor de protecție stabilite pe plan local, pentru Parcul Natural Văcărești.

SECȚIUNEA II - CONDIȚII DE AMPLASARE. ECHIPARE Șl CONFORMARE A CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI)

UTR SI - SUBZONA CU DESTINAȚIE SPECIALA CU CARACTER URBAN

Conform Ordinului MLPAT, MapN, Ml, Ministerul Justiției, SRI, SIE, STS, 5PP nr. 3376/MC/M3.556/2102/667/C1/4093/2012/14083/D-821 din 1996 pentru aprobarea condițiilor de autorizare a construcțiilor cu caracter militar.

Forma și dimensiunile parcelelor vor respecta prevederile Regulamentului General de Urbanism, SECȚIUNEA 4: Reguli cu privire la forma și dimensiunile terenului și ale construcțiilor.

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

UTR S1 - SUBZONA CU DESTINAȚIE SPECIALA CU CARACTER URBAN

Conform Ordinului MLPAT, MapN, Ml, Ministerul Justiției, SRI, SIE, STS, SPP nr. 3376/MC/M3.556/2102/667/C1/4093/2012/14083/D-821 din 1996 pentru aprobarea condițiilor de autorizare a construcțiilor cu caracter militar.

Amplasarea clădirilor fata de aliniament va respecta prevederile Regulamentului General de Urbanism Art. 23: Amplasarea față de aliniament.

Construcțiile din cadrul incintei Arșsf^îgeritral. țSuprateran la nivelul D.G.P.M.B vor respecta o retragere de la aliniamentul șoselei Vitan-Biâq&ști de-min.20,0bm., iar față de celelalte circulații prevăzute în zona vor respecta o aliniere între min. 10; 00 /^/rninslâ^Orii.A

DIRECȚIA URBANISM

REGULAMENT LOCAL PE,URBAfllSM

740/ 15405 / 7008    CUI: RO 24446613

Bucuresli. SeclorO, Slr Trtjion Popotei. tir 128 AORFSĂ DE CORESPONDENTA Muri. Sibiu. Slrado Oi lui, nr, 12, bloc 12, sc. I, et 7.

Iei'.07446)2245    0740155225

roumplandeilgnofflcefigmail eoni www.raumplandesign.webs.com


AVIZNR...........

VIZAT SPRE NE

HLAN URBÂNibi iC ZUNAL - Arest centrai suprateran (a nivelul Direcției Generale de Poliție a Municipiului Uucureș

București, Șos. Vitan Bârzești, nr, 22, sector 4 MUNICIPIUL BUCUREȘTI

REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE Șl POSTERIOARE ALE PARCELELOR UTR S1 - SUBZONA CU DESTINAȚIE SPECIALA CU CARACTER URBAN

Conform Ordinului MLPAT, MapN, Ml, Ministerul Justiției, SRI, SIE, STS, SPP nr,

3376/MC/M3.556/2102/667/0 /4093/2012/14083/D-821 din 1996 pentru aprobarea condițiilor de autorizare a construcțiilor cu caracter militar.

Amplasarea clădirilor fata de limitele laterale sî posterioare va respecta prevederile

Regulamentului General de Urbanism Art. 24: Amplasarea în interiorul parcelei.

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă se respectă:

a.    distanțele minime obligatorii față de limitele laterale și posterioare ale parcelei, conform Noului Cod Civil, dar nu mai puțin de 0,60cm.;

b.    distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unității teritoriale de pompieri.

A.    Amplasarea construcțiilor față de limitele laterale ale parcelei se va face respectând condițiile: amplasarea construcțiilor se va face cu respectarea normelor de igienă cuprinse în Ordinul nr. 119 din 2014 privind aprobarea Normelor de igienă și sănătatea publică privind mediul de viață al populației.

B.    Amplasarea construcțiilor față de limitele de fund ale parcelelor va respecta următoarele condiții: clădirile principale se vor amplasa la o distanță de minim 8,00m. și maxim 10,00m. față de limita de proprietate, cu condiția să nu stânjenească însorirea pe parcela vecină. Clădirile se pot amplasa pe limită, în condițiile alipirii de un calcan existent.

C.    Amplasarea unei construcții principale în spatele unei alte construcții existente aflate la stradă se va face doar cu condiția ca prin înălțimea și volumetria ei să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al clădirii existente sau al străzii și să nu fie perceptibilă din stradă.

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ.

UTR S1 - SUBZONA CU DESTINAȚIE SPECIALA CU CARACTER URBAN

Conform Ordinului MLPAT, MapN, Ml, Ministerul Justiției, SRI, SIE, STS, SPP nr. 3376/MC/M3.556/2102/667/C1/4093/2012/14083/D-821 din 1996 pentru aprobarea condițiilor de autorizare a construcțiilor cu caracter militar.

Distanțele minime dintre clădirile de pe aceasi parcelă trebuie sâ asigure : întreținerea clădirilor;


raumplandesign^^S'AusBjMj.sM


J40 / 15405 / ?008    Cili: RO 24446613

București. Sector 3. 51». Iroiau Popovici Nr. 12S ADRESĂ DE CORESPONDENTA Muri. Sibiu. Strada Oiluz. nr.12, bloc 12, «c i el 2,

Tel:0744612245    0740155225


REGULAMENTCtOtoAtD£-(jRBANISM

aviznr...........34X^/£....


raumpfondeilgnoffTce'ȘgmoW.corti www.raumplandeslgn.webs.com


VIZAT SPRE NESCHIMBATE^hlaN UkUANiit iC ZONAL - Arest central sliprateran la nivelul uirecției Generale de Poliție a Municipiului bucure

București, Șos. Vitan Bârzești, nr. 22, sector 4 MUNICIPIUL BUCUREȘTI

REGULAMENTUL LOCAL rB“E—LL&&AJ1I S M

ARTICOLUL 8 - CIRCULAȚII Șl ACCESE.

UTR S1 - SUBZONA CU DESTINAȚIE SPECIALA CU CARACTER L


Conform Ordinului MLPAT, MapN, Ml, Ministerul Justiției, Si 3376/MC/M3.556/2102/667/C1/4093/2012/14083/D-821 din 1996 pentru aproj a construcțiilor cu caracter militar.

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă ^dsță posibilități de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinației construcției. Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie să permită intervenția mijloacelor de stingere a incendiilor (conform Art. 25 și Anexa 4 din R.G.U.).


SPP nr. ițiilor de autorizare


(1)    Autorizarea executării construcțiilor este permisa numai dacă există posibilități de acces (a drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinației construcției. Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie să permită intervenția mijloacelor de stingere a incendiilor.

(2)    în mod excepțional se poate autoriza executarea construcțiilor fără îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (1), cu avizul unității teritoriale de pompieri.

(3)    Numărul și configurația acceselor prevăzute la alin. (1) se determină conform anexei nr. 4 ta prezentul regulament.

(4, Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului și autorizației speciale de construire, eliberate de administratorul acestora.


ARTICOLUL 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR.

UTR SI - SUBZONA CU DESTINAȚIE SPECIALA CU CARACTER URBAN

Conform Ordinului MLPAT, MapN, Ml, Ministerul Justiției, SRl, SIE, STS, SPP nr. 3376/MC/M3.556/2102/667/0 /4093/2012/14083/D-821 din 1996 pentru aprobarea condițiilor de autorizare a construcțiilor cu caracter militar.

Pentru zona cu destinație specială se va asigura obligatoriu accese auto si parcari conform reglementarilor RGU aprobat prin HGR nr.525/1996 - republicata, SECȚIUNEA 5: Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spații verzi și împrejmuiri, Art. 33: Parcaje.

Parcajele pentru personal pot fi organizate în interiorul incintei împrejmuite sau în afara aceteia, iar cele pentru vizitatori numai în afara aceteia, pe terenuri aparținând instituției respective, fara a afecta domeniul public.

ARTICOLUL 10 - ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR.

UTR S1 - SUBZONA CU DESTINAȚIE SPECIALA CU CARACTER URBAN

Conform Ordinului MLPAT, MapN, Ml, Ministerul Justiției, SRl, SIE, STS, SPP nr. 3376/MC/M3.556/2102/667/C1/4093/2012/14083/D-821 din 1996 pentru aprobarea condițiilor de autorizare a construcțiilor cu caracter militar.

Stabilirea inaltimii construcțiilor s-a efectuat in corelare cu parametrii ce definesc condițiile de construibilitate ale terenurilor pe care acestea vor fi amplasate astfel:

—    protejarea si punerea in valoare a mediului natural existent;

—    respectarea regulilor de compozU^-^Rij^ctUral-urbanistica a zonei; asigurarea compatibilității fuțifc'tionale-a'ConstrUGțiilor cu funcțiunea dominanta din zona,

propusa prin PUG;

respectarea cerințelor tehnice le' asigurare) â* securității, stabilitatii si siguranței in exploatare, în conformitate W prevederile legii, pentru construcția respectiva cat si pentru construcțiile învecinat^ ,


J40 / 1 £405 / ?00S    CUI: RO 7-1446613

București, Sector 3, Slr, Iruicrn Pcpovici, Nr 128 ADRESĂ DE CORESPONDENTA Mun Sibiu, Strada Oiluz. nr.12, bloc 12. sc.l, el.2.

Tel: 0744612245    0740155225

DIRECȚIA URBANISM _ REGU LAMENLL^CAl DE4JRB ANISM AVIZNR... ........

VIZAT SPRE NESCHIMBABE


raumplandesigi)offlce<8ymoll com www raurnplande3lgn.webs.com    /

PLAN UKBÂNlS t ic zuHAl - Arest central suprateran la nivelul Direcției Generale de 'olipe a Municipiului bucurestțin

București, Șos. Vitan Bârzești, nr. 22, sector 4

MUNICIPIUL BUCUREȘTI    X

REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM

înălțimea maximă a clădirilor = 2S+P+3E (Hmax. =

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR UTR S1 - SUBZONA CU DESTINAȚIE SPECIALA CU CARACTER


Conform Ordinului MLPAT, MapN, Ml, Ministerul 3376/MC/M3.556/2102/667/C1/4093/2012/14083/D-821 din 1996 a construcțiilor cu caracter militar.

SRI, SIE, STS, SPP nr. condițiilor de autorizare


Clădirile noi se vor integra în caracterul general al zonei și se vor armoniza cu clădirile învecinate ca arhitectură și finisaje. Garajele și anexele vizibile din circulațiile publice se vor armoniza ca finisaje și arhitectură cu clădirea principală.

ARTICOLUL 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ.

UTR S1 - SUBZONA CU DESTINAȚIE SPECIALA CU CARACTER URBAN

Conform Ordinului MLPAT, MapN, Ml, Ministerul Justiției, SRI, SIE, STS, SPP nr. 3376/MC/M3.556/2102/667/C1/4093/2012/14083/D-821 din 1996 pentru aprobarea condițiilor de autorizare a construcțiilor cu caracter militar.

Racordarea la rețelele tehnico-edilitare existente se va face in conformitate cu art.27 din RGU.

Toate clădirile se vor racorda pentru asigurarea utilităților necesare la rețelele edilitare publice. Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine.

Infrastructura de branșament si contorizare va fi integrata în împrejmuiri sau în clădiri dedicate, situate în interiorul incintelor.

Se interzice dispunerea aeriana a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc) pe spațiul public. In zona de întreținere se va organiza un spațiu destinat colectării deșeurilor, accesibil din spațiul public.

Extinderile de rețele sau măririle de capacitate a rețelelor edilitare publice se realizează de către investitor sau beneficiar, parțial sau în întregime, după caz, în condițiile contractelor încheiate cu consiliul local.( Conform art. 28 din R.G.U.)

ARTICOLUL 13 - SPAȚII LIBERE Șl SPAȚII PLANTATE, DESIGN URBAN UTR S1 - SUBZONA CU DESTINAȚIE SPECIALA CU CARACTER URBAN

Conform Ordinului MLPAT, MapN, Ml, Ministerul Justiției, SRI, SIE, STS, SPP nr. 3376/MC/M3.556/2102/667/C1/4093/2012/14083/D-821 din 1996 pentru aprobarea condițiilor de autorizare a construcțiilor cu caracter militar.

Autorizația de construire va conține obligația menținerii sau creării de spații verzi și plantate (conform art. 34 , Anexei 6 din R.G.U.).

Spațiile plantate cu rol decorativ și deproțecție, sunbreglementate conform RGU1 și RLU-PUG,

Suprafața spatiilor verzi, organiza te/p^ solul natural voj/bcupa minim 20% din suprafața totala si vor cuprinde exclusiv vegetație (joasa, medie ș înaltă). Suprafetele,având o acoperire de orice tip sunt cuprinse

t ' ’■


DIRECȚIA URBANISM regulament local de urbanism

VIZAT SPRE NESCHIMBARB


J4(i / 154G5/2OOS    CUI: RO 24446613

BiJCUresli, îeelw 3. Str Iinlon Popcvici. Nr. 128 ADRESĂ DE CORESPONDENTA Mun. Sibiu. Strodci Oituz. nr.12. bloc 12. sc.l. et 2,

Tel: 0744612245    O74OI55225

taumplandeslgnolflce@gmall.com www.roumplandeslgn.webs.com

PLAN URBANIST il zONal • Arest central suprateran la nivelul Direcției Generale de Poliție a Municipiului Bucurați, în

București, Șos. Vitan Bârzești, nr. 22, sector 4 MUNICIPIUL BUCUREȘTI

REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM

în categoria spatiilor libere. Spațiile libere vizibile din circulațiile publice vor fi tratate ca spații verzi amenajate cu vegetație înaltă și joasă.

Spațiile neconstruite dintre construcție si aliniamentul parcelei vor fi plantate cu min. 50% din suprafața respectiva cu plantarii arboricole inalte sau medii.

Pentru fiecare arbore matur taiat în condițiile prezentului regulament se vor planta, preferabil în interiorul aceleiași parcele, minimum trei arbori, din specia careia i-a aparținut arborele taiat. Daca in interiorul parcelei respective nu se poate realiza acest lucru, atunci se poate găsi, de comun acord cu administrația publica, in intravilanul orașului, o alta suprafața pe care sa poate fi realizate plantațiile de compensare respective.

Pe parcela, spatiile verzi vor ocupa minim 30% din suprafața totala.

Eliminarea vegetației înalte mature este interzisa, cu excepția situațiilor unde aceasta reprezintă un pericol iminent pentru siguranța persoanelor sau bunurilor.

Spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare de garda vor fi inierbate si se vor armoniza cu mobilierul urban prevăzut, materialele folosite fiind de natură să nu contrasteze cu aspectul exterior general al zonei.

ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI.

UTR S1 - SUBZONA CU DESTINAȚIE SPECIALA CU CARACTER URBAN

Conform Ordinului MLPAT, MapN, Ml, Ministerul Justiției, SRI, SIE, STS, SPP nr. 3376/MC/M3.556/2102/667/C1/4Q93/2012/14083/D-821 din 1996 pentru aprobarea condițiilor de autorizare a construcțiilor cu caracter militar.

împrejmuirile spre stradă vor fi transparente cu înălțimi de maxim 2.20 metri și minim 1.80 metri, din care un soclu opac de 0,60 metri și vor fi dublate cu gard viu; în cazul necesității unei protecții suplimentare conform unor norme specifice, se recomandă dublarea spre interior, la 2.50 - 5,00 metri distanță, cu un al doilea gard conform normelor, între cele două garduri fiind plantați în mod compact arbori și arbuști. împrejmuirile către parcelele laterale și posterioare vor fi opace, de 2,50 metri înălțime sau vor fi în conformitate cu normele specifice.

Datorită caracterului urban al intervenției Vitan-Bârzești să fie exclusiv realizată din veget, zonă, în special cele din zona de vest vor respecta


propuse, se-în timp ce preVedeHlb^riunț


sțieîmprejmuirea spre Șoseaua către celelalte funcțiuni din


SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE Șl UTILIZARE A ȚE

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) P.O.T. = PROCENTUL DE OCUPARE A TERENURILOR    C.__

POT = Sc/Sp x 100%

i

UTR S1

P.O.T. max

propus prin PUG

50%

-----------

propus prin PUZ

38%

tHutu,'4'


ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) C.U.T. = COEFICIENTUL DE UTILIZARE AL TERENURILOR CUT = Sd/Sp    M

UTR S1

propus prin PUG propus prin PUZ

-I \

—■>., -XiU.T. max

1,8
raumplandesign

DIRECȚIA urbanism 1 REGULAMENT LOCAL DE UBRawiqm

J40/15A05/200Q    CUI- RO 244«AI3

București, Seclor 3. Slf. Troian Popovici, Nr. 128 ADRESĂ DE CORESPONDENTA

Mun. Sibiu. Strada Oituz. nr.12. bloc 12, sc.l. el 2, tel. 0744412245    0740IS522S

aviznr...............

VIZAT SPRE NESCHIMBARJ^

,n

TLan ukBanp> i il zunal - Arest central suprateran (a nivelul Direcției Generale de Poliție a Municipiului ttucurg

București, Șos. Vitan Bârzești, nr. 22, sector 4 MUNICIPIUL BUCUREȘTI

REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM


în vecinătatea amplasamentului Arest Central la nivelul DGPMB se instituie o zonificare funcțională în corelare cu prevederile PUG-MB șl ale documentațiilor PUZ aprobate anterior, după cum urmează:

CB1 - subzona serviciilor publice dispersate în afara zonelor protejate*

G1 - subzona construcțiilor și amenajărilor pentru gospodărie comunala*

L3a - subzona locuințelor colective medii cuP+3-P+4 niveluri formând ansambluri preponderent rezidențiale situate în afara zonei protejate*

* Prevederi preluate din PUG - MB

SUBZONA SERVICIILOR PUBLICE DISPERSATE ÎN AFARA ZONELOR PROTEJATE

UTR CB1


Zona conține unele dintre cele mai importante nuclee strategice de dezvoltare a Municipiului situate în afara zonei centrale, care vor putea conferi Capitalei un nou prestigiu, o echilibrare funcțională și noi calități estetic-configurative, în condițiile unei oferte diversificate și parțial imediat accesibile investitorilor.

Zona se compune din următoarele subzone și unități de referință:

.CONFORM CU ORIGINALUL

CB1 - subzona serviciilor publice dispersate în afara zonelor protejajte;

CB2 - subzona serviciilor publice dispersate în zone protejate;

CB3 • subzona polilor urbani principali: • Barbu Văcărescu, Berceni, BIG<fierceni, ( oieritina, Crângași, Drumul Taberei, Filaret, Fundeni, Gara Basarab, Giurgiului, Lacul Morii vesF, Obor, Orhideelor, Panduri, Pantelimon, Pipera, P-ța Presei Libere - Poligrafiei, Sălaj, Titan, Văcărești.

CB4 - subzona campusurilor universitare, unităților de cercetare, parcurilor științifice;

CB4a - parcul științific (soft) Văcărești;

CB4b - campusuri universitare;

CB4c - unități de cercetare.

CBS - centru de conferințe și expoziții internaționale*? parc eXpozițional /


CB6 * centrul internațional de studii ecumenice Văcărești.


J40 / 1540,5 / 5OC.il    CUI; RO 24446613

llucuresll. Sector 3, Slr froton Pcpovici. f ir 128 ADRFSĂ DF CORESPONDENTA


Mun. Sibiu. Slioda Oitui nr. 12. bloc 12, sc.1.e)2. fel; 07.M412245    0740155225


.REGULAMENT-LOCAL DEUR 8 ANISM


AVIZ NR.

VIZAT SPRE NESCHIMBAREi


taumplandeslgnol/icevginall.cain www.raumplande5lgn.web5.com HLÂN URuAnIS I It ZONAL • Arest central suprateran la nivelul Direcției Generale de Holjție a Municipiului Bucurji

București, Șos. Vitan Bârzești, nr, 22, sector 4 MUNICIPIUL BUCUREȘTI

REGULAMENTUL LOCAL’ DE URBANISMin


SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALĂ.

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE.

UTR CB1 - SUBZONA SERVICIILOR PUBLICE DISPERSATE ÎN AFARA ZONELOR PROTEJATE


- instituții și servicii publice supramunicipale și municipale, sedii ale unor organisme extrateritoriale;

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI.

UTR CB1 - SUBZONA SERVICIILOR PUBLICE DISPERSATE ÎN AFARA ZONELOR PROTEJATE

- extinderile și schimbările de profil se admit cu condiția să nu incomodeze prin poluare și trafic funcțiunile învecinate;

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE.

UTR CB1 - SUBZONA SERVICIILOR PUBLICE DISPERSATE ÎN AFARA ZONELOR PROTEJATE

Se interzic:

orice alte activități care nu corespund caracterului zonei și prin aceasta prezintă riscul îndepărtării investitorilor interesați;

activități productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul construcții provizorii de orice natură; depozitare en-gros;


depozitări de materiale refolosibile; platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

lucrări de terasament de natură să afecteze utilizarea terenurilor învecinate;

orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea apelor meteorice.

SECȚIUNEA II - CONDIȚII DE AMPLASARE. ECHIPARE Șl CONFORMARE A CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR {SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI)

UTR CB1 - SUBZONA SERVICIILOR PUBLICE DISPERSATE ÎN AFARA ZONELOR PROTEJATE

Se vor rezerva terenuri pentru instituții și servicii publice parcelate în module având suprafața minimă de 1000 mp. și un front la strada de minim 30.0 metri.

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

UTR CB1 - SUBZONA SERVICIILOR PUBLICE DISPERSATE ÎN AFARA ZONELOR PROTEJATE

-    serviciile publice vor fi retrase de la aliniament cu minim 10,0 metri sau vor fi dispuse pe aliniament în funcție de caracterul străzii, de profilul activității și de normele existente;

-    clădirile care alcătuiesc fronturi continue vor avea o adâncime față de aliniament care nu va depăși 20,0 metri;

• banda de construibilitate a clădirilor retrase față de aliniament este de 20,0 metri de la alinierea clădirilor;

serviciile publice vor fi amplasat^ pe-aliniament în cazul în care înălțimea maximă la cornișe nu depășește distanța dintre aliniamente’j

daca înălțimea clădirii în placul aliniamentul^ depășește distanța dintre aliniamente, clădirea se va retrage de la aliniament cu o distanta minimă egală cu plusul de înălțime al clădirii față de distanta-xdintre aliniamentele Străzii, dar nu cu mai puțin de 4.0 metri, cu


24(1 / 15432. / 7008    CUI: RO 2444AA13

București, Saelor 3, Str. Iioicn Popovict, rir. l?fl ADRESĂ DE CORESPONDENTA Mun Sibiu. Strada Oitui. nr 17. b oc 12 sc.l,el2 Tet:0744612245    0740155225


aviznr.........3^/^?/^..,

VIZAT SPRE NESCHIMBARE


iaumplondeslgnofflce9gmall.com www laumplandeslgn tvebî.com HlAN UKbANlbl IC ZONAL - Arest central supraterân ta nivelul Direcției Generale de Poliție a Municipiului bucure^

București, Șos. Vitan Bârzești, nr. 22, sector 4 MUNICIPIUL BUCUREȘTI

REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM condiția să nu fie lăsate vizibile calcane de pe parcelele alăturate; foc-menUa-de aceasta regulă numai situațiile de marcare prin plus.de înălțime a intersecți

de înălțime a clădirilor între străzi cu lățimi difepte.

' CONFORM CU ORIGINALUL

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘLPOSTEPtOTfRtAt ARCELELOR UTR CB1 - SUBZONA SERVICIILOR PUBLICE DISPERSATE ÎN AFARA ZONELOR PROTEJATE - clădirile publice se vor amplasa de regulă în regim izolat;

-    clădirile care vor alcătui fronturi continue se vor alipi de calcanele clădirilor învecinate dispuse pe limitele laterale ale parcelelor până la o distanță de maxim 20.0 la aliniament;

-    în cazul fronturilor discontinue, în care parcela se învecinează numai pe una dintre limitele laterale cu o clădire având calcan pe limita de proprietate, iar pe cealaltă latură se învecinează cu o clădire retrasă de la limita laterală a parcelei ți având pe fațada Laterală ferestre ale unor încăperi principale, noua clădire se va alipi de calcanul existent, iar față de (imita opusă se va retrage obligatoriu la o distanță egală cu 173 din înălțime, dar nu mai puțin de 5,0 metri;

- clădirile se vor retrage față de limita posterioare a parcelei la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea clădirii măsurată la corniță, dar nu mai puțin de 5.0 metri

- distanța dintre clădirea unei biserici ortodoxe ți limitele laterale ți cea posterioare ale parcelei este de minim 10.0 metri;

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ.

UTR CB1 - SUBZONA SERVICIILOR PUBLICE DISPERSATE ÎN AFARA ZONELOR PROTEJATE

-    clădirile vor respecta între ele distanțe egale cu înălțimea la corniță a celei mai înalte dintre ele;

-    distanța se poate reduce la jumătate din înălțime, dar nu mai puțin de 6,0 metri numai în cazul în care fațadele prezintă ferestre care nu asigura luminarea unor încăperi pentru alte activități permanente ce necesită lumină naturală;

ARTICOLUL 8 - CIRCULAȚII Șl ACCESE.

UTR CB1 - SUBZONA SERVICIILOR PUBLICE DISPERSATE ÎN AFARA ZONELOR PROTEJATE

Conform P.U.Z. cu următoarele condiții;

- parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil direct dintr-o circulație publică;

în cazul fronturilor continue la strada se va asigure un acces carosabil în curtea posterioare printr-un pasaj dimensionat astfel încât să permită accesul autovehiculelor de stingere a incendiilor; distanța dintre aceste pasaje, măsurată pe aliniament, nu va depăși 30.0 metri.

- în toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spațiile publice a persoanelor handicapate sau cu dificultăți de deplasare

.-j

J '/A

ARTICOLUL 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR./' / "'<\ rA\

UTR CB1 • SUBZONA SERVICIILOR PUBLICE DISPERSATE ÎN AFARA ZONELOR PROTEJATE ~

staționarea autovehiculelor șd admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulațiilor publice;    -7 z


SS^BANISW


.MO/ 15405/2008    Cili: RO 24446613

București, Sector 3, Sk. troian Popcvici. Wr 128 AOStSĂ DE CORESPONDENTA Mur». Sibiu, Strada Oiluz. nr.12, bloc 12 sc I el 2.

Tel:07/4612245    0740155225

raumplaiidesIgiioMIce's'ginallcom www.iaumplandeslgn.webs.


REGULAMENT LOCĂj. DE URBANISM

AV|2NR...........SAZ^...

VIZAT SPRE NeSCHIMRAR

PLAN uRBANib i IC ZUnal ■ Arest central suprateran la nivelul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București,

București, Șos. Vitan Bârzești, nr. 22, sector 4 MUNICIPIUL BUCUREȘTI

REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM

- locurile de parcare se dimensionează conform normelor specifice și se dispun'în construcții

supra / subterane sau în parcaje amenajate la sol care vor fi plantate cu minim un arbore la 4 mașini și vor fi înconjurate cu gard viu de 1,20 m. înălțime;

în cazul în care nu se pot asigura în limitele parcelei locurile de parcare normate, se va demonstra (prin prezentarea formelor legale) amenajarea pe un alt amplasament a unui parcaj propriu sau în cooperare, ori concesionarea locurilor necesare într-un parcaj comun multietajat; aceste parcaje vor fi situate la distanț

- *    »    r t    CU ORiGINALUI

ARTICOLUL 10 - ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR,    «««malul

UTR CB1 - SUBZONA SERVICIILOR PUBLICE DISPERSATE ÎN ĂF

- înălțimea maximă admisibilă în planul fațadei nu va depăși distanța diRtreTat+niamente; pot fi adăugate suplimentar unul sau două niveluri în funcție de volumetria caracteristică străzii, cu condiția retragerii acestora în limitele unui arc de cerc cu raza de 4.0 metri continuat cu tangenta sa la 45 grade;

- pentru clădirile foarte înalte (peste 45 metri) se va prezenta justificarea configurației de ansamblu ținându-se seama de modul de percepere de pe principalele trasee de circulație, de pe splaiuri și de pe cornișele Dâmboviței și Colentinei.

- în cazul racordării între străzi cu lățimi diferite, cu clădiri având regim diferit de înălțime, se va prelungi regimul cel mai înalt spre strada secundară pe o lungime de 50,0 metri dacă strada are 6 sau 4 fire de circulație și pe o lungime de 25,0 metri dacă strada are 2 fire de circulație; dacă diferența este mai mare de două niveluri, racordarea se va face în trepte.

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

UTR CB1 - SUBZONA SERVICIILOR PUBLICE DISPERSATE ÎN AFARA ZONELOR PROTEJATE

Conform P.U.Z cu următoarele recomandări :

- aspectul exterior al clădirilor va exprima caracterul și reprezentativitatea funcțiunii și va ține seama de caracterul general al zonei și de arhitectura clădirilor din vecinătate cu care se afla în relații de co-vizibilitate.

ARTICOLUL 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ.

UTR CB1 - SUBZONA SERVICIILOR PUBLICE DISPERSATE ÎN AFARA ZONELOR PROTEJATE

-    toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice și la sistemele modeme de telecomunicații bazate pe cabluri din fire optice;

-    în cazul alimentării cu apă în sistem propriu se va obține avizul autorității competente care administrează resursele de apă;

-    se interzice dispunerea antenelor TV-satelit în locuri vizibile din circulațiile publice și dispunerea vizibilă a cablurilor TV;

cu excepția telecomunicațiilor speciale, se interzice dispunerea de piloneți zăbreliți (tripozi uniți cu grinzi cu zăbrele) pe terasele clădirilor care nu sunt tehnice sau industriale;

dată fiind intensitatea circylățiS^îItorialexracordarea burlanelor la canalizarea pluvială este obligatoriu să fie făcută^fe spb trotuare pe tru a se evita producerea gheții;14

raumplandesigr

DIRECȚIA URBANISM pprhi ampnt i nr.Ai np urbanism

.140/ 15405/2003    CUI: RO 24445513

AVIZ NR...............

tucurcsli. Scctcr 3. Str. Irtriun Pcpovici, llr. 128 ADRESĂ DE CORESPONDENTA

Mun Sibiu. Slrodo Oiiuz. ni.lî. bloc 12, ic 1, el ?. lei: 0744512245    O74O15S225

VIZAT SPRE NESCHIMBARErouinplandeilgnoHiceSgrnail.com www.raumplandeslgn.webs.com “PLAN UkBANIhUL zUHal • Arest central suprateran la nivelul Direcției Generale de Poliție a Municipiului bucur

București, Șos. Vitan Bârzeșd, nr. 22, sector 4 MUNICIPIUL BUCUREȘTI

REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM ARTICOLUL 13 - SPAȚII LIBERE Șl SPAȚII PLANTATE, DESIGN URBAN UTR CB1 - SUBZONA SERVICIILOR PUBLICE DISPERSATE ÎN AFARA ZONELOR PROTEJATE

-    spațiile neconstruite și neocupate de accese și trotuare de gardă vor fi înierbate și plantate cu un arbore la fiecare 100 mp.

-    se vor identifica, păstra și proteja în timpul executării construcțiilor arborii importanți existenți având peste 4.0 metri înălțime și diametrul tulpinii peste 15.0 cm.; în cazul tăierii unui arbore se vor planta în schimb alți 10 arbori în perimetrul propriu sau în spațiile plantate publice din proximitate;

-    pentru îmbunătățirea microclimatului și pentru protecția construcțiilor se va evita impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese, circulații pietonale, terase;

-    parcajele amenajate la sol vor fi plantate cu minim un arbore la 4 mașini și vor fi înconjurate cu un gard viu de minim 1.20 metri înălțime;

-    în zona cu terenuri contractile se vor evita speciile care prin tipul de rădăcină pot mări

sensibilitatea ta umiditate a terenului de fundare, iar în zonele de versanți ale cornișelor Colentinei și Dâmboviței se recomandă seecifle-cace. prin tipul de rădăcini contribuie la stabilizarea pantelor.    '    j

COWrORMCU ORIGINALUL L

ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI.    i---

UTR CB1 - SUBZONA SERVICIILOR PUBLICE DISPERSATE ÎN AFARA ZONELORTk6tFJATE

-    gardurile spre stradă vor fi transparente, vor avea înălțimea de i/Oilrneti


opac de arca 0,60 m., partea superioară fiind realizată din fier forjat sau plasă metalică și vor fi dublate de gard viu; pe limitele laterale și posterioare gardurile vor fi opace cu înălțimi de maxim 2,50 metri..

SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE Șl UTILIZARE A TERENULUI. ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

P.O.T. = PROCENTUL DE OCUPARE A TERENURILOR

POT = Sc/Sp x 100%

UTR CB1

P.O.T. max

50%

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

C.U.T. = COEFICIENTUL DE UTILIZARE AL TERENURILOR

CUT = Sd/Sp

UTR CB1    *    C.U.T. max

RAUMPIAN DESIGN auguț!20l715


zf


r a u m p I a n design

J40 / 15405 12008    GDI; RO 24446613

Bururesli, Sector 3. Str. Iraicui Popovici, Nr. 128 ADRESĂ DE CORESPONDENTA Mun. Sibiu. Strudo Oiluz. nr.12, bloc 12, sc.l. el,2,

Iei:0744612245    0740155225

raumplandesIgnoHice&gmall.com www.fautnplandeslgn.webs.com


hlAN UKBaNIsi'IL zunal • Arest central suprateran la nivelul Direcției Generale de Poliție a Municipiului bucureșț

București, Șos. Vitan Bârzești, nr, 22, sector 4 MUNICIPIUL BUCUREȘTI

REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM

* Prevederi preluate din PUG - MB

SUBZONA LOCUINȚELOR COLECTIVE MEDII CU P+3 - P+4 NIVELURI


FORMÂND ANSAMBLURI PREPONDERENT REZIDENȚIALE SITUATE ÎN AFARA ZONEI PROTEJATE


Zona de locuit se compune din diferite tipuri de țesut urban (subzone), diferenți|te-dîiTurmătoarele puncte de vedere:

<a) funcțional

-    caracterul locuințelor: individuale, colective mici, medibs&u-madL locuințe hibride de tip vagon (care sunt de fapt locuințe colective pe orizontală);

-    caracterul țesutului urban : omogen rezidențial cu echipamente publice aferente,

mixat în proporții și modalități diferite cu alte funcțiuni - comerciale, servicii, mică producție manufacturieră, mică producție agricolă de subzistență;

(b) morfologic:

tipul parcelarului:

rezultat din evoluția localității în timp,

creat prin lotizarea unui teren mai mare sau prin extinderea localității pe terenuri agricole (prin operațiuni simple de topometrie sau prin operațiuni urbanistice);

-    configurația în raport cu spațiul stradal:

spontan ordonată în raport cu traseul liber (rezultat din evoluția în timp) al străzilor, datorită efectului diferitelor reglementări urbanistice anterioare;

geometric ordonată în raport cu trasee prestabilite fie de tip străpungeri (noi bulevarde și piețe ale tramei majore sau străzi / fundături care valorifică pentru construcții miezul unor insule), fie de tipul celor din noile lotizări sau din noile mari ansambluri;

diferențiată sau nu în raport cu distanța față de stradă a clădirilor de pe o parcelă (construcții principale - construcții secundare - anexe)

atitudine de tip urban sau cu reminiscențe rurale (parcele înguste și foarte adânci rezultate din diviziunea unor proprietăți agricole, permițând numai construcția locuințelor tip vagon, dispuse, nu prin cuplare, ci prin retragere pe aceeași limită de nord a fiecărei parcele și oferind astfel în imaginea străzii serii de calcane);

-    volumetria: regim de construire (continuu sau discontinuu), înălțime mică (P - P+2 niveluri), medie (P+3,4 niveluri), mare (peste P+4 niveluri), mod de terminare al volumelor (terasă, acoperiș)

-    spațiul liber : continuu (vizibil din circulațiile publice - notă caracteristică pentru marea majoritate a cartierelor rezidențiale cu locuințe individuale sau colective mici ale Bucureștilor, în care grădinile de fațadă vizibile prin gardurile transparente conferă Capitalei atributul de “oraș - grădină"), discontinuu (vizibil accidental - în cazul fronturilor continue), abuziv discontinuu șî marcând o evidentă scădere a nivelului civilizației anumitor locuitori (prin înlocuirea în ultimii ani a unora dintre împrejmuirile transparente către stradă cu ziduri opace, contrar regulamentelor urbanișticeânlerioâre);\

(c) vechime: exprimând atât capacitatșâddcuințeldrde a^satisface necesitățile actuale de locuire, cât și starea de viabilitate (uzura fizică a/clădirilor de peste 6Qâni constituind, conform standardelor U.E., un prag în probabilitatea necesitățjfrabilitarii sau reconstrucției acesteia);

Mfe •    '


r a u m p I a n designl    direcția urbanism'

-—-REGULAMENT

IISM


J4O/)5-IO5/2OOO    CIJI. RO 24446613

București. Seclor3. Sti. lroion Popovici. tir 178 ADRESĂ DE CORESPONDENIA Mi.n Sib u. Strada Oiiur, nr.12, bloc 12. sc.l. el 2. tel 10744612245    0740155225


aviznr............

VIZAT SPRE NESCHIM8ARÎ

taumplandeslgnoHlce<SgmaIl.com www.raumpfandesIgn.Mrebs.eom PLaN uKbANbl IL ZUnAL ; Arest centrat suprateran (ă nivelul Direcției Generate de Poliție a Municipiului bucuri

București, Șos. Vitan Bârzești, nr. 22, sector 4 MUNICIPIUL BUCUREȘTI

REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM


(d) calitatea construcției: definită prin arhitectura, partiul, calitatea materialelor, rezistența, nivelul de izolare termică, nivelul de dotare tehnico - edilitară a clădirilor, zonele de locuit pot fi incluse în zona protejată datorită valorii arhitectural - urbanistice, pot fi viabile în raport cu cerințele actuale ale locuitorilor, pot fi reabilitate pentru a satisface aceste cerințe sau pot fi insalubre.

Pentru zonele predominant rezidențiale prezentul regulament are în vedere, pe de o parte, necesitățile funcționale și spațial configurative majore ale Capitalei, iar pe de altă parte, asigurarea calității locuirii ta standarde similare cu alte capitale europene, valorificarea terenului urban, a fondului construit viabil și a zonelor protejate, menținerea valorii proprietăților, asigurarea fără discriminare a dreptului fiecărui locuitor la însorire, luminare naturală, intimitate, spațiu plantat, acces la echipamente publice sociale și tehnico-edilitare, securitate personală, protecție față de poluare și riscuri tehnologice.

Evoluția anticipată și susținută prin prevederile regulamentului este următoarea:

—    tranziția către un alt tip de zonă funcțională (zonă centrală, zonă mixtă) prin conversie sau prin reconstrucție - conform zonelor C și M,

—    tranziția către un alt tip de locuire, regim de construire și volumetrie;

—    menținerea zonelor bine constituie cu creșterea coerenței în cazul intervențiilor punctuale;

—    reabilitarea marilor ansambluri de locuințe colective;

—    menținerea lotizărilor proiectate cu construcții standard aflate în zone protejate;

—    reconstrucția zonelor insalubre prin operațiuni de comasare și relotizare;

—    extinderea pe terenuri neconstruite, intra și extravilane, a noi cartiere de locuințe individuale și colective mici pe baza unor operațiuni funciare de comasare și relotizare, în cadrul unui parteneriat între sectorul public și sectorul privat.

Zona se compune din următoarele subzone și unități de

L3 - subzona locuințelor colective medii (P+3-4 niveluri) situate Tn^a/iș^mblurf preponderent rezidențiale:

L3a ■ subzona locuințelor colective medii cu P+3 - P+4 rezidențiale situate în afara zonei protejate;

L3b - subzona locuințelor colective medii cu P+3 - P+4 niveluri formând ansambluri preponderent rezidențiale situate în zona protejată.

ansambluri preponderent


Pentru ansamblurile existente, noile cerințe ale locuitorilor și disfuncționalitățile cauzate de nerespectarea proiectelor inițiale sau de unele modificări arbitrare ale cadrului construit și amenajat vor impune intervenții corective pentru care va fi necesar să se elaboreze P.U.Z.-uri parțiale având următoarele obiective:

(1) clarificarea diferențierii apartenenței terenurilor publice (circulații publice, echipamente publice, spații plantate publice, fâșii de teren aferent rețelelor edilitare publice etc.) de cele care vor reveni în indiviziune proprietarilor (persoane fizice sau juridice), urmând a fi gestionate de către asociațiile de locatari, sau diverse societăți economice mixte;

(2)    eliminarea cauzelor disfuncționalităților și poluărilor care nemulțumesc locuitorii;

(3)    refacerea amenajărilor exterioare și în special a spațiilor plantate, a locurilor de joacă pentru copii și a

parcajelor;    ,

(4)    extinderea și completarea echipamentelor.pijblice deficitare;\

(5)    ameliorarea aspectului clădirilor și amenajărilor; '    \    \

(6)    diminuarea insecurității și infracționalitații .prin delimitarea și j

locuințelor colective pe grupări de blocuri- -
.140/ 15/,05ZÎCh;R    CUI; RO 24446613    |    ' LMC4L DE URBAWIciu l

««..........1

H7/IT    - Z’.........•‘■•■0^..


București. Sec Iar 3, Str. Troian Popoviei, Mr. 128 ADRESĂ DE CORESPONDENFA Muri. Sibiu, Strada Oiluz. nr.12, bloc 12. sc.l, el.2, lei; 0/44612245    0740155225


roumplaiideslgnofiiceugrnall com www.raumplondeslgn.wehs.com


^L§£5^SCHfMBA|


PLAN UKUANIbiiL ZONAL ■ Arest central suprateran ia nivelul Direcției Generate oe poliție a Municipiului Bucureșt0n

București, Șos. Vitan Bârzești, nr. 22, sector 4 MUNICIPIUL BUCUREȘTI

REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM

(7)    introducerea unor rezolvări alternative civilizate la proliferarea abuzivă a garajelor individuale;

(8)    adecvarea la situația de localizare în zona de protecție a monumentelor de arhitectură.


Pentru noile ansambluri rezidențiale situate în extinderea intravilanului se vor realiza operațiuni urbanistice pe baza unor Planuri Urbanistice Zonale cu următoarele recomandări:

(1)    operațiunile să se realizeze în parteneriat public-privat, sectorului public revenindu-i responsabilități privind operațiunile funciare prealabile, lucrările principale de infrastructură, echipamentele publice, locuințele sociale și amenajările plantate publice precum și garantarea calității generale a operațiunii în care intră bani publici;

(2)    mărimea unei operațiuni să nu depășească un număr de maxim 1000 locuințe;

(3)    locuințele sociale să fie integrate într-o pondere de maxim 20% în orice operațiune de construire a

locuințelor.

SECȚIUNEA 1: UTILIZARE FUNCȚIONALĂ.

CONrORM CU ORIGINALUL

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE.

UTR L3a - SUBZONA LOCUINȚELOR COLECTIVE MEDII CU P+3 - NIVELURI FORMÂND ANSAMBLURI PREPONDERENT REZIDENȚIALE SITUATE ÎN AFARA ZONEI PROTEJATE

-    locuințe în proprietate privată;

-    construcții aferente echipării tehnico-edilitare;

-    amenajări aferente locuințelor: căi de acces car5sarbilepietonale private, parcaje, garaje, spații plantate, tocuri de joacă pentru copii, amenajări de sport pentru tineret, împrejmuiri.

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI.

UTR L3a - SUBZONA LOCUINȚELOR COLECTIVE MEDII CU P+3 - P+4 NIVELURI FORMÂND ANSAMBLURI

PREPONDERENT REZIDENȚIALE SITUATE IN AFARA ZONEI PROTEJATE

L3a - locuințele din clădiri colective medii pot fi de standard mediu sau ridicat;

locuințele sociale nu vor depăși 20%-30% din numărul total al locuințelor dintr-o operațiune urbanistică și nu vor distona în nici o privință în raport cu locuințele în proprietate privată;

-    în cazul existenței unor echipamente publice la parterul blocurilor de locuit se recomandă:

dispensarele de la parterul blocurilor să aibă un acces separat de cel al locatarilor;

creșele și grădinițele să aibă un acces separat de cel al locatarilor și să dispună în utilizare

exclusivă de o suprafață minimă de teren de 100 mp. pentru jocul copiilor;

L3a - conform DPG nr. 1431 / 2000:

se permite schimbarea destinației apartamentelor, indiferent de amplasare, numai pentru categoriile de funcțiuni cuprinzând activități pentru servicii specializate și practică profesională private cu grad redus de perturbare a locuirii și program de activitate de 12 ore pe zi (între 8 și 20), de exemplu: cabinete medicale, birouri de avocatură, notariale, consultanță, asigurări, proiectare, reprezentanțe, agenții imobiliare etc.;

se permite schimbarea destinației apartamentelor de la parterul locuințelor pentru categoriile descrise mai sus, precum și pentru cele cu caracter comercial, cum ar fi comerț cu produse alimentare și nealimentare, farmacii, librării, frizerii, studiouri foto, case de schimb valutar etc.;

-    lucrări ample de remodelare a fațadelor, acceselor-sau spațiilor publice pot fi aprobate numai în condițiile promovării unor proiecte vizânțLfrăhsfo/maVeaTuncțională a parterului unui întreg tronson de clădire, respectiv apartamentele deșdrylte.de'tebpțițifijȚscară comună;

L3a - în cazul unor enclave de lotizări exigenteiiri ansamblurile de locuințe colective, acestea vor fi

considerate funcțional și urbanistjwimilaij zonei L2 și se vor supune reglementărilor de construire

pentru această subzonă;

RAUMPLAN DESIGN - august 2017

Oh

raumplandesignofllce<Sgmail.com www roumptandeslgn.webs.comPLAN UHfclANlbl lL ZONAL• Arest central suprateran la nivelul Direcției uenerale de Poliție a Municipiului Bucureșy,

București, Șos. Vitan Bârzești, nr. 22, sector 4 MUNICIPIUL BUCUREȘTI

REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM

- se admit spații pentru administrarea grupurilor de peste 50 - 70 apartamente proprietate privată, eventual cu locuința administratorului / portarului angajat permanent:

L3a - în cazul existenței unor echipamente publice la parterul blocurilor de locuit se recomanda: dispensarele de la parterul blocurilor să aibă un acces separat de cel al locatarilor; creșele și grădinițele sa aibă un acces separat de cel al locatarilor și să dispună în utilizare exclusivă de o suprafață minimă de teren de 100 mp. pentru jocul copiilor;

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE.

UTR L3a - SUBZONA LOCUINȚELOR COLECTIVE MEDII CU P+3 - P+4 NIVELURI FORMÂND ANSAMBLURI PREPONDERENT REZIDENȚIALE SITUATE IN AFARA ZONEI PROTEJATE

L3a - în conformitate cu DPG nr. 1431 / 2000:

se interzice schimbarea destinației apartamentelor pentru activități generatoare de disconfort pentru locatari cum ar fi funcțiuni de producție, alimentație publică, jocuri electronice sau de noroc, depozite de marfă, ateliere de reparații etc.;

- se interzice schimbarea destinației spațiilor comune ale imobilelor având funcțiunea de circulație, holuri, accese, culoare, ganguri, curți interioare, casele scărilor etc.;

L3a - se interzic la nivelul ansamblului următoarele activițățl și luu 5i i: curățătorii chimice; construcții provizorii de orice natură; depozitare en-gros sau mic-gros; depozitări de materiale refolosibile;platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice; autobaze;

stații de întreținere auto peste 5 mașini; stații de betoane;

lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile învecinate;

orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea necontrolată a apelor meteorice sau care împiedică evacuarea și colectarea acestora.

SECȚIUNEA li - CONDIȚII DE AMPLASARE. ECHIPARE Șl CONFORMARE A CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI)

UTR L3a - SUBZONA LOCUINȚELOR COLECTIVE MEDII CU P+3 - P+4 NIVELURI FORMÂND ANSAMBLURI PREPONDERENT REZIDENȚIALE SITUATE IN AFARA ZONEI PROTEJATE

Conform P.U.Z.:

—    clădirile colective de locuit pot fi dispuse fiecare pe un lot propriu având acces direct dintr-o circulație publică sau pot fi grupate pe un teren utilizat în comun cu accesele asigurate din circulația publică prin intermediul unor circulații private.

—    se pot menține în cadrul ansamblurilor de locuințe colective enclavele de lotizări existente care vor fi considerate similar cu subzonele L2;

în cazul unor repuneri în posesie, posibilitatea construirii pe astfel de parcele poate fi precizată numai în urma elaborării și aprobării uneidocumentații PUD. Documentațiile vor fi supuse avizării numai în cazul în care suprafața parcelelb? rezultate este de peste 300 mp., nu afectează rețelele, circulațiile, parcajele <și MocaUzările ^prevăzute în planul ansamblului pentru echipamente publice și pentru spații plantate puhlice.^ ■

*

o -1 /

V. ‘19J4O/ 15405 / 2008    CUI. RO 24446613

Bucuiesli. Sector 3, Str, Iroian Popovici, Nr. 128 ADRESĂ DE CORESPONDENTA Mun. Sibiu, Strada Oituz, nr, 12. bloc 12, sc I. el.2.

Tel: 074461224S    0740155225

raurnplandeslgnomce@gmoll.com www.roumplandeslgn.webs.com


URBANISM


awznr............

VIZAT SPRE NESCHIMBA


PLAN UrBanisi îl ZOnaL - Arest central suprateran la nivelul direcției Generale de poliție a Municipiului Bucurej

București, Șos. Vitan Bârzeștf, nr. 22, sector 4 MUNICIPIUL BUCUREȘTI

REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM


in


ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

UTR L3a • SUBZONA LOCUINȚELOR COLECTIVE MEDII CU P-t-3 - P+4 NIVELURI FORMÂND ANSAMBLURI PREPONDERENT REZIDENȚIALE SITUATE IN AFARA ZONEI PROTEJATE

Conform P.U.Z., cu următoarele recomandări privind zonele de extindere:

—    clădirile se vor retrage de la aliniament cu minim 4.0 metri pe străzi de categoria III și 6.0 metri pe străzi de categoria II și I, dar nu cu mai puțin decât diferența dintre înălțimea construcțiilor și distanța dintre aliniamente;

—    în cazul enclavelor de lotizări existente menținute, retragerile de la aliniament vor respecta caracterul inițial al acestora (minim 3,0 metri sau minim 4.0 metri, conform regulamentului în vigoare la data parcelării).

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE Șl POSTERIOARE ALE PARCELELOR . UTR L3a - SUBZONA LOCUINȚELOR COLECTIVE MEDII CU P+3 - P+4 NIVELURI FORMÂND ANSAMBLURI J PREPONDERENT REZIDENȚIALE SITUATE IN AFARA ZONEI PROTEJATE

Conform P.U.Z., cu următoarele condiționări pentru zonele de extindere:

—    clădirile izolate vor avea fațade laterale și se vor retrage de la limitele parcelei la o distanță cel puțin egală cu jumătate din înălțimea la cornișa clădirii măsurată în punctul cel mai înalt față de teren;

—    clădirile se pot cupla pe una dintre laturile laterale ale parcelei pe o adâncime de maxim 15.0 metri de la aliniament, fiind retrase față de cealaltă limită laterală cu o distanță cel puțin egală cu jumătate din înălțimea (a cornișa clădirii măsurată în punctul cel mai înalt față de teren;

—    clădirile care se înscriu în regim de construire continuu se alipesc pe o adâncime de maxim 15.0 metri de calcanele situate pe limitele laterale ale parcelelor, cu excepția parcelelor de colț unde se va întoarce fațada în condițiile de aliniere ale străzii laterale;

—    retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi cel puțin egală cu înălțimea clădirii;

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ.

UTR L3a - SUBZONA LOCUINȚELOR COLECTIVE MEDII CU P+3 - P+4 NIVELURI FORMÂND ANSAMBLURI PREPONDERENT REZIDENȚIALE SITUATE IN AFARA ZONEI


Conform P.U.Z., cu următoarele condiționări:

- între fațadele înspre care sunt orientate camere de locuit distanța va fi egală cu înălțimea clădirii celei mai înalte; distanța se poate reduce la jumătate în cazul în care pe fațadele opuse sunt numai ferestre ale dependințelor și ale casei scării.

ARTICOLUL 8 - CIRCULAȚII Șl ACCESE.

UTR L3a - SUBZONA LOCUINȚELOR COLECTIVE MEDII CU P+3 - P+4 NIVELURI FORMÂND ANSAMBLURI PREPONDERENT REZIDENȚIALE SITUATE IN AFARA ZONEI

Clădirile vor avea asigurat în mod obligatoriu accesul dintr-o circulație publică fie direct, fie, în cazul utilizării terenului în comun de către mai multe clădiri, prin intermediul unei străzi private.

ARTICOLUL 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR.

UTR L3a ■ SUBZONA LOCUINȚELOR COLECTIVE MEDII CU P+3 - P+4 NIVELURI FORMÂND ANSAMBLURI PREPONDERENT REZIDENȚIALE SITUATE IN AFARA ZONE]

Conform P.U.Z. șî normelor în vigoare;    M

- staționarea autovehiculelor va fi asigurată îr

/■>" ,,.............
fi asigurată în afara si

'"^3 /c°‘Vro,?Wc


R AUMPl A


2017


20


DIRECȚIA URBANISM

regulament Local dc urbanism


ncuuLAMENT LOCAL DE URBANfSI

AVIZNR... ......

VIZAT SPRE NESCKIMBARI

J-IO/ 1540S/2008    CUI’BO 24446613

Bucuiesti, Secl0J3. Slr ' rosan Popovici. tir, I2S ADRESĂ DE CORESPONDENTA Muu Sibiu, Strada Oiluz, nr.12. bloc 12, ir. 1, et.2.

Tel 10744612245    0740155225    ___

FaumpIondesIgnofTlce@gmalI.com Mrww.raurnpfandejfgn.webi.comHLAfT URBANlb i iC zuNAL - Arest central suprateran lă nivelul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București

București, Șos. Vitan Bârzești, nr, 22, sector 4 MUNICIPIUL BUCUREȘTI

REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM

ARTICOLUL 10 - ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR.

UTR L3a - SUBZONA LOCUINȚELOR COLECTIVE MEDII CU P+3 - P+4 NIVELURI FORMÂND ANSAMBLURI PREPONDERENT REZIDENȚIALE SITUATE IN AFARA ZONEI

Conform P.U.Z. cu următoarele condiționări:

—    înălțimea maximă admisibilă este egală cu distanța dintre aliniamente; în cazul în care înălțimea depășește distanța dintre aliniamente, clădirea se va retrage de la aliniament la o distanță egală cu diferența dintre acestea, dar nu mai puțin de 4.00 metri;

—    se admite depășirea cu maxim două niveluri numai cu condiția ca acestea să fie retrase în interiorul unui arc de cerc și a tangentei la acesta, la 45 grade.

—    în cazul enclavelor de lotizări existente menținute, înălțimea clădirilor va fi de maxim P+2 niveluri (H = 10 m.)

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

UTR L3a - SUBZONA LOCUINȚELOR COLECTIVE MEDII CU P+3 - P+4 NIVELURI FORMÂND ANSAMBLURI PREPONDERENT REZIDENȚIALE SITUATE IN AFARA ZONEI

Conform P.U.Z., cu condiția integrării în particularitățile zonei și armonizării cu vecinătățile imediate. ARTICOLUL 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ.

UTR L3a - SUBZONA LOCUINȚELOR COLECTIVE MEDII CU P+3 - P+4 NIVELURI FORMÂND ANSAMBLURI PREPONDERENT REZIDENȚIALE SITUATE IN AFARA ZONEI

Conform P.U.Z., cu următoarele condiționări;

—    toate construcțiile vor fi racordate (a rețelele edilitare publice;

—    se interzice dispunerea antenelor TV-satelit în locurile vizibile din circulațiile publice și dispunerea vizibilă a cablurilor CATV.

ARTICOLUL 13 - SPAȚII LIBERE Șl SPAȚII PLANTATE, DESIGN URBAN

UTR L3a - SUBZONA LOCUINȚELOR COLECTIVE MEDII CU P+3 - P+4 NIVELURI FORMÂND ANSAMBLURI PREPONDERENT REZIDENȚIALE SITUATE IN AFARA ZONEI

Conform P.U.Z. cu următoarele condiționări:

—    terenul liber rămas în afara circulațiilor, parcajelor și trotuarelor, va fi plantat cu un arbore la fiecare 100 mp;

—    terenul amenajat ca spații de joc, de odihnă și grădini de fațadă decorative va reprezenta cel puțin 50% din suprafața totală a terenului liber;

—    în orice operațiune efectuată pe un teren mai mare de 5000 mp, se va prevedea ca din aceste spații minim 10% să fie destinate folosinței în comun

ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI.

UTR L3a - SUBZONA LOCUINȚELOR COLECTIVE MEDII CU P+3 - P+4_

PREPONDERENT REZIDENȚIALE SITUATE IN AFARA ZONEI

— în cazul clădirilor izolate sau cuplate-retrase de la stradă, gardurile spre stradă vor fi transparente, vor avea înălțimeade maxinl 2,20m și minim 1.50m, din care soclu opac de 0.40m, letalică și dublate de un gard viu;

fcelelof vor ri-opace din zidărie sau surgere va fi orientată spre parcela


partea superioară fiind realîzătă dinfier sau, pla împrejmuirile de pe limitei^ laterale și posterio re lemn, vor avea /înălțimea de' '


proprietarului împ


BAU M PIAN DESIGN august 201'uiriîV,

b •


Z.20m, igi pa de

' ' 1


NIVELURIFi3RMÂNDANSAMBLURI


lf.'J40 / 15405 j 2D0B    CUI: RO 74446613

llircuresll, Sector 3. Slr. Iraion Popovici. Nr 178

ADRESĂ DE CORESPONDENTA Mun. Sibiu, Slrndo Oitiw. fir. 12, bloc 12, sc.I. et.2.

Tel .-0744612245    0740155225

raumplandejlgnottlce@ginall.com www.raumplandeslgn.web5.com

PLAN UKBANlb l ic zuNal • Arest central suprateran ta nivelul Direcției bene rate de Holipe a Municipiului bucureșțj,

București, Șos. Vitan Bârzești, nr. 22, sector 4 MUNICIPIUL BUCUREȘTI

REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM

SECȚIUNEA HI: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE $1 UTILIZARE A TERENULUI.

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) P.O.T. = PROCENTUL DE OCUPARE A TERENURILOR

POT = Sc/Sp x 100%

UTR L3a

P.O.T. max

30%

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) C.U.T. = COEFICIENTUL DE UTILIZARE AL TERENURILOR _CUT = SdZSp

UTR L3a

C.U.T. max

1,0

CONFORM CU ORIGINALULRAUMPI. ANOESIGN- ougusl 20I7


22


no / 1S4O5 / 2009    CUI RO 24446613

Bucuîesti, Sector 3. Str. Iraiari Popovici Nr 128 ADRESĂ OE CORESPONDENTA Muri Sibiu. Strada Oiluz. nr.12, bloc 12, scl,el2.

Tel: 074461224S    0740155225

loumplandeslgnoffic e@gmall com www.raumplondeslgn.webj.com


siiBsF-

YjgATSPRE N&CHtMRAt


HLÂN UKttÂNlbllc zUNal - Arest central suprateran ta nivelul Direcției Generale de Koliție a Municipiului București^

București, Șos. Vitan Bârzeștf, nr. 22, sector 4 MUNICIPIUL BUCUREȘTI

REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM

1 Prevederi preluate din PUG - MB

SUBZONA CONSTRUCȚIILOR Șl AMENAJĂRILOR PENTRU GOSPODĂRIE COMUNALA

UTR G1

DEFlLNiREAr CARACTERULUI ZONEI    î

Zona G reunește toate funcțiunile care aparțin gospodăriei comunale și asigură servirea populației cu transport în comun, piețe comerciale, echipare edilitară, cimitire și salubritate.

Aflată în prezent în restructurare, această zonă va fi și în continuare compusă din incinte specifice (G), dar va dispune și de diferite sedii / birouri și spații funcționale, inserate în interiorul altor zone (C, M, A), respectând regulamentul acestora.

Zona este alcătuită din următoarele subzone:

G1 - subzona construcțiilor și amenajărilor pentru gospodărie comunală; ~ - —-----------

G2 - subzona cimitirelor:    r y cu ORIGINALUL

G2a • subzona cimitirelor;

G2b • subzona cimitirelor protejate.

SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALĂ.

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE.


UTR G1 - SUBZONA CONSTRUCȚIILOR SI AMENAJĂRILOR PENTRU GOSPODĂRIE COMUNALA

—    construcții, instalații și amenajări pentru gospodăria comunală;

—    birouri autonome;

—    incinte tehnice cu clădiri și instalații pentru sistemul de alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu energie electrică și termică, transportul public urban, piețe comerciale, salubritate, întreținerea spațiilor plantate ;

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI.

UTR G1 - SUBZONA CONSTRUCȚIILOR Șl AMENAJĂRILOR PENTRU GOSPODĂRIE COMUNALA — se vor asigura zonele de protecție prevăzute prin norme;

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE.

UTR G1 - SUBZONA CONSTRUCȚIILOR SI AMENAJĂRILOR PENTRU GOSPODĂRIE COMUNALA

Se interzic;


pentru incintele situate în z


tehnologic și produc^poluare prii

generează; /    \ țf

t.’O


Z’’1- •*'    —r \

zone rezidențiale, se^ihterzic orice activități care prezintă risc ire pyh natura activității sau prin transporturile pe care leRAUMPLAN DESIGN august 2017

RXU.- PsLLZ^AREST central


J4tt/ÎMOS/JOOfi    CUI: RO 24444613

București. Sector 3. Slr. TiutcinPopovici, fir 128 ADRESĂ DE CORESPONDENTA Muri Sibiu, Slrodq Oilu? nr 12 bloc 12. sc l.et.2.

Tel: 0744612245    0740155225

raumplandeslgnofflceiiigmoil.com www.raurnplandeslgn.webJ.com


i-OCAL-DEURBANISM I


Plan ukBANISi Ic ZONAL - Arest central suprateran la nivelul Direcției Generale de poliție a Municipiului bucurej

București, Șos. Vitan Bârzești, nr. 22, sector 4 MUNICIPIUL BUCUREȘTI

REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM


in


SECȚIUNEA II - CONDIȚII DE AMPLASARE. ECHIPARE Șl CONFORMARE A CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI)

UTR G1 - SUBZONA CONSTRUCȚIILOR Șl AMENAJĂRILOR PENTRU GOSPODĂRIE COMUNALA


— pentru diferite servicii și birouri suprafața minimă a parcelei este de 400 mp. și un front la stradă de minim 15 metri.


—    pentru incintele tehnice, în funcție de complexitatea impactului funcțiunii în teritoriul înconjurător, se va elabora un Plan Urbanistic Zonal sau de Detaliu și un studiu de impact asupra mediului;

—    pentru piețele comerciale se vor elabora documentații de urbanism P.U.Z. avizate conform legii.


ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

UTR G1 - SUBZONA CONSTRUCȚIILOR Șl AMENAJĂRILOR PENTRU GOSPODĂRIE COMUNALA

—    la intersecția dintre străzi aliniamentul va fi racordat printr-o linie perpendiculară pe bisectoarea unghiului dintre străzi, având o lungime de minim 12.0 metri pe străzi de categoria I, a ll-a și de 6.0 metri pe străzi de categoria a lll-a.

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE Șl POSTERIOARE ALE PARCELELOR UTR G1 - SUBZONA CONSTRUCȚIILOR SI AMENAJĂRILOR PENTRU GOSPODĂRIE COMUNALA

—    distanța clădirilor față de limitele parcelei va fi de minim jumătate din înălțimea clădirii, dar nu mai puțin de 6.0 metri;

—    se interzice alipirea clădirilor cu funcțiuni tehnice de calcanele clădirilor cu funcțiuni publice și de locuit;

—    în cazul în care activitățile constituie o sursă de zgomote și vibrații, în cazul în care au loc procese de producție non-stop (3 schimburi) sau în caz de risc tehnologic se vor respecta normele specifice în vigoare.

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ.

UTR G1 - SUBZONA CONSTRUCȚIILOR $1 AMENAJĂRILOR PENTRU GOSPODĂRIE COMUNALA

—    distanța minimă între clădiri va fi egală cu jumătate din înălțimea ta cornișă a clădirii celei mai înalte, dar nu mai puțin de 6.0 metri;

—    distanța de mai sus dintre clădiri se poate reduce la jumătate dacă pe fațadele opuse nu sunt accese în clădirile respective și nu sunt ferestre care luminează încăperi în care se desfășoară activități permanente;

—    în toate cazurile se vor respecta normele tehnice specifice.


ARTICOLUL 8 - CIRCULAȚII Șl ACCESE.

UTR G1 - SUBZONA CONSTRUCȚIILOR SI AMENAJĂRILOR PENTRU GOSPODĂRIE COMUNALA — se va asigura accesul în incinte numai direct dintr-o circulație publică,-—


' <-r''i-Orlî'l CU OniGiNALUL


ARTICOLUL 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR.

UTR G1 - SUBZONA CONSTRUCȚIILOR Șl AMENAJĂRILOR PENTRU GO— staționarea autovehiculelor pentru admiterea''^ fncintă se va asigurax?


itri

circulației publice;    /    /


— locurile de parcare vor ftasigurateîn afara circulaților publici


RAUMPtAN DESIGN - august 2OI7ra u m pI an design


iauniplaiidestgnoftlcetiigmall.com www.foumplondeslgn.webj.comPLAN UKBANibi ic ZONAL - Arest central suprateran la nivelul direcției Generale de Poliție a Municipiului bucurș

București, Șos. Vitan Bârzeștf, nr. 22, sector 4 MUNICIPIUL BUCUREȘTI REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM — în spațiul de retragere de la aliniament din incinte se poate rezerva maxim 40% din teren pentru parcaje ale salariaților și vizitatorilor.

ARTICOLUL 10 - ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR.

UTR G1 - SUBZONA CONSTRUCȚIILOR $1 AMENAJĂRILOR PENTRU GOSPODĂRIE COMUNALA

înălțimea clădirilor nu va depăși înălțimea maximă admisă în unitățile de referință adiacente, cu

excepția instalațiilor și a coșurilor; pentru clădirile de tip hală se recomandă o înălțime maximă de 12.0 metri.

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

UTR G1 - SUBZONA CONSTRUCȚIILOR Șl AMENAJĂRILOR PENTRU GOSPODĂRIE COMUNALA

—    volumele construite vor fi simple și se vor armoniza cu caracterul zonei și cu vecinătățile imediate;

—    fațadele posterioare și laterale vor fi tratate arhitectural la același nivel cu fațada principală;

—    tratarea acoperirii clădirilor va ține seama de faptul că acestea se percep din clădirile înconjurătoare mai înalte.

ARTICOLUL 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ

UTR G1 - SUBZONA CONSTRUCȚIILOR Șl AMENAJĂRILOR PENTRU GOSPODĂRIE COMUNALA

—    toate clădirile vor fi racordate la rețelele publice de apă și canalizare și se va asigura preepurarea apelor uzate, inclusiv a apelor meteorice care provin din întreținerea și funcționarea instalațiilor, din parcaje, circulații și platforme exterioare;

—    în cazul alimentării cu apă în sistem propriu se va obține avizul autorității competente care administrează resursele de apă;

— piețele comerciale vor fi dotate cu servicii sanitare conform normelor.

ARTICOLUL 13 - SPAȚII LIBERE Șl SPAȚII PLANTATE, DESIGN URBAN

UTR G1 - SUBZONA CONSTRUCȚIILOR Șl AMENAJĂRILOR PENTRU GOSPODĂRIE COMUNALA

—    orice parte a terenului incintei, vizibilă dintr-o circulație publică, inclusiv de pe calea ferată, va fi amenajată astfel încât să nu altereze aspectul general al localității;

—    suprafețele libere din spațiul de retragere față de aliniament vor fi plantate cu arbori în proporție de minim 40% formând de preferință o perdea vegetală pe tot frontul incintei;

—    parcajele din dreptul fațadei vor fi înconjurate de un gard viu de 1.20 metri și vor fi plantate cu un arbore la fiecare 4 locuri de parcare;

—    suprafețele libere neocupate cu circulații, parcaje și platforme funcționale vor fi plantate cu un arbore la fiecare 200 mp.;

ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI

UTR G1 - SUBZONA CONSTRUCȚIILOR SI AMENAJĂRILOR PENTRU GOSPODĂRIE COMUNALA


împrejmuirile spre stradă vor fi tranșpârantelcuiîriălțimi de minim 2.00 metri din care un soclu de 0.60 m., și vor fi du^lâte cu gara vjur în cazul necesității unei protecții suplimentare se recomandă dublarea spre interioNa 2:50 metri distanță cu un al doilea gard transparent de 2.50 met0Tnălțimei între cele dbuî^rduri fiind plantați arbori și arbuști;“5!£Bl!SBâtltSM_

URBANISM

ATO"R........^6 ......


J40/i£4Uc,/?ooa    cui. RO 2^4'iAAi 3 fREGULAMERf

PQN DRUANISIIC ZUHAL


București. Sector 3, Slt Traiou Popovic, Nr, 128 ADRESĂ D£ CORESPONDENTA

Mun, Sibiu, Strada Oiluz, nr 12. btoc 12, sc.l. et.2,

Tel: 07446)2245    074015522S

taumplandesignoHice@gmail.com www.raumplandeslgn.webs.com Arest central suprateran la nivelul Direcției Generale de Hotiție a Municipiului bucurești.

București, Șos. Vitan Bârzeștl, nr. 22, sector 4 MUNICIPIUL BUCUREȘTI

REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM — în scopul de a nu incomoda circulația pe drumurile publice cu trafic intens și cu transport în

comun, porțile de intrare vor fi retrase față de aliniament pentru a permite staționarea vehiculelor tehnice înainte de admiterea lor în incintă.

SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE Șl UTILIZARE A TERENULUI. ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

P.O.T. = PROCENTUL DE OCUPARE A TERENURILOR

UTR G1

P.O.T. max

50%

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) C.U.T. = COEFICIENTUL DE UTILIZARE AL TERENURILORI

UTR G1

C.U.T. max

1,8

J40 / 15405 / 2008    CUI: RO 24446613

București. Sector 3, Str. Troian Popovici, Nr 128 ADRESĂ DE CORESPONDENTA Mun Sibiu. Slrada Oiluz. nr. 12, bloc 12. sc. t. el 2, Tel .0744612245    0740155225


REGULAMENT LOCAL QE URBANISM AVIZNR..........

VIZAT SPRE NESCHIMRapi

raumplandesIgnotflceSgmoll.com www.rauniplandejlgn.webi.comPlaN URBANISTIC zonal - Arest central suprateran la nivelul Direcției Generale de Koupe a Municipiului București

București, Șos. Vitan Bârzești, nr. 22, sector 4 MUNICIPIUL BUCUREȘTI

REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM

GLOSAR DE TERMENI

în prezentul Regulament Local de Urbanism, au fost utilizat) o serie de teimeni a căror semnificație s-a modificat in ultima perioada, sau au aparut nuantari in înțelesul lor, astfel ca prezentul glosar vine cu precizări in privința sensului actual al acestor termeni, pentru evitarea confuziilor in aplicarea regulamentului.

ALINIAMENT - linia de demarcație între domeniul public si proprietatea privata. Se utilizează în reglementari si aliniamentul "de fund” care stabilește linia până la care pot fi dispuse clădirile spre interiorul terenului, în scopul de a se proteja o mai buna posibilitate de utilizare a interiorului insulei.

ALINIEREA CLĂDIRILOR - linia pe care sunt dispuse fațadele clădirilor spre strada si care poate coincide cu aliniamentul sau poate fi retrasa fata de acesta, conform prevederilor regulamentului. în cazul retragerii obligatorii a clădirilor fata de aliniament, înterspatiul dintre aliniament si alinierea clădirilor este non aedificandi, cu excepția împrejmuirilor, acceselor si a teraselor ridicate cu cel mult 0,50 metri fata de cota terenului din situația anterioara lucrărilor de terasament.

ANEXE ALE LOCUINȚELOR = clădiri de mici dimensiuni, de regula parter, realizate pe o parcela, independent de clădirea principala, destinate pentru

1.    gararea a 1 -2 mașini,

2.    depozitare casnica (magazii, soproane),

3.    bucătării de vara,

4.    adăpostul animalelor de paza si companie (numărul maxim de animale de paza si companie

permis in zona de locuit se aproba prin hotarare de către consiliul local)

5.    agrement: umbrare, pergole, chioșcuri (filigorii), sere de agrement, piscine si alte asemenea

ATIC - parte a unei construcții situata deasupra comisei si menita sa mascheze acoperișul (DEX 1998). în cazul clădirilor cu acoperiș terasa, se considera atic elementul superior al fațadei, care depășește cota ultimului planseu si avand rol constructiv, de rebord, pentru straturile componente ale invelitorii si rol in ghidarea apelor meteorice.

COAMĂ (DEX 1998)

1.    Linie de intersecție, orizontala sau oblica, a doua versante de acoperiș. Muchia superioara a unui acoperiș rezultata din imbinarea a doua pante - ape.- Din lat. coma.

2.    Partea superioara, orizontala, a unui zid.

CORNIȘĂ - Partea superioara, ieșita in afara si ornamentată, a zidului unei construcții, avand rolul de a sprijini acoperișul si de a împiedica scurgerea apei de ploaie pe fata clădirilor (DEX 1998). In cazul inexistentei acestui element in arhitectura clădirii, in prezentul regulament se va considera streasina acoperișului.


RAUMPLAN DESIGN -august 2017

27
DIRECȚIA URBANISM REGULAM ENTL3JCAJ7DEURBÂNISM AVIZ NR...........

VIZAT SPRE NESCHIMSAR

J40 / 15405Z2008    CUI; RO 24446613

Bucuroșii. Soclor3, Slr. Troior» Popovici, Nr. 128 ADRESĂ DE CORESPONDENTA Mun Sibiu, Slrada Oiluz, nr,l2. bloc 12. sc.l, et 2,

Iei; 0744612245    0740155225

raumplondesignofllceQgmall.com www.raumplandeslgnwebs.com“PLAN UKBANlbl ic ZONAL - Arest central suprateran la nivelul Direcției Generale de Poliție a Municipiului bucure

București, Șos. Vitan Bârzești, nr. 22, sector 4 MUNICIPIUL BUCUREȘTI

REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM

INDICATORI URBANISTICI - instrumente urbanistice specifice de lucru pentru controlul proiectării si al dezvoltării durabile a zonelor urbane, care se definesc si se calculează după cum urmeaza:

COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)2 - reprezintă raportul dintre suprafața construita desfasurata - suprafața tuturor planseelor - si suprafața parcelei inclusa in unitatea teritoriala de referința. Nu se iau în calculul suprafeței construite desfășurate: suprafețele subsolurilor cu inaltimea libera de pana la 1,80m, suprafețele subsolurilor cu destinație stricta de garare a autovehiculelor, spatiile tehnice si spatiile destinate protecției civile, suprafețele balcoanelor, logiilor si teraselor deschise si necirculabile precum nici cea a podurilor neamenejabile, aleile de acces pietonal/carosabil din incinta, scările exterioare, traotuarele de incinta.

PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)3 - reprezintă raportul dintre suprafața construita (amprenta la sol a clădirii sau proiecția pe sol a perimetrului etajelor superioare) si suprafața parcelei. Suprafața construita este suprafața construita la nivelul solului, cu excepția teraselor decoprite ale parterului care depasesc planul fațadei, a platformelor si scărilor de acces. Proiecția la sol a balcoanelor a căror cota de nivel este sub 3,00 m de la nivelul solului amenajat si a logiilor închise ale etajelor se include in suprafața construita.

ÎNĂLȚIMEA MAXIMA A CLĂDIRILOR - exprima în metri si număr de niveluri convenționale înălțimea maxima admisa în planul fațadei, măsurată între teren (în situația anterioara lucrărilor de terasament) si comise sau limita superioara a parapetului terasei.

Masurarea înălțimii clădirii se face pe muchia verticala de pe latura orientata spre strada a clădirii care are nivelul finit al terenului situat la cea mai joasa cota. în cazul clădirilor amplasate pe terenuri în panta, înălțimea maxima admisa va fi considerata pe întreaga amprenta la sol a clădirii. în aceasta situație, niciun punct al clădirii nu va depăși planul paralel cu terenul si care conține punctul de înălțime maxima admisa cu mai mult de Vi nivel..

Inaltimea clădirii se poate exprima in metri si/sau in nivele convenționale. Nivelul convențional are inaltimea de 3,0 m.

Inaltimea se exprima in nivele convenționale in zonele de locuit si in cele in care se amplaseaza clădiri cu gabaritul nivelului cvasi-similar (clădiri de birouri etc)

Volumul clădirilor: indicator descriptiv cu rolul de a asigura, ataturi de latimea si/sau adancimea frontului construit, armonizarea clădirilor dintro anume zona, poate fi limitat superior sau/sî inferior, in special in zone cu parcelar neregulat sau unde s-au făcut comasări si dezmembrări

PARCELARE - acțiunea urbana prin care o suprafața de teren este divizata în loturi mai mici, destinate construirii sau altor tipuri de utilizare. De regula este legata de realizarea unor locuințe individuale, de mica înălțime.

MANSARDA (prescurtat: M) - Spațiu funcțional cuprins între învelitoare si ultimul nivel al unei clădiri, care asigura respectarea cerințelor de siguranța, protecție si confort corespunzătoare utilizării specifice (de regula locuire). Se include în numărul de niveluri supraterane. Mansarda nu poate depăși conturul ultimului nivel si nu poate avea o suprafața mai mare de 60% din suprafața ultimului nivel

TERITORIU INTRAVILAN - totalitatea suprafețelor construite si amenajate ale localităților ce compun unitatea administrativ-teritoriala de baza, deljmîțate pripfptațiul urbanistic general aprobat si în cadrul cărora se poate autoriza execuția de construcții si amenajării De regula intravilanul se cofnptmp din mai multe trupuri (sate sau localitati suburbane componente). \


cf. Legii 193/ 2013 pentru modificarea si completareaTegil 350/2001 a amenajariijeri^riulursl urbanismului. »    .

cf. Legii 193/ 2013 pentru modificarea si completarea Leai 350/2001 a amenajarif teritoriului si iirVanismuPut.CU OțîIGlN A

RAUMPLAN DESIGN - august 2017


iaumplandeslgnoHice<Slginoll.com www.raumplande5ign.webj.comflAn URuANiSiic zunal ■ Arest centrai suprateran la nivelul Direcției Generale de Foliție a Municipiului bucurai, in

București, Șos. Vitan Bârzești, nr. 22, sector 4 MUNICIPIUL BUCUREȘTI

REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM

TERITORIU EXTRAVILAN - suprafața cuprinsa între limita administrativ-teritoriala a unitatii de baza (municipiu, oraș, comuna) si limita teritoriului intravilan.

VILE TURISTICE - sunt structuri de primire turistice de capacitate relativ redusa, funcționând In clădiri independente, cu arhitectura specifica, situate In stațiuni turistice sau In alte zone si localitati de interes turistic, care asigura cazarea turiștilor si prestarea unor servicii specifice. . (ORDIN Nr. 1296/2010 pentru aprobarea Normelor metodologiceprivind clasificarea structurilor de primire turistice)

ZONA FUNCȚIONALA - parte din teritoriul unei localitati în care, prin documentațiile de amenajare a teritoriului si de urbanism, se determina funcțiunea dominanta existenta si viitoare. Zona funcționala poate rezulta din mai multe parti cu aceeași funcțiune dominant (zona de locuit, zona activitatîlor industriale, zona spatiilor verzi etc.). Zonificarea funcționala este acțiunea împărțirii teritoriului în zone funcționale.

ZONA DE PROTECȚIE (APE) - zona adiacenta cursurilor de apa, lucrărilor de gospodărire a apelor, construcțiilor si instalațiilor aferente, in care se introduc, după caz, interdicții sau restricții privind regimul construcțiilor sau exploatarea fondului funciar, pentru a asigura stabilitatea malurilor sau a construcțiilor, respectiv pentru prevenirea poluării resurselor de apa (Legea 107/1996).

UTR- Unitate teritoriala de referința - subdiviziune urbanistica a teritoriului unitatii administrativ-teritoriale, delimitată pe limite cadastrale, caracterizata prin omogenitate funcționala si morfologica din punct de vedere urbanistic si arhitectural, având ca scop reglementarea urbanistica omogena. UTR se delimitează, după caz, în funcție de relief si peisaj cu caracteristici similare, evoluție istorica unitara într-o anumita perioada, sistem parcelar si mod de construire omogen, folosințe de aceeași natura a terenurilor si construcțiilor, regim juridic al imobilelor similar.1

Anexa nr 6 - Spații verzi ;i plantate a RGU apr    HG 525 din 1996, republicată }! actualizată.