Hotărârea nr. 161/2018

HOTARAREnr. 161 din 2018-03-28 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE URBANISM PLAN URBANISTIC ZONAL STRADA JANDARMERIEI NR. 3, SECTORUL 1, BUCURESTIHOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal Strada Jandarmeriei nr, 3, Sectorul 1, București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 20/23.03.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 161/27.03.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de raportul informării și consultării publicului redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 136/2012;

Văzând documentele emise de:

-    Primăria Sectorului 1 ~ Certificat de urbanism nr. 1744/26/J/29168/22.10.2015;

■    Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: aviz de oportunitate nr. 22/15.03.2016;

■    Agenția pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare nr. 24/12.10.2017;

-    Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului București: aviz nr. 1572920/10.11.2017;

-    Comisia Tehnică de Circulație - aviz de principiu nr. 1387201/167/09.05.2016;

-    Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii" București - Ilfov - aviz nr. 337449 /08.09.2017,

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

-    Legii nr, 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

-    Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/21 12.2000, cu valabilitate prelungită prin Hotărârea C.G M.B. nr.324/2010, Hotărârea C G.M.B nr. 241/2011, Hotărârea C.G M.B. nr. 232/2012 și 224/15.12.2015;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

în temeiul prevederilor art. 36 alin (2) lit. cj, alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e), din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă documentația de urbanism Planul Urbanistic Zonal Strada Jandarmeriei nr. 3, Sectorul 1, București, în conformitate cu anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 3, părți componente ale documentației de urbanism (avizul Arhitectului Șef nr. 2/11.01.2018 prevăzut în anexa nr. 1, planul de reglementări urbanistice - vizat spre neschimbare prezentat în anexa nr. 2 și Regulamentul Local de Urbanism reprezentând anexa nr. 3), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la emiterea autorizației de construire.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 28.03.2018.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Marian Orlando Culea


Mari


SECRETAR GENERAL


AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Georgiana ZamfirBucurești, 28,03.2018 Nr. 161


H-dul Regina Elisabeta nr. 47. cod poștal 050013. sector 5 București. România; tel.: 021 305 55 00: www pmb ro

Pag 2


Anexa 1
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCURES Direcția Generala Dezvoltare Urbană

î

Direcția Urbanism    >

j/wriî 'A / HC&rVi m- hic-ffl

Ca urinare a solicitării și completărilor transmise Primăriei Municipiului București de către S C ARI11S DESIGN S.R.l . reprezentantă a inițiatorului D-NUL MAI ICIUC ION, cu domiciliul în B-dul Unirii nr. 5. Bl IB. Sc.l. Et.2, Ap.4. sectorul 5. telefon 021 3350202. înregistrate la Registratura-P.M B. cu nr.l5S332I/| 1 12.2017. in conformitate cu prevederile Legii nr. 350 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, eu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ ARHITECT ȘEF

Nr. ,.ț2.......din ..7/;..Z?/....20IJ_____-

PENTRU    CONFORM CU ORIGINALUL

„PUZ - STR. JANDARMERIEI NR. 3, SECTOR

Generat de imobilul : situat in București, str. Jandarmeriei nr 3, de 5375,00 mp.

Inițiator : D-NUL MAI ICIUC ION

Proiectant: S.C. ARHIS DESIGN S R L

Specialist cu drept de semnătură RUR: DANIEL JITARU

Amplasare, delimitare, suprafață zonă studiată in PUZ:

7ona studiată prin PUZ se află în Sectorul I al Municipiului București, în intravilanul Municipiului București, delimitată astfel Iu Sud proprietăți private; In Nord proprietăți private; In Vest proprietăți private, la Est proprietăți private

Prevederi P.U.G. - R.L.U. /PUZ/PUD aprobate anterior:

Conform Regimului economic și Regimului tehnic prezentat în Certificatul de urbanism nr. 1744 26 J 29168 22.10.2015 eliberat de Primarul Sectorului 1. București, amplasamentul care face obiectul studiului se încadrează in P.U.G. M B aprobat eu H CG M B nr 269 2000 (completată cu U.C.G.M.B. nr. 324 17.11.2010. ll.C.G.M.B. nr. 241 20.12.2011: ll.C.G.M.B. nr. 232 19.12.2012 și ll.C.G.M.B nr 224 15 12 2015) în Unitatea Teritorială de Referință UTR CB1 sub/ona serviciilor publice dispersate in afara zonelor protejate, caracterizată de următorii indicatori urbanistici : POTmax=50%;

CL'Tmax=2,4 mp \DC mpieren:

Umax - II-D - înălțimea maximă admisibilă în planul fațadei nu va depăși distanța dintre aliniamente (pot fi adăugate, suplimentar, unul sau două niveluri în funcție de volumetria caracteristică străzii, cu condiția retragerii acestora in limitele unui arc de cerc cu raza de 4.00 metri continuat cu tangenta sa la 45 grade)

WÎZ DE OPORTUNITATE nr 22 15 03 2016

3d ftegira Efcsat-e'j rr 47 cod pcștalO5CCl3 sector 5 Bucureșt. RcmâniaPREVEDERI P.U.Z. - RLU PROPUSE :

Ftincfiuni: Locuințe colective

Indicatori urbanistici: POTmax=60%; CUTniax~2.fi nipADC mpteren,

Rhmax S+P+4E-5Eretras.

CIRCULAȚII. ACCESE: parcarea și gararea autovehiculelor și profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.

Echipare tebnico-edilitară: Rețelele edilitare aferente imobilului propus, se vor racorda la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrica, gaze. etc.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.Z. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.Z, care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art, 63 alin. (2) lit. n) din Legea nr, 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.Z.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.Z. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.


ICIPIULUI BUCUREȘTI

LTEANU

întocmit,

Expert ing. Victor Manea

4 EX/10.01.2018RAÎ.’FA ACCES IEȘIRE PARCARE SUBTERA

M,1


D    ACCES PlEîOh’AL HCINTA

4    ACCES CAROSABIL PARCARE SUBTERANA /

/W« M £ ^ffC^/6 M 7£//2c>/£

t’fopr nt.v i pv relelor, cerepf,p fu,; sunt propus/!fragmente f,ote transfer către domeniul public, beneficiara de un spor ol suprafeței desfasur.ue admise c-nal fu o dala suprafața do teren înamorata spre do r.enfiil public atunci când acest transfer este făcut pe ba?a de act notarial si fata despăgubiri rim partea primăriei Actul notarial va conține acordul proprietarului de a transfera terenul propus prin Py2 in domen ui publ i fara a 'j cere despăgubiri, cu condiția aprobării unui sper de depășire a suprafeței doifasurate admise egal cu o dala suprafața transferata in domeniul pubf'c.

- CUȚ se calculea.’a avand la bara suprafața terenului înainte de a fi făcut tranferul către domeniul public, doar daca proprietarul, in bara unui act j.no:ifial, isi da acordul trecerii in domeniul public a suj ialect.ate fara a cere despăgubiri,

INDICATORI UR8AN£TÎCr

S teren = 5375 mp CUT = 2,5

Suprafața de 1420 mp se va ceda domeniuîat'public (prin aci notarial, fara despăgubiri din partea primăriei)


irofil transversal oropus S1-Î-Aleea acces

rictate particulara Str.


CUT max propus = 2.7 mp AOC / mp

POT propus = 60%

Hmax = S+ P+4E +5r-duplex

Spatii verzi-min. 30%

dintre care min. 20% pe sol

natural.    xț //

Si 10% deasupra subsolului ,    _____•


i>


arietate particulara SCPP;


Ar-


Număr ESTIMAT de aparlamete 94 si numărul ESTIMAT de locuri de parcare 149 in 2.Om fata de circulație subsol


ie propusa

iotato particulara Str.


arhis


iiMT ft c.v/

Sr.ARHSDESiGMSRL / TSU«-A.X1OÎ?ȘC4 - ‘

■>! jiî.'£M.W;72W//

Ndjbn R0ț45S'C3W7;s»X0tt7f<pKT CCViT    ut UctxU


I 'I


Â2


MOCvr

ît-xcr


Uț    Nfrjrii

a- c >■«* w


PUN REGLEMEVNTAR


: Cu As •yr


W5


;c«cm> A* Cr-» J-anj *

hti’.TK’lA'M» ;tr.ST-*Â ^.C«Ș.’>tL»hiȚtf ;tA.s » SC    5-: /UI*» J <•« i.A'Wi CCC* UJ

CAf5 »s<sr îsca oogt-uS c    * utitfsr-.Fiw. k vsx newctcaci cm kteksm


■ /£

PUZ-ANSAMBLU LOCUINȚE COLECTIVE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME MAXIM S+ P+4E+5retras âuplex *7£ț

Str Jandarmeriei nr 3 sector 1.București -


REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT PJ

1 - DISPOZIȚII GENERALE

CONFORM c-u originalul;

1.1. ROLUL REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM- '

Regulamentul local de urbanism este o documentație cu caracter de reglementare ce cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor și de realizarea construcțiilor propuse prin documentația PUZ ansamblu locuințe colective cu regim de inaltime S+ P+4E+5retras duplex pe str. Jandarmeriei, nr. 3, sector 1, București.

Normele cuprinse în prezentul Regulament sunt obligatorii la autorizarea executării construcțiilor în limitele teritoriului studiat în PUZ

Prezentul Regulamentul local de urbanism explicitează și detaliează prevederile cu caracter de reglementare ale Planului Urbanistic Zonal - ANSAMBLU LOCUINȚE COLECTIVE CU REGIM DE INALTIME MAXIM S+ P+4E+5RD pe Jandarmeriei, nr. 3, sector 1, București.

Regulamentul local de urbanism constituie act de autoritate al administrație' locare și se aprobă împreună cu Pianul Urbanistic Zonal, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 - legea amenajării teritoriului și urbanismului.

Modificarea Regulamentului Local de Urbanism se va face numai în cazul aprobării unor modificări ale PUZ-ului, cu respectarea filierei de avizare pe care a urmat-o și documentația inițială.

1.2. BAZA LEGALĂ A ELABORĂRII

La baza elaborării Regulamentului local de urbanism aferent " Planului Urbanistic Zonal pentru ANSAMBLU LOCUINȚE COLECTIVE CU REGIM DE INALTIME MAXIM S+ P+4E+5retras duplex pe str. Jandarmeriei, nr. 3 sector 1, București stă Regulamentul general de Urbanism aprobat prin H.G.R. nr 525/27 iunie 1996 modificată prin H.G.R nr 855/14 septembrie 2001, ale căror prevederi sunt detaliate în conformitate cu condițiile specifice zonei studiate.

De asemenea, a fost avut în vedere "Ghidul cuprinzând precizări detalieri și exemplificări pentru elaborarea și aprobarea Regulamentului local de urbanism" aprobat cu ordinul MLPAT nr. 80/N/18 noiembrie1996.

Regulamentul se elaborează în conformitate cu alte acte legislative specifice sau complementare domeniului, dintre care menționăm

-    Constituția României:

-    Codul civil;

-    Legea nr 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului,-    Legea nr. 18/1991 privind fondului funciar (republicată),    / // c?/

-    Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate ptiblfca; 'c

-    Legea nr. 7/1996 privind cadastrul imobiliar și publicitatea imobiliară    (

-    Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții

-    Legea nr. 41/1995 privind protejarea patrimoniului cultural național, s

-    Legea nr. 82/1998 pentru aprobarea O.G. nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor;

-    Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia-

-    Ordinul MLPAT nr. 176/N/16 august 2000, indicativ GM-010-2000 privind Ghidul - Metodologia de elaborare și conținutul-cadru al PUZ.

în cadrul Regulamentului local de urbanism pentru Planului Urbanistic Zonal ANSAMBLU LOCUINȚE COLECTIVE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME MAXIM S+ P+4E+5RD, se preiau prevederile cuprinse în documentații de urbanism și proiecte de specialitate întocmite anterior sau concomitent cu elaborarea PUZ-uluî.


ENlUfc DE APLICARE AL REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM

,dgfile cuprinse în Regulamentul local de urbanism se aplică pe orice ereryari atât în intravilan cât și în extravilan, în limitele teritoriului studiat

ușurarea aplicabilității, terenul studiat în PUZ a fost împărțit în unități tMi rlaTe de referință (UTR), cu prescripții specifice.

'UTR-ul este o reprezentare convențională cuprinzând o zonă cu funcțiune $rep6minantă, cu omogenitate teritorială și funcționată, delimitată în general prin axele fazilor principale și/sau limite cadastrale sau naturale.

în procesul de aplicare a prevederilor din documentațiile de urbanism, serviciile tehnice ale administrației publice locale desfășoară următoarea procedură:

-    obiectul cererii privind eliberarea Certificatului de urbanism și a Autorizației de construire precum și alte cereri ale colectivității (succesiune partaj, înstrăinare etc.) se încadrează într-una din unitățile teritoriale de referință (UTR).

-    din fișa UTR-ului din Regulament în care se încadrează obiectul cererii se extrag prescripții specifice (permisiuni condiționări, restricții, indici maximi P O T și C U T, regim de aliniere și înălțime),

-    la prescripțiile specifice UTR-ului respectiv se adaugă prescripțiile specifice zonei și subzonei din care face parte.

Regulamentul local de urbanism se aprobă prin Hotărârea Consiliului Local și constituie act de autoritate al administrației publice locale

Aprobarea se face pe baza avizelor obținute și a acordurilor prevăzute de lege După aprobare. în Regulament se specifică numărul și data aprobării.

Dacă prin prevederile unor documentații de urbanism PUZ se schimbă concepția generală inițială care a stat la baza întocmirii PUG, este necesară modificarea acestuia, conform legii.

Modificarea Regulamentului de urbanism se va face numai în spiritul prevederilor Regulamentului general de urbanism, aprobarea unor modificări ale PUZ și a Regulamentului aferent se poate face numai cu respectarea procedurii inițiale

La realizarea construcțiilor se vor avea în vedere reguli de bază privind ocuparea terenurilor, cuprinse în acte normative (legi sau norme departamentale) care statutează utilizarea și ocuparea terenurilor în intravilanul localităților.

Conform H.G.R nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentuluiăsenș^al

i o    e* t/o    lin    /


Urbanism, se va avea în vedere'

-    păstrarea integrității mediului și protejarea patrimoniului natural și construit precum și depistarea și diminuarea surselor de poluare în scopul îmbunătățirii factorilor de mediu (vezi Legea nr. 9/1993 și H,G^R nr. 101/1997 - protecția apelor);

-    conservarea, restaurarea, reabilitarea și protejarea patrimoniului construit;

-    protejarea zonelor cu valoare arheologică, ambientală, peisagistică ecologică și sanitară;

-    securitatea construcțiilor și realizarea acestora conform Normativului P1QQZ1991 și Ordonanței guvernamentale nr. 2/1994 privind calitatea consWupțiiloFr

tjfi^tUare^'construcțiilor în conformitate cu Legea nr. 106/1996 și cu nQpmffivul ALA - P102/1978 și prevederea unor terenuri și spații în scopul ălj/arii de adăposturi pentru protecția populației în caz de calamități, cu ayfeul Statului Major de Apărare Civilă, conform art. 5 din H.G.R r. 531/1992;

respectarea interesului public prin rezervarea amplasamentelor pentru obiective de utilitate publică și realizarea lucrărilor cu caracter public.


II - REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

2.1. REGLEMENTĂRI PRIVIND PĂSTRAREA INTEGRITĂȚII MEDIULUI Șl PROTEJAREA PATRIMONIULUI NATURAL Șl CONSTRUIT

Notă: Se va consulta și Ordinul ministrului sănătății nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igienă și a recomandărilor privind mediul de viață al populației.

Utilizarea funcțională a terenurilor se reprezintă grafic în documentațiile de urbanism prin p'anșa nr U06 - Reglementări - Zonificare funcțională.

Autorizarea executării construcțiilor de orice fel în albiile minore ale cursurilor de apă și în cuveteie lacurilor este interzisă cu excepția lucrărilor de poduri, lucrărilor necesare căilor ferate și drumurilor de traversare a albiilor cursurilor de apă, precum și a lucrărilor de gospodărire a apelor (se vor respecta prevederile art. 7 din Regulamentul general de urbanism - R.G.U.)

Zonele de protecție sanitară se delimitează de către autoritățile administrației publice județene pe baza avizului organelor de specialitate ale administrației publice

Autorizarea executării construcțiilor și a amenajărilor care, prin amplasament funcțiune volumetrie și aspect arhitectural - conformare și amplasare goluri, raport gol -plin materiale utilizate învelitoare, paletă cromatică etc - depreciază valoarea peisajului este interzisă (se vor respecta prevederile art. 8 din Regulamentul genera! de urbanism - R.G.U.)

Autorizarea executării construcțiilor în zonele care cuprind valori de patrimoniu cultural construit, de interes local, declarate și delimitate prin hotărâre a consiliului județean, se face cu avizul serviciilor publice descentralizate din județ, subordonate Ministerului Culturii și Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului (se va ține seama de art. 9 din R.G.U.)


SALUBRITATE - GENERALITĂȚI


■Â


Atât în scopul protecției mediului natural și antropic cât și în scopul apăram interesului public se pune tot mai acut problema îmbunătățirii serviciului de salubritate Astfel, se vor căuta soluții de amplasare eficientă a platformelor de deșeuri sauj} suplimentare a celor existente. Poziționarea judicioasă de containere și recipiente eventual cu sortare prealabilă.

Colectarea deșeurilor se va face la nivel de zonă: prin pubele moderne, cu rotile sau cu saci din material plastic. La poziționarea și dimensionarea punctelor de colectare se vor avea în vedere normele și actele normative în vigoare precum și caracterul zonei.

Se vor evita de asemenea depozitările întâmplătoare ale gunoiului, mai ales în zonele plantate. în caz contrar, se vor lua măsurile necesare, faptele în cauză fiind sancționate drastic, conform legilor în vigoare

Intervențiile serviciului de salubritate vor urmări corelarea orelor de depozitare și rin utilaje specializate.


îvitâțile de salubrizare vor fi de natură să nu creeze probleme mediului sau să degradeze cadrul ambiental și imaginea

LEMENTARI PRIVIND SIGURANȚA CONSTRUCȚIILOR Șl APARAREA ULUI PUBLIC

Autorizarea executării construcțiilor în zonele expuse la riscuri tehnologice feum și în zonele de servitute și de protecție ale sistemelor de alimentare cu energie electrică, conductelor de gaze, apă, canalizare, căilor de comunicație și altor asemenea lucrări de infrastructură este interzisă. Fac excepție construcțiile și amenajările care au drept scop prevenirea riscurilor tehnologice sau limitarea efectelor acestora conform art. 11 - R.G.U.

Autorizarea executării construcțiilor generatoare de riscuri tehnologice se va face în baza prevederilor art. 12 - R.G.U.

Asigurarea echipării tehnico-edilitare în zonă se va face conform art. 13 - R.G.U.

Autorizarea executării construcțiilor poate fi condiționată de stabilirea, în prealabil, prin contract, a obligației efectuării, în parte sau total, a lucrărilor de echipare aferente, de către investitorii interesați

Autorizarea executării construcției propuse prin PUZ, se face cu condiția asigurării compatibilității dintre destinația construcției și funcțiunea dominantă a zonei conform art. 14 - R.G.U.

Prin realizarea LOCUINȚE S+P+4E+5 retras duplex pe Jandarmeriei nr. 3, sect 1, București, va conduce la modificări ale reglementărilor PUG-ului, respectiv PUZ sector 1 București la nivelul acestei zone funcționale

Autorizarea executării construcțiilor se face cu condiția respectării indicilor maximi admisibili P.O T și C U T stabiliți prin documentațiile de urbanism (vezi art. 15 și Anexa nr. 2 din R.G.U.)

Autorizarea executări lucrărilor de utilitate publică se va face în baza documentațiilor de urbanism aprobate și conform art. 16. - R.G.U.


2 / f!

Procentul de ocupare a terenului - P.O.T. trebuie să exprime limita maximă de suprafață permis a fi ocupată la sol cu construcții (inclusiv anexe) și reprezintă raportul dintre suprafața ocupată la sol (construită) și suprafața terenului considerat.    '    /

Practic, P.O.T. arată cât din suprafață se ocupă cu construcții și cât reprezihtă spații libere și plantate.

Valorile C.U.T. (coeficient de utilizare a terenului, definit ca raportul dintre totalul ariei construite desfășurate și suprafața terenului considerat) menționate în documentațiile de urbanism sunt maxime. Ele se stabilesc în mod diferențiat în funcție de parcelar, P.O.T., regim de înălțime, echipare tehnico-edililtară etc.

Valorile C.U.T. pot fi modificate sau depășite în funcție de condițiile locale și cu avizul compartimentului de specialitate din cadrul Consiliului Local.

Notă: Pentru valorile P.O.T. se va consulta Anexa nr. 2 - PROCENTUL DE OCUPARE A TERENURILOR, cap. 2.1 - 2.2 din H.G.R.^mh^^l95^ pentru aprobarea Regulamentului Generai de Urbanism (R.G.U.)


2.3. REGLEMENTĂRI PRIVIND AMPLASAREA OBLIGATORII ALE CONSTRUCȚIILOR

ORIENTAREA FAȚĂ DE PUNCTELE CARDINALE

Autorizarea executării construcțiilor se face cu respectarea condițiilor și recomandărilor de orientare față de punctele cardinale, conform anexei nr. 3 din R.G.U. (vezi art. 17 din același regulament).

Pentru construcțiile de locuințe se recomandă evitarea orientării nord a dormitoarelor.

AMPLASAREA FAȚĂ DE DRUMURI PUBLICE

Amplasarea și autorizarea executării construcțiilor și altor tipuri de lucrări (infrastructură parcaje etc) în zona drumurilor publice se va face conform art. 18 -R.G.U.

AMPLASAREA CONSTRUCȚIILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

Autorizarea executării construcțiilor se face în condițiile respectării regimului de aliniere prevăzut în documentația de fațăurbamstice. conform art. 23 - R.G.U.

Aliniament - linia de demarcație între terenurile aparținând domeniului public și cele aparținând domeniului privat

Regim de aliniere - linia construcțiilor care urmărește fronturile construite ale clădirilor

Față de aliniament construcțiile pot fi amplasate sau aliniate în următoarele

situații

-    pe aliniament,

-    retras de la aliniament

Regula stabilirii înălțimii maxime a construcțiilor, în raport cu distanța față de orice punct al fațadei de pe aliniamentul opus (H < D). derivă din necesitatea


•O /.    t t £') / / 1

respectării normelor de igienă (însonre: protecție împotriva zgomotului și rfdctvitaților ' 't datorate circualției și transporturilor) și a celor de securitate a construcțiilor.

DISTANȚE MINIME OBLIGATORII FATA DE LIMITELE LATERALE Șl LIMITA POSTERIOARĂ A PARCELEI

Autorizarea executării construcțiilor se face în condițiile respectării distanțelor minime obligatorii față de limitele laterale și limita posterioară a parcelei, prevăzute în documentațiile urbanistice, conform art. 24 - R.G.U. și Codului Civil.

AMPLASAREA CONSTRUCȚIILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE, PE ACEEAȘI PARCELĂ. DISTANȚE MINIME OBLIGATORII

Distanțele dintre clădirile alăturate, pe aceeași parcelă, trebuie să fie suficiente pentru a permite întreținerea acestora accesul pompierilor, accesul mijloacelor de salvare, astfel încât să nu rezulte nici un inconvenient legat de iluminarea naturală, însorire, salubritate, securitate în caz de seism etc.

în cazul locuințelor individuale (izolate, cuplate, înșiruite) distanțele minime acceptate sunt egale cu jumătate din înălțimea la cornișă a clădirii celei mai înalte (H/2) dar nu mai puțin de 3,00 m; în cazul locuințelor colective distanțele minime acceptate sunt egale cu înălțimea clădirii celei mai înalte (distanțele se pot reduce la jumătate în cazul în care pe fațadele opuse sunt numaiJerestfe^J^SLpeflthRțpîbr și ale casei scării).

2.4. REGLEMENTĂRI CU

PRIVIRE-CA

CONFORM CU ORIGOBLIGATORII.

DRUMURI Șl ACCESE

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilitate de acces la drumurile publice conform destinației construcției și cu permiterea accederii mijloacelor de stingere a incendiilor - vezi art. 25 și Anexa nr. 4 - R.G.U.

Autorizarea executării construcțiilor și amenajărilor de orice fel se va face numai dacă se asigură accese pietonale corespunzătoare importanței și destinației construcției conform art. 26 - R.G.U.

Organizarea circulației se va face în conformitate cu propunerile din documentația urbanistică P.U.Z

2.5. REGLEMENTĂRI PRIVIND ECHIPAREA TEHNICO-ED1LITARĂ

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilitatea racordării de noi consumatori la rețelele existente de apă la instalațiile de canalizare și de energie electrică conform art. 27 - R.G.U.

Lucrările de îmbunătățire extindere sau mărire de capacitate a rețelelor edilitare se vor realiza conform art. 28 - R.G.U.

Proprietatea asupra rețelelor tehnico-edilitare este stabilită ca fiind publică a statului, dacă legea nu dispune altfel conform art. 29 - R.G.U.


în zonele de extindere a intravilanului acolo unde există conducte magistrale de gaze țiței rețele electrice, lucrări de îmbunătățiri funciare etc. se va avea iS-v,f d^ obținerea avizelor necesare.    / v s

în zonele de extindere a intravilanului, acolo unde nu există rețele tehnicCP" edilitare, autorizarea realizării construcțiilor se va face numai în urma executării unjx sistem centralizat de alimentare cu apă și realizării de fose septice individuale șptfcle grup.

Notă: Se va consulta și K.G.R. nr. 101/1997 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară (în temeiul Legii apelor nr. 310/2004, care completează vechea lege nr. 107/1996).


2.6. REGLEMENTARI PRIVINȘ-- FORMA Șt PENTRU CONSTRUCȚII

PARCELAREA

Autorizarea executării parcelărilor, în baza R.ț pentru fiecare lot în parte se respectă cumulativ urme R.G.U.

-    front la stradă: minimum 8,00 m (construcții înșiruite) și minimum 12,00 m (construcții izolate);

-    suprafața minimă a parcelei: 150 mp (construcții înșiruite) și 250 mp (construcții izolate);

-    adâncimea mai mare sau cel puțin egală cu lățimea parcelei.

r suprafața minimă:

•'r 500 mp pentru extinderi noi și enclave neconstruite din intravilanul existent, iar pentru parcele situate în zone mixte neconstruite (țesut tradițional) 300 mp - în cazul alimentării cu apă și canalizării în sistem individual;

r 300 mp pentru extinderi noi și enclave neconstruite din intravilanul existent iar pentru parcele situate în zone mixte neconstruite (țesut tradițional) 250 mp - în cazul alimentării cu apă și canalizării în sistem centralizat;

r front minim: 12 m;

:f adâncimea mai mare sau cel puțin egală cu lățimea parcelei;

-r unghiul format de frontul la stradă cu fiecare din limitele laterale ale parcelei 75^105';

REGIMUL DE ÎNĂLȚIME

Autorizarea executării construcțiilor se face cu respectarea regimului de înălțime prevăzut în documentațiile urbanistice, conform art. 31 - R.G.U.

Clădirea propusă prin PUZ - ANSAMBLU LOCUINȚE COLECTIVE, str Jandarmeriei, nr. 3, sector 1, București, are un regim de înălțime maxima de 18.00 m ( S+P+4E+5 retras duplex ).


S C ARHIS OESIGN SRL

ASPECTUL EXTERIOR AL CONSTRUCȚIILOR

Autorizarea executării construcțiilor este perm.'să numai dacă aspectul exterior^ nu distonează cu aspectul general al zonei - vezi art. 32 - R.G.U.

Prescripțiile vor urmări armonizarea construcției cu vecinătățile (finisaje, ritmări plin-gol, registre, regim de înălțime detalii de arhitectură, tipul acoperirii și al învelitorii etc), îmbunătățirea aspectului compozițional și arhitectural al clădirii prin folosirea de materiale tradiționale sau noi - moderne, ridicarea nivelului calitativ al imaginii, corelarea funcțională între clădiri sau între clădiri și amenajările exterioare cu caracter public.

2.7. REGLEMENTARI PRIVIND AMPl ÎMPREJMUIRI.

PARCAJE


-A DE PARCAJE, SPAȚII VERZI Șl


I CONFORM Ct


Autorizarea executării construcțiilor care prin deștmatfernecesită spații de parcare se emite numai dacă există posibilitatea realizărj/aceștora în afara domeniului public.

Parcajele vor fi realizate la subsolul constrâtffiilor propuse.Accesul la parcajul subteran se realizează din aleeile carosabile aflate in vecinătatea sudica si vestica.

SPAȚII VERZI Șl PLANTATE

Autorizarea executării construcției și amenajărilor va dispune obligativitatea menținerii sau creării de spații verzi și plantate în funcție de destinația și capacitatea construcției conform art. 34 și Anexa nr. 6 - R.G.U.

ÎMPREJMUIRI

Pentru realizarea împrejmuirilor se vor respecta de regulă prevederile art. 35 -din R.G.U.

III - ZONIFICAREA FUNCȚIONALĂ

DESTINAȚIA TERENURILOR Șl CONSTRUCȚIILOR

Conform art. 37 - R.G.U. prin destinația unui teren sau a unei construcții se înțelege modul de utilizare a acestora conform funcțiunii prevăzute în reglementările cuprinse în Regulamentele locale aferente planurilor de urbanism.

în cadrul "PUZ-ansamblu de locuințe colective cu regim maxim de inaltime S+P+4E+5retras duplex”, investiția se rezumă la un singur UTR, respectiv:

• UTR 1 - subzona mixta situata in afara limitelor zonei protejate, cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+14 niveluri cu accente înalte;


IL 7 Str. lantlurnicriei nr, 3. seit. ,, Buciircsti

M - ZONA MIXTA


GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI

Ansamblul de LOCUINȚE S+P+4E+5RD de pe str. Jandarmeriei nr.3, 1,București este un ansamblu de locuințe colective

SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALĂ. ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE


-    instituții, servicii și echipamente publice de nivel supramunicipal municipal, de sector și de cartier,

-    sedii ale unor companii și firme, servicii pentru întreprinderi, proiectare cercetare, expertizare, consultanță în diferite domenii și alte servicii profesionale;

-    servicii sociale colective și personale;

-    sedii ale unor organizații politice, profesionale etc.;

-    lăcașuri de cult;


-    comerț cu amănuntul;

-    activități manufacturiere:

-    depozitare mic-gros;

-    hoteluri, pensiuni, agenții de turism;

-    restaurante baruri cofetării, cafenele etc ;

-    sport și recreere în spații acoperite;

-    parcaje la sol și multietajate;

-    spații libere pietonale pasaje pietonale acopj

-    spații plantate - scuaruri;

-    locuințe cu partiu obișnuit;

-    locuințe cu partiu special care includ spații pentru profesiuni liberale.

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI.

-    funcțiuni care admit accesul publicului în mod permanent sau conform unui program de funcționare specific și vor fi prevăzute cu vitrine luminate noaptea

se recomandă ca activitățile în care accesul publicului nu este liber să nu reprezinte mai mult de 30% din lungimea străzii incluse în zona mixtă și să nu formeze segmente de astfel de fronturi mai lungi de 40 metri;

-    se interzice localizarea restaurantelor care comercializează băuturi alcoolice la o distanță mai mică de 100 metri de servicii și echipamente publice și de biserici;

-    pentru orice utilizări se va ține seama de condițiile geotehnice și de zonare seismică;

-    în zonele existente se admite conversia locuințelor în alte funcțiuni, cu condiția menținerii ponderii locuințelor în proporție de minim 30 % din ADC,

-    se admite completarea cu clădiri comerciale în interspațiile dintre blocuri cu condiția să se mențină accesele carosabile și trecerile pietonale necesare vegetația existentă, și să se respecte cerințele de protecție a clădirilor de locuit din imediata vecinătate


ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE.

-    activități care pot provoca degradarea clădirilor protejate sau sunt incompatibile cu

statutul de zonă protejată;

-    activități productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat;

-    construcții provizorii de orice natură;

-    depozitare en-gros;

-    depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice;

-    activități care utilizează pentru depozitare și producție terenul vizibil din circulațiile publice sau din instituțiile publice;

-    depozitări de materiale refolosibile,

-    platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

-    staționarea și gararea autovehicolelor în construcții multietajate;

-    lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile de pe parcelele adiacente;

-    orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea apelor meteorice.


SECȚIUNEA II: CONDIȚII DE AMPLASARE, CLĂDIRILOR.

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR.

M2 - cu următoarele condiționări pentru subzona mixtă din lungul pringj relelor ț artere de circulație și pentru zona de extindere

-    în cazul construcțiilor publice dispuse izolat, terenul minQn_esle<de 1000 mp, cu un front la stradă de minim 30.00 metri;

-    pentru celelalte categorii de funcțiuni, se recomandă lotizarea terenului în parcele având minim 500 mp și un front la stradă de minim 12.00 metri, în cazul construcțiilor înșiruite dintre două calcane laterale și de minim 18.00 metri în cazul construcțiilor cuplate la un calcan lateral sau independente în funcție de necesități vor putea fi concesionate sau cumpărate una sau mai multe parcele adiacente;

-    în cazul parcelarului existent suprafața minimă a parcelei construibile este de 300 mp

M2 - terenul liber dintre construcțiile existente pe care se poate realiza inserția unor clădiri comerciale se va delimita printr-un P U Z elaborat pentru tot tronsonul străzii pentru construcții amplasate pe arterele majore sau PUD pentru cele amplasate pe străzi secundare prin care se va asigura coerența cadrului construit respectarea distanțelor minime față de clădirile existente, evitarea blocării acceselor carosabile și pietonale existente, conservarea arborilor existențr

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT.

S C. ARHIS DESIGN SRL

£, Z/6--V

ri sau vor1 ' ‘


M2 * echipamentele publice vor fi retrase de la aliniament cu minim 6-10 metri s^i

fi dispuse pe aliniament în funcț'e de caracterul străzii, de profilul activității și de normele existente;

- la intersecția dintre străzi aliniamentul va fi racordat printr-o linie perpendiculară pe bisectoarea unghiului dintre străzi având o lungime de minim 12.00 metri pe străzi de categoria I. a ll-a și de 6.00 metri pe străzi de categoria a l!l-a.

/? / ts


In cadrul PUZ - ANSAMBLU LOCUINȚE COLECTIVE, str. Jandarmeriei, nr. 3, sect. 1, București, clădirile se vor retrage de la aliniamentul străzii (limita de vest si sud) cu min. 2.0 m.

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE Șl POSTERIOARE ALE PARCELELOR.

M2 - clădirile publice se vor amplasa în regim izolat, retragerea față de limitele laterale vor fi de minim jumătate din înălțimea la cornișe, dar nu mai puțin de 5.00 metri, retragerea față de limitele posterioare va fi de minim jumătate din înălțimea la cornișe, dar nu mai puțin de 6.00 metri;

M2 - clădirile se vor alipi de calcanele clădirilor învecinate dispuse pe limitele laterale ale parcelelor până la o distanță de maxim 20.00 metri de la aliniament,

_____=—îe-epOTl în care parcela se învecinează numai pe una dintre limitele laterale cu

zZmreZând calcan Pe de proprietate, iar pe cealaltă latură se

C0t4F0RfâQ4^l<^livecrneăză cu o clădire retrasă de la limita laterală a parcelei și având pe f3lad»4eterală ferestre noua clădire se va alipi de calcanul existent, iar față de

--/Z ,'rrV^ opusă se va retrage obligatoriu la o distanță egală cu jumătate din

Z    ÎJralțime dar nu mai puțin de 3.00 metri; în cazul în care această limită separă

Z\ IZona rezidențială, de o funcțiune publică sau de o biserică, distanța se

y majorează la 5.00 metri;

/ /    - se interzice construirea pe limita parcelei dacă aceasta constituie linia de

/ /    separație dintre zona mixtă și zona rezidențială, o funcțiune publică sau o

biserică, cazuri în care se admite realizarea noilor clădiri numai cu o retragere

față de limitele laterale ale parcelei egală cu jumătate din înălțimea la cornișe dar nu mai puțin de 5.00 metri;

-    distanța dintre clădirea unei biserici ortodoxe și limitele laterale și posterioare ale parcelei este de minim 10.00 metri;

-    clădirile se vor retrage față de limita posterioară la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea clădirii măsurată la cornișă dar nu mai puțin de 5.00 metri;

-    se recomandă ca, pentru respectarea intimității locuințelor parapetul ferestrelor de pe fațadele laterale ale clădirilor din zona mixtă cu alte funcțiuni decât locuințe care sunt orientate spre locuințele de pe parcelele laterale situate la mai puțin de 10.00 metri, să aibă parapetul ferestrelor la minim 1.90 metri de la pardoseala încăperilor.

-    în cazul clădirilor comerciale și de producție se admite regimul compact de construire cu condiția respectării celorlalte prevederi ale regulamentului.

Retragerile imobilelor propuse prin PUZ, fata de limitele ansamblului de Icouinte, vor fi după cum urmează:

- min. 7.5m fata de limita nordica;


IC,


min. 10.3 fata de limita sudica, respectiv 2.0 m fata de aliniamentul stradal

propus    / <

-min. 7,5m fata de limita estica

-min. 9.0 m fata de limita vestica respectiv 2.Om fata de aliniamentul

stradal propus


ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ.

-    în cazul fronturilor continue la stradă, se va asigura un acces carosabil în curtea posterioară printr-un pasaj dimensionat astfel încât să permită accesul autovehiculelor de stingere a incendiilor distanța dintre aceste pasaje măsurată pe aliniament nu va depăși 30.00 metri;

-    se pot realiza pasaje și curți comune private sau accesibile publicului permanent sau numai în timpul programului de funcționare precum și pentru accese de serviciu;

-    în toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spațiile publice a persoanelor handicapate sau cu dificultăți de deplasare

Accesul auto in cadrul PUZ - ANSAMBLU LOCUINȚE COLECTIVE, str. Jandarmeriei, nr. 3, sect. 1, București, se va realiza din Str. Jandarmeriei. ARTICOLUL 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR.

M2 - staționarea autovehiculelor necesare funcționării diferitelor activități se admite numai în interiorul parcelei deci în afara circulațiilor publice;

-    în cazul în care nu se pot asigura în limitele parcelei locurile de parcare normate, se va demonstra (prin prezentarea formelor legale) realizarea unui parcaj în cooperare ori concesionarea locurilor necesare într-un parcaj colectiv; aceste parcaje vor fi situate în cadrul centrului de cartier sau în zona adiacentă la o distanță de maxim 250 metri,

-    se recomandă ca gruparea prin cooperare a parcajelor la sol să se facă în suprafețe dimensionate și dispuse astfel încât să permită ulterior, odată cu creșterea gradului de motorizare, construirea unor parcaje supraetajate.

In cadrul PUZ-ANSAMBLU LOCUINȚE COLECTIVE, staționare vehiculelor se va realiza in cadrul incintei la subsol,ARTICOLUL 10 - ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR. £ //z -c '

M2 - înălțimea maximă admisibilă în planul fațadei nu va depăși distanța dintre aliniamente; pot fi adăugate suplimentar unul sau două niveluri în funcție de volumetria caracteristică străzii cu condiția retragerii acestora în limitele unui arc de cerc cu raza de 4.0 metri continuat cu tangenta sa la 45 grade.

Clădile propuse prin PUZ - ANSAMBLU LOCUINȚE COLECTIVE, str. Jandarmeriei, nr, 3, sect. 1, București, au un regim de înălțime maxima de S+D+P+4E+5RD.

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR.

M2 - aspectul clădirilor va fi subordonat cerințelor specifice unei diversități de funcțiuni și exprimării prestigiului investitorilor, dar cu condiția realizării unor ansambluri compoziționale care să țină seama de rolul social al străzilor comerciale, de particularitățile sitului de caracterul general al zonei și de arhitectura clădirilor din vecinătate cu care se află în relații de co-vizibilitate;

-    aspectul clădirilor va exprima caracterul și reprezentativitatea funcțiunii și va răspunde exigențelor actuale ale arhitecturii europene de “coerență" și “eleganță


-    pentru firme afișaj și mobilier urban se va asigira me-ronța p-> principale pe baza unor studii și avize suplimentare

i

ARTICOLUL 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ.

M2 - toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice;

-    în cazul alimentării cu apă în sistem propriu se va obține avizul autț competente care administrează resursele de apă;

-    se va asigura posibilitatea racordării la sistemele moderne de telecomunicații;

-    dată fiind intensitatea circulației pietonale racordarea burlanelor la canalizarea pluvială este obligatoriu să fie făcută pe sub trotuare pentru a se evita producerea gheții;

-    se va asigura în mod special evacuarea rapidă și captarea apelor meteorice din spațiile rezervate pietonilor din spațiile mineralizate și din spațiile plantate cu gazon,

-    se interzice dispunerea pe fațade a antenelor TV-satelit și a antenelor pentru telefonia mobilă și dispunerea vizibilă a cablurilor TV

-    cu excepția telecomunicațiilor speciale se interzice dispunerea de piloneți zăbreliți (tripozi uniți cu grinzi cu zăbrele) pe terasele clădirilor care nu sunt tehnice sau industriale

-TV

ARTICOLUL 13 - SPAȚII LIBERE Șl SPAȚII PLANTATE.

M2 - se vor identifica proteja și păstra în timpul executării construcțiilor arborii importanți existenți având peste 4.00 metri înălțime și diametrul tulpinii peste 15.00 cm; în cazul tăierii unui arbore se vor planta în schimb alți 10 arbori în perimetrul unor spații plantate publice din apropiere,

- în grădinile de fațadă ale echipamentelor publice minim 40% din suprafață va fi prevăzută cu plantații înalte


terenul care nu este acoperit cu construcții, platforme și circulații va fi a6p gazon și plantat cu un arbore la fiecare 100 mp;


se recomandă ca minim 75% din terasele neutilizabile și 10% din terasele utilizabile ale construcțiilor să fie amenajate ca spații verzi pentru ameliorarea microclimatului și a imaginii oferite către clădirile învecinate

parcajele vor fi plantate cu un arbore la fiecare 4 locuri de parcare și vor fi înconjurate cu un gard viu de 1,20 metri înălțime în zona cu terenuri contractile se vor evita speciile care prin tipul mări sensibilitatea la umiditate a terenului dp fondar».


ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI.

M2 - se recomandă separarea spre stradă a terenurilor echioXmerîtelor publice și bisericilor cu garduri transparente de 2,00 metri înălțimi dm care 0,60 metri soclu opac, dublate de gard viu. Gardurile de pe limitele laterale și posterioare vor fi opace și vor avea înălțimea de minim 2,20 metri;

- spațiile comerciale și alte servicii retrase de la aliniament pot fi lipsite de gard, pot fi separate cu borduri sau cu garduri vii și pot fi utilizate ca terase pentru restaurante, cafenele etc.

SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE Șl UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 15-PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT %) P.O.T. maxim 60%,

ARTICOLUL 16- COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) CUT maxim = 2.7