Hotărârea nr. 162/2018

HOTARAREnr. 162 din 2018-03-28 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL CALEA VICTORIEI NR. 125 - 127, SECTOR 1, BUCURESTI1
București


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Calea Victoriei nr. 125 -127, Sector 1, București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului Generai al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 21/23.03.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 162/27.03.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de raportul informării și consultării publicului redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 136/2012;

Văzând documentele emise de:

-    Primăria Municipiului București - Certificat de urbanism nr. 916/1432127/14.07.2016;

-    Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: aviz de oportunitate nr. 61/29.09.2016;

-    Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: aviz preliminar nr. 20/29.06.2017;

-    Ministerul Culturii si Identității Naționale - Direcția Patrimoniu Cultural - aviz nr. 129/U/30.05.2017; ’

-    Agenția pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare nr. 31/10.11.2017;

-    Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului București: aviz nr. 1576545/24.11.2017;

-    Comisia Tehnică de Circulație - aviz de principiu nr. 1463181/16298/27.01.2017;

-    Ministerul Apărării Naționale - aviz nr. 7119/31.10.2017;

-    Serviciul Român de Informații - aviz nr. 48.249/02.11.2017;

-    Ministerul Afacerilor Interne - aviz nr. 4.290.690/16.11.2017;

-    Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București - Ilfov - aviz nr. 3793/17-SU-BIF-A/01.11.2017;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

-    Planului Urbanistic General al MunjGipinlSFBucurești aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000, cu valabilitate, pr'elun^ftl^prin Hotărârea C.G.M.B. nr.324/2010, Hotărârea C.G.M.B. nr. 241/20nț'Hotărârea C.G\l.B. nr. 232/2012 și 224/15.12.2015;

Cu respectarea prevederiloM-eZjii <nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată; '    a >' „ "

/A


f \    \\    \ Vj    ,O •, /


B-dul Regina Ellsabeta nr. 47, cad păstăi 050013, sector 5'BuolSșțl,\R’omânla; tel,: 021305 I \    \


în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e), din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:


Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Calea Victoriei nr. 125 - 127, Sector 1, București în conformitate cu avizul Arhitectului Șef nr. 9/05.02.2018, prevăzut în anexa nr. 1, planul de reglementări urbanistice - vizat spre neschimbare prezentat în anexa nr, 2 și Regulamentul Local de Urbanism reprezentând anexa nr. 3.

Art.2 Planul Urbanistic Zonal ce face obiectul prezentei hotărâri are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la emiterea autorizației de construire.

Art.3 Documentația de urbanism ce face obiectul prezentei hotărâri este valabilă până la aprobarea unei documentații de urbanism coincidente ce conține reglementări diferite.

Art.4 Anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de

București, 28.03.2018 Nr. 162B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro


Pag 2Anexa 1PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Dezvoltare Urbană Direcția Urbanism    11    RG&fâ

Ca urmare a cererii adresate de S.C. ORA DESIGN CONCEPT SRL - urb. Raluca Tampa - RUR D,E, în calitate de proiectant urbanism, cu sediul în Str. Antoniu Alexandru nr. 4, sector 1, București reprezentând ACADEMIA ROMANĂ, în calitate de beneficiari, înregistrată la Primăria Municipiului București sub nr. 1592946/29.01.2018, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2Ș&1 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterf^rPr^&nite'ujmâtorul:

NR. %    2Q18

PENTRU

PUZ- Calea Victoriei nr. 125-127, SECTOR 1

GENERAT DE IMOBILUL: Calea Victoriei nr. 125-127, Sector 1 - Sediul Istoric al Academiei Române, în suprafață de 27273,Omp (din măsurători) și construcțiile existente, se află In proprietatea Academiei Române, având la bază Certificatul de urbanism nr. 916/1432127/14.07.2016 emis de Primăria Municipiului București.

INIȚIATOR: ACADEMIA ROMÂNĂ

PROIECTANT: S.C. ORA DESIGN CONCEPT SRL

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURA RUR: urb. Raluca Tampa - RUR D.E,

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONA STUDIATĂ ÎN PUZ: zona studiată este delimitată de Calea Victoriei, Str. Mihail Moxa, B-dul Dacia. Imobilul este Monument Istoric conform LMI/2015, nominalizat la nr. crt. 2210, cod LMI B-ll-a-A-19866 - Ansamblul Academiei Române - datate sf. sec. XIX - prima jum. sec XX; nr. crt. 2211, cod LMI B-ll-m-A-19866.01- Academia Română - datare - sf. sec.XIX - prima jum. sec.XX; nr. crt. 2212, cod LMI B-ll-m-A-19866-02 - Biblioteca Academiei Române - datare 1935-1937. PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR:

•    Conform PUG - MB, aprobat prin HCGMB nr. 269/2000, cu valabilitatea prelungită cu HCGMB nr. 224/2015, imobilul se încadrează In unitatea teritorială de referință CP1 - subzona centrală aflată în limitele zonei de protecție a valorilor istorice și arhitectural - urbanistice.

•    Conform PUZ - Zone Construite Protejate, aprobat cu HCGMB nr. 279/2000, imobilul se află în Zona protejată nr. 16 - Calea Victoriei - stradă simbol a orașului și Zona protejată nr. 02 - Calea Grivița, stradă comercială tradițională.

Zona protejată nr. 16 - Calea Victoriei - stradă simbol a orașului, se mențin dimensiunile șl formele actuale ale parcelelor din zona protejată. Indicatori urbanistici, tronson zona Piața Victoriei - B-dul Dacia: POTmax.admis= 65%, CUTmax.admis = 3 mpADC/mp teren, Hmin.admis =13,Om, Hmax.admis= 16,Om.

Terenul pe care se propune pavilionul administrativ se încadrează în Zona protejată nr. 02 - Calea Grivița, stradă comercială tradițională. Indicatori urbanistici : POTmax.admis=80%, suprafața rămasă liberă trebuie să fie de cel puțin 30mp, CUTmax.admis= 2,5 mpADC/mp teren, Hmin.admis=10,0m, Hmax.admis=13,Om.

PREVEDERI PUZ - RLU PROPUSE:

Clădire administrativă, RHmax.=S+P+4E, Hmax.=18,0m;

-    Aula + anexe incluse în volumul gșjneratal Aulei.

-    POTmax.= 40% ; CUTmax.= 2m0 ADC/mpteren, raportați la întreaga incintă, cu respectarea

Codului Civil;    / h

\TI

UKAS

‘“îsasr’

Mtpi.nojw    miSoluția spațial - volumetrică șl de arhitectură se va definitiva prin Concurs de soluții, cu avizul Ministerului Culturii și Identității Naționale, la faza de autorizare, cu următoarele condiționări:

-    fără afectarea vegetației cu valoare peisagistică mare, rezultată din Studiul peisagistic;

-    tratarea cu atenție a alinierii construcției propuse, în raport cu alinierea construcțiilor existente, învecinate (printre care enumerăm - Sediul Central al Academiei Române, edificiile semnate de Duiliu Marcu, construcția din Str. Mihai Moxa nr. 3-5 ) ;

-    organizarea întregii incinte, care să corespundă unui spațiu cu caracter public, cu menținerea/protejarea zonei centrale (dinspre Calea Victoriei/B-dul Dacia,, astfel încât să fie în acord cu valoarea ridicată a Ansamblului.

CIRCULAȚII SI ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor, profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație" aprobate prin HCGMB nr.*66/2006? Suprafațaafectată noilorartere-de-circulație-va fi cedată domeniului public al municipiului București, conform legislației în vigoare.

ECHIPARE TEHNICO-EDILITARA: conform avizelor de specialitate și Avizului Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare a PMB.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări anexată și vizată spre neschimbare.

Elaboratorul și beneficiarul PUZ răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUZ care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu ari. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării PUZ.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea PUZ și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de urbanism nr. 916/1432127/14.07.2016 emis de Primăria Municipiului București, cu termenul de valabilitate prelungit până la data de 13.07.2018.

ARHITECT SERJUL MUNflțfețULUI BUCUREȘTI ARH. D^I^OUTEANU

ÎS

tP
MUZEUL COLECȚIILOR DE“.

*    ' j    1 - -

ARTA' pT ;

GfiWSOpi^UOi
? P?

DESIGW^

c°NCEpte,


Hâlftfa XL    .

Urfe.înistprna||.^


Î1QN CONCEPT SRL iu Alexandru, nr. 4, Ol 11.424.12,10 cs@aradasfgn.ro


14, București


Beneficiar


ACADEMIA ROMANA


■gaCTTPT.


.Proiect:


EXTINDERE SEDIU ISTORIC AL ACADEMIEI R' Calea Victoriei, nr. 125-127, Sector 1, Bucuri


Planșa:


REGLEMENTARI URBANISTICE


Proiectat


URB.Raluca Tampa


Sef proiect    ARH. Francis Tamoa


Scara:

1:500


Desenat


URB. Raluca Tampa


Wr nlanea 7 Hata- H flflOfHfi


W    eA


//o° ORA A

li” DESIGN 7

';;co^tEPTJ

'^51,.^


MENT LOCAL DE URBANISM PLAN URBANISTIC ZONAL

TINDERE SEDIU ISTORIC AL ACADEMIEI RCUWANfcȘa^J^\UlS*
CONSTRUIRE CORP NOU AULA '    . «cal oe urbanism

.lo ti


■ ^"sptfe NEȘCHMBARF

I.    PRESCRIPȚII GENERALE    ----------

a.    Rolul regulamentului Local de Urbanism

Regulamentul local de urbanism este o documentație cu caracter de reglementare care / cuprinde prevederi referitoare ia modul de utilizare a terenurilor si de amplasare a construcțiilor pe terenul aferent Planului Urbanistic Zonal “Extindere sediu istoric al Academiei Romane si construire corp aula" din Calea Vitoriei nr. 125-127,sector 1,in suprafața de 27.273 mp.

Normele cuprinse in prezentul Regulament sunt obligatorii la autorizarea executării construcțiilor in limitele terenului analizat prin PUZ.

Prezentul Regulament Local de Urbanism explica si detaliaza prevederile cu caracter de reglementare ale Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul „ Extindere sediu istoric al Academiei Romane si construire corp aula” din Calea Vitoriei nr. 125-127.

Regulamentul Local de Urbanism constituie act de autoritate al administrației locale si se aproba împreuna cu Planul Urbanistic Zonal in conformitate cu prevederile legii nr. 350/ 2001,

Legea Amenajării Teritoriului si Urbanismului.

b.    Corelare cu alte documentații

Prezentul Regulament Local de urbanism preia prevederile PUG Municipiul București, aprobat prin KCGMB nr. 269/2000 si prelungit prin HCGMB nr. 324/2010, nr. 241/2011 si nr.

232/2012, conform caruia imobilul este situat in CP1 - subzona centrala situata in limitele zonei de protective a valorilor istorice si architectural urbanistice si prevederile PUZ Zone Construite Protejate aprobat cu HCMB nr. 279/2000 conform caruia imobilul se afla in Zona protejata nr. 16 -Calea Victoriei - strada simbol a orașului si pentru care se mențin neschimbate dimensiunile si formele actuale ale parcelelor si Zona protejata nr. 02 - Calea Grivita, strada comerciala tradiționala.

c.    Domeniul de aplicare al Regulamentului Local de Urbanism

Prevederile cuprinse in prezentul Regulament Local de Urbanism se aplica pentru terenul ce a generat PUZ, fiind încadrat intr-o unitate teritoriala de referința (UTR), cu prescripții specifice, conform PUG București si PUZ Zone Construite Protejate, respectiv CP1 - subzona centrala situata in limitele zonei de protecție a valorilor istorice si architectural urbanistice

Conform PUG București aprobat, a PUZ Zone Construite Protejate si a Regulamentelor de Urbanism aferente, se va avea in vedere pastrarea integrității mediului si protejarea patrimoniului natural si construit, depistarea si diminuarea surselor de poluare in scopul îmbunătățirii factorilor de mediu, conservarea, restaurarea, reabilitarea si protejarea patrimoniului construit, protejarea zonelor cu valoarea arheologica, ambientala, peisagistica, ecologica si sanitara.    f\

II.    DESCRIERE


a.    Delimitare:    _

-    parcela in suprafața de 27.273mp ședăfla pe CaleWictoriei, nr. 125-127, sector 1, amplasata conform PUG Municipuf București in subzpne CP1, respectiv Zona protejata nr.

16 conform PUZ Zone Protejate Construite    \

-    terenul este delimitat de str. MihailxMoka la nord, Galeel Victoriei la est, b-dul Dacia la sud,

proprietăți private.    1 •* \


b.    Caracteristici:    V \    '

imobil nominalizat in Lista Mbnum'entețor/ tsooce 2015 FMInistetului Culturii/lnstitutul National al Patrimoniului la pozitiite? 2210^06 B-Il-a-A-19866 - “An&amblul Academiei


Romane”, datare sfârșitul secolului XlX-prima jumătate a secolului XX; 2211, cod B-ll-m-a-A-19866-01 - “Academia Romana”, datare sfârșitul secolului XlX-prima jumătate a secolului XX; 2212, cod B-ll-m-a-A-19866-02 - “Biblioteca Academiei Romane", datare 1935-1937


c.


- Calea Victoriei - strada cu traseu sinuos si neregulat, definita de construcții si spatii diverse tipologic, care conține construcții si spatii martor al principalelor perioade de evoluție a orașului

Evoluție:


-    Calea Victoriei - traseu principal care facea legătură dintre Curtea Domneasca si Palatul Mogosoaia

-    1890 terenul si Casa Cesianu sunt achiziționate de Ministerul Cultelor si Instrucțiunii Publice

-    1896 Ministerul cedeaza dreptul de proprietate asupra terenurilor si caselor existente in favoarea Academiei Romane, an in care este adaugat un corp nou pentru sala de ședințe realizat după proiectul arhitectului Ion Poteca

-    1927 arhitectul Duiliu Marcu intocmeste planurile noului Palat al Academiei, din care este realizat doar corpul bibliotecii in perioada 1927-1931 si inaugurat in 1937

-    1930 este construit corpul C3, iar în 1940 corpul C4, ambele cu destinația inițiala de locuințe, si care in anul 2010 sunt demolate

-    in perioada 1996-2006 este realizata extinderea Bibliotecii Academiei Romane, după proiectul arhitectilor Romeo Belea si Gheorghe Roșu.

d.    Agresiuni:

-    lipsa de întreținere, mutilarea, degradarea constanta

e.    Valoare:


-    Calea Victoriei - strada simbol a orașului

-    Evaluarea globala a imobilului conform Studiu Istoric: e.1. - valoarea de vechime - autenticitate: medie e.2. - valoarea urbanistica : medie

e.3. - valoarea arhitecturala: medie e.4. - valoarea raritate - unicitate: mica e.5. - valoarea memorial - simbolica: mare

Grad de protecție:

-    maxim - se protejaza valorile arhitectural - urbanistice, istorice si de mediu natural in ansamblul lor: trama stradala, fondul construit, caracterul si valoarea urbanistica

-    sunt permise intervenții care conserva si potenteaza valorile existente Intervenții:

-    revitalizarea si recuperarea identității urbane a Caii Victoriei prin restaurarea si conservarea construcțiilor valoroase

completarea fondului construit existent din cadrul ansamblului prin extinderea clădirii administrative si construirea unui corp nou ci|r funcțiunea aula.

CONFORM CU ORIGINALUL

III. ZONIFICARE FUNTIONALA 1. Utilizare funcționala a. utilizări admise:-    utilizări existente: sediul istoric al Academiei Romane compus di ai Academiei Romane, Biblioteca Academiei Romane, garaje, clădi dministrativa

-    utilizări propuse: extindere clădire administrativa si construire ci b. utilizări admise cu condiționări:

-    conversia funcționala a cladirilormo^umfent trebuie sa respecte următoarele condiții:

(1)    funcțiunea sa nu stanjenească^tedpatatiie'^*\

(2)    funcțiunea sa nu implice niongn f^d^fnbjdlfjcare^a arhitecturii exterioare sau a caracterului/elementelor valoroase ațe interiorului


(3)    sa nu afecteze vegetația existenta, (curii de fața â si arbori)

(4)    sa nu imolice amenajarea unor lacuri suplimente de parcare in interiorul parcelei sau pe


domeniulclădirilor protejate sau sunt incompatibile cu statutul


c. utilizări interzise:

-    activitati care pot provoca degrada; de zona protejata;

-    activitati poluante, cu risc tehryilqgicjhu incomode prin traficul generat;

-    construcții provizorii de orice natura - inclusiv chioșcuri si panouri publicitare, de orice

dimensiune si indiferent de modalitatea lor de montare;

-    depozitare en-gros;

-    depozitarea pentru vanzare a unor cantitati mari de substanțe inflamabile sau toxice;.,__

-    activitati care utilizează pentru depozitare si producție terenul vizibil din^cir^l^teȚlA URBANISM

publice sau din instituțiile publice;    hegulamențxqcaj-

-    depozitari de materiale refolosibile;    aviznr

-    platforme de precolectare a deșeurilor urbane;    I ,vat s’pftE NESCHIMBARF1

-    staționarea si gararea autovehicolelor în construcții multietajate; i    ----

-    lucrări de terasament de natura sa afecteze amenajările din spatiile publice si

construcțiile de pe parcelele adiacente;

-    orice lucrări de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine

sau care împiedica evacuarea si colectarea apelor meteorice.

2. Amplasarea clădirilor

a.    caracteristicile parcelelor:

-    se mențin neschimbate dimensiunile si formele actuale ale parcelelor din zona protejata

b.    amplasarea fata de aliniament:

Conform plasei de reglementari urbanistice cu următoarele precizări:

Soluția spatial-volumetrica si de arhitectura pentru clădirea aulei se va inscrie in edificabilul propus si se va definitiva prin Concurs de soluții cu următoarele condiționări:

-    fata de aliniamentul Caii Victoriei se menține situația existenta

-    fata de aliniamentul b-dului Dacia se menține situația existenta

-    fata de aliniamentul str. Mihail Moxa clădirea propusa a aulei se va subordona alinierii construcțiilor existente învecinate, respectiv Sediul Central al Academiei Romane, Casa General Rosetti {str. Miahil Moxa, nr. 3-5);

Rezolvarea spatial-volumetrica si arhitecturala a clădirii propuse cu funcțiunea aula va respecta reglementările de intervenție (restricții si permisivitati) determinate in Studiu Istoric avizat de Ministerul Culturii si vor respecta principiile de confort si normele de insorire si iluminat natural.

c.    alinierea laterala si posterioare:

Conform plasei de reglementari urbanistice cu următoarele precizări

Clădirea administrativa se va inscrie in edificabilul propus astfel:

-    fata de limita laterala Nord construcția se va retrage cu min. 5,00m,

-    fata de limita laterala Sud construcția se va retrage cu min. 5,00m

-    fata de limita laterala Vest construcția se va retrage cu min. 5,00m,

Clădire aula - soluția spatial-volumetrica si de arhitectura se va inscrie in edificabilul propus si se va definitiva prin Concurs de soluții cu următoarele condiționări:

-    fata de limitele laterale Est si Vest: clădirea propusa a aulei se va subordona fondului construit existent, respectiv Sediul Central al Academiei Romane si construcția din str. Mihail Moxa, nr. 3-5.

d.    amplasarea clădirilor pe aceeași parcela

Conform planșei de reglementari urbanistice cu următoarele precizări:

Clădire administrativa:

-pe latura de Est alipita de construcție Clădirea aula - soluția spatial-volumetrica definitiva prin Concurs de soluții cu următoarele cor

-    fata de Biblioteca Academiei Romanei va retrage minim 25,00m II ț

-    respectarea reglementarilor deiintervdntie


sediului administrativ, cturase va încadra in edificabilul propus siuiliu Marcu) construcția propusa aula se
.1-^3. Echiparea clădirilor a. circulații si accese:

Conform planului de reglementari urbanistice cu urbratcrarete preceare


-    accesul auto si pietonal pe teren se face de pe cele trei laturi E,N,

Victoriei, str. Mihail Moxa si b-dul Dacia.

-    in toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului in spatiile publice a persoanelor cu handicap sau cu dificultăți de deplasare

b.    stationarea-autovehiculelor

Conform planșei de reglementari urbanistice cu următoarele precizări:

-    staționarea vehicolelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulațiilor publice;

-    asigurarea locurilor de parcare normate se va realiza prin amenjarea unui parcaj propriu.

c.    condiții de echipare edilitara:

-    toate construcțiile vor fi racordate la rețelele edilitare publice;

-    se recomanda la clădirile dispuse pe aliniament ca racordarea burlanelor la canalizarea pluviala sa fie făcută pe sub trotuare pentru a se evita producerea ghetîi;

-    se va asigura în mod special evacuarea rapida si captarea apelor meteorice in rețeaua de canalizare;

-    toate noile branșamente pentru electricitate si telecomunicații vor fi realizate îngropat;

-    se interzice dispunerea antenelor TV-satelit în locuri vizibile din circulațiile publice si se recomanda evitarea dispunerii vizibile a cablurilor TV;

-    se interzice amplasarea firidelor de branșament pentru electricitate, telecomunicații si gaze pe fațadele principale ale clădirilor;

-    se interzice montarea aparatelor de aer condiționat pe fațadele către strada, sau pe cele laterale in cazul in care ele se deschid către curți de onoare.

d.    spatii libere si plantate:

Conform planșei de reglementari urbanistice cu următoarele precizări:

-    instituirea zonei de verzi protejate cu statut non aedificandi, conform planșei de reglementari

-    soluția spatial-volumetrica a clădirii aula propuse se va realiza in concordanta cu anasmblul peisagistic interior (gradina Academiei Romane) si va fi condiționată de respectarea reglementarilor impuse prin Studiul peisagistic

-    organizarea ansamblului peisagistic (gradina Academiei Romane) ca spațiu cu caracter public, cu menținerea /protejarea zonei centrale (dinspre Calea Victoriei/b-dut Dacia), astfel incat sa fie in acord cu valoarea ridicata a Ansamblului.

-    intervenții le-asupra ansamblului peisagistiGSunt conditionate de-intocmirea de studii de specialitate ce vor analiza in detaliu zonele supuse reconfigurarii sau remodelarii piesagistice

-    spatiile libere vizibile din circulațiile publice vor fi tratate ca grădini de fațada;

-    spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare de garda vor fi înierbate si plantate cu un arbore la fiecare 100 mp;

-    se recomanda ca pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protecția construcției sa se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese;

-    se va avea in vedere subordonarea oricăror elemente de mobilier urban caracterului clădirilor si condiționarea realizării lor de aceleași avize de specialitate ca si construcțiile.

e.    împrejmuiri:

- se va menține caracterul existent al imprejmuirilor astfel:

-    se va acorda prioritate conservării gardurilor existente; in caz ca este absolut necesara refacerea lor, ele vor urma un regimdetayizare conform legislației in vigoare.

4. Conformarea clădirilor

a. inaltimi admise:    /

Conform planșei de reglementari ur|

-    clădire administrativa: - S+P+4ț

-    corț) nou aula: - Hmax = 16m
b. aspectul exterior:

Soluția spatial-volumetrica si de arhitectura pentru clădirea aulei se va definitiva prin Concurs de soluții si se va subordona reglementarilor de intervenție (restricții si permisivitati) enunțate in Studiu Istoric avizat de Ministerul Culturii, si cu respectarea următoarelor aspecte:

-    orice intervenție asupra monumentelor de arhitectura declarate sau propuse a fî declarate, se va putea realiza numai in condițiile legii. Prin restaurarea clădirilor existente (inclusiv prin masurile de consolidare a structurilor), se va păstră sau se va reveni la (daca este cazul) arhitectura inițiala a fațadelor.

-    arhitectura noilor clădiri va respecta caracterul arhitectural general al străzii, inscriindu-se, înainte de toate, în scara definita de clădirile existente.

-    se interzic imitațiile de materiale sau utilizarea improprie a materialelor (placaje ceramice sau suprafețe metalice strălucitoare), utilizarea culorilor stridente.5.    Ocuparea si utilizarea parcelei

a.    procent maxim de ocupare al terenului:

-    POT maxim admis: 40 % raportat la întreaga incinta

b.    coeficient de utilizare al terenului:

-    CUT maxim admis: 2mpADC/mp teren raportat la întreaga incinta

c.    zone non-aedificandi

-    grădinile de fațada ale clădirilor, curtea de onoare

-    zona verde protejata, conform planșei de reglementari urbanistice.

6.    Spatii publice

a.    traseu

-    se pastreaza traseul actual al străzilor, conform planșei de reglementari.

b.    profil transversal

-    se pastreaza profilul actual, conform planșei de reglementari urbanistice.

c.    echipare si amenajare

-    se va avea in vedere subordonarea oricăror elemente de mobilier urban caracterului clădirilor si condiționarea realizării lor de aceleași avize de specialitate ca si construcțiile.

d.    plantație

-    ansamblul peisagistic din cadrul incintei va fi tratat ca spațiu cu caracter public, fara afectarea vegetației cu valoare peisagistica mare, rezultata din Studiul Peisagistic, cu mentinerea/protejarea zonei centrale (dinspre Calea Victoriei/b-dul Dacia), astfel incat sa fie in acord cu valoarea ridicata a Ansamblului

-    intervențiile vor conserva caracterul actual al vegetației (esențe, densitate, inaltime etc.)

-    curțile interioare accesibile publiculuh/of fi tratate cu plantații decorative inclusiv pe fațade.


AVIZ NR tZAÎ SP


5 >0