Hotărârea nr. 164/2018

HOTARAREnr. 164 din 2018-03-28 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU STRADA SEPCARI NR. 17, SECTOR 3, BUCURESTIConsiliul GeneralHOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Strada Șepcari nr. 17, Sector 3, București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 31/18.12.2017 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 572/18.12.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de raportul informării și consultării publicului redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 136/2012;

Văzând documentele emise de:

-    Primăria Municipiului București - Certificat de urbanism nr. 428/1480320/1486640/20.06.2017;

-    Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: aviz preliminar nr. 1/25.01.2017;

-    Agenția pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare nr. 57/06.06.2016;

-    Ministerul Culturii - Direcția pentru Cultură a Municipiului București - aviz nr. 556/Z/06.10.2016;

-    Serviciul Român de Informații - aviz nr. 56.686/05.05.2016;

-    Serviciul de Telecomunicații Speciale - aviz nr. 221515/10.05.2016;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

-    Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000, cu valabilitate prelungită prin Hotărârea C.G.M.B. nr.324/2010, Hotărârea C.G M B. nr. 241/2011, Hotărârea C.G.M.B. nr. 232/2012 și 224/15.12.2015;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e), din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare-CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă documentația de urbanism Pianul Urbanistic de Detaliu Strada Șepcari nr. 17, Sector 3, București în conformitate cu avizul Arhitectului Șef nr. 1/19.05.2017, prevăzut în anexa nr. 1, planșa de reglementări urbanistice - vizată spre neschimbare prezentată în anexa nr. 2 și Regulamentul Local de Urbanism reprezentând anexa nr. 3.

Art.2 Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la emiterea autorizației de construire.

Art.3 Planul Urbanistic de Detaliu modifică Planul Urbanistic General în consecință și este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.

Art.4 Anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 28.03.2018.

PREȘEDII    ȘEDINȚĂ,MarianfOrlanoo Culea


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,

Georgiana Zamfir

București, 28.03.2018 Nr. 164


CONFORM CU ORIGINALUL


B-cful Regina Elisabeta nr. 47. cod poștal 050013, sector 5 București. România: tel: 021 305 55 00: www.pmb.ro

Pag 2


Anexa 1rtniM 11/ & f/ce^/6 ni •

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Dezvoltare Urbană

î

Direcția Urbanism

I

Serviciul Urbanism

Ca urmare a cererii adresate de Alexandru NEAGU în calitate de inițiator, cu domiciliul in București Bulevardul Uverturii Nr,248-252, Sector 6, înregistrată cu Nr. 1422102 din 17 06 2016 - DGDU Nr.4546 din 13.04,2016,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se e-pilt uiiiiăluroT


CONFORM CU ORI

PUD - STRADA ȘEPCARi NR.17 / SECTOR 3 / BUCUREȘTI

GENERAT DE IMOBILUL: format din teren în suprafață de 100,00mp, proprietate privata persoană fizică' Alexandru Neagu, conform regimului juridic menționat în Certificatul de Urbanism Nr.428 / 1480320 din 20.04.2017 emis de Primăria Municipiului București.

INIȚIATOR:    DOMNUL ALEXANDRU NEAGU

ELABORATORUL DOCUMENTAȚIEI: SC OM birou de arhitectură SRL

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: Arh.Nicolae Alin Chiran (RUR - D,E,G6,G7) AMPLASARE / DELIMITARE / SUPRAFAȚĂ PUD:

Parcela studiată prin PUD se încadrează în aria centrală municipală, pe teritoriul administrativ al Sectorului 3 și este delimitată astfel: nord-vest - Strada Șepcan / nord-est - proprietate adiacentă / sud-est - teren aferent zonei de locuire colectivă P+7 de pe Bulevardul I C Brătianu / sud-vest - proprietate adiacentă / clădire P+2.

Reglementarea modului de amplasare a obiectivului propus pe parcelă este limitată la terenul deținut în proprietate de către inițiator, teren pentru care s-a obținut Certificatul de Urbanism Nr. 428 / 1480320 din 20 04.2017 emis de Primăria Municipiului București

PREVEDERI PUZ - RLU APROBATE:

•    Conform PUG-MB și Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului București, aprobate cu HCGMB nr 269/2000 cu completările ulterioare și prelungit prin HCGMB nr. 232/19 12 2012, amplasamentul este cuprins tn subzona funcțională Cp4 - nucleul centrai comercial și de afaceri situat in zona protejată

•    Conform PUZ ZONE CONSTRUITE PROTEJATE aprobat prin HCGMB Nr.279 / 2000 terenul de referința este inclus in Zona Protejată Nr.04 -„MAGHERU - BRĂTIANU”.

'Terenul de referință se îrcadrează in tipologia anei protejate a centrului storic (Zona Protejata Nr26a Lipscan nucleu comercial tradițicral).

Indicatori urbanistici maximi admiși

•    Conform Zonei Protejate Nr 04 - „MAGHERU - BRĂTIANU ’

POT maxim = 85% / CUT max = 6,0 mp ADC/mp teren / H minim = 21.00m - H maxim = 24,00m.PREVEDERI PUD - RLU PROPUSE


FUNCȚIUNI PREDOMINANTE:

FUNCȚIUNE MIXTĂ I LOCUIRE - SERVICII

REGIM DE CONSTRUIRE: continuu / susținerea unei imagini coerente la Strada

RETRAGERI OBLIGATORII:

RETRAGERE MINIMĂ FATĂ DE ALINIAMENT:

• Limita nord-vest • construire pe aliniamentul Străzii Șepcari RETRAGERI MINIME FATĂ DE LIMTELE LATERALE:


•    Limita nord-est - construire pe limita de proprietate f spre terenul adiacent, liber de construcții

•    Limita sud-vest - construire pe limita de proprietate / la calcanul clădirii vecine.

RETRAGERE MINIMĂ FATĂ DE LIMTA POSTERIOARĂ

•    Limita sud-est: 1,50m (primele două niveluri - P, Et.1) / 5,00m (etajele superioare - Etaj 21 mansarda) înălțime maximă la cornișă - 10.00m / conform configurației specifice Străzii Șepcari.

INDICATORI URBANISTICI AVIZAȚI:

•    P.O.T.max = 89%;

•    C.U.T.max = 3,17 mp ADC/mp teren;

•    R.H.max = S+P+2E+M;    /    H maxim - 12,40m / 14,60m

Retragerile minime față de aliniament și față de limitele laterale și posterioare vor respecta specificațiile planului de reglementări vizat spre neschimbare.

CIRCULAȚII Șl ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor, profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație" aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.

Accesul carosabil se va realiza din Strada Șelari, conform Avizului de Circulație emis de serviciul specializat din cadrul PMB.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planul de reglementări anexă, vizat spre neschimbare.

Elaboratorul și beneficiarul PUZ răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu ari. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării PUD

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea PUD și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia

Prezentul aviz este valabil de la dala emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatul de Urbanism Nr.428 / 1480320 din 20.04.2017 emis de Primăria Municipiului București

ARHITECT AL MUhfțCIPIULUI BUCUREȘTI ADRIAN BOLD
© ț ® 1


SutevanJuIRegrta Elisabetanr 47 cod poștal 050013 secjor5 București. România Tel 021/30555 05 Tel centrală 021/305 55 00-55 nt 1058 Fa» iz 1/305 5500/55 t(1 tOS6 tiftp//AVAvpmb re

SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURĂ

SEF PROIECT

ARH CODRlN TRITESCU

PROIECTAT

ARH CODRlN TRFESCU

VERIFICAT

Nicolae Alin gbir^rfr


PLAN URBANISTIC OE DETALMJ STRADASEPCARI


tEGULAMENi

PUD STRADA SEPCARI NR.17 / SECTOR, 3 I BUCUREȘTI


1. INTRODUCERE:

Prezenta documentație a fost întocmită la solicitarea domnului A'exandru Neagu prin C U nr. 2507/03 10 2008 n care se cere întocmirea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru realizarea unei construcții S+P+2E+M- cu funcțiuni mixte

1.1. DATE DE RECUNOAȘTERE A DOCUMENTAȚIEI
Denumirea lucrării:

PLAN URBANISTIC DE DETALiU - pentru realizarea unei construcții S+P+2E+M-functiuni mixte Str Sepcari nr 17,sector 3 Bl Neagu Alexandru PUD.

aprilie 2016Adresa:

Beneficiar:

Faza de proiectare:

Data:

X J ! CONFORM CU ORIGINALUL

1.2.OB1ECTUL LUCRĂRII:    I___

Prezenta documentație de urbanism s-a intocmit in baza Certificatului de Urbanism nr. 281/1308916 din 09.03 2015, eliberat de Primăria Municipiului București, in vederea aprobării a soluției urbanistice realizararii unei construcții S+P+2E+M- cu funcțiuni mixte., în urma reglementarii ocupării parcelei libere de construcții prin întocmirea unui P U.D. Parcela este încadrata in P U.G, București in subzona "Cp4", subzona nucleului central comercial si de afaceri pusa in evidenta datorita importantei tradiționale si potențiale pentru funcțiuni de prim rang, reprezentalive pentru Capitala si in P U Z zona protejata nr 04b, bulevardul modernist Bratianu

Scopuri:

Atragerea si încurajarea investițiilor private in zona

Susținerea proprietății si inițiativei private asupra terenurilor si a intervențiilor urbane in corelare cu reglementările generale in vigoare si specificitatile istorice sau existente ale cadrului construit adiacent

Menținerea atractivitalii zonei prin edificarea pe terenurile libere a unor construcții la standarde contemporane de siguranța si confort

Încurajarea amplasării in zona a unor funcțiuni specifice

Facilitarea elaborării unor proiecte ulterioare de investiții

Obiective

•    Valorificarea in scop economic si utilitar a terenului liber, care face obiectul acestei lucrări

- Refacerea țesutului urban istoric din punct de vedere af parcelarii,funcțiunii si dimensiunilor

construcțiilor

Refacerea frontului estic al străzii Sepcari (zona cu dispantati,in prezent libera de construcții si încadrata in Zona protejata 04b) in corelare cu frontul vestic al străzii (conserva! dpdv al parcelarii, arhitecturii si scării construcțiilor}

•    Reabilitarea - prin efectul efectul acestui PUD - a unei zone cu disparități de amenajare s

echipare


Mentinerea pe amplasament a arborelui ex steri

Prin aceasta documentație se stabilesc condițiile de amplasare ale tunet unilor propuse in condițiile particulare generate de configurația amplasamentului si de vecinătățile existente.

S-au urmărit in principiu următoarele aspecte:

Refacerea parcelarului istoric rezultat implicit din natura proprietății asupra terenurilor Dimensionarea, funcționalitatea si aspectul arhitectural al construcției propuse încadrarea lor in cadrul construit existent, si corelarea cu reglementările zonei protejate

nr.26a-Lipscani adiacenta ce reglementează regimul de protecție si constrauire al frontului vestic al străzii corespunzător in frontul opus amplasamentului studiat.

Echiparea cu utilitati

In baza concluziilor si recomandărilor reieșite din analiza situației existente, anexata la prezenta documentație, rezulta ca terenul cuprins in prezentul PUD este construibil cu condiția incadrarii in prevederile Regulamentului local de urbanism aferent prezentului PUD

2. ÎNCADRAREA IN ZONA:

2.1. Situarea obiectivului in cadrul focalitatii, caracterișjidîte 2 iei/ subzonei in care acesta este indus:


Parcela studiata este situata pe strada Sepcari nr.17,in sectorul 3 al municipiului București. Conform RLU aferent PUG aprobat cu HCG-M8 nr.269/21.12 2000 terenul se afla amplasat in subzona "Cp4", subzona nucleului central comercial si de afaceri pusa in evidenta datorita importantei tradiționale si potențiale pentru funcțiuni de prim rang, reprezentalive pentru Capitala jar Conform regulamentului PUZ Zone Construite Protejate aprobat cu HCGM8 nr. 279/2000 imobilul se afla in zona protejați nr. 04, bulevardele Magheru si Bratianu. In aceiași timp, parcela este dispusa pe frontul estic la stazii Sepcari in timp ce frontul vestic al străzii este situat in Zona protejata nr. 26a-Lipscani

Conform C.U. nr.281/1308916 din 09.03 2015. zona studiata este menționata ca:

UTILIZARE FUNCȚIONALA'

a. utilizări admise:- la nivelul parterului: comerț .alimentație publica, hotefuri, cultura sau orice alte funcțiuni destinate publicului - ia nivelurile peste parter comerț, alimentație publica, spectacole, hoteluri, birouri, locuințe (intr-o proporție de minimum 30%) - se mențin neschimbate acele utilizări inițiale ale clădirilor care corespund cerințelor actuale sau se admite revenirea la acestea

REGIMUL ECONOMIC Situația existenta: teren liber de construcții

REGIMUL TEHNIC

Conform RLU aferent PUG aprobat cu HCG-M8 nr.269/21.12.2000jmobilul situat pe strada Sepcari nr.17 .sector 3 , se afla amplasat in subzona "Cp4“, subzona nucleului central comercial si de afaceri pusa in evidenla datorita importantei tradiționale si potențiale pentru funcțiuni de prim rang, reprezentalive pentru Capitala iar Conform regulamentului PUZ Zone Construite Protejate aprobat cu HCGM8 nr. 279/2000 imobilul se afla in zona protejata nr. 04 bulevardele Magheru si Brlitianu.

2.2 Concluzii ale studiilor de fundamentare

Conform studiului istoric de fundamentare a PUZ zona protejata proiecția presupune aplicarea a 3 moduri de acțiune complementare:

-protecția fondului construit si amenajărilor valoroase

-protecția tipurilor de tesut urban si stabilirea unor moduri de construire viitoare in armomie cu acestea -direcționarea dezvoltării urbane astfel incat sa se obțină coerenta cadrului urban prin caracter funcțional estetic si de standard civic

Conform studiilor geotehnice efectuate in zona terenul este ferit de riscuri natura e


/ / / o <■-* / 7 -x’


2,3. Prescripții si reglementari din documentațiile de urbanism elaborate aprobate anterior.

Conform regulamentului PUG-CP-subzona centrala situata in limitele zonei de protecție a valorilor istorice si arhitectural urbanistice

CP4-subzona nucleului central comercial si de afaceri-pusa in evidenta datorita importantei tradiționale si potențiale pentru funcțiuni de prim rang,reprezentative pentru capitala

Conform regulamentului PUZ ZCP 04b bulevardul .modernist Bratianu, subzona Cp1 b sus:

UTILIZAREA FUNCTIONALA/utilizari admise:

-la nivelul par1erului:comert,alimentație publica,hoteluri, cultura sau orice alte funcțiuni destinate publicului -la nivelurile peste partercomert. alimentație publica.spectacole.hoteluri,birouri,locuințe (intr-o proporte de minim 30%)    /

-se mențin neschimbate acele utilizări inițiale ale ciadirilprCgi^g^^nJceijriteftrf actuale sau se admite revenirea la acestea

AMPLASAREA CLĂDIRILOR

a.    caracteristicile parcelelor:

- se mențin neschimbate dimensiunile si formele xîatfte ale Marcelelor din zona protejai'

b.    amplasarea fata de aliniament: așezarea cladiril&r se va face pe aliniamentul definit de clădirile existente; nu se admite retragerea noilor construcții; - așezarea clădirilor fata de strada front închis

c.    alinierea laterala si posterioara: - in cazul în care pe una din limitele laterale ale parcelei există calcanul unei construcții învecinate, noua clădire se va alipi la acest calcan pe o lungime de maxim 15,0 metri de la aliniament iar fata de limita opusa a parcelei se va retrage la o distanta egala cu jumătate din înălțimea la cornișă, dar nu mai puțin de 3,0 metri; - în cazul în care parcela se învecinează cu clădiri retrase fată de limitele laterale ale parcelei, noua clădire se va retrage obligatoriu fată de ambele limite laterale ale parcelei la o distantă egală cu jumătate din înălțime, dar nu mai puțin de 3.0 metri; - clădirile se vor retrage fată de limita posterioara la o distantă de cel pujin jumătate din înălțimea clădirii măsurată la cornișa dar nu mai puțin de 5 0 metri; în cazul în care pe limita posterioara a parcelei există calcanul unei construcții învecinate, noua clădire se va alipi la acest calcan.

ECHIPAREA CLĂDIRILOR

circulații si accese:

-parcela este construibila numai daca are asigurat un acces carosabil de minim 3.0m dintr-o circulație publica ir mod direct. ..

-in toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului in spatiile publice a persoanelor handicapate sau cu dificultăți de deplasare condiții de echipare edilitara:

-toate clădirile vor fi racordate ia rețelele edilitare publice

CONFORMAREA CLĂDIRILOR

înălțimi admise:

- maximum 24 m, minimum 21 m. - peste inaftimea admisa se accepta realizarea a 2 nive'uri retrase m gabarit, înscrise intr-un arc .de cere cu raza R=4 m continuat cu tangenta la 450 fata de orizontala, inaitîmea noilor construcții nu va putea depăși totodată, cu mai mult de 3 m inaitîmea clădirilor existente învecinate Se admite realizarea unui element arhitectural care poate depășii cu 3 m înălțimea maxima verticala (24 m) desfasurat pe cel mult o treime din lungimea fațadei- in cazul cadirilor de colt.


aspectul exterior:

•arhitectura noilor clădiri va respecta caracterul general (al bulevardului), inscriindu-se inainie de toate in scara definita de clădirile existente

se interzic suprafețe vitrate de mari dimensiuni (perete cortina),imitatile de materia'e sau utilizarea improprie a materialelor (placaje ceramice sau suprafețe metalice strălucitoare) utilizarea culorilor stridente

OCUPAREA SI UTILIZAREA PARCELELOR

procent maxim de ocupare al terenului (POT); - maxim admis. 85 % Suprafaja ramasa libera trebuie sa fie de cel pujin 30 mp. Primele doua niveluri de deasupra colei terenului (parter mezanin/etajul I) pot ocupa întreaga suprafața a terenului.

coeficient de utilizare al terenului (CUT): - maxim admis: 6

3. SITUAȚIA EXISTENTA:

Terenul esle proprietatea solicitantilor conform Contractului de Vanzare Comparare autentificat cu nr 608 din 25.02.2011, de către BNP Asociati Silvana Brandusa Trofin si Cornelia Pavlicu


Accesibilitatea la caile de eomunicatie;

Terenul esle accesibil prin strada Sepcari Suprafața ocupata, indici de ocupare a terenului Terenul esle liber de construcții Limite si vecinătăți;

N- teren liber de construcții,cu nr 15, pe strada Sepcari S-calcan imobil strada Spcari nr 19

E- curte imobil bloc de locuințe bulevardul I.C.Bratianu nr 44 V-strada Sepcari

Suprafețe de teren construite si suprafețe de teren libere.

Suprafața teren (parcela studiata) =.100.00 mp In prezent terenul este liber de construcții.

Caracterul zonei, aspectul arhitectural urbanistic;

Terenurile sunt construite în regim închis, având construcțiile principale așezate pe aliniamentul parcelelor prin ocuparea integrala a acestuia cu acces prin gang central la curtea interioara;

Pe strada Sepcari, prima jumătate a frontului vestic-spre strada Covaci-(incadrat in ZP nr 26) este compus din fațadele clădirilor conservate (parter, 1-2 etaje si mansarda), a doua jumătate a acestui front (incadrat in ZP nr 04) este compus din clădiri de aceeași factura-exceptie nefericita dpdv al inaltimii (/integrării in contextul existent) facand un imobil aflat in curs de execuție

Frontul estic al străzii Sepcari (integral incadrat in ZP nr. 04) este mai puțin coerent si definit de 3 segmente aproximativ egale din punct de vedere al lungimii:

-prima treime-spre str. Covaci-front continuu alcătuit din clădiri istorice conservate (parter 2 etaje si pod) caracteristice dpdv funcțional si arhitectural țesutului istoric comercial din zona -treimea mediana -ce cuprinde si terenul aflat in sludiu-este formata din parcele neconstruite vechile clădiri fiind demolate in perioada comunista

-ultima treime-spre bd. Bratianu -front continuu alcătuit din cladieri moderniste din perioada interbelica-este caracterizat de inaltimi mai mari ale construcțiilor (parter si 3-5-7etaje)

Construcțiile din zona studiata sunt caracterizate prin ;

-număr moderat de nivelurifP si 2-3 etaje) cu mansardare peste cornișa pentru construcțiile antebelice și P și 7-9 etaje pentru construcțiile interbelice și postbelice-constructiile adiacente bulevardului Bratianu •înălțime relativ medie a parterului (cca 3 5m) și nivelurillor inferioare cu accenluarea pe ină țime sau tratare arhitecturala a parterului

-orientarea fațadelor, accesului, încăperilor și funcțiunilor principale spre strada Sepcari

-traveerea fațadelor cu marcarea extremităților sau/si a axelor de simetrie sau mediane aîe construcție acoperirea în șarpanta cu mansardare și tabla zincata ;

- înălțimea construcțiilor cuprinsa intre 12 și 23 m(pe bulevardul IC Bratianu)

Funcțiunile principale suni cele comerciale si alimentație publica sau servicii a nivelul parterului si etajelor superioare-pentru consturctiiîe de pe strada Sepcari respectiv parter comercial și locuințe la nivelurile superioare pentru construcțiile adiacente bulevardului Bratianu'-\

Funcțiunile clădirilor    iC0NF0RM CU

Terenul este liber de construcții    i-——_

Tipul de proprietate asupra terenurilor, cu precizarea suprafețelor Parcela studiata se afla in proprietatea lui Neagu Alexandru si are Concluziile studiului geotehnic privind condițiile de fundare.


Studiul geotehnic întocmit ne releva zona cercetata face parte din cadrul Câmpiei Vlasiei, unde nu axisla pericol de producere de alunecări de teren

Un foraj de mare adâncime (1000 m) executat la Filaret a pus in evidenta faptul ca in subsolul orașului București se găsesc pe o prima adâncime de cca 200 m depozite aluvionare recente de varsta Cuaternar, așezate pe sedimente mai vechi de varsta Plîocen care s-au intalnit pana la adâncimi de 800+900m, după care apar formațiuni sedimentare Sarmatiene

Terenul aferent investiției proiectate se afla situat morfologic pe terasa stanga a râului Dambovita, alcatuita din depozite aluviale, tinere, in general uniforme, formate din prafuri nisipoase argiloase, incadrate in cadrul "lutului de București”, pana la adancimea de 4 70 m, iar intre aceasta adâncime si 9,00 m au fost intercepatte pietrișuri cu nisipuri fine-mari, cu apa de la adancimea de cca. 6.00 m (fata de cota terenului natural La elaborarea lucrării au fost consultate si studiile geotehnice existente în zonele apropiate.

Condiții de fundare

Valoarea recomandata pe terenul natural la adâncimea de 3,00 m pentru sarcini fundamentale avand latimea tălpii fundației de 1,00 m, este de Pconv = 250 kPa, conform STAS 3300/2-85, Anexa B, Tabelul 17 Valoarea recomandata pe terenul natural la adancimea de~8.00 m(pe stratul de pietrișuri fine) pentru sarcini fundamentale este de Pconv=350 kPa, conform STAS 3300/2-85

Alegerea sistemului de fundare ramane la latitudinea proiectantului de rezistenta,recomandandu-se fundații izolate, directe, pe stratul de pietriș cu nisip de sub adancimea de 4,70 m (fata de cota terenului natural);

Accidente de teren (beciuri, hrube si umpluturi) cu precizareapozitiei acestora.

Terenul este orizantal, stabil, fara gropi de împrumut sau accidente structurale.

Adancimea apei subterane.

Amplasamentul nu se afla sub influenta directa a unei ape de suprafața, cu modificări funcție de regimul precipitatiilar si anotimp.Foraje pe terenuri apropiate au relevat nivelul apei lao adâncime de aprox. 6m fata de nivelul terenului

Parametrii sismici caracteristici zonei (zona, grad Ks, Tc).

Din punct de vedere macroseismic (STAS SR 11100/1-93) perimetrul studiat se incadreaza in zona seismica 8.

Din punct de vedere seismic amplasamentul cercetat este caracterizat de parametrii seismici ag = 0.30g si Tc = 1.6 sec., conform normativului P100/1-2013.

Analiza fondului construit existent (inaltime, structura, stare).

In general, construcțiile prezente in zona sunt fie caracteristice țesutului comercial tradițional- regim mediu de parter si 2 sau maxim 3 etaje, cu invelitori din tabla.,( in special clădirile amplasate pe străzile din imediata vecinătate a fostei reședințe domnești sau pe străzile adiacente) .fie caracteristice axului urban al bulevardului ,cu regim de inaltime variat incluzând clădiri cu 7-8 niveluri Contextul arhitectural din imediata vecinătate este relativ omogen dar reflecta in aceeași măsură transformările rezultate din trecerea la noi tehnici si maniere estetice de construcție în jurul momentului războiului de independenta precum si din intervențiile punctuale in perioada interbelica ce au dus la introducerea elementelor moderniste sau modificarea unor fațade in acest spirit al perioadei. Lipsa de îngrijire sau intervențiile nepotrivite din perioada comunista au alterat unele dintre construcțiile existente

Maniera stilistica este diversa. In ceea ce privește clădirile ce compun fronturile străzii Sepcari, maniera este în general eclectica, cu decorații bogate la clădirile mai apropiate de finalul secolului al XlX-lea, in ceea ce privește frontul vestic si prima treime a frontului estic dinnspre strada Covaci. Clădirile care pot fi identificate a fi fost realizate către mijlocul secolului al XlX-lea au avut fațade relativ simple, marcate de perioada eclectica incipienta, treimea de mijloc a frontului estic al străzii este libera de constructii-rezuțat al demolărilor din perioada comunista, in timp ce treimea dinspre bulevard a frontului estic e formata din clădiri moderniste cu cu 4-7 niveluri.

Structurile de rezistenta ale clădirilor sunt cele utilizate in perioadele de edificare ale acestora:fundatii si pereți portantidin zidărie de cărămidă,plansee.de lemn sau boltisoare pe profite de otel,șarpante de lemn-pentru clădirile edificate in sec. 19 sau anterior respectiv fundații din cadre si plansee din b.a. sau structuri mixte pentru clădirile.din perioada interbelica si postbelica.

//    ll

Majoritatea clădirilor existente -cefe asupra carora nu au fost efectuate intervenții sau consolidări recente-sunt încadrate in clasai sau 2 de risc seismic-ceea ce reprezintă un risc potențial atat pentru fondul construit cat si pentru oameni-locuitori,utilizatori sau vizitatorLAceasta stare de fapt -adusa la cunoștința publicului de ultimele masuri ale admînistratiei-induce o diminuare a vizitatorilor,interdicția desfășurării de activitati in clădirile RS1,descurajarea consumului,turismului si afacerilor in zona.

O buna parte a fondului construit istoric este intr-o stare de degradare avansata deși in ultimii ani se constata o revigorare a eforturilor de protecție,restaurare si consolidare a clădirilor datorata in special investitorilor privați.

Ca o concluzie parțiala se poate spune ca, deși la nivelul imaginii urbane {chiar in ciuda degradării masive a unora dintre construcții) arhitectura prezenta pe strada Sepcari poate fi apreciata prin faptul ca este relativ armonioasa, spatiile interioare suferă din pricina improvizației funcționale i uneori, constructive.


Echiparea existenta.

In zona studiata exista următoarele rețele edilitare:

-rețea de distribuție a apei potabile -rețea de canalizare a apelor uzate menajere -rețea de canalizare a apelor pluviale

-rețea de distribuție a energiei electrice pentru consum si iluminat straj;

-rețea de cablu tv si internet -rețea de distribuție de gaz metan de joasa presiune

4. REGLEMENTARI:

Obiectivele noi solicitate prin tema-program.

Conform lemei de proiectare,beneficiarul dorește construrea unui imob'l cu regim de înălțime S+P+2E+M -avand funcțiuni mixte pe terenul aflat in proprietatea sa Funcțiunile, amplasarea si conformarea construcției

Se dorește construirea unui imobil cu funcțiune mixta- alimentare publica.birouri si spatii pt. personal-incl. locuința de serviciu conform reglementarilor PUZ Zona Protejata nr 04b Bratianu.

Pe teren -definit ca dimensiuni si suprafața caracteristic parcelarrului traditional-se va amplasa o singura construcție respectând caracteristicile si tipologia zonei din punct de vedere al regimului de inaltime (S+P+2+M),inaltimii (aliniere la comisa clădirii existente la limita de proprietate sud/imobil str. Sepcari nr 19),amplasării fata de limitele de proprietate (aliniament front continuu la strada alipiri la calcan existent respectv alipire pe limita de proprietate pentru limitele laterale de proprietate si retrageri rezultate din conformarea ref POT reglementat in PUZ ZP 04b si H/2 clădire pentru retragerea fata de limita posterioara de proprietate) Proiectul propune rezolvarea temei prin realizarea unei clădiri cu regim de inaltime subsol, parter, doua etaje retrase in raport cu limita posterioara de proprietate si mansarda avand următoarea structura funcționala -alimentație publica la parter si etaj 1

-birouri si spatii pentru personai-incl. locuința de serviciu aferente activilatii de alimentație publica-la nivelul etajului 2 si al mansardei

-depozitare spatii tehnice si administrative in subsol

Structura construcției va fi alcatuita din radier general,cadre,pereti si plansee din beton armat cu structura invelitorii șarpanta de lemn.

Prin proiect se menține arborele aflat pe amplasament in zona adiacenta Iililei posterioare de proprietate Capacitatea, suprafața desfasurata.

Nu se vor realiza operațiuni de divizare a parcelei Suprafața teren (parcela) = 100 00 mp Suprafața construita propusa =89,42 mp

Se opteaza penru menținerea arborelui existent pe amplasament in zona limitei posterioare de proprietate in detrimentul eficientei economice a investiției permisa conform reglementarii de ocupare a terenului aferenta PUZ ZP 04b Bratianu

Suprafața desfasurata propusa =317.1 mp

Se opteaza pentru integrarea-din punct de vedere al .scării' urbane- ;n contextul, existent n detrimentul efic entei permisa conform CUT reglementat prin PUZ ZP 04b Bratianu. Propunerea este susținuta si din din punct de

vedere tehnic si economic in ceea ce privește raportul intre inaltimea maxima permisa si costul structuri condiționată de dimensiunea amplasamentului-realizarea unei clădiri înalte pe amplasamentul respectiv -parte a parcelarului istoric tradițional- este ineficienta economic atat din punct de vedere al investiției inițiale cat si al amortizării investiției raportate la activitățile curente desfășurate in zona.

Integrarea si amenjararea noilor construcții si armonizarea cu cele existente menținute.

Terenul este liber de constructii-nu exista construcții existente

Arhitectura clădirii va exprima perioada edificării si programul (alimentație publica). Nu se vor realiza pastișe arhitecturale si nu se vrea imitarea stilurilor istorice.Totodată clădirea se va integra in contextul existent prin de

Pe maxim jumătate din latimea fațadei spre intersecția străzii Sepcari cu Gabroveni se poate executa un accent vertical cu înălțimea maxima 3 m în scopul ridicării cornișei imobilelor viitoare de pe terenul neconstruit pentru reducerea impactului vizual al calcanului imobilului interbelic de la intersecția străzii Sepcari si Gabroveni.sign si materialele propuse.

Din punct de vedere al organizării si dotării, clădirea se va alinia cerințelor contemporare impuse de funcțiunile prevăzute in tema program.

In raport cu clădirea amplasata pe terenul adiacent limitei posterioare a proprietății, prin proiect se propune retragerea nivelurilor superioare in raport cu limita posterioara astfel incat clădirea sa nu agreseze din punct de vedere vizual si sa permită insorirț a clădirii respective confornf reglementarilor in vigoare.

Principii de intervenție asupra construcțiilor existente.

Nu este cazul-terenul este liber de construcții.


■fuionarile


In raport cu clădirea amplasata la calcan pe limita de proprietate sud Tensspț impuse de normele in vigoare de rezistenta si stabilitate..

Modalitati de organizare si rezolvare a circulației (carosabile si) pietor Aprovizionarea se va face din strada Sepcari in intervalele orare prevazuțerne adipfrustratia publica. Deoarece parcela este amplasata în zona protejata iar strada Sepcari este pietonateyjpeeSul este doar pietonal și nu sunt prevăzute parcari.Accesul mașinilor de intervenție la amplasament se faîOn strada Sepcari.

Principii si modalitati de integrare si valorificare a cadrului natural si de adaptare a soluțiilor de organizare la relieful zonei.

Nu este cazul -terenul este plat.

Condiții de instituire a regimului de zona protejata si condiționări impuse se acesta.

Nu este cazul-parcela studiata este încadrata in Zona protejata o4b Bratianu Soluții pentru realibitatea ecologica si diminuarea poluării (după caz).

Pe teren nu s-au desfasurat activitati poluante, terenul nu este contaminat

Prin proiectul general clădirea si echipamentele din dotare vor respecta reglementările in vigoare

Prevederea unor obiective publice in vecinătatea amplasamentului (după caz).

Nu este cazul.

Soluții pentru reabilitarea si dezvoltarea spatiilor verzi.

Pe parcela studiata se afla un arbore, in zona adiacenta limitei posterioare de proprietate. Prin proiect se propune menținerea acestuia.In aceeași zona se propune amenajarea unei suprafețe verzi de 10,24mp Pentru alinierea la reglementările in vigoare privind asigurarea suprafeței verzi proiectul propune amenajarea terasei peste etajull in suprafața verde complementara.

Profiluri transversale caracteristice.

Nu se modifica profilul transversal caracteristic. Prin proiect clădirea se integrează contextului existent din punct de vedere al construirii pe aliniament front continuu si inaltime Lucrări necesare de sistematizare verticala.

Nu este cazul- terenul este plat si clar delimitat de proprietățile vecine

Regimul de construire:

Amplasarea clădirii

a caracteristicile parcelei:

-se mențin neschimbate neschimbate dimensiunile si formele actuale ale parcelei din zona protejata b amplasarea fata de aliniament

-așezarea clădirii se face pe aliniamentul definit de clădirile existente la strada Sepcari

-așezarea clădirii fata de strada:front închis

c alinierea laterala si posterioara

-clădirea se alipește construcției învecinate pe limita laterala de proprietate sud pe o lut gime de 13 50m ! reprezentând adincimea clădirii propuse pe parcela In studiu in raport ccrstinlâmeritulj

-clădirea se alipește limitei laterale de proprietate nord pe o lungime de 13.50m (reprezentând adincimea clădirii propuse pe parcela in studiu in raport cu aliniamentul)

-retragerea fata de limita posterioara a proprietății

-pentru fațada cladirii-parter+etajl-retragere variabila -minim 1.l0m maxim 2.10 m cu respectarea cerințelor Codului Civil


-pentru fațada clădirii la nivelul etajului 2 retras in raport cu limita ggtfepsar atragere 5m. distanta egala cu jumătate din inaltimea la cornișa (Hcornisa etaj

Conformarea clădirii

a.    regimul de inaltime al construcției: S+P+2E+M

b.    inaltimi admise

-inaltimea maxima a clădirii la cornișa fațadei spre stradd'Seiari ><= 12.40 m/aliniere ia cornișa Fațadei imobilului existent la limita de proprietate sud La limitsfde proprietate nord se admite un element architectural care poate depăși cu 3m inaltimea maxima-v^rticala (12.40m) pe max. % din lungimea fațadei in scopul ridicării cornișei frontului stradal spre imobilul (P+5+6,7r) existent la intersecția străzilor Sepcari si Gabroveni cu bulevardul.

-inaltimea maxima a clădirii la cornișa fațadei (parter si etaj 1) spre limita posterioara,H= 7,50m. Peste aceasta inaltime etajul 2 se va retrage 5m in raport cu limita posterioara de proprietate, inaltimea maxima la cornișa tajului 2 spre limita posterioara de proprietate Hmax=12m

c.    aspectul exterior

-arhitectura noii clădiri va respecta caracterul arhitectural general al străzii Selari-definit prin diversitatea stilistica -inscriindu-se, inainte de toate ,in scara definita de clădirile existente -se interzic pastișele stilurilor istorice

-se interzic imitațiile de materiale,culorile stridente

-se interzic pereții cortina

Fațada spre strada Sepcari va funcționa ca interfața intre funcțiunile clădirii si strada.

La nivelul parterului vitrina propusa pe intreaga lățime a construcției va prelungi vizual spațiul exterior in interior .La nivelul etajelor golurile se reduc progresiv pe verticala-proportia plinfgol la registrele superioare este in favoarea plinului..Compoziția fațadei exprima orizontalele nivelurilor funcționale, dinamica compoziției rezulta din proporția plinurilor si golurilor accentuata de elementul arhitectural propus la limita terenului neconstruit inca in scopul ridicării comisei frontului stradal spre imobilul (P+5+6,7r) existent la intersecția străzilor Sepcari si Gabroveni cu bulevardul.

Cu excepția vitrinei la strada ferestrele sunt retrase din planul fațadei si racordate la acesta cu suprafețe verticale oblice-fatada este o compoziție volumetrica,plastica, sculpturala care se raportează in maniera contemporana la imaginea clădirilor istorice.

Materialele au texturi si culori diferite-planul in aliniament al fațadei propune ca finisaj un placaj de calcar iar suprafețele verticale oblice care fac racordul cu planul retras al sticlei au ca finisaj propus placi de corten.

Pentru fațada posterioara se propune un sistem 'verde'-plante agatatoare dezvoltate pe un caroiaj metalic.

Ocuparea si utilizarea parcelei

a.    procent maxim de utilizare al terenului (POT):

-primele 2 niveluri de deasupra cotei terenului (parter,etaj 1) pot ocupa intreaga suprafața a

terenului.Suprafața ramasa libera menține pe amplasament arborele existent

P.O. T. propus = 89%

b.    coeficientul de utilizare al terenului.

C.U. T. propus (3.17

Asigurarea utilităților (surse, rețele, racorduri).

Datorita faptului ca in zona exista toate utilitatiie necesare funcționarii: apa, canalizare electricitate gaz metan .cablu tv,internei clădirea va fi racordata la rețelele edilitare existente, conform avizelor acordurilor si proiectelor executate conform normelor si insusite de fiecare utilizator.

Bilanț teritorial, in limita amplasamentului studiat (existent si propus).

Suprafața teren (parcela) = 100.00 mp

Suprafața constru ia existenta=0.00 mp/terenul este liber de construcții Suprafața construita propusa =89,42 mp Suprafața desfasurata propusa =317.1 mp Suprafețe verzi a nivelul terenului= 10,24 mp P O. T. propus =39
C U. T. propus =3 17

CONCLUZII:

Prezenta documentație de urbanism, întocmită conform Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului, art.,32 paragraf 4b permite construirea imob lului pe parcela studiata. Reglementările propuse nu contravine prevederilor P U,G. al Municipiului București și PUZ Zona protejata 04b Bratianu aflate in vigoare.Prin edificarea imobiluilui conform reglementarilor propuse in prezenta documentație se va elimina o porțiune cu disparități urbanistice din cadrul frontului estic al străzii Sepcari.Un teren viran rezultat in urma demolărilor din perioada comunista va fi echipat de o clădire moderna,integrata contextului urban existent si conceputa din punct de vedere funcțional.structurafestetic conform cerințelor si practicilor contemporane Nu in ultimul rând, prin edificarea imobilului susmenționat se sust n activitaile si afacerile din zona consumul si turismul in contextul general existent caracterizata de scăderea interesului si traficului turistic in zona datorat stării de