Hotărârea nr. 163/2018

HOTARAREnr. 163 din 2018-03-28 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STRADA VIRGILIU NR. 21 - 23, SECTOR 1, BUCURESTI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Strada Virgiliu nr. 21 - 23, Sector 1, București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului Generai al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 22/23.03.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 163/27.03.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de raportul informării și consultării publicului redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 136/2012;

Văzând documentele emise de:

-    Primăria Sectorului 1 - Certificat de urbanism nr. 913/27/V/9374/19.04.2016;

-    Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: aviz de oportunitate nr. 48/21.07.2016;

-    Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: aviz preliminar nr. 08/12.05.2017;

-    Agenția pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare nr. 10/26.06.2017;

-    Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului București: aviz nr. 1511327/16.06.2017;

-    Comisia Tehnică de Circulație - aviz de principiu nr. 1460859/1462722/15663/16156/28.03.2017;

-    Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București - Ilfov - aviz nr. 320864/24.05.2017;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

-    Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000, cu valabilitate prelungită prin Hotărârea C.G.M.B. nr.324/2010, Hotărârea C.G.M.B. nr. 241/2011, Hotărârea C.G.M.B. nr. 232/2012 și 224/15.12.2015;

vCu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

în temeiul prevederilor art. 36 aii Legea nr. 215/2001 privind administi completările ulterioare;    /lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e), din ă, republicată, cu modificările și

--—-—---7 \    ȘTV—

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sectar 5 Buqureșjți^oprtânl^; tel.: 02130S 5SJ30; wvAj

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal Strada Virgiliu nr. 21-23, Sector 1, București în conformitate cu avizul Arhitectului Șef nr. 32/04.12.2017, prevăzut în anexa nr. 1, planul de reglementări urbanistice - vizat spre neschimbare prezentat în anexa nr. 2 și Regulamentul Local de Urbanism reprezentând anexa nr. 3.

Art.2 Planul Urbanistic Zonal ce face obiectul prezentei hotărâri are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la emiterea autorizației de construire.

Art.3 documentația de urbanism ce face obiectul prezentei hotărâri este valabilă până la aprobarea unei documentații de urbanism coincidente ce conține reglementări diferite.

Art.4 Anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


București, 28.03.2018 Nr. 163


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.; 021305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2Anexa 1PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Dezvoltare Urbană

Direcția Urbanism

_

Ca urmare a cererii adresate de S.C. BTL REAL S.A. în calitate de beneficiar prin S.C. SEVIM IMPEX S.R.L. în calitate de proiectant de specialitate, cu sediul în Municipiul București, Sectorul 2, Cod poștal 020372, Bd. Lacul Tei nr. 31-33, et. 1, ap. 4, telefon/fax.-, e-mail-, înregistrată la nr. 1542232 din 02.08.2017 și completată cu nr. 1573136 din 02.11.2017, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ

NR.


/ ^-/Jt.2017


PENTRU


PUZ - STRADA VIRGILIU NR. 21-23, SECTOR 1, BUCUREȘTI

GENERAT DE IMOBILUL: format din teren în suprafață de 1.025,0 mp (1.032,0 mp din măsurători cadastrale) conform prevederilor menționate în Certificatul de urbanism nr. 913/27/V/9374 din 19.04.2016 emis de Primăria Sectorului 1 București.

INIȚIATOR:    SC BTL REAL SA

PROIECTANT:    SC SEVIM IMPEX SRL

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR:    Arh. Timur MIHĂILESCU (D, E)


AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONA STUDIATĂ ÎN PUZ: Zona studiată prin PUZ se află în intravilanul Municipiului București, pe teritoriul administrativ al Sectorului 1, și este delimitată astfel: Nord - imobilele cu numere pare din str. Virgiliu și intersecția dintre str. Virgiliu/Bd. Dinicu Golescu cu imobilele înconjurătoare; Sud - str. Știrbei Vodă; Est - frontul clădirilor cu numere pare str. Berzei; Vest -frontul construit stânga str. Cotiturii.

PREVEDERI P.U.G. - R.L.U. /P.U.Z. APROBATE ANTERIOR: Conform P.U.G. - M.B. aprobat cu H.C.G.M.B. nr.269/2000 (completată cu H.C.G.M.B. nr. 324/17.11.2010, H.C.G.M.B. nr. 241/20.12.2011 și H.C.G.M.B. nr. 232/19.12.2012) amplasamentele care fac obiectul studiului urbanistic se încadrează în Unitatea Teritorială de Referință UTR CA2 - Subzona centrală cu funcțiuni complexe, cu clădiri de înălțime medie, mare și cu accente peste 45 metri, cu regim de construire continuu sau discontinuu.

INDICATORI URBANISTICI REGLEMENTAȚI:

pentru clădiri cu 6 niveluri

-    Procent de ocupare a terenului (POT): maxim = 70% cu posibilitatea acoperirii restului curții în proporție de 75% cu clădiri de maxim 2 niveluri (8,0 m) pentru activități comerciale, săli de spectacol, etc;

-    Coeficient de Utilizare a Terenului (CUT): maxim = 3,0 mp.ADC/mp.teren;

-    înălțimea maximă admisibilă a clădirilor: înălțimea maxima admisibila este egala cu distanta dintre aliniamente; pot fi adăugate suplimentar unul sau doua niveluri în funcție de volumetria caracteristica străzii, cu condiția retragerii acestora in limitele unui arc de cerc cu raza de 4,Om continuat cu tangenta sa la 45*.

-    Regim de construire: continuu sau discontinuu.

-    Funcțiuni predominante: se admit funcțiuni de interes general specifice unui centru de afaceri; se admit funcțiuni publice reprezentative de importanță^upr^municipală și sedii ale unor organisme internaționale și zonal - europene și amenajări publice/

-    Retragerea minimă față de aliniamenbVa respecta caracttenjI străzii existente.

-    Retrageri minime față de limitele laterald și posterioare: ira cazul în care parcela se învecinează cu o clădire care prezintă calcgri pe ur^Tdirțtr^ lițnitpîe\ la|eral| ale parcelei, iar pe cealaltă latură se

Bd. Regina Elisabeta nr. 47. cod po$(al|0500l3\sector 5, Bb Tel: 021.305.55.00 Int. 3045 hnp7Avww.pmb.ro


învecinează cu o clădire retrasă de limita laterală a parcelei și având pe fațada laterală ferestre ale unor încăperi care necesită lumina naturală, noua clădire se va alipi de calcanul existent, iar față de limita opusă se va retrage obligatoriu la o distanță egală cu jumătate din înălțime, dar nu mai puțin de 4.00 metri; clădirile se vor retrage față de limita posterioară la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea clădirii măsurată la cornișe, dar nu mai puțin de 5.00 metri.

PREVEDERI P.U.Z. - R.L.U. PROPUSE:

FUNCȚIUNI: MIXTE - LOCUINȚE COLECTIVE Șl BIROURI

INDICATORI URBANISTICI REGLEMENTAȚI:

* Procent de ocupare a terenului (POT): maxim 70%.

-    Coeficient de Utilizare a Terenului (CUT): maxim 3,25 mp.ADC/mp.teren.

-    înălțimea, maximăadmisi bilă a clădirilor; S(Ds)+P+5E+6Er. Se-menține-înâlțimea-la cornișă și înălțimea maximă a construcției de la nr. 17-19, respectiv H max. cornișă = 20,34m și H max. = 23,24m conform Studiu topografic de fundamentare recepționat OCPI cu nr. 611/01.11.2016.

-    Retragerea minimă față de aliniament: vor fi respectate specificațiile Planului de Reglementări vizat spre neschimbare și ale Regulamentului local de urbanism aferent.

-    Retrageri minime față de limitele laterale: vor fi respectate specificațiile Planului de Reglementări vizat spre neschimbare și ale Regulamentului local de urbanism aferent.

-    Retrageri minime față de limitele posterioare: vor fi respectate specificațiile Planului de Reglementări vizat spre neschimbare și ale Regulamentului local de urbanism aferent

-    Circulații și accese: parcarea și gararea autovehiculelor, profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație" aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.

-    Echipare tehnico-edilitară: Rețelele edilitare aferente se vor realiza anterior rețelei stradale, dacă este cazul. Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu Planșa de Reglementări anexată și vizată spre neschimbare.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.Z. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.Z.-ul care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului șt urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.Z.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.Z. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de urbanism nr. 913/27/V/9374 din 19.04.2016 emis de Primăria Sectorului 1 București.


CIRCULAȚII SI SPATII


Dr

21


£1m

537

7-13


73S0i


DE

1/ITARĂ


Sm

259

R-5


75 S&


ins

1tf-3S


38.73


■ETCIRCULAȚII PIETONi

CIRCULAȚII CAROSABIL


CALE DE RULARE^RAMV, SPATII VERZI AMENAJATE

EDIFICABIL PROPUSEDIFICABIL S/Ds+P+5E+6Er PROPUS PE TERENUL DIN SI


UNICIPJULUIBUCUF BANISM

rurJ^

TimurV. mihMlescu


BILANȚ TERITORIAL

str. Virgiliu 21-23, sectar 1, București

Q

lUPr*J iRt.

Steren (mp)

1032

Zonificare conform PUG

CA2

Funcțiune propusa

funcțiune mixta locuințe si birouri

Regim de înălțime

S/Ds+P+5E+6R

înălțime

Hcomisa(m)

20.34

Hmax(m)

23.24

POT

70%

CUT

3.25

Sconstrutta (mp)

722.40

Sdesfasurata (mp)

3354

A

l    Spatii verzi

/

procent

30%

«uprafata(mp)

309.60

z


S.C.


««^•nHMPEXSRg.%


v>- 37^

t si'țJese-iBt

-s—r—■
PUZ IMOBIL FUNCȚIUNE MIXTA LOCUINȚE SI BIROURI

Str. Virgiliu nr.21-23, sector 1, București
București S2 str. Austrului nr. 46


3REGULAMENT


1. PRESCRIPȚII GENERALE

1.1. Rolul prezentului regulament


Regulamentul local de urbanism este un document cu caracter de reglementare ce cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de realizare și utilizare a construcțiilor și a amenajărilor aferente, în teritoriul de referință.

Regulamentul local de urbanism însoțește Planul Urbanistic Zonal și explicitează prevederile cu caracter de reglementare ale acestuia. Acesta constituie un act de autoritate al administrației publice locale și se aprobă prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului București.

Reglementările prezentului regulament reprezintă o detaliere a prevederilor Planului Urbanistic General al Municipiului București, care asigură o mare diversitate a ofertei pentru noi investiții și urmăresc extinderea zonei centrale tradiționale în concordanță cu cerintele-fun^onale-g-^jj^jjtnrar-


urbanistice actuale.


1.2. Domeniu de aplicare


regulament local de urbanism

AVIZ NR.....

VIZAT SPREPrezentul regulament se aplică teritoriului de referință situat pe str. Virgiliu nr. 21-23.


1.3. Corelări cu alte documentații


Prezentul Regulament Local de Urbanism a preluat, detaliat și adaptat prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului București, aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269 / 21.12.2000.

Conform Planului Urbanistic General al Municipiului București, teritoriul cuprins între str. Berzei, str. Llpova și str. Știrbei Vodă, din care face parte și terenul de referință al prezentului!? rp>Urbanistic Zonal, se află în zona CA - zona situată în afara zonei protejate subzon^ CA2 - subzona centrală cu funcțiuni

----1--------j_ Tiă($memedi<â/mare și cu accente peste 45 metri, cu regim

discontinuu

f V ' .


complexe, cu clădiri de îpăl$rr)e mediâ, de construire continuu si


2. PRESCRIPȚII SPECIFICE LA NIVELUL UNITĂȚII TERITORIALE DE REFERINȚĂ
SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

ART-1 - UTILIZĂRI ADMISE


Sunt admise următoarele utilizări:

   locuințe, incluzând locuințe cu partiu special, care profesiuni liberale;

•    servicii financiar-bancare și de asigurări;

•    sedii de companii și firme în spații specializate de birouri;

•    servicii autonome avansate (manageriale, tehnice și profesionale);

•    servicii de formare - informare biblioteci, mediateci;

•    edituri, centre media;

•    activități asociative diverse;

•    expoziții, centre și galerii de artă;

•    agenții diverse (imobiliare, de turism etc.)

•    restaurante, cofetării, cafenele, baruri, terase;

•    mici unități productive manufacturiere și de depozitare mic-gros legate de funcționarea zonei centrale;

DIRECȚIA URBANISM REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

AVIZ NR.....&£./..$&■.?£•.

VIZAT SPRE NESQWBARE


ART.2 - UTILIZĂRI INTERZISE

Se interzic următoarele utilizări:

•    se interzice epuizarea rezervei de teren disponibil prin adihiterea unor funcțiuni inferioare statutului acestei zone;

•    activități productive poluante, cu risc tehnologic, sau incomode prin

traficul    generat;

•    activități care utilizează pentru depozitare sau producție terenul vizibil din circulațiile publice;

•    platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

•    depozitare en-gross.

SECȚIUNEA II: CONDIȚII DE AMPLASARE Șl ECHIPARE A CLĂDIRII

ART. 3 - AMPLASAREA CLĂDIRII FAȚA DE ALINIAMENT

V\ \

• Clădirea va fi dispîfs; pe aliniâțnentulij proprietății spre str. Vîrgiliu, cu parterul retras 1.3lm.    \    ’

\\    \    7e\z

\    .Î.V


• Spațiul rezultat între aliniament și planul de aliniere al parterului clădirii va fi tratat ca spațiu semi - public.

ART. 4 - AMPLASAREA CLĂDIRII FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE

ALE PARCELEI    -----


Clădirea se vor respecta următoarele retrageri:

•    pe latura de nord-vest (fațada principală), spre strada

parterul se va retrage 1.3 m de la aliniament etajele 1-5 se vor alinia la strada Virgiliu etajul 6 se va retrage cu 3.0 m fata de

•    pe limita de sud-vest (laterala dreapta) către terenul de la numărul 25:

parterul se va retrage cu 4.0 m

etajele 1-5 vor ieși in consola 0.5 m, situându-se astfel la 3.5 m fata de limita de proprietate

etajul 6 se va retrage cu 1.0 m fata de etajele 1-5, retrăgându-se astfel la 5.0 m fata de limita de proprietate.

•    pe limita de nord-est (laterala stânga) către terenul de la numărul 17-19:

clădirea se retrage cu 3.0 m fata de limita de proprietate, pe o distanta de 1.5 m, urmând sa se cupleze la calcan pe o lungime de aproximativ 10.0 m. Se va retrage apoi 4.0 m, pe toata lungimea curții de lumina a vecinului, aproximativ 5.0 m. Se cuplează din nou la calcan, pe o distanta de aproximativ 9.0 m, apoi se retrage fata de terenul de la numărul 17-19 cu 4.0 m.

etajul 6 se va retrage cu min 4.0 m fata de limita de proprietate.

•    pe latura de sud-est (fațada posterioara) fata de strada:

clădirea se retrage cu 13.0 m fata de limita de proprietate etajul 6 se va retrage 1.5 m fata de etajul 5, rezultând astfel o


Locurile de parcare vor fi asigurate la nivelul demisolului și al parterului vor fi dispuse astfel încât să nu fie vizibile din str


ART. 6 - ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRII

+ Parter + 5 etaje +


Regimul de înălțime admis este Subsol/De 6Eretras.

* înălțimea la aticul etajului 5 către strada Virgiliu este de 20,34 metri {măsurat pe limita de proprietate cu imobilul de la adresa str. Virgiliu nr. 17-19).

• înălțimea la aticul etajului retras (etaj 6) către strada Virgiliu este de 23,24 metri (măsurat pe limita de proprietate cu imobilul de la adresa str. Virgiliu nr. 17-19).

• Pe terasa de peste etajul 6 se admite amplasarea unor echipamente tehnice cum ar fi trape de desfumare, casa liftului, ventilatoare, unități exterioare de condiționare a aerului. Acestea pot depăși înălțimea maximă a clădirii cu maximum 2,0 metri, cu condiția să nu fie vizibile din circulațiile publice.

ART. 7 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

•    Aspectul clădirilor va fi subordonat cerințelor specifice zonei centrale.

care se afla în relații de co


   Aspectul clădirilor va ține seama de caracterul specific al zonei și de arhitectura clădirilor din vecinătate cu vizibilitate.

DIREG jîA URBANISM REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AVIZ tfț.

VIZAPSPRE NESCHIMBARE


ART. 8 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ

• Toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice și la sistemele moderne de telecomunicații bazate pe cabluri din fibre optice.

Se interzice dispunerea antenelor TV-satelit în locuri vizibile din circulațiile publice și dispunerea vizibilă a cablurilor TV.

Pentru a facilita circulația pieton^lă, racordarea burlanelor la canalizarea pluvială este obligatoriu să fiâ'-făcută pe sub trotuare pentru a se evita

producerea ghețlii1 /

»i *


•\


l.-i» v

ART. 9 - SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE

•    Spațiile neconstruite și neocupate de accese și trotuare de gardă vor fi înierbate și plantate cu un arbore la fiecare 100 mp.

•    Suprafața de spații verzi va reprezenta 30% din suprafața terenului, din care 2/3 din suprafața pe sol.

ART. 10 - ÎMPREJMUIRI


Pentru îmbunătățirea microclimatului și pentru protecția construcțiilor se va evita impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese, circulații pietonale, terase.    DIREC'fiA URBANISM

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

VIZffepRE NESCHIMBARE

i sau sisteme de acces

Spre strada Virgiliu nu va exista gard. Vor existajp pentru acces auto; acestea nu vor fi opace.


Către aleea adiacenta terenului dinspre frontul de blocuri de pe Știrbei Vodă gardurile vor avea înălțimea de maxim 2,00 metri, vor fi transparente si vor putea fi dublate de gard viu.

Gardurile dintre proprietăți vor fi opace și vor avea înălțimea de maxim 2,50 metri.

• Marcarea limitei proprietății în cazul parterelor cu funcțiuni accesibile publicului retrase de la aliniament se poate face prin pavaje decorative, parapete, jardiniere, etc.

SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE Șl UTILIZARE A TERENULUI

ART. 10 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

POT maxim = 70%


ART. 11 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)


• CUT maxim = 3,25 ADC/mp teren